Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 2/02/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 29.11.2002r.

Protokół Nr 2/02/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 29.11.02
 
 
I.    Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 Przewodniczący Rady Miasta Michał Thiel powitał zebranych na sali gości i radnych., stwierdził quorum radnych i odczytał porządek obrad.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
-    Radna I.Jankowska - radni składają wniosek o powołanie w dniu dzisiejszym Komisji Rewizyjnej Rady.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel -  z mocy ustawy w skład komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Kluby jeszcze nie zostały powołane. Z tego względu postanowiłem przełożyć sprawę powołania Komisji Rewizyjnej do połowy grudnia tj. najbliższej sesji Rady.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - podstawą działania jest Statut Miasta który mówi, że skład Komisji Rewizyjnej jest 3-osobowy.
-    P.R. M.Thiel -  ważniejsza jest ustawa i jej musimy się trzymać.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - czy komisja rewizyjna nie jest teraz niezbędna. Wchodzimy teraz w gorący okres pracy Rady.
-    P.R. M. Thiel -  by nie dokonywać zmian w składzie Komisji, biorąc pod uwagę, że Komisja w chwili obecnej nie musi się zbierać można poczekać z jej powołaniem.
-    Radny W.Kociemba - Komisja Rewizyjna nie jest potrzebna przy konstrukcji budżetu.
-    Radny S.Balbierz - wnoszę o powołanie Komisji Rewizyjnej w dniu dzisiejszym.
-    P.R. M.Thiel - proszę o przegłosowanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o powołanie Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu ( 7 za, 8 przeciw, wstrzym. 0) wniosek nie został przez Radę przyjęty.
W głosowaniu ( 13 za, 1 przeciw, 1 wstrzym.) porządek obrad został przyjęty.
 
II.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - Przewodniczący Rady M.Thiel informuje, że do biura Rady nie wpłynęły uwagi do protokołu wobec powyższego stwierdza, że protokół został przyjęty.
III.    Podjęcie uchwał
 
-    P.R. M.Thiel proponuje ustalić obowiązującą liczbę członków Komisji. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach proponuje liczbę od 3-4 radnych.
-    Radna M.Ornoch-Tabędzka - wnoszę wniosek formalny o ustalenie liczby 3-5 radnych i by żaden z radnych nie mógł brać udziału w więcej niż 3 komisjach.
-    Radny  P.Bekas - przy takim wniosku nie zgadza się arytmetyka.
-    Radny M.Rzepczyński - proponuję zmniejszenie liczby Komisji.
-    Radna I.Jankowska - uważam ten wniosek za uzasadniony.
-    Radny A.Balcerek - przecież komisje mogą pracować na wspólnych posiedzeniach.
-    P.R. M.Thiel - być może jak komisje już rozpoczną działalność zgłoszą inne wnioski. Rada zawsze może dokonać zmian.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - był wniosek radnego Rzepczyńskiego o połączenie niektórych Komisji.
-    P.R. M.Thiel - jestem przeciwny łączeniu Komisji. Proszę o przegłosowanie pierwszego wniosku tj. składu Komisji od 3-4 członków.
W głosowaniu ( 8 za, przeciw 5, wstrzym. 2) wniosek został przyjęty.
 
-    P.R. M.Thiel - proszę o opinię radcy prawnego w sprawie przedłożonych projektów uchwał.
-    Radca prawny G.Tracz - podstawy prawne projektów uchwał są prawidłowe.
1)    projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowo-Prawnej
-    Radny M.Rzepczyński - komisja ta winna być komisją doraźną. Właściwym do opiniowania uchwał jest radca prawny nie komisja.
-    P.R. M.Thiel - o tym mówi § 8 ust. 3 Statutu Miasta - w Regulaminie Rady Miasta.
-    Radna I.Jankowska - proponuję zmianę nazwy na "Komisja Prawna".
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - czy Statut będziemy uchwalali przez 4 lata, uważam, że zmiana nazwy na Komisję Prawną jest  uzasadniona.
-    P.R. M.Thiel - jest to Komisja która ma czuwać nad zgodnością działalności Rady ze Statutem Miasta.
-    Radny S.Balbierz - Komisja Statutowa winna być powołana szybko, by w ciągu miesiąca dokonać zmian w Statucie. Ostatnio Statut był opracowywany przez 3,5 roku.
Do składu komisji zgłoszono:
-    M.Thiel - ( wyraża zgodę)
-    M.Ratajczak ( wyraża zgodę)
-    M.Rzepczyński ( wyraża zgodę)
-    I.Jankowska ( nie wyraża zgody)
-    U.Rudzińska ( wyraża zgodę).
W głosowaniu ( 15 za - jednomyślnie) Rada przyjęła 4 osobowy skład Komisji.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    M.Thiel ( wyraża zgodę)
-    Radny M.Rzepczyński - przewodniczący rady nie może być przewodniczącym komisji.
-    P.R. M.Thiel - proszę o wskazanie takiego przepisu.
-    Radny M.Rzepczyński - wycofuję ten wniosek.
Nie zgłoszono więcej kandydatur.
W głosowaniu ( 15 za - jednomyślnie) kandydatura została przyjęta.
W głosowaniu ( 15 za - jednomyślnie ) Rada przyjęła uchwałę w sprawie powołania Kom. Statutowo-Prawnej.
 
2. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
-    Radna I.Jakowska - uważam, że komisję budżetu i finansów, komisję ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz komisję inwestycji i majątku komunalnego można połączyć w dwie komisje:
-    Komisję budżetu, finansów i majątku komunalnego
-    Komisję ładu przestrzennego z inwestycjami
-    Radny P.Bekas - takie zacieśnianie komisji spowoduje powołanie spec komisji w postaci Rady. Uważam, że takie łączenie komisji nie jest korzystne. Ponadto zwracam uwagę, że jest to zmiana porządku obrad.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - nie mieliśmy wpływu na te projekty uchwał. Uważam, że połączenie tych komisji jest korzystne.
-    Radna M.Ratajczak - nie zgadzam się z tym wnioskiem.
-    P.R. M.Thiel - porządek obrad był przygotowany przy udziale V-ce Przewodniczącej Rady p. I.Jankowskiej i Burmistrza Miasta. Chodzi o specjalizację w komisjach. Szeroki zakres działania komisji spowoduje, że nie będzie czasu na poszczególne tematy by je wnikliwie rozpatrywać. Rozważamy pewne rzeczy teoretycznie. Inna może się okazać praktyka. Jeżeli po jakimś czasie działania komisji będą nioski o zmiany co do komisji to Rada jest władna dokonać takich zmian.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - zwracam się do radnego P.Bekasa - nie można zamykać dyskusji.
-    Radny P.Bekas - nie odbieram nikomu prawa do dyskusji. Chodzi o nie wprowadzanie bałaganu. Porządek obrad został przyjęty.
-    Radny W.Kociemba - w poprzedniej kadencji pracowałem w komisji ochrony środowiska, teraz połączonej z komisją bezpieczeństwa. Uważam, że łączenie komisji nie jest dobre.
-    P.R. M.Thiel - proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji.
Do składu komisji zgłoszono:
-    I.Jankowska (wyraża zgodę)
-    M.Ornoch Tabędzka (nie wyraża zgody)
-    P.Bekas  (wyraża zgodę)
-    M.Thiel ( wyraża zgodę)
-    M.Ratajczak ( nie wyraża zgody)
-    M.Rzepczyński ( wyraża zgodę)
W głosowaniu ( 15 za - jednomyślnie) przyjęto 4 osobowy skład Komisji.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    P.Bekas ( wyraża zgodę)
-    I.Jankowska ( wyraża zgodę)
-    I.Jankowska - ukończyłam Liceum Ekonomiczne z zakresu finansów, kończę Akademię Ekonomiczną w zakresie finansów. Mam do czynienia na co dzień z budżetami również samorządowymi.
-    P.Bekas  - byłem 4 lata radnym, członkiem Zarządu Miasta, tworzyłem budżet miasta, prowadzę swoje 2 firmy, sprawy finansów nie są mi obce.
W głosowaniu kandydatury p. I.Jankowskiej ( 6 za, przeciw 7, wstrzym. 2)
W głosowaniu kandydatury p.P.Bekasa ( 9 za, przeciw 1, wstrzym. 5).
W głosowaniu ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2) Rada przyjęła uchwałę.
3. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego
Do składu komisji zgłoszono:
-    S.Balbierz ( wyraża zgodę)
-    M.Ornoch Tabędzka ( nie wyraża zgody)
-    A.Balcerek ( wyraża zgodę)
-    H.Rapalska Kaczmarek ( wyraża zgodę)
-    P. Bekas ( wyraża zgodę)
W głosowaniu ( 15 za ) przyjęto 4 osobowy skład Komisji.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    A.Balcerek ( wyraża zgodę)
-    H.Rapalska ( wyraża zgodę)
W głosowaniu kandydatury A.Balcerka ( 9 za, przeciw 0, 6 wstrzym.).
W głosowaniu ( 15 za) Rada przyjęła uchwałę.
 
4. projekt uchwały w sprawie powołania  Komisji Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury
Do składu komisji zgłoszono:
-    A.Balcerek - ( wyraża zgodę)
-    H.Rapalska Kaczmarek ( wyraża zgodę)
-    J. Szafarkiewicz ( wyraża zgodę)
-    M.Rzepczyński ( wyraża zgodę)
W głosowaniu ( 15 za) przyjęto 4 osobowy skład Komisji.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    H.Rapalską Kaczmarek ( wyraża zgodę)
W głosowaniu (15 za ) przyjęto kandydaturę.
W głosowaniu ( 15 za) Rada przyjęła uchwałę.
 
Na wniosek Radnych zarządzono 5 minut przerwy.
Po przerwie.
 
5. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska
Do składu komisji zgłoszono:
-    Z.Wojtkowiak ( wyraża zgodę)
-    W.Kociemba ( wyraża zgodę)
-    S.Balbierz ( wyraża zgodę)
-    M.Ornoch Tabędzka ( wyraża zgodę)
-    U.Rudzińska ( nie wyraża zgody)
W głosowaniu ( 15 za ) Rada przyjęła 4 osobowy skład komisji.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    W.Kociemba ( wyraża zgodę)
-    M. Ornoch Tabędzka ( wyraża zgodę)
-    W.Kociemba  - byłem przewodniczącym tej komisji w poprzedniej kadencji Rady, jestem miłośnikiem przyrody, v-ce przewodniczącym Koła Pszczelarzy, hoduję konie.
-    M.Ornoch Tabędzka - takimi sprawami zajmuję się na co dzień. Prowadzę dialog na temat prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska.
W głosowaniu kandydatury W.Kociemby ( 8 za, przeciw 1, wstrzym. 6) kandydatura została przyjęta.
W głosowaniu ( 14 za, przeciw 0, 1 wstrzym) Rada przyjęła uchwałę.
 
6. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i ds. Osób Niepełnosprawnych
Do składu Komisji zgłoszono:
-    U.Rudzińska ( wyraża zgodę)
-    M.Chojnacka ( wyraża zgodę)
-    Z.Wojtkowiak ( wyraża zgodę)
-    M.Ratajczak ( wyraża zgodę)
W głosowaniu ( 15 za ) Rada przyjęła 4 osobowy skład Komisji
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    U.Rudzińska ( wyraża zgodę)
-    M.Ratajczak ( nie wyraża zgody)
W głosowaniu ( 15 za) Rada przyjęła kandydaturę U.Rudzińskiej.
W głosowaniu ( 15 za) Rada przyjęła uchwałę.
 
7. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury
-    Radna I.Jankowska - proponuję połączenie tej komisji z komisją ds. sportu i rekreacji.
-    P.R. M.Thiel - takie połączenie już było i nie było to korzystne. Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Do składu komisji zgłoszono:
-    K.Jopek ( wyraża zgodę)
-    W.Kociemba ( wyraża zgodę)
-    I.Jankowska ( wyraża zgodę)
-    M.Ornoch Tabędzka ( nie wyraża zgody)
-    M.Chojnacka ( wyraża zgodę)
W głosowaniu ( 14 za, przeciw 0, 1 wstrzym.) Rada przyjęła 4 osobowy skład Komisji.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    I.Jankowska ( wyraża zgodę)
-    K.Jopek ( wyraża zgodę)
-    I.Jankowska  - miałam do czynienia ze studentami, wiem w jakim kierunku winna iść nasza edukacja.
-    K.Jopek - jako członek Zarządu Miasta brałem czynny udział w pracach na rzecz oświaty i kultury. W szkole nr 1 mam dwie uczące się córki i żywo mnie interesują problemy szkoły.
W głosowaniu kandydatury I.Jankowskiej ( 6 za, przeciw 5, wstrzym. 4)
W głosowaniu kandydatury K.Jopka ( 7 za,  przeciw 1, 7 wstrzym) Rada przyjęła kandydaturę..
W głosowaniu ( 13 za, wstrzym. 2, przeciw 0) Rada przyjęła uchwałę.
 
8. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji
Do składu komisji zgłoszono:
-    U.Rudzińska ( wyraża zgodę)
-    A.Balcerek ( wyraża zgodę)
-    J.Szafarkiewicz ( wyraża zgodę)
-    M.Rzepczyński ( nie wyraża zgody)
-    P.Bekas ( wyraża zgodę)
W głosowaniu (15 za) Rada przyjęła 4 osobowy skład Komisji
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    J.Szafarkiewicz ( wyraża zgodę)
-    U.Rudzińska ( nie wyraża zgody)
-    P. Bekas ( nie wyraża zgody)
-    A.Balcerek ( wyraża zgodę)
-    J.Szafarkieiwcz - jestem byłym sportowcem wyczynowym, V-ce Prezesem Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego, pracowałem w tej komisji w poprzedniej kadencji Rady.
-    A.Balcerek - uprawiam sport od 20 lat, byłem wyczynowym sportowcem. Doceniam pracę w tej dziedzinie kolegi Szafarkiewicza i rezygnuję z przewodniczenia tej komisji.
W głosowaniu ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2 ) Rada przyjęła kandydaturę.
W głosowaniu ( 15 za) Rada przyjęła uchwałę.
 
9. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Komunikacji Społecznej
Do składu komisji zgłoszono:
-    M.Rzepczyński ( wyraża zgodę)
-    I.Jankowska ( wyraża zgodę)
-    M.Ornoch Tabędzka ( wyraża zgodę)
-    P.Bekas ( wyraża zgodę)
-    K.Jopek ( wyraża zgodę)
-    M.Rzepczyński - jestem studentem studiów  gospodarki przestrzennej gdzie kładzie się nacisk na dialog społeczny. Jestem członkiem Stowarzyszenia P-kowo - Chateaugiron, chciałbym poprawić komunikację pomiędzy Radą a mieszkańcami.
-    I.jankowska - dobrze znam zasady funkcjonowania takich komisji, jak współdziałać z organizacjami pozarządowymi, znam sprawy promocji gminy. Rozumiem potrzeby komunikacji społecznej.
-    M.Ornoch Tabędzka - robię w praktyce wszystko to co  ma się znaleźć w tej komisji. Jestem z wykształcenia socjologiem. Zajmuję się promocją gmin. Rozumiem potrzeby komunikacji społecznej.
-    P.Bekas - już przedstawiałem swoją osobę.
-    K.Jopek - widzę potrzebę współpracy z tą komisją. Swoją osobę już przedstawiałem.
W głosowaniu kandydatur:
-    M.Rzepczyński ( 7 za, przeciw 0, wstrzym. 8)
-    I.Jankowska ( 15 za)
-    M.Ornoch Tabędzka  ( 15 za)
-    P.Bekas ( 8 za, przeciw 1, wstrzym. 6)
-    K.Jopek ( 8 za, przeciw 0, wstrzym. 7)
W wyniku głosowania w skład Komisji wchodzą radni I.Jankowska, M.Ornoch Tabędzka, P.Bekas, K.Jopek.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    M.Ornoch Tabędzka ( wyraża zgodę)
W głosowaniu ( 15 za) kandydatura została przyjęta.
W głosowaniu ( 15 za) Rada przyjęła uchwałę.
 
10. projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Pojednawczej
-    R.U.Rudzińska - ile było takich spraw w poprzedniej kadencji.
-    P.R.M.Thiel - było ich kilka. Sprawy te nie kończą się jednak na jednym posiedzeniu komisji. Są wizje lokalne, przesłuchania stron, świadków.
Do składu Komisji zgłoszono:
-    M.Chojnacka  (wyraża zgodę)
-    M.Ornoch Tabędzka ( wyraża zgodę)
-    M.Ratajczak ( wyraża zgodę)
-    W.Kociemba (wyraża zgodę)
-    Z.Wojtkowiak (wyraża zgodę)
W głosowaniu kandydatur:
-    M.Chojnacka ( ( 12za, przeciw 0, wstrzym. 3)
-    M.Ornoch Tabędzka -  ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2)
-    M.ratajczak ( 11 za, przeciw 0, wstrzym. 4)
-    W.Kociemba ( 13 za, wstrzym. 2, przeciw 0)
-    Z.Wojtkowiak ( 8 za, przeciw 0, 7 wstrzym)
W wyniku głosowania w skład Komisji wchodzą M.Chojnacka, M.Ornoch Tabędzka, M.Ratajczak, W.Kociemba.
Na przewodniczącego komisji zgłoszono:
-    M.Chojnacka ( nie wyraża zgody)
-    M.Ratajczak ( nie wyraża zgody)
-    M.Ornoch Tabędzka ( wyraża zgodę)
W głosowaniu (15 za) rada przyjęła kandydaturę.
W głosowaniu ( 14 za, wstrzym. 1, przeciw 0) Rada przyjęła uchwałę.
 
Przewodniczący Rady M.Thiel  złożył wszystkim wybranym gratulacje i zarządził 5 minut przerwy.
W trakcie przerwy radny S.Balbierz doręczył radnym pismo z dnia 7.11.02 skierowane do Rady Miasta w sprawie planu zagosp. Przestrzennego.
Po przerwie:
 
IV. Komunikaty
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - zostały Państwu doręczone oświadczenia o stanie majątkowym. Proszę o ich złożenie w biurze Rady do 19.12.br. Następne oświadczenia będzie obowiązek złożyć w terminie do 31.03.03.
Przewodniczący Rady omówił sprawę obowiązującej  uchwały w sprawie wysokości diet radnych. Podkreślił, że jest ciągłość działania Rady i nie ma konieczności podejmowania nowych uchwał, chyba, że zostanie w tej sprawie złożony nowy wniosek.
-    R. I.Jankowska - czy diety dotyczą udziału w posiedzeniach czy otrzymuje się je za pracę w komisjach.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - istotny jest udział w posiedzeniach. Jak chciałaby Pani oceniać udział w posiedzeniach. Ważną sprawą jest sprawa terminów sesji. Są wnioski w tej sprawie.
-    R.H.Rapalska Kaczmarek - proponuję by sesje odbywały się w godzinach popołudniowych. Złożono w tej sprawie wniosek.
-    Przewodniczący rady M.Thiel - zdanie to jest zbieżne z moim. Proszę o podanie propozycji co do godziny.
Zaproponowano godzinę 16.00 co Radni przyjęli jednogłośnie. Odnośnie dnia sesji zaproponowano wtorek lub środę. W głosowaniu ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2) ustalono, że sesje odbywać się będą we wtorki o godz. 16.00
Przewodniczący Rady informuje, że w grudniu będą jeszcze dwie sesje 17.12 i 30.12. Ponadto w dniu 3.12. o godz. 16.00 Skarbnik Miasta p. Gielniak będzie udzielała informacji na temat konstrukcji budżetu miasta, a w dniu 10.12. o godz. 16.00 p. Kruszka - pracownik Urzędu przedstawi zmiany w ordynacji podatkowej. Przewodniczący Rady omówił ponadto zmiany wynikające z ustawy, które muszą zostać wprowadzone do obowiązującego Statutu Miasta oraz wskazał wszystkie obecnie ujęte w Statucie przepisy które ze względu na zmiany ustawy straciły moc obowiązującą.  Prosi też o składanie fotografii do legitymacji radnego.
 
V. Interpelacje i zapytania radnych
 
-    R.I.Jankowska -  składam wniosek o zobligowanie Kom. Statutowej do dokonania zmian w Statucie Miasta w terminie 2 miesięcy.
-    R.M.Ornoch Tabędzka - czy jest możliwość zwrócenia się do WOKiS-u o uruchomienie skrzynki e-meil  w celu składania zapytań radnych.
-    R.M.Rzepczyński - chcielibyśmy prosić o sprawozdanie Zarządu Miasta za okres pomiędzy zakończeniem poprzedniej kadencji Rady a rozpoczęciem nowej kadencji. Jak wygląda sprawa wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Z-cy.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - Rada ustala wynagrodzenie tylko dla Burmistrza Miasta.
-    R.S.Balbierz - czy będzie powołany Sekretarz Miasta.
-    M.Ornoch Tabędzka - proponuję rozpisanie konkursu na to stanowisko.
-    R.I.Jankowska - czy istnieje możliwość otrzymywania protokołu
-    R.M.Ornoch Tabędzka - może należy go umieszczać w internecie.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - rozważymy tą sprawę.
-    R. J.Szafarkiewicz - czy wiemy co z Komisariatem Policji.
 
VI. Wolne głosy
 
-    M.Pietraszak-Dmowski - był wyłożony plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Puszczykowa obejmującego południową część miasta. Czuję się upoważniony ilością otrzymanych głosów w wyborach samorządowych by zgłosić wniosek do Rady o odrzucenie tego projektu planu w całości. Zarząd Miasta dementował informacje związane z lokalizacją na tym terenie działalności gospodarczej. Apeluję do tych Państwa, którzy będą dbać o ekologię o nie wprowadzanie drastycznych zmian w tym planie. Występuję w imieniu mojej konkurencji tj. Stajni Niwka. Plan ten przewiduje zmianę tego terenu z rolnego na usługowy oraz narzuca w planie budowę hal, godzi to w interes sportu i rekreacji. Uważam więc, że ten wniosek jest uzasadniony.
-    R.M.Ornoch Tabędzka - wnoszę o połączenie posiedzenia w tej sprawie Komisji Ochrony Środowiska i Kom. Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury.
-    P. M.Pietraszak Dmowski - tak, Państwo nie otrzymaliście wszystkich stron z podpisami.
-    P. A.Rutkowska - kandydaci na przewodniczących komisji przedstawiali swoje kandydatury. Przy kom. Inwestycji kandydowali p. Rapalska i p. Balcerek. Nic o sobie nie powiedzieli.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - biorę winę na siebie. Nikt jednak nie zgłaszał takiego wniosku ani uwag w tym zakresie.
-    P. Ł.Chorostkowski - proszę by Burmistrz Miasta zwrócił się do PKP o zabezpieczenie baraku. Bawią się tam dzieci. Proszę by tablice o objazdach koniecznych w związku z budową kanalizacji były umieszczane na odpowiedniej wysokości.
-    R.W.Kociemba - takie sprawy można zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie.
-    P. Ł.Chorostkowski - zgłaszałem sprawę podjazdów dla niepełnosprawnych i do dziś nic w tej sprawie nie zrobiono.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - W Biurze Rady jest rejestr wniosków i uwag. Można z niego korzystać.
-    R.M.Ornoch Tabędzka - czy można udostępnić pokój Rady na dyżury radnych.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - w poprzedniej kadencji takie dyżury były w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Proszę o podanie przez radnych terminów dyżurów.
-    R.S.Balbierz - pani dr. Czarneckaurzęduje na górze. Zwracałem uwagę na to p. dr Laskowskiemu. Nie zostało nic w tej sprawie zrobione, mimo, że mi p. Laskowski obiecał. Otrzymałem decyzję o budowie chodnika ul. Dąbrowskiego do Radosnej. Zgadam się do ul. Kraszewskiego. Dalej jest pole i nie należy tam budować chodnika.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - wyjaśnię tą sprawę.
-    Ł.Chorostkowski - czy osoba która stworzyła herb Puszczykowa otrzymała coś z tego tytułu. Jest to sprawa własności praw autorskich.
 
Nie zgłoszono więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel dziękując wszystkim za udział w sesji, zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości