Protokół nr 1/2018 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się w dniu 22 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie ul. Podleśna 4.

RM.0012.2.1.2018
 
Godz. rozpoczęcia: 19:40
Godz. zakończenia: 20:20
 
Tematy:                                      
  1. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Przewodnicząca Komisji Barbara Kamińska otworzyła posiedzenie, powitała radnych; obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przedstawił treść skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 15 października br.
 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez sekretarza Macieja Dettlaffa oraz zapoznaniu z dokumentacją z postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie komisja stwierdziła, że Burmistrz Miasta nie jest organem właściwym do zaspokojenia roszczenia skarżących. Jedynym uchybieniem ze strony Urzędu Miejskiego w Puszczykowie jest niedotrzymanie terminu, w którym powinna zostać udzielona odpowiedź.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie za odrzuceniem skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie uznała skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa za bezzasadną.
 
O godz. 20:20 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga