Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 3/02/IV z posiedzenia Sesji Rady Miasta w dniu 17.12.2002r.

Protokół Nr 3/02/IV
z posiedzenia Sesji Rady Miasta
w dniu 2002-12-17.
 
 
I.    Przewodniczący Rady Miasta powitał na sali gości. W szczególności radnego powiatowego A. Fiedlera, Burmistrza, z-cę Burmistrza oraz radnych na sali.
 
II.    Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i prosi o uwagi. Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący Rady stwierdza, że porządek obrad został przyjęty.
 
III.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady informuje, iż wpłynęły 3 wnioski o uzupełnienie protokołu.
 
-    Odczytano wniosek radnej I. Jankowskiej. ( Wniosek p. Jankowskiej stanowi załącznik do materiałów Sesji 29.11.2002r.)
-    Pani I. Jankowska - wnioski swoje opieram na nagraniach Sesji.
-    Odczytano wniosek radnego St. Balbierza oraz radnej M.Ornoch Tabędzkiej. Przewodniczący Rady odczytał wyjaśnienia Protokolanta P. Elżbiety Tonder w sprawie uzupełnienia protokołu. Przewodniczący Rady M. Thiel wyjaśnia, że wnioski radnych p. Jankowskiej i p. Ornoch Tabędzkiej nie zmieniają treści wypowiedzi zawartych w protokole. Jest to uzupełnienie wypowiedzi. Dokładne zapisywanie wypowiedzi jest to stenogram. My mamy obowiązek sporządzania protokołu z Sesji i zapisywania w nim istotnych spraw, dotyczących porządku obrad, projektów uchwał, wyników ich głosowania.
Odnośnie wniosku p. Balbierza mam zastrzeżenia. Nie przypominam sobie by Pani Tonder  powiedziała że niemożliwe jest dostarczanie jakichkolwiek materiałów , kłóciłoby się to z moją wypowiedzią, że tą sprawę rozważymy. Nie jest w gestii P. Tonder co może być dostaczane a co nie i dlatego uważam, że wniosek Pana Balbierza idzie za daleko i jest dla mnie nie do przyjęcia.. Od dzisiaj jest nagrywana Sesja. Protokół będzie zawierał najważniejsze rzeczy. Jeęli będzie jeszcze taka potrzeba to możemy wrócić do tego jak nasz protokół wienien wyglądać.
-    p. Balbierz - Pani Tonder to powiedziała, że papier jest drogi i jest to za dużo papieru.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - zgodnie z przepisami uważam, że należy odrzucić wniosek p. Balbierza, odnośnie wniosku p. Jankowskiej i p. Ornoch Tabędzkiej wnoszę o uznanie tych wniosków i załąćzenie tych pism do materiałów z poprzedniej sesji.
-    p. M. Ornoch Tabędzka - wnioskuję również o załączenie do protokoło wypowiedzi Pani Tonder. co jest ważne w protokole. Jakie są kryteria ważności. To co jest ważne dla jednego nie jest ważne dla drugiego. Nie ograniczałabym zapisów w protokołach. Jeśli ktoś składa wniosek o uzupełnienie protokołu to jest to widocznie dla niego ważne i wniosek winien być rozpatrzony.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -  Proszę o głosowanie, kto jest za odrzuceniem wniosku p. Balbierza. To jest pierwszy punkt, drugi to jest o załączenie wniosku Pani Ornoch Tabędzkiej i Pani Jankowskiej do materiałów z poprzedniego zebrania i czy oczywiście z wyjaśnieniem pani Tonder.
 
W głosowaniu -  (za 8,  przeciw 5; wstrzym. 2) wniosek Pana Balbierza został odrzucony.
 
W głosowaniu za przyjęciem wniosków p. Jankowskiej oraz p. Ornoch Tabędzkiej, (za 14, przeciw 0; wstrzym. 1;) wnioski zostały przyjęte.
 
W głosowaniu za przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji wraz z całym materiałem uzupełniającym ( za 12; wstrzym.2; przeciw 1).
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - przychylam się do doręczania protokołów radnym. Proszę o zgłaszanie jeżeli ktoś nie chce otrzymywać protokołów proszę o zgłaszanie w biurze Rady.
 
IV.    Podjęcie uchwał:
 
1.    W sprawie przystąpienia do sporządzenia fragmentu planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż torów PKP w Puszczykowie zatwierdzonego uchwałą Nr 99/4 z 25.04.1994r - obejmującego działki nr 930/7; 930/8; 930/10.
 
-    Architekt A Stempniak wyjaśnia, że uchwała dotyczy działek przy ul.Radosnej. Została tam narzucona strefa ochronna dla wodociągu. Zmieniły się przepisy, można zmniejszyć strefę ochronną.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Właściciel działki zapewnił, że pokryje koszty zmiany planu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Komisja Statutowa prosi o uzupełnienie podstawy prawnej w uchwale. ( zmiany naniesiono na projekt uchwały)
-    Pani Rapalska Kaczmarek  - Komisja Ładu Przestrzennego opiniuje wniosek pozytywnie.
-    Pan Bekas - jaka to jest strefa obecnie.
-    Pani Stempniak - 8m.
Nie zgłoszono uwag.
W głosowaniu (15 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
2. Uchwała Nr 14/02/IV - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa - obejmującego centralną część miasta oraz część Niwki - fragmenty obrębów Puszczykowo i Niwka.
 
-    Architekt A. Stempniak - zmieniają się przepisy dot. utraty ważności planów. Nie podjęcie tej uchwały spowoduje utratę ważności tego planu.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - zdajemy sobie sprawę, że koszty tego opracowania będą duże. Być może zostanie podjęta ustawa  w sprawie przedłużenia działania tych planów. Opracowanie planu odbędzie się w drodze przetargu.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel- Komisja Statutowa wniosła o uzupełnienie podstawy prawnej uchwały. (Poprawki naniesione na projekcie uchwały). Po posiedzeniu wpłynął wniosek radnego M. Rzepczyńskiego o wprowadzenie do podstawy prawnej § 67 ust.1.
-    Radca Prawny G. Tracz - odczytała zapis tego paragrafu. Winniśmy zawierać przepis dot. podjęcia uchwały, a nie skutki nie podjęcia uchwały.
-    Pan Rzepczyński - wniosek złożyłem w związku z uzasadnieniem do uchwały. Podtrzymuję swój wniosek.
-    Radca Prawny G. Tracz - uważam, że ten zapis nie powinien być ujęty.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel -przychylam się do wniosku p. Rzepczyńskiego i proszę o wprowadzenie tego zapisu.
-    Przewodnicząca Komisji Architektury H. Rapalska Kaczmarek  - Komisja wnosi o wprowadzenie tego zapisu. Komisja wnosi o uzgadnianie kolejności etapów, które będą opracowywane, z komisją.
Projekt uchwały Komisja opiniuje pozytywnie.
Brak uwag
W głosowaniu (15 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
 
3. Projekt uchwały Nr 15/02/IV - zmiany uchwały ustalającej procedurę  uchwalania budżetu
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - proszę o dodanie § 2 " skreśla się postanowienia zawarte w § 6 pkt.15 uchwały Rady Miasta Nr 81/99/III. Proponuję dodać też uzasadnienie. Treść uzasadnienia będzie uzupełniona.
-    M. Thiel - Komisja Statutowa prosi o uzupełnienie podstawy prawnej (korekta w projekcie uchwały).
-    P. Bekas - Komisja Budżetowa - czy nie należy zmienić całej uchwały Nr 81/99/III z uwagi na wystąpienie tam "Zarządu Miasta".
-    Przewodniczący Rady - nie ma takiej potrzeby.
 
W głosowaniu ( 15 za - jednogłośnie) uchwała została podjęta.
               
                4. Uchwała Nr 16/02/IV w sprawie zmian w budżecie na rok 2002.
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - jest szczegółowe uzasadnienie tej uchwały. Proszę o pytania. Uchwała była przedmiotem analizy Komisji Budżetowej.
-    M. Thiel - Komisja Statutowa prosi o uzupełnienie podstawy prawnej Statutu (w projekcie uchwały naniesiono korektę).
-    P. Bekas - Komisja Budżetowa - opiniuje projekt pozytywnie, wnosi o poprawę na ostatniej stronie kwot  z 1.920.655 na 1.835.655.
-    p. M. Ornoch Tabędzka - dział 700 - dochody -gospodarka mieszkaniowa. Jest zmniejszenie kwoty o 2 mln. zł.
-     Skarbnik Miasta J. Gielniak - jest to wyjaśnione w objaśnieniach, dlaczego odstąpiono od sprzedaży tych działek. Na budowę kanalizacji pozyskano środki z innych źródeł, z pożyczek i dlatego nie było potrzeby sprzedaży gruntu. Proszę również o przesunięcia środków na zakup sprzętu nagrywającego w kwocie 14 tys.zł . Proponuję przesunięcie środków z konta Rady na inny § by można tego zakupu dokonać (poprawki w załączonym do materiałów z Sesji Rady projekcie uchwały).
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - proponuję by Rada zajęła stanowisko w tej sprawie, co na to Komisja Budżetowa.
-    P. Bekas - nie wypowiem się za Komisję Budżetową. Ja osobiście jestem zdania, że jest to duży wydatek. Mam wątpliwości co do zakupu tego sprzętu.
-    Radny W. Kociemba - proponuję przegłosować zakup tego sprzętu.
-    Radny St. Balbierz - były takie propozycje by taki sprzęt zakupić, sprzęt nagłaśniający.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - odnieśliśmy wrażenie, że życzeniem Państwa jest by był zapis Sesji na taśmie, przedstawiliśmy propozycję zakupu. Jest to sprzęt pożyczony. Uprzednio z uwagi na koszty, Rada takiego zakupu nie dokonała. Należy rozeznać czy ma być protokół z  Sesji, czy stenogram. Jeżeli będzie wola spisywania protokołów z sesji z taśmy, będzie konieczność zatrudnienia pracownika, który będzie to robił.
-    Radna M. Ornoch Tabędzka - uważam, że jeśli są środki to należy ten sprzęt zakupić.
Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel proponuje głosowanie w tej sprawie, kto za przyjęciem wniosku (8za; przeciw 1; wstrzym.6) wniosek został przyjęty.
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - wprowadzone zostaną w związku z tym odpowiednie korekty w projekcie uchwały.
 
W głosowaniu (9 za; przeciw 2; wstrzym. 4) uchwała została podjęta.
 
5. Projekt uchwały Nr 26/02/IV -wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Puszczykowo aoprtu rzeczowego do spółki PWiK Sp.z o.o.
 
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Rada poprzedniej kadencji wyraziła zgodę na przystąpienie do spółki PWiK. Projekt wnosi o przekazywanie kolejnych wartości na rzecz PWiK. Spółka przejmuje koszty związane z eksploatacją oraz zwiększa to nasze udziały.
- p. P.Bekas  Komisja Budżetowa wnosi o dopisanie w § 1 "do kwoty 30mln.zł"
-    M Thiel - Komisja Statutowa zbadała stronę formalną i prosi  o dopisanie w podstawie prawnej (w załączniku).
-    P. Bekas - Komisja Budżetowa po uzupełnieniu opiniuje wniosek pozytywnie.
 
W głosowaniu (15 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
                 
                6. Projekt uchwały Nr 17/02/IV - w sprawie opłaty targowej.
-    Inspektor ds. wymiaru A. Kruszka - Komisja Budżetowa zaproponowała drobne poprawki (naniesione w projekcie uchwały)
-    P. Bekas -  Komisja Budżetowa wnosi o dodanie w § 2 zdania " zarządza się pobór w formie inkasa. Opłatę pobiera Straż Miejska". Skreślić §3.
Komisja opiniuje wniosek pozytywnie.
-    Radny M. Rzepczyński - w § 1 pkt. 2 dodoać "z" (jak w załączniku).
 
W głosowaniu (15 za - jednomyślnie) uchwała została podjęta.
               
       7. Projekt uchwały Nr 18/02/IV -  ustalenia podatku od posiadania psów na obszarze miasta Puszczykowa
 
-    A. Kruszka  inspektor- Rada nie może obecnie dokonać zwolnienia z tego podatku.
-    M. Thiel - Komisja Statutowa nie wnosi zastrzeżeń.
-    P. Bekas - Komisja Budżetowa nie wnosi żadnych zastrzeżeń
-    W. Kociemba - co zrobić z psami wałęsającymi się na ulicach, jak wyegzekwujemy tam podatek.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przyjęcie tej uchwały wynika z przepisów nadrzędnych. Skuteczność pobierania tej opłaty jest w wysokości około 1%.
 
W głosowaniu (13 za; wstrzym.2, przeciw 0) uchwała została podjęta.
 
                8. Projekt uchwały Nr 19/02/IV -  w sprawie podatku od nieruchomości
-    p. Kruszka - stawka jest podniesiona o 2,8% tj. stopień inflacji.
Komisja Budżetowa w pkt.1 ust.c zaproponowała 0,15zł. W pkt.2 proponuję dopisanie co to są pomieszczenia socjalne (szatnie, sanitariaty, stołówki) w e) dopisujemy - pozostałe 5,78/m2 pow. użytkowej  w tym:
gospodarcze: 3,50m2
garaże:4,50m2
-    M. Thiel - Komisja Statutowa - bez uwag.
-    P. Bekas - Komisja Budżetowa, stawka była 0,09zł - proponujemy 0,15zł
-    M. Ratajczak - nie rozumiem "pozostałe budynki" co to są za budynki
-    A. Kruszka - np. budynki rekreacyjne.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - budynki gospodarcze to tylko budynki na użytek właścicieli, a nie na działalność gospodarczą.
 
W głosowaniu (15 za ) jednogłośnie uchwała została przyjęta.
 
9. Projekt uchwały Nr 20/02/IV - ustalenia wzorów formularzy deklaracji na  podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 
-    A. Kruszka - jest to nowy wymóg ustawy w celu pełnej ewidencji - elektronicznej. Czas wprowadzenia tej deklaracji do komputera jest 2 lata.
-    M. Thiel - Komisja Statutowa nie ma zastrzeżeń
-    P. Bekas - Komisja Budżetowa nie ma uwag i prośba o dokładną informację o tych deklaracjach.
-    Burmistrz Miasta j. Napierała - nie ma obowiązku składania przez wszystkich tej deklaracji. Będą to robili nowi podatnicy i Ci którzy będą dokonywali zmian.
 
W głosowaniu (15 za) jednogłośnie uchwała została przyjęta.
 
                10. Projekt uchwały Nr 21/02/IV -  podatku od środków transportowych
 
-    A. Kruszka - stawki są utrzymane na poziomie roku ubiegłego. Proszę o uzupełnienie w przypadku przyczep (poprawki jak w załączniku - projekt).
-    Komisja Statutowa i Budżetowa nie wnoszą zastrzeżeń.
W głosowaniu (15 za) przyjęto uchwałę.
 
11. Projekt uchwały Nr 22/02/IV - trybu szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych  w gospodarstwach rolnych  na których zaprzestano produkcji rolnej
-    A. Kruszka - jest to wymóg ustawy. W podstawie prawnej proszę o poprawkę (jak w załączniku) oraz w § 1 pkt. 2 - wpisujemy 20% zamiast wpisanych 30 .
-    Komisja Statutowa - nie wnosi zastrzeżeń do projektu.
-    Komisja Budżetowa nie wnosi uwag.
 
W głosowaniu (15 za) uchwała została przyjęta.
 
12. Projekt uchwały Nr 23/02/IV - ustalenie wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji o  gruntach
 
-    A. Kruszka - sytuacja jest taka sama jak w poprzedniej uchwale, jeśli chodzi o argumentację.
-    Komisje nie wnoszą uwag.
 
W głosowaniu (15 za) uchwała została przyjęta.
 
13. Projekt uchwały Nr 24/02/IV -  ustalenia wzorów formularzy  deklaracji na podatek leśny i nformacji o  lasach
 
-    A. Kruszka - podobnie jak w uchwale poprzedniej.
-    Komisje nie wnoszą uwag.
 
W głosowaniu (15 za) uchwała została przyjęta.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.
 
Po przerwie:
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel -
Projekt uchwały Nr 25/02/IV -  powołania Komisji Rewizyjnej
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - Komisja rewizyjna podlega określonym procedurom. Nowa ustawa wprowadziła do przepisów uprawnienie dla Klubów do umieszczenia ich przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej. Wpłynęły 4 wnioski czterech klubów klubów:
1) Klub " SPORT" (J. Szafarkiewicz, P. Bekas, A. Balcerek) - Przewodniczący : A.Balcerek
2) Klub "EKOLOG" W. Kociemba, Z. Wojtkowiak, K. Jopek. - Przewodniczący - W.Kociemba
3) Klub "Współpraca" U. Rudzińska, M. Ornoch Tabędzka, I. Jankowska. -  Przewodnicząca - U.Rudzińska
4) Klub "NIWKA" M. Chojnacka, St. Balbierz, M. Rzepczyński. - Przewodnicząa - M.Chojnacka
                               Zgłoszeni kandydaci przez kluby:
1)    J. Szafarkiewicz - zgoda
2)    K. Jopek - zgoda
3)    M. Ornoch Tabędzka - zgoda
4)    M. Rzepczyński -zgoda
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel informuje, że statut przewiduje 3 osobową obsadę Komisji rewizyjnej. W nowym statucie należy dokonać zmiany. Z uwagi na to, że ustawa jest przepisem wyższego rzędu proponuję po konsultacjach z prawnikami, w Komisji Rewizyjnej umieścić przedstawicieli wszystkich Klubów. Nie jest szczęśliwym, że Komisja Rewizyjna będzie w składzie 4 osobowym,  winna mieć skład nieparzysty, wnioski tej komisji muszą być jednoznaczne.
Przewodniczący Rady  poinformował o sposobie głosowania.
Czy głosowanie może być nad wszystkimi od razu, czy na każdego osobno.
 
W głosowaniu zgłoszonych kandydatów (15 za ) jednogłośnie.
 
Proszę o zgłoszenie na Przewodniczącego Komisji.
-    J. Szafarkiewicz - przyjmuję
-    M. Rzepczyński - rezygnacja
-    M. Ornoch Tabędzka - przyjmuję
 
W głosowaniu kandydata J. Szafarkiewicza
(8 za; przeciw 6; wstrzym. 1) kandydatura została przyjęta.
 
-    p. I. Jankowska - proszę o głosowanie tajne w takich przypadkach.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - ustawa przewiduje głosowanie jawne.
 
W głosowaniu uchwały (10 za; przeciw 1; wstrzym.4) uchwała została przyjęta.
 
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - będę wnioskował o powołanie 5 osobowego składu tej komisji, po zmianie Statutu Miasta.
 
V.    Komunikaty.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - 5.12. odbyło się spotkanie Przewodniczących Rad nowo powołanych. Było dużo uczestników, dotyczyło statusu prawnego Przewodniczącego Rady Gminy. Krótko przedstawił przebieg spotkania. Przewodniczący Rady prosi o złożenie planów pracy na rok 2003 - do 10.01.2003r.
-    p. M. Ornoch  Tabędzka - czy chodzi o Przewodniczących Komisji czy Przewodniczącego Rady w kontaktach z Urzędem Miasta.
-    Przewodniczący Rady - Komisje sporządzają sprawozdania roczne, a co jakiś czas w programie Sesji będzie punkt sprawozdania komisji - sprawy dot. wykonania planu pracy.
-    p. Bekas - czy kluby radnych mogą się wypowiadać w imieniu Klubu, czy Radnych.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel -tylko w imieniu Klubu.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - propozycja szkolenia dla radnych,
                                                 Status  Radnego (11.01. godz. 900) w Urzędzie (zgoda radnych).
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - przypomina o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - przedstawia Z-cę Burmistrza                  p. Wojciecha Ewicza.
-    p. M. Chojnacka - proszę Pana Z-cę o kilka słów o sobie.
-    p. W. Ewicz - z wykształcenia jestem nauczycielem. Przez 3 kadencje byłem radnym, członkiem Zarządu Miasta, w ostatniej kadencji byłem z-cą Burmistrza. Jestem żonaty, mam 2 synów. Moje hobby to stare samochody i elektrownie wodne.
 
VI.    Interpelacje i wnioski.
 
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - otrzymałem wykaz zapytań odnośnie herbu Puszczykowa - w  90 roku już herb był nie potrafimy wskazać kto jest autorem, budowa chodnika ul. Dąbrowskiego - nie ma takiej decyzji o budowie. Została wykonana dokumentacja w sprawie m.in. odwodnienia i budowy drogi, podjazd w Urzędzie dla niepełnosprawnych - sytuacja budynku Urzędu jest nie uregulowana. Trwają postępowania spadkobierców o odzyskanie tego budynku. Budynek podlega pod nadzór konserwatorski i musiałyby być spełnione wszelkie wymogi. Praktyka pokazuje, że takich interesantów jest kilku i nie ma problemów z kontaktem z tymi ludźmi.Sprawa budynków PKP - był kłopot z ustaleniem właściciela. Udało się. Wysłaliśmy pismo o zapobieganiu katastrofie budowlanej. Sprawozdanie za okres między kadencjami. Jest to informacja, Zarząd Miasta w tym czasie odbył 8 posiedzeń. Główne tematy to umowa z AWF, budżet na 2003r, plan zagospodarowania przestrzennego ul. Przyszkolna, projekt likwidacji linii Poznań  - Osowa Góra (Zarząd wydał opinię negatywną), rozpatrzono 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych oraz przeprowadzono jedną negocjację sprzedaży działki pod usługi przy ul. Prusa. Wcześniej były 2 przetargi na tą działkę i nie było chętnych.. W okresie gdy nie było już Zarządu opiniowałem budżet, rozpatrywałem wnioski do planu na Niwce, podjęta była decyzja o wznowieniu procesu planistycznego dla tego planu. Komisariat Policji - do połowy przyszłego roku byt Komisariatu jest zapewniony. Co dalej nie wiemy. Zmieniła się ustawa o finansowaniu Policji. Zbyt nisko ustawione znaki drogowe - już tych znaków nie ma. Skrzynka e-mailowa w WOKiSS - miała p. Tabędzka tą sprawę rozpoznać. Takich zwyczajów nie ma. Jest to zbyt duża liczba radnych.
-    p. Ornoch Tabędzka -chodzi o skrzynkę zapytań i odpowiedzi dostępną dla wszystkich radnych. Nie wiem czy jest to możliwe technicznie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - ewentualne wątpliwości można przez Przewodniczącego Rady przekazywać do WOKiSS-u Jeśli pytania się powtarzają, przygotowywane są opinie.
-    p. M. Rzepczyński - jak wygląda wynagrodzenie Burmistrza i Z-cy Burmistrza.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - myślę, że Pan Przewodniczący odpowie na to pytanie. Nie mam ustalonego wynagrodzenia.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - będzie już niebawem ta sprawa pod obradami Rady.
-    p. Rudzińska - czy jest możliwe zamieszczenie w Echu, wyjaśnienia p. Burmistrza, odnośnie podjazdu dla niepełnosprawnych.
-    p. M. Chojnacka - zwolnieni zostali od 65 roku  Emeryci i Renciści z opłat za przejazd. Brak jest informacji o tym w  autobusach. Czy zniżka jest stała czy okresowa.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przyjmuję to jako uwagę i powiadomię o tym właściciela firmy. Jest to decyzja stała.
-    p. Chojnacka - czy nie można zrobić wolnych przejazdów dla Emerytów.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - wówczas nastąpi zmiana dotacji dla przewoźnika.
-    p. Chojnacka - ul. Dąbrowskiego. Czy jest w planie ul. Niepodległości powinna być w pierwszym planie zmodernizowana. Po ulewie nie można przejść chodnikiem. Oświetlenie przy ul. Nadwarciańskiej przy szosie  Mosina - Kórnik. Sprawa Poczty na osiedlu na Niwce. Jest robiona lista protestujących co do zmiany godzin pracy tej placówki.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - mówiłem, że na Kraszewskiego należy wykonać odwodnienie, to nie znaczy to że będzie to przed ul. Niepodległości. Trzeba tam wykonać około 100m kolektora. Jeżeli będą środki to możemy utwardzić nawierzchnię. Odnośnie oświetlenia ulic, nie możemy liczyć na Powiat. Obawiam się, że zmniejszą nam nawet kwotę na utrzymanie dróg. To oświetlenie to około 50tys.zł, ale pamiętamy o tym.
-    p. W. Ewicz - dwukrotnie spotykałem się z dyr. Poczty i na naszą prośbę ustalono godziny urzędowania  w grudniu od 1100 - 1800 , a od stycznia będzie od 900 - 1800.
-    p. Chojnacka - przez 12 lat Pana pracy ile wybudowano mieszkań kwaterunkowych i czy są takie plany.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - to nie jest moje myślenie, a sprawa środków finansowych. Mamy 45 mieszkań komunalnych. Brak nam środków na takie budownictwo. W roku bieżącym pozyskaliśmy od pośredników na wynajem 7 mieszkań. Pomagamy wyremontować mieszkania i w ten sposób  pomóc potrzebującym.
-    p. Chojnacka - co z restauracją "Turystyczna".
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - jest to teren prywatny, występowaliśmy do Starostwa. Adres zawarty w akcie notarialnym podany jest nieprawdziwy. Nie możemy ustalić właściciela budynku. Nie jest to jedyny przypadek, że szukamy właścicieli.
-    p. Chojnacka - kto jest odpowiedzialny za porządek na posesjach w Puszczykówku. Chodzi o posesję 3 Maja  a Nowowiejskiego, ul. Niezłomnych 43 - działka niezabudowana , powstało śmietnisko.
Przeszkody uliczne - garbiki - są one źle zrobione, chodzi o ul. Niezłomnych.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - żaden z garbików nie wzbudza entuzjazmu. Te przykręcone przeszkody są tańsze. Jest lista mieszkańców ul. Niezłomnych, którzy prosili o założenie garbików.
 
(W tym miejscu salę opuścił usprawiedliwiony A. Balcerek).
 
-    p. Rzepczyński -czy na ul. Moniuszki jest możliwe położenie garbików.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - jest to ulica niezabudowana, dojazdowa do osiedla, a docelowo ma to być ulica dojazdowa do Mosiny. Nie są tam przewidziane garby.
-    p. Ornoch Tabędzka -
1)    pojawiły się pytania o to czy są priorytety odnośnie inwestycji
2)    raport o stanie gminy i strategia rozwoju - myślę, że tą strategię należy przedłożyć radnym
3)    prawa autorskie do herbu - jest człowiek który zgłasza swoje autorstwo. Czy można tego Pana uhonorować.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Rada poprzednia uchwaliła priorytet inwestycji tj. budowę kanalizacji. Odnośnie dróg to gdzieś za 2 lata można stworzyć taki harmonogram. Myślę, że w styczniu Rada może się zająć strategią gminy.
Odnośnie herbu - decydentem jest Rada. Dotychczas nie znałem autora.
-    p. Balbierz - p. Mruk prosi o dostosowanie rozkładu jazdy pociągów do rozkładu jazdy autobusów (pismo do Pana Burmistrza).
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przekażę tą informację firmie i do Urzędu Marszałkowskiego.
-    p. Balbierz -  sieć energetyczna do Osowej Góry została ściągnięta.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Zarząd wysłał opinię negatywną co do likwidacji linii.
-    p. Jankowska - było pytanie o zatrudnienie sekretarza w drodze konkursu.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Sekretarza nie ma od 3 kadencji. Sekretarza nie wybiera się w drodze konkursu. Uważam, że bardziej potrzebny jest pracownik merytoryczny.
-    p. Balbierz - Sekretarz był.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przez pół roku był sekretarz gminy. Umowa była taka, że po pół roku mówimy sobie co jest źle. Ta Pani sama złożyła wypowiedzenie.
-    p. Balbierz - uważa Pan, że sekretarz nie jest potrzebny.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - uważam, że dajemy sobie radę bez sekretarza.
 
VII.    Wolne głosy.
 
-    p. Jankowska - jest organizowany konkurs radnych w piłce nożnej w Dopiewie. Proponuję brać w tym udział.
-    p. Szafarkiewicz - braliśmy udział w takich turniejach. Grały tam zwykle dzieci radnych lub nauczyciele wf. ze szkół a nie radni.
-    p. Rutkowska - czy przystąpienie miasta do spółki niesie korzyści dla miasta czy nie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - wspólne rozliczanie ścieków jest korzystniejsze. Gdybyśmy to robili sami, musielibyśmy sami ponosić koszty amortyzacji. Również remonty będą wykonywane przez spółkę. Korzystamy z pieniędzy na budowę kanalizacji sanitarnej.
-    p. Rutkowska - czy oszczędności z diet radnych są wynikiem śmierci p.  Czyża.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - myślę, że jest to niepoważne łączenie tych spraw.
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miasta dziękując wszystkim za udział w sesji, złożył życzenia świąteczne i zamknął posiedzenie Rady.
 
 
 
 
 
Lista wiadomości