2021

Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się zdalnie 19 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 RM.0012.2.2.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:02
Godz. zakończenia:    17:11
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
  2. Rozpatrzenie petycji o poparcie dla Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 
Przewodnicząc Barbara Kamińska powitała gości i radnych, obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska poinformowała, że radni otrzymali:
- opinię prawną dotyczącą złożonych petycji (ww. opinia prawna stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zgodnie z którą wyrażone w petycjach postulaty nie mieszczą się w kompetencjach rady gminy,
- projekty uchwał dot. rozpatrzenia złożonych petycji – druki nr 262 i 263 (ww. projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
Przewodnicząca Barbara Kamińska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos ws. złożonej petycji.
Wobec braku uwag, przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 262 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Rozpatrzenie petycji o poparcie dla Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Przewodnicząca Barbara Kamińska zapytała, czy ktoś chce zabrać ws. złożonej petycji.
Wobec braku uwag, przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 263 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
O godz. 17:11 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak

 

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się zdalnie 22 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.2.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    17:15
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
  2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
  3. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń.
 
Przewodnicząc Barbara Kamińska powitała gości i radnych, obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska poinformowała, że radni otrzymali opinię prawną dotyczącą złożonych petycji (ww. opinia prawna stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zgodnie z którą wyrażone w petycjach postulaty nie mieszczą się w kompetencjach rady gminy.
Przewodnicząca Barbara Kamińska podkreśliła, że złożone petycje spełniają wymogi formalne petycji. 
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., złożonej przez Piotra Sterkowskiego, do Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała nr 1/2021 KSWiP została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., złożonej przez Arkadiusza Rakoczego, do Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała nr 2/2021 KSWiP została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., złożonej przez Teresę Garland, do Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała nr 3/2021 KSWiP została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
 
O godz. 17:15 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak