Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 35/17/VII 35. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 24 października 2017 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 35/17/VII
35. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 24 października 2017 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.35.2017 
 
Godz. rozpoczęcia: 17:00
Godz. zakończenia: 20:50
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz otworzyła 35. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitała mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdziła quorum (obecnych 15 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o:
 • zmianę kolejności podejmowania uchwał w punkcie 5 i 6 porządku obrad, aby najpierw rozpatrywać uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową apóźniej na sprzedaż przetargową,
 • zmianę druku nr 271 na druk nr 271a, gdzie wprowadzono poprawki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że zamiana kolejności podejmowania uchwał jest zasadna, ponieważ podjęcie uchwały druk nr 266, jest konsekwencją podjęcia uchwały z druku nr 267.
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, jakie zmiany zostały wprowadzone w uchwale dotyczącej stypendiów (druk nr 271).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że uwzględniono uwagi Komisji i uzupełniono kategorie, w jakich laureaci zdobyli osiągnięcia.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman zwrócił uwagę, że punkt 17 proponowanego porządku obrad dotyczy zapoznania z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Niwka Stara", jednak radni nie otrzymali go w materiałach na sesję i zaproponował, aby przenieść go na kolejną sesję.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad wnioskami o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
   
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem przyjętych wniosków.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 34/17/VII z 26 września 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Dąbrowskiego i Radosnej (druk nr 267).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Dąbrowskiego (druk nr 266).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 268).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 271a).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych (druk nr 276).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 272).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 273).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (druk nr 277).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 270).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 274).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 275).
 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Niwka Stara".
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 34/17/VII z 26 września 2017 r.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy są uwagi do protokołu.
 
Wobec braku uwag, Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 34/17/VII z 26 września 2017 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1 głos.
Protokół nr 34/17/VII został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że regulacja dotycząca powyżej wskazanych działek związana jest z planowaną przez Spółkę Aquanet budową kanału odwodnieniowego między innymi na działkach nr: 924/3 i 924/4 oraz projektowaną siecią wodociągową o średnicy 180 mm - z przebiegiem przez działkę nr 924/3. Sprawa dotycząca obciążania nieruchomości stanowiącej własność gminy - na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przekracza zakres zwykłego zarządu, w związku z czym niezbędne jest podjęcie uchwały przez radę gminy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 265).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 251/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Dąbrowskiego i Radosnej (druk nr 267).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że działka nr 924/1 położona w rejonie ulic: Dąbrowskiego i Radosnej jest własnością Miasta Puszczykowa. Na części powyższej działki zlokalizowana jest między innymi komora wodociągowa, w której łączy się magistrala centralna z magistralą wschodnią, a także infrastruktura towarzysząca. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami pozwalają na zwolnienie w drodze uchwały przez radę gminy z obowiązku zbycia w drodze przetargu - nieruchomości, gdy jej sprzedaż następuje na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Pan Waldemar Luther dodał, że przystępując do regulacji stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod infrastrukturę przesyłową, początkowo rozważano ustanowienie służebności przesyłu, jednakże Zarząd Spółki Aquanet wyraził chęć nabycia części działki o powierzchni 0,1268 ha, zajętej przez urządzenia Spółki. Do czasu takiej regulacji zawarto umowę dzierżawy gruntu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, wobec braku pytań, przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Dąbrowskiego i Radosnej (druk nr 267).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 252/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Dąbrowskiego (druk nr 266).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawił ww. projekt uchwały informując, że działka nr 924/1 położona w rejonie ulic: Dąbrowskiego i Radosnej jest własnością Miasta Puszczykowa. Po wydzieleniu części powyższej działki zajętej przez urządzenia przesyłowe Spółki Aquanet o areale około 0,1268 ha oraz fragmentu działki przeznaczonego na poprawę komunikacji na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Radosną - pozostaje do zagospodarowania około 0,1631 ha powierzchni.
Analiza rynku nieruchomości pozwala stwierdzić, że działki o areałach 0,0800-0,1200 ha cieszą się największym zainteresowaniem. W związku z powyższym, planuje się również wydzielenie z działki nr 924/1 dwóch działek o podobnym areale - około 0,0815 ha i około 0,0816 ha, z przeznaczeniem na ich sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zauważyła, że dla tej części miasta nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale radni przyjęli, że działki przeznaczone pod budowę nie mogą być mniejsze, niż 1000m2.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Pani Alina Stempniak, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, poinformowała, że pomimo to, na tym terenie można taki podział dopuścić, ponieważ front działki od ulicy Dąbrowskiego ma 20m długości, co zabezpieczy zabudowę jednorodzinną.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, jakiej wielkości są sąsiednie działki.
 
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że działka nr 923 ma około 2000m2, ale po drugiej stronie ulicy znajdują się znacznie mniejsze działki.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Dąbrowskiego (druk nr 266).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 3, „wstrzymało się" -1.
Uchwała nr 253/17/VII została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 268).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z § 10 ust. 2 uchwały Nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, Komisję Mieszkaniową powołuje i odwołuje Rada Miasta na wniosek Burmistrza w składzie nie mniejszym niż 5 osób. Wobec powyższego, w związku ze śmiercią Pani Doroty Kaczmarek, podjęcie uchwały jest konieczne.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że Pani Dorota Kaczmarek była znana wszystkim puszczykowianom, także jako aktywna działaczką Caritasu. Przewodnicząca poprosiła, aby uczcić pamięć Pani Doroty Kaczmarek minutą ciszy, co uczyniono.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. odwołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 268).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 254/17/VII została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że w następstwie wcześniejszej uchwały, konieczne jest uzupełnienie składu Komisji. Sekretarz dodał, że proboszcz Roman Poźniak, zaproponował kandydaturę Pana Krzysztofa Ilskiego, członka parafialnego Caritasu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zauważyła, że skoro Pan Krzysztof Ilski  jest związany z Caritasem i taka jest propozycja proboszcza, należy uznać tę kandydaturę.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że poza rekomendacją proboszcza, chciałaby poznać sylwetkę Pana Krzysztofa Ilskiego, ponieważ nie jest to znana osoba.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że proboszcz wskazał osobę Pana Krzysztofa Ilskiego w dniu wczorajszym i jego rekomendacja wydaje się wystarczająca.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy wystarczające będzie przyjęcie tej uchwały na kolejnej sesji.
Sekretarz Maciej Detllaff odpowiedział, że przyjęcie tej uchwały można odłożyć do przyszłego miesiąca i że do tego czasu zostanie opracowana nota informacyjna odnośnie Pana Krzysztofa Ilskiego.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad przesunięciem przyjmowania projektu uchwały ws. powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269), na kolejne posiedzenie Rady Miasta.
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 271a).
Radny Tomasz Potocki, jako przewodniczący Kapituły opiniującej wnioski o przyznanie Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, poinformował, że wpłynęły 84. wnioski, które podzielono na cztery kategorie oraz dodał, że obszerna informacja nt. prac Kapituły została przedstawiona podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 271a).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 255 została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała, że uroczystość wręczenia nagród odbędzie się na początku grudnia.
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych (druk nr 276).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Gimnazjum nr 1 brało udział w projekcie „Gimnazjalista z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne, w ramach ZIT dla MOF Poznania. W związku z wygaszeniem gimnazjów, w następstwie wyjaśnień ze strony ministerstwa, aby utrzymać ciągłość założeń projektu, możliwe jest przyjęcie porozumienia.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, wobec braku pytań, przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych (druk nr 276).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 256 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 272).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że wcześniejsza uchwała została uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skarbnik dodał, że miasto nie zgadza się z wyrokiem, został on zaskarżony, ale nieskutecznie i aby nie wydłużać czasu oczekiwania dla mieszkańców, proponuje się przyjęcie nowej uchwały, której treść jest zbieżna z poprzednią, różnica dotyczy rozszerzenia podmiotów uprawnionych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa (druk nr 272).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 257 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 273).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że przewiduje on zmianę zasad ustalania wysokości dotacji w przypadku zmniejszenia przez beneficjenta zakresu rzeczowego wynikającego z przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana oraz zmianę zasad przekazywania dotacji beneficjentom.
 
Radna Agata Wójcik zapytała o zapis dotyczący wypłaty dotacji w transzach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dzięki temu zapisowi, można dysponować częściowe płatności i ma to na celu usprawnienie obsługi.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja zapoznała się z projektem uchwały, ale zadecydowano, że nie będzie go opiniować.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, wobec braku dalszych głosów, przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 273).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 258 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (druk nr 277).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił ww. projekt uchwały informując, że Spółka Aquanet złożyła wniosek o przedłużenie obowiązujących taryf na rok. Wiceburmistrz dodał, że w listopadzie wejdzie w życie nowa ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Powołany zostanie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie", który będzie organem nadzoru  nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i przejmie szereg kompetencji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przysługujących dotąd gminom, w tym opiniowanie regulaminów i zatwierdzanie taryf na rzecz państwowego organu nadzoru tworząc tzw. regulator.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w przypadku, gdyby Aquanet zwrócił się do Burmistrza i Rady Miasta o ustanowienie nowych taryf, a ustawa weszłaby w życie przed ich przyjęciem i tak zostałyby na nowo ustalane. Wiceburmistrz wyjaśnił, że w związku z powyższym proponuje się, aby nie zmieniać taryf, ponieważ zapisy nowej ustawy mówią, że jeżeli Rada Miasta zaakceptuje stawki, to nowy organ może je zmienić po 180 dniach oraz dodał, że regulator będzie zatwierdzany na trzy lata.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz oddała głos radnym.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy wiadomo coś na temat perspektyw inwestycyjnej w związku z odebraniem Aquanetowi kompetencji.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Aquanet zakładał wzrost stawek o 2,5%, ale zrezygnował, więc też mniej środków będzie mógł przeznaczyć na inwestycje. Wszystkie przedsiębiorstwa wydobywające wodę będą ponosić bardzo wysokie opłaty i nie wiadomo jak to wpłynie na ich sytuację.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, wobec braku głosów, przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (druk nr 277).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 259 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 270).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że stawki dla mieszkańców pozostają bez zmian, zakłada się zwiększenie do stawki maksymalnej podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności zdrowotnej oraz zwolnienie z podatku hal widowiskowo-sportowych, z wyłączeniem hal tenisowych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, wobec braku głosów, przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 270).
Wynik głosowania: „za" - 15 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała nr 260 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 274).
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poprosiła, aby projekty uchwał ws. zmian w budżecie oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie.
Po stronie dochodów wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 167.706 zł. Ponadto zmniejszono dotację ze środków europejskich na realizację zadania pn.: Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 492.787,53 zł, w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania na 2018 r.
 
Po stronie wydatków zmniejszono wydatki bieżące i inwestycyjne do wysokości przewidywanego wykonania. Ponadto zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne (energia elektryczna) o kwotę 21.073,47 zł, oraz wprowadzono wydatki na realizację zadań własnych i zleconych z administracji rządowej (w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa) w wysokości 159.390 zł (różnica między dotacjami a wydatkami z nimi związanymi wynika z wcześniejszego ujęcia w budżecie wydatków w wysokości 8.316 zł).    
 
Skarbnik poinformował także, że w wyniku zmniejszenia planowanej kwoty wydatków zmniejszeniu uległ deficyt o kwotę 360.000 zł.
 
Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały dotyczący zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w którym dostosowano dane w zakresie dochodów oraz wydatków do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r., w tym przesunięto dochody ze środków europejskich w wysokości 492.787,53 zł z 2017 r. na 2018, przesunięto z 2017 r. na 2018 r. wydatki kwalifikowane w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z 2017 r. na 2018 r. (limity wydatków pozostały w poszczególnych latach bez zmian).
Ponadto wprowadzono w 2018 r. dochody z tytułu dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 400.000 zł, a także dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:
 1. dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,
 2. przesunięto z 2017 r. na 2018 r. limit zobowiązań w kwocie 590.000 zł w zakresie zadania pn. Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 3. wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy: nakłady 1.504.864,50 zł, limity wydatków: 2017 r. 19.864,50zł (dokumentacja projektowa), 2018 r. 1.485.000 zł (budowa). Zadanie w kwocie 400.000 zł będzie finansowane ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.
 
Radny Władysław Hetman zwrócił uwagę na użycie przy opisie budowy kompleksu lekkoatletycznego określenia „treningowy" i zapytał, czy jest to odpowiedni zapis.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jest to nazwa zadania, ale zostanie to zweryfikowane.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy boisko będzie trawiaste i o jakich wymiarach.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że boisko będzie miało różne nawierzchnie, to znaczy, środek będzie miał wymiary boiska do piłki ręcznej i sztuczną nawierzchnię, łuki będą miały nawierzchnię naturalną, a bieżnia - tartan, podobnie, jak 80-metrowy prosty odcinek i skocznia w dal. Ponadto Wiceburmistrz dodał, że na trawiastej części boiska znajdzie się stanowisko do pchnięcia kulą.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 274).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1
Uchwała nr 261 została przyjęta.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 275).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 275).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała nr 262 została przyjęta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, o godzinie 18:05 ogłosiła przerwę.
Obrady wznowiono o godzinie 18:25.
 
Ad 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Niwka Stara".
 
Ad 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ponadto skarbik Piotr Łoździn poinformował, że 18 października br. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Karol Majewski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Poznańskiego, które dotyczyło ewentualnego współfinansowania przez gminy powiatu poznańskiego pobytu mieszkańców w izbie wytrzeźwień w Poznaniu.
 
Pan Karol Majewski wyjaśnił, że gmina nie ma obowiązku zapewnienia pobytu osób nietrzeźwych w izbie, jednak jest to duży problem, zwłaszcza zimą. Pan Karol Majewski dodał, że starosta zaproponował, aby gminy wykupiły wspólne miejsca w izbie wytrzeźwień w Poznaniu wpłacając od mieszkańca 1,21gr, czyli w przypadku Puszczykowa 11.770,00 zł na rok. Ponadto Pan Karol Majewski wyjaśnił, że w ciągu roku odwożonych do izby wytrzeźwień w Poznaniu jest około 20 - 24 osób z Puszczykowa, a wpłata zagwarantuje przeznaczenie 7 miejsc dla gmin.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski dodał, że zdarzają się przypadki, że pozostawienie osoby nietrzeźwej bez pomocy może skończyć się śmiercią, a dzięki takiemu porozumieniu, możliwe byłoby zabezpieczenie mieszkańców.
 
Podczas dyskusji rozważano m.in. możliwość sfinansowania miejsc w izbie wytrzeźwień ze środków przeznaczonych na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi, jednak skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że nie jest to możliwe ze względów proceduralnych oraz dodał, że w budżecie miasta są środki na zabezpieczenie porozumienia.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska dodała, że z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można finansować tylko przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz dodała, że powiat może zorganizować i prowadzić izbę wytrzeźwień, ale nie ma takiego obowiązku, dlatego pojawiła się propozycja, aby pomóc gminom powiatu w porozumieniu, w celu wykupu miejsca w poznańskiej izbie wytrzeźwień.
 
Wobec pojawiających się wątpliwości wokół wywołanego tematu przystąpienia do porozumienia w sprawie wykupienia miejsc w poznańskiej izbie wytrzeźwień, Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, przeprowadziła głosowanie, czy radni podczas tej sesji chcą głosować w tej sprawie.
Wynik głosowania: „za" - 8 głosów, „przeciw" - 5, „wstrzymało się" - 2.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia propozycji przystąpieniem do projektu w celu zabezpieczenia miejsc w izbie wytrzeźwień.
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 6.
 
Ad 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przedstawiła wniosek radnej Agaty Wójcik o wsparcie finansowe dla gmin z powiatu chojnickiego, poszkodowanych podczas sierpniowej nawałnicy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że po huraganie, odpowiadając na apel wojewodów, rozpoczęto działania aby rozeznać, której gminie potrzebna jest pomoc i kierując się wskazaniem wojewody, podjęto rozmowy z gminą Sośno. Sekretarz dodał, że skarbnik gminy dziękuje za wsparcie i prosi, aby udzielać pomocy w formie dotacji na przyszły rok, ponieważ np. w przypadku odbudowy mieszkań komunalnych, brakuje sił roboczych i istnieje niebezpieczeństwo, że gmina nie zdąży zaangażować środków w tym roku. Sekretarz dodał również, że jeżeli taka będzie wola Rady, na kolejną sesję zostanie przygotowana uchwała o przekazaniu gminie Sośno dotacji na przyszły rok w celu odbudowy budynków komunalnych.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poinformowała o otrzymaniu odpowiedzi na skargi mieszkańców i Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr 180/17/VII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 - etap B. Przewodnicząca poinformowała również o:
 • otrzymaniu i przekazaniu dalej kopii uwag do Studium,
 • wniosku Stowarzyszenia „Aktywne Puszczykowo" w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
 • zaproszeniu na 85 lecie koła pszczelarzy,
 • udziale w Kongresie Miejskim w Krakowie, gdzie poruszane były m.in. tematy zanieczyszczenia powietrza i planowania przestrzennego.
Przewodnicząca Małgorzata Hempowicz podsumowała, że wiele gmin dofinansowuje wymianę pieców, ale niezbędne są rozwiązania systemowe, jednolite programy.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że na budynku biblioteki został zamontowany czujnik zanieczyszczenia powietrza, dzięki któremu, za pośrednictwem strony internetowej, można kontrolować stężenie pyłów.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz przypomniała też o konieczności zwołania do 22 listopada komisji, na których zostanie przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.
 
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że nie miała możliwości uczestniczenia w sportowym otwarciu hali widowiskowo-sportowej w dniu 8 września, ale była na kulturalnym otwarciu hali w dniu 20 października, gdzie Pan burmistrz podziękował wszystkim związanym z projektem i budową hali i dodała, że chciałaby w imieniu radnych i zadowolonych mieszkańców Puszczykowa, podziękować Panu burmistrzowi za inicjatywę oraz za włożoną pracę, wiceburmistrzowi Władysławowi Ślisińskiemu za osobiste zaangażowanie, skarbnikowi Piotrowi Łoździnowi za mądre gospodarowanie finansami i wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz powstania hali.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że jest mu bardzo miło usłyszeć te słowa i dodał, że pomysł powstał w 2014 roku, a dzięki Radzie i wsparciu mieszkańców udało się go zrealizować.
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Jan Łagoda zapytał o zagospodarowanie hałdy ziemi na działce u zbiegu ulic Niwka Stara i Kosynierów Miłosławskich.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że działka służy do składowania materiałów, ponieważ miasto nie posiada innego terenu, który mógłby zostać do tego przeznaczony, a po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o awarię oświetlenia, którą zgłosił dwa tygodnie temu w rejonie ulic Cyryla Ratajskiego, Fiedlera, Reymonta. Do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej odpowiedzi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że miasto podjęto interwencję w dyrekcji Enea S.A., ponieważ firma energetyczna nie poradziła sobie z sytuacją i  w najbliższym czasie problem powinien zostać rozwiązany.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o wyrównanie drogi na Nowym Osiedlu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do wyrównania tej ulicy zostanie wykorzystany materiał po frezowaniu z ulicy Kraszewskiego.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o zagospodarowanie asfaltu zdjętego z ulicy Nadwarciańskiej składowanego na parkingu przy zakolu Warty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że materiał ten będzie wykorzystany i całość materiału zostanie usunięta.
 
Następnie radny Jakub Musiał poinformował, że Mosina otrzymała dofinansowanie na oczyszczenie Kanału Mosińskiego, który jest atrakcyjny dla kajakarzy oraz zapytał, czy rozważane jest oczyszczenie odcinka kanału przebiegającego przez Puszczykowo, aby mogli z niego korzystać turyści.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek zapytał, czy radny Jakub Musiał wie, jaką kwotę dofinansowania otrzymała Mosina i jakiej długości odcinek będzie oczyszczany.
 
W związku z tym, że radny Jakub Musiał odpowiedział, że nie wie, burmistrz Andrzej Balcerek zwrócił się do radnego, aby przedstawił te informacje na kolejnej sesji.
 
Radna Małgorzata Szczotka wniosła, aby w przyszłym roku zaplanować odbiór odpadów zielonych także w listopadzie, ponieważ większość liści dopiero opadnie i stanowi to duży problem dla mieszkańców.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że rozmawiał z prezes Selektu o dodatkowym odbiorze liści w listopadzie i otrzymał odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, umowa została podpisana na okres 3 lat i mieszkańcy mogą wywozić odpady zielone do PSZOK.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy kolej zakończyła już modernizację okolicy dworca PKP w Puszczykówku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że kolej nie zakończyła modernizacji, oraz że czekamy na przywrócenie stanu ulic do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał o możliwość utwardzenia drogi gruntowej przy ulicy Reymonta, biegnącej wzdłuż peronu nr 1 dworca w Puszczykówku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do 15 października kolej powinna uporządkować teren, wysłano już ponaglenie.
 
Radny Filip Ryglewicz zwrócił się o informację na temat kontroli znaków drogowych, która odbyła się na ulicy Poznańskiej i terminu zmian znaków oraz ich likwidacji, a także o uporządkowanie  słupków żeliwnych w centrum. Ponadto radny zwrócił uwagę na brak bezpieczeństwa na ulicach Wczasowej i Poznańskiej w okolicy piekarni oraz zapytał, czy jest możliwość, aby powstały tam spowalniacze kwadratowe lub wysepki.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że przyłącza się do głosu radnego Filipa Ryglewicza.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na brak informacji o zmianie rozkładu jazdy autobusów na przystankach w związku z likwidacją Eko-Rondo.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest to zadanie ZTM, ale skontaktuje się i zgłosi problem.
 
Odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Potockiego, sekretarz Maciej Dettlaff wyjaśnił, że w dniu wczorajszym minął termin głosowania na budżet obywatelski, weryfikacja potrwa do 31 października, ale wstępnie po sprawdzeniu kart najwięcej głosów uzyskał zielony targ.
 
Ad 21. Wolne głosy.
Głos zabrał pan Piotr Szymański, który poruszył temat bezpieczeństwa na ulicach zwłaszcza na Dworcowej i Cyryla Ratajskiego i dodał, że docenia poparcie władz i zrozumienie problemu, ale zwraca uwagę na stanowisko starostwa, które twierdzi, że w Puszczykowie nic nie można zrobić, bo ruch przelotowy ma być płynny. Pan Piotr Szymański powiedział też, że trzeba zacząć działać, ponieważ na ulicach Dworcowej, Wysokiej, na Starym Puszczykowie ze względu na brak bezpieczeństwa nie można posłać pieszo dzieci do szkoły i zaapelował do radnych, aby indywidualnie zgłaszali projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Pan Piotr Szymański dodał, że mieszkańcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Nasze Puszczykowo są w stanie stanowczo wystąpić przeciwko starostwu, ale konieczne jest wsparcie radnych i zabezpieczenie finansowe na przyszły rok.
 
Następnie głos zabrała pani Anna Sokolnicka-Elzanowska, która powiedziała, że była na spotkaniu w starostwie i zaapelowała, aby przedyskutować temat bezpieczeństwa na posiedzeniach komisji Rady.  Dodała też, że starostwo jest trudnym partnerem do rozmowy i zwróciła się do radnych, aby przyjrzeli się drogom w swoich okręgach, ponieważ negowane są wszystkie pomysły dotyczące ograniczenia prędkości a także spowalniaczy np. na ulicy Poznańskiej, która w opinii starostwa jest objazdem dla ulicy Wysokiej.
 
Ponadto pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zwróciła uwagę na zanieczyszczenie powietrza i dodała, że potrzebne są rozwiązana systemowe i nie można opierać strategii na zielonym Puszczykowie, gdy nie będziemy zdrowi.
 
Następnie głos zabrała pani Marta Gutowska, która również odniosła się do postawy starostwa powiatowego względem drogi dojazdowej do szpitala i dodała, że przepisy są dowolnie interpretowane. Ponadto pani Marta Gutowska poruszyła temat odbioru liści i zwróciła uwagę, że nie każdy ma możliwość wywiezienia worków z liśćmi do PSZOK; zapytała też o stan prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Cyryla Ratajskiego i Mickiewicza. Ponadto pani Marta Gutowska powiedziała, że nie działa numer kryzysowy podawany przez miasto, zapytała też, czy nie ma możliwości, aby mieszkańcy podczas sesji mogli wypowiedzieć się wcześniej, a nie na samym końcu, gdy wszyscy są już zmęczeni.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, odnośnie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Cyryla Ratajskiego i Mickiewicza wyjaśniła, że po uwagach nie został jeszcze ponownie wyłożony do wglądu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz wyjaśniła również, że punkt „Wolne głosy" znajduje się na końcu porządku obrad, ponieważ doświadczenie pokazało, że usprawnia to obrady, ponadto mieszkańcy mogą uczestniczyć w całych obradach, lub przyjść w końcowej części sesji i wtedy zabrać głos, jak również brać udział w dyskusjach podczas posiedzeń komisji Rady.
 
Ad 22. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz, o godzinie 20.50, zamknęła 35. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Katarzyna Szykulska
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
Lista wiadomości