Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 9/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 17.06.2003r.

Protokół Nr 9
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 17.06.2003r.
 
I.    Otwarcie Sesji - Przewodniczący Rady powitał zebranych na sali gości oraz radnych.
Lista obecności - stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Na sesję nie stawiła się radna p. M. Ornoch Tabędzka, która  złożyła pisemne wyjaśnienie swej nieobecności. Przewodniczący Rady stwierdza quorum radnych na sali.
II.    Przyjęcie porządku obrad -  Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu.
- M. Rzepczyński - proszę o przesunięcie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji na następną sesję, w to miejsce proponuję punkt "Zadłużenie Puszczykowa względem Mosiny"
- p. P. Bekas - Do wniosku o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Mam zastrzeżenia co do sposobu protokołowania. Nas obowiązuje protokół, a nie stenogram. Powinniśmy trzymać się statutu i sporządzać protokół, a nie stenogram.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - na ten temat chciałem mówić przy sprawie przyjęcia protokołu. Chciałem ustalić jak protokół ma wyglądać, by na następnej sesji był już prawidłowy protokół. Odnośnie wniosku p. Rzepczyńskiego , przy okazji uchwały zmian w budżecie, będziemy o tym mówić.
- p. M. Rzepczyński - zgadzam się na nie.
- p. M. Thiel - Proszę o przyjęcie obrad ze zmianą pierwszą, odnośnie przyjęcia protokołu.
W głosowaniu (14 za) porządek obrad został przyjęty.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - Statut nie przewiduje formy, protokółów  bez szczegółów. W zmianach do statutu jest to opisane. Przewodniczący Rady omówił zapisy co winno się znaleźć w protokole.  Informuje, że jeżeli ktoś będzie uważał, że zapis wypowiedzi jest niepełny, złoży oświadczenie, które będzie stanowiło załącznik do protokołu.
- p. J. Szafarkiewicz - to uzupełnienie musi być odzwierciedleniem zapisu na taśmie.
- p. P. Bekas - czy należy to głosować skoro taki zapis jest w statucie.
- p. M. Rzepczyński - czy byłaby możliwość przegrania kasety na płytę CD i ją otrzymać.
- p. Przewodniczący Rady M. Thiel - będziemy to rozważać. Wobec braku sprzeciwu, zasady protokołowania zostały przyjęte.
Przewodniczący Rady prosi również o przedstawianie się przez radnych zabierających głos.
 
III. Przyjęcie projektów uchwał.
  1. projekt 47/03/IV - dot. zmian w budżecie miasta.
- p. Skarbnik Miasta J. Gielniak - proponuje jeszcze naniesienie dwóch poprawek, wynikających z pisma wojewody. Na stronie pierwszej w § 1 14.427.835zł w pkt.2 - 517.476zł do kwoty 14.075.835zł. Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo do poszczególnych paragrafów poszczególne zmiany.
- Przewodniczący komisji Budżetowej P. Bekas - Komisja Budżetowa wysłuchała wyjaśnień p. Burmistrza i p. Skarbnik , jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
- Przewodniczący Komisji Statutowej M. Thiel - Komisja Statutowa projekt opiniowała pozytywnie.
- P. I. Jankowska - chciałam zapytać o kwotę 9.000 zł na malowanie szkoły - korytarza. Rodzice chcą zrezygnować z tej kwoty na rzecz powstania 3 oddziału pierwszego w Szkole Podstawowej Nr 2
- Burmistrz Miasta J. Napierała - ponieważ są osoby z zewnątrz chciałbym wykorzystać rzutnik pism, aby wszystkim przedstawić historie tej sprawy.
Burmistrz Miasta przedstawił i omówił :
1)    projekt porozumienia miasta Puszczykowo i Mosiny
2)    pisma z lutego w sprawie poniesionych przez miasto Puszczykowo kosztów umowy
3)    odpowiedź na to pismo Mosiny
4)    pismo z 15.07.2002r gminy Mosina
5)    pismo miasta Puszczykowa - kwestionujące to rozliczenie
6)    pismo miasta Puszczykowa w sprawie propozycji formy rozliczenia się
7)    budżet na rok 2003 - zaznaczając, że kwota 1.726.020 zł miała  być przeznaczona na budowę kanalizacji w Mosinie
8)    nota księgowa i pismo z 07.03.2003r
9)    pismo miasta Puszczykowa w sprawie wyrażenia zgody na spłatę należności w ratach argumentując koniecznością wykupu gruntów przejętych pod drogi.
10)  Pismo gminy Mosiny wzywające do zapłaty miasto Puszczykowo do dnia 31.12.2003r.
- Burmistrz Miasta J. Napierała ponadto informuje, że w  wyniku tego przygotowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, zrezygnowano z części pożyczki WFOŚ, przeznaczonej na budowę kanalizacji oraz przygotowano projekt uchwały na zaciągnięcie kredytu na spłatę tej należności. Zaznacza też, że Puszczykowo  1,5 mln zł musi zapłacić z tyt. odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi w latach wcześniejszych.  Kwota ta ulega zwiększeniu.
- p. Rapalska - dnia 08.05. zostało skierowane pismo z Mosiny, do wiadomości  Rady Miasta w Puszczykowie. Dlaczego pisma tego nie doręczono radnym.
- Przewodniczący Rady M. Thiel - z Mosiny do wiadomości Rady nie wpłynęło takie pismo i dlatego nie mogłem tego  Państwu przekazać.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - potwierdzam to co powiedział Pan Przewodniczący. Uważałem, że Państwo to pismo macie, skoro w treści było do wiadomości Rady Miasta. Chciałem tez przedstawić sprawę kompleksowo.
- p. Rapalska - myślę, że pismo to powinno być przekazane radnym. Widzę, że Panowie się kontaktowali i jest to brak dobrej woli.
- p. M. Rzepczyński - czy miasto Puszczykowo może dokonywać ze środków pomocowych inwestycji na terenie innej gminy. Otrzymaliśmy dwie tabele matematycznie mi się tutaj nie zgadzają kwoty. Wykazywał p. Burmistrz, że były negocjacje w ubiegłym roku. Dlaczego kwota wzrosła o 2,5 mln zł.
- Skarbnik Miasta J. Gielniak - realizowaliśmy pożyczki na duże kwoty.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - odnośnie pierwszego pytania, oczywiście tak.
- p. M. Rzepczyński - moglibyśmy budować korzystając z funduszy pomocowych.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - nie spotkałem się z określeniem, że tak nie można.
- p. Rapalska - jeśli jest to określone zadanie w Puszczykowie, to jak można budować w Mosinie.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - pytałem w WFOŚ i nie otrzymałem negatywnej odpowiedzi.
- p. Rapalska - jaki koszt w budżecie jest na kanalizację w Mosinie, a jaki w Puszczykowie.
- p Burmistrz Miasta J. Napierała - kwota wynikała z naszych możliwości budżetowych. Inwestycja miała być prowadzona w okresie 2003-2004. Mniej więcej po 50%.
- p. I. Jankowska - jaka jest kwota zadłużenia wobec Mosiny.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - 1.634.000zł plus odsetki od miesiąca kwietnia.
- p. I. Jankowska - była mowa o odsetkach od stycznia.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - wg orzeczeń sądu, naliczanie odsetek może być od momentu dostarczenia noty.
- p. w. Kociemba - na spotkaniu "powyborczym" Pan Burmistrz mówił o zadłużeniu.
- p. I. Jankowska - w listopadzie ubr. była mowa o tym zadłużeniu. Dlaczego nie ujmowaliśmy tej kwoty w budżecie. Jest to kwestia dla komisji Rewizyjnej.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - proszę brać pod uwagę pismo z sierpnia ubr. mówiące o formie rozliczenia. Przewidywaliśmy, że będziemy budować kanalizację na Czarnokurzu. Nie ma wydatków w budżecie, które można zaniechać. Mogłem powiedzieć, że zaciągniemy kredyt na wykup gruntów, a z budżetu środki będą na spłatę Mosinie.
- p. M. Rzepczyński - były uzgodnienia, że będzie budowa kanalizacji na Czarnokurzu, czy są na to dokumenty. Ja odczytuję z pism, że Mosina chce gotówkę.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - brałem udział w spotkaniu z Zarządem Mosiny.
- p. W. Kociemba - od wielu lat była dobra współpraca tych gmin, chociażby budowa gazyfikacji.
- p. M. Rzepczyński - pytaliśmy czy istnieje zadłużenie miasta, p. Skarbnik Miasta odpowiedziała, że nie. Było porozumienie i nie potrzeba noty by zaplanować kwoty w budżecie.
-    Radca Prawny G. Tracz - Przedmiotem są nakłady inwestycyjne. Te inwestycje zostały wykonane. Z § 6 wynika konieczność wzajemnego rozliczenia się stron, nie zapłaty. Dalsze uzgodnienia stron miały doprowadzić do uzgodnień form zapłaty. Musimy brać pod uwagę również przepisy kodeksu cywilnego, są w tym względzie wyroki Sądu Najwyższego.
Dla przykładu, jeden z nich omówiono.
- p. I. Jankowska - czy na podstawie ustawy o finansach publicznych i pisma Pana Burmistrza z sierpnia nie uważa Pani prawnik za zasadne umieszczenie tego w budżecie.
- Radca prawny G. Tracz - Jeżeli ze strony Puszczykowa była propozycja innego rozliczenia prac, gmina Mosina milczała i brak było wezwania do zapłaty to na jakiej podstawie należało to umieścić w budżecie.
- p. P. Bekas - pani Jankowska przeczytała tylko część pisma. W tym piśmie jest też propozycja rozliczenia w innej formie w latach 2003-2004. Jest to kwota nadal negocjowana. Na jakiej więc podstawie należało ustalić tę kwotę. Wiemy, że musimy zapłacić Mosinie i musimy tak sformułować budżet by to zapłacić. To Pan Burmistrz jest odpowiedzialny za budżet i Pan Burmistrz musi przedstawić rozwiązanie tej sprawy. Gdyby Burmistrz przyszedł z notą i powiedział "co tu zrobić" byłoby jeszcze gorzej.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - gdyby nie konieczność opłat za drogi to tą należność moglibyśmy regulować z naszych bieżących dochodów. Wszystkie środki inwestowaliśmy w kanalizację dzięki temu pozyskaliśmy środki z PW i K na budowę kanalizacji. Te pieniądze wręcz zostały pomnożone, a nie zmarnowane.
- p. I. Jankowska - czy ten projekt zakłada całą spłatę w tym roku.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - mamy jeszcze uchwałę o przyjęcie kredytu . Spodziewamy się korekty budżetu. Chcemy spłacić Mosinie, tak jak tego wymagają.
- p. I. Jankowska - z tego projektu nie ma konieczności zaciągnięcia kredytu. Zapis powinien być wprowadzony do budżetu w wartości kosztorysowej.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - ta kwota się jeszcze nie mieści w budżecie bo uchwała jeszcze nie została przez Radę przyjęta.
- p. P. Bekas - chciałbym jedną rzecz przypomnieć jeśli nie ma zgody Rady na pożyczkę to Burmistrz nie może tego wprowadzić do budżetu. Pamiętajmy, że szpital ma wobec nas zaległości na kwotę 2 mln. zł.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - nasze należności z tyt. podatków wynoszą 3 mln. zł. Mamy już pierwszy przypadek przekazania nam nieruchomości za długi. Mamy zabezpieczenie hipoteczne na gruncie szpitala.
- p. Rapalska -  ustawa o finansach publicznych mówi, że na  inwestycję powinny być w budżecie środki. Te środki powinny się znaleźć w budżecie.
- Burmistrz Miasta J. Napierała - zadanie zostało zrealizowane i jest zamknięte. Wg mnie żadnego błędu nie poczyniliśmy.
- p. M. Rzepczyński - prosiłem na Komisji Rewizyjnej o harmonogram spłat.
- p. P. Bekas - czy to dot. tej uchwały
-    Przewodniczący rady M. Thiel - nie.
-    p. M. Rzepczyński - jest to ważne w kontekście podejmowanych uchwał.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - harmonogram będzie podany do już przedłożonego, jeżeli będzie zgoda na zaciągnięcie pożyczki.
-    p. Rapalska -  dlaczego musimy brać kredyt, a musimy rezygnować z pożyczki. Część ma być na spłatę Mosinie, a część na wykup dróg.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przewidujemy 700 tys, a 300 tys. na wykup gruntu.
-    p.Rapalska - dopiero dziś dowiedziałam się, że miała być dzielona na budowę w Mosinie i Puszczykowie. Miasto w takim razie nie wywiąże się z budowy kanalizacji dla mieszkańców.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - nie podzielam obawy Pani radnej. Chciałem przedstawić ulice gdzie będzie budowana kanalizacja. Są to wszystkie ulice za wyjątkiem nowo powstałych ulic. Na to jest pokrycie w środkach z zewnątrz.
-    p. I. Jankowska - jakie jest oprocentowanie 3-transzy i jakie  będą spłaty . Czy nie lepiej przeznaczyć kwotę 700 tys. na budowę kanalizacji.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - transza z WFOŚ musi być wydana na określony cel i tego nie można zmieniać.
-    p. I. Jankowska - czy jeśli zaciągniemy kredyt będzie konieczność zgody Rady i zmiany w budżecie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - zgoda Rady upoważnia dopiero do rozpoczęcia negocjacji z Bankami.
-    p. Rapalska - rezygnując z 3 transzy , które jest korzystniejsze i zaciągnięty kredyt jest mniej korzystny to miasto ponosi straty.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - wyjaśniałem to, że jest to kredyt na określony cel.
-    p. I. Jankowska - pozwolę sobie odczytać zdanie p. Tabędzkiej nieobecnej w dniu dzisiejszym. Pismo odczytano.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - przykro mi, że Pani Tabędzka przedstawiła tak sprawę. Czy wobec tego pani Tabędzka ma wolę na nie płacenie gminie Mosina. Proszę brać pod uwagę fakt, że mamy konieczność zapłaty Mosinie i propozycję realizacji tego zadłużenia.
-    p. P. Bekas - stwierdzenie, że p. Burmistrz naraził miasto na straty, przecież Mosina chciała wyższą kwotę, Burmistrz wynegocjował niższą. Jaka to jest strata. Mówienie Pani Tabędzkiej, że nie ma czasu i bez wysłuchania drugiej strony formułuje wyrok ?
-     p. M. Rzepczyński  - na sesji w marcu nic nie było o tym mowy. Uważam, ze jest to nie fer traktowanie radnych.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - po dostarczeniu noty, było jeszcze moje pismo do Gminy Mosiny, trwały negocjacje. Uważam, za stosowne przedstawienie propozycji rozwiązującej ten problem.
-    p. I. Jankowska - tylko  od 07.04 około 50 tysięcy zł odsetek, do końca roku jest to większa kwota. Gdzie będą cięcia w budżecie?
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - wyliczę Pani na następną sesję, że zyskaliśmy na tym, a nie straciliśmy.
-    p. I. Jankowska - Czy w przypadku wystąpienia Mosiny do sądu, będzie zmiana w budżecie?
-    p. Bekas - to nie dotyczy sprawy. Starajmy się rozwiązać problem.
-    p. Rapalska - myślę, że rozmawiamy o naruszeniu dyscypliny budżetowej. Jest to dla mnie niegospodarność.
-    p. Bekas - co do tego czy jest to naruszenie dyscypliny budżetowej, mam wątpliwości. Jeżeli tak będzie, to będziemy o tym rozmawiać później.
-    p. Jankowska - na tym polega zarządzanie i planowanie. Musimy brać pod uwagę rzeczywistość. Składam wniosek, by tym zajęła się nasza Komisja Rewizyjna, która ma obowiązek zawiadomić rzecznika.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - p. Jankowska podała informacje nieprawdziwe. Przedstawię dokładne wyliczenia. Jak będzie trzeba, stanę przed rzecznikiem dyscypliny budżetowej. Prowadziłem gospodarkę racjonalną. Inne gminy też zaciągają kredyty.
-    P. Rapalska - nie rozumiem dlaczego zarobiliśmy na Mosinie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przedstawię to później.
-    p. Rapalska - w objaśnieniach pojawiła się kwota 300 tys. zł w podatku. W piśmie z 04.04 do Mosiny, piszemy o trudnościach w windykacjach.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - nie ma sprzeczności co do tych zapisów.
-    p. Rapalska - jednocześnie jesteśmy w stanie wygospodarować kwotę 300 tys. zł.
-    p. Skarbnik J. Gielniak - wysyłamy upomnienia, tytuły wykonawcze chociażby z podatku od środków transportowych. Szpital nie płaci zaległości, ale od stycznia częściowo płacił należności, opodatkowane zostały budowle.  PWiK z tego tytułu płaci podatki.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - od 01.01 br. nastąpiło przekwalifikowanie wielu działek, które do tej pory nie były opodatkowane. Obecnie ustalono im charakter gruntów, co rzutuje na wzrost podatku.
 
Przewodniczący Rady wobec braku pytań wnosi uchwałę pod głosowanie.
W głosowaniu (8 za, przeciw 0, wstrzymujących się 6)  uchwała została przyjęta.
 
- Przewodniczący Rady M. Thiel - chciałbym się ustosunkować do pisma radnych w sprawie spotkania pilnego z p. Burmistrz Mosiny.
Nie zwołałem tego spotkania z braku podstaw. Nie można robić spotkań niejawnych z p. Burmistrz. Otrzymałem pismo 09/06,  po dwóch dniach zadzwoniłem do p. Burmistrz i dowiedziałem się, że Państwo już to pismo sami przekazali. Zapytuję się więc. Jeżeli prosicie Państwo mnie, a za plecami rozmawiacie Państwo sami, bez informacji o tym dla mnie , jest to przekroczenie kompetencji. Podstawą do rozstrzygnięcia tej sprawy są dokumenty i na tej podstawie należy sprawę rozwiązać. W obliczu zbliżającej się  sesji Rady zdecydowałem się nie organizować takiego spotkania.
-  p. M. Rzepczyński - to pismo było skierowane do wiadomości p. Burmistrz
- p. Thiel - takich tłumaczeń nie przyjmuję.
 
  1. Projekt uchwały 48/03/IV w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
-    p. Bekas Przewodniczący Komisji Budżetowej - Komisja pozytywnie opiniuje wniosek.
-    p. Rudzińska - czy rezygnacja z III transy wiąże się z rezygnacją z jakiegoś zadania?
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - na ten cel są środki z zewnątrz. Nie będzie rezygnacji z zadania.
-    p. Rapalska - od kiedy wiemy o tych środkach?
-    P. Bekas - budżet obejmuje nasze środki, a pan Burmistrz mówi o środkach zewnętrznych.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - w budżecie mamy 1,6 mln zł, a realizujemy 6 mln zł.
-    p. Jankowska - prosiłam, by treść uzasadnienia była przeniesiona do uchwały. Prosiłam o wniesienie okresu spłaty, z uwagi, że w okresie spłaty kończy się nasza kadencja.
-    p. Bekas - proszę spojrzeć do protokołu Komisji, była mowa, że mówiliśmy o takim zapisie w uzasadnieniu do uchwały.
-    p. Tracz  przedstawiła stanowisko w tej sprawie.
-    p. Jopek - czy uzasadnienie  jest częścią tej uchwały?
-    p. Tracz - tak
-    p. Chojnacka - czy to oprocentowanie jest ostateczne, czy nie może być mniejsze?
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - mówimy nie większe. Może być mniejsze.
-    p. Rzepczyński - w imieniu Klubu Radnych "Niwka" proszę o przerwę 10 minut.
Przewodniczący Rady wyraża  zgodę i zarządza 10 minut przerwy.
Po przerwie.
W głosowaniu projektu Nr 48/03/IV ( 8 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się ). Uchwała została przyjęta
 
  1. Zmiany uchwały Nr 49/03/IV w sprawie zmiany uchwały  Nr 46/03/IV RM Puszczykowa w sprawie powołania MRM
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - omówił projekt uchwały. Wyjaśnia, że konieczność naniesienia zmiany wynika ze zmiany obowiązujących przepisów.
-    p. Jankowska - pytała z jakiego dnia i jakiego sądu jest to orzeczenie
-    p. Tracz - udzieliła odpowiedzi - z 06.03.2003 r. NSA Ośr zam. w Poznaniu s. II S.A./PO/2206/II
-    p. Jankowska - informowała Pani, że to sprawa z marca, po raz kolejny stwierdzam, że ta uchwała była nieprzygotowana.
-    p. Tracz - to jest wyrok, który jest doręczony stronom co najmniej po miesiącu. O wyroku dowiedziałam się już po podjęciu chwały. Nie przyjmuję tego zarzutu.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała -  mieliśmy przypadek, że odpis  wyroku dostaliśmy z sądu po 3 miesiącach.
W głosowaniu (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) . Uchwała została przyjęta
 
4. Projekt uchwały w sprawie 50/03/IV w sprawie wezwania p. U. Duczmal  do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego.
-    Radca prawny G. Tracz - omówiła przebieg postępowania w niniejszej sprawie, wskazując na planie miasta wymienione tereny.
-    p. Rzepczyński - merytorycznie jest to trudno ocenić. Jeżeli mieszkańcy wnoszą skargi i NSA w pierwszym wyroku podtrzymało skargę p. Duczmal to może należy poprawić planistycznie ten plan.
-    p. Thiel - Komisja Statutowa nie zajęła jeszcze stanowiska. Po pierwsze sprawa konsultacji, nie przewiduje się takich procedur, więc to nie ma znaczenia. Pani Duczmal musi wykazać, że jej  interes prawny został naruszony.
-    p. Rapalska - chciałam wrócić do wyroku NSA, gdzie stwierdził nieważność uchwały w § 1 pkt. 2. Ten wyrok sądu stwierdził nieważność uchwały dla obu terenów. Uważam, że Rada, która podzieliła na dwie części ten obszar, nie wolno jej było tego zrobić. Uchwała była zaskarżona w całości. W gestii Rady nie leży ocenianie wyroku Sądu. Dzisiejsza sytuacja jest tego konsekwencją.
-    p. Thiel - tylko, że sąd uznał, że działka p. Duczmal jest objęta planem mimo, że nie jest.
-    p. Rapalska - głosowanie dzisiaj jest sankcjonowaniem uchwały poprzedniej Rady. Rada musi sankcjonować wyrok sądu.
-    p. Tracz - Rada nie kwestionowała wyroku. Rada musi dokonać oceny na podstawie uzasadnienia. Proszę zwrócić uwagę  na uzasadnienie z dnia 12.11.02 r. skierowanego do NSA. Skierujemy sprawę do Sądu by znać uzasadnienie Sądu. Podkreślam, ten wyrok nie podlega wykonaniu.
-    p. Bekas - czy istnieje możliwość rewizji od NSA?
-    p. Tracz - jest taka możliwość, ale to, że przysługuje skarga, to nie znaczy, że jest postępowanie dwuinstancyjne.  Tutaj pozostałaby tylko Rewizja Nadzwyczajna, którą jest bardzo trudno wnieść. Rewizji Nadzwyczajnej nie wnosimy osobiście.
-    P. M.Thiel - W pierwszym wyroku Sąd odniósł się do uchwały, której już nie ma.
-    p. Rapalska - Mamy głosować nad uchwałą 288/02/III, ta uchwałą została podjęta nie respektując wyroku sądu.
-    p. Bekas - jest nadzór  zewnętrzny nad uchwałami. Gdyby była błędna, byłaby uchylona. Dlatego twierdzenie, że jest niezgodna z prawem, jest nieprawdziwe.
 
W głosowaniu ( 8 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się) uchwała została podjęta.
 
-    p. Rzepczyński - oświadczam, że głosowałem przeciw.
-    p. Rapalska - też głosowałam przeciw, ponieważ naruszyło normę art. 30 ustawy.
 
III.    Omówienie spraw zmian w Statucie.
 
-    M. Thiel - na ostatniej sesji przełożyliśmy tę sprawę z uwagi na dużą ilość spraw. Ponieważ w ostatnim dniu tj. 09.06. wpłynął wniosek p. Jankowskiej, p. Tabędziekiej i p. Balbierza - 19 uwag do zmian w statucie. Prosiłem o takie uwagi w ciągu 2 tygodni. Minęły 4 tygodnie. Myślałem, że dziś te 19 wniosków rozpatrzymy. Są uwagi, by komisja Statutowa powinna te wnioski omówić.
-    p. Bekas - w tych wnioskach są podobne brzmienia jak w statucie, dlatego korzystniej będzie jak zajmie się tym najpierw Komisja Statutowa. Składam wniosek o przesunięcie tego materiału do Komisji Statutowej.
-    p. Thiel - odczytał wniosek radnych w tej sprawie. Proszę o wskazanie na czym polega ten brak nieprzejrzystości, w jakich okolicznościach ma być różna czcionka.
-    p. Bekas - proszę o określenie ścisłego terminu do wniesienia tych poprawek.
-     p Thiel - proponuję  zrobić Komisję Statutową 23.06
 
W głosowaniu (13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się) wniosek przyjęto.
 
IV.  Informacje Burmistrza
 
- p. Burmistrz Miasta J. Napierała - poinformował o :
-    przebiegu i wynikach referendum
-    rozstrzygnięciach przetargowych
-    przygotowaniach do Dni Puszczykowa
-    komunikacji na Starte Puszczykowo
-    sprawie oświetlenia ul. Krótkiej
 
-    p. W. Ewicz - gabloty ustawimy na razie jedną z uwagi na koszty.
-    p. Chojnacka - brak ogłoszeń o Dniach Puszczykowa
-    p. Ewicz - są, w dniu dzisiejszym, Będą kabiny WC przenośne.
-    p. Bekas - pokazał się transparent Dni Puszczykowa bez daty
-    p. Ewicz - jest to celowe działanie. Wykorzystujemy je kilkakrotnie.
-    p. Balbierz - Jak wygląda sprawa uporządkowania sklepu p. Jopka J.
-    p. Ewicz - od jutra rozpocznie się rozbiórka.
-     p. Thiel - otrzymaliście Państwo pismo od p. Starosty w sprawie szpitala. Czy są do tego pytania?
-    p. Bekas - Powiało lodem z tego pisma. Nic z tego nie wynika. Brak tu terminów.
-    p. Chojnacka - proponuję zaczekać do końca czerwca, zobaczymy co dalej.
-    p Thiel - p. Tabędzka przekazała pismo w sprawie uchwały proceduralnej.  Mam parę pytań co do tego pisma. Jest propozycja debaty  przez poszczególne Komisje. Chciałbym by p. Tabędzka uściśliła tę sprawę.
-    p. Bekas - jaka jest różnica dyskusji w Komisjach a na Radzie. Jest nas 15 osób.
-    M. Thiel - nie ma głosów przeciwnych. Porozmawiam na ten temat z p. Tabędzką.
-    p. M. Thiel - sprawa łączenia klas I w SP Nr 2
-    p. Jopek - otrzymałem pismo od rodziców dzieci klas I. Rodzice są zaniepokojeni. Jest 59 dzieci i mają powstać 2 oddziały. Prośba rodziców jest o utworzenie 3 oddziału. Odbyło się spotkanie Komisji Edukacji  z Rodzicami. Pani dyr. Szubert zobowiązała się do rozmowy z p. Burmistrzem by szukać oszczędności. Chodzi o kwotę 60 tys. zł. Do czasu otrzymania dodatkowych informacji nie podejmiemy decyzji. Prośba była o skierowanie części dzieci do SP Nr 1. Sprawa ta będzie przedmiotem rozpatrywania przez Komisje. Informuję, że do Puszczykowa przyjeżdża 30 osobowa grupa z Bezdan - Litwy do SP Nr 1. Jest prośba Rady Rodziców  o wsparcie finansowe dla tych dzieci.
-     M. Thiel - wpłynęły pisma p. Jankowskiej. Przewodniczący Rady omówił poszczególne pisma. Odnośnie wyboru do Rady WPN ?
-    p. Tonder - funkcję taką pełni p. Paszowski. Kadencja trwa do 2004 roku. Odwołać go może tylko Minister Ochrony Środowiska przez którego został powołany.
-    M. Thiel - klub "Współpraca" złożył pismo, że Puszczykowo brzydnie. Na czym się to opiera. Pisze na ten temat jedna osoba.
-    p. Rudzińska - chcemy zwrócić uwagę na brzydkie rondo. Tak obsadzonego ronda jeszcze nie spotkałam. Mało jest miejsca gdzie mamy kwiaty.
-    p. Chojnacka - czy coś się dzieje z "Turystyczną"?
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - od niedawna są nowi właściciele i być może zacznie się tam coś dziać.
-    p. Bekas - przypominam o naszych długach, musimy to robić
-    p. Rzepczyński - na ul. Dworcowej zaczął się proces ukwiecenia ulicy. Mieszkańcy wykazali upór i to dało efekt. Chcemy wieszać kwiaty na słupach energetycznych.
-    M. Thiel - 27.06 Klub Radnych Współpraca organizuje spotkanie z Mieszkańcami w sali sesyjnej Urzedu Miasta.
 
V. Interpelacje
-    M. Thiel - na poprzedniej sesji złożono interpelacje. Informuję o udzieleniu odpowiedzi na tę interpelację.
-    p. Rapalska - uważam, że ta odpowiedź nie jest dla mnie wystarczająca. Zgłoszę to na piśmie, mam jeszcze pytania co do tego.
-    M. Thiel - informuje o zgłoszonych do Biura Rady pismach oraz o ich przekazaniu według właściwości:
-    Tablice informacyjne  ( odpowiedź udzielono w dniu dzisiejszym na sesji)
-    Czyszczenie tablic -  (p. W. Ewicz  informuje, że są aktualnie czyszczone)
-    Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem w sprawie kanalizacji - zostanie udzielona odpowiedź
-    Miejsc rekreacji i wypoczynku w mieście  - przekazano do komisji (p. Rudzińśka - chodzi o ławeczki przy cmentarzu)
-    Miejsc parkingowych w mieście, tym dla TIRów - przekazano  do Komisji
-    p. Jopek - czy szukamy miejsc parkingowych dla Tirów
-    p. Rudzińska - Tiry stają na wąskich ulicach, na parkingu cmentarnym. Należy wskazać miejsca mniej uciążliwe dla mieszkańców
-    p. Jankowska - chodzi o wyznaczenie stref
-    p. Balcerek - jestem mieszkańcem ulicy Chrobrego, nigdy tam nie stają Tiry. Na Powstańców też nie stają Tiry. Pan Pietz dzierżawi teren od PSS Społem i tam są parkowane Tiry.
-    p. Bekas - jeżeli w planie będzie parking dla Tirów to robi się bardzo niebezpieczna sprawa. Taki parking to nie jest taka prosta sprawa.
-    p. Rzepczyńśki - w rejonie ulicy Dworcowej ruch ciężki się nasilił. Jest to niszczenie ulic. Może Panowie Burmistrzowie poproszą by jeździli zgodnie z przepisami.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - na terenie miasta nie ma terenów na parking dla Tirów
-    p. Kociemba - może naprzeciw oczyszczalni ścieków
-    p. Rapalska - są to tereny prywatne i był sprzeciw właścicieli
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - nie było sprzeciwu właścicieli ale osób trzecich dlatego dokonano zmiany planu
-    p. Jankowska - TIRy stają w nocy na ulicach Puszczykowa i gdzieś trzeba przewidzieć ten parking
-    p. Thiel - brak otwartości na problemy Mieszkańców przez pracowników Urzędu Miasta. Do mnie nikt się nie skarżył na pracowników Urzędu. Proszę o skonkretyzowanie tych zarzutów.
-    p. Rudzińska - chciałabym by pani Stempniak miała wyznaczone godziny urzędowania w Urzędzie. Trzykrotnie podchodziłam do tego referatu by coś załatwić.
-    p. Jankowska - mieszkańcy o tym mówili, czy przeszkolono pracowników w zakresie technik komunikacji itp. Czy jest badana jakość pracy?
-    M. Thiel - chodzi też o stałą obecność osoby w Biurze Rady - Sprawa ta jest sprawą Pana Burmistrza.
-    M. Thiel - wyznaczenie opiekuna MRM oraz koncepcja wyborów itp.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - czy MRM musi mieć opiekuna?
-    p. Kociemba - cieszy mnie fakt, że Mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej i Pomorskiej wyczyścili las. Wywieziono tam gałęzie świeżo połamane. Zwróciłem się o ocenę. Z lasu nie wolno wynosić gałęzi. Czy tam ma być las, czy park.
-    p. Jankowska - zgłosili się młodzi ludzie o utworzenie Skayt Parku. Co się dzieje z tym pismem?
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - przekazano pismo do Komisji Sportu. Ale jest to sport bardzo urazowy. Kto  weźmie odpowiedzialność za uciążliwość, będą protesty odnośnie hałasu.
-    p. Balbierz - ta młodzież jeździ teraz na ulicach
-    p. Rzepczyński - miasto nie bierze odpowiedzialności za grę na boiskach. Dzieci jeżdżą na asfalcie po ulicach.
-    p. Bekas - grupa inicjatywna potrzebuje plac, a resztę zrobi młodzież?  Mamy problem na boiskach. Każde urządzenia muszą być atestowane. Takie urządzenia są drogie. Na ulicach jest to sprawa rodziców, na takim placu odpowiada miasto.
-    p. Jankowska - może na komisję Sportu zaprosić rodziców  i te dzieci, może powiedzą jak to zrobić.
-    p. Bekas - my o tym wiemy. Chodzi o odpowiedzialność. Na terenie USTR jest taka możliwość. To są duże pieniądze i odpowiedzialność
-    p. Jankowska - sprawa regulaminu urzędu
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - od dawna już obowiązuje  taki regulamin.
-    p. Jankowska - po zmroku są wynoszone kartony z urzędu. Czy jest to za zgodą.  Nie wiedziałam czy zawiadomić Policję.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - za wyjątkiem odpadów nikt z urzędu kartonów nie wynosił. Proszę o zgłoszenie na policję tego faktu. Bardzo źle, że Pani tego nie zrobiła.
 
VI. Wolne głosy
 
-    p. J. Hernik - uzyskałem informacje, że Urząd zlecił wykonał opracowanie lasów. Na jakiej podstawie urząd to zlecił. Dokonano wypłaty 5 tys. zł.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - szczegółowe informacje pracownik urzędu Panu przygotuje i przekaże.
-    p. Hernik - wyjaśnienie, które wyszło to chmara przepisów.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - osoba, która ten plan wykonuje to dyr. Biura Urządzenia Lasów p. Nowak, jeżeli jest to osoba niekompetentna, to nie wiem kto jest kompetentny.
-    p. Hernik - Pan Burmistrz zlecił opracowanie tego planu.  Urząd zapłaci kwotę 5 tys. zł , powinien zapłacić ten co to zlecił.
-    p. A. Rutkowska - zadałam pytania i nie uzyskałam odpowiedzi. Protokół jest niekompletny. Brak zapisu o to czy jest ktoś z Echa Puszczykowa. Jak to się odbywa przekazywanie materiałów do Echa.
-    p. Tomczak - Chciałbym poznać Strażnika Miejskiego. Wcale go widać. Krzewy zarastają chodniki. Policja też mówiła, że będzie więcej policji, też ich nie widać.
-    p. Hernik - chcę by Rada byłą w całości zapoznana ze sprawą. Jestem dr leśnictwa i biegłym z listy Ministra zakresie ochrony przyrody. Ja ten plan opracowywałem i zrobiłęm wszystko by połączyć miasto z parkiem. Ten plan obowiązuje jeszcze 5 lat. Proszę by Rada się zapoznała z tą sprawą.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - stwierdzenie że jest cel w tym zleceniu jest pomówieniem.
-    p. Hernik - nie chcę atakować p. Burmistrza. Mówię o sprawie publicznej
-    p. Rzepczyński - zapoznałem się z obydwoma planami. Konsultowałem się w tych sprawach. Analizowałem bilans lasu. Ubytek terenów leśnych wynosi 10 hektarów. Myślę, że ta sprawa powinna być wyjaśniona.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - zorganizujemy spotkanie z projektantem i proszę przedstawić te zarzuty.
-    M. Solecka - jako rodzice zaprosiliśmy osoby, które zajmują się wychowaniem dzieci. Te osoby potwierdziły nasze obawy. Na dzień dzisiejszy jest 61 dzieci, żaden z rodziców nie wyraził woli przeniesienia dzieci do SP Nr 1. nie można tworzyć tak licznych klas dla tak małych dzieci. Proszę o przyjrzenie się tej sprawie przez radnych.
-    p. Jopek - nikt nie negował tego co Państwo przedstawialiście. Chciałem zwrócić uwagę, że chcieliście łączyć klasy w klasach III. Chcę zwrócić uwagę wszystkich, że tak licznych klas w  szkołach jest dużo.
-    p. Rapalska - nie jest to pierwsza taka inicjatywa. W chwili obecnej jest większa ilość takich klas
-    p. Solecka - dużo dzieci jest nadpobudliwych. Praca nauczyciela skupia się na ich uspokajaniu. Puszczykowo to miasto bardzo ładne. Przepisy mówią, że w klasie nie może być więcej niż 35 dzieci.
-    p. Jankowska - skąd kwota 60 tys. zł na uruchomienie tego oddziału
-    p. Jankowska - mieszkanka Puszczykowa - 3 razy w tygodniu przyjeżdżam pod cmentarz. Jest tam zakaz wjazdu, a samochody wjeżdżają.
-    p. Ewicz - widziałem policję, jak kasowała za wjazd na ten teren
-    p.Kubacka- gdzie był strażnik w sobotę po południu, była impreza u kogoś, nie można było spać, Był taki hałas. Straż nie odpowiadała.
-    p. Rapalska - mieszkańcy generalnie skarżą się na hałas. Od 22.00 winna być cisza. Była impreza na terenie MOSIRu, był hałas do rana
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - impreza była okolicznościowa, wyraziłem zgodę, nie było zgody na tak długi czas. Nie ma pojęcia ciszy nocnej, jest norma 40 dB
-    p. Ozorkowska - powszechne jest narzekanie na brak strażnika w mieście. Są wyścigi na motorach w mieście. Dla p. Kociemby - zależy nam by w lesie było czysto, byłoby miło, gdyby Pan przyszedł. Porządkowaliśmy wszystko. Kiedy będzie regulamin porządkowy. Po raz drugi są zawiadomienia bez całego porządku obrad.
-    p. Hertmanowski - do p. Jankowskiej, odnośnie opiekuna, wobec zarzutów że ma to być zaplecze polityczne, uznaliśmy, że opiekun jest niepotrzebny.
-    p. Balbierz - czy firma obcina jeszcze gałęzie, czy już skończyła. Jest potrzeba na ul. 3-go Maja i na Niwce
-    W. Ewicz - cały czas trwają prace
-    p. Balbierz - na ulicy Dworcowej nie są czyszczone studzienki
-    p. Ewicz - trwają prace, tabliczki z nazwami ulic są uzupełniane
-    p. Jankowska - zdziwiona jestem, że pan Hertmanowski odpowiada mi na pismo. Zgłosiłam wniosek o przekazanie sprawy zadłużenia Mosiny do Komisji Rewizyjnej. Wnoszę, aby Komisja przerwała dotychczasowe kontrole i zajęła się sprawą zadłużenia.
-    p. Burmistrz Miasta J. Napierała - nie życzę sobie, by pani imputowała, że pan Hertmanowski odpowiada w moim imieniu na pisma.
-    M. Thiel -  jest wniosek p. Jankowskiej to proszę o przegłosowanie wniosku.
-    p. Jankowska - wnoszę o zbadanie zadłużenia gminy Puszczykowo względem Mosiny w związku z budową II etapu oczyszczalni ścieków.
-    p. Jopek - mamy to w planie pracy i co to zmieni jeśli zajmiemy się tym za 3 tygodnie.
-    p. Rapalska - popieram wniosek p. Jankowskiej. Uważam, że powinien zostać przegłosowany.
-    P. M.Thiel - poddaje wniosek pod głosowanie:
W głosowaniu za przyjęciem wniosku p. Jankowskiej ( 6 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się ) wniosek został przyjęty.
-    p. Rzepczyński - oświadczam, że głosowali za: p. Rapalska, p. Rudzińska, p. Balbierz, p. Chojnacka i p. Jankowska oraz ja.
-    p. Rutkowska - obserwuję i widzę, że widzę dwa fronty. Skoro się traci 700 tys. zł to należy to sprawdzić.
-    p. Thiel - Komisja Rewizyjna już to rozpatrywała i nadal to będzie kontrolowała
-    p. Jankowska - czy była bezwzględna większość, bo jeśli tak to wniosek przeszedł
-    p. Thiel - oczywiście, że wniosek przeszedł . Proponuje rezerwować termin sesji na 15.07 - jest  to terminem rezerwowy.
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział w sesji zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
Lista wiadomości