Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 1/02/IV z Uroczystej Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 19.11.2002r

Protokół nr 1/02/IV
z Uroczystej Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2002-11-19
 
Lista obecności radnych - stanowi załącznik do protokołu.
Radny Senior Michał Thiel  poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego.
Po hymnie radny senior  M.Thiel stwierdził, że sesja Rady Miasta zwołana została zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r o  samorządzie gminnym i otworzył posiedzenie Rady. Stwierdził quorum radnych na sali i powitał wszystkich zebranych.
I.    Ślubowanie radnych
Radny senior M.Thiel odczytał rotę ślubowania radnych, następnie w kolejności alfabetycznej wyczytał nazwiska radnych. Wszyscy radni ( 15 radnych)  po wyczytaniu nazwiska wypowiedzieli słowa " ślubuję - tak mi dopomóż Bóg".
II.    Ślubowanie Burmistrza Miasta
Radny Senior Michał Thiel odczytał rotę ślubowania Burmistrza Miasta.
Burmistrz  Miasta Janusz Napierała złożył ślubowanie mówiąc " ślubuję - tak mi dopomóż Bóg".
III.    Wybór Przewodniczącego Rady Miasta
Radny Senior Michał Thiel poinformował radnych o sposobie głosowania i wymaganej bezwzględnej większości głosów, dla ważności wyboru.
Radny Michał Thiel prosi o wybór Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu, jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:
-    Przewodniczący Komisji Janusz Szafarkiewicz
-    Członkowie: Urszula Rudzińska, Stanisław Balbierz.
Na stanowisko Przewodniczącego Rady zgłoszono kandydatury:
-    Ornoch Tabędzka Małgorzata
-    Thiel Michał
Na wniosek radnej H.Rapalskiej Kaczmarek kandydaci przedstawili się radnym.
 
-    Radna Małgorzata Ornoch Tabędzka - współpracuję z samorządami różnych szczebli, prowadzę szkolenia z zakresu  Unii Europejskiej, prowadzę Stowarzyszenie działające na rzecz samorządów, prowadzę różne programy inwestycyjne w zakresie oświaty i inne. Zgodziłam się na przyjęcie propozycji kandydowania gdyż widzę szansę zrobienia coś dla miasta. Uważam, że jestem dobrym negocjatorem i chciałabym być negocjatorem na rzecz tej Rady.
-    Radny Michał Thiel - jestem z wykształcenia adwokatem, w zawodzie tym pracowałem przez okres 40 lat. Prowadziłem różne szkolenia, kursy.  Od 1994 roku jestem radnym tej Rady. Uważam, że posiadam odpowiednie kwalifikacje prawne do zajmowania tego stanowiska. Jestem szczerze związany z tym miastem. Solidaryzuję się z programem wyborczym KWW Puszczykowianie, z którego to komitetu kandydowałem na radnego. Posiadam odznaczenia państwowe.
-    Radna I.Jankowska - jak Państwo sobie wyobrażają współpracę podzielonej Rady.
-    Radny M.Thiel -  nie bardzo rozumiem, że zaistniały podziały. Wszyscy kierujemy się dobrem miasta i nie widzę by miały powstać jakieś podziały.Praca Rady, jak wiem z doświadczenia opiera się na pracy w komisjach. Będą uchwały o powołaniu Komisji. Burmistrz jest obecnie jednostką autonomiczną. Burmistrz przedstawia projekty uchwał i Rada będzie się do nich ustosunkowywała głównie poprzez prace w komisjach. Komisje ocenią poszczególne projekty uchwał. O podjęciu uchwały decyduje Rada. Mówi się o słabych kontaktach z mieszkańcami. Wykorzystamy te uwagi. Osoby zainteresowane będziemy zapraszać na sesje.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - jak się p. zapatruje na przeniesienie sesji na godziny popołudniowe.
-    Radny M.Thiel - jestem otwarty na zmianę tych godzin.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - p. Thiel wyczerpał temat współpracy w Radzie. Chcielibyśmy się trzymać jawności działań między Burmistrzem a Radą. Uczestnictwo wyborców na sesjach jest ograniczone. Wiele spraw wymaga opinii ekspertów. Ustawa daje możliwość powołania tzw. Rady Programowej. Widzę duży potencjał wśród członków rady, który należy wykorzystać.
W celu przygotowania kart do głosowania tajnego zarządzono 5 minut przerwy.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
-    Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J.Szafarkiewicz odczytał protokół z wynikami głosowania.
W wyniku głosowania:
-    głosów ważnych 15 w tym ( 8 głosów otrzymał p. M.Thiel, 7 głosów M.Ornoch Tabędzka).
Komisja stwierdza, że Przewodniczącym Rady Miasta Puszczykowa wybrany został radny Michał Thiel.
Odczytano projekt uchwały w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Miasta .W głosowaniu ( 14 za, przeciw 0, wstrzym. 1) uchwała została przyjęta.
IV.    Wybór V-ce Przewodniczącego Rady
Zgłoszono kandydatury:
-    Małgorzata Ornoch Tabędzka - nie wyraża zgody
-    Janusz Szafarkiewicz - wyraża zgodę
-    - Iwona Jankowska - wyraża zgodę
W miejsce kandydującego Janusza Szafarkiewicza w głosowaniu jednogłośnie w skład Komisji Skrutacyjnej wybrano p. Marcina Rzepczyńskiego.
-    radny Janusz Szafarkiewicz - dziękuję .
-    radna Iwona jankowska - jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej. Uczestniczyłam w obradach różnych gremiów. Wprowadzę nowe spojrzenie na pracę Rady .
W celu przygotowania kart do głosowania zarządzono 5 minut przerwy.
Po przerwie:
Po głosowaniu  i przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna stwierdza:
-    głosów ważnych 15 w tym Iwona Jankowska otrzymała głosów 8, Janusz Szafarkiewicz głosów 7). Komisja stwierdza, że V-ce Przewodniczącą Rady została Iwona Jankowska.
Odczytano projekt uchwały w sprawie wyboru V-ce Przewodniczącej Rady Miasta.
W głosowaniu ( 14 za, przeciw0, wstrzym. 1) uchwała została przyjęta.
 
Przewodniczący Rady M.Thiel informuje, że w najbliższych dniach odbędzie się sesja Rady. Proponuje by następna sesja odbyła się w godzinach rannych z uwagi na wybór Komisji Rady, który znacznie przedłuży czas obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu.
 
Przewodniczący Rady M.Thiel dziękując wszystkim za udział w sesji zamknął obrady.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości