Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 14/19/VIII 14. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4


 
RM.0002.14.2019
 
Godzina rozpoczęcia: 17:05
Godzina zakończenia: 18:41
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 14. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnego Krzysztofa Paszkowskiego).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.  
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff zgłosił wniosek o dokonanie następujących zmian w porządku obrad:
 1. W punkcie 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 zmiana druku nr 136 na 136a,
 2. W punkcie 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. zmiana druku nr 137 na 137a.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 13/19/VIII z dnia 26 listopada 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 129).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 130).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego (druk nr 131).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 132).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430 (druk nr 133).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 136a).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 137a).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 134).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 135).
 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 13/19/VIII z dnia 26 listopada 2019 r.
Radna Maria Michałowska zgłosiła, że w projekcie protokołu nie zostało uwzględnione jej pytanie dotyczące Zielonego Targu. Radna zapytała, czy stało się tak na skutek przeoczenia, czy tak ma być.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że pytanie zostało zadane w punkcie obrad pn. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego. Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu, w związku z powyższym w protokole zostaje odnotowane jedynie, kto udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 13/19/VIII z dnia 26 listopada 2019 r.
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Protokół nr 13/19/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 129).
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg (druk nr 129).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 127/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 130).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 130).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 128/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego (druk nr 131).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Władysława Kosińskiego (druk nr 131).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 129/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 132).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (druk nr 132).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 130/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430 (druk nr 133).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy przedmiotowy remont drogi powiatowej obejmuje również swoim zakresem remont ścieżki pieszo-rowerowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dokumentację wykonywał Powiat Poznański, nie Miasto Puszczykowo. Natomiast zapewnił, że remont obejmuje całość infrastruktury drogowej.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku ul. Dworcowej od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej nr 430 (druk nr 133).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 131/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 136a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 informując o następujących zmianach:
 1. Dostosowano uchwałę do projektu zmiany uchwały budżetowej.
 2. Dokonano przesunięć między latami 2019-2020 w zakresie dochodów z Unii Europejskiej na realizację następujących projektów:
a) Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania,
b) Rewitalizacja willi „Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne,
c)  Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 1. Dokonano zmian w zakresie kwot dotacji na projekty, o których mowa w pkt 2.
 2. Dokonano zwiększenia limitu wydatków 2020 r. na przedsięwzięcia pn.:
a) Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200 obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego,
b) Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
c) Program budowy i modernizacji dróg.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2019-2028 (druk nr 136a).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 132/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 137a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Wprowadzono dochody w kwocie 1.268.218 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację ul. Sobieskiego oraz budowę ul. Mazurskiej.
 2. Wprowadzono dochody ze środków Unii Europejskiej na zadanie Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania - 1.273.725 zł;
 3. Zmniejszono dochody z tytułu środków Unii Europejskiej na zadanie Rewitalizacja willi „Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne o kwotę 2.320.343,84 zł.
 4. Zmniejszono dochody z tytułu udziału mieszkańców w projekcie Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las o kwotę 379.040.20 zł.
 5. Zmniejszono dochody z tytułu środków Unii Europejskiej na zadanie Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 431.808.43 zł.
 6. W pozostałym zakresie dokonano zmian dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
 
w wydatkach:
 1. Dokonano przesunięcia wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 60018 w zakresie budowy ul. Mazurskiej i modernizacji ul. Sobieskiego.
 2. Zmniejszono kwotę rezerwy ogólnej i rezerw celowych.
 3. Zmniejszono kwoty wydatków na zadania bieżące i majątkowe, które nie zostaną wykonane w 2019 r.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r. (druk nr 137a).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 133/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
O godzinie 17:25 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do 17:39.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 134).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następujące autopoprawki (wykaz autopoprawek stanowi załącznik do protokołu):
 
1. W załączniku nr 1:
a) Zwiększenie dochodów o kwotę 1.500.000 zł, w tym zwiększenie o kwotę 16.313,13 zł pozostałych dochodów bieżących i zwiększenie o kwotę 1.483.686,87 zł dochodów majątkowych z dotacji i środków na inwestycje.
b) Zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.380.000 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120.000 zł (w tym zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12.579,94 zł).
c) Dokonano zmian limitów wydatków na programy zgodnie z załącznikiem.
d) Dokonano zmian w finansowaniu zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; w kol. 9.2 i 9.2.1 zwiększono kwotę dochodów o 1.104.646,67 zł, w kol. 9.4 i 9.4.1 zmniejszono wydatki o kwotę 227.821 zł, w kol. 9.4.1.1 zmniejszono wydatki o kwotę 12.693,69 zł.
e) Wykreślono w kol. 1.1.1 w roku 2025 kwotę 3 zł, w kol. 1.1.3 w roku 2027 664 zł.
2. W załączniku nr 2:
a) Wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, do którego roku będzie spłacana budowa hali widowiskowo-sportowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że budowa hali została opłacona i nie ma żadnego długu zaciągniętego na ten cel.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda podziękował za uwzględnienie w projekcie uchwały poprawek zgłoszonych przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 134 z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 134/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 135).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020, informując, że projekt uchwały zakłada:
 
1. Dochody budżetu Miasta w wysokości  58.700.000 zł, które obejmują:
a) dochody bieżące w wysokości 53.602.957,86 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 5.097.042,14 zł.
2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 58.700.000 zł, które obejmują:
a) wydatki bieżące w wysokości 48.284.814 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 10.415.186 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości 10.628.608 zł.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.210.600 zł.
5. Przychody budżetu Miasta w wysokości 2.900.000 zł.
6. Rozchody budżetu Miasta w wysokości 2.900.000 zł.
7. Rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
8. Rezerwy celowe w wysokości 930.000 zł, w tym na:
a) wydatki bieżące w wysokości 560.000 zł, w tym na:
1) realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 160.000 zł,
2) wydatki oświatowe w wysokości 390.000 zł,
3) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 370.000 zł, w tym na:
1) zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł,
2) wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 250.000 zł,
3) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł.
9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 5.000.000 zł;
b) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zadań i grup wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych;
c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
e) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
f) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
g) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
h) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Miasta.
10.  Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
W imieniu burmistrza, skarbnik Piotr Łoździn zgłosił następujące autopoprawki (wykaz autopoprawek stanowi załącznik do protokołu):
1. W § 1 (i odpowiednio załączniku nr 1) zwiększenie dochodów o kwotę 1.500.000 zł, w tym:
a) Zwiększenie o kwotę 439.649,68 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (dział 600 § 6257).
b) Zwiększenie o kwotę 10.000 zł dochodów bieżących z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756 § 0500).
c) Zwiększenie o kwotę 6.313,13 zł dochodów bieżących z tytułu odsetek (dział 758 § 0920).
d) Zmniejszenie o kwotę 1.281.833,55 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (dział 900 § 6257).
e) Zwiększenie o kwotę 379.040,20 zł dochodów majątkowych z tytułu wpłat udziału mieszkańców Puszczykowa w realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" (dział 900 § 6299).
f) Zwiększenie o kwotę 1.946.830,54 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej (dział 921 § 6257).
2. W § 2 (i odpowiednio w załącznikach nr 2-4) zwiększenie wydatków o kwotę 1.500.000 zł, w tym:
a) Wykreślenie zadania majątkowego pn. „Budowa/przebudowa/modernizacja ulic i chodników" (zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 235.000 zł).
b) Zmniejszenie własnych wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 120.000 zł (rozdział 60014).
c) Wprowadzenie pomocy finansowej na wydatki bieżące dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 110.000 zł na remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P (rozdział 60014).
d) Zwiększenie wydatków majątkowych na Program budowy i modernizacji dróg o kwotę 700.000 zł (rozdział 60016).
e) Przesunięcie wydatków majątkowych na Program budowy i modernizacji dróg w kwocie 2.500.000 zł (rozdział 60016 do rozdziału 60018).
f) Wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe pn. Modernizacja budynków komunalnych w kwocie 248.000 zł (rozdział 70004).
g) Wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Poznańskiej 1 - dokumentacja w kwocie 7.000 zł (rozdział 70005).
h) Zwiększenie wydatków na zadanie majątkowe pn. Adaptacja na potrzeby harcówki budynku gospodarczego na działce ewidencyjnej nr 2200, obręb Puszczykowo - zadanie realizowane w ramach puszczykowskiego budżetu obywatelskiego 2019 o kwotę 210.000 zł (rozdział 70005).
i) Zwiększenie wydatków majątkowych na Program budowy i modernizacji oświetlenia ulic o kwotę 150.000 zł (rozdział 90015).
j) Zwiększenie wydatków bieżących na działalność komunalną o kwotę 50.000 zł (rozdział 90095).
k) Wprowadzenie wydatków na zadanie majątkowe pn. Rewitalizacja willi „Mimoza" w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne - zagospodarowanie terenu w kwocie 300.000 zł (rozdział 92109).
l) Zwiększenie wydatków bieżących na dotację na ochronę zabytków o kwotę 50.000 zł (rozdział 92120).
m) Zwiększenie wydatków bieżących na obiekty sportowe o kwotę 30.000 zł (rozdział 92601).
n) Przesunięcie wydatków bieżących w rozdziałach 92105 w kwocie 13.000 zł z pozycji wydatki związane z realizacją statutowych zadań do pozycji dotacje na zadania bieżące.
o) Zmniejszono wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 227.821 zł (rozdział 60095; kwota wydatków majątkowych ogółem w rozdziale nie uległa zmianie).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odczytał uchwałę SO.-0952/36/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Puszczykowo na 2020 rok - opinia pozytywna.
 
Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Spraw Społecznych Jan Łagoda poinformował, że komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Komisji i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że dwie poprawki zgłoszone przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta dotyczyły:
 1. zwiększenia wydatków na dotacje na ochronę zabytków o kwotę 50.000 zł (rozdział 92120),
 2. przesunięcia kwoty na organizację koncertów organowych z pozycji 9.2.1 pkt 3 organizacja imprez do pozycji nr 2 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Radny Maciej Krzyżański podziękował za uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2020 wydatków na wiaty rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 oraz zwiększenie wydatków na dotację na ochronę zabytków o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański wyraził natomiast sprzeciw wobec autopoprawki dotyczącej zwiększenia o kwotę 248.000 zł wydatków na modernizację budynków komunalnych. Szczególnie sprzeciwiając się wykonaniu izolacji zewnętrznej zabytkowego budynku dawnego letniska "Silva".
 
Odnosząc się budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 4 skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że do tej pory nie postanowiono, w jaki sposób zostanie wykonane jego ocieplenie. W ramach wyżej wspomnianych kosztów w pierwszej kolejności mają zostać wymienione piece węglowe na piece gazowe oraz ocieplenie stropu piwnicy i dachu. W kwestii sposobu ocieplenia elewacji trwa oczekiwanie na opinię konserwatora zabytków.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy w związku z przesunięciem dochodów ze środków Unii Europejskiej na 2020 rok nie będzie trudności z wykonaniem budżetu na rok 2020.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wraz z burmistrzem Andrzejem Balcerkiem sygnalizowali już wcześniej, że może być to trudne. Prowadzone od kilku miesięcy działania mają na celu ograniczenie wydatków, tak aby zabezpieczyć się na ewentualność braku wpływu wszystkich planowanych środków z Unii Europejskiej. Pomimo niezrealizowania wszystkich dochodów unijnych finansowo budżet zostanie wykonany prawidłowo.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, jaki wpływ na przyszłoroczny budżet Miasta będą miały zmiany w podatku PIT.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zmiany te będą miały duży wpływ na budżet Miasta Puszczykowa, a także innych gmin. Zmiany te w takim samym wymiarze procentowym będą miały wpływ na każdy samorząd, czyli dotychczas realizowane dochody zostaną proporcjonalnie zmniejszone. W przypadku Puszczykowa szacuje się, że gdyby nie zmiany w podatku PIT, to dochody byłyby wyższe o 3.000.000 zł. Jest to zmiana, która będzie odczuwalna w każdym kolejnym roku. Skarbnik dodał, że niestety rząd nie przewidział żadnych rekompensat dla jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, czy Miasto otrzyma środki z Funduszu Dróg Samorządowych na planowaną budowę ul. Żwirowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie otrzymano jeszcze informacji na ten temat. Termin na przedstawienie przez Wojewodę Wielkopolskiego właściwemu ministrowi wykazu zadań rekomendowanych do dofinansowania minął z końcem listopada br., jednak nie otrzymano jeszcze żadnej informacji na ten temat. Skarbnik Piotr Łoździn przypomniał, że w naborze na rok 2020 zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczące budowy ul. Tenisowej oraz ul. Żwirowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta skarbnik Piotr Łoździn informował o możliwości zwiększenia środków na remonty dróg, natomiast brak takiego punktu w zgłoszonych autopoprawkach.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że obecnie istniała możliwość wprowadzenia dodatkowych wydatków w kwocie 1.500.000 zł. Natomiast, po zamknięciu i rozliczeniu roku będzie można skorzystać z wolnych środków pieniężnych pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wpłyną środki z Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiące dofinansowanie dla zadań w naborze na rok 2019 (ul. Sobieskiego i ul. Mazurska). W trakcie trwania roku środki te będzie można wprowadzić na kolejne zadania. Umożliwi to wprowadzenie do 1.000.000 zł w zakresie remontów chodników i nawierzchni ulic.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zgłosił, że w projekcie budżetu na przyszły rok nie może znaleźć punktu dotyczącego, tzw. janosikowego. Radny zapytał, jaką kwotę wyniesie ono w roku 2020 oraz czy będzie ona wyższa niż dotychczas. Radny zapytał również, czy kwota 33.000 zł wskazana w dziale 630 Turystyka, rozdział 63003 Upowszechnianie turystyki zostanie przeznaczona wyłącznie na wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem przystani nad Wartą, czy będzie przeznaczona również na inwestycje.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pierwsze pytanie, że tzw. janosikowe w przyszłym roku wyniesie 795.837 zł, co stanowi znaczny wzrost względem roku 2019, w którym kwota wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej wynosiła niecałe 300.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na drugie pytanie, że zabezpieczone środki pokryją wyłącznie bieżące funkcjonowanie przystani, tzn. obsługę oraz drobne prace konserwacyjne. Przeprowadzenie większych zadań inwestycyjnych będzie można rozważyć w momencie pojawienia się wolnych środków pieniężnych z poprzedniego roku.
 
W odniesieniu do planowanej modernizacji budynku przy ul. Wysokiej 22 radny Maciej Krzyżański zapytał, ile mieszkań komunalnych znajduje się pod tym adresem oraz czy planowane są również prace modernizacyjne przy ul. Wysokiej 24.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w przyszłym roku planowana jest wymiana 2 pieców węglowych w mieszkaniach w budynku na ul. Wysokiej 22, natomiast w budynku przy ul. Wysokiej 24, poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi, nie są planowane żadne inwestycje.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 (druk nr 135).
Wynik głosowania: „za" - 14 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Uchwała Nr 135/19/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek oraz wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne pisma.
 
Ad 15. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje oraz zapytania radnych.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Radny Maciej Krzyżański wyraził aprobatę wobec dotychczas wykonanych prac w ramach zadania pn. Utworzenie zintegrowanego węzeł przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapytał, jaki budynek powstaje na jego terenie.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, kiedy zostanie zrealizowana przebudowa drogi powiatowej nr 2490P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP, czyli tzw. grobli.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy otrzymano odpowiedź od Polskich Kolei Państwowych na pismo dotyczące zwiększenia liczby składów pociągów kursujących na odcinku Puszczykowo - Poznań Główny.
 
Radny Maciej Krzyżański zgłosił zastrzeżenia wobec posadzenia trzech drzew iglastych przed budynkiem willi „Mimoza". Obecnie drzewka wyglądają ładne, ale kiedy urosną przysłonią odrestaurowaną elewację.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie radnego, że w obiekcie powstającym na terenie węzła przesiadkowego będą znajdowały się sanitariaty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie radnego, że na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu termin realizacji inwestycji został wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na ostatnie pytanie radnego, że nasadzenia dokonane przed willą „Mimoza" są spowodowane wycinką drzew w czasie prowadzenia inwestycji. Starosta Poznański w wydanej decyzji zezwalającej na wycinkę wskazał, że nasadzenia zastępcze mają zostać wykonane na terenie tej nieruchomości.
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, o następujących wydarzeniach:
 1. W dniu 7 grudnia br. o godz. 10:00 odbyły się „Mikołajkowe porządki w Puszczykowie". Mimo promocji wydarzenia na stronie internetowej, Facebooku i plakatach w wydarzeniu wzięło tylko ok. 10 osób, w tym burmistrz Andrzej Balcerek, radny Ryszard Teuschner oraz on sam. Radny zaprosił do udziału w kolejnych akcjach wszystkich radnych, a także puszczykowskie stowarzyszenia, którym tak zależy na czystości i pięknie Puszczykowa. Radny Filip Ryglewicz poprosił radnego Piotra Płóciennika o zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w podobnych wydarzeniach członków Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo, tak aby ich działalność nie ograniczała się do pisania pism i postów w mediach społecznościowych.
 2. W dniu 8 grudnia br. odbyły się „Mikołajki w Puszczykowie. Radny podziękował za organizację wydarzenia Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji Kultury oraz Referatowi Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego.
 3. W dniu 13 grudnia br. odbył się „Kiermasz Bożonarodzeniowy" zorganizowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1.
 
Radny Filip Ryglewicz podziękował panu Remigiuszowi Motyckiemu z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji za naprawę chodnika na ul. Podgórnej.
 
Radny Filip Ryglewicz podziękował Policji za zauważalnie częstsze patrolowanie ulic Puszczykowa w weekendy.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, czy istnieje możliwość zamontowanie lamp oświetlających boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej nr 1.
 
Radny Filip Ryglewicz poprosił o zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej oraz Policji w okresie świątecznym, motywując swoją prośbę przypadkami włamań i kradzieży w ostatnim czasie w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że naprzeciwko Komisariatu Policji pod sklepem Żabka spotyka się młodzież, która nakłania dorosłych do kupienia im papierosów i alkoholu. Radny poprosił, aby właściwe służby zainteresowały się tą sprawą.
 
Radny Filip Ryglewicz zgłosił, że w dniu dzisiejszym miało miejsce niebezpieczne wydarzenie, podczas którego samochód Straży Miejskiej nie zdążył wyhamować przed przejściem dla pieszych w momencie, kiedy piesi już przez nie przechodzili. Zdaniem radnego Straż Miejska powinna dawać przykład mieszkańcom w kwestii przestrzegania prędkości.
 
Radna Barbara Kamińska wyraziła uznanie wobec poziomu organizacji uroczystości wręczenia nagród Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, która odbyła się w dniu 11 grudnia br. Radna poinformowała, że w przeszłości sama odbierała takie nagrody, dlatego wie jak ważne dla dzieci jest to wyróżnienie. Jednocześnie radna zasygnalizowała, że kryteria przyznawania nagród są jej zdaniem niejasne, w związku z czym zwróciła się do Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych o ich weryfikację. Radna Barbara Kamińska poparła swoje stanowisko przykładem uczennicy nagrodzonej za osiągnięcia artystyczne (laureatka konkursów tańca), która otrzymała wyższą nagrodę niż uczeń nagrodzony za osiągnięcia naukowe (laureat konkursów matematycznych). Zdaniem radnej nie powinno porównywać się osiągnięć z tak różnych dziedzin.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że jako członek kapituły w latach ubiegłych może zapewnić radną Barbarę Kamińską, że rozdzielanie nagród jest bardzo trudnym zadaniem, natomiast wysokość przyznanej nagrody jest uzależniona od rangi osiągnięć konkretnego ucznia.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że przyznanie nagrody w danej kategorii było uzależnione od miejsca, które uczeń zajął w omawianym konkursie matematycznym.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki, a następnie Burmistrz Andrzej Balcerek złożyli życzenia świąteczne i noworoczne.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 r.
 
O godzinie 18:41 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 14. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Lista wiadomości