Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 32/21/VIII 32. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się 28 września 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

RM.0002.32.2021
 
Godzina rozpoczęcia: 17:00
Godzina zakończenia: 18:40
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki otworzył 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa, powitał pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, gości i mieszkańców, oglądających transmisję oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Sekretarz Maciej Dettlaff złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na:
- wykreśleniu punktu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 317) – z powodu nieotrzymania wymaganych opinii,
- wprowadzeniu jako pkt 12: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 319).
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego porządku obrad ze zmianami.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 31/21/VIII z dnia 24 sierpnia 2021 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 319).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy.
 18. Zamknięcie sesji.
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 31/21/VIII z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Wobec braku uwag, przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 31/21/VIII z dnia 24 sierpnia 2021 r.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 31/21/VIII został przyjęty jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Puszczykowo na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 309).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 303/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo (druk nr 310).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 304/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowie (druk nr 311).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 305/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy przedmiotowa ulica będąca drogą wewnętrzną będzie w całości własnością Miasta.
Pani Aleksandra Mizerska odpowiedziała, że przedmiotowa droga w przeważającej większości jest własnością Miasta, ale nie w całości.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 312).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 306/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo. W nawiązaniu do interpelacji radnego Macieja Krzyżańskiego oraz wniosku popartego przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu proponuje się nadać skwerowi przy ul. Poznańskiej nazwę „Pamięci Wydarzeń 28 Czerwca 1956 r.”.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mieście Puszczykowo (druk nr 315).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 307/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy cały ciąg ścieżki rowerowej należy do Miasta.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak powiedziała, że nabycie wskazanego w omawianym projekcie uchwały fragmentu drogi umożliwi zaprojektowanie przedłużenia ścieżki rowerowej biegnącej od ul. Dworcowej.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki dodał, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta poinformowano, że właściciel terenu sprzeda go za 1 zł.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Stanisława Moniuszki (druk nr 316).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 308/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Krzyżański poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 313).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 309/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490 P ul. Nadwarciańska i 2495 P ul. Dworcowa z ul. 3 Maja nr G331100 - droga gminna (druk nr 314).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 310/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 319).
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że zgodnie z regulaminem Nagrody, Rada Miasta Puszczykowa powołuje trzyosobową Kapitułę, w skład której wchodzą:
- przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Miasta,
- przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
- przedstawiciel burmistrza Miasta.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki zaproponował, żeby w Kapitule znalazły się te same osoby, co w latach poprzednich: radni Filip Ryglewicz i Mariusz Frąckowiak oraz sekretarz Maciej Dettlaff.
Ww. osoby wyraziły zgodę na członkostwo w Kapitule.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składu osobowego Kapituły oceniającej wnioski o Nagrodę Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych (druk nr 319).
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 1 głos.
Uchwała Nr 311/21/VIII została przyjęta.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. informując o zmianach:
 
w dochodach:
 1. W dziale 756: Zwiększono dochody z podatku PCC o kwotę 28.811 zł; wprowadzono dochody z opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml w kwocie 20.255 zł; zmniejszono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych o kwotę 2.866 zł.
 2. W dziale 758: Zwiększono subwencję oświatową o kwotę 17.500 zł.
 3. W dziale 851: Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 4. W dziale 900: Wprowadzono dochody z WFOŚiGW w kwocie 300 zł z tytułu obsługi wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”; zmniejszono dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o kwotę 8.000 zł.
 
w wydatkach:
 1. W rozdziale 60014: Wykreślono wydatki w kwocie 50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja (przesunięcie realizacji dokumentacji na 2022 r.).
 2. W rozdziale 75095: Zwiększono o kwotę 26.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Zakup i montaż nośników reklamowych typu Rollposter”.
 3. W rozdziale 80101: Zwiększono o kwotę 17.500 zł wydatki oświatowe.
 4. W rozdziale 85154: Zwiększono o kwotę 20.255 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 5. W rozdziale 85215: Zwiększono o kwotę 53.000 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe.
 6. W rozdziale 90001: Przesunięto wydatki w kwocie 10.000 zł w ramach środków na dofinansowanie systemów deszczowych z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
 7. W rozdziale 90005: Wprowadzono wydatki w kwocie 300 zł na obsługę wniosków dotyczących Programu „Czyste Powietrze”.
 8. W rozdziale 90005: Zwiększono o kwotę 24.000 zł wydatki majątkowe na wypłatę dotacji na likwidacje niespełniających norm pieców na paliwa stałe.
 9. W rozdziale 90015: Zmniejszono o kwotę 55 zł wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
 10. W rozdziale 92109: Zmniejszono o kwotę 35.000 zł dotację dla BMCAK (w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań wynikającymi z pandemii COVID-19).
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Jan Łagoda poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 318).
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 312/21/VIII została przyjęta jednogłośnie.
Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad 14. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
Sprawozdania z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska, kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Alina Stempniak oraz Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami odpowiedzieli na pytania dotyczące sprawozdań.
 
O godz. 18:05 przewodniczący Rady Tomasz Potocki ogłosił przerwę w obradach, które zostały wznowione ok. 10 minut później.
 
Ad 15. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły następujące pisma:
1)      Pismo właścicieli posesji przy ul. Mazurskiej (przesłane e-mailem; rozpatrywane podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta).
2)      Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Puszczykowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2021 roku (przesłane e-mailem).
3)      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec Uchwały Nr 289/21/VIII z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa (zostanie przesłane radnym).
4)      Pismo pana Tadeusza Góździa dot. rankingu budowy ulic (zostanie przesłane radnym).
 
Odnosząc się do informacji o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec Uchwały Nr 289/21/VIII z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Miasta Puszczykowa, radca prawny Szymon Muszyński powiedział, że postępowanie będzie dotyczyło wyłączenie ostatniego paragrafu uchwały, czyli wejścia w życie (zamierzeniem było, żeby uchwała weszła w życie wraz z początkiem miesiąca; w poprzednio obowiązującej uchwale taki zapis przeszedł).
 
Ad 16. Informacje na temat interpelacji i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że od ostatniej sesji Rady Miasta nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania radnych.
 
Ad 17. Wolne głosy.
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, ile pieniędzy wpłynęło do kasy Miasta w związku z tym, że projektant ul. Prusa nie wywiązał się z umowy.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że odpowiedź w tej sprawie zostanie przesłana e-mailem.
                                                                                                                  
Radna Elżbieta Bijaczewska poinformowała, że podczas Grand Prix Polski w Molkky radna Maria Michałowska zajęła 3. miejsce wśród seniorów oraz 1. miejsce wśród kobiet. Natomiast puszczykowska drużyna zajęła w tym roku 3. miejsce.
 
Radny Filip Ryglewicz:
- zauważył zwiększone kontrole policji na terenie Puszczykowa,
- zgłosił, że po wypadku, do którego doszło w lipcu nadal na ul. Wysokiej leżą szczątki auta.
 
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że jedna z gmin w Polsce kupiła fotoradar i umówiła się z inspektoratem transportu drogowego, żeby ten radar obsługiwał. Radny zapytał, czy w Puszczykowie można zrobić podobnie.
Radny Filip Ryglewicz powiedział, że nowi właściciele działki przy ul. Podgórnej wycieli wysokie drzewa i zapytał, czy mieli do tego prawo.
 
Komendant policji Dariusz Maroń powiedział, że na terenie Puszczykowa odbywają się płatne patrole funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (w tym również ogniwa konnego). Komendant zobowiązał się do sprawdzenia doniesień o pozostawionych przy drodze elementach auta.
 
Radny Krzysztof Paszkowski zgłosił, że:
- jednokierunkowa ulica biegnąca od ul. Nadwarciańskiej przez ul. Niezłomnych do ul. Niepodległości nie ma nazwy,
- ścieżka, wiodąca od bezimiennej ulicy w stronę sklepów jest całkowicie zarośnięta,
- fragment ul. Wyspiańskiego (pomiędzy ulicami Matejki a Wspólną) jest zarośnięty,
- zniszczony jest fragment chodnika przy ul. Dworcowej na wysokości nr 10 oraz przy ul. 3 Maja obok domu seniora (brakuje płytek chodnikowych),
- przy schodach prowadzących na parking przy markecie w Puszczykówku nie ma poręczy,
- od kilku miesięcy tablica informacyjna przy dworcu PKP nie działa (działa jedynie zegar).
 
Radny Krzysztof Paszkowski zwrócił się z prośbą, aby odpowiedzi na jego e-maile przesyłać również do pozostałych adresatów danej wiadomości.
 
Pani Aleksandra Mizerska z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami powiedziała, że stan prawny ulicy biegnącej od ul. Nadwarciańskiej przez ul. Niezłomnych do ul. Niepodległości nadal nie jest uregulowany, dlatego nie można nią dysponować ani jej nazwać.
 
Radny Ryszard Teuschner zapytał, czy wydano już pozwolenie na budowę szatni na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska powiedziała, że informacja w tej sprawie zostanie przesłana jutro.
 
Radna Barbara Kamińska zapytała, czy wszyscy uczniowie w obu szkołach podstawowych mają zapewnione indywidualne nauczanie w ramach indywidualnych ścieżek
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział twierdząco oraz poinformował, że nadal wpływają wnioski ze szkół o zwiększenie liczby godzin.
 
Radna Barbara Kamińska powiedziała, że wczoraj zadzwoniła do niej matka ucznia Szkoły Podstawowej nr 2, który z trzech przedmiotów ma indywidualne ścieżki, a od miesiąca nie miał ani jednej lekcji z żadnej ścieżki. Radna wyraziła ubolewanie, że po raz kolejny na sesji nie ma przedstawiciela edukacji.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek odpowiedział, że obecną chwilę nie ma żadnych informacji ze szkół, jakoby występowałby problemy o których mówi radna.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy na ulicy Konopnickiej i Radosnej będą w tym roku prowadzone jakieś prace.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Jagoda Andrzejewska odpowiedziała, że w tym roku prace na tych ulicach się nie rozpoczną.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że tegoroczne „Dni Puszczykowa” zostały bardzo dobrze odebrane przez mieszkańców. Burmistrz podziękował radnym za uczestnictwo w imprezie oraz osobom odpowiedzialnym za jej przygotowanie.
 
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że:
- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani Ewa Budzyńska obchodziła jubileusz 35-lecia pracy,
- powiat poznański przekazał puszczykowskiej OSP pompę z przedłużaczem oraz wężem tłocznym.
 
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki przypomniał, że 10 października br. w okręgu nr 3 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miasta Puszczykowa.
 
Ad 18. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Tomasz Potocki poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 26 października 2021 r.
 
O godzinie 18:40 przewodniczący Rady Tomasz Potocki zamknął 32. sesję Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
 
 
Protokołowała:
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

Szczegółowe zestawienie przeprowadzonych głosowań

Lista wiadomości