Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 39/18/VII 39. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 27 lutego 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

 
Protokół nr 39/18/VII
39. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 27 lutego 2018 r.
w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 
OB.0002.39.2018
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 19:32
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki otworzył 39. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 12 radnych; chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody oraz usprawiedliwiona nieobecność przewodniczącej Rady Małgorzaty Hempowicz oraz radnego Filipa Ryglewicza).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 38/18/VII z 30 stycznia 2018 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 38/18/VII z 30 stycznia 2018 r.
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 38/18/VII z 30 stycznia 2018 r.
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 38/18/VII z 30 stycznia 2018 r. został przyjęty.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa".
 
W nawiązaniu do dyskusji, która miała miejsce na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta radny Maciej Krzyżański powiedział, że jego zdaniem sygnalizacja świetlna na ul. Dworcowej, realizowana w ramach opisanego zadania, powinna znajdować się przy skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza, a nie Jackowskiego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego zwróciła szczególną uwagę na bezpieczeństwo poruszania się po drogach miasta i powiatu. Zastosowane rozwiązania mają za zadanie ograniczenie prędkości pojazdów do limitów obowiązujących na danym terenie. Usytuowanie sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Jackowskiego ma na celu spowolnienie ruchu w tym obszarze.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa" (druk nr 302).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 288 została przyjęta.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że remont fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P będzie realizowany na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Mazurskiej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy przewidziany jest remont odcinka od ul. Mazurskiej w kierunku dworca PKP Puszczykówko.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że remont jest planowany, jednak ze względów finansowych jego wykonanie nastąpi w późniejszym czasie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (druk nr 306).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 289 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (druk nr 304).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 290 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki poprosił o ustosunkowanie się do prośby radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 22 lutego br. dotyczącej ujednolicenia nazewnictwa ulic.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o planowanych zmianach nazewnictwa ulic. W tym celu konieczne jest sporządzenie zestawienia aktów prawnych nadających nazwy wszystkim ulicom w Puszczykowie i ujednolicenie ich pisowni. Obecnie, konieczne jest posługiwanie się nazwami ulic zgodnie z zapisami Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (druk nr 305).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 291 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa (druk nr 310).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 292 została przyjęta jednogłośnie.

Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo.
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 311).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 293 została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Radny Łukasz Grzonka zapytał, czy przedstawione konsultacje społeczne mają odbyć się na wniosek Burmistrza. Jeżeli tak, to zaproponował wskazanie wprost w projekcie uchwały, że powstał on z inicjatywy Burmistrza.
 
Radny Łukasz Grzonka zauważył, że pytanie mieszkańców o to, czy opowiadają się za powstaniem tunelu jest niewystarczające. Udzielona odpowiedź może być różna w zależności od lokalizacji omawianej inwestycji. Zdaniem radnego Łukasza Grzonki warto zapytać mieszkańców o ich zdanie w tym temacie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział na pytanie zadane przez radnego Łukasza Grzonkę, że autorem projektu uchwały jest Burmistrz. W imieniu Burmistrza sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia, którego ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: „Z uwagi na skalę inwestycji, czas jej realizacji oraz zainteresowanie mieszkańców na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Puszczykowa uznaje przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie za konieczne i w pełni uzasadnione".
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki odniósł się do poruszonego przez radnego Łukasza Grzonkę tematu lokalizacji inwestycji stwierdzając, że lokalizacja ewentualnego wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja została określona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa uchwalonym podczas poprzedniej sesji Rady Miasta.
 
Radny Łukasz Grzonka powiedział, że podczas dyskusji nad projektem studium zadał pytanie projektantce Ewie Mieloch-Stojczyk, czy możliwa jest budowa wiaduktu kolejowego w innej lokalizacji niż wskazana w dokumencie. Radny Łukasz Grzonka otrzymał wówczas odpowiedź, że ewentualny wiadukt może zostać umiejscowiony w danym rejonie, niekoniecznie we wskazanej w załączniku graficznym lokalizacji. Niewłaściwym jest informowanie, że miejsce wskazane w studium jest jedynym dozwolonym.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki zwrócił uwagę, że tematem trwającego punktu obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie i prosi o zabieranie głosu wyłącznie w tym temacie.
 
O godzinie 17:34 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 13 radnych).
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz stwierdziła, że zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały istnieje konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w temacie budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz dodała jednak, że nieprawdą jest zawarta w uzasadnieniu uchwały informacja, mówiąca, że „sprawa przywrócenia zlikwidowanego przejazdu przez tory kolejowe w tym rejonie miasta jest systematycznie przedmiotem wniosków mieszkańców". Zdaniem radnej Doroty Łuczak-Dydowicz większość mieszkańców jest przeciwna tej inwestycji.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przerwał wypowiedź radnej Doroty Łuczak-Dydowicz i zwrócił uwagę, że obecnie nie posiadamy wiedzy, jakie rozwiązanie jest popierane przez większość mieszkańców. Zaproponowane przez Burmistrza konsultacje społeczne mają służyć ustaleniu poziomu poparcia mieszkańców wobec omawianej inwestycji.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz odczytała fragment artykułu ze str. 17 ostatniego numeru „Echa Puszczykowa", który brzmi następująco „Mając świadomość wagi planowanej inwestycji dla Miasta, burmistrz Balcerek zdecydował się rekomendować Radzie Miasta podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Jeśli radni przychylą się na lutowej sesji do tego wniosku (kiedy czytacie Państwo ten tekst decyzja Rady jest już znana), na początku marca w mieście pojawiliby się ankieterzy, którzy zbadają, co sądzą o budowie przejazdu pod torami sami puszczykowianie". Tekst budzi wątpliwość radnej Dorota Łuczak-Dydowicz, ponieważ przedmiotowa decyzja Rady Miasta jeszcze nie zapadła, a sam informator miejski został już dostarczony części mieszkańców.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że na przestrzeni lat do Urzędu Miejskiego wpływało wiele zapytań od mieszkańców oraz od radnych (obecnej oraz poprzedniej kadencji) o działania władz miasta w związku z planowaną likwidacją przejazdu przy ul. 3 Maja. Początkowo podejmowane działania miały służyć utrzymaniu przejazdu, a po jego likwidacji podjęto działania służące przywróceniu go we wskazanym rejonie miasta. Ewentualna decyzja o budowie wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja będzie znacząca dla wszystkich mieszkańców, stąd propozycja przeprowadzenia konsultacji społecznych. Burmistrz Andrzej Balcerek dodał, że informator miejski „Echo Puszczykowa" jest przekazywany do druku w określonym terminie, a następnie dostarczany do domów mieszkańców. Podczas przygotowywania cytowanego artykułu zakładano, że informator zostanie dostarczony mieszkańcom po terminie lutowej sesji.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że dyskusja zmierza w złym kierunku, ponieważ dzisiaj Rada Miasta ma zadecydować, czy temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Radna Małgorzata Szczotka stwierdziła, że z jej doświadczenia wynika, iż mieszkańcy oczekują przeprowadzania konsultacji społecznych oraz dodała, że sama popiera tę inicjatywę. Przykładem skutecznie przeprowadzonych konsultacji i spotkań są te odbywające się w trakcie prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że z artykułu zamieszczonego w „Echu Puszczykowa" wynika, że koszt konsultacji ma wynieść ok. 30.000 zł, a same konsultacje mają mieć postać ankiety. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz zapytała, czy zostały przewidziane inne formy przeprowadzenia konsultacji społecznych, np. spotkania oraz warsztaty, takie jak te, które odbywały się w trakcie prac nad Strategią Rozwoju i Promocji Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytanie, że planowane jest wyłącznie przeprowadzenie ankiet, w których zostanie zadanie pytanie, czy dana osoba popiera budowę wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja, czy nie. Zdaniem skarbnika Piotra Łoździna taka forma zapytania mieszkańców o ich zdanie będzie wystarczająca. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział również, że trudno porównywać sposób pracy nad obszernym dokumentem, jakim jest Strategia Rozwoju i Promocji Miasta, a konsultacjami polegającymi na poznaniu zdania mieszkańców na konkretny temat.
 
Radna Agata Wójcik powiedziała, że podobnie jak radna Dorota Łuczak-Dydowicz uważa, że zdanie „(...) kiedy czytacie Państwo ten tekst decyzja Rady jest już znana (...)" brzmi co najmniej niefortunnie, ponieważ decyzja Rady Miasta dotycząca sposobu rozpatrzenia projektu uchwały, nie została jeszcze podjęta. Radna Agata Wójcik zapytała również, w jaki sposób odnotowywane będą odpowiedzi udzielone przez mieszkańców na pytanie zawarte w ankiecie.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że zadane pytanie jest na tyle szczegółowe, że trudno w tym momencie na nie odpowiedzieć. Obecnie nieznana jest firma, która będzie przeprowadzać ankiety. Pewnym jest to, że zostanie wybrana firma profesjonalnie zajmująca się badaniem opinii społecznej. Zdaniem sekretarza Macieja Dattlaffa na etapie wyboru wykonawcy będzie istniała możliwość uzyskania informacji o sposobach odnotowywania odpowiedzi przez ankieterów.
 
Radna Dorota Łuczak-Dydowicz powiedziała, że przedstawiony przez skarbnika Piotra Łoździna sposób udzielania odpowiedzi w ankiecie jest niewystarczający. Zdaniem radnej Doroty Łuczak-Dydowicz przedstawionej formy ankiet nie można nazywać konsultacjami społecznymi.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że z wypowiedzi radnych Doroty Łuczak-Dydowicz oraz radnej Agaty Wójcik można wywnioskować, że władze miasta chcą za wszelką cenę doprowadzić do budowy wiaduktu kolejowego w rejonie ul. 3 Maja. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że osobiście jest przeciwny inwestycji, jednak w związku z licznymi zapytaniami oraz wnioskami mieszkańców dotyczącymi potrzeby budowy wiaduktu kolejowego w Puszczykowie władze miasta czują się zobowiązane do zajęcia się przedmiotową sprawą. Zdaniem wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego jedynie wynik na poziomie 70% mieszkańców popierających przedmiotową inwestycję może stanowić podstawę jej realizacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn uzupełnił informację dotyczącą sposobu przeprowadzenia badań ankietowych. Ankieterzy nie mają prawa sugerować, jakiej odpowiedź powinien udzielić respondent. Ankieter może jedynie wskazać na mapie miejsce planowanej inwestycji. Zdaniem skarbnika Piotra Łoździna żadne inne badania nie dadzą lepszych rezultatów niż proponowana metoda. O zdanie zapytana zostanie większość mieszkańców, a badana próba pozwoli poznać zdanie praktycznie wszystkich mieszkańców. 
 
Radna Małgorzata Szczotka zapytała, czy ankieta będzie zakładała możliwość udzielenia wyłącznie odpowiedzi „tak" lub „nie" na zadane przez ankietera pytanie. Zdaniem radnej Małgorzaty Szczotki spora liczba osób niemieszkających w rejonie planowanej inwestycji, może nie być zainteresowana omawianym tematem i czy w związku z tym problemem ankieta będzie zawierała trzecią możliwą odpowiedź np. „jest mi to obojętne".
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że rozważane było umożliwienie respondentom następujących odpowiedzi: „tak", „nie " oraz „nie wiem".
 
Radna Agata Wójcik zapytała, czy została wybrana firma, która przeprowadzi badanie społeczne.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na tym etapie nie wybrano żadnej firmy.
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspólna Sprawa Puszczykowo Leszek Pobojewski powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że ewentualna budowa wiaduktu może mieć wpływ na znaczne zwiększenie ruchu samochodowego w tym rejonie miasta. Zdaniem pana Leszka Pobojewskiego nazywanie konsultacjami społecznymi ankiety, w której można wskazać jedynie, czy jest się za, czy przeciw omawianej inwestycji jest nadużyciem, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, na czym dokładnie ma polegać inwestycja oraz jakie konsekwencje, m.in. finansowe niesie dla miasta. Pan Leszek Pobojewski zapytał, kiedy odbyły się konsultacje, które w sposób rzeczowy wyjaśniły mieszkańcom wszelkie aspekty omawianej inwestycji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że konsultacje odbyły się w trakcie przedstawiania koncepcji budowy wiaduktu podczas zeszłorocznych posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odniósł się do słów pana Leszka Pobojewskiego mówiąc, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zadano pytanie, o ile wzrośnie natężenie ruchu w rejonie ul. Moniuszki. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział wówczas, że należy liczyć się ze zwiększeniem ruchu w miejscu budowy ewentualnego wiaduktu, jednak poziom wzrostu natężeni ruchu jest nieznany.
 
Radna Agata Wójcik zapytała, w jaki sposób możliwe będzie przeprowadzenie badań ankietowych w terminie od 5 do 20 marca br., skoro firma odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych nie została jeszcze wybrana.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że trwają rozmowy z kilkoma firmami zajmującymi się konsultacjami społecznymi i każda z nich deklaruje możliwość przeprowadzenia ankiet wśród mieszkańców we wskazanym terminie. Zgodnie z prawem, wybór wykonawcy nie jest możliwy do czasu podjęcia przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały oraz zarządzenia przez Burmistrza konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Radny Jakub Musiał zwrócił uwagę, że w przyszłości zwiększeniu ulegnie liczba pociągów przejeżdżających przez Puszczykowo, a w konsekwencji częstotliwość zamykania przejazdów kolejowych przy dworcach w Puszczykowie oraz Puszczykówku. Temat ten w ostatnim czasie był poruszany na puszczykowskich forach internetowych oraz internetowych platformach społecznościowych. Problem długiego oczekiwania przez mieszkańców na otwarcie rogatek przejazdów kolejowych jest zauważalny już dziś. W przyszłości, wraz z uruchomieniem Kolei Metropolitarnej, może się nasilić. Zdaniem radnego Jakuba Musiała budowa wiaduktu kolejowego jest koniecznością, jedynie jego lokalizacja może być tematem dyskusji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jakub Musiał poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie (druk nr 307).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 294 została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. wraz z uwzględnieniem autopoprawek zgłoszonych w imieniu Burmistrza, informując o zmianach w:
dochodach:
1) W dziale 758: w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej zmniejszono kwotę subwencji o kwotę 92.105 zł;
2) W dziale 756: zwiększono o kwotę 2.105 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
O godzinie 18:19 sesję opuściła radna Agata Wójcik, radna Dorota Łuczak-Dydowicz oraz radny Jakub Musiał (obecnych 10 radnych).
 
wydatkach:
1) W rozdziale 60014 zmniejszono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł (remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku od ul. Mazurskiej do drogi wojewódzkiej 430 będzie realizował Powiat z dofinansowaniem Miasta Puszczykowa w wysokości 50% kosztów inwestycji - w 2018 r. dokumentacja, w 2019 r. prace budowlane); wprowadzono dotację dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 15.000 zł na wykonanie dokumentacji ww. remontu;
2) W rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 310.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni" (Miasto opracowało dokumentację, która umożliwia zlecenie wykonania adaptacji). Z uwagi na planowane przeniesienie do budynku archiwum Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej - przeprowadzenie adaptacji jest zadaniem pilnym.
3) W rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki bieżące - na przeprowadzenie konsultacji.
4) W rozdziale 80101 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP2, w tym budowa prostej bieżni lekkoatletycznej i boisk do siatkówki plażowej";
5) W rozdziale 80104: w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli zwiększono o kwotę 185.000 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
6) W rozdziale 90013 zmniejszono dotację dla Gminy Komorniki na prowadzenie przytuliska dla zwierząt o kwotę 25.000 zł, wprowadzono wydatki bieżące związane z prowadzeniem przytuliska w wysokości 10.000 zł;
7) W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy"- dzięki zabezpieczeniu dodatkowych środków będzie możliwość wykonania trybun, które nie były ujęte w przetargu na budowę kompleksu; wprowadzono kwotę 100.000 zł na budowę pumptracku.  
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 700.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.
 
O godzinie 18:24 do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (11 radnych).
 
Radna Małgorzata Szczotka, będąca przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, zauważyła, że przedstawiony projekt uchwały zawiera zmiany dotyczące zagadnień należących do kompetencji Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Radna Małgorzata Szczotka poprosiła, aby od przyszłego miesiąca skarbnik Piotr Łoździn informował o takich zmianach podczas posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Radny Łukasz Grzonka poprosił o przedstawienie informacji na temat znajdującego się w projekcie uchwały zadania pn. „Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni".
 
Skarbnik Piotr Łoździn opowiedział, że obecnie trwa 3-letni okres dzierżawy przez Miasto Puszczykowo budynku nastawni przy dworcu kolejowym w Puszczykowie. W czasie trwania umowy podjęte zostaną próby pozyskania prawa własności do nieruchomości. Prace adaptacyjne umożliwią przeniesienie do budynku archiwum Urzędu Miejskiego oraz utworzenie w nim siedziby Straży Miejskiej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, informując o dostosowaniu danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 275/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 (druk nr 308).
Wynik głosowania: „za" - 9 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Uchwała Nr 295 została przyjęta.
 
O godzinie 18:19 do obradujących dołączyła radna Dorota Łuczak-Dydowicz oraz radny Jakub Musiał (obecnych 13 radnych).
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (druk nr 309).
Wynik głosowania: „za" - 10 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 3.
Uchwała Nr 296 została przyjęta.
 
O godzinie 18:20 zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę w obradach, które zostały wznowione o godzinie 18:34.
 
Po przerwie do obradujących dołączyła radna Agata Wójcik (obecnych 14 radnych).
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Zastępcza przewodniczącego Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących pismach:
 • Pismo Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2018 r.
 • Pismo dra Jacka Serwańskiego z dnia 9 września 2017 r.
 
Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała się pismem autorstwa dra Jacka Serwańskiego. Komisja wyraziła pozytywną opinię wobec upamiętnienia postaci doktora Feliksa Józefa Krawca w formie głazu z pamiątkową tablicą. Zdaniem radnych pamiątkowy głaz powinien znaleźć się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że pismo dra Jacka Serwańskiego zostało przekazane pod obrady grupy roboczej do spraw współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
 
Radna Małgorzata Szczotka poinformowała o inicjatywach podejmowanych w związku z realizacją założeń Strategii Rozwoju i Promocji Miasta. Jedną z nich ma być zainicjowanie spotkań radnych z mieszkańcami w budynku Biblioteki Miejskiej na Rynku. Spotkania mają odbywać się cyklicznie od kwietnia br. w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował o wspólnej inicjatywie pracowników Referatu Promocji, Kultury i Sportu oraz pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami, która ma na celu stworzenie lokalnej bazy nieruchomości na sprzedaż i wynajem. Inicjatywa ta będzie również polegała na udzielaniu porad mieszkańcom, dla których utrzymanie nieruchomości stanowi duże obciążenie finansowe lub fizyczne.
 
O godzinie 18:59 radny Jakub Musiał opuścił sesję (obecnych 13 radnych).
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radna Małgorzata Szczotka przedstawiła pomysł budowy w Puszczykowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Takie działanie wpisywałoby się w założenia Strategii Rozwoju i Promocji Miasta. Radna Małgorzata Szczotka poinformowała, że Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności zakłada, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć milion pojazdów tego typu. Zdaniem radnej Małgorzaty Szczotki warto, w duchu obowiązującej Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa, zainteresować się przedstawionym tematem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił założenia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że w ostatnim numerze „Echa Puszczykowa" w artykule dotyczącym nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zamieszczono mapę o niewystarczającym stopniu szczegółowości. Radny Maciej Krzyżański poprosił o wyjaśnienie, dlaczego opublikowano mapę, która jego zdaniem może wprowadzać mieszkańców w błąd, gdyż teren lasu przy ul. Mazurskiej oznaczono, jako teren zabudowy mieszkaniowej. Tereny placu zabaw oznaczono, jako tereny zabudowy usługowej, mimo że teren między ul. Pomorską, a Mazurską został wyłączony z zabudowy.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak odpowiedziała, że w „Echu Puszczykowa" nie została zamieszczona mapa, a jedynie schemat funkcjonalny Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
O godzinie 19:19 sesję opuściła radna Alfreda Brączkowska (obecnych 12 radnych).
 
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa wraz z załącznikiem graficznym (w pełnym rozmiarze) jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miejskim oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że opublikowany schemat ma na celu zapoznanie każdego mieszkańca z głównymi założeniami studium.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że rogatki na przejeździe przy dworcu kolejowym Puszczykówko są zamykane na zbyt długi czas. Zdarza się, że mieszkańcy czekają nawet 15 minut na podniesienie rogatek.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że przejazd kolejowy przy dworcu kolejowym Puszczykowo to przejazd kategorii B, co oznacza, że jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, natomiast przejazd przy dworcu kolejowym Puszczykówko to przejazd kategorii A, co oznacza, że kierowany jest przez uprawnionych pracowników kolei, którzy są zobowiązani do opuszczania i podnoszenia rogatek zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił, że autobusy linii 651 jeżdżące w godzinach szczytu są zatłoczone, w związku, z czym poprosił władze miasta o zwrócenie się do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z prośbą o rozwiązanie tego problemu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że autobusy kursujące na linii 651 mają łącznie 109 miejsc siedzących oraz stojących. Dopiero przeprowadzenie szczegółowej analizy liczby pasażerów (obsługiwanych w godzinach szczytu) umożliwi wprowadzenie na trasie większych autobusów przegubowych.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy możliwa jest likwidacja progu zwalniającego na ul. Kasprowicza. Zdaniem radnego Macieja Krzyżańskiego bezpieczeństwo w rejonie ul. Kasprowicza jest zabezpieczone dzięki sygnalizacji świetlnej.
 
Zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki zgłosił stanowczy sprzeciw wobec zaproponowanej likwidacji progu zwalniającego. Zauważył również, że przedmiotowy próg znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 i ze względu na ten fakt jest on tam niezbędny.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy jest możliwe utworzenie dodatkowego przystanku autobusowego pomiędzy istniejącymi przystankami na ul. Bałtyckiej i ul. Mazurskiej. Z przystanków korzysta autobus linii 699.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Miasto Puszczykowo nie jest operatorem linii autobusowej 699. W celu ustalenia możliwości utworzenia nowego przystanku konieczne jest skontaktowanie się z podmiotem prowadzącym linię 699.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił awarię oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego.
 
Radny Łukasz Grzonka zgłosił pojawienie się na terenie miasta banerów reklamowych przymocowanych do przyczep samochodowych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgłoszony przez radnego Łukasza Grzonkę problem jest trudny do rozwiązania. Władze miasta nie wyrażały zgody na takie umiejscowienie banerów. Każda z przyczep została zaparkowana w sposób prawidłowy i nie ma prawnych podstaw by zmusić właściciela do ich usunięcia.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
O godzinie 19:32 zastępca przewodniczącego Rady Tomasz Potocki zamknął 39. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Bartkiewicz
Zastępca przewodniczącego Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Lista wiadomości