Protokół nr 1/2020 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się w dniu 3 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0012.2.1.2020
 
Godz. rozpoczęcia:     18:00
Godz. zakończenia:    19:20
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
  2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo ws. wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska powitała zaproszonych gości i radnych, obecnych 5 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
Radna Barbara Kamińska przedstawiła petycję mieszkańców skierowaną do Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta dotyczącą doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej. W ocenie przewodniczącej komisji wniosek jest jak najbardziej zasadny.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił stanowisko Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, które jak podkreślił jest w tej kwestii jak najbardziej pozytywne. Sekretarz zwrócił jednak uwagę, że w przypadku wykonania kompleksowej modernizacji ul. Poznańskiej może pojawić się konieczność przestawienia zamontowanego doświetlenia przejścia dla pieszych z wnioskowanej lokalizacji.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska zapytała, o koszt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej.
 
Radny Ryszard Teuschner odpowiedział, że koszt zakupu jednej lampy to około 17 tys zł, aby skutecznie doświetlić przejście dla pieszych koniecznie jest ustawienie dwóch lamp po obu stronach ulicy.
 
Radny Piotr Guziałek oznajmił, że od 1 lipca br. obowiązywać zaczną nowe przepisy w ruchu drogowym wprowadzające bezwzględne pierwszeństwo pieszego na każdym przejściu. Radny Piotr Guziałek zauważył, że jeżeli wszyscy będą respektować przepisy w ruchu drogowym przejścia dla pieszych będą bezpieczne.
 
Głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska, która powiedziała, że uczestniczyła w rozmowach prowadzonych ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu dotyczących zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta Puszczykowa. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska oznajmiła, że w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa na ul. Poznańskiej zaproponowano między innymi wprowadzenie ograniczenia prędkości oraz wybudowanie wyniesionych skrzyżowań.  Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska podkreśliła, że ul. Poznańska powinna zmienić swój charakter poprzez utworzenie tzw. strefy zamieszkania a priorytetem dla władz miasta powinno być podejmowanie działań nakierowanych na spowolnienie ruchu na tej ulicy.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska zaproponowała, aby zobowiązać Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury do przygotowania kosztorysu zamontowania oświetlenia na ul. Poznańskiej we wnioskowanym miejscu. Przewodnicząca komisji powiedziała, że wniosek zostanie przekazany do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w celu podjęcia decyzji o ewentualnym zabezpieczenia środków w budżecie miasta na ten cel.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad pozytywnym rozpatrzeniem petycji dotyczącej doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Ogrodowej i Magazynowej.
Wynik głosowania: 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
 
Ad 2. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo ws. wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska przypomniała stanowisko Rady Miasta Puszczykowa poprzedniej kadencji, która zgodnie opowiedziała się za zakazem dla organizacji na terenie miasta występów cyrkowych z udziałem zwierząt. Jak podkreśliła stanowisko obecnej Rady Miasta Puszczykowa w tej kwestii pozostaje niezmienione.
 
Prezes Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska przedstawiła kierownika Działu Edukacji i Promocji poznańskiego ZOO pana Remigiusza Kozińskiego oraz powiedziała, że chciałaby aby obecna Rada Miasta Puszczykowa oraz Burmistrz Miasta zajęli stanowisko w omawianej sprawie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff zaproponował aby Rada Miasta przyjęła stanowisko w którym wyrazi swoje zdanie na temat organizacji przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
Pan Remigiusz Koziński przedstawił prezentacje dotyczącą sposobu traktowania, wykorzystania oraz tresury zwierząt do celów rozrywkowych.
 
Przewodnicząca komisji Barbara Kamińska zaznaczyła, że Rada Miasta Puszczykowa na kolejnej sesji Rady Miasta przyjmie stosowne oświadczenie. 
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zaproponowała podjęcie procedury zmierzającej do wprowadzenia zakazu organizowania przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa. Zasugerowała również przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w tym zakresie, wśród dzieci i młodzieży z puszczykowskich szkół i przedszkoli.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska o godzinie 19:20 zakończyła posiedzenie komisji.
 
protokolant
/-/ Hanna Dudzik-Zoga