Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 10/11 z 10. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się w dniu 21 czerwca 2011 r. w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1

Protokół nr 10/11
z 10. sesji Rady Miasta Puszczykowa,
która odbyła się w dniu 21 czerwca 2011 r.
w sali sesyjnej w Bibliotece Miejskiej, ul. Wysoka 1
 
OB.0002.10.11
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.00
 
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył 10. sesję Rady Miasta Puszczykowa, przywitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 14 radnych, nieobecna radna Bogumiła Dolska).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
Burmistrz Andrzej Balcerek złożył wniosek o zniesienie z proponowanego porządku obrad punktów 4, 8 i 12 tj.:
- pkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonych w Puszczykowie, stanowiących własność Miasta Puszczykowa (druk nr 55),
- pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 60),
- pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 51).
Burmistrz Andrzej Balcerek poinformował, że powyższe projekty uchwał będą ponownie omawiane podczas posiedzeń komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza Andrzeja Balcerka o zniesienie z porządku obrad pkt 4, 8 i 12.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Wniosek o zniesienie z porządku obrad pkt 4, 8 i 12 został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, z uwzględnieniem dokonanej zmiany.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 9/11/VI z dnia 31 maja 2011 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 56).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 57).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 59).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 54).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa (druk nr 62).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018 (druk nr 61).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze (druk nr 52).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok (druk nr 53).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (druk nr 58a).
 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy.
 17. Zamknięcie sesji.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 9/11/VI z dnia 31 maja 2011 r.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 9/11/VI z dnia 31 maja 2011 r.
Wynik głosowania: za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Protokół nr 9/11/VI został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 56).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami omówił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz zapytał czy wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z koncepcją i projektem, który został zatwierdzony do wykonania?
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami pani Alina Stempniak odpowiedziała, że wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem, przy niewielkich zmianach w tylnej elewacji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 65/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa (druk nr 57).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami omówił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Radny Piotr Bekas poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, aby jednoznacznie zapisać czy kwoty podane w uzasadnieniu są kwotami netto czy brutto.
Uzasadnienie omawianego projektu uchwały zostało uzupełnione o dopisanie przy podanych kwotach wyrazów: „netto”.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 66/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości (druk nr 59).
Pan Waldemar Luther z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami omówił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie omawiany projekt uchwały, przy 7 głosach „za” (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu).
Radny Piotr Bekas poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta ustalono, aby w uzasadnieniu podać kwotę brutto.
Radny Paweł Rochowiak zapytał o planowane przeznaczenie nieruchomości?
Pan Waldemar Luther odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma konkretnych planów co do omawianej nieruchomości oraz dodał, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta rozważano możliwość sprzedaży nieruchomości na rzecz właściciela sąsiadujących działek lub przeznaczenie nieruchomości na cele ogólnospołeczne (ale jeszcze niesprecyzowane).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo nieruchomości.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0 (Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz nie wziął udziału w głosowaniu).
Uchwała Nr 67/11/VI została przyjęta.
 
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 54).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że omawiany projekt uchwały ma celu wprowadzenie nowych druków wniosków o udzielenie dotacji, druków sprawozdań wykorzystania dotacji oraz druków informacji o liczbie uczniów. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że wysokość dotacji na ucznia pozostanie bez zmian i będzie wynosić 75% wydatków bieżących ponoszony w przedszkolach publicznych w najbliższej gminie (dla Puszczykowa najbliższą gminą jest Mosina) oraz 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, jeśli chodzi o inne formy wychowania przedszkolnego. Ponadto prezentowany projekt uchwały reguluje kwestie rozliczeń dotacji przez jednostki oraz rozszerza możliwość kontroli w jednostkach oświatowych.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały, przy 1 głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 68/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa (druk nr 62).
Sekretarz Maciej Dettlaff poinformował, że dotychczas obowiązująca uchwała ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa została zaskarżona przez prokuraturę. Zarzuty prokuratora dotyczyły przede wszystkim powtarzania w tekście uchwały zapisów ustawowych.
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że zgodnie ustaleniami Komisji Edukacji Kultury i Sportu zmodyfikowany został zapis ust. 2 pkt 1 i 2 w §2.
Z:
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 200,00 zł – I grupa,
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200,00 zł i nieprzekraczający kwoty podanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) – II grupa.:
na:
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) I grupa, w której dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do kwoty 200,00 zł,
2) II grupa, w której dochód miesięczny na członka rodziny ucznia jest wyższy niż 200,00 zł i nie przekracza kwoty podanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).”
Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury i Sportu Małgorzata Szczotka poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Małgorzata Hempowicz poinformowała o pozytywnej opinii Komisji wobec omawianego projektu uchwały oraz poprosiła o podanie kwot zasiłków.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że dla uczniów w wieku 5-18 lat wysokość zasiłku wynosi 100%, czyli 91 zł dla I grupy dochodowej oraz 80%, czyli 71 zł dla II grupy dochodowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 69/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018 (druk nr 61).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały oraz omówił zmiany, które nastąpiły w załącznikach nr 1 i 3 WPF (zmiany zostały wprowadzone ze względu na konieczność dostosowania planu dochodów i wydatków do uchwały budżetowej).
Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 do omawianego projektu uchwały – zmienić daty z 2012 na 2011 (w części tabeli dotyczącej okresu realizacji zadań) oraz w pozycji 10a w załączniku nr 1 zmienić kwoty na:
w roku 2011 – 2.680.100 zł,
w roku 2012 – 1.675.000 zł,
w roku 2013 – 3.000.000 zł,
w roku 2014 – 4.000.000 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Radny Piotr Bekas zapytał dlaczego w załączniku nr 2 przy zadaniu „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium” nie zostały określone wydatki na lata 2013 i 2014 (i podobnie w przypadku zakupu energii elektrycznej)? Natomiast w załączniku nr 1 w pkt 1e „wydatki bieżące objęte limitem” zostały określone tylko do 2014 roku.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że wydatki objęte limitem muszą wynikać z załącznika nr 2, gdzie limit na przedsięwzięcia ustala się tylko do 2014 roku. Natomiast umowy na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz zakup energii elektrycznej będą dotyczyły tylko roku bieżącego i ewentualnie przyszłego, dlatego nie ma potrzeby umocowywania Burmistrza do zawierania umów na dłuższy okres.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zmiany uchwały Nr 19/11/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2011-2018, z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
Wynik głosowania: „za” - 13 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 70/11/VI została przyjęta.
 
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze (druk nr 52).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że ww. projekt uchwały określa formę i zakres sprawozdania półrocznego urzędu oraz biblioteki. Sprawozdanie urzędu ma zawierać część tabelaryczną i opisową (szczegółowe omówienie dochodów i wydatków), natomiast sprawozdanie biblioteki powinno przedstawiać zestawienie tabelaryczne wykonania przychodów i kosztów oraz informację o remontach, konserwacjach i należnościach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 71/11/VI została przyjęta.
 
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok (druk nr 53).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zgodnie z nowymi przepisami o finansach publicznych sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone przez Radę Miasta. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że na sprawozdanie finansowe składają się: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, bilans wykonania budżetu oraz dodał, że poprzez zatwierdzenie tego sprawozdania, w księgach rachunkowych będzie można dokonać stosownych przeksięgowań, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Marek Barłóg poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt uchwały, biorąc pod uwagę fakt, iż sprawozdanie wpłynęło w terminie i zawierało elementy, które powinny się w nim znaleźć.
W związku z brakiem pytań wobec omawianego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Wynik głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwała Nr 72/11/VI została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił 10-minutową przerwę.
O godz. 18.15 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
Podczas przerwy obrady opuścił Wiceprzewodniczący Rady Janusz Szafarkiewicz.
 
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok (druk nr 58a).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił i odczytał Uchwałę Nr SO-0954/64/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2011 r. ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że w jego ocenie zarzut składu orzekającego RIO, iż w sprawozdaniu nie została zawarta informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest nieuzasadniony, ponieważ taka informacja w sprawozdaniu się znalazła.
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że brak danych w informacji o stanie mienia komunalnego za 3 miesiące 2009 roku, wynika ze zmiany okresu za jaki sporządza się informację, informacją objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
Skarbnik Piotr Łoździn podkreślił, że ogólnie opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu jest pozytywna oraz zapytał czy ma omówić sprawozdanie czy jedynie odpowiadać na pytania radnych?
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał radcę prawnego czy istotnym jest, żeby Skarbnik szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu czy można to pominąć?
Radca prawny Justyna Dykier poinformowała, że art. 271 ustawy o finansach publicznych mówi szczegółowo z czym powinna zapoznać się Rada (m.in. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu).
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że ze wszystkimi dokumentami radni zapoznali się podczas posiedzeń komisji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż potwierdził, że wszystkie komisje omówiły sprawozdanie z wykonania budżetu, w związku z czym radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że obowiązek zapoznania się z treścią sprawozdania nie musiał nastąpić dzisiaj.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czy ktoś z radnych nie zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu?
Nikt spośród radnych nie zgłosił, iżby nie zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poprosił Skarbnika Piotra Łoździna o krótkie omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił sprawozdanie z wykonania budżetu informując m.in., iż dochody zostały wykonane w prawie 28 mln zł, wydatki w niecałych 33 mln zł, co oznacza, że powstał deficyt w kwocie prawie 5 mln zł, który w całości został sfinansowany z kredytów i pożyczek - zaciągniętych na kwotę 7 mln zł (pozostała część została przeznaczona na spłatę kredytów z ubiegłych lat). Zadłużenie na koniec roku wzrosło o 73,45% o kwotę 5.722.094 zł w stosunku do roku poprzedniego i na koniec 2010 roku wyniosło 13.512.194 zł, co stanowi 48,35 % dochodów. Na obsługę zadłużenia przeznaczono 2.462.412 zł, co stanowi 8,81% wykonanych dochodów (nie spłacono kwoty 402.500 zł rat i kredytów, ze względu na brak środków finansowych na koniec roku).
Należności na koniec roku wyniosły 2.161.093 zł (w tym wymagalne 1.746.110 zł). Natomiast zaległości z tytułu podatków lokalnych wyniosły 913.289 zł (w celu wyegzekwowania zaległości miasto podejmowało szereg działań: wysyłano upomnienia, wystawiano tytuły wykonawcze, dokonywano wpisów na hipotekę przymusową).
Zobowiązania miasta na koniec roku wyniosły 3.634.518 zł i dotyczą głównie inwestycji (budowa ul. Gołębiej, płyty Rynku, rozbudowa szkoły), zobowiązań z tytułu dostaw i usług (opłaty abonamentowe za hydranty uliczne) oraz „trzynastek” dla urzędników.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2010 rok (ww. wniosek absolutoryjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radna Małgorzata Szczotka odczytała Uchwałę Nr 0955/55/16/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2011 r. ws. wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2010 (ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż otworzył dyskusję, prosząc o zadawanie pytań.
Radna Małgorzata Hempowicz zapytała czy zdaniem Skarbnika wykonanie dochodów na poziomie 92,73% jest prawidłowe?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że tak niskie wykonanie dochodów nie należy uznać za prawidłowe i niesie za sobą określone konsekwencje (jak brak możliwości regulowania zobowiązań w grudniu 2010 roku). Wykonanie dochodów na tym poziomie oznaczało mniejszy wpływ dochodów o kwotę prawie 3 mln zł. Zdaniem Skarbnika Piotra Łoździna tak duża różnica powinna zostać zauważona już w ciągu roku, w trakcie wykonywania budżetu i powinno się wówczas podjąć jakieś kroki (np. zmniejszyć wydatki lub zwiększyć zadłużenie, co umożliwiałoby regulowanie zobowiązań).
Radny Paweł Rochowiak zauważył, że kwota zadłużenia powstała w 2010 roku wynosi 5 mln i mieści się w dopuszczalnym przedziale (do 60%) oraz zapytał z czego wynika tak duży wzrost zadłużenia, bo o prawie 74%?
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że 73,45% oznacza wzrost o ok. 5 mln zł (zadłużenie na koniec 2010 roku wyniosło ponad 13 mln zł). Skarbnik wyjaśnił, że inwestycje mogą być finansowane z nadwyżki dochodów nad wydatkami, a jeśli tej nadwyżki nie ma, wówczas inwestycje można finansować tylko z zadłużenia. W 2010 roku Puszczykowo było w sytuacji, gdzie nadwyżka bieżących dochodów nad bieżącymi wydatkami wyniosła zaledwie ok. 800 tys. zł (dla porównania w latach 2006-2007 nadwyżka wynosiła ok. 6 mln zł), co obecnie jest niewystarczające nawet na spłatę zadłużenia, która kształtuje się na poziomie 2-3 mln zł rocznie.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał panią mecenas nad czym właściwie Rada będzie głosować? Zdaniem radnego absolutorium jest opinią Rady Miasta o wykonaniu budżetu (gdzie przy pozytywnej opinii udziela się absolutorium, a przy negatywnej opinii nie udziela się absolutorium). Ponadto radny Maciej Stelmachowski zapytał komu udziela się absolutorium i jakie ewentualnie byłby skutki nieudzielania absolutorium?
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok będzie poddany pod głosowanie oraz dodała, że absolutorium jest skwitowaniem dokonanym przez Radę Miasta, a nie przez Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest przedstawienie opinii oraz wniosku do Rady Miasta. Natomiast Rada głosuje projekt uchwały ws. udzielenia absolutorium, a nie wniosek Komisji Rewizyjnej.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy udzielenie absolutorium jest pozytywną opinią na temat wykonania budżetu w 2010 roku?
Radca prawny Justyna Dykier odpowiedziała, że nie tylko opinia Komisji, ale także opinia RIO.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał czy Rada, udzielając absolutorium, wyraża pozytywną opinię na temat wykonania budżetu w 2010 roku?
Radca prawny Justyna Dykier odpowiedziała, że będzie to skwitowaniem, iż budżet został przyjęty.
Radny Krzysztof Jopek powiedział, że Komisja Rewizyjna negatywnie oceniała wykonanie budżetu, i tylko ze względu na fakt, iż zmiana władzy nastąpiła na dwa tygodnie przed końcem roku, Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium nowemu burmistrzowi. Radny dodał, że podobnie brzmiała opinia RIO.
Radny Maciej Stelmachowski zapytał o konsekwencje nieudzielania absolutorium?
Radca prawny Justyna Dykier odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami, które zostały tutaj przedstawione. Natomiast nie ma w ustawach zapisów na temat konsekwencji za nieudzielenia absolutorium.
Skarbnik Piotr Łoździn uzupełniając powiedział, że nieudzielenie absolutorium w czasie 9 miesięcy od dnia wyboru burmistrza nie niesie za sobą żadnych konsekwencji.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zapytał czego dotyczyły zobowiązania wymagalne przedstawione w sprawozdaniu?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zobowiązania wymagalne dotyczyły zobowiązań wobec spółki Aquanet z tytułu opłat abonamentowych. Skarbnik dodał, że powyższe zobowiązanie powstawało od 2007 roku, od kiedy Aquanet obciążał miasto miesięcznie kwotą prawie 20 tys. zł, których miasto nie regulowało, uznając je za niezasadne. Za lata 2007-2010 spółka naliczyła odsetki w kwocie przeszło 130 tys. zł (odsetki w wysokości ustawowej). W połowie 2010 roku (od kiedy wiadomo było, że będzie trzeba spłacić powstałe zobowiązania, gdyż w identycznej sprawie gmina Mosina przegrała w sądzie ze spółką) można było przedsięwziąć kroki w celu uregulowania sytuacji. Jednakże dopiero nowy Burmistrz porozumiał się ze spółką Aquanet. Podpisano porozumienie, dzięki któremu Miasto może spłacić zadłużenie w ratach przy korzystnym oprocentowaniu, niższym niż obecna cena pieniądza na rynku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Bekas powiedział, że ocena Komisji o wykonaniu budżetu za cały 2010 rok została przedstawiona, ale w związku, że absolutorium udziela się urzędującemu Burmistrzowi za ostatnie 15 dni 2010 roku powstała taka formuła wniosku absolutoryjnego (aby mieszkańcy mogli poznać sytuację budżetu w całym 2010 roku).
Następnie radny Piotr Bekas zapytał z czego wynika wzrost majątku miasta z 45,5 do aż 180 mln zł?
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zmiana kwoty wynika przede wszystkim z braku ewidencjonowania w księgach rachunkowych wszystkich gruntów, których miasto jest właścicielem (na ok. 1000 działek ewidencjonowanych było tylko 300) oraz z innych nieprawidłowości spowodowanych brakiem inwentaryzacji.
Radny Paweł Rochowiak zapytał czy dopuszczalne jest udzielenie absolutorium przy negatywnej opinii o wykonania budżetu albo nieudzielenie absolutorium urzędującemu Burmistrzowi, które nie skutkowałoby żadnymi konsekwencjami?
Radca prawny Justyna Dykier powiedziała, że co do zasady opinia Komisji powinna być zbieżna z jej wnioskiem. Jednakże obecna sytuacja jest wyjątkowa, ze względu na 2-tygodniową kadencję nowego Burmistrza w 2010 roku. Radca prawny Justyna Dykier podkreśliła, że powyższy fakt został też zauważony w opinii RIO, która uznała wniosek Komisji Rewizyjnej za uzasadniony.
Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Wynik głosowania: „za” - 12 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1 głos.
Uchwała Nr 73/11/VI została przyjęta.
Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował za udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż ogłosił kilkuminutową przerwę.
O godz. 19.20 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż wznowił obrady.
 
Ad 13. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Andrzej Balcerek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wraz z Wiceburmistrzem Władysławem Ślisińskim odpowiedział na pytania radnych.
 
Ad 14. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż przedstawił następujące pisma (wszystkie pisma stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
 • pismo od pani Lidii Sobocińskiej-Bzdęgi (Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż poinformował, że tą sprawą zajmowała się już Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta),
 • pismo z RIO ws. wszczęcia postępowania nadzorczego wobec uchwały nr 259/09/V,
 • pismo z WSA,
 • pismo od mieszkanki Puszczykowa ws. konfliktu między handlowcami z ul. Dworcowej.
Ponadto Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż usprawiedliwił nieobecność radnej Bogumiły Dolskiej, która uległa kontuzji oraz wymienił spotkania, w których uczestniczył.
 
Ad 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radny Piotr Bekas zauważył, że akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych nieudała się organizacyjnie.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że zgodnie z warunkami przetargu firma miała zebrać 50 ton „gabarytów” w ciągu 1 dnia, ale jak się okazało wystawiono łącznie 260 ton odpadów, na co firma nie była przygotowana. Dlatego zbiórka przedłużyła się o kolejne 3 dni.
Odnosząc się do pytania radnego Pawła Rochowiaka, Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że wzrosła liczba bezpańskich psów oraz że coraz większym problemem stają się, wchodzące na posesje, dziki.
Radna Małgorzata Hempowicz podziękowała za wymalowanie na Rynku pasów oddzielających miejsca parkingowe oraz poinformowała, że przed Biedronką na miejscu dla inwalidów nadal parkują nieuprzywilejowane auta.
 
Ad 16. Wolne głosy.
Pan Jerzy Kolasa zwrócił się z prośbą o publikację w „Echu Puszczykowa” wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej oraz opinii RIO, aby społeczeństwo mogło zapoznać się z ich treścią. Następnie pan Kolasa zasugerował Burmistrzowi zorganizowanie spotkania po wakacjach i przedstawienie sprawozdania z półrocza.
Pani Wiesława Sitek zapytała czy spółka Aquanet brała pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Puszczykowa drogo płacili za założenie kanalizacji oraz dlaczego w Puszczykowie jest tak drogi wywóz śmieci?
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że spółka Aquanet ma poinformować na jakiej podstawie wyliczyła stawki opłat za wodę. Odpowiadając na drugie pytanie Wiceburmistrz powiedział, że obecnie trwają w sejmie prace nad ustawą dot. opłat za wywóz odpadów, na mocy której mieszkańcy mieliby płacić ryczałt.
Pan Gniewko Niedbała potwierdził, że w minioną niedzielę została założona w Puszczykowie Ochotnicza Straż Pożarna. Pan Gniewko Niedbała wyraził zadowolenie z powodu obecności na spotkaniu Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady oraz radość, że radna Elżbieta Czarnecka jest jedną z założycielek OSP.
 
Ad 17. Zamknięcie sesji.
O godz. 20.00 Przewodniczący Rady Zbigniew Czyż zamknął 10. sesję Rady Miasta.
 
/-/ Agnieszka Głowack-Bartkowiak
Protokolant
/-/ Zbigniew Czyż
Przewodniczący Rady Miasta
15
Lista wiadomości