Protokół nr 2/2021 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbyło się zdalnie 19 kwietnia 2021 r. za pomocą systemu wideokonferencyjnego Zoom

 RM.0012.2.2.2021

Godz. rozpoczęcia:     17:02
Godz. zakończenia:    17:11
 
Temat:
  1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
  2. Rozpatrzenie petycji o poparcie dla Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 
Przewodnicząc Barbara Kamińska powitała gości i radnych, obecnych 6 radnych.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska poinformowała, że radni otrzymali:
- opinię prawną dotyczącą złożonych petycji (ww. opinia prawna stanowi załącznik do niniejszego protokołu), zgodnie z którą wyrażone w petycjach postulaty nie mieszczą się w kompetencjach rady gminy,
- projekty uchwał dot. rozpatrzenia złożonych petycji – druki nr 262 i 263 (ww. projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu).
 
Ad 1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
Przewodnicząca Barbara Kamińska zapytała, czy ktoś chce zabrać głos ws. złożonej petycji.
Wobec braku uwag, przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 262 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Rozpatrzenie petycji o poparcie dla Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Przewodnicząca Barbara Kamińska zapytała, czy ktoś chce zabrać ws. złożonej petycji.
Wobec braku uwag, przewodnicząca Barbara Kamińska przeprowadziła głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r., wniesionej przez Teresę Garland, dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (rekomendującej nieuwzględnienie petycji).
Wynik głosowania: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Projekt uchwały z druku nr 263 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 
O godz. 17:11 przewodnicząca Barbara Kamińska zakończyła posiedzenie komisji.
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak