2020

Protokół nr 2/2020 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się w dniu 14 września 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.2.2.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     17:05
Godz. zakończenia:    19:08
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie modernizacji ulicy Makowej.
  2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie rozbudowy monitoringu miejskiego. 
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska powitała zaproszonych gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie modernizacji ulicy Makowej.
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska powiedziała, że petycja dotyczy przeprowadzenia modernizacji nawierzchni ul. Makowej, gdyż jej zły stan utrudnia poruszanie się niepełnosprawnemu mieszkańcowi. Wobec powyższego przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia modernizacji nawierzchni ulicy.   
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że jeśli Rada Miasta podejmie decyzję o wykonaniu modernizacji ul. Makowej (mimo, iż ulica ta znajduje się na 42 miejscu w rankingu dróg przewidzianych do utwardzenia na terenie Miasta Puszczykowa) to środki w budżecie miasta na ten cel zostaną zabezpieczone. Wiceburmistrz wyjaśnił, że konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę kategorii drogi. Na początku 2021 r. będzie można przystąpić do wykonania projektu a pod koniec roku rozpocząć realizację inwestycji.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania petycji dotyczącej przystąpienia do modernizacji ulicy Makowej poza obowiązującym rankingiem ulic. 
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
O godzinie 17:32 przewodnicząca komisji Barbara Kamińska ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 17:38.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo.
Prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że 7 sierpnia br. wpłynął do Rady Miasta Puszczykowa wniosek Stowarzyszenia dotyczący podjęcia stosownych kroków zmierzających do zabezpieczenia przez zniszczeniem grobli. W związku z czym oczekuje, że po miesiącu otrzyma informacje na temat podjętych działań w tej sprawie. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zaznaczyła, że ze względu na dynamikę prowadzonych prac, konieczne jest stałe nadzorowanie inwestycji.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska poprosiła o wyjaśnienie zawartej we wniosku Stowarzyszenia informacji o braku nadzoru nad prowadzoną inwestycją (nie pojawił się przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że prowadzona przy udziale Starostwa Powiatowego w Poznaniu inwestycja ma duże znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, gdyż istniejąca w tym miejscu ścieżka rowerowa wymagała przeprowadzenia całkowitej modernizacji. Wiceburmistrz dodał, że pierwotna koncepcja zakładała wycinkę około 52 drzew, ostatecznie po interwencji władz miasta wycięto ich znacznie mniej (22 drzewa). Wszystkie drzewa, które miały pozwolenie na wycinkę zostały już usunięte. W kwestii nadzoru inwestycji wiceburmistrz wyjaśnił, że pracownicy Urzędu Miejskiego codziennie kontrolują prowadzone w tym miejscu prace.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że 26 sierpnia br. odbyło się spotkanie na terenie prowadzonych prac z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych, panią projektant oraz inspektorem nadzoru. Podczas spotkania obecna była również pani Iwona Janicka prezes Fundacji Aktywności Lokalnej. Spotkanie dotyczyło możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian do projektu, które umożliwiłyby prowadzenie prac z jak najmniejszym uszczerbkiem dla środowiska naturalnego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyraził dezaprobatę dla faktu organizacji takich spotkań bez udziału przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz władz miasta, które uczestniczą w realizacji inwestycji.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska wyjaśniła, że gdyby Rada Miasta została poinformowana o spotkaniu na pewno jej przedstawiciele wzięliby w nim udział. W związku z powyższym poprosiła o przekazywanie informacji o takich wydarzeniach.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że brak odpowiedzi ze strony Rady Miasta na wniosek Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo odbiera jako bezczynność w tej kwestii.
 
Prezes Fundacji Aktywności Lokalnej Iwona Janicka powiedziała, że wielokrotnie rozmawiała z osobami, które nadzorują prowadzoną inwestycję, zarówno osobiście na terenie prowadzonej inwestycji oraz telefonicznie. Pani Iwona Janicka zwróciła się z prośbą o zaangażowanie w tę sprawę oraz zaproponowała włączenie mieszkańców w nasadzenia krzewów na terenie grobli. Jak podkreśliła, nasadzenie krzewów o bogatym systemie korzeniowym, przyczyni się do wzmocnienia tego terenu.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska wyjaśniła, że pismo do Rady Miasta Puszczykowa skierowane zostało w celu zwrócenia uwagi na ten temat. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz władze miasta nadzorowały inwestycję w sposób rzetelny i tego samego oczekuje od Rady Miasta. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska podkreśliła, że zarzuty z jej strony wynikają jedynie z braku odpowiedzi na złożony wniosek.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska podkreśliła, że wszystkim radnym zależy na właściwym prowadzeniu tej inwestycji z jak najmniejszą szkodą dla walorów naturalnych tego miejsca.
 
