Protokół nr 1/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się zdalnie 22 lutego 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 
RM.0012.2.1.2021
 
Godz. rozpoczęcia:     17:00
Godz. zakończenia:    17:15
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
  2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
  3. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń.
 
Przewodnicząc Barbara Kamińska powitała gości i radnych, obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska poinformowała, że radni otrzymali opinię prawną dotyczącą złożonych petycji (ww. opinia prawna stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zgodnie z którą wyrażone w petycjach postulaty nie mieszczą się w kompetencjach rady gminy.
Przewodnicząca Barbara Kamińska podkreśliła, że złożone petycje spełniają wymogi formalne petycji. 
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego petycji z dnia 15 grudnia 2020 r., złożonej przez Piotra Sterkowskiego, do Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała nr 1/2021 KSWiP została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., złożonej przez Arkadiusza Rakoczego, do Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19 (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała nr 2/2021 KSWiP została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego petycji z dnia 21 grudnia 2020 r., złożonej przez Teresę Garland, do Rady Miasta Puszczykowa dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała nr 3/2021 KSWiP została przyjęta jednogłośnie (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
 
O godz. 17:15 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak