Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 5/19/VIII 5. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 26 lutego 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 

RM.0002.5.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:06
Godzina zakończenia: 18:06
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 5. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 13 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Barbary Kamińskiej oraz radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył wniosek o wykreślenia z porządku obrad punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52). Wniosek wynika z wątpliwości, które pojawiły się przy opiniowaniu projektu uchwały podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 4/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 57).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58).
 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 4/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 4/19/VIII z dnia 29 stycznia 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 4/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 57).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 57).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 51/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy są jeszcze nazwy ulic, których pisownia wymaga korekty.
 
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że przedstawiony projekt uchwały wydaje się być ostatnim tego rodzaju.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/1990 Rady Miejskiej Puszczykowa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Puszczykowie (druk nr 51).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 52/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości przy ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 52).
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ul. Gołębiej w Puszczykowie (druk nr 53).
Wynik głosowania: „za" - 12 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 53/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ul. Łąkowej w Puszczykowie (druk nr 54).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 54/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulic: Gołębiej i Zalesie (druk nr 55).
Wynik głosowania: „za" - 11 głosów, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
Uchwała Nr 55/19/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa na części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 791/1, obręb Puszczykowo Stare (druk nr 56).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 56/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
1) W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 84.641 zł.
2) W dziale 758 zmniejszono dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 68.992 zł.
3) W dziale 801 zwiększono dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 6.000 zł, najmu o kwotę 5.000 zł, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 23.851 zł.
 
w wydatkach:
1) W rozdziale 60004 zmniejszono o kwotę 15.000 zł dotację dla Miasta Poznania na organizację lokalnego transportu zbiorowego.
2) W rozdziale 75075 zwiększono o kwotę 2.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
3) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 25.500 zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w związku z niewykonaniem w 100% planu wydatków w 2018 r.).
4) W rozdziale 85195 zwiększono o kwotę 8.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
5) W rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki bieżące - na prace remontowe.
6) W rozdziale 85505 zmniejszono dotacje dla żłobka o kwotę 20.000 zł (w związku z mniejszą liczbą dzieci).
7) W rozdziale 92605 zwiększono o kwotę 25.000 zł dotacje dla organizacji pozarządowych.
 
W imieniu Burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały polegającą na korekcie błędu pisarskiego dotyczącego subwencji oświatowej. W miejsce kwoty 34.851 zł, powinno być podana kwota 68.992 zł.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 58).
Wynik głosowania: „za" - 13 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 57/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 17:26 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 17:41.
 
Ad 12. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 13. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o następujących sprawach:
 1. Dnia 1 lutego br. wpłynęła uchwała SO-0951/31/D/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Puszczykowa - opinia pozytywna.
 2. Dnia 1 lutego br. wpłynęła uchwała SO-0951/39/P/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puszczykowa - opinia pozytywna.
 3. Dnia 20 lutego br. wpłynęło pismo Grażyny Marii Ciesielskiej będącej przedstawicielem Stowarzyszenia Komitetu Obrony Demokracji - Grupa Lokalna Puszczykowo w sprawie nadania nazwy ulicy „Prezydenta Pawła Adamowicza" (sprawa została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji).
 4. Dnia 22 lutego br. wpłynęła wiadomość e-mail od mieszkanki dotycząca nieaktualnych treści zamieszczonych w gablotach oraz słupach informacyjnych na terenie miasta. Sprawa została przekazana do właściwego referatu Urzędu Miejskiego, w skutek czego nieaktualne informacje usunięto.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że na zaproszenie prezes Fundacji Przestrzeń Aktywności, Rozwoju i Kreatywności Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej udał się na przedstawienie pt. „Sokoli z Possadowsky Strasse, rok 1918. Czas Powstania Wielkopolskiego w pamięci niemieckiego chłopca i kolegów z podwórka", które odbyło się w dniu 25 lutego br. na Scenie Wspólnej Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka. Przedstawienie zostało zrealizowane przez Fundację PARK we współpracy ze Szkołą Łejery w ramach projektu „Inny wymiar Powstania".
 
Ad 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Filip Ryglewicz odniósł się do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości", które odbyło się podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Stowarzyszenie zaproponowało organizację Mistrzostw Polski w Mölkky w Puszczykowie. Radny Filip Ryglewicz przywołał zapisy załącznika nr 2 do Strategii Rozwoju i Promocji Miasta dotyczące promocji miasta przez kulturę i sport „Opracowanie i wydanie stałego internetowego kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych, jako wizytówek miasta, poprzez wyróżnienie sezonów kulturalnych i sportowych: np. wiosennego, letniego i jesiennego oraz zimowego wraz z głównymi imprezami kulturalnymi i sportowymi dla każdego sezonu, np. w formule „wydarzenie, hit sezonu". W ramach inwentaryzacji dotychczasowych imprez należy dokonać wyboru najlepszych pod kątem medialnego charakteru i tak rozłożyć je w czasie, aby co najmniej jedna impreza była głównym motorem promocyjnym każdego sezonu, a pozostałe tworzyły element uzupełniający. Taka formuła pozwoli na zapewnienie stałych środków finansowania dla najbardziej spektakularnych imprez". Radny zapytał skarbnika Piotra Łoździna, czy byłoby możliwe zabezpieczenie kwoty 5.000 zł na pokrycie części kosztów organizacji tej imprezy oraz nieodpłatne udostępnienie na ten cel pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że udostępnienie pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej może odbyć się jedynie za opłatą. Biblioteka nie ma możliwości nieodpłatnego udostępniania tychże pomieszczeń. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że możliwe byłoby pokrycie kosztów wynajmu z budżetu miasta, np. poprzez przyznanie dotacji w formie tzw. „małego grantu" na realizację zadań publicznych (forma pozakonkursowa).
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że bardzo go cieszy możliwość wsparcia finansowego ze środków budżetu miasta. Zdaniem radnego warto wspomóc inicjatywę Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości", szczególnie przy organizacji pierwszej edycji Mistrzostw Polski w Mölkky. Takie wydarzenie może przysłużyć się promocji Miasta Puszczykowa.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że nie był obecny na wspomnianym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ale uważa, że warto, aby Miasto Puszczykowo objęło patronatem planowane Mistrzostw Polski w Mölkky. Umożliwiłoby to, m.in. łatwiejsze pozyskanie potencjalnych sponsorów imprezy.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych „Kości" zwrócił się już z wnioskiem o patronat Miasta nad imprezą oraz zapewnił, że taki patronat zostanie przyznany.
 
Ad 15. Wolne głosy.
Brak.
 
Ad 16. Zamknięcie sesji.     
O godzinie 18:06 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 5. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała 
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
Lista wiadomości