Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 8/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13.05.2003r(część II).

Protokół 8/03/IV
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia  13.05.2003r.
część II
4. Projekt uchwały nr 44 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej 
-  p.Jopek- Komisja Oświaty na posiedzeniu swoim omawiała  projekt uchwały , którą tutaj w tej chwili mamy przed sobą i jednoznacznie wypowiedziała się pozytywnie na temat tej Uchwały. Chciałem tylko po prostu dodać , że  według nas nadzień dzisiejszy  jest jak gdyby to bardziej uporządkowane  niż było do tej pory , bo Komisja historyczna działała  przy Radzie Miasta i jak wiemy  co cztery lata  kadencyjność   Rady powodowała , że skład  tej Komisji  się zmieniał, w tej chwili po zmianie statutu nastąpi po prostu  zalegalizowanie Koła Historycznego przy Bibliotece Miejskiej  , będą osoby ,które będą to prowadzić stale i to nie będzie miało jak gdyby nic  wspólnego z Radą, i dlatego uważam , że jak gdyby ten stan w tej chwili który nastąpi będzie bardziej jak gdyby właściwy.
-    p. M. Thiel- Dla mnie proszę Państwa przede wszystkim to jest to, że wykorzystujemy Bibliotekę  z całym wachlarzem jej możliwości, bo właśnie powołanie się na załączony zresztą Państwu do Projektu  Uchwały  art.4 ust 2  Ustawy o bibliotekach  właśnie precyzuje  jakie zadania biblioteka  ponadto może mieć  poza wypożyczaniem książek  i udostępnianiem  czytelni i to są bardzo istotne  dla nasze tutaj miasta żeby nasze dzieje w jakiś sposób były utrwalone  i w przyszłości  żebyśmy  nie musieli  się borykać  z jakimiś kłopotami  bo tamto zginęło, tego nie ma  czy niestety będą luki  dla potomnych i o tym myślimy. Czy jeszcze jest jakaś kwestia na ten temat?
-    P. I.Jankowska - Zwracałam już na Komisji uwagę na to , że z racji ,że  jest to Koło  powinno mieć , dwie kwestie właściwie chciałam poruszyć jako Koło ,żeby miało regulamin jakiś funkcjonowania , aby  były jakieś zasady jak można pozyskiwać członków , kto może nim kierować , kto może działać w tym Kole. A druga sprawa to była  sugestia co do środków ,ze zdajemy sobie sprawę , że jest to jak gdyby  dodatkowe zadanie dla biblioteki , i z racji tego byśmy tutaj ,ja już mówię tu ze swego pkt widzenia, bo ,bo jak gdyby na Komisji żeśmy głosowali aby kwestie  środków też tutaj rozważyć, że  powinny  być tam przeznaczone, powinny być przesunięcia , żeby nie gospodarować tych małych środków  już na bibliotekę zostały przyznane.
-    p.Thiel Zgadza się co do kwestii tego uruchomienia jakiś przepisów wewnętrzych według to Koło będzie działać .Trudno jest w tej chwili przewidzieć czy to będzie całkowity wolontariat , czy będą tam osoby zatrudnione.
Wobec braku uwag w głosowaniu za przyjęciem  uchwały (15 za),  uchwała została przyjęta.
5. Projekt Uchwały nr 45 w sprawie zasad polityki czynszowej
-    p.G.Tracz - Głównym motywem tejże uchwał jest to co wskazano w uzasadnieniu iż 2.10.2002r.Trybunał Konstytucyjny stwierdził  niezgodność art.9 ust.3 Ustawy  za niezgodne z Konstytucją  .Kreślone były granice , w których mógł się poruszać  właściciel  podnosząc czynsz .trybunał stwierdził, ze nie jest to zgodne z prawem  i powyższy przepis stracił moc  w momencie opublikowania czyli z dniem 10.10.2002r. W związku z tym  ,że poprzednia Uchwała Rady  oparta była na uchylonych już przepisach należało dla porządku ją zmienić.
-    -p.M. Thiel - Komisja Statutowa nie ma uwag do projektu uchwały.
Nie zgłoszono uwag .W głosowaniu  (15 za), projekt został przyjęty.
6. Projekt Uchwał nr 46  w sprawie zmian w  regulaminie Komisji Pojednawczej
-    p.G.Tracz - W projekcie Komisji Pojednawczej zakwestionowałam pomysł aby tę uchwałę zmienić w ten sposób  aby posiedzenia tej Komisji były posiedzeniami nie jawnymi.Art.11b ust 2 ustawy o samorządzie gminnym sposób bezwzględny dla wszystkich komisji określa, że posiedzenia  tych komisji są jawne a ograniczania jawności mogą wynikać tylko z ustaw.
-    p.Thiel - Uzupełniam ,ze projekt tej powstał z inicjatywy  Komisji Pojednawczej .która zaproponowała zmiany w ramach  swej działalności. Przychylam się do koncepcji p. mecenas .Zawsze jest furtka, która może zaistnieć, mianowicie kwestia ochrony danych osobowych.
-    p.Ornoch Tabędzka - Zauważyliśmy sprzeczność, również sugerowaliśmy jawność posiedzeń .Po długiej dyskusji  biorąc pod uwagę charakter Komisji przemianowaliśmy ten pkt na posiedzenie niejawne. W tym momencie  muszą się ukazywać informacje na temat posiedzeń Komisji zgodnie ze zwyczajem informowania mieszkańców  o tym. Chciałabym , żeby mieszkańcy mieli świadomość  że tego typu komisje są jawne i co za tym idzie sprawy prywatne   mogą być wniesione na ogląd publiczny. Jeśli będzie taka możliwość aby taka notatka ukazała  się w ECHO Puszczykowa .
-    p.P.Bekas - Czasami może być sytuacja że meritum sprawy dotyczy spraw drażliwych , takich  ,których nie należy nagłaśniać. Co wtedy z takim problemem?
-    P.Thiel - pozostaje to w inwencji Komisji Pojednawczej.
W głosowaniu   (15 za) uchwała została przyjęta.
7.Uchwała nr 47 - w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miasta
-    p.K.Jopek - Otrzymałem informacje od p. Hertmanowskiego  , że po wyborach samorządowych w naszym mieście  zawiązała się grupa młodzieży która postanowiła powołać MRM .Od stycznia tego roku docierają do Komisji , przechodzą różne etapy i uważają ,że napotykają na niepotrzebne trudności. Po dzisiejszym spotkaniu z p. Hertmanowskim  uważam , że jako Rada nie możemy blokować dalej tej sytuacji a musimy wręcz pomóc , by ta młodzież zaczęła działać.
-    p.M.Rzepczyński - Ten projekt uchwały rozpatrujemy na wniosek młodzieży ,złożony przez panów, nie wiem przez kogo , nie widziałem tego wniosku
-    p.H.Rapalska Kaczmarek- Czy Komisja widziała ten wniosek ?
-    p.E.Tonder - Na Komisji Statutowej był rozpatrywany projekt statutu złożony przez p. Hertmanowskiego w imieniu grupy inicjatywnej młodzieży.
-    p.Jankowska - Chcę się zapoznać z tym wnioskiem, może są tam cele które młodzi chcą zrealizować.
-    p.Rzepczyński- w kwestii wieku .Jestem najmłodszym wiekiem radnym i zastanawiam się kogo ma ta rada reprezentować. Jeżeli ma reprezentować młodzież powyżej 18 roku życia  to ta młodzież ma pełne prawa wyborcze i ma swoich reprezentantów w postaci radnych. A taka Rada miasta powinna służyć krzewieniu idei samorządowej wśród osób niepełnoletnich, mam na myśli młodzież w wieku szkolnym. Członkowie takiej rady powinni reprezentować pewną grupę osób , która nie ma  w dorosłej radzie miasta. Uważam , że wiek 21 lat jest górną granicą a dolną granicę obniżyć.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - Byłem pierwszym adresatem  petycji młodzieży mieszkańców Puszczykowa, uczestniczyłem w rozmowach z tą grupą młodzieży , później przejęła to wszystko  Komisja  Statutowa  Rady Miasta Uzasadnieniem górnej granicy wieku  25 lat jest  fakt, że  do tego wieku na rodzicach  ciąży obowiązek alimentacyjny młodzieży studiującej, po drugie  życie młodzieży szkolnej /szkoła podstawowa, gimnazjum ,liceum/  na terenie naszego miasta jest dobrze  zorganizowane  , zadbaliśmy również o inne grupy wiekowe  a właśnie ta grupa naszej społeczności licząca 0k.1000, 1200 osób  między 16-25 rokiem życia  nie ma swojej reprezentacji do wyrażania swojej opinii  i postulatów ,które te społeczność trapią , a odpowiadając p.Rzepczyńskiemu  - to jest pan  radnym całej społeczności puszczykowskiej, wszystkich wyborców i  zarówno pan jak i każdy radny nie zależnie od wieku  może  reprezentować interesy młodzieży puszczykowskiej. Trzeba dodać ,że gdy tak liczna grupa zgłasza chęć zorganizowania się , a ustawa na to zezwala, to nie możemy  tej grupie nie pozwolić  działać i czynnie uczestniczyć w życiu naszego miasta. Dziwią mnie obawy właśnie obawy radnych właśnie młodych wiekiem , nie jest to przecież próba odebrania  państwu żadnych uprawnień radnego.
-    p.Ornoch -  Jestem  za   organizacjami młodzieżowymi , które chcą się tworzyć i działać na terenie  naszego miasta , nie mam zastrzeżeń do wieku  członków  MRM.Jest on "ogólnie  przyjęty w UE". Chciałam Państwu zwrócić uwagę  z punktu widzenia Przewodniczącej  Komisji Komunikacji Społecznej na jedną rzecz ,trzecia sprawa dzisiaj ,która nie dotyczy spraw merytorycznych dotyczących jakby funkcjonowania  czegoś , czy powzięcia decyzji pozytywnej, jest kwestionowana głównie z tego powodu , że jako radni nie mieliśmy informacji ,nie  wpłynął do mnie nigdy żaden wniosek młodych ludzi ,ja nigdy na oczy nie widziałam nie wiem jaka grupa inicjatywna się za tym kryje, dzisiaj po raz pierwszy poznałam p.Hertmabowskiego , który powiedział ,że jest reprezentantem młodych ludzi , myślę sobie ,że to jest za wcześnie  na proszę Państwa żeby  na dzisiejszym spotkaniu przedstawiając  nam statut , do którego też chciałabym wnieść dwie uwagi. Możemy rozmawiać na temat statutu .a nie widzę możliwości powołania MRM. Jest to rzecz, która  wymaga  podjęcia dalszych dyskusji. Spotkałam się z głosami młodych ludzi , przez ich rodziców ,ze oni po raz  pierwszy słyszą , że coś takiego ma się tworzyć, że młodzi ludzie w wieku lat 15 też chcieliby też  mieć możliwość uczestniczenia  w takiej radzie i nie mieli do tej pory takiej informacji, więc moja prośba o przesunięcie tego głosowania na następną sesję.
-    p.Jankowska - p. Przewodniczący kilkakrotnie  zwracałam  uwagę , że służę pełną  informacją radą na temat MRM, dwa lata należałam  do MRM Poznania Istnieje Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych  Samorządów Lokalnych skupiająca 20 mł. rad gmin bądź powiatów, powstaje coraz więcej  młodzieżowych rad gmin lub powiatów. MR Gmin istnieją już od 10 lat , pierwsza MRM w Koszalinie , później.   Jstrzębia Góra , uważam , że należy korzystać  z doświadczeń innych. Kwestie powstania MRG władze  samorządowe powinny  skonsultować ten problem z samymi zainteresowanymi  a takiej konsultacji nie było, nie było również na Komisji Edukacji ani na Komisji Komunikacji Społecznej. Młodzież gimnazjalna jest zainteresowana tym tematem bo jeszcze  w czerwcu przed całą kwestią wyborów rozmawiałam, podtrzymałam to później w swoim programie wyborczym, rozmawiałam z nimi dalej, oni nie czuli się na siłach podpisać  jakikolwiek wniosek, ale może ich reprezentować opiekun samorządu uczniowskiego, ja się pytam czy opiekunowie samorządu uczniowskiego się wypowiedzieli w tej sprawie czy są zainteresowani czy nie. Jak najbardziej  jestem  za MR bo już od czterech lat  nie tyle przyglądam się bo to nie jest dobre słowo , ja pracowałam nad statutami wielu młodzieżowych rad. Ja przedstawiłam również swoje propozycje co do statutu, uważała Komisja Statutowa, że jest on zbyt obszerny. Pytanie czy chcemy by było to coś nie do końca wyjaśnione bo z tym się spotkały Rady, Rada Rawicza upadła, Rada  Poznania ma ogromne problemy, kilka młodzieżowych Rad upadło, ponieważ nie było przepisów. Kwestia wieku dlaczego w tych standardach  jest kwestia młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej. Ja się z tym zgadzam, dlatego, że  młodzież powyżej 18 roku życia, powyżej 21 roku życia  to są ludzie którzy mogą zakładać stowarzyszenia. Jeśli tu było podpisanych powyżej  30 osób, te osoby mogą już założyć stowarzyszenie nawet zwykłe, działać  sobie chociażby jak młodzież aktywna kulturalnie, już działać, realizować jakieś projekty. Uważam, że nie jest konieczne uchwalać MRM tak, że zobaczymy co będzie dalej. MRM Poznania nie została jeszcze zatwierdzona przez dorosłą radę dlatego, że brakuje informacji i konkretnych działań. Uważam, że trzeba dać młodym szansę i szansą jest  stowarzyszenie, możliwość nieformalnego działania, gdzie można się wykazać .Młodzież powyżej 21 roku życia, przepraszam, każda uczelnia ponad 30 organizacji studenckich, wiele studenckich kół naukowych, partii politycznych, można tam działać jak najbardziej, można to tworzyć w Puszczykowie, mamy ponad 20 organizacji pozarządowych tam też można działać, można tworzyć  własne mając powyżej 18 lat. Kwestia idei MRM, to nie jest tak, że młodzież gimnazjalna czy młodzież szkół ma wiele możliwości realizacji w związku z tym dajmy coś młodzieży innej.  To jest mylenie pojęcia gdyż  MRM stałe czy gminy, zostały powoływane dlatego by tworzyć łączność pomiędzy ta małą demokracją a tą demokracja w gminie, żeby realizować projekty wspólnie dla młodzieży i dla miasta. Projekty chociażby gospodarki śmieciowej, ja nie mówię o sprzedaży gruntu ale chociażby gospodarka miasta gdzie i jakie chcemy  inwestycje to również młodzi mogą się wypowiadać. To nie musi być MRM jeśli będzie stowarzyszenie to też ma prawo się wypowiadać i ta opinia nie jest wiążąca ani dla Rady Miasta ani dla nikogo ale jest kolejny sygnał. Każdy z mieszkańców ma prawo tu przyjść i powiedzieć bez względu na to czy ma 13 czy 15 lat czy 80.  Jestem za MRM ale twórzmy ją taką jaka powinna być. Jeśli jest coś takiego jak Ogólnopolska Federacja, która jest akceptowana przez stowarzyszenia gmin i powiatów i jest akceptowana  przez Sejm i Senat i ta młodzież ma tam swojego przedstawiciela i ta młodzież  może rozmawiać w sprawach ważnych dla nich na forum ogólnopolskim, pozwólmy im działać.
-    p. P.Bekas - Pani radna bardzo ładnie mówiła ale w podtekście jest tylko coś takiego, że tylko rada która przyjmie  standardy z tego  pisma, nie podpisanego przez nikogo, nie sygnowanego przez nikogo, ta Rada może działać i może się gdzieś pokazywać, jeżeli będzie miała przyzwolenie z zewnątrz. Ja tego nie rozumiem. Młodzi ludzie 30 osób stworzyło grupę, chce coś robić, wiemy jakie problemy są z młodzieżą do tego wieku 25 lat. Dlaczego młodzież nie gimnazjalna nie ma możliwości działania. Nie zgadzam się z tym.  Dlaczego ten statut który przedstawiają ci młodzi ludzie ma być przez was cenzurowany, ma być oceniany czy jest dobry lub zły. Jest jakaś grupa która od kilku miesięcy chodzi do Burmistrza jako do przedstawiciela władzy na tym terenie, chce coś zrobić  i cały czas ma kłody pod nogą, a Pani mówi, że tylko statut który spełnia jakieś standardy ma szansę. Porównuje pani do Poznania, co nas Poznań obchodzi, to są ludzie z Puszczykowa nasi współmieszkańcy i oni najlepiej wiedzą co chcą. Pozwólmy im działać, nawet popełniać błędy, upoważnia ich do tego młodość.
-    H.Rapalska Kaczmarek  - mam takie pytanie, kto opracował ten statut
-    p. M. Rzepczyński -  tutaj Państwo mówiliście, Pan Burmistrz, koleżanki i koledzy Radni o samoorganizacji się młodzieży, młodzież się samoorganizuje ja zadaje sobie pytanie czy młodzi chcą coś robić czy "starzy chcą, żeby młodzi coś zrobili". Słyszymy, że 30 osób w tym jest między innymi Pan, który przychodził na komisję statutową i przedkładał nam ten statut, złożyli wniosek i statut do Urzędu Miasta. Jak zapoznawałem się z dokumentacją w Urzędzie Miasta natknąłem się na taki dokument umowa zlecenia nr 8/03/IV z dnia 02.01.2003r, w której Panów, wymienionych było zobowiązanie, że zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania projektu statutu młodzieżowej Rady Miasta w celu przedłożenia Radzie. Zadaję pytanie, czy młodzi chcą być razem i sobie piszą projekt statutu i przedkładają go Radzie, czy młodzi chcą mieć Radę, czy chodzą do Urzędu Miasta, żeby , przepraszam za słowo, wyciągnąć jakieś pieniądze, czy może też po prostu starsi manipulują tymi młodymi, żeby utworzyli Radę bo powiem szczerze, że jak natknąłem się na ten dokument to po prostu osłupiałem.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący, proszę Państwa tu podtrzymuję wniosek Pana Bekasa, Państwo jesteście nastawieni obstrukcyjnie do samego pomysłu. Proszę Państwa ja jeszcze nie skończyłem, emocje może za chwileczkę, dobrze. Padają tu różne, bardzo szczytne, że tak powiem określenia, my chcemy, ale jeszcze przedyskutujmy, ponieważ to jest niedoskonałe, to są inne standardy, jakie są standardy proszę Państwa. Przepis mówi jednoznacznie po prostu, może być powołana Młodzieżowa Rada Miasta i nagle okazuje się, że Państwo boicie się jakiejś Młodzieżowej Rady Miasta, która będzie miała takie uprawnienia jak macie Państwo. Tutaj wypowiedź Pana Rzepczyńskiego, Panie Marcinie, co jest złego w tym, że ktoś przygotował ten dokument. Bardzo przepraszam czy to miała być czynność wykonywana tylko społecznie i w związku z tym należy tym młodym ludziom powiedzieć w tej chwili, że Rada Miasta w większości swojej wszystko czyni, żeby nie był dzisiaj uchwalony statut, żeby nie była powołana Młodzieżowa Rada Miasta bo teraz jeśli można Pan Przewodniczący komisji komunikacji społecznej mówi, że komisja z tym się nie zapoznała, materiały były dostarczone, jeśli dobrze pamiętam 7 dni czy nawet 8 przed sesją. Komisja komunikacji społecznej była dzisiaj , rozumiem, że było to za krótko do możliwości zapoznania się z tym tak, ze właściwie teraz to Państwo mówicie np. Pani Jankowska, że młodzież ma tyle możliwości, że może się samoorganizować w stowarzyszenia, oczywiście, że tak. Ale kto z Państwa podjął jakieś działania np. w pomocy młodzieży w samozorganizowaniu się. Powstało coś takiego np.  w mieście w ciągu ostatnich miesięcy, jak młodzież aktywna kulturalnie, ktoś z Państwa był inicjatorem tego i co się okazuje dzisiaj, ta młodzież aktywna kulturalnie po prostu ma już swoje sekcje, jest samo zorganizowana w sposób nie formalny. Stowarzyszenie nie jest takie proste, trzeba prowadzić ewidencję i teraz się okazuje, że gdybym wtedy zapytał Państwa czy takie coś może powstać to podejrzewam, ze byłoby podobnie jak dzisiaj, na przykład, nie bo nie jest przedyskutowane bo nie ma reguł zapisanych i nie może to powstać. Teraz np. nie bardzo rozumiem w czym jest problem z tą Młodzieżową Radą Miasta bo jeśli będzie dyskusja wg przesłanek, które prezentuje tutaj Pani Jankowska, a będzie inna grupa, która ma inne stanowisko to czym się skończy proszę Państwa. Słyszałem, że w Poznaniu trwa dyskusja od wielu lat, chyba 2 lata może potrwa jeszcze następne 2 lata i stad jestem zdziwiony tym faktem. Zresztą tu jest wniosek, Państwu dostarczono kopię, wniosek wpłynął 13 grudnia 2002r do Pana Przewodniczącego i są podpisy łącznie z numerami PESEL kto właściwie ten wniosek podpisywał. Kończąc, jeśli można Panie Przewodniczący, poproszę Państwa Radnych, żeby nie kto zgłasza było istotne tylko po prostu co jest przedmiotem tego projektu uchwały i czemu to ma służyć. Jeżeli Państwo naprawdę uważacie, że samoorganizowanie jest potrzebne i uczy pewnych zasad demokracji  to, żebyście byli Państwo uprzejmi ten projekt uchwały przegłosować. Jeszcze jedna kwestia odnośnie wieku, proszę Państwa młodzież do lat 18 praktycznie może występować samodzielnie, nie musi występować pod opieką opiekunów czy nauczycieli w związku z tym lat 16 to już jest takim wiekiem, gdzie kiedyś otrzymywało się już dowody tymczasowe tożsamości, nie jest się pełnoletnim, ale pewne działania jest łatwiej wykonywać niż tej młodzieży  młodszej. Proszę Państwa mówienie, że młodzież gimnazjalna nie ma somoorganizacji, a czym są samorządy szkolne czy nie są formą somoorganizacji.
-    p. M. Rzepczyński - czy Pan Hertmanowski zrobił odpłatnie statut Młodzieżowej Rady Miasta na zlecenie Urzędu Miasta
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - nie zrobił tylko przygotował, nie zostało to napisane w tym zleceniu.
-    p. M. Rzepczyński - jakie Pan Hertmanowski ma kompetencje, by przygotowywać projekt statutu.
-     Burmistrz Miasta J. Napierała - jak określił by Pan kompetencje osobie, która miała to  przygotować
-    p. M. Rzepczyński - nawiązuję do tego, że po złożeniu wniosku przez grupę inicjatywną i Pana Hertmanowskiego, Pani Radca Prawny też przygotowywała projekt tego statutu i uważam, że powstała sytuacja gdzie Urząd Miasta zapłacił dwóm osobom dwa razy za tą samą pracę. Uważam, że jeśli nawet zgłosiła się grupa inicjatywna, która chciała zrobić Młodzieżową Radę Miasta, trochę nie wiemy jak to jest Radca Prawny na etacie, który otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, jest to Radca Prawny powiedzmy osobą bardzo kompetentną by opracować taki statut, a nie Pan z tego co mi wiadomo nie ma wykształcenia prawnego.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Będę brutalny Panie Radny w takim razie powiedzmy Pan wybrany społecznie przez społeczeństwo otrzymuje również dietę za posiedzenia na sesji bo wykonuje Pan pracę. Nie widzę nic złego, żeby np. ktoś kto wykonuje pracę miał za to jakiś tam symboliczny grosz zapłacony, natomiast to nie jest tak proszę Pana, że ktoś przygotuje statut czy jakąś inną formę innego dokumentu i on od razu jest doskonały, w ten sposób w drodze dyskusji i kolejnych przybliżeń dopiero powstał dokument, który jest Państwu przedłożony.
-    p. M. Ornoch Tabedzka - chciałabym tylko uzupełnić wypowiedź, ponieważ tak jak kiedyś powiedziałam nie zostały zachowane znowu procedury, ja bym się cieszyła gdybyśmy dostali to wcześniej, ja bym się również bardzo cieszyła gdybyśmy mieli szansę dyskutować na temat statutów i w ogóle podjąć taką dyskusję wcześniej na komisjach. Mojej komisji zaproponowałam w obecności Pana Hertmanowskiego, który był na posiedzeniu komisji komunikacji społecznej, spotkanie z przedstawicielami grupy inicjatywnej w dniu 16 czerwca o godzinie 16 na kolejnym posiedzeniu komisji komunikacji społecznej i jeszcze raz wnioskuje w związku z tym o odłożenie tej sprawy w żadnym razie nie jestem przeciw powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta.
-    Radca Prawny G. Tracz  - jeszcze odnośnie tego projektu statutu , tutaj jakby troszkę afera się robi wokół tego, przynajmniej ja tak to odbieram i chciałabym Wam powiedzieć, że ja osobiście żadnych dodatkowych pieniędzy z tego tytułu nie otrzymywałam, natomiast tu jest jeszcze jedna kwestia , tutaj mnie pierwotnie proponowano, abym ja właśnie wyszła z inicjatywą tego statutu , ale ja muszę przyznać odmówiłam dlatego, że ja po prostu  w ogóle nie wiedziałam jak młodzież, która zgłasza wniosek widziałaby siebie w strukturach tej Rady i stad też właśnie Pan Hertmanowski został poproszony i to ze strony młodzieży  wyszła ta pierwotna inicjatywa, dopiero później ten projekt, który przyszedł do Burmistrza przekazany został mi do zaopiniowania, ponieważ ja nie mogłam zgodzić się z taką propozycją, powiedzmy sobie, która w wielu punktach miała wiele wspólnego ze statutem przygotowanym przez Radę w Murowanej Goślinie czy Koszalinie , te statuty być może funkcjonują, ale ja jako prawnik nie mogę przejść nad nimi do porządku dziennego i w związku z tym przygotowałam swoją wersję bardzo uproszczoną, po to tylko, aby po prostu wskazać, bo nie czułam się po prostu kompetentna aby komukolwiek narzucać merytoryczną treść statutu, a po to tylko by wskazać jak ja widzę strukturę tego statutu, co on ma w sobie zawierać istotnego i co musi zawierać. I powiedzmy czy jest konieczność takiego zaciemniania obrazu tej funkcji dla której ta rada ma być stworzona i w oparciu o to tak jak Pan pamięta na komisjach ta wersja powstała dzięki pracy komisji statutowej, to właśnie członkowie komisji wskazywali, żeby taką część zawrzeć no i w ten sposób powstał ten projekt tego statutu. Natomiast ta wersja, którą pierwotnie zaproponował Pan Hertmanowski, mówiąc szczerze ktoś musiał to opracować, a nikt nie wiedział jak się do tego zabrać bo trudno, aby ktokolwiek miał narzucić młodzieży czy narzucić radnym taki a nie inny sposób rozwiązania jak ta młodzieżowa Rada ma funkcjonować, ze swej strony mam takie wyjaśnienia, dziękuję.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - zaraz oddam głos, tylko chciałem potwierdzić to co mówi Pani Radczyni no bo faktycznie żeśmy się pochylili nad tą pierwotną wersją statutu i została przerobiona oczywiście z inicjatywy Pani radczyni w sposób, który potem komisja statutowo-prawna mogła przyjąć i która zawiera to co jest najistotniejsze nie rozgadane mniej lub bardziej ważne przepisy. Tak, że ta wersja statutu jaką Państwu przedkładam i komisja statutowo-prawna wydaje mi się jak najbardziej właściwa na naszym terenie. Przedtem zgłaszał się Pan Bekas i jemu udzielam teraz głosu.
-    p. P. Bekas - Chciałbym tylko spytać Panią Tabędzką na jakiej podstawie Pani chce oceniać ten statut i mówić czy jest dobry czy zły, komisja komunikacji społecznej naprawdę nie jest komisją ani prawną, ani nie widzę żadnego odniesienia żeby podważyć albo zaakceptować ten statut.
-    p. M. Ornoch Tabędzka - było pytanie skierowane do mnie, jestem zobowiązana odpowiedzieć. Proszę Pana ja nie powiedziałam, że chcemy na komisji komunikacji społecznej oceniać statut, ja głównie podniosłam sprawę wieku i sprawę informacji młodych ludzi w Puszczykowie o tym, że takie ciało jak Młodzieżowa rada Miasta powstanie i chodziło tylko i wyłącznie o przedyskutowanie sposobu skomunikowania się z przedstawicielami młodych ludzi w Puszczykowie i określenia celów działania i poinformowania ich o tym, że takie coś będzie się działo.  Taki ma być cel tego spotkania i chciałabym poznać tych młodych ludzi bo ja dziś po raz pierwszy dowiedziałam się kto to jest. Dziękuję.
-    p. P. Bekas - to nie może być powód, że Pani chce się spotkać z tymi ludźmi, nie może być podstawą do odłożenia tego głosowania.
-    p. M. Ornoch Tabędzka - to już po raz ostatni, po raz trzeci dzisiaj podkreślam, że przez poniechanie pewnych procedur, które są moim zdaniem obowiązkowe i komisje powinny mieć do wglądu pełen materiał niezbędny do podjęcia decyzji na temat uchwał, po raz trzeci jest jakby ten sam problem , bardzo uprzejmie teraz proszę o to żeby komisje były zapoznawane wcześniej z materiałami, żeby nie były stawiane pod ścianą, dzisiaj koniecznie trzeba bo coś tam, nie ma coś tam. Ja mogę w pewnym momencie powiedzieć, że ponieważ nie znałam wcześniej materiałów na ten temat, ja dzisiaj się nie wypowiem.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - chciałem jeszcze tylko jedna rzecz powiedzieć, proszę Państwa jeśli chodzi o komisję merytoryczną to najbardziej merytoryczną komisją do opracowania tego statutu była komisja ststutowo-prawna i ta komisja wypełniła swoje zadanie, a wszystkie inne kwestie to prowadzą do nikąd, obawiam się, że to wszystko zaczyna się rozmydlać bo jeżeli będziemy zastanawiać się teraz nad wszystkimi tymi sprawami, a kto za tym stoi, a   jak wygląda ta osoba, która wystąpiła z inicjatywą. Przyznam się ja też ich nie znam, ale to mi zupełnie nie przeszkadza. Proszę ja już nie będę mówił, udzielę Pani głosu bo potem powicie, że Wam nie udzielam głosu.
-    H. Rapalska Kaczmarek  - niestety, ja ze swoim pytaniem wrócę troszkę do poprzedniego tematu statutu. Ponieważ tutaj była taka wypowiedź, że Pani Prawnik powiedziała, że chciała poznać pewne pomysły młodzieży ponieważ nie była w stanie tego statutu ułożyć, z tego powodu, że tych pomysłów nie znała. Mam takie pytanie, ponieważ Pani Jankowska z tego co wiem, w czasie swoich przedwyborczych spotkań mówiła, że chce być opiekunem takiej Młodzieżowej Rady, nie wnioskowała tylko powiedzmy mówiła o tym, może źle się wyraziłam, że chce zajmować się Młodzieżowymi Radami i mam takie pytanie czy zadano pytanie Pani Jankowskiej czy nie pomogłaby nieodpłatnie przygotowywać taki statut, jeśli interesuje się takimi radami i pracowała w takiej Radzie, no i nie będziemy tutaj porównywać wieku Pani Jankowskiej i Pana Hertmanowskiego bo myślę, że nie o to chodzi. Ale czy jej w ogóle spytano się co taki statut powinien zawierać i czy miała  możliwość pracy nad tym statutem.
-    p. W. Kociemba - Chciałem powiedzieć, kto jest przeciwny to może się w głosowaniu wstrzymać, po drugie nie torpedujmy inicjatywy młodzieży, a poza tym z tego wynika, że Pani Jankowska chciałaby być nauczycielka tego Stowarzyszenia, czy chciałaby by powstało stowarzyszenie.
-    p. K. Jopek - Chciałbym tylko dodać, że tutaj były używane słowa, że młodzież jest manipulowana, ustawiana w jakiś sposób, wcale nie jest powiedziane, że Pan Hertmanowski czy grupa inicjatywna wejdzie w skład tej rady o tym zadecydują wybory i  nie uważam, że ktoś dzisiaj może manipulować młodzieżą w Puszczykowie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa właściwie część mojej wypowiedzi powiedział teraz Pan Jopek, chciałem dodać taką informację, Pan Hertmanowski z racji wieku, z tego co wiem jest to wiek 25 lat, nie mógłby brać udziału w wyborach do Rady dlatego mimo wszystko ja odbieram dzisiaj tą dyskusję i negatywne stanowisko tego projektu jako  wolę trącenia tej idei, ale mimo wszystko chciałem podkreślić, Panie radny Rzepczyński, nie ma woli manipulowania młodymi przez dorosłych. Mogę ubolewać nad jednym proszę Państwa, że jak na razie to tylko Państwo krytykujecie, mówicie nie tak, ma być inaczej, kto za tym stoi, natomiast co w zamian proszę Państwa. Przecież nie stoi nic na przeszkodzie, żeby radni podnieśli jakąś swoją inicjatywę w zakresie również somoorganizowania się młodzieży, a nie tylko mówienia idźcie tam, zróbcie tak, zapiszcie się tam. Dziękuję bardzo.
-    p. S. Balbierz - Panie Przewodniczący zauważyłem już od kilku razy, normalnie dokumenty przychodzą kiedy trzeba głosować, po co się podsuwa na ostatnią chwilę, to ma być przygotowane wcześniej i bardzo bym Pana prosił, Panie Przewodniczący aby przed komisjami co najmniej 7 dni przed, a nie na ostatnią chwilę.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa, ale jakie dokumenty
-    p. S. Balbierz - dotyczące Rady Młodzieży.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - przecież dostał Pan
-    p. S. Balbierz - ale kiedy dostałem, teraz. Reprezentuje Pan Hertmanowski na komisji, a nikt go nie znał do tego czasu
-    p. M. Rzepczyński - chciałbym tutaj, że tak powiem odpowiedzieć na sformułowanie Pana Burmistrza, Panie Burmistrzu co my mamy sobie myśleć jako radni coraz częściej dostajemy dokumenty na ostatnią chwilę. Dostajemy statut Młodzieżowej Rady Miasta, który uznajemy jako komisja statutowa za nie doskonały, słyszymy w trakcie posiedzeń komisji dwa czy trzy razy, że my nie jesteśmy właściwie po to  by wiele zmieniać w tym statucie tylko by rozpatrzyć wniosek. To było podkreślane na komisji statutowej kilka razy, a mimo wszystko zmieniliśmy ten statut dosyć znacznie. Jesteśmy w jakiś sposób nierówno traktowani bo ja też powiem szczerze, że o tej umowie dowiedziałem się przez czysty przypadek, nie szukałem, nie szukałem w tym jakiegoś spisku coś w tym stylu, tylko po fakcie dowiadujemy się pewnych rzeczy, które powinniśmy wiedzieć wcześniej i powinniśmy być z nimi zapoznani, np. że pan Hertmanowski zrobił projekt statutu bo grupa inicjatywna nie była w stanie, zupełnie  jest wtedy inna rozmowa, a nie że o wszystkim dowiadujemy się po fakcie, na tej zasadzie, dziękuję.
-    p. I. Jankowska - jedna sprawa. Jestem zażenowana faktem, ze ktoś wziął za coś takiego pieniądze, sama złożyłam też projekt, a Pana projekt nie wiele się różnił, ponieważ korzystał Pan z wzorca z Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, z którego ja również korzystałam i Pan wziął za coś pieniądze co ta organizacja za darmo dla Młodzieżowych Rad jest po prostu żenujące i nie będę już na ten temat dyskutować. Mówię otwarcie bo to trzeba powiedzieć, że bierze się pieniądze za coś co inni robią za darmo to jest dla mnie po prostu paranoją. Już rzuca obraz na tą Młodzieżową Radę bez względu na to kto by tam w niej był, już rzuca obraz. Miałam możliwość uczestniczenia w komisji statutowo-prawnej i w niej uczestniczyłam tam złożyłam mój projekt statutu i moje uwagi, że powinno to obejmować gimnazjum i liceum, to w tym projekcie nie zostało uwzględnione. Również podawałam przykłady wielu Młodzieżowych Rad gdzie pracowano nad tym, gdzie rezygnowano z osób powyżej 20 roku życia. Chciałabym poznać, jeśli mogliby Państwo podać przykłady, gdzie istnieje Młodzieżowa Rada Miasta powyżej 20 roku życia, jakie są to gminy, w jakiej są kondycji, jakie są to Młodzieżowe Rady Miasta i w jakiej są kondycji. Ja podam Iława 14-22 lata, Żarów 13-20 , Mysłakowice 13-19, Myślenice 13-20, Szczecin -szkoły ponad gimnazjalne, Koszalin - szkoła średnia, Sosnowiec -szkoła średnia, Rawa Mazowiecka -szkoła średnia, Leszno -szkoła średnia, Legionów -szkoła średnia, nie, nie  szkoda czasu proszę Państwa.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę sformułować wnioski.
-    p. I. Jankowska - jest to dla mnie kwestia, dlatego składam wniosek, aby z tym projektem statutu zanim go zatwierdzimy, zapoznali się dyrektorzy szkół, opiekunowie samorządów uczniowskich, żeby się wypowiedziały , my nie chcemy w Młodzieżowej Radzie Miasta uczestniczyć, wystarczy nasz samorząd. Dla mnie jest to wiążąca opinia, zdaję sobie sprawę, że oni tą kwestią nie są zainteresowani. Uważam, że to jest potrzebne, tak, że opinie samorządów uczniowskich powinny być zanim podejmiemy decyzję bo to też jest młodzież nie możemy ich wykluczać, że gimnazjum czy ponad gimnazjum to nie jest. Można dużo mówić, ale nie wiem ile jest tutaj osób jest tutaj kompetentnych by rozmawiać i stwierdzić co to jest Młodzieżowa Rada i decydować o tym, a moje uwagi nie są brane pod uwagę.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Ponieważ tu już po raz drugi padło stwierdzenie, że za to ktoś miał zapłacone za wykonaną pracę. Pani V-ce Przewodnicząca Jankowska, musze Pani zwrócić uwagę, że Pani otrzymuje ryczałt jako V-ce Przewodnicząca i dietę za posiedzenia  komisji, w związku z tym Pani też nie wykonuje tej pracy za darmo, proszę Pani.
-    p. U. Rapalska - ja chciałam powiedzieć, że to wynika z ustawy, że dostajemy diety. Dziękuję.
-    P. K. Jopek - chciałem powiedzieć, że żenujące nie jest to, że Pan Hertmanowski wziął parę groszy za to, że jakąś pracę wykonał, dla mnie żenująca jest w tej chwili ta sytuacja, dyskutujemy tutaj i naprawdę nie chciałbym być teraz w roli Pana Hertmanowskiego, który wyszedł z jakąś inicjatywą, jest grupa młodzieży i nagle się okazuje, że oni są tutaj niepotrzebni i najlepiej żeby wszystko odłożyć i nie dać im szansy działania.
-    p. P.Bekas - Panie Przewodniczący co do tych pieniędzy bo to tak ładnie zabrzmiało i tak dalej, przecież my jako Urząd, jako samorząd jesteśmy zobowiązani popierać drobne ruchy, które powodują jakieś organizowanie się samorządności i tak dalej. Przecież my sponsorujemy jako miasto, mamy w budżecie, na pewne organizacje Puszczykowskie i nazywa się, że co np. Towarzystwo Przyjaciół Puszczykowo Chateaugiron jest dotowane i to nazywa się że Zarząd tego bierze pieniądze, nie Stowarzyszenie dostaje pieniądze, które są wydawane z kasy miejskiej, zresztą jak i PTS i inne organizacje, również jednym z takich organów ma być w przyszłości to Stowarzyszenie Młodzieży w związku z tym jesteśmy zobowiązani pomóc i zapewne rzeczy trzeba po prostu zapłacić.
-    p. M. Chojnacka - Ja tu obserwuję cały czas, czy my nie bierzemy przykładu  ze Sejmu proszę Państwa. No naprawdę - wstyd. Ja się wstydzę, że u nas to samo się dzieje co w Sejmie. Nas jest taka mała grupa, czy my naprawdę nie możemy spokojnie porozmawiać, nie ubliżać, nie wygadywać, nie wysuwać jakiś sum. Dla mnie kochani jest to naprawdę bardzo wstydliwe i ja uważam, analizując te roczniki to proponowałabym w tej uchwale zmienić bo ja tu nie widzę żadnego człowieka, który ma 17-18 lat, a tutaj jest uchwała od 16 lat do 25. Proszę Państwa jeśli mam się troszkę wypowiedzieć na ten temat jestem bardzo za tym, żeby utworzyć, młodzież nasza pokazała co ona potrafi, po prostu nam pomogła jako radnym tutaj że tak powiem, ale bardzo bym prosiła aby wziąć pod uwagę młodzież chociaż 3 klasy gimnazjalnej bo oni również się pchają do tej pracy, oni chcą pracować, chcą wiedzieć co się dzieje w mieście, co się w Urzędzie dzieje, jak pracują. Bardzo proszę jeżeli to jest możliwe, a jeżeli chodzi o 25 lat proszę Państwa te osoby mają szansę startować na radnych, na posłów nawet. Natomiast trzecia klasa gimnazjalna , 16 letni  oni nie mają tych szans -dajmy im szansę pracować w Radzie Młodzieżowej.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - zgadzam się w tych 3 przypadkach z Panią i chciałem tylko zwrócić uwagę, że kwestia kto będzie w tej radzie to dopiero będzie wynik wyborów. Przecież statut wprowadza ordynacje wyborczą i dopiero będziemy mieli te, chodzi najpierw moim zdaniem, o stworzenie w ogóle Rady Młodzieżowej, potem ta rada dopiero się ukonstutuje. Jeżeli są przykłady, bardzo ładne, ale czy te przykłady pasują akurat do nas, każde miasto robi we własnym zakresie nie ma powodu się dostosowywać do tego co ewentualnie robiono. Oglądaliśmy ten wzór statutu z Koszalina no to przecież pożal się Boże, to zupełnie nie pasuje do jakiejkolwiek rzeczywistości naszej, również i te inne które zostały zastosowane. W sytuacji takiej, jeśli będziemy dyskutować teraz na temat jakiś dalszych no to nigdy nie dojdziemy do tego, żeby młodzieżowa rada powstała, by w ogóle zaczęła działać, a proszę pamiętać o tym, że ta młodzieżowa Rada będzie przecież podporządkowana naszej i jeżeli ona nie będzie spełniać warunków mamy zawsze instrumenty, żeby odpowiednio tym sterować i kierować. Nie sądzę, żeby to było naprawdę takie uciążliwe.
-    p. A. Balcerek - Proszę Państwa chciałem powiedzieć, że dyskusja jest naprawdę rewelacyjna, bardzo mi się podoba dlatego proponowałbym w powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa nie brać pod uwagę § 2, w którym jest mowa, że nadaje się statut młodzieżowej radzie, po prostu dlatego, żeby ten statut można było jeszcze bardziej dopracować bo słyszę wiele uwag krytycznych pod tym kątem. Ja uważam, że dzisiaj nie bądźmy tak hermetyczni i przyjmijmy tą Młodzieżową Radę i po prostu uchwalmy to, że ta rada w końcu w tym mieście Puszczykowie powstanie.
-    p. K. Jopek - Panie Przewodniczący, ale z tego co już się wszyscy orientujemy to statut nie jest jakąś rzeczą ostateczną jeśli się okaże że pewne rzeczy trzeba w nim zmienić to w każdej chwili można opracować poprawki i wnieść do statutu, dziękuję.
-    Przewodniczący rady M. Thiel- nawet będzie konieczne, my się obracamy dopiero w sferze pewnych domysłów i brak jakiegokolwiek doświadczenia na ten temat.
-    p. M. Ornoch Tabędzka - Przychylam się do koncepcji Pana Balcerka, natomiast trzeba by skreślić jeden punkt, który był tutaj przedmiotem jakby sporu, mianowicie że Rada Miasta Puszczykowa nadaje statut Młodzieżowej Radzie Miasta, który stanowi załącznik do uchwały. W związku z tym proponuję, żeby tego statutu nie było jako załącznika do uchwały i w dalszym ciągu proponuję przełożenie głosowania nad statutem Młodzieżowej Rady Miasta i w dalszym ciągu podtrzymuję chęć spotkania z przedstawicielami, inicjatorami Młodzieżowej Rady Miasta w Komisji komunikacji społecznej, dziękuję.
-    Proszę Państwa obawiam się, że tak nie można rozbić tych dwóch rzeczy bo nie może Młodzieżowa Rada powstać i nie mieć statutu.
-    Radca Prawny G. Tracz - Proszę Państwa ,generalnie tutaj intencje wszystkich Państwa podziwiam bo one na pewno wypływają z dobrej woli, ale przepis brzmi tak art. 5b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że Rada Gminy, powołując Młodzieżową Radę Gminy, nadaje jej statut określający zasady wyborów jej członków  i zasady działania. W związku z tym samą istotą podjęcia tej uchwały jest, aby określić statut, który będzie z kolei określał zasady wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy i zasady jej działania. Przecież jeśli podejmiemy uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady, a nie będzie zasad wyboru członków to będzie w zasadzie jakbyśmy nic nie uczynili. Tenże statut ma zawierać w swej treści, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, jest podstawowa grupa problemów, a mianowicie ma określać tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady i ma określić zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy. Na podstawie art. 5b podjęta została ta uchwała, w przeciwnym wypadku nie ma podstawy prawnej do podjęcia tejże uchwały. Jeśli ma być 5b i ma być ustawa o powołaniu to musi być ze statutem.
-    p. I. Jankowska - chciałabym złożyć propozycję, aby przełożyć to na sesje czerwcową, z jakiego względu. Ta Rada tak nie zostanie powołana przed wakacjami bo musiałyby zostać zorganizowane wybory. Wtedy dyskusja przeniosłaby się może na te  gimnazja, wspólnie się wypowiedzą, można zorganizować jakieś spotkanie, po prostu pomijam sekwencje tej burzliwej dyskusji, myślę że nic się nie stanie gdybyśmy to do czerwca przenieśli, a wtedy ma 3 miesiące grupa inicjatywna jak również Pan Burmistrz na wyłonienie tej komisji wyborczej, najwcześniej we wrześniu lub październiku mogłyby być wybory, teraz w czerwcu już tak nie da się rady, dlatego myślę że jest to zasadny wniosek, aby przenieść tą uchwałę na czerwiec.
-    H. Rapalska Kaczmarek - chciałam poprzeć wniosek Pani Jankowskiej, myślę, że nie ma sensu już dalej dyskutować nad tą jedną sprawą, przenieśmy tę dyskusję po za Radę i myślę, że przedyskutujemy to i faktycznie będziemy już mogli jednoznacznie  głosować na następnej sesji.
-    p. P. Bekas - nie zgadzam się z Panią, niech Pani zwróci uwagę, że młodzież czeka już ponad pół roku na decyzję, odbija się od komisji do komisji, po prostu nadal się nic nie dzieje i uważam że to jest już 4 uchwała dzisiaj, która jest próbowana by była zrzucona na następne obrady, następne, następne, może jakoś będzie.
-    H. Rapalska Kaczmarek - Przepraszam bardzo, ale ta uchwała jest chyba dopiero nam przedstawiona jako projekt pierwszy raz
-    P. Bekas  - a ile razy by Pani chciała mieć przedstawianą uchwałę
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - nie róbmy ping-ponga.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący, ponieważ tryb dostarczania materiałów radnym określa statut, w związku z tym  prosiłbym teraz o wskazanie wg jakiego trybu mam przygotowywać z urzędem materiały i po prostu radnym dostarczać bo wg wszystkich najlepszej wiedzy dostarczony był ten projekt uchwały komisji statutowej, która właściwie jest powołana do tego typu rzeczy, natomiast jeżeli wszystkie projekty uchwał mają być dostarczane wszystkim komisjom to prosiłbym o takie regulacje prawne w naszych przepisach wewnętrznych, dziękuję bardzo.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa wobec powyższego, ponieważ jest wniosek negatywny to on musi być przegłosowany pierwszy i wobec powyższego najpierw przegłosujemy  czy należy odłożyć dzisiejszą decyzję do następnej sesji, jeżeli ta przejdzie to wtenczas odpada kwestia głosowania nad samą uchwałą, jeżeli nie przejdzie to wtenczas będziemy rozważali uchwałę i głosowali jej poszczególne części.
Proszę uprzejmie, kto jest za wnioskiem Pani Jankowskiej i Rapalskiej  o przełożenie sprawy  Młodzieżowej Rady Miasta na kolejną sesję czerwcową. W głosowaniu (6 głosów za, 7 przeciw, 2 wstrzym).
-    I. Jankowska - prosiłabym, aby zaprotokołować moje imię i nazwisko i z jakich powodów ja proszę o przesunięcie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę bardzo, przechodzimy do merytorycznego rozpatrzenia projektu uchwały, są 2 kwestie przez komisje statutowo-prawną pozostawione do decyzji Rady. Wersja pierwsza to czy Rada Młodzieżowa ma się składać z osób od 16 do 21 lat  czy Rada Młodzieżowa ma się składać z osób od 18 do 25 lat.
-    P. H. Rapalska Kaczmarek - czy nie możemy się do głosu Pana Balcerka, żeby bez statutu dzisiaj było.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - nie można,  proszę się wczytać w tekst. Nie ma tak, że Radę powołuję, a statut to oddzielna rzecz. Powołując Radę daje się statut, tak to wynika z przepisów. Dlatego  nie mogę, bardzo odpowiadałby mi projekt Pana Balcerka , no ale nie byłby zgodny z ustawą. Proszę Państwa czy są jakieś uwagi na ten temat, na temat tych wiekowych granic.
-    P. Chojnacka - Mam pytanie, Panie Przewodniczący czy będziemy dwa razy głosować
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Będzie jeden, kto będzie głosował za tym, kto za tą wersją, a kto za tą.
-    P. Bekas - Panie Przewodniczący to ja tu z mojej już pięcioletniej praktyki, wiem jaki problem jest z tą młodzieżą nie szkolną , nie gimnazjalną  tylko po prostu problem z rozpoznaniem potrzeb młodzieży pozaszkolnej, że tak powiem bo chciałbym zwrócić uwagę Pani Chojnackiej, że również młodzież 16 letnia jest często po zasadniczych szkołach zawodowych już i po prostu gdzieś powinna być bo ja mimo wszystko uważam, że to nie  tylko powinno dotyczyć młodzieży uczącej się, ale przede wszystkim zorganizowania młodzieży Puszczykowskiej  w wieku powiedzmy do 25 lat, gdyż wiem jakie problemy ta młodzież nastraja , myśmy tutaj dużo na linii sportowej działali , po prostu tak naprawdę młodzież pomiędzy 20-25 rokiem życia na naszej arenie sportowej to jest czarna dziura, poza badmintonem. Powołanie Młodzieżowej Rady Puszczykowa, myślę pomoże w rozwiązaniu problemów, które istnieją i tak naprawdę jest trudno rozeznać jakie są potrzeby tej młodzieży, sądzę że młodzież szkolna ma możliwość uczenia się samorządności i samoorganizowania właśnie w samorządach szkolnych i różnych innych. Problem z młodzieżą, która wyjdzie ze szkoły, zostają sami i w tym momencie sądzę, że jest potrzebna pomoc miasta i samorządu. Dziękuję bardzo.
-    p. I. Jankowska- składałam wniosek i nadal wszyscy go ignorują , kwestia wieku od 13 lat, składałam ten wniosek na komisji on w ogóle nie był dyskutowany. Nie rozumiem dlaczego teraz nie można już składać poprawek do statutu. Składam taką propozycję aby wersja pierwsza była od 13 lat, a mam wersję trzecią w tym momencie 13-21 lat, i w przypadku trzech odrębnych list wyborczych wg kryteriów wieku, najpierw gimnazjum czyli te 13-16 lat, później 17-19 i 20-22.
-    P. Bekas  - Proponuje w ten sposób, jeśli są takie wytłuszczone strony , może jedźmy po kolei np.§6 przegłosujmy 31, 32 i dalej jedźmy punkt po punkcie .
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa z tego wynika, że chcemy przegłosować każdą wersję oddzielnie. Każdy ma jeden głos, żeby potem nie było że głosujecie dwa razy za tym samym.
-    p. M. Ornoch Tabędzka - ja jeszcze w kwestii formalnej, to że jest tak duża dyskusja to znaczy, że to rzeczywiście nie jest przygotowane. Za dużo jest w tej chwili wersji, ja nie sądzę byśmy byli w stanie ustalić optymalną wersje na dzisiaj, może po prostu tytułem kompromisu wzięlibyśmy dolną granicę i pozostawili górna granicę 25, zakładając, że jeśli będą jeszcze jakieś uwagi do statutu to po prostu wrócimy do zmiany tego statutu.  Bardzo bym prosiła, żeby ewentualnie tutaj skończyć te głosowania, gdybyśmy mogli ustalić dolna granicę na 13 lat tak jak wnioskuje Pani Jankowska, górna granica 25, czy Państwo na coś takiego się zgodzicie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa, ja myślę, że jest to wniosek najdalej idący i godny poparcia, natomiast jest tylko jeszcze jedna kwestia, że to co mówił Pan Rzepczyński to przyjęcie określonego wariantu w § 6 komplikuje przyjęcie wariantu w § 12 ,14. W związku z tym ja rozumiem, że Pani Tabędzka postawiła wniosek formalny 13-25 i teraz tylko kwestia jest taka, żeby w § 12 była formalna poprawka 13-25, natomiast w § 14 jeżeli się Państwo zgodzicie to włożylibyśmy jeszcze jedną kategorię wieku pomiędzy 13-15. W ten sposób mamy sytuację rozwiązaną i następne zapisy po prostu dotyczą określonych kategorii wiekowych i w związku z tym nie potrzeba ich zmieniać. W takim razie jeśli Państwo pozwolicie to pytanie jest teraz takie: czy warto głosować cztery wersje  czy w związku z tym ten wniosek najdalej idący.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Pozwoli Pan Burmistrz, że ja to sprecyzuję. Dzięki Pani Tabędzkiej zdaje się ziemia na horyzoncie, ląd widzimy. Proszę Państwa wobec powyższego pozwolę sobie sprecyzować i wniosek najdalej idący w § 6 byłoby 13-25, następnie w § 12 13-25 lat i w § 14 będzie dodatkowo od 13-15 lat.
-    p. M. Rzepczyński - Mam tutaj jeszcze jedną kwestię, Pan Przewodniczący sobie przypomina zakładaliśmy, że Rada będzie miała 15 członków podzielonych na 3 grupy wiekowe po 5 osób, więc musimy zmienić kwestię zapisu, żeby nam się arytmetyka zgadzała. Myślałem o 16 bo wtedy byłoby po 4, byłoby najłatwiej podnieść do 16 liczbę członków i po 4 na grupę w tym momencie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - zastanówcie się chwilę nad wnioskiem Pana Rzepczyńskiego, chce mieć wszystkie warianty skończone, a przerwę możemy zrobić później, zrobimy teraz przerwę to wszystko się nam rozmydli znowu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Pani Radczyni już jest gotowa przedstawić ostateczną wersję.
-    Radca Prawny G. Tracz - W związku ze zmianą którą Państwo tutaj zaproponowaliście 13-25, musimy zmienić statut następująco w § 4 trzeba będzie napisać, że wchodzi 14 członków, w § 6 przechodzi wersja druga z tą poprawką, że piszemy od 13-25 lat, w § 12 przechodzi wersja druga  z poprawką posiadając od 13-25, § 14 skreślamy wersje pierwszą, wchodzi wersja druga z tym, że piszemy nie w 3 odrębnych listach wyborczych, a w 4 odrębnych listach wyborczych wg kryterium wieku. Przed punktem od 16-18 dodajemy punkt 13-15. W ust. 2 § 14 zmieniamy wyborcy oddają łącznie 4 głosy, po jednym głosie na kandydata z 4 list wyborczych. W § 15 wpisujemy w skład Młodzieżowej Rady wchodzi po 4, a nie 5 kandydatów z każdej  z 4 list wyborczych, a nie trzech. Proszę Państwa to tyle, bo tu już nic więcej z liczbami nie mamy, chyba, że komuś coś jeszcze  się nasunie, ale ja sprawdziłam trzy razy i nic więcej tutaj mi się nie nasuwa.
-     - Mam uwagę bo tu trochę dyskryminujemy ludzi od 20-25 lat, wszystkie grupy wiekowe powinny być proporcjonalne do liczby głosów.
Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa, co zgadzamy się, zostaje. Wobec powyższego prosimy uprzejmie o przegłosowanie statutu, najpierw poprawek, no dobrze jedźmy w całości. Najpierw statut w całości z tymi poprawkami jakie zostały włożone, kto jest za przyjęciem statutu, ale najpierw wnioski, żeby nie było wątpliwości.
Za przyjęciem statutu z poprawkami  w głosowaniu ( 14za, przeciw 0, wstrzym. 1 )
Lista wiadomości