Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 25/16/VII 25. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 25/16/VII
25. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
 
OB.0002.25.2016
 
Godz. rozpoczęcia:    17:07
Godz. zakończenia:    19:42
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 13 radnych; chwilowa nieobecność radnego Jakuba Musiała oraz radnej Agaty Wójcik).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek dokonał uroczystego przekazania specjalistycznego sprzętu ratowniczego o wartości 30 tys. zł Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprzęt zakupiono dzięki dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja jest wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP w Puszczykowie w zapobieganiu i likwidacji poważanych awarii środowiskowych złożonego przez Miasto Puszczykowo.
 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie Gniewko Niedbała podziękował  burmistrzowi, radnym i osobom zaangażowanym w pozyskanie funduszy. Pan Gniewko Niedbała powiedział, że przekazany sprzęt jest bardzo wysokiej jakości, co gwarantuje jego skuteczność podczas przyszłych akcji, w których będą uczestniczyć strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz złożyła uroczyste gratulacje panu Gniewku Niedbale oraz życzenia niezawodnego działania przekazanego sprzętu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że 14 listopada br. w sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja naukowa pn. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego (2016), podczas której wręczono nagrody dla samorządów. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że miło jej poinformować, że Puszczykowo znalazło się wśród 5 najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich tegorocznej edycji rankingu zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Ranking ten tworzony jest przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff w imieniu burmistrza Andrzeja Balcerka zgłosił dwa wnioski o dokonanie zmian w porządku obrad:
- Przesunięcie punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 170), tak żeby został omówiony jako ostatni z punktów dotyczących projektów uchwał, ze względu na zapowiedziane spóźnienie przedstawicieli firmy Aquanet S.A.
- Wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 173). Projekt został negatywnie zaopiniowany przez dwie komisje, podczas których był omawiany.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o przesuniecie punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 170).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Miasto Puszczykowo (druk nr 173).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych zmian.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 23/16/VII z 4 października 2016 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 24/16/VII z 25 października 2016 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (druk nr 171).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 172).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 176).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 174).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 175).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 170).
 11. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie".
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 23/16/VII z 4 października 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 23/16/VII z 4 października 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 23/16/VII został przyjęty jednogłośnie.      
     
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 24/16/VII z 25 października 2016 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 24/16/VII z 25 października 2016 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 24/16/VII został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (druk nr 171).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 907/1 położonej w obrębie Puszczykowo, przy ulicach Powstańców Wielkopolskich oraz Kosińskiego. Część wydzierżawionej działki o powierzchni 153 m2 jest gruntem przyległym do posesji dotychczasowego dzierżawcy. Zapisany w projekcie uchwały okres dzierżawy ma trwać do  31.12.2019 r., czyli kolejne 3 lata. Pan Waldemar Luther powiedział, że zgodnie z sugestią Komisji Rozwoju sprawdzono, że budynek stojący na przedmiotowej działce został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę kiosku warzywno-kwiatowego wydanym w 1982 r. przez naczelnika Miasta Puszczykowa na rzecz ówczesnego właściciela nieruchomości przyległej, na której stoi budynek mieszkalny. Pan Waldemar Luther dodał, że obecny właściciel nieruchomości, który złożył wniosek o przedłużenie obowiązującej umowy dzierżawy wielokrotnie wnioskował o wykup tej działki. Dwa razy otrzymał odmowę, a za trzecim razem w 2011 r. złożył pismo, w którym poinformował, że w związku ze zmianą jego sytuacji finansowej rezygnuje z zamiaru wykupu i prosi o dalszą dzierżawę tego terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy ten kawałek gruntu nie będzie przydatny podczas remontu ul. Kosińskiego.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że odcinek pomiędzy ulicami Powstańców Wielkopolskich oraz Piaskową został już wybudowany. Fragment działki nr 907/1 nie jest objęty projektem przebudowy ul. Kosińskiego.
 
O godzinie 17:21 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 14 radnych).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa położonej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich (druk nr 171).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 161/16/VII została przyjęta.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 172).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 172). Projekt dotyczy zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek (nr 555/18, 555/22, 555/35, 555/38) tworzących ul. Myśliwską położona w obrębie Puszczykowo Stare. Działki stanowią własność Miasta Puszczykowa. Miasto złożyło w 2013 r. zapytanie do Starosty Poznańskiego o możliwość zaliczenia ulicy do kategorii dróg. Starosta Poznański wyraził opinię negatywną, co uargumentował następująco „Przedmiotowa droga, mimo iż uzupełnia sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a zajęte przez nią nieruchomości stanowią własność gminy, to na chwilę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do poruszania się pojazdów i pieszych". W czasie wnioskowania teren był już uzbrojony (posiadał przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz gazociągowe). Zgodnie z orzeczeniami sadów administracyjnych negatywna opinia starosty pozostaje wyłącznie opinią i nie jest ona wiążąca dla organów gminy, które mogą zaliczyć taką drogę do kategorii dróg gminnych.
 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych (druk nr 172).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 162/16/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 176).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 176). Na terenie Miasta Puszczykowa znajduje się kilka odcinków dróg należących do powiatu, a gmina wyłącznie nimi administruje. Wszelkie inwestycje prowadzone na tych drogach muszą zostać zaakceptowane przez powiat oraz są przez niego finansowane. Aktualna polityka powiatu polega na tym, że inwestycje na drogach powiatowych są finansowane w 50% przez powiat i w 50% przez gminę, na terenie której znajduje się konkretny odcinek drogi powiatowej. Miasto Puszczykowo wystąpiło do powiatu z 5 propozycjami wspólnych inwestycji, jednak powiat zaakceptował wyłącznie 2 z nich.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że pierwsza inwestycja, której realizacja jest planowana wspólnie z powiatem to budowa kanalizacji burzowej na odcinku od ul. Kosynierów Miłosławskich do ul. Kraszewskiego. Kanalizacja burzowa ul. Kraszewskiego wraz z ulicami bocznymi została wybudowana wiele lat temu i wody deszczowe z tego obszaru były odprowadzane na grunt niezabudowany oraz w nim rozprowadzane. Od pewnego czasu ta nieruchomość jest już zabudowana, co przy większych opadach powoduje liczne podtopienia w pobliży ul. Kraszewskiego. W związku z tym, w 2015 r. wystąpiono do powiatu o dofinansowanie budowy tego odcinka kanalizacji burzowej. Powiat zaproponował dofinansowanie inwestycji w kwocie 41 tys. zł, co obliguje gminę do dołożenia takiej samej kwoty. Planowana jest kontynuacja inwestycji poza odcinkiem drogi należącej do powiatu, tak aby kanalizacja burzowa od ul. Kraszewskiego została poprowadzona przez Niwkę Starą do Warty. Po przekazaniu dotacji przez powiat zostanie opracowana dokumentacja.
 
O godzinie 17:28 do obradujących dołączył radny Jakub Musiał (obecnych 15 radnych).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że druga inwestycja, której realizacja jest planowana wspólnie z powiatem to budowa nowej nawierzchni (nakładki) na ul. Kraszewskiego i poprowadzenie jej ul. Nadwarciańską do drogi wojewódzkiej 431. Wniosek o dofinansowanie budowy przez powiat złożono również w 2015 r. Powiat zaproponował dofinansowanie inwestycji w kwocie 156 tys. zł, co obliguje gminę do dołożenia takiej samej kwoty.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy propozycja powiatu dotycząca partycypacji w kosztach inwestycji na poziomie  50% całej kwoty dotyczy wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to aktualna polityka powiatu stosowana wobec wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu.
Radny Maciej Krzyżański poprosił o przedstawienie inwestycji, na których dofinansowanie powiat nie wyraził zgody.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że poza już przedstawionymi wnioskami, złożono jeszcze trzy, których powiat nie zgodził się współfinansować:
 • przedłużenie chodnika przy ul. Cyryla Ratajskiego od strony Warty w kierunku Puszczykowa oraz budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w pobliżu tzw. grzybka,
 • przebudowa ul. Poznańskiej (fragment ulicy będący drogą wyjazdową w kierunku Łęczycy),
 • przebudowa skrzyżowania trzech ulic: Nadwarciańskiej, Cyryla Ratajskiego oraz Dworcowej polegająca na utworzeniu ronda.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 176).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 2, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 163/16/VII została przyjęta.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 174).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwały ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że rozpocznie od przedstawienia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 175). Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w projekcie uchwały dotyczącej zmian w uchwale budżetowej proponowane jest zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących do 54.381 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 654.381 zł. Dokonano zmian w  strukturze dochodów, jednak globalna kwota nie uległa zmianie. W wyniku zmniejszenia wydatków zmniejszył się deficyt budżetu Miasta do kwoty 1.820.000 zł (zmniejszenie kwoty o 600.000 zł). W związku ze zmniejszeniem deficytu przychody zmniejszają się do kwoty 5.581.250 zł. Nastąpiło również zmniejszenie w pozycji wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w projekcie uchwały dot. zmian w uchwale budżetowej w dochodach:
- zmniejszono dochody z podatków od czynności cywilno-prawnych o 155.460 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 150.000 zł,
- zmniejszono dochody z udziałów w podatku CIT o 13.000 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu udziałów w podatku PIT o 250.000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu dotacji z innych gmin na refundację kosztów pobytu dzieci w naszych przedszkolach o 80.000 zł,
-  zmniejszono dochody z dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego o 1.540 zł.
 
