Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 6/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 22.04.2003r.

Protokół Nr 6/03/IV
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 22.04.2003 r.
 
 
 
1.    Przewodniczący Rady M.Thiel  powitał zebranych w szczególności  radnych Rady Powiatu, przybyłych gości i otworzył posiedzenie Rady. Stwierdza quorum radnych na sali. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
2.    Przyjęcie porządku obrad -
-    p. I. Jankowska - mam  propozycję aby włączyć punkt wolne głosy i wnioski, nie wiem czy przez nasze niedopatrzenie czy nie zwróciłam na to uwagi, myślę, że byłoby zasadne, tyle się dzieje,  przed zamknięciem sesji, żebyśmy wprowadzili ten punkt.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel -  myśmy razem ustalali, że dzisiejsza sesja jest poświęcona sprawom absolutorium i dlatego tradycyjnych interpelacji i  wniosków nie umieszczamy w porządku obrad. Ale skoro Pani zgłasza taki wniosek, proszę o przegłosowanie wniosku. Przypominam, że przy zmianie porządku obrad obowiązuje bezwzględna większość Rady a zatem co najmniej 8 głosów.
W głosowaniu wniosku p. I.Jankowskiej ( 7 za, - p..I.Jankowska, p. M.Chojnacka, p. U.Rudzińska, p. H. Rapalska-Kaczmarek, p. M.Ornoch Tabędzka, p. M.Rzepczyński, p. S.Balbierz  -  przeciw 0, wstrzym. 8) wniosek odrzucono.
W związku ze zgłoszeniem mieszkańca, że ma pytania do Burmistrza, Przewodniczący Rady informuje, że jeżeli są niecierpiące zwłoki sprawy do Burmistrza  można złożyć zapytania na piśmie i najpóźniej na następnej sesji będzie odpowiedź względnie można z Panem Burmistrzem rozmawiać każdego dnia w Urzędzie Miasta.
W głosowaniu porządku obrad bez poprawek ( 8 za, przeciw 6, wstrzym. 1) przyjęto porządek obrad, który stanowi załącznik do protokołu.
 
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
-    Przewodniczący Rady M.Thiel informuje, że nie wpłynęły uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.
W głosowaniu (15 za) protokół został przyjęty.
 
4.    Podjęcie uchwał:
 
1) odczytano projekt uchwały Nr 38/03/IV w sprawie utworzenia obwodu głosowania w  Zespole Klinik Specjalistycznych "Szpital w Puszczykowie" dla przeprowadzenia głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
-    radca prawny G.Tracz - omówiła projekt uchwały, zaznaczając, iż utworzenie takiego obwodu jest wymogiem formalnym, wynikającym z ustawy o referendum.
Nie zgłoszono  (15 za) - jednogłośnie uchwała została przyjęta.
 
2). Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 
- Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel przypomina, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2002 zostało, zgodnie z przepisami, doręczone radnym na dwa tygodnie przed terminem sesji.  Informuje, że rozpatrzenie tego sprawozdania zostało podzielone na kilka punktów, wymienionych z zaproszeniu na sesję Rady, które stanowi załącznik do protokołu.
 
1.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Janusza Napierały - treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.    Odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu. Kserokopię opinii doręczono radnym. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
3.    Odczytano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i udzielenia Burmistrzowi absolutorium .Kserokopię  wniosku doręczono radnym. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janusz Szafarkiewicz  informuje, że członek Komisji p. M.Ornoch Tabędzka nie była obecna na posiedzeniu Komisji podczas którego odbywało się głosowanie i odczytał  pismo  nadesłane w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Kopia pisma stanowi załącznik do protokołu.
-    p. M. Ornoch Tabędzka -  chciałabym tylko sprostować, i dziękuję Panu Przewodniczącemu za odczytanie mojego listu,  że nie brałam udziału w formułowaniu wniosku, ponieważ na dwóch kolejnych posiedzeniach na których Komisja formułowała wniosek nie byłam obecna.
4.    Przewodniczący Rady M.Thiel  odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
5.    Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P.Bekas  - informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałem pismo, skierowane do Pana Przewodniczącego Thiela i przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu, podpisane przez p. Jankowską, zarzucające niesolidność protokołowania na posiedzeniu Komisji, przekroczenie kompetencji Przewodniczącego Komisji, przekroczenie kompetencji przez Komisję. Komisja odbyła się 2.04., było to drugie posiedzenie Komisji w tej sprawie i jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości, wysyłanie pisma dzisiaj, pismo jest datowane z  dnia 22.04.br... Informuje, że po dokładnej analizie protokołu z tego posiedzenia, po konsultacji z pozostałymi członkami Komisji,  które potwierdziły  prawdziwość tego co jest w protokole, zdecydowałem się przedstawić stanowisko Komisji, bowiem jest ono zgodne z prawdą, zgodne z tym co odbywało się na Komisji i dziwię się temu pismu, które zostanie wyjaśnione na najbliższym posiedzeniu Komisji, o co chodzi w tym piśmie.  Odczytano stanowisko Komisji Budżetu i Finansów, które stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Komisji poinformował, że w stanowisku Komisji zakradł się błąd, bowiem chodzi nie o wieloletni plan inwestycyjne, a o wieloletni plan wydatków inwestycyjnych miasta, prosząc o sprostowanie tego w tekście.
-    p. I.Jankowska - pan Szafarkiewicz bardzo  w porządku postąpił do listu p. Ornoch Tabędzkiej, ja list wysłałam  w czwartek, to, że on był dzisiaj odebrany, przykro mi z tego powodu, ale chciałam zwrócić uwagę, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów nie było mowy o kwestii absolutorium i stąd moje zastrzeżenia, jeśli jest taka możliwość, ja mój list odczytam, " że Komisja wnosi o udzielenie z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta ". Uważam, że tylko Komisja  Rewizyjna ma takie uprawnienia. Stanowisko w sprawie absolutorium leży w gestii Komisji Rewizyjnej a nie w gestii Komisji Budżetu i Finansów. Nie było dyskusji na temat absolutorium na Komisji a gdyby doszło do głosowania to bym złożyła od razu protest ponieważ to nie leży w gestii Komisji Budżetu i Finansów.  Stąd zapis w protokole i zapis w stanowisku Komisji Budżetu i Finansów uważam, za nieprawidłowy i uważam, że nie powinno to mieć miejsca. Protokół powinien być tak sporządzony by odzwierciedlał treść dyskusji na Komisji.  Dyskusja o absolutorium nie miała miejsca nie mówiąc o głosowaniu.  Pragnę zwrócić także uwagę, że stanowisko Komisji, które odczytał Pan Przewodniczący, nie była konsultowana z członkami komisji, myśmy nie formułowali tego stanowiska razem, nawet nie było głosowania tej treści, tak jak to było na Komisji Rewizyjnej. Ja z tym dokumentem zapoznałam się  dosłownie przez przypadek przeglądając dokumenty w czwartek i dzisiaj byłabym bardzo zaskoczona takim stanowiskiem Komisji, ponieważ ja się z nim nie zgadzam. Na wyrażenie " wieloletni plan inwestycyjny" zwróciłabym uwagę już wcześniej. Jeśli jest tutaj jakiś niesmak i niesympatyczna atmosfera z tego powodu, bardzo przepraszam, ale takich rzeczy nie powinno się robić i jeśli ma to być stanowisko Komisji  ono powinno być formułowane wspólnie. Nie mam zastrzeżeń co do  absolutorium,  tylko  uważam, że nie powinno to mieć miejsca na Komisji Budżetu i Finansów i na Komisji bym to powiedziała,  tylko była mowa nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i było głosowanie  i byłam "za".
-    P. P.Bekas -  dzisieja konsultowałem z pozostałymi członkami, którzy potwierdzili prawidłowość protokołu z tej Komisji. Proponowałbym by tego typu rzeczy rozpatrywać na Komisji. Zobowiązuję się  jak tylko będzie to możliwe, zwołam posiedzenie Komisji i zostanie to wyjaśnione i przedstawione Radzie. Mam taką uwagę, mam pismo datowane 22.04. Nikt do mnie e-meila nie przesłał.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - ja mogę się z Panią zgodzić, że Komisja Budżetu i Finansów nie ma głosu stanowczego w  sprawie wniosku o udzielenie absolutorium ale chciałbym zwrócić uwagę, że wolno Komisji i tak to należy rozumieć, popierać wniosek o absolutorium. Taki jest sens tego stanowisko i było to omówione. Proszę też zwrócić uwagę, że w sformułowaniu jakiego użył Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej w stanowisku  są zacytowane dosłownie słowa ujęte w zapisie przepisu z ustawy odnośnie sprawozdania z budżetu i z tego tytułu udzielenia absolutorium. Więc  proszę nie imputować, że był to jakiś samozwańczy wniosek, bo tak to zrozumiałem z tego pisma, ale jest to kwestia do wyjasnienia na Komisji. Oczywiście, że ten wniosek nie rodzi skutków takich jakie rodzi wniosek Komisji Rewizyjnej.
-    P. I.Jankowska - program WORD jest tak sformułowany, że kiedy wprowadzam datę, dnia ... to na bieżąco aktualizuje datę.  Jeśli otworzę ten dokument za dwa lata to również będzie miał datę  bieżącą. Jeśli ten dokument otwarł Pan dzisiaj to na Pana komputerze jest data bieżąca. Myślę, że tak samo będzie dzisiaj, jutro i pojutrze.
-    P. P.Bekas - otrzymałem to dzisiaj, gdzieś koło godziny 11 w Biurze Rady, nikt do mnie  na komputer tego nie przysłał,  dlatego w ten sposób się do tego odnoszę.
-    P.M.Ornoch Tabędzka - ja pozwolę sobie  odnieść się do tej części sprawozdania Pana Burmistrza, która dotyczy strategii rozwoju, otóż Pan Burmistrz zauważył, że strategia została przyjęta w czerwcu ub. I , że na koniec kadencji strategia nie została uchwalona po to by mogła to uchwalić nowa Rada. Otóż ja mogłabym przyjąć takie wytłumaczenie gdyby nie fakt, że bardzo starannie przeglądnełam wszystkie protokoły  Zarządu poprzedniej kadencji i nie znalazłam, żadnego śladu na temat  prac nad strategia i tego czy była  poddana jakiejkolwiek dyskusji na Zarządzie.Wydaje mi się to dziwne, skoro jest to dokument dużej wagi dla miasta, jak również od początku kadencji nowej Rady prosimy o udostępnienie tego dokumentu i Pan Burmistrz obiecywał i z tych obietnic się nie wywiązywał. W związku z tym  uważam wydanie tych pieniędzy za niecelowe, odnosimy się tylko do budżetu w roku 2002, one w roku 2002 nie zostały skonsumowane.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała -  nie mówiłem, że w czerwcu tylko 29 maja 2002 roku. Podtrzymuję, też swoje stanowisko, że projekt strategii nie ma żadnego wpływu obecnie  na rozwój miasta, ponieważ, jeżeli byłaby Pani uprzejma spojrzeć na  karty realizacyjne, a myślę, że Pani te karty zna, bo jest Pani członkiem zespołu który to opracowywał, przynajmniej wynika tak z opisu,  można zauważyć, że to co realizujemy obecnie czyli budowa  kanalizacji sanitarnej jest przedsięwzięciem inwestycyjnym tam przedstawionym. Strategia obejmuje 10-letni okres i większość przedsięwzięć zaczyna się  w 2004 roku, tak jest podane w strategii.. To nie jest drobnostka nie wykonanie w terminie umownym przez zespół strategii, zawierała ona błędy i wróciła jeszcze do poprawek. Pani myślę, przeglądała uchwały Zarządu a nie protokoły, nie wszystkie kwestie omawiane na Zarządzie były ujmowane w formie uchwał. Zarząd wytypował jednego z kolegów p. Paszkowskiego, który błędy wyłapywał i zajmował się ich likwidacja.. Uwagi były przekazywane p. Kustoniowi.. Natomiast przenoszenie pewnych zobowiązań, których nie wykonałem w 2003 roku na rozliczenie roku 2002 uważam za niewłaściwość. Nie dlatego, że inni tak samo robią, ale większość gmin, które miały strategię opracowywaną w ubiegłym roku, a jak Pani wie, w ramach zespołu który Państwo tworzyliście, takich strategii było kilkadziesiąt, w tym roku podejmuje uchwały w sprawie tej strategii. Jestem przekonany, że te pieniądze nie są wydane zbędnie bo w tym roku będziecie mieli Państwo okazję się nad strategią pochylić i ją przyjąć względnie odrzucić.
-    P. M.Ornoch Tabędzka -  bardzo Panu dziękuję, jeśli sprowokowałam Panie Burmistrzu  w ten sposób, że będziemy pracowali nad tą strategią to myślę sobie, że osiągnęłam swój cel.
-    P. M.Rzepczyński - mam taką uwagę odnośnie strategii, dowiedziałem się w rozmowie z jednym z moich mieszkańców, że Pan Burmistrz  przekazuje strategię do wglądu przy tworzeniu innych prac, przyszła do mnie sąsiadka, która pisze jakieś opracowanie o Puszczykowie i czy mam jakieś materiały, bo była w Urzędzie Miasta i otrzymała między innymi strategię by się oprzeć na temat rozwoju miasta. Wydaje mi się traktowanie nie fair radnych, mieszkańców, że jedni otrzymują tą strategię, drudzy nie, strategia jest nie uchwalona, chcę wnieść uwagę by zabrać się do pracy nad tą strategią. Byłem bardzo zaskoczony, że ta osoba otrzymała strategię do wglądu, bo jest to dokument, który w tej chwili nie ma żadnej mocy prawnej.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - rzeczywiście była Pani, która jest nauczycielką w szkole nr 2 i pisze prace w ramach swoich studiów o Puszczykowie i prosiła o udostępnienie materiałów. Przekazałem tej pani strategię, z zastrzeżeniem, że jest to projekt nie przyjęty przez Radę i jest to zbiór informacji a nie strategia. Nauczka z tego wynika taka, że jak ktoś przyjdzie to  materiałów w formie projektu nie należy nikomu pożyczać.
-    P. I.Jankowska -  48 % mamy zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów, możliwe jest 60,  jak Pani Skarbnik uważa, jaki jest bezpieczny poziom zadłużenia jeśli chodzi o miasto Puszczykowo.
-    Skarbnik Miasta p. J.Gielniak -  ustawa przewiduje 60 % czego nie możemy przekroczyć, ten % będzie się zmniejszał co kwartał, ponieważ spłacamy  kolejne raty kredytów. Za I kwartał spłaciliśmy 231 tys. zł,  za każdy kolejny kwartał będzie to jeszcze wyższa kwota spłaty. Jeśli więc nawet zaciągnelibyśmy jeszcze pożyczkę to generalnie nie podniesie nam on zadłużenia rocnego.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - 60 %  to jest  tzw. wieloletnie zadłużenie ogólne, natomiast zadłużenie roczne nie może przekroczyć 15 %, u nas  wynosi ono około 12 %.
Nie zgłoszono więcej uwag i zapytań.
Przewodniczący Rady M. Thiel oczytał projekt uchwały.
-    p. M.Rzepczyński - czy nie powinniśmy najpierw przegłosować przyjęcia sprawozdania z budżetu miasta a następnie udzielenia absolutorium.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - brak takiego przepisu do rozdziału tych spraw. Odczytany został zapis ustawy w tej sprawie. Podstawą do udzielenia absolutorium jest  przyjęcie sprawozdania. Nie można rozdzielać tych rzeczy.
-    P. M.Rzepczyński - byliśmy jako cała Komisja  na szkoleniu organizowanym przez Regionalna Izbę Obrachunkową i rzeczywiście generalnie mówi się, że absolutorium udziela się w kwestii wykonania budżetu., ale przy przygotowaniu absolutorium bierze się pod uwagę  rzetelność, legalność, celowość wydatkowanych pieniędzy. Dlatego teoretycznie może zaistnieć taka sytuacja, że radni przyjmą sprawozdanie bo uważają, że księgowo budżet się zgadza i wszystko jest w porządku ale mogą uznać, że pewne wydatki są niecelowe i w związku z tym  będą głosować inaczej.
-    Radca [prawny G.Tracz -  popieram, że projekt uchwały jest zgodny z przepisami. Można, jeśli jest taka wola Rady rozdzielić te dwa głosowania.
-    P. I.Jankowska - popieram ten wniosek p. Rzepczyńskiego, lub proszę o przeredagowanie  paragrafu 1 i 2 uchwały " po zapoznaniu się ze sprawozdaniem". W momencie kiedy jest słowo przyjmuje to oznacza, że decyzja była.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuję " po rozpatrzeniu " zgodnie z zapisem w ustawie.
-    Radca prawny G.Tracz -  nie spotkałam się z sytuacją by rozdzielać te dwie uchwały, chociaż nie kwestionuje, że można to rozdzielić. Ważną rzeczą jest sprawa absolutorium. Proszę zastanowić się nad celowością tego ewentualnego rozdziału tych uchwał.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel -  zmiana paragrafu 1 na  dodanie słów "po rozpatrzeniu" jest zgodne ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej po zeszłorocznej uchwale absolutoryjnej, które nadesłane zostało do Rady Miasta. Czy Pan  Rzepczyński podtrzymuje swój wniosek.
-    P. M.Rzepczyński - uważam, że albo winny być dwa głosowania lub  przeredagować paragraf 1  przez dodanie " po rozpatrzeniu sprawozdania" .
-    P. H.Rapalska Kaczmarek - proponuję przeredagować ten paragraf 1. w ten sposób" Rada Miasta rozpatrzyła  sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2002 przedłożone przez Burmistrza Miasta i udziela bądź nie udziela absolutorium".
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuję przegłosowanie wniosku p. Rapalskiej.
W głosowaniu (15 za) jednogłośnie wniosek został przyjęty.
 
-    Przewodniczący Rady M.Thiel -  proszę o przegłosowanie projektu uchwały po dokonaniu przyjętej  przed chwilą  poprawce.
W głosowaniu uchwały Nr 39/03/IV w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2002 ( 9 za, przeciw 0, wstrzym. 6) uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady stwierdza, że Rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i informuje, że następna Sesja Rady odbędzie się w dniu 13.05.br. o godz. 16.00. W tym miejscu Przewodniczący Rady zamknął obrady.
 
 
Lista wiadomości