Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 2/06/V z dnia 06.12.2006r

Protokół nr 2/06/V
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2006-12-06
 
Godz. rozpoczęcia: 17.00
Godz. zakończenia: 20.35
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji
  2. Ślubowanie Radnego S. Balbierza
  3. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej p.Lecha Górnego zaświadczenia o wyborze na stanowisko burmistrza miasta
  4. Ślubowanie Burmistrza
  5. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.11.2006 r.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał
  7. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta
  8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
  9. Wolne głosy
  10. Zamknięcie sesji
 
 
I.    Otwarcie sesji
- Przewodniczący Rady Miasta p. M. Błajecki powitał zebranych na sali oraz zaproszonych gości. Stwierdził quorum radnych na Sali i oświadczył, że Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Wobec braku uwag w głosowaniu ( 14 za, 1 wstrzymujący) przyjęto porządek obrad.
 
II.    Ślubowanie radnego S. Balbierza
- Przewodniczący Rady M. Błajecki poinformował, że z uwagi na dodanie do słowa "ślubuję"- słowa "uroczyście", czego nie przewiduje ustawa o samorządzie, konieczne jest powtórzenie ślubowania przez Radnego S. Balbierza.
Po odczytaniu treści roty ślubowania przez Przewodniczącego Rady Miasta
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie  dobro mojej gminy i jej mieszkańców"
Ślubowanie złożył mówiąc " ślubuję, tak mi dopomóż Bóg" radny Stanisław Balbierz.
 
III. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej p. Lecha Górnego zaświadczenia o wyborze na stanowisko burmistrza miasta
- Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie p. Lech Górny, gratulując wyboru wręczył Pani Małgorzacie Ornoch -Tabędzkiej zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Miasta.
 
IV. Ślubowanie p. Małgorzaty Ornoch -Tabędzkiej
Po odczytaniu roty ślubowania przez Przewodniczącego Rady Miasta p. Marka Błajeckiego
"Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta."
Ślubowanie złożyła mówiąc " ślubuję, tak mi dopomóż Bóg" pani Małgorzata Ornoch- Tabedzka.
- Burmistrz Miasta p. Małgorzata Ornoch - Tabędzka - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, czcigodni goście. Wiele razy układałam sobie początek tego przemówienia i w tej chwili wzruszenia ściska gardło i trudno znaleźć słowa które chciałabym powiedzieć. W głowie kołacze mi  jedna myśl, że oto całe Puszczykowo patrzy na mnie, wszyscy patrzą na mnie i czekają na moje  pierwsze decyzje. Dostrzegam wśród tych  oczu wiele bardzo życzliwych, które utożsamiają się z moim programem wyborczym, towarzyszyli mi w całej kampanii, moją wygraną przyjęli z radością, a teraz z niecierpliwością  będą patrzyli na pierwsze pozytywne zmiany. Jest jednak wiele oczu w których życzliwości  nie zobaczyłam i w najbliższym czasie nie spodziewam się zobaczyć. One  odzwierciedlają tę drugą część Puszczykowa, która moja wygraną  odbierają  jako zburzenie pewnego starego porządku i zagrożenie  być może spokojnej egzystencji. Tym pierwszym, którzy na mnie głosowali, którzy mnie popierali, będę starała się udowodnić, że zasłużyłam na ich zaufanie. Tych drugich chciałam przekonać, że nie będzie rewolucji, będę kontynuowała  wszystkie działania, które były korzystne dla miasta. Ponieważ  dokładnie zdaję sobie sprawę z istniejącego w naszym mieście podziału, tym bardziej będę starała się doprowadzić do zwiększenia wpływu mieszkańców na podejmowane decyzje. Będę chciała podzielić się z nimi władzą. W naszym programie wyborczym zgłosiliśmy propozycje  współpracy z mieszkańcami w ramach tzw. samorządów pomocniczych. Miasto w sposób naturalny dzieli się na 4 dzielnice, które kiedyś były odrębnymi wsiami: Stare Puszczykowo, dolne Puszczykowo, Puszczykówko i Niwka. Mieszkańcy każdej z tych dzielnic mają swoje  własne problemy i należy im umożliwić ich rozwiązywanie we własnym zakresie, przez uczestnictwo w ramach rady osiedla. Stworzenie bowiem samorządów pomocniczych, proszę państwa  to umożliwienie mieszkańcom rzeczywistej aktywności i możliwości wydzielenia z budżetu drobnych kwot pieniędzy na realizację małych sąsiedzkich projektów. Bardzo będę  chciała by takie projekty zagościły na dobre w tradycji współdziałania z Radą Miasta. Wszystko jest w rękach Rady, która musi jak najprędzej  znowelizować Statut Miasta  i stworzyć  podstawy prawne powstania takich samorządów osiedlowych. Wielokrotnie wspominałam podczas swoich spotkań wyborczych, że podstawą mojego działania będzie współdziałanie z reprezentantami wszystkich grup mieszkańców w tym organizacji pozarządowych. Wyobrażam sobie również, że w wielebnymi proboszczami, wspólnotami parafialnymi z wszystkimi którzy skupiają się wokół razem uzgodnionych celów, zarówno w mieście jak i poza nim. Taką współpracę rozpoczęłam w projekcie dialog w gminach mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Będę się starała realizować model dwustronnej komunikacji społecznej, reagować na uwagi mieszkańców i z szacunkiem odnosić się do ich potrzeb. Postrzegam moje przyszłe działania, działania urzędu Miasta jako służbę społeczną. Moim dążeniem będzie właściwy przepływ informacji między burmistrzem a Radą Miasta, by udało nam się mówić jednym głosem. W programie wyborczym moim jak i osób skupionych wokół Komitetu Wyborczego KWW MOT, priorytetem nr 1 było określenie wraz  z mieszkańcami nowej wizji miasta i przywrócenie Puszczykowu funkcji o charakterze rekreacyjnym. Wstępne działania zostały już podjęte w ramach projektu dialog w gminach mikroregionu. Zostały określone warunki rozwoju turystyki i rekreacji jako takiej swoistej lokomotywy rozwoju miasta. Oznacza to potencjalne pieniądze na nowe drogi, obiekty sportowe i rekreacyjne, a co za tym idzie lepszą jakość życia dla mieszkańców i atrakcyjny wypoczynek dla przyjeżdżających gości. Zdaję sobie sprawę, że z tą wizją rozwoju  nie wszyscy się zgadzają, wobec tego najważniejszą sprawą będzie rozpisanie szerokich konsultacji społecznych na temat kształtu Puszczykowa Przyszłości. Dyskusji na temat priorytetów rozwojowych i sposobu ich realizacji. Pozwolę sobie przypomnieć kilka strategicznych kierunków rozwoju, które były nakreślone w naszym programie  wyborczym, a o których realizację będę  starała się zabiegać w pierwszej kolejności. Wśród  strategicznych inwestycji to przede wszystkim sukcesywne utwardzanie ulic i utworzenie parkingów przy dworcach kolejowych. O strategicznych kierunkach rozwoju decyduje również położenie Puszczykowa na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego. To położenie zobowiązuje do współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i Nadleśnictwami, ale jednocześnie zobowiązuje do kompleksowej koncepcji urządzenia zieleni  oraz egzekucji porządku i czystości w mieście. Gdy mówię  o usprawnieniu komunikacji Puszczykowa z otoczeniem to  mówię  o dobrym połączeniu Puszczykowa z Poznaniem, droga 430 i szybka kolej naziemna, także o uruchomieniu na terenie Puszczykowa bezprzewodowego Internetu. Medium przyszłości jeśli chodzi o komunikację między ludźmi. Ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców w każdym aspekcie, zacieśnienie współpracy straż miejska, policja, mieszkańcy. Odbyłam już pierwszą życzliwą rozmowę z komendantem i myślę, że ta współpraca będzie się dobrze układała. Kolejne priorytety to edukacja dla wszystkich pokoleń, stworzenie uniwersytetu III wieku, edukacja międzypokoleniowa, edukacja międzynarodowa poprzez stworzenie mostu internetowego. Nie można zapomnieć o rozwoju kultury, a w tym o animacji życia kulturalnego i specjalnej ofercie kulturalno - rozrywkowo- rekreacyjnej dla młodzieży. Promocja  zdrowego stylu życia będzie częścią programu rozwoju turystyki i rekreacji w ramach którego postawimy na rekreację masową, spacery w parkach miejskich, rowery, gry zespołowe i szeroką ofertę spędzania czasu wolnego również dla młodzieży. Na koniec stawiam na  profesjonalny i przyjazny Urząd, na szybką, rzetelną informację i coraz lepszą obsługę klientów oraz na współpracę z gminami ościennymi i rozwój kontaktów zewnętrznych czyli przede wszystkim  współpraca i promocja i wspólne inwestycje w ramach  mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, współpraca międzynarodowa w ramach programu  Interrek, współpraca z wyższymi uczelniami miasta Poznania, rozwój kontaktów międzynarodowych. Tak jak pisałam w swojej broszurze wyborczej elementy programu rozwoju dla miasta Puszczykowa, które  przedstawiłam wykraczają zdecydowanie poza jedną kadencję. Rozpoczynam pracę w mieście z rozdysponowanym budżetem i obietnicami inwestycji poczynionymi przez mojego poprzednika. Budżet został skonstruowany o założenia stawek podatkowych, które  trudno teraz będzie zmniejszyć by choć w minimalnym stopniu zaspokoić pobudzone apetyty inwestycyjne. Nie będzie więc możliwe rozpoczęcie przedstawionych Państwu wszystkich punktów programu. Proszę Państwa zatem o rok czasu. Rok czasu, w którym będziemy mogli zmodyfikować plan rozwoju lokalnego, rok który po zrobieniu bilansu otwarcia  pozwoli na realne oszacowanie naszych możliwości i przygotowanie operacyjnego planu działania. Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i proszę o dalszy kredyt. Z tą prośbą zwracam się przede wszystkim do Rady Miasta. Dołożę wszelkich starań by nasza współpraca była oparta na rzetelnej analizie faktów i dialogu w którym wypracowane zostaną najważniejsze decyzje. Wierzę, że w przyszłym roku o tej porze będziemy mogli zrobić pierwsze podsumowanie naszej współpracy  i że wypadnie ono pozytywnie. Szanowni Państwo, jeszcze raz powracam do mojego programu wyborczego. Napisałam, że jako burmistrz chcę być przede wszystkim dobrym gospodarzem. Nie jestem politykiem. Chcę być osobą która wysłucha ludzi, zaglądnie wszędzie tam gdzie powinnam zaglądnąć by wiedzieć co się dzieje w mieście, osobą, która zarządzi zasobami w taki sposób by je pomnożyć. Dlatego moim pragnieniem jest współdziałanie ze wszystkimi, z każdym kto zechce swój czas, wiedzę i doświadczenie zaoferować naszemu miastu. Moim prawdziwym autentycznym marzeniem  jest stworzenie ponad podziałami, wizji rozwoju Puszczykowa eleganckiego i europejskiego. Dziękuję.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - dziękuję za to wystąpienie Pani Burmistrz. Chciałbym zadeklarować w imieniu moich kolegów radnych, pozwalam sobie na to teraz, odpowiadając na prośbę  pani Burmistrz, że będziemy razem współpracować razem, a nie będziemy walczyć z panią Burmistrz i między sobą. My też nie jesteśmy politykami, jest więc większa szansa, że współpraca będzie się bardzo dobrze układała. Zanim zarządzę przerwę, informuje, że wpłynęło pismo od burmistrza Napierały. Treść pisma odczytano. Chciałem również poinformować, że złożyłem do p. burmistrza pismo z prośbą  o podanie mi pewnych danych, informacji za ostatni rok. Otrzymałem to z biura urzędu. Nie otrzymałem szczegółowego sprawozdania z działalności burmistrza i urzędu w okresie przerwy miedzy działaniem Rady IV i V kadencji.
 
Zarządzono 15 minut przerwy.
Po przerwie:
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki odczytał pisma powołujące kluby radnych oraz zgłoszenia Klubów do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
- Radny K. Jopek  zgłosił poprawkę do pisma Klubu "Aktywnie i Sportowo" informując, że kandydatem Klubu do Komisji Rewizyjnej jest K. Jopek.
 
V. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.11.2006
Zgłoszono poprawki do protokołu ( błąd w nazwisku radnego Dettloffa oraz w imionach radnych Marcinkowskiej i Panek Janc).
W głosowaniu ( 14 za, 0 przeciw, 1 wstrzym.) protokół wraz z poprawkami został przyjęty.
 
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał
- Przewodniczący Rady M. Błajecki poinformował, że w dniu dzisiejszym radnym przedłożono skorygowane projekty uchwał.
- Radny J. Szafarkiewicz - proponuję by pan Przewodniczący omówił wniesione poprawki.
 
1)projekt uchwały nr 3/06/V w sprawie nazw i składu liczebnego stałych Komisji Rady
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - odczytał projekt uchwały i prosi o dyskusję.
- Radny J. Szafarkiewicz chciałbym zapytać z czego wynika  tak znaczne zmniejszenie ilości komisji. Pracując przez 8 lat w różnych komisjach, budżetowych, architektury i innych zdaje sobie sprawę ile zadań ciąży na takich komisjach i tak np. komisja budżetu i rozwoju miasta która w swoich zadaniach ma 70 %  spraw które miasta dotyczą, powinno się rozbić na co najmniej dwie komisje. Komisja budżetu jest na tyle ważna  zwłaszcza w Radzie , która swoja wolę w ustalaniu budżetu może przejawiać, że łączenie tak wielu zadań w  jednej komisji jest niezrozumiałe i na pewno będzie uciążliwe dla prac Rady.
- Burmistrz Miasta p. M. Ornoch-Tabędzka  - zrobiłam przegląd jak to wygląda w gminach powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Widziałam gminy w których jest przeważnie do czterech komisji, oczywiście po za komisją rewizyjną. W gminach wiejskich była jeszcze komisja rolnictwa. Byłam za tym by były tylko dwie komisje, komisja rozwoju i inwestycji i komisja społeczna.  Potem stwierdziłam, że może rzeczywiście będzie to może zbyt duży skrót jak na początek i moją propozycję motywuję tym, że doświadczałam dublowania się różnych prac komisji przy jednoczesnym braku komunikacji miedzy komisjami. Państwo oczywiście macie głos, możecie dyskutować. Ustalaliśmy to wspólnie z panem przewodniczącym, oczywiście zakładamy, że komisje będą spotykały się z większą częstotliwością. Będzie można w ramach komisji podzielić się na zespoły. Przewodniczący komisji organizuje prace komisji i wiele od niego będzie zależało na ile komisja będzie sprawnie działała.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki -   nie byłem za dwoma komisjami, ale uważałem, że 11 komisji na 9 tys. mieszkańców jest zbyt wiele. Po zapoznaniu się jak to funkcjonowało stwierdziłem, że wystarczą 3. Jestem za optymalizowaniem działań. Można w tych komisjach pracować częściej i rzetelniej.
- Radna I. Janicka - rozumiem, że wątpliwości budzi komisja rozwoju i budżetu miasta. Nie  wyobrażam sobie, że jest odrębna komisja, która zajmuje się budżetem ponieważ sprawy budżetu poruszane są zarówno na komisjach gdzie poruszane są zagadnienia kultury, sportu czy ochrony środowiska, zdrowia. Wiąże się to z  finansami. Radni muszą patrzeć również na budżet. Zdaję sobie sprawę, że jedna z komisji musi wziąć na swój ciężar zastanowienie się nad kwestią stawek podatkowych, czy też zaciągnięciem kredytu jeśli taka wola będzie. Tak naprawdę ciężar tej komisji to będzie  kwestia pracy nad rozwojem miasta, zastanowieniem się nad jego przyszłością i nad tym w jaki sposób inwestycje będą realizowane. Jeśli chodzi o zaniepokojenie co do zagospodarowania przestrzennego to myślę, że  nikt z nas nie jest na tyle kompetentny niż są członkowie Miejskiej Komisji Urbanistycznej i co najwyżej my jako radni możemy się z  tymi opiniami zapoznać. Jako radni mamy prawo do zaciągania opinii jeszcze kolejnych ekspertów jeśli nie damy Rady, a ja śmiem twierdzić, że w wielu kwestiach możemy nie dać Rady i nie będę przeciwna by z opinii ekspertów korzystać. Co do  podziału komisji edukacji, kultury czy sportu. Uważam, że jest to dobre połączenie. Uważam, że dotychczasowy podział tych komisji był nieszczęśliwy. Miasto nasze nie jest na tyle duże by te działania oddzielać.
- Radny J. Szafarkiewicz - zgadzam się, że te 11 komisji było to dużo. Natomiast uważam, że ta komisja, która ma się nazywać Komisją Budżetu i Rozwoju Miasta jest komisją zbyt obszerną tematycznie. Jeżeli przeczytamy zadania z poprzedniej kadencji, czym dana komisja powinna się zajmować to wynika jednoznacznie, że ta komisja będzie bardzo obciążona.
- Przewodniczący Rady M.Błajecki - myślę, że radni, którzy znajdą się w tej komisji i nie tylko w tej, będą mieli dość czasu żeby się rzetelnie zająć tym zakresem, którym się będą mieli zajmować.  Taki jest projekt.
- Radny J. Szafarkiewicz - odnośnie braku komunikacji pomiędzy poszczególnymi komisjami, z ta opinia się nie zgadzam. Z każdej komisji jest protokół i  uważam, że jeżeli radny chce zapoznać się z tematami którymi komisja się zajmowała, to do tych protokołów jest dostęp i każdy ma taką możliwość.
- Radny A.Balcerek - nie neguję ilości komisji, które pan przewodniczący zaproponował, ale czy nie byłby większy efekt pracy tych komisji gdyby te komisje pracowały tematycznie.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - odpowiem tak, jaki będzie efekt pracy komisji to dopiero się okaże, liczę, że będzie dobry.
- Radny S. Balbierz - proponuję głosować.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki -  rozumiem, że jest to Pański wniosek, który na razie nie może podlegać rozpatrzeniu. Jeszcze nie zamknąłem dyskusji. Sprawa jest ważna bowiem to co teraz zrobimy będzie skutkowało przez 4 lata.
Nie zgłoszono więcej wniosków.
 
Po odczytaniu projektu uchwały nr 3/06/V w  sprawie nazw i składu liczebnego stałych Komisji Rady w głosowaniu ( 9 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące) uchwała została podjęta.
 
2) projekt uchwały nr 4/06/V w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
- Burmistrz Miasta p. M. Ornoch-Tabędzka  - odnośnie § 2 po słowie "miasta" - proponuję skreślić słowa " w rozdz. 11 § 66".
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - czy ktoś ma uwagi do tego projektu uchwały. Nie ma. Proszę głosujemy uchwałę nr 4/06/V w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miasta.
- Radny J. Szafarkiewicz - jest to niezgodne z prawem. Powinny być zgłoszenia z sali i dopiero może być głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami.
- Radna I. Janicka - proponuję głosowanie poszczególnych kandydatur do komisji.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - informuję, że zgłoszono:
a) z Klubu "Aktywnie i Sportowo"  - zgłoszono p. K. Jopka
b) z Klubu "Razem" - zgłoszono R. Grześkowiak
c) z Klubu "Współpraca" - zgłoszono I. Janicką
d) z Klubu "Puszczykówko-Niwka" - zgłoszono S. Balbierza
e) z Klubu "Nasze Miasto" zgłoszono - Z. Czyża
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji.
W głosowaniu:
- Radny S. Balbierz ( 14 za,  0 przeciw, 1 wstrzym.)
- Radny Z. Czyż - ( 14 za, przeciw 0, wstrzym. 1)
- Radna R. Grześkowiak  ( 14 za, przeciw 0, wstrzym. 1)
- Radna I. Janicka ( 12 za, przeciw 0, wstrzym. 3)
- Radny K. Jopek ( 5 za, przeciw 6, wstrzym. 3) - kandydatura nie uzyskała większości.
- Radny J. Szafarkiewicz - proponuje jako kandydata Radnego Balcerka
W głosowaniu kandydatury A. Balcerka ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2).
W wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: S. Balbierz, Z. Czyż, R. Grześkowiak, I. Janicka, A. Balcerek.
 
Na przewodniczącego Komisji zgłoszono kandydatury:
- Radny S. Balbierz - zgłasza  p. Z. Czyża ( wyraża zgodę na kandydowanie)
- Radny A. Balcerek - zgłaszam kandydaturę p. R. Grześkowiak ( nie wyraża zgody na kandydowanie).
W wyniku  głosowania kandydatury Z. Czyża ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2) -  p. Z. Czyż został wybrany przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
- Radny  Z. Czyż  - dziękując za wybór, poinformował, że z wykształcenia jest ekonomistą. Zawodowo zajmuje się sprawami finansowymi i księgowymi.
W głosowaniu projektu uchwały nr 4/06/V ( 15 za) uchwała została przyjęta.
 
3) projekt uchwały nr 5/06/V w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki odczytał projekt uchwały.
- Radny J. Szafarkiewicz - brakuje tutaj punktu dot.  opiniowania wniosków tematycznych do budżetu miasta. Uważam, że ta komisja winna opiniować wnioski składane do Urzędu.
- Radna D. Panek-Janc - zwracam uwagę na interpunkcję i skorygowanie projektu uchwały.
- Radny K. Jopek -  odnośnie § 2 b- nie ma możliwości by komisja składała interpelacje do Rady, interpelacje, zgodnie ze Statutem Miasta są składane do Burmistrza, a nie do Rady Miasta.
- Radna I. Janicka - ja sobie tak to wyobrażam, że  komisja bez tego, że coś  przejdzie przez Radę nie powinna konsultować się z burmistrzem tak bezpośrednio. Oczywiście jestem jak najbardziej za tym. Przez ostatnie 4 lata próbowano mi uświadomić, że komisja podlega Radzie i przed tą Radą powinna  składać sprawozdanie i przez przewodniczącego Rady. W związku z tym uważam, że jest to jakiś zwitek słów.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - musimy się trzymać Statutu, Statut obowiązuje i nie został jak na razie zmieniony.
- Radna I. Janicka -  Komisja może złożyć interpelacje do Rady. Może mieć wniosek w jakiejś sprawie, prosi Radę o uwzględnienie czegoś takiego np. na przyszłej sesji jako temat wiodący i to jest wniosek komisji do Rady, a nie do Burmistrza.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - proponuje zapisać "składa wnioski do Rady i interpelacje do Burmistrza". Przegłosujmy kto jest za tym, żeby złożyć uwagi dot. stylistyki itd. do protokołu.
- Radna D. Panek-Janc - przepraszam, nie stylistyki bo zmienimy sens zapisu. Wyłącznie interpunkcji.
W głosowaniu ( 11 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący)
- Radny A. Dettloff - uważam, że przecinek może zmienić sens zdania. Powinniśmy głosować uchwałę dopiero po naniesieniu tych poprawek.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady M. Błajecki zarządził 5 minut przerwy w celu dokonania korekty uchwały.
Po przerwie:
- Przewodniczący Rady M. Błajecki przeprosił Radnych za występujące usterki w uchwałach.
- Radny K. Jopek - odnośnie treści uchwały, czy wszystkie te podpunkty np. komisja ma się zajmować cmentarzami komunalnymi. Na dzień dzisiejszy takiego cmentarza nie mamy i w najbliższych 4 latach nie powstanie, np. hale targowe. Czy jest sens wpisywania takich zapisów?
- Przewodniczący Radny M. Błajecki - Co do cmentarzy jest to w zakresie działania komisji, wynika to z ustawy.  Czy powstaną hale targowe, tego nie wiemy.
- Radna I. Janicka - wydaje mi się, ze skoro te zapisy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym to trudno je wyrzucać. Co do cmentarza gminnego to się nie zgodzę, bo pamiętam z poprzedniej kadencji chyba p. Rudzińska wielokrotnie  zgłaszała kwestię przejęcia cmentarza ewangelickiego i to jest aktualna sprawa. Proponowałabym by rzeczywiście sprawę uprościć. Bo w komisji spraw społecznych są rzeczywiście te kwestie związane z porządkiem, bezpieczeństwem i by zrobić porządek w tych zapisach, proponowałabym zostawić zapis "wodociągów i zaopatrzenia w wodę i  kanalizację, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz" tzn. zapis  usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, przesunąć do komisji spraw społecznych gdzie już są sprawy związane z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym itd. tak by te zagadnienia traktowane były łącznie.
- Burmistrz Miasta M. Ornoch-Tabędzka - ja bym się niekoniecznie z tym zgodziła, ponieważ jest to związane w dużej części z procesami inwestycyjno-organizacyjnym. Komisja Spraw Społecznych z definicji tymi sprawami raczej zajmować się nie będzie.
- Radny J. Szafarkiewicz - przypominam o tym moim zapisie  dot. opiniowania wniosków do budżetu.
- Radny W. Hetman - Uważam, że można skreślić par. 3 bo on właściwie pokrywa się z par. 2, punktem 2. Może byłoby dobrze dodać w tym miejscu - składa na sesji bieżące sprawozdanie.
Nie zgłoszono więcej uwag.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - proszę o zgłaszanie kandydatur do składu komisji.
- Radna U. Rudzińska - zgłaszam I. Janicką
- Radny A. Balcerek - zgłaszam W. Hetmana
- Radny Z. Czyż - zgłaszam M. Błajeckiego
- Radny K. Jopek - zgłaszam J. Szafarkiewicza
- Radny S. Balbierz - zgłaszam Z. Czyża
- Radna D. Panek-Janc - zgłaszam M. Schneidera
- Radny W. Hetman - zgłaszam A. Balcerka
- Radna I. Janicka - zgłaszam S. Balbierza
Kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
- Radny S. Balbierz -  ( 10 za, przeciw 0, wstrzym. 5)
- Radny A. Balcerek - ( 5 za,  przeciw 6, wstrzym. 4)
- Radny M. Błajecki - ( 11 za, przeciw 0, wstrzym. 4)
- Radny Z. Czyż - ( 9 za, przeciw 0, wstrzym. 6)
- Radny W. Hetman - ( ( 13 za, przeciw 0,  wstrzym. 2)
- Radna I. Janicka -  ( 8 za, przeciw 1, wstrzym. 6)
- Radny J. Szafarkiewicz - (12 za, wstrzym. 3, przeciw 0)
- Radny M. Schneider  - ( 12 za, przeciw 0, wstrzym. 3)
Większości nie uzyskała kandydatura Radnego A. Balcerka.
 
Na przewodniczącego Komisji zgłoszono kandydatury:
 
- Radna U. Rudzińska - zgłaszam I. Janicką
- Radny A. Balcerek - zgłaszam J. Szafarkiewicza
- Radny S. Balbierz - zgłaszam Z. Czyża
Nie wyraził zgody na kandydowanie Radny Z. Czyż.
 
W głosowaniu kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
- Radna I. Janicka ( 8 za, przeciw 0, wstrzyma. 7)
- Radny J. Szafarkiewicz  ( 5 za, wstrzym. 10, przeciw 0)
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta została Pani Iwona Janicka.
- Radna  I. Janicka -  pełnię  funkcje radnej kolejnej kadencji, służbowo pełnię funkcję dyrektora Ośrodka  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jestem trenerem i konsultantem urzędników, pracowników  korpusu służby cywilnej, szkolę organizacje pozarządowe w zakresie opracowania projektów unijnych, a także relacji interpersonalnych, kodeksów etycznych. Moim zainteresowaniem są w szczególności zagadnienia  związane z funkcjonowaniem samorządu w szczególności we współpracy ze społecznością lokalną.
 
W głosowaniu projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miast (14 za, przeciw 1, wstrzym. 0) uchwała została przyjęta.
 
4) projekt uchwały nr 6/06/V  w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
- Przewodniczący Rady M. Błajecki odczytał projekt uchwały.
- Radna I. Janicka - umknęło w tym projekcie, jest  w poprzednich komisjach, ostatni punkt dot. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań komisji. Należałoby to tutaj też wprowadzić.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - wprowadzamy ten punkt do projektu.
- Radny J. Szafarkiewicz - proszę o wprowadzenie punktu - opiniuje wnioski tematyczne złożone do budżetu.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - wobec braku dalszych wniosków, proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji.
- Radna I. Janicka - zgłaszam E. Marcinkowską
- Radny Z. Czyż - zgłaszam D. Panek-Janc
- Radny J. Szafarkiewicz - zgłaszam R. Grześkowiak oraz K. Jopka
- Radna U. Rudzińska - zgłaszam M. Schneidera
- Radny S. Balbierz - zgłaszam E. Pietrzak
- Radny W. Hetman - zgłaszam A. Balcerka
- Radny A. Balcerek - zgłaszam J. Szafarkiewicza
Wszyscy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
 
W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
- Radny A. Balcerek ( 8 za, przeciw 0, wstrzym. 7)
- Radna R. Grześkowiak ( 12 za, przeciw 0, wstrzym. 3)
- Radna D. Panek-Janc ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2)
- Radny K. Jopek ( 5 za, przeciw 0, wstrzym. 10)
- Radna E. Marcinkowska ( 11 za, przeciw 0, wstrzym. 4)
- Radna E. Pietrzak  ( 11 za, przeciw 0, wstrzym. 4)
- Radny J. Szafarkiewicz - ( 14 za, przeciw 0, wstrzym. 1)
- Radny M. Schneider - ( 11 za, przeciw 0, wstrzym. 4)
Wymaganej większości nie uzyskała kandydatura K. Jopka.
 
Na Przewodniczącego Komisji zgłoszono kandydatury:
- Radny Z. Czyż - zgłaszam p. D. Panek-Janc -  (wyraża zgodę na kandydowanie)
- Radna R. Grześkowiak - zgłaszam J. Szafarkiewicza - ( wyraża zgodę na kandydowanie)
- Radny S. Balbierz - zgłaszam  E. Marcinkowską  - (nie wyraża zgody na kandydowanie).
W głosowaniu kandydatury  uzyskały następującą ilość głosów:
- Radna Danuta Panek-Janc (  8 za, przeciw 0, wstrzym. 7)
- Radny J. Szafarkiewicz - ( 5 za, przeciw 0, wstrzym. 10)
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury Sportu została Pani Danuta Panek-Janc.
- Radna D. Panek-Janc - Dziękuję bardzo za pokładane zaufanie, którego postaram się nie zawieść. Trzydzieści lat poświęciłam w szkolnictwie na różnych szczeblach. Od piętnastu lat prowadzę własną placówkę zajęć pozalekcyjnych. Interesują mnie szczególnie metody nauczania inne niż przyjęte dotychczas.
 
Po odczytaniu projektu uchwały  nr 6/06/V w głosowaniu ( 15 za) uchwała została przyjęta.
 
5) projekt uchwały nr  7/06/V w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych
- Przewodniczący Rady M. Błajecki odczytał projekt uchwały.
Rozpoczynam dyskusję, bardzo proszę, kto chciałby zająć głos z zakresu działania tej Komisji
- Radna Janicka - Skoro poprzednio były wnioski tematyczne zgłaszane do budżetu to może konsekwentnie już też tutaj to zawrzeć.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - te poprawki będą wprowadzone, czy są jakieś głosy do dyskusji?
- Radna Janc - wątpliwość wzbudza zapis dotyczący polityki prorodzinnej, chodzi mi o wyróżnienie kobiet w ciąży.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Jest to ustawowy zapis. Nie widzę głosów w dyskusji. Proszę o zgłaszanie kandydatów do tej Komisji.
- Radny S. Balbierz - zgłaszam Radną E. Pietrzak
- Radny Szafarkiewicz - zgłaszam Radnego A. Dettloffa
- Radny Dettloff - zgłaszam Radnego K. Jopka
- Radny Czyż - zgłaszam Radną U. Rudzińską
- Radna Janicka - zgłaszam Radną D. Panek-Janc
- Radny Balcerek - zgłaszam Radnego W. Hetmana
- Radna Pietrzak - zgłaszam Radną E. Marcinkowską
- Radny Czyż - zgłaszam Radnego S. Balbierza
 
W wyniku głosowania kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
 
- Radny Balbierz  (7 za, 0 przeciw, 8 wstrzym.)
- Radny Dettloff (12 za, 0 przeciw, 3 wstrzym.)
- Radny Hetman (12 za, 0 przeciw, 3 wstrzym.)
- Radna D. Panek-Janc - (13 za, 0 przeciw, 2 wstrzym.)
- Radny Jopek (8 za, 0 przeciw, 7 wstrzym.)
- Radna Marcinkowska - (13 za, 0 przeciw, 2 wstrzym.)
- Radna Pietrzak - (14 za, 0 przeciw, 1 wstrzym.)
- Radna Rudzińska - (13 za, 0 przeciw, 2 wstrzym.)
Większości nie uzyskała kandydatura Radnego S. Balbierza.
 
Na Przewodniczącego Komisji zgłoszono kandydatury:
- Radna Janicka - zgłaszam Radną U. Rudzińską
- Radny Szafarkiewicz - zgłaszam Radnego A. Dettloffa (nie wyraża zgody na kandydowanie).
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Mamy jedną kandydaturę - p. Rudzińskiej.
W głosowaniu (14 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzym.)
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Ogłaszam, że Pani U. Rudzińska została przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych.
- Radna Rudzińska -  przez ostatnie 4 lata działałam w Radzie, również przewodniczyłam Komisji  Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i ds. Osób Niepełnosprawnych. W tej chwili zakres działania się rozszerza, ale też jest więcej członków, którzy aktywnie będą ze mną współpracować. Moje doświadczenie w ochronie zdrowia to 25 lat pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Z zamiłowania ład, bezpieczeństwo i porządek. Część z państwa mogła poznać moje działania w tej kwestii.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - dziękuję, gratuluję, głosujemy teraz nad tym projektem uchwały.
 
Po odczytaniu projektu uchwały  nr 7/06/V w głosowaniu ( 15 za) uchwała została przyjęta.
 
6) Projekt uchwały nr  8/06/V w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Statutu Miasta Puszczykowa
- Przewodniczący Rady M. Błajecki odczytał projekt uchwały.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki odczytał projekt uchwały - Ta uchwała jest konieczna ponieważ trzeba parę spraw zmienić w tym Statucie, a także dodać kilka nowych tematów. Chcemy w przyszłości wprowadzić w Puszczykowie rady osiedlowe, tego nie ma w statucie. Rozpoczynam dyskusję na ten temat.
Jeśli nie ma uwag proszę o zgłaszanie kandydatów do tej komisji.
- Radny Jopek - zgłaszam Radnego Szafarkiewicza
- Radna Janicka - zgłaszam Radną Rudzińską
- Radny Czyż - zgłaszam Radną Janicką
- Radny Szafarkiewicz- zgłaszam Przewodniczącego Błajeckiego
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Proszę o propozycje ile ma liczyć ta Komisja. Sądzę, że powinno być w tej komisji  maksymalnie 5 osób, a najlepiej 3 osoby. I tak będziemy korzystać z pomocy prawnej w tym zakresie. Jest to komisja doraźna.
- Radny Balcerek - Proponuję 7 osób.
- Radny Schneider - Proponuję 5 osób.
- Radny Szafarkiewicz - Zgłaszam Radnego Hetmana i rezygnuję z uczestniczenia w tej Komisji (Radny Hetman nie wyraża zgody na kandydowanie).
- Radny Schneider - Wycofuję mój wniosek dotyczący 5 osób.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Mamy 3 kandydatury - Radna Janicka, Radna Rudzińska i Przewodniczący Błajecki (wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie).
 
Rada wyraziła zgodę na głosowanie na wszystkich trzech kandydatów jednocześnie.
 
W głosowaniu (15 głosów za)
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Proszę teraz o kandydatury na przewodniczącego komisji.
- Radna Janicka - propozycja, aby Radny Błajecki był przewodniczącym tej komisji.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - czy są inne kandydatury? Kto jest za kandydaturą pana Błajeckiego na przewodniczącego komisji statutowej?
 
W głosowaniu (14 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzym.)
 
Po odczytaniu projektu uchwały  nr 8/06/V w głosowaniu ( 15 za) uchwała została przyjęta.
 
 - Przewodniczący Rady M. Błajecki - dziękuję. Chciałbym, aby sesje trwały maksymalnie 2 godziny, do tego będę dążył.
 
VII. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta
 
Kolejne sesje odbędą się w następujących terminach:
- 20 grudnia (środa), godz. 17.00 - dotycząca podatków,
- 28 grudnia (czwartek), godz. 17.00 sesja poświęcona budżetowi, wyjątkowo czwartek - proszę Przewodniczących Komisji o przygotowanie na tą Sesję planu pracy komisji i proszę potraktować to poważnie.
Dostaliście Państwo druki oświadczeń majątkowych. Te oświadczenia majątkowe trzeba złożyć bezwzględnie w ciągu 30 dni od dnia ślubowania. Jeśli ktoś nie złoży do 27 grudnia to straci mandat, takie są przepisy.
Proszę o przekazanie do biura Rady numerów kont osobistych w celu przekazania diet. Do tego czasu diety będą przekazywane gotówką w kasie Urzędu następnego dnia po posiedzeniu. Za posiedzenie Rady, które odbyło się 27 listopada diety zostaną przekazane wraz z dietami za dzisiejsze posiedzenie na wskazane konto. A Ci z Państwa, którzy nie wskażą konta proszeni są o odebranie w gotówce jutro, nie wcześniej niż o godz. 13 lub w piątek w godzinach pracy Urzędu.
Informuję, że jutro o godzinie 7.45 odbędzie się przekazanie Urzędu Pani Burmistrz Małgorzacie Ornoch-Tabędzkiej przez byłego Burmistrza, Pana Janusza Napierałę, ja również będę miał okazję podziękować Panu Burmistrzowi.
I jeszcze jedna informacja o godz. 16.30 w Puszczykówku, w Kościele św. Józefa, 10 grudnia w niedzielę będzie odprawiona msza w intencji Rady Miasta, Pani Burmistrz, Urzędu, wszystkich pracowników samorządowych, zapraszam w imieniu księdza Proboszcza i swoim.
- Burmistrz Ornoch-Tabędzka - po zaprzysiężeniu miałam taką możliwość i pierwszym zarządzeniem powołałam swoją zastępczynię i chciałabym Państwu przedstawić  Panią Annę Gonet. Moja propozycja dla Pani Gonet wynikała z moich doświadczeń, bardzo dobrej współpracy z p. Anią w projektach, które prowadziłam. Jest wysokiej klasy specjalistką, fachowcem. Posiada doświadczenie samorządowe i jestem przekonana, że nasza dotychczasowa współpraca, która była bardzo dobra,  będzie się w taki sposób rozwijała. Poproszę, aby się Pani przedstawiła.
- Pani Anna Gonet - Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Gonet. Jestem ekonomistką  absolwentką Akademii Ekonomicznej, wydział zarządzania. Doświadczenie samorządowe zdobywałam w Dopiewie, gdzie przez blisko trzy lata zajmowałam się pozyskiwaniem funduszy i prowadzeniem projektów związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych i krajowych i unijnych. Zaproszenie  przez Panią Burmistrz było dla mnie wielkim zaszczytem. Dlatego już teraz mogę deklarować, że wszystkie moje umiejętności  i wiedzę będę przekładać na realizację wyznaczonych przez Państwa celów, działań, projektów. Jeszcze raz dziękuję i obiecuję rzetelną pracę.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - składam gratulacje i życzę udanej współpracy z Panią Burmistrz, urzędnikami, z nami, z Radą, z nami tutaj, wszystkiego dobrego.
- Burmistrz Ornoch-Tabędzka - już pewnie Państwo dostrzegliście Pana mecenasa Stawickiego, nie miałam okazji przedstawić, poprosiłam Pana mecenasa o obsługę spraw Rady Miasta i Urzędu  i zawarłam już  z panem mecenasem ustną umowę. Bardzo proszę, gdyby pan mógł powiedzieć parę słów o sobie.
- Pan Stawicki- jestem radcą prawnym od 1982 roku. Obsługiwałem kilka podmiotów będących jednostkami samorządowymi tj. urzędy miast, gmin i starostwa powiatowe. Jednocześnie informuję, że byłem radnym Rady Miejskiej Poznania, w związku z tym kulisy działalności rady jako organu samorządowego są mi dobrze znane, a także doradzałem w pierwszej kadencji przewodniczącemu tutejszej Rady Miasta.
 
VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
 
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Pozwolę sobie przytoczyć fragment Statutu dotyczący interpelacji i zapytań radnych - interpelacje i zapytania radnych dotyczą wyłącznie spraw zasadniczych dla miasta i są  kierowane do burmistrza. Interpelacja powinna zawierać krótki opis stanu faktycznego, będący jej przedmiotem oraz wynikające stąd pytanie. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje ją adresatowi, czyli burmistrzowi. Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej w terminie miesiąca na ręce przewodniczącego i radnego, składającego interpelację. W razie uznania odpowiedzi na interpelację za niewystarczającą radny może zwrócić się do przewodniczącego Rady z wnioskiem o uzupełnienie. Biuro Obsługi Organów Miasta prowadzi rejestr interpelacji. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów miasta celem uzyskania wyjaśnień. Zapytania można składać na piśmie do przewodniczącego Rady lub ustnie w czasie sesji. Jeśli odpowiedź bezpośrednia nie jest możliwa, winna nastąpić na następnej sesji lub na wniosek pytającego na piśmie w terminie 14 dni. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach na sesjach Rady. Nie wpłynęło nic, ale jest taki punkt, proszę bardzo, czy ktoś z państwa ma interpelację lub zapytanie?
- Radny Balbierz  - składam interpelację w związku z ogłoszeniem przetargu. Do tego czasu były robione dwa przetargi na sprzątanie miasta. Zwracam uwagę, że nie może być jedna firma, która opróżnia kosze, a druga sprząta miasto. Uważam, że powinien być na to jeden przetarg na jedno i drugie.
- Burmistrz Ornoch-Tabędzka - przyrzekam, że po zapoznaniu się z dokumentacją, także na temat przetargów, wezmę ten wniosek pod uwagę.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - bardzo proszę, aby pan złożył ten wniosek na piśmie, zgodnie z procedurą.
- Radny Szafarkiewicz - chciałbym zapytać, czy możliwe jest, aby nasze sesje odbywały się we wtorki. W poprzednich kadencjach spotkanie odbywały się we wtorki. Część z nas ma tak poustawiane spotkania, że te wtorki były wolne. Stąd może wyniknąć jakaś absencja.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - nie zgadzam się. Ustaliłem środy i proszę, aby to były środy.
- Radny Szafarkiewicz - chciałbym złożyć wniosek, aby to były wtorki o godz. 16, ponieważ na sesje zapraszani są pracownicy Urzędu, merytoryczni do danych sesji i wydłuża to niepotrzebnie ich czas pracy i nasz. Z doświadczenia wiem, ze sesje kończą się o 21.  Jak będą sesje budżetowe, które trwają długo, te spotkania przeciągną się do późnych godzin nocnych.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Stawiam wniosek, aby sesje odbywały się w środy o godz. 17.00.
- Radna Janicka - trudno powiedzieć, czy Pan Szafarkiewicz wypowiada się w imieniu pracowników Urzędu. Chciałabym skierować pytanie do pani Burmistrz, jak może zaplanować nam pracę i dyspozycyjność pracowników.
Druga kwestia, przychylam się do wniosku, by sesje odbywały się w środy, chociażby dlatego, że wielokrotnie było tak, że trzeba było zwoływać awaryjnie komisję, trudno było zwołać komisję w poniedziałek. W związku z tym zdarzało się, że komisje były we wtorek, godzinę przed sesją, co  jest oczywiście dużym utrudnieniem. Ja jako przewodnicząca komisji wyobrażam sobie, że dwa tygodnie przed sesją będzie komisja rady, która zapozna się z ewentualnymi planowanymi projektami uchwał, kiedy one trafią do porządku obrad to już będą zaopiniowane, przedyskutowane, będziemy sesję do przodu.
Tempo dyskusji będzie wynikać z prac Rady i być może się okaże, że musimy dać sobie pół roku na "dotarcie się" i ewentualnie potem coś zmienić w naszych planach.
- Burmistrz Ornoch-Tabędzka - Urząd jest zobowiązany do pracy dla Rady i to Rada organizuje pracę Urzędu. W związku z tym nie widzę  problemu z tym, by pracownicy merytoryczni uczestniczyli w posiedzeniach Rady. Oczywiście będzie to  regulowane zgodnie z przepisami prawa pracy, za uczestnictwo w Komisji, za czas poświecony w godzinach popołudniowych pracownik będzie mógł otrzymać wolne w innym terminie. To jest powszechnie stosowane i  respektowane w wielu urzędach, także nie sądzę, aby ze strony prawnej był jakiś problem.
- Radny  Szafarkiewicz - ja nie mówiłem o stronie prawnej, złożyłem wniosek i proszę o przegłosowanie.
- Radny Czyż - Jeśli mamy głosować odnośnie tego, kiedy mają odbywać się spotkania, to może od nowego roku, skoro mamy już ustalony ten rok.
- Przewodniczący Rady M. Błajecki - Tak, to dotyczy przyszłego roku.
Głosujemy 2 wnioski. Kto jest za tym, aby sesje odbywały się we wtorki o godz. 16.00?
 
W głosowaniu ( 5 głosów za, 7 przeciw, 3 wstrzym.). - wniosek Radnego Szafarkiewicza został odrzucony.
 
IX. Wolne głosy
 
Radna Pietrzak - prosiłabym, abyśmy przegłosowali, które środy, ponieważ ja już muszę ustalić grafik na cały styczeń, i później nie mogę już tego zmienić.
- Przewodniczący Rady M. - nie mogę już tego zrobić, dla jednej osoby, na przyszłej sesji to ustalimy. Zapraszam obecnych tu mieszkańców to wypowiadania się.
- Radny Szafarkiewicz - odczytał dwa listy od Pana posła Arkadego Fiedlera skierowane do Rady Miasta Puszczykowa i Pani Burmistrz M. Ornoch-Tabędzkiej.
- Radna Rudzińska - rozmawiałam z Panem skarbnikiem, zdziwił mnie układ graficzny projektu budżetu, może poprosimy pana Skarbnika o inną formę budżetu.
- Pan Skarbnik Szmytkowski - projekt uchwały budżetu został zrobiony zgodnie  z uchwałą z 17 października  tego roku, zgodnie z uchwałą o procedurach uchwalania projektu budżetu miasta. Zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgodnie z tą uchwałą nie mogliśmy podać pełnej klasyfikacji budżetowej. Oczywiście projekt budżetu jest zrobiony w pełnej klasyfikacji budżetowej, działy, poddziały, paragrafy, natomiast w wersji do Regionalnej Izby Obrachunkowej trzeba było z nową interpretacją, trzeba było robić w takiej formie, jaką daliśmy przewodniczącemu Rady i daliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Urząd posiada pełną  klasyfikację budżetową i jak już wspomniałem nie ma przeciwwskazań, by przekazać taką wersję radnym.
- Radna Rudzińska - Chciałabym tylko, aby wszyscy koledzy radni, którzy mieliby problemy z wczytaniem się w projekt budżetu, żeby było wyjaśnienie, że to co w objaśnieniach jest, zawartość w paragrafach, będziemy mogli przeanalizować w następnej formie, którą dostaniemy.
 
X. Zamknięcie sesji
 
 - Przewodniczący Rady M. Błajecki - zamknięcie Sesji o godzinie 20:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                    ……………………………………...
           Protokolant                                                                       Przewodniczący Rady
 
 
 
Lista wiadomości