W wydatkach:
- na wniosek dyrektorów szkół dokonano przesunięć w wydatkach oświatowych,
- zwiększono dotację dla przedszkoli o 166.681 zł,
- zwiększono wydatki w kulturze fizycznej o kwotę 8.100 zł, jest to związane z przesunięciem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Centrum Animacji Sportu z 2017 r. na 2016 r. (wynika to z likwidacji jednostki z dniem 1.01.2017 r.),
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o 57.860 zł,
- zmniejszono wydatki na domy pomocy społecznej o 41.000 zł,
- zmniejszono wydatki na remont Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 17.000 zł (kwota została zabezpieczona w projekcie budżetu na przyszły rok),
- zmniejszono wydatki na pomoc społeczną o 1.540 zł (wynika to ze zmniejszenia dotacji celowej),
- zmniejszono wydatki w zakresie zdań majątkowych na program budowy dróg o 550.000 zł,
- zmniejszono wydatki na budowę oświetlenia ulicznego o 100.000 zł,
- zmniejszono wydatki na modernizację placów zabaw o 4.381 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że zmniejszenie kwoty dotyczącej oświetlenia ulicznego jest związane z niższym, niż przewidywany, kosztem realizacji tego zadania. W przypadku wydatków na drogi nie udało się zrealizować budowy ul. Rolnej w bieżącym roku. To zadanie zostało wpisane do projektu budżetu na przyszły rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następującą autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 175). W załączniku nr 3, rozdział 750.23 znajdują się dwa zadania, które w celu ujednolicenia nazewnictwa należy połączyć w jedno i brzmiałoby ono Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie o łącznej wartości 87.600 zł.
 
Radna Agata Wójcik zadała następujące pytania:
 • z czego wynika pomniejszenie spłaty długu o prawie 60.000 zł,
 • co to jest Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Puszczykówko.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pierwsze pytanie, że jeżeli chodzi o wydatki na obsługę długu, to nie jest zmniejszenie długu, tylko obsługa, czyli odsetki.
 
Radna Agata Wójcik zapytała z czego wynika to zmniejszenie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w tym roku nie używano kredytu na finansowanie przejściowego deficytu, ponieważ nie było takiej potrzeby. Środki bieżące wpływające do budżetu były wystarczające do finansowania zadań i właściwie nie korzystano z kredytu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na drugie pytanie, że inwestycja dot. projektu pn. Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Puszczykówko wraz z infrastruktura towarzyszącą była omawiana na komisjach w kontekście budżetu na 2017 rok.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff uzupełnił wypowiedź skarbnika Piotra Łoździna i powiedział, że inwestycja dot. Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wynika z pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu o tej samej nazwie w ramach WRPO 2014+. Projekt dotyczy całości działań dot. węzła przesiadkowego w Puszczykówku. Planowana jest budowa parkingu wzdłuż ul. Dworcowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja, zakup i zamontowanie 2 infokiosków wraz z tablicami elektronicznymi oraz wymiana wiat przystankowych na terenie całego miasta. Nazwa projektu została narzucona przez program operacyjny, w ramach którego odbywał się nabór. W przyszłym roku zostanie złożony wniosek dot. utworzenia węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej w Puszczykowie i projekt będzie nosił analogiczną nazwę, mianowicie Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Puszczykowo wraz z infrastruktura towarzyszącą.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy wniosek dotyczący Puszczykowa jest już w trakcie oceny.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że wniosek dot. Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego  Puszczykowo zostanie złożony w przyszłym roku.
 
Radny Jan Łagoda zapytał na jakim etapie znajduje się wniosek dot.  Puszczykówka.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że projekt pn. Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Puszczykówko wraz z infrastruktura towarzyszącą został oceniony pozytywnie i aktualnie znajduje się na etapie podpisywania umowy.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, dlaczego nie wykonano dokumentacji technicznej dla ul. Rolnej, choć była planowana.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgodnie z planami dokumentacja techniczna została wykonana. Jednak w poprzednim projekcie nie uwzględniono odwodnienia i w związku z tym opracowywana jest kolejna część dokumentacji dot. odwodnienia. Spowodowało to opóźnienie w wykonaniu ulicy. Jej realizacja została przesunięta na I kwartał 2017 roku.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o wyjaśnienie zakupu i montażu kamery szybkoobrotowej oraz rejestratora cyfrowego, których koszt wyniósł 18.000 tys. zł.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że w czerwcu br. uległ awarii dotychczasowy sprzęt służący do monitoringu znajdujący się na ul. Rynek oraz na rondzie ks. Pielatowskiego. Na skutek zalania wodą przestały działać rejestratory oraz kamery, w związku z czym zakupiono nowy sprzęt.
 
Radny Łukasz Grzonka zadał pytanie dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dlaczego Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Puszczykówko figuruje podwójnie w załączniku nr 2.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że zamierzał jeszcze omówić Wieloletnią Prognozę Finansową, jednak odpowiedział, że ta pozycja figuruje w Wieloletniej Prognozie Finansowej tylko raz. Druga pozycja jest umniejszeniem wydatków, wynika to z tego, że pierwotnie Węzeł Przesiadkowy Puszczykówko i wydatki na ten cel były zaplanowane w części trzeciej Wykazu Przedsięwzięć, jako niedofinansowywane. Natomiast, w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania możliwe było przesunięcie zadania do części pierwszej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 174).
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w omawianym projekcie uchwały nastąpiły zmiany w wykazie przedsięwzięć, które miały na celu zaktualizowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i dostosowanie jej do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. Zmiany nastąpiły w wykazie przedsięwzięć, m. in. wprowadzono zadania, w przypadku których Miasto Puszczykowo ubiega się  o ich dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W części pierwszej znajdują się dwa miękkie projekty dot. działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oba wnioski zostały ocenione pozytywnie i planowane jest podpisanie umowy dofinansowania, w związku z czym konieczne było wykazanie zabezpieczenia środków na ich realizację w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Następnie, dokonano przesunięcia zadania dot. Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko, gdzie wskazano, że zadaniu przyznano dofinansowanie. W pozostałych zadaniach majątkowych zwiększono wydatki w 2017 roku na budowę remizy strażackiej oraz modernizację energetyczną i przebudowę budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie. Miasto Puszczykowo zamierza złożyć w grudniu br. wniosek o dofinansowania projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne, w przypadku którego również wymagane jest okazanie zabezpieczenia wkładu własnego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że poza tymi zmianami, w trybie autopoprawki burmistrza dodano dwa punkty numer 3 oraz 4, wynika to z wniosków o dofinansowanie projektów złożonych przez MOPS. Jeden z tych projektów będzie realizowany do 2020 roku, a aktualny wykaz planowanych przedsięwzięć obowiązywał do 2019 roku. Drugą jest zmiana w zakresie upoważnień dla burmistrza, chodzi o upoważnienie do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, ten zapis obowiązywał wcześniej, ale dotyczył tylko par. 3 ust 1 pkt. 1, a w sytuacji, gdy wprowadzono przedsięwzięcie, którego realizatorem będzie MOPS niezbędne jest upoważnienie dotyczące zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że nie rozumie ostatniego akapitu opisu dot. budowy remizy strażackiej i poprosiła o wyjaśnienie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że opis był zawarty w pierwotnej uchwale, a uchwała jest uzupełniana o kolejne zapisy. Opis funkcjonuje tak samo, ponieważ jest opisem rocznym, w którym dokonuje się zmian, wyłącznie w przypadku aktualizacji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał.
 
Skarbnik Piotr Łoździn zgłosił kolejną autopoprawkę dot. wartości wkładu własnego projektu pn. Rewitalizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne. Limit wydatków w kwocie 600.000 zł powinien znaleźć się w roku 2018. To będzie zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na przyszły rok.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 92/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2016-2023 (druk nr 174).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 4.
Uchwała Nr 164/16/VII została przyjęta.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 175).
Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony w poprzednim punkcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2016 Nr 93/15/VII z dnia 17 grudnia 2015 r. (druk nr 175).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 165/16/VII została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 170).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że do 2013 roku taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków były ustalane przez władze Poznania dla wszystkich akcjonariuszy spółki (gmin obsługiwanych przez Aquanet S.A.). Niestety w roku 2012 Miasto Poznań wypowiedziało umowę dotyczącą reprezentowania wszystkich akcjonariuszy wskutek czego każda z gmin została zobowiązana do indywidualnego ustalenia taryf. Cena wody jest taka sama dla wszystkich akcjonariuszy, natomiast cena ścieków jest zależna od przynależności do konkretnej zlewni. Puszczykowo jest obsługiwane przez zlewnię mosińsko-puszczykowską. 
 
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił procedurę dot. uchwalenia nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w przedstawionej propozycji taryf nie znaleziono żadnych błędów, w związku z czym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. został skierowany do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji Rady Miasta.
 
Wiceprezes Zarządu spółki Aquanet Michał Fornal przedstawił, nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Pan Michał Fornal powiedział, że najistotniejszą zmianą w taryfie na 2017 rok  jest podwyżka ceny wody o 8 groszy (wzrost dotychczasowej ceny o 1,8%). Proponowana zmiana ceny wody dotyczyłaby wszystkich akcjonariuszy. Zaplanowano również wzrost ceny ścieków dla zlewni mosińsko-puszczykowskiej, nowa taryfa wzrosłaby o 61 groszy (wzrost dotychczasowej ceny o 7,4%).
 
Pan Michał Fornal dodał, że warto przypomnieć, że u podłoża rozwiązania porozumienia o jednolitej taryfie dla wszystkich akcjonariuszy była chęć uniknięcia gwałtownego wzrostu cen dla miast, w których nie występuje efekt skali (tak jest w przypadku Poznania ze względu na bardzo gęstą zabudowę). Aktualna różnica pomiędzy taryfą dla Poznania a taryfą dla Puszczykowa wynosi ok. 45%.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, co sprawia, że co roku są podwyżki.
 
Pan Michał Fornal odpowiedział na pytanie radnego Filipa Ryglewicza, że największym punktem w strukturze kosztów spółki jest amortyzacja, która aktualnie wynosi ponad 120 mln zł. Jest to koszt odinwestycyjny i wynika z ogromnego programu inwestycyjnego, który realizuje spółka. W zeszłym roku na inwestycje wydano 320 mln zł. W tym roku zostanie wydane ok. 120-130 mln zł. W przyszłym roku będzie to ponad 200 mln zł. Spółka stara się w jak największym stopniu finansować swoje inwestycje z funduszy zewnętrznych, m. in. aplikując o środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zadłużenie spółki kształtuje się na poziomie 800 mln zł, w większości jest to finansowanie na korzystnych zasadach z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pozycja raitingowa spółki jest bardzo wysoka.
 
Radna Elżbieta Czarnecka zapytała jaka kwota została wydana w zeszłym roku na inwestycje przeprowadzone w Puszczykowie, w  kontekście 320 mln zł, które spółka wydała ogółem na inwestycje.
 
Przedstawiciel spółki Aquanet z działu Programowania Inwestycji Grażyna Soloman powiedziała, że w skali 10-letniego planu, na inwestycje przeprowadzone w Puszczykowie przeznaczono ok. 2,5 mln zł, a w tzw. puli rozwojowej dedykowanej Puszczykowu znajduje się 13 mln zł, w ramach których mogą być realizowane tzw. inwestycje opłacalne. W ramach tej kwoty nie zaplanowano jeszcze żadnych działań.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy ewentualne wprowadzenie tzw. podatku wodnego wpłynie na zwiększenie opłat za wodę oraz ścieki.
 
Pan Michał Fornal odpowiedział radnej Alfredzie Brączkowskiej, że nowe prawo wodne nie wejdzie w życie w 2017 roku. Nadal nie wiadomo, czy zacznie obowiązywać w 2018 roku.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy należy się liczyć z podwyżką po wprowadzeniu tzw. podatku wodnego.
 
Pan Michał Fornal odpowiedział przewodniczącej Rady Małgorzacie Hempowicz, że należy liczyć się z podwyżką cen wyłącznie w przypadku wprowadzenia tzw. podatku wodnego. Nieznana jest wysokość obciążeń, które zostaną nałożone na firmy wodociągowe, więc niemożliwe jest podanie konkretnej wysokości ewentualnych podwyżek.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że tak jak w zeszłym roku spółka Aquanet tłumaczy podwyżki cen finansowaniem prowadzonych przez siebie inwestycji. Świadomi ekologicznie mieszkańcy Puszczykowa ograniczają zużycie wody i starają się jej nie marnować. Mimo zmniejszenia zużycia wody mieszkańcy płacą tyle samo, ponieważ podnoszona jest cena. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała pana Michał Fornala, czy dobrze rozumie działania spółki.
 
Pan Michał Fornal powiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty ponoszone przez spółkę wodociągowo-kanalizacyjną muszą być pokrywane przez przychody, które uzyskuje z taryf. Spółka nie może dopuścić do sytuacji, w której przychody były niższe od wydatków. Należy przyznać, że spółka generuje zysk, jednak jest on w całości przeznaczany na inwestycje. Poziom zadłużenia spółki wyklucza dalsze zaciąganie zobowiązań.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że na poziom cen wpływają prowadzone inwestycje, przy czym inwestycje dotyczące zlewni, z której korzysta Puszczykowo są prowadzone głównie w Mosinie. Radny Jan Łagoda zapytał, czy była analizowana sytuacja, w której każda z gmin posiadałaby własną zlewnię oraz czy jest możliwe wyznaczenie dwóch zlewni, które odprowadzają ścieki do jednej oczyszczalni ścieków.
 
Pan Michał Fornal odpowiedział na pytania radnego Jana Łagody, że pojęcie zlewni dotyczy obszaru, z którego odprowadzane są ścieki do jednej oczyszczalni. Zlewnia mosińsko-puszczykowska korzysta z oczyszczalni zlokalizowanej w Puszczykowie, a odprowadzane do niej ścieki pochodzą z obszaru obu gmin. Pan Michał Fornal dodał, że budowa oczyszczalni ścieków na terenie Puszczykowa była główną inwestycją na tym obszarze. W konsekwencji, podatek związany z działalnością oczyszczalni na terenie gminy trafia do budżetu Puszczykowa, z kolei do budżetu Mosiny trafia podatek związany z funkcjonowaniem na jej terenie stacją uzdatniania wody, która również obsługuje obie gminy.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że prowadzona dyskusja przypomina mu zeszłoroczną. Jego zdaniem prowadzenie dalszych rozmów nie ma sensu, ponieważ mimo sprzeciwu radnych spółka Aquanet i tak wprowadzi podwyżki.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że w Łęczycy znajduje się oczyszczalnia ścieków, z której korzysta gmina Komorniki oraz, że opłaty ponoszone przez mieszkańców Komornik są dużo niższe od tych, które zobowiązani są płacić mieszkańcy Puszczykowa. Radna Alfreda Brączkowska zapytała co jest powodem znaczącej różnicy cen.
 
Pan Michał Fornal odpowiedział na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, że niestety nie posiada informacji na temat cen w Komornikach i trudno mu podać przyczynę rzekomej znaczącej różnicy. Pan Michał Fornal dodał, że posiada informacje na temat tego, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. odpowiedzialne za oczyszczalnie ścieków w Komornikach jest niewydolne i nie jest w stanie zapewnić wody dla swojej gminy. W tym roku gmina zwróciła się do firmy Aquanet S.A. z prośbą o zaopatrywanie ich w wodę, ponieważ nie są już w stanie produkować wody dla swojego rejonu.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy pewnym jest, ze dwie odrębne od siebie gminy mogą korzystać z jednej oczyszczalni ścieków. Radny Jan Łagoda dodał, że z poprzedniej wypowiedzi pana Michała Fornala wnioskuje, że nie jest to możliwe.
 
Pan Michał Fornal odpowiedział radnemu Janowi Łagodzie, że jak najbardziej dwie gminy mogą korzystać z jednej oczyszczalni ścieków, gdy tak jak Puszczykowo i Mosina znajdują się na obszarze jednej zlewni.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy istnieje możliwość oddzielenia Puszczykowa od Mosiny, ponieważ finansowanie inwestycji w Mosinie powoduje wzrost opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców Puszczykowa.
 
Pan Michał Fornal powiedział, że nie przeprowadzono do tej pory podobnych kalkulacji, ale oddzielenie obu gmin jest możliwe. Wcześniej nie analizowano takiego pomysłu, ponieważ obecny układ funkcjonuje sprawnie, a ewentualne koszty mogą okazać się bardzo wysokie. Pan Michał Fornal dodał, że wątpi w to, żeby rozdzieleni obu gmin miało wpłynąć na obniżenie cen.
 
Pan Michał Fornal poinformował, że aktualna taryfa grupowa dla gospodarstw domowych w Puszczykowie i Mosinie wynosi 8,80 zł/m2 odprowadzonych ścieków (netto). Trudno precyzyjnie określić taryfę dla Puszczykowa, po ewentualnym rozdzieleniu obu gmin, ale mogłaby wynosić 18 - 20 zł/m2 odprowadzonych ścieków (netto). Kwota obrazuje realne koszty rozdzielenia zlewni, które ponieśliby mieszkańcy (nie zachowano zasady maksymalnego różnicowania taryf między akcjonariuszami na poziomie 60%). Pan Michał Fornal dodał, że tryb procedowania wniosku taryfowego może być mało komfortowy, jednak taryfy w kolejnych latach będą rosły średnio o 3,5%. Dzisiaj złożony wniosek zakłada podwyżkę taryf na poziomie 2%.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał kiedy spółka Aquanet zamierza spłacić 800 mln zł zadłużenia.
 
Pan Michał Fornal odpowiedział radnemu Filipowi Ryglewiczowi, że mimo zadłużenia firma jest w dobrej kondycji. Finansowanie jest długoterminowe i pochodzi ze źródeł zagranicznych. Na spłatę kredytu spółka ma 23 lat oraz 5 letni okres karencji na początku realizowania inwestycji. Gwarantem spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu Tomasz Potocki poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Maciej Krzyżański poinformował, że Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 170).
Wynik głosowania: „za" - 0 głosów, „przeciw" - 15, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwała nie została przyjęty.
 
O godzinie 18:21 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz ogłosiła przerwę, która trwała do godziny 18:37.
 
Ad 12. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie".
Radna Małgorzata Szczotka odczytała protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie".
 
Protokół pokontrolny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, skarbnik Piotr Łoździn oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz uczestniczyła:
 • w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Puszczykowie,
 • w inauguracji obchodów 20-lecia współpracy pomiędzy Puszczykowem i Chateaugrion wsobotę 26 stycznia br. w CAK.
 
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz poinformowała o następujących pismach:
 • od mieszkańca w sprawie kryteriów określania kolejności budowy ulic (pismo zawierało uwagi dot. ul. Helskiej),
 • od Fundacji Aktywności Lokalnej apel o zachowanie unikatowego charakteru miasta,
 • od mieszkańców dot. wspólnego posiedzenia trzech komisji, które odbyło się 24października br. krytykujące zachowanie radnego Tomasza Potockiego podczas prowadzenia posiedzenia,
 • od 4 gmin z województwa opolskiego (Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice iPruszków) z prośbą o to, żeby Rada Miasta Puszczykowa w formie uchwały wyraziła wsparcie dla gmin, które nie chcą zostać włączone do Opola.
 
Radny Tomasz Potocki podziękował mieszkańcom za krytyczny list dotyczący jego osoby. Zdaniem radnego Tomasza Potockiego list jest dla niego motywacją do dalszej pracy dla dobra Puszczykowa.
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Łukasz Grzonka zgłosił awarię oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Nowe Osiedle.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że informacja zostanie przekazana pracownikom właściwego referatu.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o stan sygnalizacji świetlnej w Łęczycy na drodze powiatowej E430 oraz przypomniał, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego Komorniki zgłosiły o ponowne włączenie tej sygnalizacji. Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy władze miasta zgłoszą się do Mosiny o poparcie wyłączenia tej sygnalizacji. Zdaniem radnego pierwszeństwo powinna mieć droga powiatowa przed drogą dochodzącą do niej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zostanie wystosowana prośba do władz Mosiny o złożenie wspólnego wniosku w tej sprawie.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że chciałby wrócić do pisma mieszkańców ws. wspólnego posiedzenia komisji, które odbyło się 24 października br. Radny Filip Ryglewicz powiedział, że był obecny na tej komisji i jego zdaniem posiedzenie było dobrze prowadzone. W związku z nerwową atmosferą oraz przekrzykiwaniem się przez mieszkańców radny Tomasz Potocki był zmuszony prowadzić posiedzenie komisji stanowczo, m.in. podniesionym głosem prosił o spokój, nie udzielał głosu oraz odbierał go osobom, których wypowiedzi odbiegały od tematyki obrad. Radny Filip Ryglewicz powiedział, że osobiście nie widział nic złego w zachowaniu radnego Tomasza Potockiego.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy istnieje możliwość uratowania przejazdu przy ul. 3 Maja. Radny przedstawił możliwość aplikowania o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach działania dedykowanego Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Poznania. Wśród przyszłorocznych naborów znajduje się taki, który umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie projektów służących usuwaniu kolizji z liniami kolejowymi, którymi będzie kursować Poznańska Kolej Metropolitarna.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział radnemu Janowi Łagodzie, że istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Problemem jest jednak okres trwałości projektu realizowanego przez PKP, ponieważ zgodnie z propozycją radnego na tej samej linii miałyby zostać wydatkowane po raz drugi środki unijne na projekt, który stoi w sprzeczności z tym w trakcie realizacji. Kolejną kwestią wartą wspomnienia jest przygotowanie ewentualnego projektu, którego wykonanie nie będzie możliwe w przeciągu 3 lub 4 miesięcy. Oprócz konieczności uzyskania stosownych zgód od PKP inwestycja wymaga m. in. ustanowienia lokalizacji  inwestycji celu publicznego. W tym przypadku największą przeszkodą przy wnioskowaniu o dotacje na realizację projektu nie są koszty.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że na ul. Libelta na wysokości transformatora znajduje się wyjątkowo zniszczony fragment chodnika. Radny Jakub Musiał poprosił o naprawę chodnika na wskazanym odcinku. Radny Jakub Musiał również wyraził poparcie dla sposobu prowadzenia wspólnego posiedzenia trzech komisji przez radnego Tomasza Potockiego.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że dochodząca do Gimnazjum nr 1 ul. Wysoka nie jest odpowiednio oświetlona oraz zapytał, czy istnieje możliwość ustawienia chociaż jednej lampy między parkingiem a Szkołą Podstawową nr 1.
 
Wiceburmistrz  Władysław Ślisiński powiedział, że problemy zgłoszone przez radnych zostaną przekazane właściwemu referatowi.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że na parking na zakolu Warty jest zwożona ziemia oraz zapytała o cel tego działania.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jest to działanie Koła nr 41 Polskiego Związku Wędkarskiego w Puszczykowie, które uzgodniło z firmą budowlaną, że niepotrzebna jej ziemia zostanie zwieziona na parking na zakolu Warty w celu jego poszerzenia.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że nadal pozostaje w szoku po odczytaniu pisma mieszkańców dot. posiedzenia trzech komisji, które odbyło się 24 października br. Radna Elżbieta Bijaczewska dodała, że popiera sposób prowadzenia posiedzenia komisji przez radnego Tomasza Potockiego, ponieważ posiedzenie było wyjątkowo trudne. Radna Elżbieta Bijaczewska dodała, że jest jej przykro, że wystosowano pismo o tak przykrej treści oraz zaprosiła wszystkich mieszkańców na posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, gdyż poruszane są na nich bardzo ważne problemy społeczne.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że każdy z nas jest człowiekiem i ma prawo do popełniania błędów, ale zawsze należy pamiętać o wzajemnym szacunku.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała w imieniu mieszkanki o zbliżające się wydarzenie związane z najbliższym numerem „Kroniki Miasta Poznania".
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że chciał przekazać zaproszenie w kolejnym punkcie obrad, jednak skoro radna Małgorzata Szczotka zadała, to na nie odpowie. Burmistrz Andrzej Balcerek zaprosił radnych oraz mieszkańców na  spotkanie promocyjne dotyczące nowego numeru „Kroniki Miasta Poznania" pt. Puszczykowo podpoznańskie letnisko. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia o godzinie 17:00 w sali w kościele pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (zaproszenie stanowi załącznik do protokołu).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zaprosiła w imieniu Rady Miasta na uroczyste wręczenie nagród Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, które odbędzie się 1 grudnia br. o godzinie 19:00 w sali Jana Pawła II w kościele pw. św. Józefa w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz przekazał zaproszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się 9 grudnia br. w godzinach od 16:00 do 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała, że w niedzielę 4 grudnia br. na Rynku w Puszczykowie w godzinach od 12:00 do 14:00 odbędą się Mikołajki.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Mieszkanka Krystyna Marcolla zapytała, czy zdaniem radnych list wystosowany przez mieszkańców obraża radnego Tomasza Potockiego. Pani Krystyna Marcolla dodała, że jej zdaniem na wspólnym posiedzeniu Komisji zabrakło kultury oraz, że nie ona była inicjatorką pisma, ale w pełni się z nim zgadza. Program wyborczy „Razem dla Puszczykowa" głosił, że radni będą słuchać i pracować dla mieszkańców.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił przygotowywany przez Miasto Puszczykowo projekt pn. Modernizacja wilii „Mimoza" na cele społeczno-kulturalne. Obiekt jest aktualnie w bardzo złym stanie, a przewidziane w kosztorysie prace modernizacyjne zostały wycenione na kwotę 4 mln zł, które są wysoką kwotą, choć możliwą do zaplanowania w budżecie Miasta. Istnieje możliwość dofinansowania w 85% tej inwestycji i Miasto Puszczykowo zamierza starać się o te środki. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie projektu są listy poparcia dla projektu, pod którymi mogą podpisywać się mieszkańcy Puszczykowa. Sekretarz Maciej Dettlaff przekazał zgromadzonym wzory list poparcia oraz powiedział, że podpisane listy można składać w Urzędzie Miejskim oraz w Bibliotece Miejskiej (wzór listy poparcia stanowi załącznik do protokołu). Termin złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu upływa 12 grudnia br.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
O godz. 19:42 przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zamknęła 25. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Protokolant                                                          
/-/ Małgorzata Hempowicz
Przewodnicząca Rady Miasta
 
Lista wiadomości