Ad 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie rozbudowy monitoringu miejskiego. 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przedstawiła petycję dotyczącą rozbudowy monitoringu miejskiego oraz zaproponowała przekazanie jej zgodnie z właściwością Burmistrzowi Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie w sprawie przekazania petycji w sprawie rozbudowy monitoringu miejskiego i wydłużenia czasu pracy Straży Miejskiej w Puszczykowie Burmistrzowi Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych do dalszego procedowania.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Mieszkanka Wanda Dehmel przedstawiła sytuację na ul. Krańcowej spowodowaną brakiem dostatecznej liczby miejsc parkingowych, które zajmuje mieszkaniec parkujący swoje samochody, tym samym uniemożliwiając bezpieczne korzystanie z miejsc osobie niepełnosprawnej. Pani Wanda Dehmel poprosiła o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, gdyż zgłoszenia do Policji i Straży Miejskiej nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że temat ten nie należy do kompetencji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w związku z czym poprosił o kontakt w tej sprawie w celu indywidualnego rozpatrzenia prośby.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska o godzinie 19:08 zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga
 

Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się w dniu 3 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.2.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     18:00
Godz. zakończenia:    19:20
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
  2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo ws. wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska powitała zaproszonych gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
Radna Barbara Kamińska przedstawiła petycję mieszkańców skierowaną do Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącą doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej. W ocenie przewodniczącej komisji wniosek jest jak najbardziej zasadny.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił stanowisko Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, które jak podkreślił jest w tej kwestii jak najbardziej pozytywne. Sekretarz zwrócił jednak uwagę, że w przypadku wykonania kompleksowej modernizacji ul. Poznańskiej może pojawić się konieczność przestawienia zamontowanego doświetlenia przejścia dla pieszych z wnioskowanej lokalizacji.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska zapytała, o koszt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej.
 
Radny Ryszard Teuschner odpowiedział, że koszt zakupu jednej lampy to około 17 tys zł, aby skutecznie doświetlić przejście dla pieszych koniecznie jest ustawienie dwóch lamp po obu stronach ulicy.
 
Radny Piotr Guziałek oznajmił, że od 1 lipca br. obowiązywać zaczną nowe przepisy w ruchu drogowym wprowadzające bezwzględne pierwszeństwo pieszego na każdym przejściu. Radny Piotr Guziałek zauważył, że jeżeli wszyscy będą respektować przepisy w ruchu drogowym przejścia dla pieszych będą bezpieczne.
 
Głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska, która powiedziała, że uczestniczyła w rozmowach prowadzonych ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu dotyczących zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Puszczykowa. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska oznajmiła, że w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej zaproponowano między innymi wprowadzenie ograniczenia prędkości oraz wybudowanie wyniesionych skrzyżowań.  Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska podkreśliła, że ul. Poznańska powinna zmienić swój charakter poprzez utworzenie tzw. strefy zamieszkania a priorytetem dla władz miasta powinno być podejmowanie działań nakierowanych na spowolnienie ruchu na tej ulicy.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska zaproponowała, aby zobowiązać Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury do przygotowania kosztorysu zamontowania oświetlenia na ul. Poznańskiej we wnioskowanym miejscu. Przewodnicząca komisji powiedziała, że wniosek zostanie przekazany do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w celu podjęcia decyzji o ewentualnym zabezpieczenia środków w budżecie miasta na ten cel.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym rozpatrzeniem petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo ws. wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przypomniała stanowisko Rady Miasta Puszczykowa poprzedniej kadencji, która zgodnie opowiedziała się za zakazem dla organizacji na terenie miasta występów cyrkowych z udziałem zwierząt. Jak podkreśliła stanowisko obecnej Rady Miasta Puszczykowa w tej kwestii pozostaje niezmienione.
 
Prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska przedstawiła kierownika Działu Edukacji i Promocji poznańskiego ZOO pana Remigiusza Kozińskiego oraz powiedziała, że chciałaby aby obecna Rada Miasta Puszczykowa oraz Burmistrz Miasta zajęli stanowisko w omawianej sprawie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował aby Rada Miasta przyjęła stanowisko w którym wyrazi swoje zdanie na temat organizacji przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
Pan Remigiusz Koziński przedstawił prezentacje dotyczącą sposobu traktowania, wykorzystania oraz tresury zwierząt do celów rozrywkowych.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska zaznaczyła, że Rada Miasta Puszczykowa na kolejnej sesji Rady Miasta przyjmie stosowne oświadczenie. 
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zaproponowała podjęcie procedury zmierzającej do wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa. Zasugerowała również przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w tym zakresie, wśród dzieci i młodzieży z puszczykowskich szkół i przedszkoli.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska o godzinie 19:20 zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga