Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 5/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 11.03.2003r (część I)

 Protokół Nr 5/03/IV
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 11.03.2003 r.
 
 
1.    Przewodniczący Rady Miasta powitał zebranych na sali, stwierdził quorum radnych i odczytał porządek obrad ( załącznik do protokołu ).
Przewodniczący Rady powitał gości przybyłych na sesję Rady.
  1. Przyjęcie porządku obrad
-    radna M.Ornoch Tabędzka - brak jest w porządku obrad punktu dotyczącego wykonania uchwał za rok 2002.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - w materiałach dostarczonych w dniu dzisiejszym znajduje się sprawozdanie z wykonania uchwał.
Nie zgłoszono więcej uwag.
W głosowaniu ( 15 za ) jednogłośnie porządek obrad został przyjęty.
  1. Przyjęcie protokołów z sesji:
a) z dnia 17.12.03. - Przewodniczący Rady przypomniał, że wpłynęły uwagi do tego protokołu. Informuje też, że otrzymał wyjaśnienia protokolanta, co do podnoszonych kwestii. Informuje, że oczywiste pomyłki powstałe przy przepisywaniu z rękopisu zostały wprowadzone do maszynopisu. W pozostałych kwestiach uwagi stanowią załącznik do protokołu z sesji.
W głosowaniu ( 15 za) protokół wraz z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
b) z dnia 30.12.03 -  nie wpłynęły uwagi do protokołu.
-    p. Rzepczyński - odnośnie zapisów dotyczących wynagrodzenia Burmistrza, dodatek za staż pracy wpisana jest błędna kwota 1.420 zł.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - jest to oczywista pomyłka komputerowa. Dodatek wynosi 20 % wynagrodzenia zasadniczego. Wprowadzona zostanie poprawka.
W głosowaniu ( 15 za) protokół został przyjęty.
 
  1. Podjęcie uchwał
 
1) projekt uchwały nr 30/03/IB w sprawie zmiany uchwały Nr 27/02/IV Rady Miasta z dnia 30.12.02 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 r.
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel poinformował, że wpłynęła poprawka do tego projektu uchwały. W dniu dzisiejszym doręczono radnym znowelizowany projekt uchwały. Wprowadzono jeszcze jedną obligatoryjną zmianę spowodowaną przyznaniem środków przez Wojewodę, którą należy wprowadzić do budżetu miasta.
- Skarbnik Miasta p. J. Gielniak informuje, że wszystkie zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą spraw obligatoryjnych tzn. wprowadzenia do budżetu miasta kwot przyznanych przez Wojewodę,
.Omówiono wszystkie wprowadzane w projekcie uchwały zmiany.
-    M.Thiel - Przewodniczący Kom. Statutowo-Prawnej informuje, że Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały.
-    P.Bekas - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - informuje, że Komisja zapoznała się z projektem uchwały i opiniuje go pozytywnie.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W głosowaniu ( 15 za) jednogłośnie uchwała została przyjęta.
 
2) projekt uchwały Nr 31/02/IV w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".
-    Burmistrz Miasta J.Napierała omówił projekt uchwały. Poinformował, że wysypisko będzie na terenie gminy Czempiń. Częściowo na ten cel zostaną pozyskane fundusze ochrony środowiska. Na dzień dzisiejszy korzystamy z wysypiska w Czmoniu, które jednak w niedługim czasie będzie zapełnione i wówczas byłby problem z wywozem nieczystości. Przyjmuje się, że powstanie tego obiektu będzie kosztowało około 40 mln zł. z czego 30 mln zł planuje się pozyskać z funduszy europejskich.
-    M.Thiel - Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej - Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały.
-     W.Kociemba -  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - w § 2 jest prośba o podanie nazwiska.
-    Radny S.Balbierz - proponuję p. W.Ewicza.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuję p. W.Kociembę.
-    W. Kociemba - Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska   proponuje p,. Ewicza.
-    Radna H.Rapalska - proponuję p. Ornoch Tabędzką.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka -  przychylam się, jeżeli można by był to p. Ewicz, chyba, że jest wymóg by był to radny. Prowadzę akurat duży program na temat gospodarki odpadami. Jest to program Związku Gmin Wiejskich, jestem świeżo po seminarium szkoleniowym w Magdeburgu z zakresu gospodarki śmieciowej. Będę o tym pisała na łamach Echa Puszczykowa. Jesetem na bieżąco w temacie i mogę podołać temu problemowi jeżeli jest taka potrzeba.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - może być p. Ewicz a może też być to radny.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - prosi kandydatów o wyrażenie lub nie, zgody na kandydowanie.
-    p. Ewicz - wyraża zgodę
-    p. Ornoch Tabędzka - rezygnuje
-    p. Kociemba - wyraża zgodę
W głosowaniu ( 14 za, wstrzym. 1, przeciw 0) wybrano p. Wojciecha Ewicza.
-    radny P.Bekas - powstanie składowisko odpadów, kto będzie tym zarządzał, czy odpady będą przyjmowane tylko od uczestników porozumienia.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - ilość uczestników nie jest ograniczona. Wysypisko będzie służyło tylko uczestnikom porozumienia. Jest opracowywany statut, który będzie musiał być przyjęty przez Radę. Powstanie spółka lub przedsiębiorstwo, na dzień dzisiejszy nie wiadomo.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - będziemy stali na stanowisku, by wysypisko to służyło tylko gminom, uczestnikom porozumienia. Obecna uchwała jest uchwałą intencyjną. W momencie dopracowania szczegółów zostanie to wszystko Radzie przedstawione.
W głosowaniu ( 15 za) jednogłośnie uchwała została przyjęta.
 
3. projekt uchwały nr 32/02/IV w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie wyłączenia z obszaru WPN terenów historycznie zainwestowanych.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - uchwała ta otwiera listę uchwał, które w takich sprawach będą musiały być podejmowane. Jest to regulacja granic Parku i Miasta. Są ulice miejskie, które leżą w granicach WPN. Ten teren objęty uchwałą jest terenem zabudowanym. Obecnie nie można dokonywać tam remontów tych budynków. Projekt uchwały został przygotowany po konsultacji z Dyrektorem WPN.
-    Radna I.Jankowska - czy rozmawiano z mieszkańcami w tej sprawie i jakie jest ich stanowisko.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - mieszkańcy byli zaskoczeni takim stanem faktycznym, są zainteresowani podjęciem tej uchwały.
-    -M.Thiel - Komisja Statutowo-Prawna pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała -  są tereny które zostały wyłączone z WPN, jak chociażby "Rusałka" a droga dojazdowa do niej nie jest wyłączona z WPN.
-    radna M.Ornoch Tabędzka - pomiędzy byłą restauracją "Leśna", a budynkami kolejowymi jest barak. Czy zmieni się jego wygląd.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - jest tam zakład pracy chronionej i jest już projekt modernizacji tego obiektu.
W głosowaniu projekt uchwały ( 15 za) jednogłośnie został przyjęty.
 
  1. projekt uchwały nr 33/03/IV w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
-    Burmistrz Miasta J.Napierała omówił projekt uchwały. W planie zagospodarowania jest to teren prywatny przewidziany  pod drogę. Projekt tej uchwały jest wynikiem negocjacji między Miastem a właścicielem gruntu. Jest to część ulicy Morenowej. Docelowo będzie ona obsługiwała około 70 działek budowlanych.
-    M.Thiel - Komisja Statutowo-Prawna pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
-    Radny A.Balcerek - Przewodniczący Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
W głosowaniu ( 14 za, przeciw 0, 1 wstrzym. ) uchwała została przyjęta.
 
5.    projekty uchwał o numerach od 34/03/IV do numeru 37/03/IV w sprawach ustalenia obwodów szkolnych
-    M.Thiel - Komisja Statutowo-Prawna pozytywnie opiniuje projekty uchwał.
-    K.Jopek - Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury  - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. Prośba jest jednak by respektować prośby rodziców w sprawie ewentualnej zmiany obwodu szkolnego.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - postulaty takie na terenie miasta są realizowane już od dawna. Do naszych szkół chodzą dzieci z Łęczycy i Mosiny. O przyjęciu tych dzieci decyduje dyrektor szkoły, decyduje także o tym liczba dzieci w klasach z terenu miasta Puszczykowa.
-    Radny K.Jopek - nie wnoszę o zamieszczenie takiego zapisu w uchwale.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - doszły nowe ulice i dlatego musi nastąpić zmiana uchwały. Z terenu miasta Puszczykowa chodzi kilkoro dzici do szkoły specjalnej w Mosinie.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - do ilu uczniów może liczyć klasa. Czy jest to ustalone odgórnie.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - ustala to organ prowadzący. Staramy się by nie była to liczba wyższa  niż 27 dzieci.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - czyli nie ma przepisu odgórnego co do liczebności klasy.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - jest to decyzja dyrektora szkoły. Zatwierdzam ewentualnie dodatkowe godziny dla klas o wyższej liczebności.
W głosowaniu uchwał od 34/03/IV do 37/03/IV ( 15 za) jednogłośnie uchwały zostały przyjęte.
 
  1. Postanowienie Nr 1/03/IV w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
-    radny J.Szafarkiewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - jest to projekt postanowienia zgłoszony przez Komisję Rewizyjną. Odczytano projekt postanowienia.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka -  harmonogram tych prac nie jest zgodny z numeracją punktów. Chcemy po przygotowaniu wniosku absolutoryjnego zająć się sprawdzeniem kanalizacji sanitarnej.
-    Radny S.Balbierz - czy będą tylko te kontrole czy mogą być inne.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - zgodnie z regulaminem działania Komisji Rada może zlecić inne kontrole.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - nie tylko Komisja Rewizyjna posiada prawo kontroli. Posiada je każda Komisja  w dziedzinie która jej dotyczy.
W głosowaniu ( 15 za) jednogłośnie przyjęto postanowienie.
 
Przewodniczący Rady M.Thiel zarządził 5 minut przerwy.
Po przerwie:
 
IV. Informacje Przewodniczących Komisji - sprawy bieżące.
 
-    M.Thiel - Komisja Statutowo-Prawna - opiniowała projekty uchwał Rady. Zajmowała się też nowelizacją Statutu Miasta. Odbyły się 4 posiedzenia Komisji. Przewodniczący Rady informuje, że propozycje zmian doręczono w dniu dzisiejszym radnym i prosi o uwagi do tych zmian na piśmie do dnia  03.04.br. do biura Rady.
-    A.Balcerek - Przewodniczący Kom. Inwestycji i Majątku Komunalnego - Komisja zapoznała się z procedurą przetargów, którą przedstawiła radca prawny. Komisja zapoznała się także z wykazem budynków komunalnych, planem i wykonaniem remontów w tych budynkach, kosztami  ich utrzymania.
-    W Kociemba - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska - odczytał plan pracy Komisji. Udzielił też krótkiej informacji na temat spotkania na które został zaproszony przez Komisję Ochrony Środowiska Rady Powiatu Poznańskiego.
-    P.Bekas - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Komisja odbyła 2 posiedzenia. Przyjęto plan pracy Komisji oraz opiniowano projekty uchwał właściwych dla Komisji.
-    H.Rapalska Kaczmarek - Komisja Ładu Przestrzennego, Architektury i Budownictwa -  odbyły się 4 spotkania. Zapoznano się z  obowiązującymi na terenie Puszczykowa planami zagospodarowania przestrzennego, zapoznano się z planami które są aktualnie opracowywane i etapem na którym znajduje się opracowanie danego planu. Omówiono i przyjęto plan pracy na rok 2003. Komisja opiniowała także podejmowane uchwały w sprawach zagospodarowania przestrzennego. Jako Komisja chcielibyśmy przed przystąpieniem do sporządzenia kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego zapoznać się z materiałami które są materiałami wyjściowymi do wykonywania tych planów i włączyć się na kolejnych etapach pracy nad planem, tzn. zapoznawać się z założeniami do planu lub jeżeli będzie taka potrzeba spotykać się na etapie projektowym z projektantami i z mieszkańcami, jeżeli mieszkańcy będą chcieli się spotkać z Komisją. Takie spotkania będziemy inicjować jako Komisja. Będziemy tez opiniować każdy plan przed uchwaleniem go przez Radę. Chcielibyśmy również wraz z Komisją Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska stworzyć założenia do stworzenia całościowej koncepcji zagospodarowania zieleni miejskiej w Puszczykowie tak aby ta zieleń była chroniona i aby hasło "miasto ogród", stało się faktycznie obowiązującym dla różnych założeń planistycznych. Jedną z najważniejszych rzeczy, to chciałabym aby Komisja była zawsze otwarta na organizowanie czy inicjowanie spotkań związanych z interwencjami mieszkańców w sprawach związanych programowo z pracą Komisji, jeżeli mieszkańcy zwrócą się do komisji z takimi wnioskami.
-    U.Rudzińska - Komisja Zdrowia - odbyły się 2 spotkania, opracowaliśmy plan pracy Komisji. Odczytano plan pracy Komisji.  Informuję, że już jest uzgodniony  termin wyjazdu Komisji do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach i jeszcze w marcu rozpoczęte zostaną badania okulistyczne dzieci w szkołach.
-    K.Jopek - Komisja Edukacji i Kultury - Komisja przyjęła plan pracy Komisji. Przewodniczący Komisji odczytał plan pracy Komisji. Poinformował tez, że Komisja zapoznała się z działalnością Biblioteki Miejskiej a obecnie zapoznaje się z działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury.
-    M.Ornoch Tabędzka - Komisja Komunikacji Społecznej - plan pracy powstawał przy dość burzliwej dyskusji. Myślę sobie, że jest to sprawa wypracowania sobie formuły pracy komisji która dotychczas nie istniała i uświadomienia sobie czym jest naprawdę komunikacja społeczna. Plan został skrócony do pierwotnie planowanego i wiele zapisów jest ogólnikowych ale mam nadzieję, że w trakcie realizacji pewne rzeczy się wykrystalizują i ten następny będzie już lepszy. Odczytano plan pracy Komisji.
-    J.Szafarkiewicz - Komisja Sportu i Rekreacji -  odbyły się 2 posiedzenia Komisji. Zatwierdzono plan pracy Komisji, rozpatrzono złożone przez działające na terenie miasta organizacje i sekcje sportowe, wnioski o dofinansowanie ich działalności. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami tych organizacji i sekcji sportowych oraz animatorem sportu pozaszkolnego w mieście p. Gorzelannym.
-    M.Ornoch Tabędzka - Komisja Pojednawcza - Komisja miała jedno spotkanie na którym omówiono regulamin działania Komisji i zgłoszono do niego poprawki, które zostaną przedstawione Radzie.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - wpłynął wniosek by przewodniczący wszystkich komisji redagowali i przygotowywali materiały do Echa Puszczykowa. Z powodu choroby nie skonsultowałem tego wniosku z redakcją Echa. Przenoszę ten punkt na następne posiedzenie Rady.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - rozumiem, że skoro taki punkt się znalazł to znajduje to aprobatę, akceptację żeby takie komunikaty komisje formułowały. To był jeden z wniosków które podpisywałam
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - chodzi mi o to żeby uściślić w jakiej formie to ma być, jak Redakcja  Echa do tego będzie podchodziła.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - do wiadomości wszystkich powiem, że podpisywałam taki wniosek by przewodniczący wszystkich komisji sporządzali regularnie notatki z pracy komisji, które miałyby się ukazywać w Echu Puszczykowa.
-    Radna H.Rapalska - chciałabym złożyć wniosek aby te plany pracy były zamieszczone w Echu Puszczykowa i na stronie internetowej.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - chciałem zwrócić uwagę, że te plany pracy w tym pierwszym roku działalności Rady polegają  na zapoznaniu się radnych z całą materią działania Rady.
-    Radna H. Rapalska - są dyżury członków Rady i nie wszyscy  mieszkańcy zdają sobie sprawę w jakich  sprawach do kogo mogą przyjść. Nie wszyscy maja dostęp do strony internetowej dlatego uważam, że te plany winny być umieszczone także w Echu Puszczykowa.
-    radna M.Ornoch Tabędzka - powiedział Pan Przewodniczący, że większość punktów w planach pracy dotyczy zapoznawania się z różnymi sprawami i powiedział Pan, że trochę później będzie czas na podejmowanie działań. Ja nie bardzo widzę taką szansę na podejmowanie  działań dlatego, że zgodnie z regulaminem, który przytaczano mi bardzo często kiedy wykreślałam  z planu pracy Komisji Komunikacji Społecznej słowo "działanie", Komisje nie mają możliwości podejmowania działań. To jest ta moja wielka rozterka co wolno radnemu, co wolno Komisji i być może kiedyś trzeba by sprowokować na ten temat debatę. Nawiasem, ponieważ jest taka możliwość Panie Burmistrzu,  myślę, że nie do końca Pan zrozumiał intencję tego co napisałam, ja się czuję naprawdę bezradna i był to wyraz tej mojej bezradności.  Ja nie krytykowałam pracy, nie wiem, Urzędu Miasta.
-    Radny K.Jiopek - ponieważ usłyszałem, że Pani Ornoch podpisała jakiś wniosek, żeby przewodniczący Komisji raz na kwartał czy raz na miesiąc zamieszczali  w prasie jakieś informacje, korzystając z obecności Pani prawnik, jak to się ma do ustawy o samorządzie, regulaminu i statutu miasta. Czy którykolwiek przewodniczący komisji może jakieś informacje do prasy przekazywać czy to nie powinno być przekazywane na ręce Przewodniczącego Rady.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - dlatego odłożyłem tą sprawę do następnej sesji bo musimy tą sprawę przemyśleć.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - w tym wniosku nie było sformułowane jaką drogą to ma się odbywać, natomiast to może jak najbardziej iść przez Pana Przewodniczącego natomiast ja jako Przewodnicząca Komisji Komunikacji Społecznej uważam, że mam taki obowiązek wobec mieszkańców by od czasu do czasu zdawać im sprawozdanie jak moja komisja działa.
VI. Informacja Burmistrza Miasta - sprawy bieżące
- Burmistrz Miasta J.Napierała - dziękuję Radnym za przyjęcie zmian w budżecie w szczególności za przeznaczenie środków przeznaczonych na naukę języka francuskiego oraz zajęć komputerowych. Na zajęcia te uczęszcza duża grupa dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Informuję, że po wielu rozmowach, Komendant Wojewódzki Policji wyraził zgodę na funkcjonowanie do końca roku 2004 Komisariatów Policji takich jak w Puszczykowie. Zgodnie z zaleceniami Rządu został uruchomiony w Bibliotece Miejskiej Punkt Informacji Europejskiej. Zatrudnione zostały tam dwie osoby, mają one dostęp stały do internetu, przygotowują cykl spotkań  w szkołach oraz z mieszkańcami. Do Urzędu Wojewódzkiego podaliśmy tematy spotkań o UE. Brak do dnia dzisiejszego odpowiedzi na to pismo. 26.05.03 przez Puszczykowo będzie przejeżdżał dyliżans europejski. Będzie u nas miał postój i w tym dniu planowana jest wspólna impreza.
Informuję Państwa, że zmarła Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Puszczykowie - s.Jolanta. W chwili obecnej oczekujemy na decyzję Kuratorium Oświaty w tej sprawie, które pełni funkcję nadzoru pedagogicznego. Wszystkie Przedszkola w Puszczykowie zostały poddane ocenie zarówno przez Kuratorium Oświaty jak i Rodziców.
Odnośnie szpitala w Puszczykowie. Dzisiejszy artykuł w Gazecie Poznańskiej zawiera pewne informacje. Starosta Poznański zlecił audyt podpisanej umowy ze Spółką Gdańską. Szpital Puszczykowo nie podpisał umowy z Wlkp. Kasą Chorych. Szpital Publiczny jest w likwidacji. Odbędzie się pierwsze spotkanie Młodzieży Aktywnej Kulturalnie. Jest około 20 zgłoszeń młodych ludzi, którzy chcą coś pokazać. Animatorem tego spotkania jest p. Małgorzata Kowalska. Odnośnie spotkania z radnymi w sprawach kanalizacji, proszę o jeszcze kilka dni zwłoki, aż się ociepli. Byłoby to spotkanie najpierw w Urzędzie a później w terenie.
-    radny P.Bekas - szpital niepubliczny nie spłaca zadłużeń. Czy są zabezpieczone nasze należności z tytułu podatku.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - część należności wpisana jest na hipotekę na prawach wieczystego użytkowania. Rozmawiałem z Panem Starostą i mówiłem, że ewentualnie możemy przejąć pewne rzeczy niematerialne. Pan Starosta poinformował, że możemy taki wniosek złożyć. Z tego co wiem Spółka Gdańska nie zainwestowała w szpital, a tylko przekazała sprzęt szpitalowi.
-    Radny S.Balbierz - w hotelu mieszkają ludzie, jest tam prowadzona działalność i te pieniądze winny trafić do miasta.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - też tak uważam, nie wiem na dzień dzisiejszy jak Powiat chce to rozwiązać.
-    Radny M.Rzepczyński - o jakich wartościach niematerialnych jest mowa.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała -  chodzi o grunt. Swego czasu Rada deklarowała, że jeżeli będzie to szpital publiczny to jest gotowa częściowo umorzyć należności.
-    Radna I.Jankowska - czy MAK działa w ramach Ośrodka Kultury.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - nie. Jest to inicjatywa oddolna.
Przewodniczący Rady M.Thiel odczytał pismo grupy radnych dotyczące harmonogramu pracy Burmistrza oraz odpowiedź na pismo Burmistrza Miasta, które stanowią załącznik do protokołu.
- Burmistrz Miasta J.Napierała -  nie potrafię stworzyć harmonogramu działań, które są określone w budżecie i dotychczas miałem  świadomość taką, że realizujemy budżet przez  cały rok. W odniesieniu do kwestii sprzedaży mienia, sprzedaż mienia będzie tak następowała jak będą podejmowane w tych sprawach uchwały Rady Miasta, a ponieważ w chwili obecnej są 3 nieruchomości na których sprzedaż Rada poprzedniej kadencji wyraziła zgodę, a  to wszystko co będzie realizowane w przyszłości to będzie najpierw musiało być przedmiotem rozważań Państwa i ewentualnie dopiero podjęcie uchwały. Odnośnie kanalizacji to co napisałem, że środki budżetowe pozwalają tylko na część i to na spotkaniu z Państwem przedstawię. Natomiast zakres będzie dużo większy, a to, że w chwili obecnej nie ma jeszcze podpisanych porozumień, są tylko ustalenia to nie pozwala na określenie do końca jaki ten zakres w roku 2003 będzie można realizować. Nasze ambicje są takie żeby to była realizacja prawie całej pozostałej części brakującej do zakończenia budowy kanalizacji ale też to zależy jeszcze od pozyskania środków nie tylko z PWiK ale też innych instytucji do których skierowałem wnioski  między innymi do Eko-Funduszu, gdzie obecnie zmieniły się kryteria co pozwoliło nam wpisywać się w projekty. Większych inwestycji nie prowadzimy na terenie miasta. Pozostałe sprawy to albo zadania zlecone przez administrację rządową albo zadania własne chociażby jak prowadzenie szkół, opieki społecznej, a w zakresie   infrastruktury to właściwie remonty i utrzymanie bieżące tej infrastruktury.
Radna H. Rapalska Kaczmarek - ja swoje  zdanie wyraziłam na Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego. To znaczy ja rozumiem, że jest jakaś kwota w budżecie która określa wielkość sprzedaży, ale wydaje mi się, że dobrze by było, żeby powstał harmonogram sprzedaży to znaczy, żeby zostały wyszczególnione, bo rozumiem, że miasto posiada lepsze  i gorsze działki, które w zależności od ich wartości i sposobu zagospodarowania  mogą w przyszłości przynosić większe korzyści dla miasta w formie podatku, te które są jakby uciążliwe i których jakby w pierwszej kolejności należałoby się pozbyć. Kolejność sprzedaży tego mienia uświadomiłaby nam w jakim kierunku cała sprzedaż idzie i w jakim kierunku idzie polityka miasta  jeśli chodzi o sprzedaż gruntów i wydaje mi się, że sprzedaż w takiej formie, że przychodzi inwestor i nagle chce jakąś działkę kupić nie jest do końca takim kierunkiem jaki powinien kierować kolejnością sprzedaży majątku komunalnego. Myślę, że później można określić, że np. sprzedaliśmy tyle działek, założonych było tyle, można określić dlaczego zostało sprzedanych tyle, które działki np. trzeba w kolejności sprzedawać, daje to obraz kolejności sprzedaży. Tak samo jeśli chodzi o inwestycje. Są to pewne priorytety które ma miasto i dlatego taki harmonogram powinien powstać.
-    Radny K.Jopek - to co mówi Pani Rapalska Kaczmarek to jest chyba zadanie dla Komisji a nie dla Burmistrza, nigdy nie było tak w mieście, że przychodzi inwestor i mówi, że chce kupić ten kawałek gruntu, bo dobrze wiemy z praktyki, że często ten grunt jest albo w trakcie zmiany planu, albo nie jest gruntem budowlanym . Dlatego nie jest to tak, że na dzień dzisiejszy można określić które działki sprzedajemy wpływ na to ma wiele czynników.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała -  chciałem powtórzyć to co przede mną powiedział Pan Jopek.  Z całą stanowczością oświadczam, że nie ma u nas sprzedaży działek pod inwestora, ponieważ takich działek nie ma. Stosujemy zasadę, że za pozwoleniem Rady, ogłaszamy przetargi i niektóre działki czekają na nabywcę. Niektóre działki czekają już dwa lata. Taka działka jest np. na ulicy Słowackiego przy torach kolejowych. Były 2 przetargi były rokowania i nie ma chętnych.  Jeżeli Pani była uprzejma zapoznać się z wykazem mienia komunalnego to widać jakimi działkami miasto jeszcze dysponuje i ewentualnie jakie działki może jeszcze pozyskać poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Nie  widzę więc możliwości opracowania harmonogramu ponieważ rok miniony był tego dowodem, gdzie kilka działek było kilkakrotnie wystawianych do sprzedaży i nie udało się ich sprzedać.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - rozumiem, że jeżeli jako Rada podejmujemy uchwałę o sprzedaży jakiejś działki to jakiś cel temu przyświeca. To znaczy ja  zapoznałam się z tym co dostałam tzn. wykaz działek bez ich szacunkowej wartości i z tym się zapoznałam jeśli chodzi o zasoby, które Puszczykowo posiada, ale myślę, że przyświeca jakiś cel jeśli chodzi o kolejność sprzedaży tych działek i tak jak one się pojawiają i są przez nas akceptowane do sprzedaży  w formie uchwały, ale myślę, że ta kolejność jest czymś podyktowana.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - kolejność wynika z faktu przygotowania danego terenu  do sprzedaży.  Natomiast u nas nie ma rodzajowo różnych działek. Są tylko  działki albo budowlane albo takie jak np. na ul. Mazurskiej jeszcze jedna działeczka na działalność usługowo-mieszkalną. Były pojedyncze działki tylko na działalność usługową. W tej kwestii nie potrafię przyjąć propozycji, że w tych warunkach można przyjąć harmonogram sprzedaży działek.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - to znaczy, nie ma żadnej polityki, którą się kieruje przy podjmowaniu uchwał odnośnie sprzedaży, czy tak.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - czuję się tak jak Pan Braun pytany przez Pana Rokitę o politykę. Jaką można mieć politykę skoro tych działek dużo nie ma i nie ma w czym wybierać dzisiaj sprzedamy to jutro to. Dlatego też jeżeli Państwo pozwolicie przyjdę na komisję, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, i możemy o szczegółach rozmawiać przy mapie i przedstawię  jak to wygląda.
-    Radny K.Jopek - chciałem dodać, że w poprzedniej kadencji były takie sytuacje, że wręcz czekano ze sprzedażą działek aż w tym miejscu będzie kanalizacja, woda bo  mieliśmy świadomość, że wtedy wartość tych działek będzie rosła. Nie sprzedaje się w danym momencie po to by sprzedać, a często czeka się ze sprzedażą by pozyskać większe środki.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - wydaje mi się, że to jest sprawa  którą na Komisji warto by było rozpatrzyć i dopiero wówczas bylibyśmy przygotowani do dyskutowania na ten temat na Radzie.
 
Lista wiadomości