Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska które odbyło się zdalnie 15 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

RM.0012.7.1.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    17:55
 
Temat:
  1. Lista tematów, którymi zajmie się komisja w 2021 roku (plan pracy).
  2. Ustalenie terminów spotkań komisji w 2021 roku.
  3. Ustalenie sposobu pracy komisji.
 
Przewodniczący Piotr Płóciennik otworzył pierwsze posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Piotr Płóciennik poinformował, że komisja otrzymała do zaopiniowania dwa projekty uchwał.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwał ws. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 272) oraz projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 274).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że ww. projekty uchwał nie zostały jeszcze zaopiniowane przez kancelarię prawną.
 
Przewodniczący Piotr Płóciennik powiedział, że komisja zaopiniuje ww. projekty uchwał na kolejnym posiedzeniu.
 
Ad 2. Ustalenie terminów spotkań komisji w 2021 roku.
Komisja ustaliła, że będzie się spotykać we wtorki na dwa tygodnie przed terminem sesji.
 
Ad 1. Lista tematów, którymi zajmie się komisja w 2021 roku (plan pracy).
Ad 3. Ustalenie sposobu pracy komisji.
Radna Barbara Kamińska chciałaby, żeby za sprawą komisji udało się wypracować dobre praktyki związane np. z pielęgnacją zieleni, nasadzeniami itp., a ponadto:
- zapraszać na posiedzenia komisji pracowników urzędu zajmujących się zielenią, ochroną środowiska (i innymi sprawami z zakresu działalności komisji),
- zorganizować spotkanie z firmą odpowiedzialną za utrzymanie zieleni,
- pracować w terenie (np. przy odbiorze nasadzeń).
Zdaniem radnego Krzysztofa Paszkowskiego różne sprawy powinny być przekazywane komisji do zaopiniowania (konsultacji) np. plany nasadzeń.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował:
- kontynuację współpracy i spotkań z przedstawicielami Wielkopolskiego Parku Narodowego,
- nawiązanie współpracy ze szkołami (edukacja ekologiczna).
 
Radny Jan Łagoda zaproponował podsumowanie dotychczasowej edukacji ekologicznej prowadzonej przez Miasto i zaproponowanie innych działań w tym zakresie.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zaproponował, aby WPN przeprowadził edukację ekologiczną (np. poprzez artykuł w „Echu Puszczykowa”) objaśniającą niektóre (kontrowersyjne w odbiorze społecznym) działania dotyczące wycinki drzew (przebudowy drzewostanu).
Radny chciałby również, aby komisja podjęła temat ochrony ptaków i owadów.
 
Przewodniczący Piotr Płóciennik chce zająć się tematem smogu.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zaproponowała zagadnienia, którymi powinna zająć się komisja:
- zanieczyszczenie powietrza,
- działania dotyczące drzewostanu miasta (problem licznych wycinek drzew),
- kwestie etyczne dotyczące traktowania zwierząt.
 
Odnosząc się do wypowiedzi radnej Barbary Kamińskiej, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że w kolejnym numerze „Echa Puszczykowa” pojawi się szczegółowy artykuł dot. drona analizującego skład spalin wydostających się z kominów.
 
Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 19 kwietnia.
 
O godz. 17:55 przewodniczący Piotr Płóciennik zakończył posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak