Protokół nr 1/2019 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.

 
 
RM.0012.2.1.2019
 
Godz. rozpoczęcia: 19:30
Godz. zakończenia: 19:40
 
Tematy:
  1. Wniosek Mieszkańca w przedmiocie zmian w komunikacji autobusowej Puszczykowo - Poznań.
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska otworzyła posiedzenie, powitała radnych oraz gości; obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska poinformowała o konieczności wyboru zastępcy przewodniczącego komisji oraz zaproponowała kandydaturę radnego Krzysztofa Paszkowskiego.
Radny Krzysztof Paszkowski wyraził zgodę.
Wobec braku innych kandydatur przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Paszkowskiego na zastępcę przewodniczącego komisji.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przedstawiła pismo mieszkańca Puszczykowa skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zwiększenia liczby kursów autobusów linii 651 z Dębca do Puszczykowa lub wydłużenie trasy linii 603 z ul. Garbary w Poznaniu.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańca Puszczykowa oraz zadecydowała o jego skierowaniu do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad skierowaniem wniosku do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w celu przeprowadzenia analizy budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymał się" - 1.
 
O godz. 19:40 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga