2021

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 15 lutego 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:40
 
Temat:
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 8. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
 9. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
 10. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej (druk nr 237).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 238).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 239).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat (druk nr 240).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3. Pani Alina Stempniak powiedziała, że obszar opracowania projektu planu obejmuje około 400 działek, Szkołę Podstawową nr 2, tereny leśne przy ul. Mazurskiej. Dominująca funkcja na tym terenie to funkcja mieszkaniowa.
 
Radni zadali pytania do projektu uchwały na które odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda przeprowadził głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3 (druk nr 241).
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo (druk nr 242).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo. Pani Jagoda Andrzejewska powiedziała, że na ten temat odbyło się spotkanie z gminami ościennymi, które wyraziły wątpliwości, co do zasadności udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań w tym zakresie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że z uwagi na toczące się na ten temat rozmowy z procedowaniem powyższej uchwały można poczekać. W związku z tym zaproponował zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.
 
Radni uznali za zasadne przełożenie procedowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo do czasu uzyskania szczegółowych wyjaśnień z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 
Ad 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r., informująco zmianach:
 
w dochodach
 1. Wprowadzono dochody z tytułu zwrotu dotacji z Powiatu Poznańskiego w kwocie 55.351 zł.
 2. Wprowadzono dochody w kwocie 13.111 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację NSP 2021.
 3. Zmniejszono subwencję w części oświatowej o kwotę 48.661 zł.
 4. Zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55.848 zł. 
 
w wydatkach
 1. W dziale 600 wprowadzono pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 22.538 zł.
 2. Zlikwidowano rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w kwocie 250.000 zł; wprowadzono wydatki na zadania wybrane w budżecie obywatelskim w  łącznej kwocie 250.000 zł. 
 1. Wprowadzono wydatki w kwocie 13.111 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa, na realizację NSP 2021.
 1. Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza szatniowego na orliku przy ulicy Nowe Osiedle”.
 2. Zwiększono wydatki bieżące w rozdziale 80101 o kwotę 20.000 zł.
 3. W dziale 900 dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
 
Z uwagi na późne przekazanie druku radnym, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 244).
 
Ad 8. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu skierowane do Burmistrza Miasta Puszczykowa, zawierające wnioski do przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ustaleń dotyczących drogi wojewódzkiej nr 431.
Zgodnie ze stanowiskiem WZDW w Poznaniu, zjazd do drogi wojewódzkiej nr 431 z terenu objętego projektem planu powinien odbywać się jedynie z ul. Niwka Stara lub ul. Nadwarciańskiej, poprzez tzw. drogę serwisową zlokalizowaną równolegle do drogi wojewódzkiej.  Pani Alina Stempniak wyjaśniła, że z uwagi na treść pisma WZDW, należy ponownie przeanalizować założenia planu i dalsze możliwości działań. Przedstawiła trzy możliwe rozwiązania, w tym:
 1. akceptacja Rady Miasta dla obsługi terenu usługowego tylko jednym zjazdem i wyjazdem przez projektowane rondo na skrzyżowaniu ul. Mocka i ul. Niwka Stara,
 2. rozszerzenie obszaru planu o pas terenu wzdłuż ul. Mocka do ul. Nadwarciańskiej, podjęcie nowej uchwały i ponowienie procedury,
 3. kontynuacja procedury z założeniem dodatkowego zjazdu na ul. Mocka z terenu inwestora, wbrew stanowisku WZDW, a w przypadku braku uzgodnienia ze strony WZDW konieczność zmiany projektu i ponowienia procedury planistycznej.
 
Radni dyskutowali nad możliwością rozwiązania dostępności terenu objętego opracowaniem planu do drogi wojewódzkiej nr 431. Głos w dyskusji zabrała również Joanna Przewloka-Kononowicz mieszkanka ul. Jaskółczej oraz Andrzej Perek autor wniosku o opracowanie nowego mpzp pod usługi oraz zabudowę mieszkaniową dla omawianego terenu.
W wyniku dyskusji podjęto decyzję o kontynuowaniu działań mających na celu doprowadzenie do skomunikowania terenu z drogą wojewódzką nr 431 dodatkowym zjazdem obsługującym teren inwestora zlokalizowanym w obrębie jego nieruchomości.
 
Przewodniczący Jan Łagoda przeprowadził głosowanie nad wnioskiem o pozostawienie wjazdu na projektowany teren usługowo-handlowy przy ul. Mocka i ul. Niwka Stara zgodnie z  pierwotną koncepcją, czyli bezpośrednio z drogi wojewódzkiej 431.
Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Przewodniczący Jan Łagoda ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 9. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że w roku bieżącym ma zostać zlecone wykonanie projektów na realizację takich ulic jak: Pszeniczna, Sokoła, Makowa, Morenowa, Mickiewicza. Pani Jagoda Andrzejewska przedstawiła etapy oraz możliwości realizacji poszczególnych, niepełnowymiarowych ulic np. ul. Sokoła, czy ul. Makowej.
 
Radny Mariusz Frąckowiak na prośbę mieszkańców zwrócił uwagę na konieczność utwardzenia ul. Helskiej, która ze względu na swoje parametry i problemy z pozyskaniem gruntów od mieszkańców do tej pory nie została wykonana.
Radni dyskutowali nad możliwością utwardzenia na terenie miasta takich ulic jak: Makowa, Helska czy Gwarna.
 
Radna Maria Michałowska poruszyła także kwestię ul. Miodowej, która również od wielu lat oczekuje na utwardzenie.
 
Ad 10. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:40 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 
 

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się w dniu 18 stycznia 2021 r. zdalnie przy użyciu systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.4.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:10
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda powitał zaproszonych gości i radnych, obecnych 8 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pan Patryk Wapniarski przedstawił złożony przez siebie wniosek do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta Puszczykowa o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, której jest właścicielem. Zmiana przeznaczenia działki z usługowej na cele mieszkaniowe miałaby umożliwić mu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że nie ma przeciwskazań, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wprowadzić zmiany o które wnosi mieszkaniec. Pani Alina Stempniak dodała jednak, że ze względu na kosztowne procedury związane ze zmianą planu wskazane byłoby zebranie większej liczby wniosków od mieszkańców i rozpoczęcie procedury za rok.
 
Pan Patryk Wapniarski powiedział, że z uwagi na zaplanowane inwestycje, rok czasu na dokonanie zmian w planie to dla niego zbyt długo.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda zaproponował skrócenie terminu zbierania dodatkowych wniosków do planu do pół roku. Zwrócił się z prośbą, aby taką informację podać do publicznej wiadomości poprzez publikację w „Echu Puszczykowa” oraz na stronie internetowej miasta.
 
Pani Alina Stempniak powiedziała, że ogłoszenie dotyczące zbierania wniosków do planu zostanie przygotowane.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
Radny Mariusz Frąckowiak w imieniu mieszkańców ul. Pomorskiej oraz ul. Mazurskiej przedstawił wniosek skierowany do Burmistrza Miasta w sprawie budowy chodników. Radny podkreślił, że w tej sprawie składał również wniosek do projektu budżetu miasta oraz, że od dłuższego czasu zabiega o budowę chodników w tych miejscach.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska wyjaśniła, że planowane jest zakończenie prac prowadzonych na ul. Leśnej i wtedy możliwie będzie dalsze projektowanie prac między innymi na ul. Odskok, ul. Gajowej oraz ul. Pomorskiej. W budżecie miasta uwzględnione zostały środki w wysokości 60 tys. zł na remont chodnika na ul. Odskok, nie mniej jednak zakres prowadzonego remontu będzie możliwy do określenia pod skosztorysowaniu prac.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że remonty ulic na terenie miasta warto wykonywać kompleksowo.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu chodnika na ul. Pomorskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Jest to fragment, który stwarza największe utrudnienia dla mieszkańców. Radny zapytał, czy możliwe jest wykonanie remontu w dwóch etapach, zaczynając od najbardziej zniszczonej części chodnika.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że budżet na 2021 rok został już zaplanowany. Każda większa inwestycja będzie wymagała wprowadzenia do budżetu dodatkowych środków na ten cel.
 
Przewodniczący komisji Jan Łagoda poprosił o przygotowanie stosownej odpowiedzi do wnioskodawców.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił zmiany wprowadzone do Statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko  dla  Zwierząt ”oraz poprosił o ewentualne zgłoszenie uwag.
 
Radni nie mieli uwag do przedstawionych zmian zawartych w Uchwale Nr VIII/32/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko  dla  Zwierząt ”.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na najbliższą sesję Rady Miasta wprowadzony zostanie do porządku obrad projekt uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Skarbnik dodał, że stawki podatkowe od środków transportowych pozostają w Puszczykowie na stałym, dość wysokim poziomie. Powyższa uchwała ma na celu uregulowanie tej kwestii.
 
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przedstawienie stanu prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów miasta.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła etapy prac nad poszczególnymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie 4 projekty miejscowych planów znajdują się na różnych etapach opracowań. 
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał awarię oświetlenia na grobli a także poruszył kwestię nieczynnej toalety na terenie parkingu Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo przy przystanku kolejowym w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że toaleta została zdewastowana, dlatego konieczne było jej zamknięcie, natomiast lampy na grobli zostały naprawione.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła uwagę na nieprzejezdny odcinek ul. Bukowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że naprawę nawierzchni na ul. Bukowej będzie można wykonać dopiero w sprzyjających warunkach pogodowych.
 
Radny Piotr Guziałek zasugerował konieczność zamontowania znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na ul. Cyryla Ratajskiego na wysokości ul. Spokojnej, przed wysepką zwalniającą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że wniosek ten zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał o doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej na wysokości ul. Kasprowicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Urząd Miejski jest w posiadaniu dokumentacji na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, obecnie trwa wybór wykonawcy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy na terenie miasta Puszczykowa powstaną dodatkowe punkty szczepień przeciwko COVID-19.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że przy współpracy z Metropolią Poznań zgłoszony został do programu szczepień dodatkowy punkt na terenie hali widowiskowo-sportowej. Obecnie czekamy na zgodę od Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Radny Piotr Guziałek poprosił o przygotowanie dla radnych informacji o umorzeniach podatkowych dla przedsiębiorców z terenu miasta Puszczykowa.  
 
Przewodniczący Jan Łagoda o godzinie 19:00 zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga