Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 31/21/VIII 31. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 24 sierpnia 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz zdalnie przy użyciu systemu Zoom

RM.0002.31.2021
 
Godzina rozpoczęcia: 17:04
Godzina zakończenia: 19:35
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 31. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, gości i mieszkańców, oglądających transmisję oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
W związku z brakiem wniosków i uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 29/21/VIII z dnia 25 maja 2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr 30/21/VIII z dnia 22 czerwca 2021 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 303).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 304).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Klubowi Piłkarskiemu „LAS” Puszczykowo (druk nr 306).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Miasta Puszczykowa” Pani Małgorzacie Ostrowskiej (druk nr 307).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 308).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
 21. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
 22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 23. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 24. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 29/21/VIII z dnia 25 maja 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 29/21/VIII z dnia 25 maja 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 29/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu nr 30/21/VIII z dnia 22 czerwca 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 30/21/VIII z dnia 22 czerwca 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 30/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (druk nr 292).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 287/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 293).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 288/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (druk nr 294).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 289/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 
Odpowiadając na pytanie przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Elżbiety Bijaczewskiej, kierownik Karol Majewski poinformował, że do 31 lipca br. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 51 rodzin na łączną kwotę ponad 136 tys. zł, w tym 16 rodzin, które wynajmują mieszkania gminne. W roku 2020 z dodatku mieszkaniowego skorzystało 46 rodzin na łączną kwotę prawie 167 tys. zł, w tym 17 rodzin, które wynajmują mieszkania gminne.
 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy (druk nr 295).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 290/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka.
 
Radna Barbara Kamińska zwróciła się z prośbą, aby wraz z projektami uchwał radni otrzymywali na posiedzenia komisji również wnioski mieszkańców dotyczące danego projektu uchwały.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ul. Zygmunta Janaszka (druk nr 296).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 291/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, położonych przy ul. Nadwarciańskiej (druk nr 297).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 292/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej (druk nr 298).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 293/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej 63 (druk nr 299).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 294/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 303).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej informując, że komisja zaproponowała radnego Piotra Guziałka na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Piotr Guziałek wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, z radnym Piotrem Guziałkiem jako zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (druk nr 303).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 295/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 304).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów (druk nr 304).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 296/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy podzielenie procedury planistycznej na trzy części będzie oznaczało wszczęcie trzech odrębnych procedur uchwalenia planu.
Kierownik Alina Stempniak odpowiedziała, że na pewno szybciej będzie przeprowadzić część A. Dla terenu z części C nie ma konieczności dalszego opracowywania planu, natomiast w części B nie ma mieszkaniówki, więc z tym terenem nie wiążą się żadne zobowiązania dotyczące decyzji o warunkach zabudowy.
 
Odpowiadając na pytanie radnej Barbary Kamińskiej dotyczące kosztów podzielonej procedury, kierownik Alina Stempniak powiedziała, że przy założeniu, że cześć C nie będzie w ogóle procedowana, to koszt części A byłby o ok. 2 tys. zł większy.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13 (druk nr 305).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 297/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Klubowi Piłkarskiemu „LAS” Puszczykowo (druk nr 306).
Radny Mariusz Frąckowiak jako inicjator złożenia wniosku, przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Klubowi Piłkarskiemu „LAS” Puszczykowo.
 
Przewodniczący komisji weryfikującej wnioski o nadanie wyróżnień honorowych Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” Klubowi Piłkarskiemu „LAS” Puszczykowo (druk nr 306).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 298/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Miasta Puszczykowa” Pani Małgorzacie Ostrowskiej (druk nr 307).
Radny Mariusz Frąckowiak jako inicjator złożenia wniosku, przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Miasta Puszczykowa” Pani Małgorzacie Ostrowskiej.
 
Przewodniczący komisji weryfikującej wnioski o nadanie wyróżnień honorowych Tomasz Potocki poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Miasta Puszczykowa” Pani Małgorzacie Ostrowskiej (druk nr 307).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 299/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 308).
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Barbara Kamińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa informując, że na sierpniowym posiedzeniu komisji rozpoznawana była skarga dotycząca działalności obiektów sportowych przy ul. Nowe Osiedle (pumptrack, Orlik). Komisja bardzo wnikliwie zbadała zarzuty podniesione w skardze, także w zakresie oświetlenia. Wyczerpujących wyjaśnień udzielił komendant straży miejskiej. Komisja uznała skargę za bezzasadną, ponieważ w ocenie komisji burmistrz zlecił monitorowanie problemu straży miejskiej, a w okresie od 2017 do 2021 roku nie było żadnych skarg czy pism od mieszkańca, które wskazywałyby na jakieś nowe fakty i okoliczności. Nie było też żadnych zgłoszeń skarżącego do straży miejskiej dotyczących uciążliwości. Komisja wydała zalecenia, aby w przypadku kierowania przez mieszkańców pism do urzędu, udzielać zwrotnej i wyczerpującej informacji odnośnie zgłaszanego problemu.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że od 2017 roku do roku 2021 skarżący nie otrzymał żadnej odpowiedzi, jak również nie nawiązano z nim żadnego kontaktu. Radny dodał, że nikt nie sprawdził, czy występują problemy z oświetleniem boiska, na które skarżył się mieszkaniec. Podobnie nikt nie zajął się pomiarem hałasu. Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że po przeprowadzonej wizji okazało się, że jedna z lamp faktycznie świeci w okna skarżącego.
 
Przewodnicząca Barbara Kamińska powiedziała, że od 2017 roku teren był monitorowany przez straż miejską, która reagowała, gdy było zbyt głośno. Przewodnicząca zaznaczyła, że jest to obiekt sportowy, z którego zawsze będą dochodziły jakieś odgłosy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że żaden z członków komisji nie przekazał jakoby lampa była skierowana w dom skarżącego i oświetlała go. Do budynku dociera jedynie poświata.
 
Radny Piotr Guziałek potwierdził, że żadna lampa nie świeci w okno skarżącego, jest jedynie poświata odbijana od boiska. Radny dodał, że komisja stwierdziła, że poświatę będzie można znacząco ograniczyć poprzez zawieszenie ok. 10-12 metrów ekranu (siatki).
 
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski również potwierdził, że lampa nie świeci w okno, tylko wstępuje poświata (okno posiada roletę zewnętrzną) oraz dodał, że zawieszenie gęstej siatki sprawi, że poświata będzie mniej uciążliwa.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa (druk nr 308).
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 300/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 756: Zwiększono przychody z podatku PCC o kwotę 219.738,25 zł.
 2. W dziale 801: Wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania za zalanie szkoły podstawowej nr 2 w kwocie 255.000 zł.
 3. W dziale 851: Zwiększono dochody w związku z otrzymaniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 16.120 zł.
 4. W dziale 852: Wprowadzono środki w kwocie 13.368,02 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora"; wprowadzono dotację celową w kwocie 3.701,61 zł na dodatki dla pracowników socjalnych.
 5. W dziale 852: Zwiększono dotacje celowe o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 6. Zmniejszono dotację z UE o kwotę 288.237,88 zł na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las”.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 75023: wykreślono wydatki w kwocie 150.000 zł na realizację projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców” (z uwagi na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania);
 2. W rozdziale 80101: Wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na usuwanie skutków zalania szkoły podstawowej nr 2, przesunięto kwotę 10.000 zł do rozdziału 85401.
 3. W rozdziale 80113: Zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł na transport dzieci z niepełnosprawnościami do szkół w Poznaniu i Mosinie.
 4. W rozdziale 85195: Zwiększono wydatki o kwotę 16.120 zł na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na zadanie związane z promocją szczepień.
 5. W rozdziale 85219: Zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.701,61 zł (w związku z otrzymaną dotacją celową).
 6. W rozdziale 85230: Przesunięto kwotę 3.342,01 zł do rozdziału 85295.
 7. W rozdziale 85295: Zwiększono wydatki o kwotę 16.710,03 zł na realizację programu realizowanego przez MOPS: "Wspieraj Seniora".
 8. W rozdziale 85401: Zwiększono wydatki na energię o kwotę 10.000 zł.
 9. W rozdziale 85503: Zwiększono wydatki o kwotę 310 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
 10. W rozdziale 85508: Zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł na opłaty z tytułu umieszczenia w rodzinie zastępczej.
 11. W rozdziale 90005: Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł – na dotacje na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 12. W rozdziale 90015: Zwiększono wydatki o kwotę 81.500,37 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego (konserwacje i energię elektryczną). 
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o liczbę dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski odpowiedział, że ok. 9-10 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.
 
Radna Maria Michałowska zapytała, ile dzieci z niepełnosprawnością korzysta z transportu organizowanego przez Miasto.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że sprawdzi i odpowie później. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 302).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 301/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 informując, że:
1)      dostosowano dane do uchwały budżetowej na 2021 r.;
2)      wykreślono przedsięwzięcie E-usługi publiczne dla mieszkańców (z uwagi na nieotrzymanie wnioskowanego dofinansowania);
3)      wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
 • zimowe utrzymanie dróg w latach 2021-2023,
 • zamiatanie ulic, chodników, parkingów w latach 2021-2023,
 • usługi przewozowe w ramach publicznego transportu zbiorowego w latach 2022-2024,
 • prace porządkowe na terenie miasta w latach 2022-2023,
 • udział w programie polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2021-2023,
 • budowa budynku mieszkalnego przy ul. Nadwarciańskiej,
 • budowa schodów skarpowych nad rzeką Wartą (łączne nakłady 100.000 zł).
 
Radny Mariusz Frąckowiak zapytał:
- jakie było uzasadnienie nieotrzymania dofinansowania na przedsięwzięcie E-usługi publiczne dla mieszkańców,
- czy w kwestii prac porządkowych na terenie Miasta w latach 2022-23 (łączne nakłady 600 tys. zł) przewiduje się jakieś ponadstandardowe działania.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, że Miasto uzyskało maksymalną liczbą punktów z możliwych do uzyskania, gdyż nie startowaliśmy w partnerstwie z inną gminą. Generalnie była to bardzo mała pula środków do rozdysponowania i dofinasowanie otrzymało tylko kilku beneficjentów startujących w partnerstwie. Ten sam projekt został także zgłoszony do programu projektów strategicznych Polski Ład i aktualnie czeka na ocenę.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że żadnych ponadstandardowych działań się nie przewiduje. Zabezpieczona kwota jest faktycznie większa niż aktualnie ponoszone wydatki, ale została ustalona w oparciu o oferty, które wpływały w poprzednim przetargu.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028 (druk nr 301).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwała Nr 302/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 21. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał protokół pokontrolny nr 1/2021/VIII Komisji Rewizyjnej z kontroli inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej”.
 
O godz. 18:20 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę w obradach, które zostały wznowione ok. 10 minut później.
 
Ad 22. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, wiceburmistrz Władysław Ślisiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak oraz kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
Ad 23. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące wnioski oraz pisma:
1)      Pismo z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego "CZO - SELEKT" dotyczącą zmian w statucie związku (przekazane Radzie Miasta e-mailem 2 lipca 2021 r.).
2)      Wniosek p. Roberta Sokoła dotyczący wydzierżawienia części działki (przekazane e-mailem, omawiane na wczorajszej KBiRM).
3)      Wnioski o nadanie wyróżnień honorowych (opiniowane na komisji).
4)      Zaproszenie na zawody strzeleckie (przekazane dzisiaj e-mailem).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że nowym przewodniczącym klubu „Razem dla Puszczykowa” została radna Elżbieta Bijaczewska.
 
Ad 24. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące interpelacje oraz zapytania radnych:
1)      Interpelacja radnego Macieja Krzyżańskiego z 28 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi (odpowiedzi udzielono 6 lipca 2021 r.).
2)      Interpelacja radnych: Elżbiety Bijaczewskiej, Alfredy Brączkowskiej i Marii Michałowskiej z 16 lipca 2021 r. w sprawie działań prowadzonych na spółkę Geofizyka Toruń S.A. (odpowiedzi udzielono 21 lipca 2021 r.).
3)      Interpelacja radnego Piotra Płóciennika z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie projektu przebudowy ul. Poznańskiej (odpowiedzi udzielono 9 sierpnia 2021 r.).
 
Ad 25. Wolne głosy.
Radna Powiatu Poznańskiego Marzena Fiedler poinformowała, że:
- podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały ws. udzielenia Miastu Puszczykowo pomocy rzeczowej poprzez przekazanie fabrycznie nowego zestawu składającego się m.in. z pompy niezatapialnej dla jednostki OSP w Puszczykowie o wartości 3750 zł;
- zwiększa się wysokość wydatków na liceum w Puszczykowie ogółem o kwotę 10 tys. na usługi (płukanie kotła w związku z częstymi awariami).
 
Odpowiadając na pytanie radnej Alfredy Brączkowskiej, wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że cały czas trwają starania o umożliwienie wprowadzenia tzw. „kontrścieżki” rowerowej na ul. Śląskiej, ale do tego potrzebna jest zgoda powiatu (obecnie projektant przygotowuje stosowny projekt zmian).
 
Radny Filip Ryglewicz zapytał:
- kiedy zostanie zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości,
- czy wiadomo, czy będzie można montować „spowalniacze” na ulicach Puszczykowa, zwłaszcza na tych, łączących się z drogą 430,
- czy są jakieś możliwości prawne do zmuszenia właścicieli działek do przycinania krzewów, które wychodzą na chodnik (radny podał przykład ul. Podgórnej),
- jak często będzie przeprowadzane czyszczenie ulic.
 
Ponadto radny Filip Ryglewicz zgłosił, że na ul. Podgórnej często tworzy się duża kałuża, a studzienka, która znajduje się w pobliżu jest niepotrzebna, ponieważ ze względu na ukształtowanie terenu nie jest w stanie odebrać wody.
 
W sprawie odcinkowego pomiaru prędkości, burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że nie ma żadnych nowych wiadomości (Puszczykowo zostało pozytywnie zweryfikowane pod względem zainstalowania urządzenia).
 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że:
- standardowe zamiatanie ulic odbędzie się w pierwszej połowie września,
- do właścicieli posesji, których krzewy przechodzą na chodnik najpierw kierowana jest straż miejska, a później oficjalne pismo,
- sprawdzi doniesienia o tworzącej się kałuży na ul. Podgórnej,
- „spowalniacze” będą mogły być zamontowane na ul. Nowe Osiedle i Jarosławskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że zlecił firmie przycięcie wystających na chodnik gałęzi, a właściciel posesji skierował na policję sprawę o uszkodzenie prywatnego mienia.
Komendant straży miejskiej Dariusz Borowski powiedział, że strażnicy zwracają się osobiście do mieszkańców, których krzewy wyrastają poza ogrodzenie. Część mieszkańców stosuje się do tych próśb, a część niestety nie.
 
Radna Barbara Kamińska chciałaby, aby przywrócić obecność przedstawicieli szkół na sesjach Rady Miasta.
Odnosząc się do pytania z pkt. 22 porządku obrad, radna Barbara Kamińska powiedziała, że przed chwilą otrzymała wiadomość od pani Iwony Janickiej, która nie została zapytana przez referat promocji o organizację imprezy pn. „Zakończenie lata”. Radna zwróciła się z pytaniem, czy wszystkie organizacje pozarządowe zostały zapytane o chęć organizacji tej imprezy.
Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Turystyki Agnieszka Zielińska-Adamiak powiedziała, że prześle listę organizacji pozarządowych, z którymi była prowadzona rozmowa oraz do kogo były kierowane e-maile.
 
Radny Krzysztof Paszkowski poruszył następujące sprawy:
- powiedział, że skierował do burmistrza pismo w związku z koniecznością wycinki nawłoci na zakolu Warty;
- wyraził zdziwienie, że na ul. Wspólnej i Czarnej dokonano wykoszenia traw (powtarzano wcześniej znaczenie zieleni dla poprawy warunków środowiskowych). Radny dodał, że jeśli się dobrze orientuje w umowie nie było wskazane wykaszanie na ul. Czarnej wzdłuż nasadzeń;
- kilka miesięcy temu odbyło się spotkanie (w którym wzięli udział: sekretarz, pani Anna Polaszczyk, radny Piotr Płóciennik oraz radny Krzysztof Paszkowski) przed Szkołą Podstawową nr 2, podczas którego zostało ustalone, że nie zachodzi tam potrzeba wykaszania, ponieważ rośnie niska roślinność i kępki trawy – radny powiedział, że jednak dokonano tam wykaszania.
 
Radny Krzysztof Paszkowski powiedział, że należy przeprowadzić oględziny miejsc, które są koszone (np. trawniki przy ul. Kosynierów Miłosławskich, skwer przy ul. 3 Maja i Dąbrowskiego, okolice sklepu Społem przy ul. Dworcowej). Radny uważa, że w miejscach gdzie nie ma trawy nie należy w ogóle planować koszenia oraz zastanowić się, co w takich miejscach posadzić, aby zdobiło teren.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że odpowiedź na wspomniane przez radnego pismo zostanie wysłana jutro lub pojutrze.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poprosił, aby tematy podnoszone przez radnego Krzysztofa Paszkowskiego omówić na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że w ubiegłym tygodniu odbyły się Mistrzostwa Polski w Molkky, w których radna Maria Michałowska zajęła 3. miejsce na 120 uczestników.
Zastępca dyrektora Biblioteki Miejskiej Beata Witczak przedstawiła informacje nt. przebiegu tegorocznych „Dni Puszczykowa” (pchli targ, punkt szczepień, koncerty, punkt gastronomiczny, reżim sanitarny), które odbędą się 28 sierpnia.
                                                         
Ad 26. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 28 września 2021 r.
 
O godzinie 19:35 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 31. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Lista wiadomości