Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 24/16/VII 24. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 października 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 24/16/VII
24. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 25 października 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.24.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:00
Godz. zakończenia:    20:03
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnych Filipa Ryglewicza i Jana Łagody).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Zgodnie z wnioskami z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, sekretarz Maciej Dettlaff zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały ws. likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 169). Sekretarz poinformował, że ww. projekt uchwały został przesłany radnym w miniony piątek. 
 
O godz. 17:02 do obradujących dołączył radny Filip Ryglewicz (obecnych 14 radnych).
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenia do porządku obrad jako punkt 7: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 169).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 2 głosy, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany.
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3 głosy.
Porządek obrad został przyjęty i przedstawia się następująco:
 
1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.     Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3.     Przyjęcie protokołu nr 22/16/VII z 27 września 2016 r.
4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk nr 164).
5.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 165).
6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości (druk nr 166).
7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 169).
8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 167).
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 168).
10.  Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie".
11.  Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
12.  Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
13.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14.  Wolne głosy.
15.  Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 22/16/VII z 27 września 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że wpłynęła uwaga radnego Łukasza Grzonki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 22/16/VII z 27 września 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 22/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
                                                         
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk nr 164).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że uchwała dotycząca programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest podejmowana co roku. Sekretarz powiedział, że przyjęcie projektu uchwały na dzisiejszej sesji pozwoli na ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych już w listopadzie, co z kolei pozwoli na realizację zadań od początku 2017 roku. Przedłożony program jest bardzo podobny do poprzedniego. Zmianie uległy priorytety współpracy wymienione w §8, uzupełnione o te, które były realizowane w bieżącym roku (katalog zadań priorytetowych ma charakter otwarty i nie ogranicza możliwości organizacji pozarządowych do składania ofert na realizację innych zadań). W 2017 roku na realizację zadań objętych programem planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości nie mniejszej niż 380.000 zł (czyli o 40 tys. zł więcej niż w roku obecnym). Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że Miasto zamierza zaktywizować współpracę z organizacjami pozarządowymi i rozszerzyć ją na większą liczbę zadań.  
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Komisji Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 155/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 165).
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz poinformowała, że 12 października odbyło się posiedzenie kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W tym roku wpłynęły 72 wnioski i wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Złożone wnioski dotyczyły osób w wieku od 8 do 24 lat o uzdolnieniach naukowych, artystycznych, sportowych oraz działających społecznie. Cała kwota 20 tys. zł przeznaczona na ten cel została rozdysponowana. Kapituła w składzie: wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki (przewodniczący kapituły), sekretarz Maciej Dettlaff (przedstawiciel burmistrza) oraz radna Dorota Łuczak-Dydowicz (przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu) podjęła decyzję o przyznaniu nagrody wszystkim 72 osobom. Zaproponowano przyznanie nagród w czterech grupach kwotowych, biorąc pod uwagę rangę i zasięg sukcesu, który dana osoba odniosła (zasięg międzynarodowy i ogólnopolski; zasięg ogólnopolski i wojewódzki, zasięg lokalny powiatowy; zasięg lokalny/szkolny). Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że kapituła zaproponowała przyznać nagrody w następujących wysokościach:
- 800 zł (dla 6 osób),
- 450 zł (dla 11 osób),
- 250 zł (dla 20 osób),
- 150 zł (dla 35 osób). 
 
Przewodnicząca Komisji, Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka powiedziała, że członkowie Komisji zwrócili uwagę na fakt, że w kategorii z najwyższą nagrodą, na sześć przyznanych nagród aż pięć przyznano za osiągnięcia sportowe, a jedną za osiągnięcia artystyczne (w pozostałych kategoriach nagrody rozkładają się mniej więcej po równo z zakresu sportu i nauki).     
Przewodnicząca Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały, doceniając wkład pracy kapituły, ale jednocześnie poprosiła, żeby w przyszłości zasięg sukcesu nie był jedynym kryterium przyznawania nagrody i jej wysokości. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka przypomniała za jakie osiągnięcia przyznawano najwyższe nagrody w poprzednich latach oraz dodała, że sugestią Komisji było, aby osobom uzdolnionym naukowo czy artystycznie również umożliwić otrzymanie najwyższej nagrody.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że zajdzie konieczność zmiany regulaminu przyznawania nagród.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 156/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości (druk nr 166).
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały, dotyczący zbycia 1/3 udziałów we wspólnej własności gminy Komorniki i Miasta Puszczykowa. Nieruchomość leży na terenie gminy Komorniki i obejmuje dwie działki o nr 239 i 240 o łącznej pow. ponad 2 ha. Nieruchomość została nabyta w 1994 roku dla potrzeb budowy wspólnej oczyszczalni ścieków dla Komornik i Puszczykowa. Inwestycja została w całości wykonana przez Komorniki na własny koszt i bez udziału Puszczykowa. Wójt gminy Komorniki wystąpił do burmistrza Puszczykowa z propozycją wykupu udziałów, w celu umożliwienia im wykonania modernizacji oczyszczalni, która obsługuje wyłącznie nieruchomości leżące na terenie gminy Komorniki. 
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz, pan Waldemar Luther powiedział, że w 1994 roku nabyto udział w nieruchomości za kwotę ówczesnych 18,5 mln zł (obecnie 1850 zł).
 
O godz. 17:22 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 15 radnych).
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Komisji Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych ww. projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 1 głos, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 157/16/VII została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie (druk nr 169).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że temat był szczegółowo omawiany podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wiceburmistrz powiedział, że celem nie jest dokonywanie rewolucji w zakresie spraw związanych ze sportem, ale usprawnienie tej działalności w ten sposób, że większość spraw związana z technicznymi aspektami dotyczącymi sportu (m.in. utrzymanie obiektów) zostałaby przejęta przez Urząd, a osoby zajmujące się sportem zajmowałby się wyłącznie organizacją imprez sportowych. Obecnie CAS funkcjonuje w składzie: 1 etat (kierownik), ¾ etatu (zastępca kierownika), 1/3 etatu (księgowy). Przejęcie większości zadań technicznych, administracyjnych oraz księgowości możliwe jest w Urzędzie bez zatrudniania dodatkowych osób. Wiceburmistrz powiedział, że proponuje się utworzenie w Urzędzie referatu sportu i promocji, który miałby zajmować się tylko tymi zagadnieniami (grupa osób, pracującym w tym referacie mogłaby się wzajemnie uzupełniać i zastępować w przypadku urlopów lub choroby). Nowo powstały referat (do zadań którego należałaby również współpraca z organizacjami pozarządowymi) miałby zaktywizować te organizacje, które w statucie mają zapis dot. szerzenie kultury fizycznej i sportu, do propagowania sportu na większą skalę (tj. organizacji zadań sportowych nie tylko dla zrzeszonych członków).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że we wrześniu przyszłego roku otwarta zostanie hala sportowa, która - z uwagi na sprawy związane z odprowadzaniem VAT-u - zostanie przypisana do Biblioteki Miejskiej a nie Centrum Animacji Sportu. Halą będzie administrować biblioteka, ale imprezy sportowe będę organizowane przez referat w Urzędzie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawioną reformę poprzez przejęcie przez Urząd zadań związanych ze sportem. Część osób pracujących w CAS-ie przeszłaby do Urzędu, a umowy z administratorami Orlików oraz animatorami będą kontynuowane. Wiceburmistrz podkreślił, że reforma ma polegać jedynie na tym, żeby cała działalność związana z kulturą fizyczną była jeszcze sprawniejsza oraz dodał, że wskazane przez niego argumenty znajdują się w uzasadnieniu projektu uchwały.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że zdaniem Urzędu CAS jest małą jednostką, ale oprócz kierownik i jej zastępcy zatrudnia również animatorów, gospodarzy obiektów oraz inne osoby do organizacji imprez sportowych (np. sędziów), więc realnie zatrudnia dość sporą liczbę ludzi.
Radna Agata Wójcik zapytała, czy samej księgowości CAS-u nie mógłby prowadzić Urząd (skoro CAS zatrudnia księgowego tylko na część etatu). Radną dziwi argument dotyczący kontroli, który sugeruje jakoby dotychczas Urząd nie miał kontroli nad CAS-em i dlatego zamierza ją przejąć. Radna zapytała, czy do tej pory zostały przeprowadzone jakieś kontrole w CAS-ie i czy ich wyniki były w ocenie Urzędu niekorzystne dla tej jednostki (czy były jakieś uchybienia i zarzuty wobec CAS-u). Radna Agata Wójcik zapytała, jakie będą koszty likwidacji jednostki (np. zajdzie konieczność likwidacji logotypów, banerów, regulaminów itp. i zastąpienie ich nowymi).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że grupa osób, które nie są na etatach, jest grupą ruchomą i są to w zależności od rodzaju imprezy np. sędziowie, służby porządkowe. Część osób jest zatrudniona na umowy zlecenia (np. gospodarze obiektów, animatorzy). Wiceburmistrz powiedział, że po przejęciu zadań, Urząd będzie miał większą kontrolę nad zwieranymi umowami i szerszą wiedzę w zakresie przeznaczanych na nie środków.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że można utworzyć wspólną obsługę księgową jednostek budżetowych w Urzędzie, ale wtedy Urząd działałby jak biuro rachunkowe i sytuacja niewiele różniłaby się od obecnej (poza tym byłoby to niekorzystne dla kierownika jednostki). Co do kosztów związanych z likwidacją CAS-u, skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że będą one nieznaczne, zwłaszcza w perspektywie prognozowanych oszczędności w wys. ok. 80-100 tys. zł rocznie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poprosił, żeby radni wzięli pod uwagę, że referat będzie się składał z kilku osób, ale nowo zatrudniona osoba ds. sportu będzie zajmować się wyłącznie działalnością sportową, ponieważ sprawy administracyjne, techniczne itp. zostaną przejęte przez inne referaty Urzędu. Wiceburmistrz powiedział, że planuje się, że tą nowo zatrudnioną osobą będzie pani kierownik CAS, która miałaby zajmować się wyłącznie sportem, a pozostałe elementy zostaną bez ponoszenia kosztów wprowadzone do referatów Urzędu i będą realizowane przez pracujące tu osoby.
 
Odpowiadając na pytanie dot. przeprowadzanych kontroli i ich wyników, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Urząd zawsze ma uwagi i podczas prowadzonych kontroli czy rozmów skupia się głównie na sprawach negatywnych. Wiceburmistrz powiedział, że Urząd miał uwagi do pracy CAS-u, ale były one na bieżąco omawiane i korygowane, poza tym współpraca przebiegała poprawnie. Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną zawierała uwagi, które zostały przedstawione Radzie Miasta, ale uwagi te nie dyskwalifikowały działalności instytucji.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała o pkt 1 uzasadnienia o treści: Urząd będzie miał bezpośredni nadzór nad działalnością sportową zarówno merytoryczną, jak i finansową. Zdaniem radnej Urząd jako jednostka nadzorująca działalność CAS ma nadzór na działalnością merytoryczną i finansową, choćby w postaci przygotowania corocznego budżetu (zarówno pod względem merytorycznym, czyli planów jak i zabezpieczonych środków). Według radnej nadzór był możliwy na poziomie rocznych planów i bieżącej działalności. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy osoba, która będzie zajmowała się organizacją sportu będzie tworzyć budżet samodzielnie, czy we współpracy z burmistrzem oraz jaka będzie współpraca w zakresie podpisywania umów.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że burmistrz jest głównym odpowiedzialnym za sprawy finansowe. Nadzór burmistrza nad pracownikami jest zawsze większy niż jego nadzór nad jednostkami, dlatego planuje się wprowadzić działalność sportową do Urzędu - wówczas burmistrz będzie miał bezpośredni wpływ na budżet (pracownik będzie przedstawiał propozycje zadań, które będą akceptowane przez burmistrza). Burmistrz będzie miał również bezpośredni nadzór nad wydatkami. Wiceburmistrz podkreślił, że Urzędowi zależy na rozszerzeniu działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta i zamierza to zrealizować poprzez utworzenie stosownego referatu w Urzędzie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że największy wpływ na budżet ma Rada Miasta.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że nowo zatrudniona osoba będzie zajmowała się organizacją tych działalności, które zostaną zaakceptowane przez burmistrza, czyli będzie bardziej realizatorem niż twórcą całego systemu.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że burmistrz jest także odpowiedzialny za jednostki organizacyjne, które przedkładają plan finansowy, na podstawie którego przyznawany jest konkretny budżet, jakim później obraca jednostka. Po przejęciu zadań przez Urząd, burmistrz faktycznie będzie podejmował decyzje, ale pracownicy referatu będą przedkładać burmistrzowi propozycje i uzgadniać ich realizację.   
 
Odnosząc się do argumentu wiceburmistrza dot. zwiększenia nadzoru nad CAS-em, radny Łukasz Grzonka powiedział, że oprócz Centrum Animacji Sportu w mieście funkcjonuje również Centrum Animacji Kultury, czyli biblioteka i radny nie rozumie, dlaczego ten argument używany jest tylko w kontekście tej jednej jednostki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że obie jednostki działają na odrębnych przepisach. Biblioteka jest instytucją kultury i funkcjonuje na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (utworzenie biblioteki w gminie jest obligatoryjne).
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że w 2013 roku odbyła się kontrola Centrum Animacji Sportu przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną, która zgłosiła dość dużo uwag, ale zostały one szczegółowo wyjaśnione przez kierownik CAS.
Radny powiedział, że gdy we wnioskach pokontrolnych Komisja Rewizyjna sugerowała rozważenie likwidacji CAS-u, podnoszono wówczas, że oszczędności wynikające z likwidacji CASu-u byłyby nieznaczące. Radny zapytał, czy w tej kwestii od tamtego czasu coś się zmieniło. Radny Jan Łagoda powiedział również, że argument mówiący, iż usytuowanie stanowiska ds. sportu w Urzędzie umożliwi sprawniejszy obieg informacji i ściślejszą współpracę między promocją a sportem jest mało przekonujący, ponieważ obecnie CAS bardzo dobrze współpracuje z biblioteką oraz stowarzyszeniami. Poza tym CAS nie leży daleko od Urzędu, a w dobie Internetu i innych kanałów komunikacji sprawna koordynacja nie stanowi problemu. Radny Jan Łagoda powiedział, że jest przeciwny likwidacji CAS-u.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że od 2013 roku nic się nie zmieniło i że nikt nie używa argumentu, że utworzenie referatu w Urzędzie będzie dużą oszczędnością. Odnosząc się do drugiego zastrzeżenia radnego, wiceburmistrz powiedział, że skoro organ wykonawczy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie danej dziedziny to chce mieć większy wpływ i większą wiedzę m.in. na temat wydatkowanych środków.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że jest przeciwny likwidacji Centrum Animacji Sportu. Radny powiedział, że CAS ma już wypracowany grunt i znajomość wśród mieszkańców, którą teraz będzie trzeba wypracowywać na nowo oraz dodał, że CAS dysponuje rozpoznawalnym logotypem i znaną wszystkim mieszkańcom lokalizacją.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że miejsce siedziby Centrum Animacji Sportu jest znane bez względu na to, czy jest nazywane CAS-em czy MOSiR-em oraz dodał, że nie ma żadnego znaczenie jak to miejsce będzie nazywane przez mieszkańców.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że mieszkańcy mają wypracowane ścieżki kontaktów z instytucją jaką jest CAS.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że sportem będą zajmować się te same osoby, co dotychczas.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że większość wypowiedzi radnych dotyczy ewentualnych uwag do argumentów za likwidacją CAS-u (tzn. są próbą zbijania argumentów), ale nie przedstawiają argumentów za jego utrzymaniem.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy na posiedzeniu KEKiS, Centrum Animacji Sportu wypowiedziało się w sprawie projektu uchwały dotyczącego jego likwidacji.  
 
Kierownik CAS Joanna Hejnowicz powiedziała, że podczas posiedzenia KEKiS nie zapytano jej o zdanie w tej sprawie. Kierownik Joanna Hejnowicz powiedziała, że chciałaby, żeby CAS zostało utrzymane, bo jako sportowiec i menadżer sportu miała wpływ na kształtowanie się sportu wmieście. Kierownik Joanna Hejnowicz powiedziała, że takiego wpływu już mieć nie będzie, ale będzie go miał burmistrz, który również jest sportowcem ze sportowym wykształceniem. Kierownik powiedziała, że nie wie, czy będzie lepiej, ale wie, jak jest obecnie oraz dodała, że - jak powiedział wiceburmistrz - różne uwagi były kierowane do Centrum Animacji Sportu, ale w miarę możliwości starano się je realizować i pozytywnie odpowiadać na zarzuty.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że podczas posiedzenia Komisji dyskusja na temat sportu w mieście zajęła ok. 1,5 godziny. Za pośrednictwem biura Rady Miasta na posiedzenie zaproszeni zostali czołowi przedstawiciele, zajmujący się sportem w Puszczykowie np. organizacje pozarządowe. Zawiadomiono również prywatnych przedsiębiorców, prowadzących ośrodki sportowe w Puszczykowie, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów z podległych Miastu szkół oraz wszystkich zainteresowanych. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że podczas Komisji nie zapraszała do głosu  żadnej organizacji pozarządowej ani nikogo z innych gości (w tym CAS-u), ale wielokrotnie zaznaczała powód, dla którego zostali zaproszeni, tj. wyrażenia opinii i zadawania pytań. Przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że jeśli ktoś nie zabrał głosu to znaczy, że nie chciał, a nie dlatego, że nie został zapytany, ponieważ przewodnicząca do nikogo osobiście nie kierowała pytań, poza burmistrzami i skarbnikiem. Podczas trwania posiedzenia KEKiS radni zadali wiele pytań.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że zarówno ona jak i przewodnicząca KEKiS Małgorzata Szczotka otrzymały e-mail od prezes Fundacji Aktywności Lokalnej pani Iwony Janickiej z apelem o rozważenie zorganizowania debaty na temat kierunków rozwoju kultury i sportu w Puszczykowie. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała ww. e-mail wraz z odpowiedzią, jakiej udzieliła przewodnicząca KEKiS Małgorzata Szczotka (treść obu e-maili stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy zaproszenia zostały wysłane do organizacji pozarządowych i innych, czy tylko do biura Rady Miasta.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka wyjaśniła, że zawsze organizuje posiedzenia Komisji w ten sposób, że biuro Rady Miasta zaprasza w jej imieniu konkretne osoby.
Odpowiadając na pytanie radnego Jana Łagoda, przewodnicząca Małgorzata Szczotka powiedziała, że kierownik CAS została zaproszona na posiedzenie KEKiS.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że już od dłuższego czasu były prowadzone rozmowy z kierownik CAS na temat planowanych zmian oraz jej roli w tych zmianach. Wiceburmistrz dodał, że pani kierownik została poproszona o przygotowanie argumentów za utrzymaniem CAS-u oraz podkreślił, że działania Urzędu nie były zaskoczeniem.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, kto przejmie zarządzenie infrastrukturą sportową (boiska Orlik, teren byłego MOSiR-u, place zabaw). Radna powiedziała, że wśród mieszkańców pojawiła się obawa, że pozostała część terenu byłego MOSiR-u zostanie w całości wydzierżawiona prywatnemu przedsiębiorcy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie wymienione obiekty należą do Miasta i są w zarządzie CAS-u (zarząd CAS-u zostanie wygaszony i obiekty będą administrowane przez Miasto). Miasto nie zamierza oddawać terenu w dzierżawę, poza tym każda wieloletnia dzierżawa wymaga zgody Rady Miasta. Zamierza się wyposażyć teren w nowe elementy (np. mały skate park). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przypadku likwidacji CAS-u, rozważa się zatrudnienie animatora w budynku na terenie przy ul. Kościelnej.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że słowa kierownik Joanny Hejnowicz są dla niego wyzwaniem, któremu postara się sprostać oraz dodał, że jeśli pani Hejnowicz zdecyduje się współpracować to praca nowego referatu przyniesie jeszcze lepsze efekty a mieszkańcy będą bardziej zadowoleni.  Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz udzieliła głosu pan Marcinowi Stachowiakowi, który powiedział, że niepotrzebnie zamierza się likwidować CAS, skoro dobrze funkcjonuje i nie ma wobec niego większych zarzutów. Pan Marcin Stachowiak powiedział, że startuje w wielu imprezach biegowych w Polsce. W tym roku w Puszczykowie zorganizowano pięć dużych imprez biegowych, w których wzięło udział ok. 1500 osób, z czego większość stanowili przyjezdni. Pan Marcin Stachowiak wyraził obawę, że w przyszłości biegacze nie będą potrafili znaleźć puszczykowskiej imprezy biegowej, która nie będzie miała swojej nazwy (nie będzie sygnowana przez CAS). Centrum Animacji Sportu wypracowało sobie markę, a organizowane przez nie imprezy wpisały się do kalendarza wielkopolskich biegów i cieszą się dużą renomą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że CAS wyrobiło sobie markę na rzecz Miasta jako jego jednostka organizacyjna. Wiceburmistrz powiedział, że jeśli nadal będą organizowane te same imprezy biegowe, to nawet jeśli nie będą realizowane pod szyldem CAS-u, to nie stracą renomy.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeśli osoby z zewnątrz, oceniają CAS jako coś odrębnego od Miasta to bardzo niedobrze, ponieważ CAS jest elementem Miasta. W takiej sytuacji należy podkreślać, że to Miasto zaprasza na daną imprezę, którą organizuje za pomocą swojej jednostki. Skarbnik powiedział, że jeśli burmistrz z Radą Miasta będą zapraszać na imprezę, to tym bardziej podniesie to jej rangę.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Animacji Sportu w Puszczykowie.
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 5 głosów, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 158/16/VII została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 167).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że oba projekty uchwał zostały szczegółowo omówiony podczas wspólnego posiedzenia komisji.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że dane wieloletniej prognozy finansowej zostały dostosowane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. oraz dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w projekcie uchwały dot. zmian w uchwale budżetowej w dochodach:
- zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 30.000 zł oraz podatku od nieruchomości o kwotę 40.000 zł,
- zmniejszono dotację z budżetu państwa o kwotę 1.264,94 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. 
 
W wydatkach:
- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 40.000 zł,
- wprowadzono wydatki w łącznej kwocie 30.000 na wykonanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki UE,
- dokonano przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zmniejszono wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej, polegającą na zmianie w §1 pkt 1 lit. a, gdzie łączna kwota dochodów powinna wynosić 38.101.936,05 zł (omyłkowo została podana kwota z poprzedniej uchwały).
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o potrzebę zmniejszenia wydatków bieżących dot. monitoringu obiektów komunalnych - zapewnienie ochrony mienia komunalnego.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na początku roku planowano podpisać kompleksową umową na obsługę wszystkich jednostek na okres 3 lat, polegając na poprzednich szacunkach, ale podpisana została umowa na mniejszą kwotę, dlatego zmniejszono limity wydatków.
 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Komisji Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych oba projekty uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy (podczas głosowania nieobecny był radny Jakub Musiał).
Uchwała Nr 159/16/VII została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 168).
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2 głosy.
Uchwała Nr 160/16/VII została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach, które zostały wznowione o godz. 18:48.
 
Ad 10. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie".
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie".
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz odczytała uwagi burmistrza do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Modernizacja chodnika na ul. 3 Maja w Puszczykowie".
 
Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 11. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, skarbnik Piotr Łoździn oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań. 
 
Ad 12. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że realizując zapisy art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym dokonała analizy oświadczeń majątkowych i poinformowała, że:
- wszyscy radni Miasta Puszczykowa złożyli oświadczenia majątkowe w terminie,
- w złożonych oświadczeniach nie stwierdziła nieprawidłowości.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że nie otrzymała jeszcze wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych, dokonywanej przez Urząd Skarbowy Poznań - Wilda w Poznaniu, ale zapowiedziała, że przekaże je niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
- z parafii pw. MBW o dotacje w wys. 12 tys. zł na Letnie Koncerty Organowe (w 2017 roku),
- wniosek do budżetu 2017 z Centrum Tenisowego Angie o utwardzenie ul. Tenisowej,
- e-mail z Fundacji Aktywności Lokalnej (odczytany w pkt. 7 porządku obrad).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ul. Tenisowa jest daleko w rankingu budowy ulic (na 67 pozycji), ale z uwagi na fakt, że ośrodek Angie jest bardzo rozpoznawalny nie tylko w Polsce, to jeśli Rada wyrazi zgodę, możliwe byłoby wykonanie odcinka 150 m, który znajduje się w pobliżu ośrodka. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czy Urząd może zlecić przegotowanie dokumentacji.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że ten temat powinien zostać rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Rozwoju.
 
Ad 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Maciej Krzyżański zapytał:
- kiedy nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Dworcowej,
- co stało się z kostką pozyskaną z prac na ul. Poznańskiej/Wczasowej (przejął ją inwestor czy Miasto),
-  czy wiadomo, jaki obiekt powstanie w Łęczycy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie posiada informacji na temat terminu zamknięcia przejazdu oraz nie wie, co powstanie w Łęczycy. Wiceburmistrz powiedział, że Miasto nie występowało o przejęcie kostki brukowej (kamienia), ponieważ trudno ją później zagospodarować. 
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że zwracała się z prośbą o naprawę stojaka na rowery, który został wyrwany razem z kostką (przy banku na Rynku).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostanie to sprawdzone.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, na jakim etapie są prace związane z modernizacją chodnika przy ul. Piaskowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do końca bieżącego tygodnia ma zostać ogłoszony przetarg.
Radny Jakub Musiał zapytał, kiedy rozpocznie się budowa oświetlenia na ścieżce prowadzącej od ul. Libelta do ul. Jarosławskiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że prace rozpoczną się po uzyskaniu pozwolenia.
Radny Jakub Musiał zapytał, kiedy zostanie ustawiony znak z nazwą „Puszczykowo" przy granicy z Rogalinkiem.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził zgodę na ustawienie znaku, ale nie wiadomo kiedy zostanie to zrealizowane (informacje w tej sprawie radny otrzyma drogą mailową).
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, kiedy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami ul. Krótkiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że nie będzie spotkania, ponieważ ulica nie będzie budowana. Mieszkańcy nie zamierzają oddać nawet metra ze swoich posesji na poszerzenie ulicy, bo twierdzą, że ktoś wybuduje tam market. Wiceburmistrz powiedział, że Urząd ustalił, że nikomu                   
na siłę gruntów odbierać nie będzie, a dokumentacja już straciła swoją ważność. Wiceburmistrz powiedział, że jedyne co można zrobić, to podjąć próbę zmiany klasyfikacji drogi na dojazdową, co  pozwoli na zmianę jej parametrów
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała o trwającym konkursie dla szkół podstawowych oraz gimnazjów pn. „Razem przeciwko przemocy" (realizowany przez powiat poznański, Komedę Miejską Policji w Poznaniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie). Radna przekazała informacje w tej sprawie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy jest możliwość ustawienia lampy przy ul. Podleśnej na odcinku pomiędzy ul. Cienistą a Wiosenną, ponieważ w tym miejscu jest bardzo ciemno, a ulica jest bardzo uczęszczana.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że teren nie należy do Miasta, dlatego nie uzyska się pozwolenia na ustawienie oświetlenia. Jeśli właściwy minister wyrazi zgodę na przejęcie terenu od WPN-u, wówczas będzie można podjąć działania budowy oświetlenia.
 
Radna Małgorzata Szczotka zasugerowała, żeby trzech radnych z tego terenu napisało pismo w tej sprawie do WPN-u.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że WPN nie może przekazać Miastu gruntów, jeśli nie ma zgody ministra, ale z uzyskanych informacji wynika, że taka zgoda już jest, jednak nie dotarła jeszcze do Urzędu.
 
Radny Jakub Musiał przypomniał, że z uzyskanych na posiedzeniu Komisji Rozwoju informacji wynikało, że na początku 2017 roku, po wyrażeniu zgody przez ministerstwo, przejęcie gruntów od WPN miało nastąpić bez ponoszenia kosztów. Natomiast w przypadku niemożności takiego rozwiązania, drugą możliwością był wykup terenu. 
 
Pan Waldemar Luther z referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami wyjaśnił sprawę i poinformował, że została złożona skarga na decyzję wojewody ws. odmowy komunalizacji działek przy cmentarzu (łączących ul. Parkową i Libelta) do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, która ma rozpatrzyć sprawę do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Jeśli KKU umożliwi przejęcie gruntów bez ponoszenia kosztów, wówczas Miasto wystąpi o przejęcie pozostałych ulic (m.in. Podleśnej) w tym trybie. Pan Waldemar Luther powiedział, że pas ul. Podleśnej został geodezyjnie wydzielony i w ewidencji gruntów funkcjonuje jako droga, ale nadal pozostaje w użytkowaniu wieczystym WPN-u.
 
Radny Jakub Musiał dowiedział się, że w ciągu dwóch minionych tygodni miały miejsce częste awarie oświetlenia na górnym Puszczykowie i zapytał, czy coś wiadomo w tej sprawie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wszystkie informacje o awariach czy przerwach w dostawie prądu są przekazywane mieszkańcom. Wiceburmistrz nie zna powodu wspomnianych awarii, ale zobowiązał się tego dowiedzieć.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy zostało coś ustalone w sprawie poprawy bezpieczeństwa na zakręcie na ul. Nadwarciańskiej i Kosynierów Miłosławskich.
Kierownik referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych Ewa Rybacka powiedziała, że sprawę komplikuje stojąca tam latarnia a jedynym rozwiązaniem jest wydzielenie gruntu z posesji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w tej sprawie należy zwrócić się do osób mających uprawnienia w projektowaniu dróg, aby podali możliwości poprawy widoczności.
Radna Alfreda Brączkowska wyraziła obawę o bezpieczeństwo rowerzystów na ścieżce rowerowej w tym miejscu.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował przygotowanie apelu do WPN-u o ustawienie dwóch lamp na ich terenie, tj. przy ul. Podleśnej. Radny zaprosił na Dzień Francuski, który odbędzie się 26 listopada.
 
Odpowiadając na pytania radnego Macieja Krzyżańskiego, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że:
- wymiana latarni przy ul. Poznańskiej i Dworcowej odbyła się na koszt Enei,
- nowo latarnie były stawiane przez Miasto, 
- Urząd zwróci się do Enei o wymianę starych latarni, które stoją na ich terenie.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, na jakim etapie jest przygotowanie spotkania z powiatowym i wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że informacja w tej sprawie zostanie przesłana e-mailem.
 
Radna Małgorzata Szczotka zwróciła się z prośbą o taką zmianę terminów wydawania „Echa Puszczykowa", aby informacje w nim zawarte były bardziej aktualne.
 
Radny Jakub Musiał poparł sugestię radnej oraz powiedział, że ostatnio „Echo Puszczykowa" nie dotarło na ul. Wawrzyniaka. Radny zasugerował również, aby „Echo Puszczykowa" było dostępne na stronie internetowej w formie elektronicznej a nie tylko w formie skanów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że na dzisiejszej sesji obecna była pani, która pytała o sprawę organizacji pracy logopedów w puszczykowskich szkołach (liczba etatów, itp.).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że osobami odpowiedzialnymi za zatrudnianie pracowników w szkołach są ich dyrektorzy (Urząd nie może dyrektorom niczego narzucać). Wiceburmistrz powiedział, że w każdej szkole jest zatrudniony logopeda.
 
Radna Małgorzata Szczotka zgodziła się z wiceburmistrzem oraz powiedziała, że zdarzają się przypadki, że nauczyciel prowadzi zajęcia z logopedii, ponieważ ma do tego uprawnienia. 
 
Ad 14. Wolne głosy.
Pan Edmund Świerski pogratulował, że udało się naprawić chodnik przy ul. Chrobrego oraz zawnioskował o:
- kontynuowanie naprawy chodnika przy ul. Chrobrego,
- przycięcie krzewów, które wyrastają na chodnik przy ul. Chrobrego,
- zwolnienie z podatku mieszkańców Puszczykowa, którzy ukończyli 70. rok życia.
 
Pan Edmund Świerski zauważył, że brakuje przejścia dla pieszych przez ul. Poznańską na wysokości ul. Chrobrego i Magazynowej.
 
Ad 15. Zamknięcie sesji.
O godz. 20:03 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 24. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Protokolant
/-/ Małgorzata Hempowicz
                                                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta
 
Lista wiadomości