Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 16/20/VIII 16. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 25 lutego 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 
RM.0002.16.2020
 
Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 20:14
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał mieszkańców, pracowników Urzędu Miejskiego i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 11 radnych, usprawiedliwiona nieobecność radnej Elżbiety Bijaczewskiej, radnej Alfredy Brączkowskiej i radnej Marii Michałowskiej oraz nieobecność radnego Piotra Płóciennika).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki złożył wniosek o dodanie punktu 3., w którym głos zabierze poseł na sejm RP Bartłomiej Wróblewski oraz przesunięcie punktu 17. Wolne głosy do punktu 5.
 
W imieniu burmistrza, sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa na lata 2020-2023 (druk nr 144) oraz zmianę numeru druku z 145 na 145a w punkcie 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (druk nr 145a).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Wolne głosy.
 4. Przyjęcie protokołu nr 15/20/VIII z dnia 21 stycznia 2020 r.
 5. Wolne głosy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022 (druk nr 142).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (druk nr 145a).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
 14. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 18. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Wolne głosy.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiej Wróblewski podziękował za oddane na niego głosy w wyborach parlamentarnych, dzięki którym drugą kadencję sprawuje mandat. Poseł zadeklarował chęć pomocy i wsparcia w sprawach dotyczących Puszczykowa, zapewniając, że Puszczykowo ma w jego osobie reprezentanta w parlamencie.
 
Poseł Bartłomiej Wróblewski poinformował, że rozmawiał dzisiaj z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Dariuszem Matczakiem i zgodnie z deklaracją, która została złożona w zeszłym roku, pierwszy samochód PSP, który będzie wycofywany z użytku zostanie przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie. Prawdopodobnie będzie to średni samochód strażniczy a przekazanie będzie miało miejsce w III lub IV kwartale tego roku. Zdaniem posła sprawy bezpieczeństwa, życia i zdrowia są tymi, które łączą wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych.
 
Poseł Bartłomiej Wróblewski zgłosił, że pisała do niego grupa mieszkańców z prośbą o wsparcie ich w rozmowach z Powiatem Poznańskim dotyczących przebudowy parkingu przy szpitalu w Puszczykowie. Inwestycja miałaby powstrzymać rozjeżdżanie okolicznych ulic oraz zatrzymać parkowanie klientów i pracowników szpitala przed ich posesjami. Poseł zadeklarował, iż wystosuje pismo w tej sprawie do Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego z prośbą o zastanowienie się nad rozwiązaniem, które rozwiąże ten lokalny problem.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 15/20/VIII z dnia 21 stycznia 2020 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 15/20/VIII z dnia 21 stycznia 2020 r.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 15/20/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Wolne głosy.
Mieszkanka Zofia Skibińska przedstawiła prezentację obrazującą problem parkowania samochodów w rejonie szpitala. Pani Zofia Skibińska podkreśliła, że płatny parking należący do szpitala jest pusty, podczas gdy kierowcy parkują na okolicznych ulicach przed posesjami mieszkańców, zastawiając bramy wjazdowe i furtki oraz rozjeżdżając nieutwardzone drogi gruntowe i trawniki przed posesjami (prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przyznał rację mieszkańcom, że sytuacja w rejonie szpitala jest zła i pogarsza się. Działania władz miasta polegają na zagospodarowani na cele parkingowe gruntów miejskich. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej planowanej inwestycji, co umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca. Koszt wybudowania planowanych miejsc parkingowych, to ok. 600.000 zł. Władze miasta wystąpiły do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o partycypowanie w kosztach, z uwagi na to, że inwestycja jest związana z funkcjonowaniem szpitala powiatowego. Wiceburmistrz zauważył, że wybudowanie nowych miejsc parkingowych nie rozwiąże problemu, ponieważ potrzeby parkingowe pracowników oraz pacjentów szpitala są znacznie wyższe. Przed wprowadzeniem opłat na przyszpitalnym parkingu istniała możliwość parkowania na ul. Szpitalnej przed byłym hotelem pielęgniarskim, gdzie znajdowało ok. 100 miejsc parkingowych. Po sprzedaży obiektu i przystąpieniu do jego remontu nie ma możliwości parkowania w tym miejscu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że pismo złożone przez mieszkańców ul. Fiołkowej zostało przekazane do Starostwa Powiatowego. Z uwagi na to, że ul. Fiołkowa jest drogą gruntową, zgodnie z przepisami, nie mogą być przy na niej stawiane znaki (oznakowanie pionowe) takie jak zakaz postoju, czy zakaz zatrzymywania się. Wiceburmistrz poinformował, że Starosta Poznański przekazał korespondencję władz miasta z załączonym wnioskiem mieszkańców ul. Fiołkowej do władz szpitala. Dyrekcja szpitala odpowiedziała, że w ich ocenie działania podejmowane przez szpital nie są szkodliwe a pobierana opłata w kwocie 3zł/h parkowania jest najniższą stosowaną na parkingach przyszpitalnych w aglomeracji poznańskiej. Władze szpitala podkreśliły również, że szpital nie odpowiada za organizację ruchu na ulicach miasta. W związku z powyższą korespondencją, władze miasta wysłały do Starosty Poznańskiego wniosek o powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego w celu zajęcia się przedmiotową sprawą, ponieważ administratorem dróg na terenach gmin wchodzących w skład powiatu jest właściwy starosta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 50% kosztów kwalifikowalnych z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę lub przebudowę dróg. Ulica Fiołkowa znajduje się na 28. miejscu rankingu ulic, co oznacza, że jej budowa mogłaby rozpocząć się za ok. 3 lata. W sytuacji otrzymania dofinansowania na ten cel, budowa mogłaby odbyć się z pominięciem kolejności wynikającej z rankingu. Wiceburmistrz powiedział, że dotychczas Miasto Puszczykowo otrzymało dofinansowanie z FDS na budowę ul. Szpitalnej, przebudowę ul. Sobieskiego, budowę ul. Mazurskiej oraz trwa oczekiwanie na decyzję w sprawie dofinansowania budowy ul. Żwirowej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że podczas projektowania ul. Fiołkowej zostaną uwzględnione potrzeby mieszkańców. Do tego czasu, wiceburmistrz zaapelował do mieszkańców o nieustawianie w pasie drogi kamieni i podobnych przeszkód, jako niezgodnych z przepisami oraz potencjalnie niebezpiecznych.
 
Pani Zofia Skibińska zapytała o planowaną liczbę miejsc parkingowych na parkingu, którego budowę planują władze miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że we wstępnej koncepcji przedstawionej przez projektanta przewidziano ok. 50 miejsc parkingowych, w tym 45 miejsc zwykłych oraz 5 dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie inwestycji jest planowane na rok bieżący.
 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiej Wróblewski zadeklarował swoje wsparcie wobec aplikowania przez Miasto Puszczykowo o dofinansowanie budowy ul. Fiołkowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zapytał, jakimi nieruchomościami dysponuje Miasto Puszczykowo w celu wybudowania miejsc parkingowych. Przewodniczący powiedział, że mieszkańcy wnioskują o przebudowę istniejącego parkingu, zakładającą utworzenie większej liczby miejsc parkingowych (teren nie stanowi własności Miasta Puszczykowa).
 
Mieszkanka Natasza Nowotna-Kromolicka powiedziała, że rozwiązaniem, które w znacznym stopniu poprawiłoby sytuację mieszkańców rejonu przy szpitalu jest bezpłatne udostępnienie przyszpitalnego parkingu oraz jego przebudowa zwiększająca liczbę istniejących miejsc parkingowych. Pani Natasza Nowotna-Kromolicka zapytała, czy mieszkańcy mają realną możliwość wpłynięcia na Starostwo Powiatowe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że mieszkańcy mają bardzo duży wpływ. W przypadku zarządzenia przez Starostę Poznańskiego posiedzenia wyjazdowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, które odbyłoby się w Puszczykowie mieszkańcy zostaną o tym powiadomieni. Wiceburmistrz powiedział, że istotne, aby w tym posiedzeniu uczestniczyła delegacja mieszkańców tego rejonu miasta tak, aby wspólnie wypracować rozwiązanie, które będzie zgodne z przepisami prawa oraz satysfakcjonujące dla mieszkańców. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że dotychczas w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego dotyczących spowolnienia ruchu na terenie miasta uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo, którzy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z mieszkańcami.
 
Mieszkaniec Zbigniew Ziółkiewicz zapytał, który z radnych poświęcił czas w godzinach porannych, żeby zobaczyć co się dzieje w rejonie szpitala. Mieszkaniec powiedział, że projekt zagospodarowania przyszpitalnego parkingu (stanowiącego własność szpitala) wykonany przez prof. Zenona Błądka zakłada wydzielenie aż 100 miejsc parkingowych, a nie tylko 50, jak przedstawił wiceburmistrz (na gruntach stanowiących własność gminy). Mieszkaniec zauważył, że drogą rowerową przy szpitalu zimą jeżdżą nieliczni rowerzyści wzdłuż niej oraz po drugiej stronie ulicy znajduje się chodnik. Zdaniem mieszkańca stosunek liczby pieszych do liczby kierowców korzystających z drogi jest nieproporcjonalnie niski, w związku z czym zasugerował likwidację drogi rowerowej i chodnika na rzecz budowy miejsc parkingowych.
 
Pan Zbigniew Ziółkiewicz powiedział, że ul. Fiołkowa w deszczowy dzień, taki jak dzisiaj, jest nieprzejezdna dla mieszkańców. Ulica, jako droga gruntowa nie ma wydzielonego chodnika, dlatego mieszkańcy poprzez układanie kamieni i innych przeszkód samodzielnie postanowili zabezpieczyć teren przy ogrodzeniach swoich nieruchomości, aby umożliwić wyjście z domów, m.in. rodzicom z wózkami i starszym osobom. Mieszkaniec przypomniał, że samochód radnej Elżbiety Czarneckiej zakopał się na ul. Fiołkowej i Straż Miejska wyciąga go z błota oraz zaznaczył, że korespondencja mieszkańców ul. Fiołkowej z Urzędem Miejskim trwa od 2014 roku. Zdaniem mieszkańca odpowiedzi władz miasta są śmieszne, ponieważ „to, co mówi wiceburmistrz jest kłamstwem”. Na dowód swoich słów mieszkaniec powiedział, że ul. Akacjowej, która jest drogą nieutwardzoną, znajduje się znak pionowy zakaz postoju. Mieszkańcy ul Fiołkowej od lat bezskutecznie wnioskują o ustawienie podobnego znaku na ich ulicy. Kolejnym przykładem jest ul. Jeździecka, na której znajduje się znak pionowy zakaz postoju, ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz tabliczka z napisem „nie kurzyć”. W roku 2018 otrzymano odpowiedź z Urzędu Miejskiego z informacją, że nie można stawiać znaków na drogach nieutwardzonych, co zdaniem mieszkańca jest nieprawdą. Pan Zbigniew Ziółkiewicz poinformował, że dzwonił w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury, gdzie telefonicznie uzyskał odpowiedź, że decyzja o ustawieniu znaku zależy wyłącznie od władz miasta.
 
Pan Zbigniew Ziółkiewicz zwrócił również uwagę na stosunek strażników miejskich do kobiet, m.in. jego małżonki. Na ul. Fiołkowej miały miejsce incydenty, podczas których strażnicy zachowywali się względem nich nieelegancko.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie zamierza odnosić się do stawianych mu przez mieszkańca zarzutów kłamstwa, a jedynie zaprosił mieszkańca na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. Wiceburmistrz poinformował, że w przypadku wspomnianych przez mieszkańca znaków na ul. Akacjowej i ul. Jeździeckiej, Starosta Poznański podjął decyzję o ich likwidacji w zatwierdzonym w 2019 roku nowym projekcie organizacji ruchu. Zmiany organizacji ruchu nakazane przez Starostę Poznańskiego są wprowadzane stopniowo, m.in. zmiany na ul. Poznańskiej mają zostać dokonane do 2021 roku.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że jeżeli mieszkaniec ma możliwość uzyskania wspomnianej przez siebie interpretacji z Ministerstwa Infrastruktury to zachęca go działania.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że zaprasza mieszkańca jutro wraz z małżonką do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Poznańskiej 1, w celu wskazania funkcjonariuszy, którzy postąpili nieetycznie. W razie potwierdzenia zarzutów wskazane osoby zostaną ukarane.
 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo Anna Sokolnicka-Elzanowska potwierdziła, że posiada doświadczenie dotyczące zgłaszania propozycji zmian organizacji ruchu. Powiedziała, że jest jej bardzo przykro, iż mieszkańcy są tak zdeterminowani i występują tak emocjonalnie. Stowarzyszenie przeszło tę drogę i dzisiaj zdaje sobie sprawę, że pewne sprawy, niezależnie od naszej woli, są narzucone z zewnątrz (przepisami prawa). Ważne jest jednak, aby mieszkańcy czuli wsparcie władz miasta w negocjacjach ze Starostwem Powiatowym. Nie jest w interesie naszego miasta i mieszkańców rejonu szpitala, aby pracownicy i klienci szpitala (pacjenci i ich rodziny) wpływali na sposób funkcjonowania miasta. Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska powiedziała, że również nie jest w interesie Miasta, aby środki z budżetu były wydawane na poprawę tej sytuacji, zwłaszcza, że tereny miejskie w tym rejonie są niewystarczające. Kluczowe natomiast są negocjacje ze Starostwem Powiatowym, ponieważ ich obowiązkiem jest zabezpieczenie miejsc parkingowych przy szpitalu. Ważnym dla merytoryki dyskusji jest, aby mieszkańcy czuli oparcie we władzach miasta, m.in. poprzez postawę strażników miejskich, którzy interweniują w przypadku ustawienia kamieni przed posesjami mieszkańców. Działanie jest niezgodne z prawem, ale istotny jest sposób przeprowadzenia interwencji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podziękował pani Annie Sokolnickiej-Elzanowskiej za zabranie głosu oraz ustosunkował się do zarzutu pana Zbigniewa Ziółkiewicza, że mimo posiadania opracowań prof. Zenona Błądka władze miasta wolą budować parking na 50 miejsc zamiast na 100. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że problemem jest to, iż opracowanie dotyczy nieruchomości, która nie stanowi własności gminy. Miasto może prowadzić prace wyłącznie na terenie swoich nieruchomości. Władze miasta mogą jedynie wnioskować, aby władze szpitala rozważyły wprowadzenie rozwiązań proponowanych w przedmiotowej dokumentacji.
 
Pan Lechosław Lerczak z Polskiego Klubu Ekologicznego poinformował, że na dzisiejszą sesję został zaproszony przez mieszkańców. Jego zdaniem stan puszczykowskich dróg jest fatalny i ma prośbę, aby wczuć się w role mieszkańców oraz zrozumieć ich oczekiwania. Pan Lechosław Lerczak zawnioskował do władz miasta oraz przewodniczącego Rady Miasta o zorganizowania debaty dotyczącej ekologii, która w jego ocenie jest najistotniejszą kwestią dla Puszczykowa. Według naukowców Polskiej Akademii Nauk zmiany klimatyczne wymuszają preferowane zachowania. Pan Lechosław Lerczak zauważył również, że w Puszczykowie brakuje czujników smogu i chciałby, aby stacjonarny czujnik pojawił się w mieście.
 
Mieszkanka Zofia Skibińska powiedziała, że zgłasza po raz trzeci wniosek o poprawę estetyki Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nadwarciańskiej poprzez zasadzenie zieleni przed obiektem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zgadza się z wnioskiem pani Zofii Skibińskiej, przy czym nieruchomość, na której znajduje się PSZOK nie należy do gminy. Wiceburmistrz zadeklarował, iż w tym tygodniu zostanie przygotowane i wysłane pismo do zarządu Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” z prośbą o poprawę estetyki obiektu.
 
Odnosząc się do wypowiedzi pana Lechosława Lerczaka, sekretarz Maciej Dettlaff zaznaczył, że w Puszczykowie aktualnie znajduje się 5 czujników smogu, a także podkreślił, iż nasze miasto było w tej dziedzinie prekursorem w skali Powiatu Poznańskiego. Aktualnie trwają prace nad Programem Ochrony Środowiska i ma nadzieję, że w przyszłym miesiącu uda się go uchwalić. Sekretarz podkreślił, że nie można podnosić zarzutu, iż ktokolwiek był w tym temacie niewłaściwie informowany, gdyż procedura trwa od pół roku.
                                                                            
O godzinie 18:02 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 18:15.
 
Radny Piotr Guziałek zapytał o termin naprawy ulic po zimie, szczególnie mając na uwadze skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Kasprowicza.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że aktualnie podpisane zostały już dwie umowy na prace związane z likwidacją wyrw w drogach utwardzonych. Połowa prac został już zrealizowana. Podpisano również umowę na poprawę stanu dróg gruntowych, gdzie dosypane zostanie kruszywo. W marcu br. planowane jest równanie dróg.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała o możliwość zamontowania spowalniaczy na ul. Klasztornej, szczególnie na odcinku prowadzącym pod górę. Mieszkańcy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami władz miasta oczekują ich realizacji.
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że zgłosił się do niej właściciel firmy „Mistal”, która ma swoja siedzibę przy ul. Sobieskiego. Droga prowadząca do firmy wielokrotnie była naprawiana poprzez zasypywanie dziur i nawożenie wypełniaczy. Aktualnie droga jest położona wyżej niż posesja, wskutek czego woda z ulicy ścieka na posesję. Radna została zapytana, czy przy okazji przebudowy ul. Sobieskiego można wywieźć część nawożonego przez lata kruszywa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na pierwsze pytanie radnej, że w sprawie spowalniaczy na ul. Klasztornej zwróci się z pytaniem do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego o ocenę, czy spowalniacze mogą być na ulicy zainstalowane. Zdaniem wiceburmistrza jest to niemożliwe ze względu na kąt nachylenia drogi, ponadto wola mieszkańców dotycząca wykonania spowalniaczy, nie jest jednoznaczna z określeniem ich lokalizacji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział na drugie pytanie radnej, że właściciel firmy nie złożył żadnego wniosku do Urzędu Miejskiego w tej sprawie. Jeżeli potwierdzi słowa radnej, to przeprowadzona zostanie wizja lokalna i na jej podstawie będzie można zastanowić się nad rozwiązaniem problemu.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że nie otrzymał odpowiedzi na szereg zadanych przez niego pytań oraz zwrócił się do władz miasta o udzielenie odpowiedzi.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że sprawdzona zostanie cała korespondencja prowadzona z radnym i podczas planowanego spotkania dotyczącego projektu Programu Ochrony Środowiska zostanie zweryfikowane, na które pytania nie zostały udzielone odpowiedzi na piśmie.
 
Radny Filip Ryglewicz zaproponował, aby zastanowić się nad wymianą słupków stojących wzdłuż parkingów na ul. Poznańskiej na listwy wykonane z tworzywa, które uniemożliwiają wjazd samochodów na chodnik. Zdaniem radnego połamane i wykrzywione słupki nie wyglądają estetycznie.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował, aby firma zajmująca się utrzymaniem porządku na terenie miasta zwróciła szczególną uwagę na klomby (w zieleń są wyrzucane śmieci).
 
Radny Filip Ryglewicz poinformował, że na portalu internetowym Onet ukazał się artykuł pod tytułem „Przyszkolne boiska trują dzieci. Urzędnicy dyskutują o normach”. Radny zasugerował, aby zrewidować dokumentację dotyczącą standardu wykonania nawierzchni boisk.
 
Radny Filip Ryglewicz przypomniał, że na drodze wojewódzkiej nr 430 trzy dni temu miało miejsce niebezpieczne zdarzenie z udziałem pieszej. Radny oznajmił, że kwestia bezpieczeństwa na ul. Wysokiej jest jego zdaniem priorytetem.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski prowadzi korespondencję w sprawie przywrócenia radaru na drodze wojewódzkiej nr 430
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że również czytał artykuł przytoczony przez radnego. Budowa orlików była przedsięwzięciem ogólnokrajowym. Boiska, które wybudowano w Puszczykowie powstawały zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, w związku z powyższym spełniają wszystkie konieczne normy. Nadzorującym inwestycję był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, do którego władze miasta zwrócą się z zapytaniem, czy problem wskazany w artykule może dotyczyć puszczykowskich boisk.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie z nową firmą sprzątająca miasto, podczas którego zostało wydane polecenie posprzątania śmieci z miejskich klombów.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że firma posprzątała, ale niezbyt starannie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w takim razie firmie zostanie po raz drugi zwrócona uwaga.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że słupki stojące wzdłuż parkingów na ul. Poznańskiej są zamocowane za pomocą śrub, które nie są już produkowane w Polsce. Wiceburmistrz poinformował, że widzi dwie możliwości rozwiązania problemu zgłoszonego przez radnego. Pierwszą z nich jest wymiana uszkodzonych słupków na nowe (co może nie wyglądać zbyt estetycznie). Drugą możliwością jest wymiana wszystkich słupków na nowe (konieczna jest wcześniejsza weryfikacja kosztów inwestycji). Wiceburmistrz Władysław Ślisiński podkreślił, że podejmując decyzję w tej sprawie należy mieć na uwadze dostosowanie ul. Poznańskiej do nowego planu organizacji ruchu drogowego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski poinformował, iż w 2015 roku Straż Miejska utraciła uprawnienia do kontroli ruchu przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości. Komendant powiedział, że od 21.10.2015 r. nieprzerwanie prowadzi korespondencję z Inspektorem Transportu Drogowego w sprawie przywrócenia masztu fotoradarowego przy ul. Podgórnej na trasie drogi wojewódzkiej nr 430. Dzięki staraniom Burmistrza Andrzeja Balcerka Ministerstwo Cyfryzacji przychyliło się do tej prośby, jednak nie ma informacji, kiedy zostanie on przywrócony.
 
Odnosząc się do wcześniej poruszonego tematu spowalniaczy na drogach charakteryzujących się spadem, radny Jan Łagoda podał przykład ul. św. Szczepana w Poznaniu, gdzie w połowie ulicy znajduje się garb.
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę na problem zalewania ścieżki rowerowej i fragmentu jezdni na ul. 3 Maja za torami, gdzie w wielu miejscach tworzą się spore kałuże.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że część ul. Klasztornej została wybudowana na podstawie pozwolenia na budowę, a jej pozostały fragment został wyłącznie utwardzony.
 
Radna Barbara Kamińska odniosła się do tematu poruszonego przez radnego Filipa Ryglewicza. Jej zdaniem spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 430 oraz przywrócenie fotoradaru jest odrębną kwestią. Istotą problemu bezpieczeństwa na wyżej wymienionej drodze jest brak lub niewystarczające oświetlenie przejść dla pieszych. Radna powiedziała, że osoba przechodząca nieoświetlonym przejściem w ciemnym ubraniu może być trudna do zauważania nawet przez kierowcę, który jedzie z przepisową prędkością.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zlecono wykonanie projektów doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wysokiej. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyraził zgodę na dofinansowanie 50% kosztów doświetlenia jednego z przejść, natomiast koszty wykonania pozostałych ma ponieść gmina. Doświetlenie przejść będzie wykonywane stopniowo.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o planowany rodzaj oświetlenia projektowanych przejść.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury w sprawie prawidłowego oświetlania przejść dla pieszy zaprojektowane zostanie punktowe doświetlenie samego przejścia o odpowiednim natężeniu światła. Przejście będzie z daleka widoczne dla nadjeżdżających kierowców.
 
Radny Mariusz Frąckowiak oznajmił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kolejne spotkanie komitetu organizacyjnego I Mistrzostw gwiazd estrady i telewizji odbędzie się dzisiaj po zakończeniu sesji Rady Miasta. Przedstawiony zostanie aktualny stan przygotowań.
 
Mieszkaniec Lech Stelmachowski zapytał o przebudowę ul. Kwiatowej. Przetarg był zaplanowany na I kwartał ubiegłego roku i do chwili obecnej nie został przeprowadzony.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że jest zaskoczony pytaniem, ponieważ nie ogłaszano przetargu na przebudowę ul. Kwiatowej.
 
Pan Lech Stelmachowski powiedział, że w 2018 roku w planach przetargowych na I kwartał 2019 roku została ujęta przebudowa m.in. ul. Kwiatowej. Mieszkaniec zapytał, dlaczego przetarg nie został ogłoszony.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że ul. Kwiatowa znajduje się na wysokiej pozycji w rankingu dróg i faktycznie jej realizacja była planowana. Wiceburmistrz poinformował, że pojawił się jednak poważny problem polegającym na tym, iż droga w większości nie stanowi własności gminy. W takiej sytuacji niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę, przez co nie zlecono nawet wykonania projektu przebudowy.
 
Pan Lech Stelmachowski powiedział, że problem nieposiadania prawa własności drogi przez gminę nie jest odosobniony w skali kraju i inne samorządy radzą sobie z wykupem takich nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że władze miasta nieprzerwanie podejmują wysiłki w celu przejęcia nieruchomości stanowiących drogę za odszkodowaniem oraz bez odszkodowania (w zależności, kiedy składane były wnioski). Charakterystycznym dla Puszczykowa problemem jest to, że właściciele nieruchomości stanowiących drogi wpisani do ksiąg wieczystych nie żyją a ich rodziny nie przeprowadziły postępowań spadkowych. Ze względu na liczbę spadkobierców ustalenie kręg spadkobierców bywa bardzo trudne i czasochłonne, a jest to konieczne dla przejęcia nieruchomości pod drogę.
 
Pan Lech Stelmachowski powiedział, że rozumie przedstawioną sytuację, ale nie zmienia to faktu, iż inne miasta w kraju poradziły sobie z tym problemem i modernizują infrastrukturę drogową, np. Bydgoszcz. Pan Lech Stelmachowski zapytał o termin, w jakim grunty zostaną przejęte na własność miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zasugerował mieszkańcowi, aby w swojej sprawie umówił się na spotkanie z wiceburmistrzem lub pracownikiem Urzędu Miejskiego zajmującym się gospodarką gruntami.
 
Pani Anna Sokolnicka-Elzanowska zapytała o planowane rondo na drodze wojewódzkiej 430 oraz zapytała, czy kiedykolwiek rozważana była budowa bezkolizyjnego przejścia dla pieszych (podziemnego lub nadziemnego) na ul. Wysokiej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 1.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił założenia dotyczące przebudowy ul. Wysokiej, jednak na dzień dzisiejszy wszystkie prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 430 są wstrzymane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wiceburmistrz powiedział, że żaden znany mu projekt nie zakład budowy bezkolizyjnych przejść dla pieszych na ul. Wysokiej.
 
Radny Filip Ryglewicz zasugerował podjęcie działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wysokiej przez Miasto Puszczykowo, niezależnie od odpowiedzi ITD oraz WZDW.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że widzi potrzebę podania do publicznej wiadomości numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie można zgłaszać uwagi dotyczące stanu bezpieczeństwa lub zaśmiecenia miasta. Dotychczas można dokonywać takich zgłoszeń wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej.
 
Komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedział, że od kwietnia br. Straż Miejska będzie pracowała od poniedziałku do piątku od 6:00 do 22:00 oraz w weekendy. Zdaniem komendanta ta zmiana umożliwi mieszkańcom ułatwienie kontaktu ze strażnikami. Przypomniał on również o możliwości zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa miejscowej policji.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że zgłaszał jakiś czas temu problem suchego drzewa przy tzw. grobli. Zdaniem radnego drzewo zagraża bezpieczeństwu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa, informując o następującym podziale środków:
 1. Nieruchomość przy ul. Bolesława Chrobrego 50A – przyznana kwota 11.000 zł z wnioskowanych 21.000 zł,
 2. Nieruchomość przy ul. Cienistej 1 „willa Jadwinówka” – przyznana kwota 47.000 zł z wnioskowanych 76.000 zł,
 3. Nieruchomość przy ul. Wczasowej 1 – przyznana kwota 8.500 zł z wnioskowanych 13.000 zł,
 4. Nieruchomość przy ul. Adama Wodziczki 1 „Rusałka” – przyznana kwota 31.000 zł  z wnioskowanych 56.000 zł,
 5. Nieruchomość przy ul. Podleśnej 10 – przyznana kwota 14.000 zł z wnioskowanych niespełna 27.000 zł,
 6. Nieruchomość przy ul. Klonowej 6 – przyznana kwota 38.500 zł z wnioskowanych 75.000 zł.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 146).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 139/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022 (druk nr 142).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Czarnecka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Puszczykowo na lata 2020-2022 (druk nr 142).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 140/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (druk nr 145a).
Pan Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, informując o autopoprawce polegającej na zmianie we wszystkich załącznikach w pkt. 10 zapisu mówiącego o tym, że „Dane dotyczące niepełnosprawności muszą być potwierdzone orzeczeniem Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności” na „Dane dotyczące niepełnosprawności muszą być potwierdzone orzeczeniem wydanym przez właściwy organ lub sąd”.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, jak wygląda weryfikacja osób aktualnie zamieszkujących lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że weryfikacji będą podlegać wyłącznie osoby składające nowe wnioski, nie będzie obejmować osób, które mają już zawarte umowy najmu.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy lista osób oczekujących na lokale została zaktualizowana a jeżeli nie, to kiedy to nastąpi.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że lista jest aktualizowana na bieżąco. W przypadku uchwalenia omawianej uchwały zostanie sporządzona aktualna lista osób oczekujących na mieszkania. Aktualnie oczekujących jest 76.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy istnieje prawna możliwość weryfikacji sytuacji materialnej dotychczasowych mieszkańców.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że weryfikacja nie może być prowadzona wstecz, wobec zawartych wcześniej umów.
 
Radna Barbara Kamińska wskazała, że wielkość rodziny może zmieniać się na przestrzeni lat, m.in. zmniejszać na skutek zgonów lub wyprowadzki oraz powieszać na skutek narodzin, w związku z czym zapytała, czy dokonywane są zamiany mieszkań ze względu na aktualne potrzeby wynajmujących.
 
Pan Remigiusz Motycki odpowiedział, że liczba lokatorów lokalu jest weryfikowana na etapie wnioskowania o najem. W przypadku powzięcia informacji o zmniejszeniu liczy mieszkańców w danym lokalu proponowana jest jego zamiana na mniejszy. Najemca ma prawo odmówić zamiany.
 
Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Czarnecka poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (druk nr 145a z autopoprawkami).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 141/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (druk nr 149).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 142/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 141).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 143/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 143).
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 144/20/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r., informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. Zwiększono o kwotę 2.156,78 zł dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
 2. Zwiększono dochody z tytułu środków UE na zadanie pn.: Rewitalizacja willi „Mimoza” w Puszczykowie na cele społeczno-kulturalne – 1.072.843,22 zł.
 
w wydatkach:
 1. Zwiększono wydatki o kwotę 11.000 zł na zakup i montaż wiat przystankowych.
 2. Zwiększono wydatki na remonty dróg: powiatowych o kwotę 70.000 zł (remont chodnika na ul. Dworcowej), gminnych o kwotę 930.000 zł (remont chodnika i nawierzchni na ul. ul. Podgórnej, remont chodnika na ul. Jackowskiego, remont chodnika na ul. Kasprowicza od ul. Chrobrego do Kopernika).
 3. Zwiększono wydatki na program budowy dróg o kwotę 200.000 zł (usunięcie kolizji energetycznej na ul. Szpitalnej, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Ogrodowej).
 4. Wprowadzono wydatki na remont przystani – 40.000 zł oraz montaż na przystani małej architektury – 30.000 zł.
 5. Zwiększono o kwotę 400.000 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych (przy ul. Wysokiej 22 oraz Poznańskiej 4).
 6. Wprowadzono wydatki na realizację budżetu obywatelskiego w dziale 754 – wydatki bieżące 95.000 zł, wydatki majątkowe 155.000 zł.
 7. Zlikwidowano rezerwę na wydatki majątkowe związane z Puszczykowskim Budżetem Obywatelskim – 250.000 zł.
 8. Zwiększono rezerwę celową na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 209.000 zł do kwoty 289.000 zł.
 9. Wprowadzono wydatki w kwocie 300.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 (ostatni etap).
 10. Zwiększono wydatki na zakup i montaż wiat rowerowych przy szkołach podstawowych o kwotę 60.000 zł.
 11. Wprowadzono wydatki na nowe zadanie pn.: Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta – 120.000 zł.
 12. Zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na dokumentację projektową szatni przy ul. Kościelnej.
 
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt w wysokości 1.325.000 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych pochodzących z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz z przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby projekty uchwał w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w budżecie zostały omówione jednocześnie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028.
 
Radny Maciej Krzyżański złożył wniosek formalny o wykreślenie pkt. 5 Zwiększono o kwotę 400.000 zł wydatki na modernizację budynków komunalnych (przy ul. Wysokiej 22 oraz Poznańskiej 4) dotyczącego zmian w wydatkach. Z informacji uzyskanych przez radnego wynika, że konserwator nie wydał zgody na ocieplenie zewnętrzne elewacji Letniska Silva, czyli budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 4. Radny zawnioskował o omówienie tego wydatku na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta i zastanowienie się nad sensem prowadzenia prac inwestycyjnych w budynku będącym pod nadzorem konserwatora. Zdaniem radnego taniej byłoby sprzedać ten obiekt i wybudować nowy budynek komunalny, niż wydawać 400.000 zł na ocieplenie piwnic i stropu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek potwierdził, że budynek jest pod nadzorem konserwatora, ale służy również na cele mieszkalne. Władze miasta stosują się do jego zaleceń, ale również słuchają potrzeb mieszkających tam osób. W ocenie władz miasta wydatek jest zasadny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przypomniał, że inwestycja jest realizowana od ubiegłego roku. W zeszłym roku do budynku został doprowadzony gaz, wymieniono piece węglowe na piece gazowe w dwóch z trzynastu lokali. W bieżącym roku planowana jest wymiana pozostałych 11 pieców, które w chwili obecnej przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza. Zgodnie z prawem piece te muszą zostać wymienione najpóźniej do 2025 roku. Istotne jest, aby dawać dobry przykład i we wszystkich budynkach, które znajdują się w zasobie mieszkaniowym miasta nie było pieców węglowych. Skarbnik poinformował, że budowa nowego budynku komunalnego dla trzynastu rodzin byłaby znacznie droższa niż planowane nakłady na modernizację budynku komunalnego. Aktualnie brak alternatywy, gdzie można by przenieść mieszkańców, co zdaniem skarbnika mogłoby spotkać się z niezadowoleniem mieszkańców.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że planowana modernizacja jest kontynuacją zadania już rozpoczętego oraz w imieniu burmistrza poprosił radnych o przemyślenie tej kwestii i zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie.
 
Radny Jan Łagoda poprał wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego. Zdaniem radnego dążenie do poprawy standardu w budynkach komunalnych jest zasadne, jednak z racji na fakt, że jest to budynek zabytkowy, który podlega nadzorowi konserwatora, to nigdy w nie uzyskamy w nim takiej efektywności energetycznej oraz standardu technicznego, który można uzyskać w budynku nowo wybudowanym, na który mamy zabezpieczony teren. Radny powiedział, że sezon grzewczy się kończy i do kolejnego pozostało jeszcze dużo czasu, w związku, z czym zasugerował, aby władze miasta ponownie przemyślały tę inwestycję.
 
Radny Maciej Krzyżański zauważył, że w ramach posiedzenia komisji radni byli w budynku komunalnym, gdzie rozmawiali z mieszkańcami. Mieszkańcy oczekiwali ocieplenia całej elewacji, a więc ocieplenie częściowe nie spełni ich oczekiwań. Radny powiedział, że w budynku konieczne jest więcej prac, m.in. wymiana instalacji i pionów, ponadto jedno mieszkanie ma dostęp do łazienki na korytarzu.
 
Radna Barbara Kamińska poprała wniosek radnego Macieja Krzyżańskiego. Powiedziała, że budynek przy ul. Poznańskiej 4 może okazać się studnią bez dna. Zdaniem radnej nieruchomość jest w złym stanie technicznym i podziela zdanie przedmówców, że temat należy omówić.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że od kiedy pamięta budynek komunalny był w złym stanie. Jego modernizacja faktycznie może okazać się kosztowna, ale wpisuje się w aktualny trend dotyczący ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Radny podkreślił, że w tej dyskusji nie można zapominać o 13 rodzinach, które aktualnie tam mieszkają. Zanim powstanie nowy budynek komunalny miną kolejne lata.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że czas do kolejnego sezonu grzewczego zostanie wykorzystany na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosowanych zezwoleń, przeprowadzenie przetargu oraz wykonanie inwestycji, w związku z czym odwlekanie decyzji o zabezpieczeniu środków na ten cel może uniemożliwić przeprowadzenie inwestycji w bieżącym roku. Nowy budynek komunalny przy ul. Nadwarciańskiej jest projektowany na 8 mieszkań, a więc nie zabezpieczy potrzeb 13 rodzin zamieszkujących aktualnie budynek przy ul. Poznańskiej 4. Przeznaczeniem nowego budynku komunalnego przy ul. Nadwarciańskiej miało być zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Puszczykowa. Przenosząc do nowych mieszkań rodziny z nieruchomości przy ul. Poznańskiej 4 zasób lokalowy zostanie pomniejszony o 5 mieszkań. Szacunkowy koszt budowy budynku komunalnego dla 13 rodzin to ok. 2.000.000 zł. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie widzi możliwości przerwania już rozpoczętej inwestycji. Opóźnienie decyzji dotyczącej zabezpieczenia środków może przyczynić się do niezrealizowania jej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że obowiązkiem władz miasta jest zadbanie o mieszkańców. Radny Maciej Krzyżański patrzy na nieruchomość przy ul. Poznańskiej 4, jako historyk i widzi w niej wyłącznie zabytek. Natomiast, należy mieć na uwadze, że lokatorzy zajmują te mieszkania od wielu lat i chcą mieszkać w godnych warunkach. Wiceburmistrz zauważył, że radny był przeciwny ociepleniu elewacji budynku z zewnątrz (oba boki i tył, zachowując oryginalny front) i zależało mu na oczyszczeniu każdej cegły i fug, czego koszt szacowany jest na ok. 300.000 zł.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że najlepiej byłoby sprzedać ten budynek lub pozyskać fundusze na rewitalizację, podobnie jak w przypadku willi Mimoza. Radny zauważył, że wspomniana przez wiceburmistrza konserwacja elewacji będzie w przyszłości będzie musiała zostać wykonana, ponieważ konserwator nakłada obowiązek dbania o zabytki. Wobec szacowanego kosztu budowy budynku komunalnego dla 13 rodzin w kwocie 2.000.000 zł, radny nie widzi sensu inwestowania 400.000 zł w docieplenie budynku i doprowadzenie gazu przy ul. Poznańskiej 4. Zdaniem radnego mieszkańcy byliby zadowoleni, gdyby otrzymali możliwość zamiany dotychczasowych lokali na nowe. Koszty utrzymania nowego budynku komunalnego w dalszej perspektywie będą niższe koszty, które należałoby ponieść na utrzymanie dotychczasowej nieruchomości. Wysoka efektywność energetyczna nowo budowanych obiektów przyczyniłaby się również do niższych kosztów ogrzewania.
 
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że planowana modernizacja, oprócz docieplenia budynku, obejmuje wymianę całej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę pieców, stąd kwota 400.000 zł. Skarbnik oznajmił, że gmina nie posiada terenów, na których można budować kolejne budynki komunalne. Aktualnie zakupiona jest nieruchomość przy ul. Nadwarciańskiej, ale możliwość jej zabudowania jest ograniczona. Nowy budynek miał służyć powiększeniu zasobu lokalowego Miasta, a przenosząc tam mieszkańców z ul. Poznańskiej 4 będzie to niemożliwe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że jest zaskoczony trwającą dyskusją oraz zapytał, dlaczego nie dyskutowano, kiedy w wyniku głosowania w Puszczykowskim Budżecie Obywatelskim postanowiono o przebudowie starego garażu na harcówkę. Wydano ponad 200.000 zł (ostatecznie 430.000 zł), co stanowi połowę kwoty, której dotyczy dyskusja wywołana przez radnego. Wiceburmistrz powiedział, że w jego osobistym odczuciu wydatkowanie środków na poprawę warunków mieszkaniowych 13 rodzin jest dużo ważniejsze niż przytoczona inwestycja realizowana w ramach PBO.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że garaż, w którym powstała harcówka nie jest objęty nadzorem konserwatorskim oraz zauważyła, że nie należy porównywać celowości stworzenia harcówki do modernizacji budynku komunalnego. Każde zadanie musi być finansowane w sposób racjonalny i wnioskiem radnych jest skierowanie tematu modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 4 do omówienia podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Zdaniem radnej dotychczas temat nie został szeroko omówiony podczas posiedzenia komisji.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czy radna uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami budynku komunalnego.
 
Radna Barbara Kamińska odpowiedziała, że nie była na takim spotkaniu.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, dlaczego radna zarzuca, że temat nie był wystarczająco omówiony, skoro sama nie uczestniczyła w spotkaniu, które uzasadniło potrzebę dokonania omawianej modernizacji. Każdy mieszkaniec tego obiektu dostał w formie pisemnej informację o sposobie przeprowadzenia planowanej inwestycji. Wiceburmistrz powiedział, że nie dotarła do niego żadne wątpliwości mieszkańców dotyczące podejmowanych działań.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odniósł się do wypowiedzi radnej Barbary Kamińskiej, podkreślając, że w budynku komunalnym mieszkają ludzie, a nie towar, który można dowolnie przerzucić. Mieszkańcy, z którymi rozmawiał burmistrz z nadzieją oczekują planowanej inwestycji.
 
Radna Barbara Kamińska poinformowała, że nie powiedziała, iż władze miasta nieracjonalnie wydają pieniądze. Radna powiedziała, że wspólnie z radnym Maciejem Krzyżańskim i Janem Łagodą wnoszą o ponowne omówienie tematu podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, aby mieć pewność, że pieniądze zostaną wydane racjonalnie.
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał, jaka jest liczba wnioskodawców oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki powiedział, że informował o tym pan Remigiusz Motycki z Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury w pkt. 8. porządku obrad. Aktualnie 76 wnioskodawców oczekuje na mieszkanie komunalne w Puszczykowie.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że w budynku przy ul. Poznańskiej 4 mieszka aktualnie 13 rodzin. Prosząc te rodziny o opuszczenie budynku liczba rodzin oczekujących na mieszkania komunalne zwiększy się do 89. Radny poprosił o zastanowienie się, jaki obiekt musiałby zostać wybudowany, aby spełnić te potrzeby mieszkaniowe. Radny Filip Ryglewicz powiedział, że rozumie, iż budynek jest zabytkiem, ale najważniejsze w aktualnej sytuacji jest zadbanie o mieszkających w nim ludzi.
 
Radny Maciej Krzyżański podkreślił, że jego celem nie jest podejmowanie decyzji o losie mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Poznańskiej 4 podczas dzisiejszej sesji, a jedynie przeanalizowanie planowanej inwestycji podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Radny poprosił o przemyślenie, czy kwota uzyskana ze sprzedaży zabytkowej nieruchomości mogłaby sfinansować budowę nowego obiektu oraz jakie nieruchomości gruntowe wchodzą w skład zasobu miasta i jak można je zagospodarować.
 
Radny Mariusz Frąckowiak powiedział, że jest zwolennikiem kompromisów w związku z powyższym zapytał, czy istnieje możliwość wykonania zaplanowanych w projekcie uchwały prac w dwóch etapach. Wydłużony czas realizacji inwestycji pozwoliłby na przeanalizowanie planów, wobec nieruchomości przy ul. Poznańskiej 4.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że założeniem władz miasta było kompleksowe przeprowadzenie prac tak, aby jak najmniej utrudnić życie mieszkańców oraz przygotować nieruchomość do najbliższego sezonu grzewczego. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców wymiana pieców miała odbyć się przy jednoczesnym dociepleniu budynku, aby koszty ogrzewania nie wzrosły nadmiernie.
 
O godzinie 19:41 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę, która trwała do godziny 19:51.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem wniosku formalnego radnego Macieja Krzyżańskiego w sprawie wykreślenia zwiększenia wydatków na modernizację budynków komunalnych w kwocie 400.000 zł i zmniejszenia przychodów o 400.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, „przeciw” - 7, „wstrzymało się” - 1.
Wniosek formalny został odrzucony.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, czy w punkcie dotyczącym zwiększenia wydatków na zakup i montaż wiat o kwotę 60.000 zł, chodzi o wiaty rowerowe, czy przystankowe.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki odpowiedział, że są to wiaty rowerowe.
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał, jakie dotychczas środki zabezpieczono na dokumentację projektową szatni przy ul. Kościelnej, jeśli planowane jest zwiększenie tych wydatków o kwotę 30.000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że dotychczas zabezpieczona na ten cel była kwota 50.000 zł. Koszt dokumentacji, której wykonanie jest planowane, łącznie z projektami wykonawczymi wynosi 80.000 zł. Jest to kwota niezbędna do zlecenia opracowania dokumentacji na budynek o powierzchni użytkowej ok. 300 m2.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r. (druk nr 147).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 145/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
Ww. projekt uchwały został omówiony w poprzednim punkcie porządku obrad.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 134/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2020-2028 (druk nr 148).
Wynik głosowania: „za” - 8 głosów, „przeciw” - 2, „wstrzymało się” - 1.
Uchwała Nr 146/20/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska przedstawiła projekt oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt oświadczenia.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad rozpatrzeniem projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Wynik głosowania: „za” - 11 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Oświadczenie Nr 1/20/VIII zostało przyjęte jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński oraz komendant Straży Miejskiej Dariusz Borowski odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 16. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
 
 1. W dniu 27.01.2020 r. wpłynęła uchwała nr SO-0951/31/P/16/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21.01.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Puszczykowo – opinia pozytywna.
 2. W dniu 4.02.2020 r. Burmistrz Miasta Puszczykowa wysłał pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku.
 3. W dniu 12.02.2020 r. wpłynęło pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2495 ul. Dworcowa w Puszczykowie.
 4. W dniu 14.02.2020 r. wpłynęło pismo dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Beaty Cierzniak w sprawie wynajmu sal.
 5. W dniu 17.02.2020 r. wpłynęło pismo firmy INEA dotyczące zakończenia prac związanych z budową sieci światłowodowej w ramach drugiego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zrealizowana została również rozbudowa ze środków własnych firmy.
 
Ad 17. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje oraz zapytania radnych:
 1. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 24.02.2020 r. w sprawie budynku letniska Silva przy ul. Poznańskiej 4.
 2. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 24.02.2020 r. w sprawie modernizacji ul. Poznańskiej.
 3. Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z dnia 24.02.2020 r. w sprawie wykonania chodnika od ul. Zaułek do ul. Kosińskiego oraz wykonanie ronda u zbiegu ulic: Piaskowej, Kosińskiego i Powstańców Wielkopolskich.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował o terminie kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r.
 
O godzinie 20:14 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 16. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
protokołowała
/-/ Kamila Stoińska
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Lista wiadomości