Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 34 z dnia 06.12.2005r

Protokół nr 34
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2005-12-06
 
Godz. rozpoczęcia obrad : 16.00
Godzina zakończenia obrad:  19.45
 
 
I Otwarcie sesji
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel powitał zebranych, stwierdził quorum radnych na sali i oświadczył, że rada Miasta jest władna do podejmowania uchwał.
II. przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący obrad M. Thiel  stwierdził, że  wobec braku uwag do porządku obrad że porządek obrad został przyjęty.
III. przyjęcie protokołu z sesji w dn. 25.10.2005 r.
Przewodniczący obrad  poinformował, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu.
W głosowaniu ( 11 za protokół został przyjęty jednogłośnie)
IV. Podatki i opłaty lokalne
- A.Kruszka - inspektor Urzędu Miejskiego omówiła zmiany dotyczące stawek podatkowych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. Podkreśliła również, że jeżeli wolą Rady będzie nie podnoszenie stawek podatku nie ma konieczności podejmowania w tym zakresie nowych uchwał, za wyjątkiem podatku od środków transportowych, bowiem w tym przypadku istnieje konieczność obniżenia stawki podatkowej uchwalonej poprzednio przez Radę do stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
V. Podjęcie uchwał
1) projekt uchwały nr 179/05/IV w sprawie podatku od środków transportowych
- p. A. Kruszka omówiła wprowadzone uchwałą zmiany stawek .
- Przewodniczący Rady poinformował, że komisja Statutowo-Prawna i Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu ( 11 za - jednogłośnie)  uchwała została przyjęta.
2) projekt uchwały nr 180/05/IV w sprawie  ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Puszczykowa.
- radca prawny UM p. A.Szawelska omówiła projekt uchwały, podkreślając, ze podjęcie uchwały konieczne jest z uwagi na dostosowanie  zasad opłat do obowiązujących przepisów.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu ( 11 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
3) projekt uchwały nr 181/05/IV w sprawie uchwalenia "programu współpracy na rok 2006 m. Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
- radca prawny p. R.Jaworski omówił projekt uchwały, podkreślając, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami i uwzględnione w nim zostały uwagi komisji Rady.
- Przewodniczący rady M.Thiel poinformował, że Komisja Statutowo-Prawna nie wniosła uwag do projektu.
- Przewodnicząca Komisji Komunikacji Społecznej M.Ornoch Tabędzka poinformowała, że faktycznie w projekcie uwzględniono uwagi Komisji i projekt został zaopiniowany pozytywnie.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu ( 11 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
4) projekt uchwały nr 182/05/IV w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność m. Puszczykowa zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe
- radca prawny A. Szawelska omówiła projekt uchwały i prosi o wprowadzenie w § 1pkt. 1 poprawki:
Po słowach "na udzielenie" dodać "90 %", a po słowach " na te cele" skreślić słowa " w wysokości 90 %".
W tym miejscu na salę przybył radny M.Rzepczyński.
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie) poprawka została przyjęta.
- radca prawny A.Szawelska  poinformowała ponadto, że złożony został wniosek o zmianę w uzasadnieniu zapisu "około 120 nieruchomości" na dokładną liczbę tych nieruchomości. Wyjaśniła, że  zmiana ta nie ma znaczenia, bowiem i tak ten kto spełnia wymogi ustawowe będzie mógł skorzystać z bonifikaty bez względu na to czy będzie zapis "około 120" działek czy zostanie określona ich dokładna ilość.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - sprzeciwił się wprowadzeniu zmian w uzasadnieniu  i wnosi o utrzymanie obecnego zapisu.
W głosowaniu poprawki o wprowadzenie zmian w uzasadnieniu poprzez wprowadzenie określonej liczby nieruchomości ( 8 przeciw, 4 wstrzymujące, przeciw 0) wniosek został odrzucony.
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
5) projekt uchwały nr 183/05/IV w sprawie  nabycia nieruchomości na rzecz m. Puszczykowa
- Burmistrz Miasta J.Napierała omówił projekt uchwały podkreślając, że ma ona na celu regulowanie stanu prawnego dróg miejskich.
- przewodniczący Rady M. Thiel poinformował, że Komisje Statutowo-Prawna, Mienia i majątku Komunalnego oraz Budżetu i Finansów nie wniosły uwag do projektu.
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie ) uchwała została przyjęta.
6) projekt uchwały nr 184/05 w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do wyłozonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu położonego w Puszczykowie w południowej części miasta - Niwka część II.
- A.Stempniak omówiła projekt uchwały przedstawiając rysunek planu. Poinformowała, że jeden z protestów został uwzględniony w całości a jeden w części. Protesty które zostały odrzucone zostały przedstawione Radzie w projekcie uchwały do rozpatrzenia. Poinformowała również, że komisja ds. ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Statutowo-Prawna również nie wniosła uwag.
W tym miejscu obecny na sali p. Czesław Palmowski poprosił, że chciałby jeszcze zgłosić swoje uwagi do tego projektu zanim Rada podejmie w tej sprawie decyzję.
- Przewodniczący Rady M.Thiel  poinformował, że po rozpatrzeniu pozostałych uchwał zostanie zarządzona przerwa i wówczas p. Palowski będzie mógł przekazać swoje uwagi wybranemu radnemu, który po przerwie przedstawi je Radzie.
- p. Cz. Palmowski poinformował, że swoje uwagi przekaże radnemu J.Szafarkiewiczowi.
- Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że projekt tej uchwały będzie dalej omawiany po przerwie.
7) projekt uchwały nr 185 w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem "Modernizacja ulicy Poznańskiej w mieście Puszczykowo" opracowanego przez Urząd Miasta Puszczykowo.
- Burmistrz Miasta omówił projekt uchwały podkreślając, że projekt jest przedkładany Radzie ponownie i jest uzupełniony o dane o które radni prosili.
- Przewodniczący Rady M.Thiel informuje, że komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag.
- Przewodniczący Komisji A.Balcerek informuje, że na komisji radna H.Rapalska prosiła o wyjaśnienie czy można w uzasadnieniu wprowadzić zapis, że zabezpieczone środki będą mogły być wykorzystane wyłącznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Funduszu Europejskiego o przyznaniu dofinansowania.
- radca prawny A.Szawelska - załącznikiem i integralną częścią uchwały jest harmonogram i tylko zgodnie z nim  może nastąpić realizacja uchwały. Uzasadnienie niczego nie zmieni.
_ Burmistrz Miasta J.Napierała - inwestycje o koszcie powyżej 6 tys. EURO podlegają przetargom i jeżeli nie ma zabezpieczenia pełnej kwoty na realizację zadania to przecież nie można ogłosić przetargu na takie zadanie.
- radny M.Rzepczyński - czy jeżeli tych środków z Funduszy Europejskich nie będzie to ta inwestycja będzie realizowana czy nie ?
- Burmistrz Miasta J.Napierała - jednym z elementów wydatków na rok 2005 jest koszt dokumentacji modernizacji ul. Poznańskiej. Bez otrzymania tych środków nie jest możliwa modernizacja ul. Poznańskiej.
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie ) uchwała została przyjęta.
8. projekt uchwały nr 185/05/IV w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Puszczykowa do zaciągania zobowiązań wekslowych
Radca prawny A.Szawelska omówiła projekt uchwały i podstawy prawne jej podjęcia. Poinformowała, że wpłynęła propozycja zmiany w § 1.1. przez dodanie na końcu zdania " na rzecz NFOŚiGW".
- A.Szawelska  Jako prawnik nie jestem przekonana, że nadzór prawny Wojewody nie uchyli tej uchwały. Obecnie zapis jest zgody z ustawą w tym zakresie i jego zmiana może spowodować uchylenie uchwały.
- U.Rudzińska - proponuję wprowadzenie zapisu w liczbie pojedynczej by był to zapis jednoznaczny, że chodzi o jednorazowe zaciągnięcie zobowiązania.
- A.Szawelska - uważam, że taki zapis można wprowadzić.
- Skarbnik Miasta J.Gielniak - z podjęciem tej uchwały nie można zwlekać, musimy ją doręczyć niezwłocznie do Funduszu. Umorzenie nastąpiło na skutek wniosku Urzędu Miasta, nie ma takiego obligo w umowie.
Radni M.Ornoch Tabędzka i P.Bekas poparli wniosek U.Rudzińskiej.
W głosowaniu poprawki w uchwale poprzez zmianę na zapis w licznie pojedynczej  - 12 za  - jednogłośnie, poprawka została przyjęta.
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie ) uchwała została podjęta wraz z poprawką.
9. projekt uchwały nr 187/05/IV w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w celu ustalania wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
- radca prawny A.Szawelska  omówiła przepisy prawa w tym zakresie oraz podstawę prawna podjęcia uchwały.
- Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Statutowo-Prawna  oraz komisja budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
W głosowaniu ( 12 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
10. projekt uchwały nr 188/05/IV w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005
- Skarbnik Miasta J.Gielniak omówiła projekt uchwały wskazując wprowadzane tą uchwał zmiany w budżecie.
-Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że Komisja Statutowo-Prawna i Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
- radna U.Rudzińska - czy zostanie zakupiony foto-radar?
-Z-ca Burmistrza W.Ewicz - 8.12.br będzie kolejny przetarg.
- radna U.Rudzińska - w lipcu zgłaszałam propozycję wypożyczenia fotoradaru wraz z obsługą, chodzi o nie uszczuplanie policji na ulicach. Jeżeli będą obsługiwali fotoradar to będzie mniej policji którzy będą pilnowali porządku i bezpieczeństwa. Czy Strażnik Miejski może dokonywać takich kontroli?
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  Strażnik może dokonywać kontroli razem z Policją. Będzie grafik takich kontroli. Windykacja mandatów jest dokonywana dzięki oprogramowaniu które chcemy zakupić wraz z radarem.
- Burmistrz Miasta J.Napierała - w projekcie na 2006 r zabezpieczono środki na zakup tzw. "skrzyżnego do fotoradaru". W nich zamiennie będzie lokowany fotoradar. Strefy będą oznakowane i na pewno spowoduje to spowolnienie prędkości przez kierowców. Jeżeli będzie konieczność zatrudnienia w związku z obsługą fotoradaru drugiego strażnika to z takim wnioskiem się zwrócimy. Uważam, że jeżeli ten fotoradar uratuje chociaż jedno życie to warto go zakupić a na pewno niejedna osoba uniknie dzięki niemu również kalectwa.
- Z-ca Burmistrza W.Ewicz - były takie praktyki, że wynajmowano radar wraz z obsługą, ale według prawników jest to niezgodne z prawe,
- radna U.Rudzińska - proszę na piśmie  o opinię w tej sprawie panią radczynię.
W głosowaniu ( 8 za, przeciw 0, wstrzymujących 4) uchwała została przyjęta.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.
Po przerwie:
cd. Projektu uchwały nr 184/05/IV -
-radny  J.Szafarkiewicz - p. Cz. Palmowski zwrócił się z propozycją zmiany swojego wniosku i prosi o dopuszczenie na tym terenie funkcji mieszkaniowej i działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska w ramach tzw. "wolnych zawodów".
- radca prawny A.Szawelska -  minął już termin ustawowy składania swoich wniosków. Ustawa nie przewiduje zmiany protestów. Uważam, że należy rozważyć protest w formie jaki został złożony.
-radny  J.Szafarkiewicz - czy nie należy wycofać tego projektu uchwały z porządku obrad?
- radca prawny A.Szawelska - proszę o chwilę czasu bym mogła sprawdzić przepisy dot. składania protestów.
VI. Informacje Przewodniczącego Rady
-      Przewodniczący Rady M. Thiel-
  1. Młodzieżowa Rada Miasta w tej chwili jeszcze nie działa chociaż myśmy już jednolity tekst statutu opublikowali w Echu. Jednakowoż do tej pory nie okazał się w Dzienniku Urzędowym do tej pory tekst naszej uchwały o zmianach w statucie MRM. I to powoduje odwlekanie terminu do ogłoszenia wyborów do nowej kadencji MRM. Przyznam się szczerze, że dosyć długo to trwa w tym wypadku, jakieś jest zahamowanie w Dzienniku Urzędowym.
  2. przypominam, że w miejsce ś.p. Zygmunta Wojtkowiaka czeka nas wybór uzupełniający do Rady w okręgu nr 1 Puszczykowa Starego. Stosownie do zarządzenia Wojewody odbędzie się 15 stycznia 2006 roku odbędą się wybory i chwilowo trwają czynności przygotowawcze zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę.
  3. jeżeli chodzi o uzupełnienia oświadczeń Radnych jakie Państwo byli uprzejmi złożyć to zostały przekazane do Urzędu Skarbowego.
  4. 8 listopada odbywał się światowy Dzień Seniora. Z naszej strony sponsorowało miasto małą, drobną uroczystość z tej okazji, która odbyła się w sali parafialnej Kościoła św. Józefa i na które zostaliśmy zaproszeni. Była bardzo sympatyczna jak zwykle atmosfera.
  5. jak co roku odbyła się uroczysta msza święta przy krzyżu ku uczczeniu Święta Niepodległości.
  6. mieliśmy niecodzienny jubileusz 50-lecia pracy Pani doktor Pruszewiczowej. Niecodzienny dlatego, że to była praca lekarza wyłącznie poświęcającego się leczeniu na terenie naszego miasta od samego początku. Bo można mieć 50-lecie pracy w różnych sytuacjach, ale tutaj w tym wypadku jest jednorodność tej pracy na rzecz naszych mieszkańców i gratulacje z upominkiem żeśmy w Urzędzie przekazali Pani doktor Pruszewiczowej na spotkaniu.
  7. w szkoleniu i spotkaniach dotyczących konstrukcji budżetu oraz współpracy z organizacjami uczestniczył z naszej strony w listopadzie Pan Wiceprzewodniczący Szafarkiewicz.
  8. muszę jeszcze zwrócić uwagę, że ostatnio bardzo osłabła frekwencja na posiedzeniach komisji. Mieliśmy kilka wypadków, że komisje działały w kadłubowym składzie zaledwie pięćdziesięcioprocentowym co nie wpływa dobrze na ich obraz i ewentualne efekty ich działalności. Prosiłbym uprzejmie jednakowoż o zmobilizowanie się i uczestniczenie w posiedzeniach komisji rady.
  9. 29 grudnia odbędzie się kolejna sesja poświęcona wyłącznie uchwaleniu budżetu na rok 2006. Propozycja jest, żeby wzorem roku ubiegłego przeprowadzić tę sesję w godzinach przedpołudniowych, od godziny choćby 8:30 z uwagi na to, że jest to bardzo obszerny materiał i trudno przewidywać jak długo będzie trwała. Dosyć dużo jest tych wniosków do rozpatrywania w związku z powyższym prosiłbym uprzejmie o przychylenie się do tej koncepcji.
-      Radny Rzepczyński- Czy sesję moglibyśmy przesunąć z 29 na 30, na piątek? To moje pytanie, moja prośba.
-      Radny Bekas- Po to był harmonogram robiony by każdy wcześniej sobie zaplanował zajęcia tak by uczestniczyć w sesji. Mnie nie odpowiada inny termin.
-      Przewodniczący Thiel- Widzi pan jest niestety kłopot. Może się jednak panu uda. Rzeczywiście jest to sytuacja taka, że są noworoczne uroczystości. Może być o 8 rano.. Proponujemy 29 grudnia na godzinę 8:00,. Nie zgłoszono sprzeciwu. Termin został przyjęty.
 
cd. Projektu uchwały nr 184/05/IV -
-      Pani A.  Szawelska- Istotnie tak jak wspominałam jest termin od złożenia protestu. Jest to termin czternastodniowy od wyłożenia planu. W związku z tym rzeczywiście nie można nowego protestu do tego planu w takim brzmieniu jak został wyłożony  zgłaszać bo jest już po terminie. I rozwiązanie są właściwie dwa. Bo albo pan wycofa w ogóle ten protest, nie będziemy go rozpatrywać, albo my go odrzucimy a ze swej strony Pan złoży wniosek do planu co spowoduje, że wniosek ten zostanie rozpatrzony i będzie plan na nowo wyłożony w tym nowym brzmieniu z uwzględnieniem wniosku. Czyli nie będzie to załatwione w formie protestu a jedynie w formie nowego wniosku, który zostanie złożony, uwzględniony. To znaczy taka możliwość prawna istnieje, że ten protest będzie w takim brzmieniu jaki został złożony do tego planu, odrzucony jako niezasadny. Natomiast jeżeli wpłynie nowy wniosek do tego planu to jest możliwość, aby go uwzględnić i ponownie wyłożyć plan do konsultacji co oczywiście przedłuży proces.
-      Radny Szafarkiewicz- Czy termin "wolne zawody"- czy takie określenie  funkcjonuje w planach?
-      Pani Szawelska- Ostatnia ustawa o przedsiębiorczości zlikwidowała termin "wolne zawody". Nie ma już teraz tego rozróżnienia ponieważ teraz każdy wolny zawód stał się działalnością gospodarczą. To jedynie mogłoby być traktowane jako takie zwyczajowe czy historyczne określenie. Bo kiedyś wolnym zawodem był lekarz, prawnik, architekt. W tej chwili wszystko to zostało objęte. Od zeszłego roku powrócono do dawnej terminologii, nie ma wolnych zawodów, jest działalność gospodarcza, nie ma już terminu wolnego zawodu.
-      Pani Stempniak- To wynika z rozporządzenia o inwestycjach, które mogą pogorszyć stan środowiska i które obligatoryjnie pogarszają stan środowiska. I tam są właśnie wymienione jedne i drugie i na pewno ani te ani te nie mogłyby się znaleźć w tekście planu. Te  które są niewymienione w tym rozporządzeniu, na dzień dzisiejszy można by chyba tak sformułować. Ale to jest kwestia opracowania nowego planu.
-      Przewodniczący  Rady M. Thiel- Przede wszystkim zależy od pana Palmowskiego czy na tą koncepcję przystaje. Chodzi o to, że jest w tej chwili taka propozycja, że to co Pan proponuje można my potraktować, trzeba potraktować jako nowy wniosek do planu w zamian za ten wniosek, który Pan przedtem złożył i który Pan by w tej chwili musiał wycofać. I wtedy Pan złoży nowy wniosek, plan ostanie wyłożony ponownie do wglądu i wtedy będzie rozpatrywany. Czy może Pan oświadczyć wobec tego do protokołu, że Pan ten wniosek wycofuje i że Pan zrozumiał całą kwestię?
-      Pani  A. Szawelska- Chcieliśmy jeszcze wyjaśnić, że  ze względów proceduralnych najbardziej prawidłowo będzie odrzucić Pana protest dlatego, że po pierwsze wycofanie protestu nie może być pod warunkiem,
- Przewodniczący Rady M.Thiel -  zakończymy tą dyskusję bo jest to pozaregulaminowe działanie. Czy jeszcze są jakieś uwagi. Jeżeli nie ma uwag to proszę o przegłosowanie w tej szacie jakiej projekt został przedstawiony Państwu, a zatem o odrzucenie protestów, które zostały tu wymienione.
W głosowaniu  ( 12 za - jednogłośnie ) uchwała została przyjęta.
W tym miejscu Przewodniczący Rady przekazał przewodnictwo obrad Wiceprzewodniczącemu Panu J.Szafarkiewiczowi.
 
VII. Informacje Burmistrza Miasta
- Przewodniczący obrad J.  Szafarkiewicz-. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu.
-      Burmistrz Miasta J.Napierała- Ponieważ macie Państwo przed sobą informację w formie pisemnej pozwolę sobie tylko odnieść się do niektórych informacji zawartych w tej informacji pisemnej. W punkcie pierwszym dotyczącym ochrony środowiska po rozmowach z niektórymi z Państwa Radnych było zapytanie czego dotyczy sprawa koncesji na poszukiwanie przez :Polskie Górnictwo Nafty i Gazu na terenie Puszczykowa, poszukują kopalin. Z tym, że jak zostało napisane w tej informacji każde przystąpienie do prac wymaga uzgodnienia z urzędem miasta oraz uzyskania zgody właścicieli ewentualnych nieruchomości objętych tymi pracami.
Zakończyła się już weryfikacja planu aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej dotyczącej zbioru ścieków. To dotyczy kwestii, której Państwo nie rozpatrywaliście, swego czasu w zakresie wyrażenia opinii na wniosek przedstawiony przez Wojewodę. Ponieważ na nasz wniosek czyli Urzędu Miasta udało się skorygować wreszcie miejsce lokalizacji tej oczyszczalni. Ponieważ nasi sąsiedzi uważali, że jest to na terenie Mosiny, myśmy uważali zgodnie z faktami że jest to na terenie Puszczykowa. I w tej chwili już opłaty z tego tytułu wpływają do miasta Puszczykowa, myślę o opłatach za użytkowanie środowiska.
W drugim punkcie odnośnie gospodarki przestrzennej zostało udzielone zlecenie na wytyczenie rzędnych, my to nazywamy posadzki, placu na terenie centrum czyli tzw. ryneczku. Jest to konieczne ze względu na trwające już inwestycje w zakresie budowania obiektów jak również wykonania określonych projektów dotyczących sieci kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej. Trwają też prace projektowe nad opracowaniem szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu Mosiru. Dostaliśmy dwa dni temu jako Urząd kolejne wersje koncepcji opracowane przez firmę o nazwie Ferma Kresek. I po odniesieniu się Urzędu do tej koncepcji dostarczymy ją odpowiednim komisjom.
Istotnym było również to, że ogłosiliśmy konkurs na zadania wspierane przez budżet miasta w zakresie realizacji zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I wykaz tych zadań, które zostały już ogłoszone jest tutaj w załączniku. Ale umowy będą podpisywane umowy dopiero w przyszłym roku jak będzie uchwalany budżet, jak również to, że trwa w tej chwili wyposażanie sali w starej szkole, która ma być zgodnie z przedstawionymi wnioskami udostępniona organizacjom pozarządowym do prowadzenia swojej działalności statutowej.
- radny M. Rzepczyński- Co znaczy to odpowietrzanie studzienek kanalizacyjnych, lokalnych punktów tłocznych.
-Burmistrz Miasta J. Napierała- Ponieważ z zasady nie budowaliśmy odpowietrzeń na tzw. pompowniach w niektórych miejscach emitowane są zapachy. Ponieważ mamy też informacje, że w dalszym ciągu co niektórzy mieszkańcy jeszcze przepompowują ścieki znajdujące się w szambach do kanalizacji w związku z tym w któryś tam momentach tygodnia, intensywnie brzydko pachnie, postanowiliśmy w tych newralgicznych punktach zamontować dodatkowe jeszcze systemy wywietrzenia tychże studzienek w których znajdują się pompownie.
-  radny S. Balbierz- Czy jest to błąd w dokumentacji czy powstała jakaś nowa wersja tego, że należy odpowietrzać te studnie przepompowe?
-      Burmistrz M. J.Napierała- Nie ma żadnego błędu w dokumentacji tylko reagujemy na te miejsca, które są autentycznie podnoszone przez mieszkańców i jak Pan tutaj zauważy jest tych przypadków kilka natomiast pompowni jest kilkadziesiąt zamontowanych w Puszczykowie.
-    radna  M. Ornoch-Tabędzka- Mam kilka pytań. Pierwsze dotyczy programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Wiem, że program gospodarki odpadami nie został jeszcze zrobiony, rozmawialiśmy o tym na ostatniej Komisji Ochrony Środowiska. Czy jest wykaz domostw, w których jeszcze używa się azbestu jako pokrycia dachowego. I czy w ogóle wiadomo jakim problemem, w jakiej skali, azbest jest problemem Puszczykowa.
-      Burmistrz M. J.  Napierała- Pierwsza kwestia jest taka, że trwa w tej chwili opracowanie programu gospodarki odpadami. Na początku stycznia będzie on gotowy. Odnośnie sprawy inwentaryzacji pokryć dachowych, głównie dachowych, azbestem, czy płytami azbestowymi zawierającymi azbest, to też będzie na początku stycznia już informacja w miarę pełna.
Jest w tej chwili obowiązek prowadzenia inwentaryzacji, ewidencji, czy wszyscy producenci odpadów mają podpisane stosowne umowy. Ten proces trwa ponieważ zwróciliśmy się do firm, które na naszym terenie mogą prowadzić zbiórkę odpadów, żeby przesłały nam wykaz zawartych umów i na tej podstawie zweryfikujemy kto z mieszkańców nie ma takiej umowy zawartej.
-     radna M. Ornoch-Tabędzka- Też zainteresowałam się tymi poszukiwaniami złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Czy wiadomo gdzie to ma miejsce czy to po prostu ta firma nie określa w tej chwili.
-      Burmistrz M. J.  Napierała- Ta firma określiła obszar kilku gmin i między innymi włączyła w to Puszczykowo. I zwrócono się o przedłużenie koncesji na te poszukiwania. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami ta koncesja została wydana, ważna do 31 grudnia 2006 roku. Natomiast być może że będzie tak, że w ogóle na terenie Puszczykowa i tak raczej się zdarzy, te poszukiwania nie będą prowadzone.
-     radna M. Ornoch-Tabędzka- Jest podane, że wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy w tym 3 odmowne. Czy można wiedzieć co z reguły jest przyczyną odmowy.
I jest druga sprawa o podziale nieruchomości. Z tego co wiem w Puszczykowie nie ma jakby możliwości wtórnego podziału nieruchomości. Co spowodowało, że takie decyzje zostały podjęte, pozytywne.
-      Pani Stempniak- Decyzje o warunkach zabudowy robi się na podstawie art. 61 ustawy, która mówi, że musi być spełnionych pięć warunków, żeby można było w ogóle ją wydać. Jest to między innymi możliwość ustalenia warunków na podstawie kontynuacji zabudowy sąsiedniej. I do każdej decyzji wykonuje się analizę urbanistyczną. Akurat te decyzje, które tutaj są wymienione, odmowa wynika z treści analizy urbanistycznej. Po prostu takiej zabudowy o jaką wnioskowano nie było na terenach sąsiednich dlatego musiała być odmowa.
-  radna M. Ornoch-Tabędzka- Decyzje o podział nieruchomości- na jakiej podstawie wydano te decyzje skoro generalnie jest przyjęte, że się nie dzieli wtórnie nieruchomości.
-      Pani Stempniak- Te cztery decyzje, które tutaj są to jest między innymi teren Parafii przy ul. Kościelnej, to jest realizacja tego planu centrum. Na ul. Poznańskiej to jest regulacja granic, takie drobne zmiany. Nie ma takiego pojęcia jak wtórne podziały. Podział to jest zawsze podział. Powstaje albo samodzielna albo niesamodzielna działka. Tutaj akurat w dwóch przypadkach nie powstała samodzielna działka, a w dwóch tak.
-      Burmistrz M. J.  Napierała- Jeśli można odnieść się do stwierdzenia Pani Radnej, że w Puszczykowie nie ma wtórnych, nie ma np. podziałów możliwych jeżeli jest opracowany plan i plan tego nie przewiduje. Natomiast zdarzają się przypadki właśnie w celu zniesienia współwłasności lub w oparciu o inne przepisy niż to przewidują, związane z gospodarką przestrzenną.
-    radna M. Ornoch-Tabędzka- Dotyczy prac projektowych nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu Mosiru. Panie Burmistrzu, jest to zlecone jakiejś konkretnej firmie, która być może przedstawi nam wspaniałą koncepcję. Natomiast z tego co wiem Komisja Urbanistyki wnioskowała swego czasu o rozpisanie konkursu. Czy może Pan odpowiedzieć dlaczego ten konkurs nie został rozpisany. I dlaczego nie ma możliwości wyboru pomiędzy różnymi koncepcjami.
-      Burmistrz J. Napierała- Poproszę w tej kwestii Panią Stempniak. Ponieważ Pani pytała o tą kwestię na poprzedniej kwestii w związku z tym proszę o udzielenie informacji.
-      Pani Stempniak- Dla terenu centrum jest uchwalony plan zagospodarowania, dla obszaru Mosiru jest też uchwalony plan zagospodarowania, to ogłoszenie konkursu byłoby powtórzeniem, powrotem do stanu przed planem, tak jakby ich nie było. A tutaj decyzja była o tym, żeby jednak wykorzystać te plany, które zostały tam wieloletnią pracą uchwalone. One w sumie definiują przeznaczenie i w jakiś sposób też już zagospodarowanie również. można jedynie dopracować tą strefę Mosir-u do lasu i to już trzecia teraz firma opracowuje kolejne wersje. One będą przedstawione na komisji w niedługim czasie.
-      radna M.. Ornoch-Tabędzka- Czy mam rozumieć, że będą przedstawione trzy wersje?
-      Pani Stempniak- To znaczy te dwie z początku tego roku to były wstępne, na podstawie których miała być zrobiona szczegółowa. Jest teraz powiedzmy że jakaś bardziej szczegółowa.
-     radna M. Ornoch-Tabędzka- Dlatego pytam ponieważ nie bardzo rozumiem, nie widzę przeszkód by wykorzystać stare, istniejące plany zagospodarowania przestrzennego do tego żeby ogłosić konkurs na koncepcję rozwiązań architektonicznych, czy również urbanistycznych w ramach tych zatwierdzonych planów. Mimo wszystko mogą one różnić się wizją osoby projektującej. I dlatego wniosek o przeprowadzenie konkursu wydawał mi się bardzo celowy ponieważ daje to większą różnorodność i większą szansę na to, że wybierze się coś naprawdę bardzo dobrego. Jest sporo młodych ludzi z fantazją, którzy potrafią naprawdę wymyślać wspaniałe rzeczy. I dlatego pytam dlaczego nie został ogłoszony konkurs.
-      Pani Stempniak- Trudno odpowiedzieć mi dlaczego. Jest zdefiniowana część tego terenu i jest w trakcie realizacji więc co do tej części usług centrum byłoby to przewróceniem całej tej koncepcji, przekreśleniem iluś tam lat prac projektowych i inwestycyjnych, które są w tej chwili.
-      Pani Stempniak- Wniosek o konkurs był na całość. Dlatego Pan Burmistrz zdecydował, żeby nie robić na tą drugą część tylko skorzystać z koncepcji, które były wykonane i zrobić coś najbardziej odpowiadającego oczekiwaniom miasta, ale nie wiem czy to już jest ta wersja.
-      Radna U. Rudzińska- Myślę, że tu się Panie nie rozumieją. Bo to, że zrobiony jest plan, że mniej więcej wiemy co tam będzie, ale nam chodziło o rozwiązania konkretne tych właśnie zaplanowanych elementów, które mają tam być. O wizualizacje jakgdyby czyli o przedstawienie. Bo różnie, tą samą funkcję można przedstawić i zaprojektować w różny sposób i tu chodziło o tą kwestię a nie o sam plan.
-      Pani Stempniak- Wizualizacje były przecież robione. Nie było to faktycznie w formie konkursu, było to zlecone dwóm firmom.
-     Przewodniczący obrad  Radny Szafarkiewicz- Rozumiem, że nie ma więcej pytań.
 
VIII. interpelacje i zapytania radnych
- radny J. Szafarkiewicz - Chciałem się dowiedzieć czy istnieje możliwość złożenia wniosku,  wespół z sąsiadującymi gminami tzn. z Mosiną, Luboniem, aby droga 430 została wpisana do planu rozwoju  powiatu poznańskiego by w ciągu najbliższych lat ponieważ jakość tej drogi jest bardzo słaba. Jest to bardzo uciążliwe i robi się niebezpieczne ponieważ ilość samochodów bardzo wzrosła. Są godziny szczytu gdzie jedzie się w permanentnym korku. Ponieważ wiem, że teraz dwie, czy trzy inwestycje robione są w Swarzędzu. Ta droga kiedyś była przewidziana do poszerzenia, były różne koncepcje i dwupasmowej i dodania trzeciego pasa jezdnego, co już by ułatwiło myślę nam egzystencję.
-      Burmistrz M. J. Napierała- Myśmy jako Urząd tą kwestię zgłosili do projektu Strategii Rozwoju Powiatu, natomiast otrzymaliśmy odpowiedź że ta droga nie jest drogą powiatową tylko ta droga podlega Marszałkowi. I jest to droga w kwestii Zarządu Wojewódzkiego Dróg w Poznaniu, czy tam w województwie naszym i z tego co było wcześniej zgłaszane to jest ten problem zgłaszany do Marszałka, ale według informacji które posiadamy to jest to droga przewidziana do modernizacji na okres prawdopodobnie do roku 2010.
-      Radna U. Rudzińska- Mamy grudzień, zbliżamy się do świąt. Czy jest zaplanowany wystrój świąteczny miasta. I jak będzie wyglądało pożegnanie starego roku i czy jest coś organizowane bo nic nie słychać do tej pory.
-      Burmistrz M. J. Napierała- Wystrój będzie ale jak zwykle skromny ponieważ to wymaga pewnych nakładów. Natomiast, odnośnie pożegnania, na podstawie uwag dotyczących sylwestra zeszłego roku, w tym roku Urząd nie przygotowuje takiego spotkania.
-     radna  M.  Ornoch-Tabędzka- W sprawie wyjaśnień dotyczących interpelacji związanych pubem Jamajka przy ul. Żupańskiego. Otóż otrzymałam informację podpisaną przez magister inżynier Alinę Stempniak, która brzmi w sposób następujący- "W związku z interpelacją..." itd. wyjaśnia - że budynek zlokalizowany na terenie działki 1274 położonej w Puszczykowie przy ul. Żupańskiego został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę znak, z 24 lutego 1989 roku wydanego przez Naczelnika Miasta Puszczykowo na budowę pawilonu zakładu cukierniczego. Obecny sposób użytkowania budynku odbiega od funkcji wyszczególnionej  w w/w pozwoleniu na budowę jednak funkcja obecna oraz projektowana na etapie budowy stanowi działalność gospodarczą o charakterze gastronomicznym.
Uważam tą odpowiedź za kuriozalną. Chciałabym usłyszeć o tym co Urząd może zrobić w celu wyegzekwowania od właściciela użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem w wydanym pozwoleniu budowlanym.
-      Pani Stempniak- Urząd może jedynie zgłosić do Nadzoru, jeżeli taka jest wola, obecny sposób użytkowania prosząc o kontrolę prowadzonej tam działalności.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Czy Urząd wystosował takie pismo?
-      Pani Stempniak- Nie, nie wystosował.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- To ja bardzo uprzejmie proszę, żeby Urząd wystosował takie pismo. Rozumiem że, to jest dla mnie naturalna czynność którą Urząd powinien podjąć
-      Pani Stempniak- Nie ma takiego obowiązku Urząd, nie ma kompetencji nadzoru budowlanego. Zwykle robi to na podstawie składanych wniosków mieszkańców. Nie mamy kompetencji nadzoru.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka - Prosiłam o wyjaśnienie całej sprawy.
-      Pani Stempniak- Ale wyjaśniliśmy skąd się wzięło pozwolenie i na jaki rodzaj obiektu. Tak było śmiesznie napisane w tym pozwoleniu- zakład cukierniczy. Nie wiem dlaczego Pani to uważa za kuriozalne.
-      Radna M. Ornoch-Tabędzka- Bawimy się w ciuciubabkę. Oczekuję od Urzędu skuteczności. Nie wypisywania czegoś co jest stanem faktycznym. Mnie stan faktyczny nie satysfakcjonuje i oczekuje zmiany.
-      Radny J. Szafarkiewicz- Chciałem podkreślić, że Pani Stempniak powiedziała że Urząd nie jest władny dokonywać zmian.
-      Burmistrz Napierała- Używanie sformułowań- odpowiedź kuriozalna, to jest w stylu Pani Ornoch-Tabędzkiej, Radnej tego miasta. Ale proszę łaskawie zapoznać się z przepisami które są i obowiązują i brać je pod uwagę.
- radna M. Ornoch-Tabędzka- Nie wiem czy one się akurat mieszczą w tym punkcie programu- interpelacje bo są to właściwie konkretne wnioski, czy potem  w wolnych głosach i wnioskach, proszę ewentualnie mnie poprawić jeśli one nie powinny się znaleźć w tym miejscu. Chciałabym zgłosić dwa wnioski do budżetu na rok 2006. Bardzo się cieszę, z informacji Pana Burmistrza dowiedziałam się, że w wyniku weryfikacji na wniosek Urzędu Miasta plany aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej opłaty za wykorzystanie środowiska z tytułu zrzutu ścieków wpływają do Puszczykowa. Cieszę się dlatego, że wnioskowałam o to od dwóch lat i jestem zadowolona, że Urząd podjął te działania. Wpłynęła z tego tytułu z Urzędu Marszałkowskiego kwota ponad 20 tys. zł. A gdyby byłoby to w ubiegłym roku to bylibyśmy o kilka tysięcy do przodu. Niemniej ponieważ jest sytuacja taka, że tych pieniędzy jest po raz w funduszu celowym na ochronę środowiska więcej, a jednocześnie wczoraj na Komisji Komunikacji Społecznej rozmawialiśmy o wyodrębnianiu w poszczególnych działach pieniędzy na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego. W związku z powyższym prosiłabym ewentualnie o uwzględnienie w budżecie w dziale 900, tam gdzie jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, również wyodrębnienie co najmniej tej kwoty, która wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej. Ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę ekologiczną, a szczególnie szkoły puszczykowskie bardzo dużo w tym zakresie robią i mogą zrobić jeśli będą miały tylko jakąkolwiek motywację. Stać ich na bardzo wiele, wynika to również z pomysłów które padały w czasie projektu który obecnie realizuję. I myślę sobie, że byłaby to nie tylko znakomita motywacja dla szkół, ale jednocześnie świetna forma edukacji dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa. I to jest jeden wniosek.   
A drugi wniosek jest taki, że również w planie budżetu na rok 2006 w dochodach miasta pod hasłem- straż miejska, plan dochodów wynosi 800 zł. Rozumiem, że skoro miasto zakupi radar, który będzie kosztował 150 tys. zł i z tego radaru spodziewamy się, że będą jakieś dochody w postaci mandatów, ponieważ naruszanie prędkości jest sprawą tak nagminną, to chciałabym żeby ewentualnie zweryfikować ten dochód 800 zł i zaplanować go na trochę wyższym poziomie. Trudno mi powiedzieć w tej chwili na jakim poziomie. Sądzę, że można o to zapytać gminy ościenne. I właściwie chciałabym jeszcze poddać to pod dyskusję.
-      Burmistrz M. J.  Napierała- Odnośnie drugiego wniosku, jeżeli radar nie został zakupiony to przygotowując projekt na 15 listopada nie można było takiej pozycji przewidzieć. A jak Państwo doskonale wiecie kształtowanie budżetu gminy jest w kompetencji rady i jeżeli takie przesłanki zaistnieją to będzie zweryfikowane.
-     Przewodniczący obrad J.  Szafarkiewicz- Nie widzę dalszych pytań. Przechodzimy do punktu obrad.
 
IX. Wolne głosy
-      Pani Z. Skibińska- proszę o uhonorowanie Pani dr Klatt. Obchodzi 55-lecie pracy zawodowej i dalej jest czynna zawodowo.
-    Pani A. Rutkowska - odnośnie harmonogramu budowy ulic  czy można mieć do niego wgląd, na jaki okres jest ten harmonogram, czy jest on zgodny z wcześniej przyjętymi kryteriami. Ulica Rządowa jest bardzo ruchliwą ulicą. Zgłaszam również że jest duże, niebezpieczne nachylenie drzew nad ul. Wysoką, przy dużych wiatrach grodzi to wypadkiem.
-      Pani  G. Ozorowska- Myślę, że są jakieś nadwyżki budżetowe i że można chociaż dwie choinki dla mieszkańców postawić. Myślę, że mamy tyle firm w mieście, że zafundowanie skromnych lampek na te dwie choinki to myślę tylko byłby zaszczyt a nie żaden wielki wydatek. Druga sprawa, bardzo się cieszę czytając informacje Burmistrza na temat budżetu, że jest uwzględnione zakole Warty o które Stowarzyszenie od roku konsekwentnie czyniło staranie również z grupą Radnych. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli mam tutaj skserowany z listopadowej Rzeczypospolitej króciutki tekst pt. "Obywatele odkupią polanę". Sytuacja w Krakowie. Pozwoliłam sobie skserować dla każdego z Państwa bo myślę, że na sesji budżetowej będziemy o tym rozmawiać, bo są tam jednak jakieś pieniądze zarezerwowane. Także każdy z Państwa może się zapoznać.
-     radna M. Ornoch-Tabędzka- Chciałabym skorzystać z okazji i zaprosić Państwa na zakończenie projektu o dialogu w gminach mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, które mają być źródłem lokalnych inicjatyw i współpracy w zakresie rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej. Finał tego projektu będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap 8 grudnia- warsztaty mikroregionalne w Jeziorach o godz. 14:00. I drugi- duża ogólnopolska konferencja w Rosnówku koło Stęszewa 15-16 grudnia. Chciałabym zainteresować Państwa i zaprosić do uczestnictwa z tego tytułu, że jest to projekt, który nas bezpośrednio jako mieszkańców Puszczykowa dotyczy. Wnioski z tego projektu będą uwzględnione w Planie Ochrony WPN. I myślę, że ten projekt jest wyjściem do następnego, który waży się na pewno ponieważ stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu wygrało grant na 80 tys. euro z Funduszu PHARE 2003 na realizację strategii rozwoju turystyki w gminach mikroregionu WPN. Jest intencja 7 gmin, żeby przystąpić do tej strategii. Jest stanowisko miasta Puszczykowa, że jeśli nie będzie to niezgodne z interesem mieszkańców to Puszczykowo przychyla się do tego projektu. W związku z czym polecam Państwa uwadze zarówno te warsztaty jak i tą konferencję. Pozwolę sobie rozdać programy, żebyście Państwo wiedzieli ewentualnie na co możecie liczyć w tych dniach.
-      Pani A. Rutkowska - czy zostały złożone wnioski o fundusze unijne?
-      Burmistrz M. J.  Napierała- Dzisiaj na temat harmonogramu budowy ulic w ramach budżetu 2006 nie było mowy za wyjątkiem jednej kwestii ul. Poznańskiej i stwierdzenia z mojej strony, że do projektu uchwały jest załączony harmonogram budowy tej ulicy.
Natomiast poza tą kwestią chciałem prosić Panią o ewentualne zwrócenie uwagi jak będzie dyskusja nad projektem budżetu na przyszły rok, że w zależności od tego ile będzie środków finansowych na budowę nawierzchni ulic w naszym mieście w przyszłym roku, między innymi ul. Rządowa jest zaproponowana tutaj przez Urząd Miasta jako jedna z tych ulic, które albo się znajdą na etapie wykonania dokumentacji albo nawet na etapie realizacji w 2006 roku. To oczywiście będzie zależało od Rady. W tej kwestii mogę tyle powiedzieć.
Ulica Poznańska i właśnie podjęcie uchwały przez Radę odnośnie zgody na udział własny budżetu miasta w projekcie modernizacji ulicy Poznańskiej jest właśnie odpowiedzią na to, że chcemy wystąpić, przyjmowanie ofert będzie ogłoszone, właśnie w tej kwestii.
- radna M.  Ornoch-Tabędzka- Tylko gwoli uzupełnienia. Urząd Miasta, Pan Burmistrz otrzymał oddzielnie zaproszenie więc już nie przedkładałam w tej chwili raz jeszcze. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że warsztaty 8 grudnia są oczywiście bezpłatne, natomiast konferencja dla osób, które nie chcą zabalować za 100 złotych,  jest symboliczna odpłatność za materiały, uczestnictwo w wysokości 30 zł. Myślę, że na tak dużą konferencję dwudniową, nie jest to kwota bardzo obciążająca więc jeśli kogoś stać to zapraszam.
-      Burmistrz  J. Napierała- Ponieważ tak się składa, że nie będę mógł wziąć udziału w tej konferencji a sam jestem ciekaw wniosków, które Państwo wypracowaliście przez cztery miesiące jak Pani była uprzejma powiedzieć wczoraj bodajże w Wielkopolskim Parku Narodowym na posiedzeniu Rady, sporo,  bardzo bym liczył na to, że te wnioski będą przekazane do Urzędu, żebyśmy mogli się odnieść jak dostaniemy następne zapytanie odnośnie wspierania jakichś inicjatyw, jak na to spoglądamy
-    radna  M. Ornoch-Tabędzka- Wszystkie etapy prac są na bieżąco komentowane. Informacje w trakcie przesyłałam do Państwa. Pan Burmistrz Ewicz uczestniczył również w jednym z warsztatów. I te warsztaty mikroregionalne 8 grudnia mają być właśnie dokładnie podsumowaniem i przekazaniem Państwu tego co zostało wypracowane. Na konferencji będzie już tylko skrót, ale oczywiście wszystkie materiały, absolutnie wszystkie, będą dostępne w formie pisanej, na dyskach CD, do wykorzystania przez wszystkie gminy.
-      Burmistrz  M. J. Napierała- Pozwolę się odwołać do pisma, które przy okazji wręczenia zaproszenia wczoraj w Parku otrzymałem i również jest częścią treści pisma, które otrzymaliśmy na początku tego projektu. Mianowicie bezpośrednimi adresatami tego projektu są przedstawiciele środowiska lokalnych, a w szczególności liderzy lokalnych organizacji pozarządowych. Pełnią rolę łączników ze swoimi środowiskami lokalnymi, z mieszkańcami, z reprezentantami podmiotów gospodarczych i władzami gmin położonych w mikroregionie WPN. Czyli inaczej mówiąc adresatami tego projektu byli przedstawiciele tychże organizacji pozarządowych. W związku z tym moje pytanie jest takie jak przedstawiłem.
-    radna   M.  Ornoch-Tabędzka- Rzeczywiście głównymi adresatami byli liderzy organizacji pozarządowych, którzy bardzo licznie uczestniczyli w tym projekcie i byli łącznikami ze swoimi Urzędami, które zostały dzięki temu zaangażowane bardziej w prace tego projektu.
-      Pani  G. Ozorowska- co z uchwałą o honorowym obywatelstwie miasta Puszczykowa?
-      Przewodniczący Rady M.  Thiel- Jest tylko problem taki, że nie ma jeszcze tych dodatków, które miały być wręczane przy honorowaniu tych osób. Stale Komisja nie może się ustosunkować do projektów statuetek jakie są proponowane przez różne osoby. I wobec powyższego niestety znowu sprawa się odwlekła o ile mi wiadomo.
-      Radny J.  Szafarkiewicz- Została powołana Komisja, która ma na celu wyłonienie tych statuetek. Niedawno wiem, że było spotkanie i może Pani Stempniak coś powie na ten temat.
-      Pani Stempniak- Było kolejne spotkanie Komisji. Było 10 prac w tym 6 prac które wcześniej brały udział i 4 nowe. Żadna z nich nie spełniała oczekiwań. Komisja zgodnie, jest pięcioosobowa, ostatnio były cztery osoby. Zawsze jest zgodne stanowisko, że nie ma wyboru. Rozszerzyliśmy konkurs na uczelnie, na Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Pan profesor Drążkiewicz rozpropagował na swojej uczelni i brali udział studenci również. Prace są u nas w pokoju dostępne i graficznie i modele. Nikt pozytywnej opinii z Komisji nie zajął.
- radna M.  Ornoch-Tabędzka- Poruszaliśmy tą kwestię na wczorajszej Komisji Komunikacji Społecznej I chcielibyśmy zobowiązać przedstawicieli Urzędu do jakiegoś bardziej skutecznego działania Może należy pomyśleć o innym sposobie uhonorowania obywateli. Ale chciałabym bardzo, żeby to zostało rozwiązane i będziemy prosić jako Komisja o wyjaśnienia w styczniu.
Jest druga sprawa również, która leży odłogiem i która moim zdaniem nie przynosi chluby miastu. Mianowicie od 3 lat miasto Puszczykowo nie potrafi wydać folderu o mieście aktualnego, z ładnymi zdjęciami. Wydawało się, że on już jest zaprojektowany, że wszystkie uwagi zostały dokonane. Był na etapie prawie że druku i sprawa utknęła w martwym punkcie. Powiem szczerze wysyłając projekt do Ministerstwa dołączałam do tego ulotki każdego miasta i nie miałam z miasta Puszczykowa.
-      Przewodniczący obrad  J. Szafarkiewicz- Nie widzę więcej pytań. Proszę Pana Przewodniczącego o zamknięcie sesji.
-      Przewodniczący  Rady M. Thiel- Dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. Ponieważ zbliżają się nasze święta Bożego Narodzenia,  mam zaszczyt i przyjemność wszystkim obecnym życzyć jak najlepszych świąt, zdrowych, spokojnych i radosnych .
Zamykam dzisiejszą Sesję. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości