2018

Protokół nr 2/2018 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

 

RM.0012.2.2.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 19:40
Godz. zakończenia: 20:05
 
Tematy:
  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska otworzyła posiedzenie, powitała radnych oraz gości; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przedstawiła treść skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Skarbnika Miasta Puszczykowa, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie 26 listopada br.
 
Po zapoznaniu się z informacjami i wyjaśnieniami ze strony sekretarza Macieja Dettlaffa, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karola Majewskiego oraz opinią prawną sporządzoną przez Kancelarię Radcy Prawnego członkowie komisji uznali, że postepowanie w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z obwiązującymi przepisami prawnymi.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad uznaniem skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa za bezzasadną.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie uznała skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa za bezzasadną.
O godz. 20:05 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
 /-/ Hanna Dudzik-Zoga

 

Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się w dniu 22 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie ul. Podleśna 4.

RM.0012.2.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 19:40
Godz. zakończenia: 20:20
 
Tematy:                                      
  1. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Komisji Barbara Kamińska otworzyła posiedzenie, powitała radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przedstawił treść skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 15 października br.
 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez sekretarza Macieja Dettlaffa oraz zapoznaniu z dokumentacją z postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie komisja stwierdziła, że Burmistrz Miasta nie jest organem właściwym do zaspokojenia roszczenia skarżących. Jedynym uchybieniem ze strony Urzędu Miejskiego w Puszczykowie jest niedotrzymanie terminu, w którym powinna zostać udzielona odpowiedź.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie za odrzuceniem skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie uznała skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa za bezzasadną.
 
O godz. 20:20 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga