2021

Protokół nr 4/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 23 marca 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 

RM.0012.3.4.2021

 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    18:52
 
Temat:
 1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
 2. Zmiany w PBO – dyskusja.
 3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
 4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 7. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
Autorka pisma Anna Praczyk powiedziała, że chciałaby otworzyć w Puszczykowie dzienny punkt opieki dla dzieci, ale nie może znaleźć odpowiedniego miejsca. Aktualnie prowadzi taki punkt w Poznaniu oraz żłobek w Mosinie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, ze możliwą formy dofinansowania przez miasto miejsc w punktach opieki dla dzieci w wieku do lat 3 jest rozszerzenie uchwały dot. określenia wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki o dzienne punkty opieki. Obecnie dofinansowanie dla dziecka z Puszczykowa korzystającego ze żłobka wynosi 300 zł.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy ktoś z radnych jest przeciwny rozszerzeniu uchwały o zapis dot. dziennych punktów opieki.
Wobec braku uwag, przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o przygotowanie stosownego projektu uchwały.
 
Ad 2. Zmiany w PBO – dyskusja.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił radnych o zgłaszanie propozycji zmian w regulaminie PBO.
 
Radny Piotr Płóciennik zaproponował, żeby:
- finansować więcej niż jeden wygrywający projekt,
- niezrealizowane projekty pojawiały się w kolejnych edycjach PBO.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zeszłoroczna zmiana regulaminu PBO (podział na projekty zielone i pozostałe) spowodowała, że obecnie realizowane są dwa projekty, a wybór większej liczby projektów będzie związany z rozróżnieniem kwoty na budżet obywatelski i kwoty maksymalnej projektu.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał, czy radni podzielają pomysł podziału budżetu obywatelskiego na mniejsze projekty.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że obawia się, że wybór większej liczby projektów spowoduje, że będą pojawiać się mało znaczące projekty o mniejszej jakości.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wybór większej liczby projektów spowoduje, że składanych projektów będzie więcej, co może przyczynić się do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego (zaangażowanie i aktywizacja mieszkańców).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że ewentualne zmiany w PBO powinny angażować jak największą liczbę mieszkańców i sprawić, żeby więcej osób brało udział w głosowaniu (promocja PBO).
 
Następnie dyskutowano nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmian w PBO.  
 
Ad 3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
Przewodniczący Maciej Krzyżański oddał głos radnej Barbarze Kamińskiej, która powiedziała, że zapisy regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta należy dostosować do obowiązujących przepisów, jak i realiów. Radna zauważyła, że obecnie nie uda się powołać Młodzieżowej Rady Miasta z powodu pandemii.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jedyną przeszkodą do ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Miasta jest pandemia oraz zaproponował, żeby zmianami w regulaminie zajęła się komisja statutowa.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że najlepszą okazją do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta są inne wybory oraz dodał, że należy się zastanowić, czy młodzieżowa rada jest faktycznie potrzebna i odpowiadająca wymogom obecnej rzeczywistości.
 
Radni Tomasz Potocki i Maciej Krzyżański chcieliby, aby Młodzieżowa Rada Miasta powstała w Puszczykowie, co nie wyklucza działalności innego rodzaju aktywnych grup młodzieżowych.
 
Ad 4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
Radni otrzymali uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie ws. nagrody burmistrza na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą gminy Mosina – jako materiał do dyskusji.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił aspekty formalne przygotowania aktu prawnego (uchwała lub zarządzenie) dotyczącego przyznania nagrody oraz możliwą procedurę jej uzyskania (komisja oceniająca, kryteria oceny, jakość pracy).
 
Radni przychylili się do pomysłu opracowania regulaminu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Puszczykowa.
 
Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
Członek komisji stypendialnej Mariusz Frąckowiak przedstawił projekty uchwały ws. przyznania stypendiów sportowych dla:
- Sebastiana Ratajczyka w wysokości 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- Michała Wyrwasa w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (dla Sebastiana Ratajczyka).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 253 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyznania stypendium sportowego (dla Michała Wyrwasa).
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 254 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały z druku nr 236 (z podziałem kwoty 150 tys. zł) informując, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 236 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 7. Sprawy bieżące.
Radny Filip Ryglewicz poruszył sprawę wypadku, do jakiego doszło na przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej oraz przypomniał, że w zeszłym roku Rada Rodziców SP nr 2 napisała pismo do urzędu dotyczące tego przejścia.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wystosowano do starostwa pismo z propozycjami na zwiększenie bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych. Wiceburmistrz dodał, że jeśli nie będzie można wykonać progów zwalniających, urząd będzie wnioskował o wyniesienie przejścia i zaproponuje jego sfinansowanie, mimo że jest to droga powiatowa. 
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o ocenę, czy tuje rosnące przy przejściu nie powinny zostać usunięte (stwarzają zagrożenie).
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o poinformowanie radnych o decyzji starostwa.
 
Radny Filip Ryglewicz poruszył kwestię pisma Rady Rodziców SP nr 2 dotyczącego lokalizacji pojemnika na nakrętki. Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że odpowiedź na pismo zostanie udzielona najpóźniej pojutrze.
Odpowiadając na pytanie przewodniczącego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że komisja z urzędu marszałkowskiego pozytywnie oceniła lokalizację hali widowiskowo-sportowej na punkt szczepień, ale na razie nie ma decyzji o uruchomieniu tam punktu szczepień.
 
Radny Piotr Płóciennik podziękował przewodniczącemu Maciejowi Krzyżańskiemu za dotychczasową współpracę w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
O godz. 18:52 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

Protokół nr 3/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 24 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.3.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:10
 
Temat:
 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii - dyskusja.
 2. Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów). 
 3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecny radny Piotr Płóciennik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii -dyskusja.
W zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu wzięli udział następujący przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puszczykowa:
 1. Jakub Janaszek - Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
 2. Małgorzata Ornoch-Tabędzka - Fundacja Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności PARK.
 3. Iwona Janicka - Fundacja Aktywności Lokalnej.
 4. Monika Gazecka - Klub Puszcza.
 5. Miron Skołuda - KP LAS Puszczykowo.
 6. Tomasz Skoracki - Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości.
 7. Joanna Hejnowicz - Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo.
 
Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta, zapoznali radnych ze swoimi działaniami oraz planami które realizowane będą w ramach obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił uwagę na niewielką liczbę organizacji i stowarzyszeń, które wzięły udział w posiedzeniu komisji. W związku z czym zauważył konieczność spotkania się również z pozostałymi. Radny poprosił o przesłanie zestawienia organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański ogłosił 5 minutową przerwę.
 
Ad 2Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów).

Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił poszczególne nagrody oraz stypendia, które przyznawane są przez Radę Miasta oraz Burmistrza oraz przybliżył zapisy uchwał i regulaminów na podstawie których są one przyznawane. Jak zauważył, w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty konieczne będzie wprowadzenie drobnych zmian w zapisach, przyjętego uchwałą Rady Miasta Puszczykowa, Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił się z prośbą o ewentualne uwagi oraz propozycje zmian do poszczególnych regulaminów. Na następne posiedzenie komisji przygotowane zostaną projekty uchwał wprowadzające stosowne zmiany.

Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że na stronach internetowych sąsiednich gmin znalazł informację o konkursach na najlepszą pracę dyplomową związaną z własną miejscowością. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o opracowanie podobnego konkursu i poinformowanie o nim na stronie internetowej miasta.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Radna Maria Michałowska zapytała, czy podjęto już jakieś działania w celu zamontowania na Rynku w Puszczykowie pojemnika na plastikowe nakrętki o który wnioskowała w swojej interpelacji z 2020 r.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedziała, że jest na etapie zbierania ofert na wykonanie takiego pojemnika, konieczne jednak jest zastanowienie się nad jego kształtem, w który można by wkomponować motyw puszczyka.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował zorganizowanie akcji sprzątania terenów miejskich i poinformowania o niej mieszkańców poprzez media społecznościowe.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że pozostaje w kontakcie panem Piotrem Rubiszem Koordynatorem  Wolontariatu w Wielkopolskim Parku Narodowym, który w sobotę 27 lutego br. planuje przeprowadzić akcję zbierania śmieci z terenów granicznych Wielkopolskiego Parku Narodowego (obszar nad Wartą w okolicy parkingu WPN przy ul. Ratajskiego w Puszczykowie). Burmistrz wyjaśnił, że zebrane worki zabierze firma obsługująca odbiór odpadów z terenu miasta.
 
O godzinie 19:10 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

 

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 16 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.3.2.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    19:00
 
Temat:
 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
 2. Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
 3. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
 4. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
 5. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 6. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 8 radnych (nieobecność radnej Alfredy Brączkowskiej).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że radni otrzymali:
- sprawozdanie za 2020 rok z przyznanych dotacji na remont zabytków (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu),
- zestawienie wniosków na 2021 rok o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków (ww. zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska poinformowała, że na 2021 rok wpłynęło osiem wniosków o dotację, z czego trzy zostały odrzucone z powodu braków formalnych (nie zostały wypełnione zgodnie z regulaminem).
 
Następnie przewodniczący Maciej Krzyżański udzielił głosu wnioskodawcom, którzy przedstawili zakres planowanych prac remontowych. W dyskusji wzięli udział wnioskodawcy:
- Małgorzata Ornoch-Tabędzka,
- Miłosz Jazdon,
- Arleta Pyrzyńska,
- Katarzyna Bekasiak,
- Marcin Dobrychłop.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła propozycję podziału środków (proporcjonalnie do wnioskowanych kwot, co daje ok. 25 proc. z wnioskowanych kwot) z puli 100 tys. zł:
 • obiekt przy ul. Klonowej 6                - 19 386,85 zł
 • obiekt przy ul. Wodziczki 1              - 44 716,38 zł
 • obiekt przy ul. Sobieskiego 12          - 25 425,58 zł
 • obiekt przy ul. Podleśnej 10              - 5 415,26 zł
 • obiekt przy ul. Wczasowej 1             - 5 055,93 zł
Cześć wnioskodawców stwierdziła, że w przypadku wskazanej wyżej propozycji podziału dotacji, będzie zmuszona zmniejszyć zakres planowanych prac.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ustalił z burmistrzem i skarbnikiem, że możliwe będzie wprowadzenie na najbliższej sesji zmian w budżecie, dzięki którym zwiększy się pula środków na dotacje (ze 100 tys. zł na 150 tys. zł). Wówczas podział środków mógłby być następujący:
 • obiekt przy ul. Klonowej 6                - 29 080,27 zł
 • obiekt przy ul. Wodziczki 1              - 67 074,56 zł
 • obiekt przy ul. Sobieskiego 12          - 38 138,38 zł
 • obiekt przy ul. Podleśnej 10              - 8 122,89 zł
 • obiekt przy ul. Wczasowej 1             - 7 583,90 zł.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad akceptacją podziału środków na dotację w sposób proporcjonalny (procentowy) oraz zwiększenia puli na dotacje do 150 tys. zł.
Wynik głosowania: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Procentowy podział środków na dotacje oraz zwiększenie puli środków na dotacje zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 2.  Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zasugerował, żeby na stronie internetowej miasta opublikować informację o możliwości składania propozycji zmian w regulaminie PBO.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że temat zostanie omówiony na posiedzeniu komisji w marcu.
 
Ad 3. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że współpraca z Chateaugiron trwa od lat 90. W 2011 roku został podpisany list intencyjny ze Szklarską Porębą, natomiast w 2020 roku podjęto uchwałę o współpracy partnerskiej pomiędzy Szklarską Porębą a Puszczykowem.
 
Prezes Stowarzyszenia Puszczykowo-Chateaugiron Małgorzata Derengowska powiedziała, że z powodu pandemii, wymiana w 2020 roku nie doszła do skutku (w bieżącym roku wyjazd do Francji również nie zostanie zrealizowany). Aktualnie jedyną działalnością, prowadzoną przez stowarzyszenie jest kurs języka francuskiego, który od marca zeszłego roku odbywa się online. Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków.  
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że współpraca ze Szklarską Porębą rozwija się głównie w dziedzinach: kultury, sportu, turystyki, rekreacji i promocji. Aktualnie prowadzone są działania promocyjne obu miast. Jeśli odbędą się Dni Puszczykowa 2021, zaproszona zostanie delegacja ze Szklarskiej Poręby i podpisana zostanie umowa o wzajemnej współpracy.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zaproponował, żeby:
- wskazać jakieś miejsce w mieście (np. zielony skwer), które podkreślałoby współprace partnerskie Puszczykowa,
- zorganizować w czerwcu wspólną sesję online ze Szklarską Porębą.
 
Radna Barbara Kamińska chciałaby zacieśnić współpracę ze Szklarską Porębą na polu samorządowym (np. spotkania obu rad, wymiana radnych itp.).
 
Ad 4. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
Powyższy temat został wywołany przez radnego Mariusza Frąckowiaka, którego zdaniem np. te ww. obiekty zasługują na to, żeby je bardziej wyeksponować np. poprzez oświetlenie.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański i radny Piotr Płóciennik wyrazili poparcie dla pomysłu radnego Mariusza Frąckowiaka.
Radna Maria Michałowska powiedziała, że Pomnik Strażaka należałoby odsłonić.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pomysł wykonania podświetleń powinien być zgłoszony do projektu budżetu, ponieważ tego typu prace muszą zostać poprzedzone specjalistyczną dokumentacją i stosownymi uzgodnieniami.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powiedział, że pomysł podświetlenia omawianych obiektów zostanie zgłoszony do projektu przyszłorocznego budżetu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że gdy poprawią się warunki pogodowe, zostanie przygotowana wycena niedziałającego oświetlenia w płycie rynku.
 
Ad 5. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
Przewodniczący Maciej Krzyżański zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Frąckowiaka na członka komisji stypendialnej.
Radny Mariusz Frąckowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Wobec braku innych kandydatur, przewodniczący Maciej Krzyżański przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury radnego Mariusza Frąckowiaka na członka komisji stypendialnej.
Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Kandydatura radnego Mariusza Frąckowiak została zaopiniowana pozytywnie (szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wpłynęło pismo mieszkańców ul. Kopernika (podpisane przez kilkadziesiąt osób) o wycinkę drzewa (dębu) rosnącego na chodniku. Urząd wystąpił do starostwa o ocenę tego drzewa, które wydało decyzję o wycince. Wiceburmistrz uprzedził, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, urząd przystąpi do wycinki drzewa.
 
Radny Piotr Płóciennik powiedział, że wycięcie drzewa byłoby niepowetowaną stratą i poprosił o przesłanie radnym pisma mieszkańców.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odstąpienie od wycinki może nastąpić tylko wtedy, jeśli mieszkańcy wycofają wniosek.
 
Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka zgłosiła, że miała problemy z oddaniem głosu w trakcie głosowania nad PBO oraz zaproponowała, żeby opiekę nad Pomnikiem Strażaka przejęła OSP.
 
O godz. 19:00 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
 

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, które odbyło się zdalnie 19 stycznia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.3.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    20:05
 
Temat:
 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok:
            - Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
            - Stanowisko do spraw sportu,
            - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
          4.Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański powitał gości i radnych, obecnych 9 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
Zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Maciej Kubicki oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewa Budzyńska odpowiedzieli na pytania radnych, podając informacje dotyczące przebiegu nauczania: zdalnego i stacjonarnego (po powrocie klas 1-3 do szkół).
 
Ad 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
Inspektor ds. organizacji pozarządowych Katarzyna Nowak-Śronek podsumowała przebieg i wyniki V edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (informacja dot. wyników PBO stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Na posiedzeniu obecni byli wnioskodawcy projektów do PBO: Paweł Bakun, Joanna Tokarska i Natasza Nowotna Kromolicka („Sport-edukacja-integracja” wielofunkcyjny teren przy ul. Libelta) oraz Dariusz Kubicki („Skończmy ze smogiem w Puszczykowie!”).
 
Pani Natasza Nowotna Kromolicka odniosła się do dyskusji dotyczącej projektów do PBO, która wywiązała się na Facebooku. W bieżącym punkcie obrad głos zabrali: radny Piotr Płóciennik, radna Alfreda Brączkowska, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, radny Maciej Krzyżański, wnioskodawca projektu do PBO Paweł Bakun, wnioskodawca projektu do PBO Dariusz Kubicki, radny Tomasz Potocki, radna Barbara Kamińska, radny Filip Ryglewicz.
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański zapytał wnioskodawców, czy mają jakieś uwagi lub sugestie do regulaminu PBO.
 
Pani Joanna Tokarska powiedziała, że wymóg ogólnodostępności realizacji danego projektu nie powinien przysłaniać pozostałych wymogów (najważniejsze, żeby realizacja projektu była dostępna dla jak największej liczby mieszkańców).
 
Pan Paweł Bakun zasugerował, żeby przyszłoroczny budżet obywatelski podzielić na budżet mały i budżet duży (zamiast projektów zielonych i miejskich), z czego w ramach małego można by składać projekty np. eventowe typu gry terenowe, imprezy jednodniowe, natomiast w ramach dużego wnioskować o projekty rewitalizujące.  
 
Przewodniczący Maciej Krzyżański ogłosił 5-minutową przerwę.
 
Ad 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok.
Przewodniczący Maciej Krzyżański poprosił o pytania do kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok.
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak przedstawiła działania zaplanowane na 2021 rok. Kontynuowana będzie miedzy innymi akcja edukacyjna i informacyjna „STOP SMOG”. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak poinformowała o wydarzeniach zaplanowanych na tegoroczne Dni Puszczykowa, które odbędą się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska Adamiak oraz Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury Beata Witczak odpowiedziały na zadane przez radnych pytania.
 
Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz przedstawiła kalendarium wydarzeń sportowych zaplanowanych na 2021 r., które odbywać się będą w ramach obowiązujących obostrzeń i ograniczeń. (Informacja na temat wydarzeń stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Maciej Krzyżański przedstawił projekt planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 r. oraz poprosił o uwagi i ewentualne propozycje tematów. (Projekt planu pracy na 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radni dyskutowali na temat projektu planu pracy komisji na 2021 roku, poprosili o jego uzupełnienie o następującą tematykę:
 • spotkanie z dyrektorami puszczykowskich placówek oświatowych,
 • wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa,
 • świąteczne dekoracje świetlne na terenie miasta,
 • spotkanie z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi,
 • regulamin Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
O godzinie 20:05 przewodniczący Maciej Krzyżański zakończył posiedzenie komisji.
 
Protokołowała:
/-/ Hanna Dudzik-Zoga