Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 10/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 2003-07-15(część II)

Protokół Nr 10/03/IV
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2003-07-15
część II
Po przerwie.
-    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Szafarkiewicz - przedstawił protokół wykorzystania funduszu przeciwalkoholowego. Protokół odczytano. Informuje też, że odnośnie kontroli zadłużenia względem Mosiny, ponieważ komisja Rewizyjna nie mogła dojść do porozumienia, zrezygnował z przeprowadzenia audytu zewnętrznego  i postanowił skierować sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (pismo zostało odczytane) . Poinformował też , że do dnia dzisiejszego nie otrzymano w tej sprawie odpowiedzi.
-    p. Jankowska - sprawa nie została zbadana przez komisję rewizyjną, kinformację do rzecznika powinna przesłać komisja po zbadaniu sprawy.  Sprawa nie została zbadana i nie widzę przeszkód by komisja tą kontrolę przeprowadziła. Dlaczego Komisja zrezygnowała z audytu zewnętrznego.
-    p. Szafarkiewicz - od  audytu można się odwoływać,  decyzja Rzecznika jest ostateczna. Jest to organ przeznaczony do tego typu rozstrzygnięć. Audyty niczego nie rozwiążą, a byłyby koszty dla miasta. Uważam, że decyzja moja jest słuszna..
-    P. Tabędzka -  była to uchwała Rady, odstąpiłam od audytu. Wnieśliśmy o wykluczenie radnych p. Jopka i p. Szafarkiewicza z prac komisji jako byłych członków zarządu, uważając, że mogą być stronniczy. Pan Jopek zwrócił się z wnioskiem o wykluczenie p. Rzepczyńskiego i mnie. Uważając m.innymi, że jeśli nie mam zaufania do p. Burmistrza to też będę osobą stronniczą a p. Marcin Rzepczyński wyraził się negatywnie w "Głosie" to też będzie stronniczy. . Dlatego odstąpiliśmy od wniosku od audytu. Otrzymaliśmy informację, że będzie rozprawa na którą będziemy zaproszeni.
-    P. J. Szafarkiewicz -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał zapisy przepisów ustawy w sprawie postępowania przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych.
 
II.    Informacja Burmistrza Miasta.
 Burmistrz Miasta poinformował:
-    Puszczykowo znalazło się po raz trzeci w "Złotej Setce Samorządów",
-    dzieci z Puszczykowa wyjechały do Sierakowa i  Mrzeżyna na wakacje,
-    o Dniach Puszczykowa,
-    o Biuletynie Informacji Publicznej m. Puszczykowa,
-    o przyjeździe gości z  partnerskiego miasta Chateaugiron
-     drobnych remontach w szkołach
-    przetargu na  sprzedaż działek budowlanych, została sprzedana działka na ul. Dworcowa-Mazurska  w cenie  80 - parę zł/m2 .
 
III.    Komunikaty.
-    p. M. Thiel - informuje:
-     o korespondencji w sprawie szpitala w Puszczykowie. Odczytano pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego w tej sprawie skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa, pismo skierowane do Starosty Poznańskiego, oraz odpowiedźna nie..
-    przypuszczalne terminy sesji: 09.09, 21.10, 18.11, 30.12.
-    prośbie Komisji Statutowej  do Przewodniczących by podjąć prace nad strategią do 30.09 byłaby ocena wstępna, a następne posiedzenia wspólne. W listopadzie lub grudniu byłoby przyjęcie strategii.
-    p. Bekas - na ostatniej sesji był mój wniosek, by wspólnie się radni spotkali wszyscy i przedyskutowali strategię. Przy naszym budżecie, gdzie mamy szukać oszczędności jest to rozrzutność kiedy można to zrobić w jednym terminie. Nadal podtrzymuje swój wniosek.
-    p. Jankowska - popieram wniosek komisji statutowej
-    p. Bekas - te same osoby są w kilku komisjach. Mają być połączone komisje. Podtrzymuję swój wniosek, mamy szukać oszczędności.. Uważam też, że wspólna dyskusja radnych wniesie więcej niż dyskusje w poszczególnych komisjach.
-    p. Tabędzka - na ostatniej komisji Komunikacji Społecznej, na której strategia rozwoju i projekty operacyjne zawarte w strategii były omawiane, panów Jopka i Bekasa nie było incydentalnie. Ja to rozumiem. Nie widzę konieczności spotykania się po raz kolejny. Zgłosiłam  wniosek, który został zaprotokołowany, że bardzo proszę o pisemne ustosunkowanie się do tych projektów, które dotyczą komisji komunikacji społecznej i dopiero po tych pisemnych uzupełnieniach panów, możemy spotkać się w większym gronie. Mój wniosek jest taki by wszyscy radni ustosunkowali się na piśmie do poszczególnych projektów. Wówczas nie będziemy rozmawiać o niczym. Jestem skłonna przychylić się do propozycji p. Bekasa, przy czym ja nie widziałam omawiania  strategii jako jedynego i zasadniczego punktu komisji
-    p. Jankowska - proszę by była to sesja Rady ale debata miejska wspólna z mieszkańcami.
-    p. Bekas - podtrzymuję mój wniosek w sprawie spotkania wszystkich radnych na wspólnym spotkaniu, sprawę terminu pozostawiam panu Przewodniczącemu.
-    p. Tabędzka - składam wniosek o przygotowanie uwag radnych na piśmie,
-    p. M.Thiel - Jeśli nie ma sprzeciwu to mamy prawo nie głosować i przyjąć do wiadomości i wykonania  tego rodzaju wnioski.. Wobec braku  sprzeciwu, wnioski zostały przyjęte. Zastrzegam, że w sprawie o której teraz powiem tylko tutaj się oświadczę i złożę pewne zobowiązanie w stosunku do niektórych radnych i nie będziemy tego duskutować, bo to się w tej chwili do dyskusji nie nadaje. Informuję też, że  sześcioro radnych skierowało wniosek do RIO o przeprowadzenie kontroli w Radzie i Urzędzie. Pozostawiam ten  wniosek bez komentarzy. Mam zastrzeżenie do ostatniego akapitu, który odczytano. Proszę Państwa, przede wszystkim, pomijając takie ozdobniki jak "prawo janosikowe", ale uderzyła mnie kwestia, że " radni są zawstydzeni sytuacją wywierania na nas presji, wyciszania sprawy dla tak zwanego dobra miasta". Uprzejmie proszę o przekazanie mi kto i w jakich okolicznościach taką presję na państwa wywiera, ponieważ uważam, że w pierwszym rzędzie należałoby o takich sytuacjach Przewodniczącego poinformować. Oczekuję wobec powyższego, żeby państwo uszczegółowili ten swój zarzut w stosunku do tutaj jakichś niesprecyzowanych osób i żebyśmy mogli tę sprawę wyjaśnić.
-    p. Ornoch Tabędzka - słuchając w tej chwili tego uświadomiłam sobie, że może słowo "presja" było zbyt  mocnym słowem.
-    M. Thiel - nie dopuszczam do dyskusji na ten temat w tej chwili.. Proszę o ustosunkowanie się do tego na piśmie.
-    M. Ornoch Tabędzka - bobrze, nie ma problemu.
-    p. Rapalska - Burmistrz miasta obiecał nam na ostatniej sesji,  że przedstawi nam wyliczenia, że nie spłacając kredytu Mosinie w terminie zyskaliśmy, a nie straciliśmy. Takich wyliczeń jeszcze p. burmistrz nam nie przedstawił.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - odpowiem ogólnie. Możemy spłacić należność dopiero jak jest nota. Gdybyśmy płacili w roku 2001 ponieślibyśmy z tego tytułu wyższe koszty, gdybyśmy brali kredyt, a gdybyśmy to spłacali z naszych pieniędzy budżetowych to byśmy nie zainwestowali w kanalizację i nie uzyskalibyśmy środków z WFOŚ jak również z PWiK. I to jest  wartość kilkakrotna w stosunku do poniesionych kosztów odszkodowania..
-    p. Rapalska - proszę o odpowiedź na piśmie.
-    Burmistrz Miasta - ponieważ jest to zapisane w protokole nie będę tego pisał. W tej kwestii nie mam więcej nic do dodania.
-    p. K. Jopek - poinformował o przebiegu  i ustaleniach Komisji Edukacji i Kultury w sprawie naboru dzieci do klas pierwszych w Szkole Podst. Nr 2. Podkreśla, że  nie zapadła jeszcze decyzja w tej sprawie bowiem trwają jeszcze rozmowy z dyrektorem szkoły.
VI. Zapytania.
-    p. Rzepczyński - proszę p. Burmistrza o pisemną informację w kontekście, że Puszczykowo zaoszczędziło na tym, że nie zapłaciło Mosinie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -nic więcej nie dodam w tej sprawie. Burmistrz Miasta odczytał niektóre z pism Klubu  Radnych Współpraca dotyczących  uważam wykraczających poza gestie burmistrza:
-    Ustosunkowania się do powstania bazy NATO w Krzesinach,
-    uporządkowanie cmentarza ewangelickiego, o który cmentarz chodzi,
-    brak kontroli prędkości pojazdów na drogach,
-    funkcjonowanie lokali gastronomicznych,
-    wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
-    rażącej sprzedaży  alkoholu  podczas  Dni Puszczykowa,
-    zagrożenie życia mieszkańców zgłaszających kontrowersyjne sprawy do Policji,
-    p. Rudzińska - wiele osób chodziło pijanych,
-    p. Tabędzka - jeśli Pan chce zawstydzić mieszkańców Puszczykowa  to może poczują się zawstydzeni. Natomiast jeśli przychodzą i zgłaszają nam takie problemy to znaczy, że mają taką potrzebę, a my jesteśmy ich przekazicielami.
-    Burmistrz Miasta - piszecie Państwo jako Klub Radnych. Pomyślę jak mam się do tego ustosunkować. Czy w przypadku zagrożenia życia osób zgłaszających sprawy do Policji mam donosić do prokuratora, że Policja nie zachowuje tajemnicy  i boi się mieszkaniec. Proszę wczuć się w moją rolę.
-    p. Bekas - przecież to są sprawy na komisje. Przecież na komisję można zaprosić komendanta, jest Kom. bezpieczeństwa
-    p. Balbierz - jeżeli nie ma napisane na wniosku "że odpowiedź",
-    p. Jankowska - mieszkańcy zgłaszali wiele postulatów i jako radni musimy coś z tym zrobić. Wszystkie pisma były kierowane do Pana Przewodniczącego z prośbą o ustosunkowanie się pana burmistrza i przekazanie spraw do komisji. Informacja, że  Baza w Krzesinach nie leży w gestii burmistrza jest też dla nas informacją. Będziemy szukać dalej.
-    p. Bekas - nie trudno się domyślić, że Krzesiny nie są w gestii Burmistrza Puszczykowa, dlatego wysyłanie pism do Burmistrza uważam za nieporozumienie.
-    Przewodniczący Rady odczytał pismo dot. bazy NATO, z którego wynika, że piszący oczekują ustosunkowania się do sprawy przez Burmistrza Miasta..
-    p. Kociemba - było spotkanie z Komendantem Policji i sprawy te były poruszane. Komendant udzielił odpowiedzi.
-    p. Jankowska - kiedy był przeprowadzany audyt w gminie,
-    Burmistrz Miasta - proszę o wskazanie przepisu, że taki audyt musi być przeprowadzony, są kontrole zgodnie z przepisami.
 
IV.    Wolne głosy
-    p. Stefaniak - w związku ze zwolnieniami w Szpitalu, kto był negocjatorem ze strony Powiatu tej umowy. Jak będzie wyglądała opieka zdrowotna.
-    p. Rudzińska - jako Rada wystąpilismy z pismem do Powiatu w sprawie szpitala. Interesuje nas  czy będziemy mieli nieodpłatnie nadal usługi medyczne. A kto będzie właścicielem wydaje mi się, że jest mniej ważne. p. Bekas - korzystając z obecności Pani Ozorowskiej, może nam Pani udzieli odpowiedzi na pytania dot. umowy. Jak to się stało, że podpisana została umowa. Zdolność prawną  spółka  miała dopiero po rejestracji następnego dnia, nie mówiąc już o tym, że prezesem jest osoba, która pełniła funkcję przewodniczącego rady .Majątkiem spółki był aport, jak można podpisywać taką  umowę.
-    p. Jankowska- zgadzam się, by zrobiono debatę na ten temat. Należałoby zaprosić p. Ozorowską oficjalnie, a nie jako  mieszkańca, która przyszła tutaj raczej z dobrej woli i zainteresowania co się dzieje, wówczas mogłaby odpowiadać na pytania.
-    p. Rzepczyński -  skąd Pan dysponuje takimi danymi.
-    p. Bekas - pewne dokumenty są ogólnie dostępne., jak pan wie.
-    p. Rzepczyński - słyszałem opinię, że dokumenty poginęły w powiecie, miałbym prośbę by się takimi informacjami dzielić, by móc się zapoznać z takimi dokumentami.
-     p. Bekas - ponoszę odpowiedzialność za to co powiedziałem,
-    p. A. Fiedler -  chciałbym odpowiedzieć panu, kto jest autorem tego pasztetu. Powszechna opinia jest taka, dotyczy to powiatu poprzedniej kadencji, były Starosta R. Pomin, Przewodniczący Rady M. Nowakowski oraz p. G. Ozorowska. Są oni za to odpowiedzialni. W Powiecie są dostępne wszystkie dokumenty. Dzisiaj była dyskusja w Powiecie na ten temat. Będzie zwołana Sesja Nadzwyczajna w tej sprawie, są przedstawiane różne opcje.
-    p. Rapalska - jako rada, zrobiliśmy  to co do nas należało, jeśli będzie oficjalne stanowisko powiatu to go wysłuchamy i wtedy będziemy dyskutować. Myślę, że dzisiaj w wolnych głosach to zupełnie nie ma sensu zaczynać dyskusję co było w poprzedniej kadencji, co się działo przez ostatnie 5 lat.
-    p. Bekas -chciałbym przypomnieć Pani wypowiedzi na temat poprzedniego Zarządu, poprzedniej kadencji, niech pani będzie konsekwentna, albo, albo.
-    p. Solecka - reprezentuję rodziców. Szkoła Podst. Nr 2 poinformowała o posiedzeniach odnośnie liczebności w klasach. Prosi o udzielenie głosu p. psycholog Gazdzie, która przedstawiła argumentację konieczności organizacji  małej liczebności klas.
-    p. Bekas - jaka liczebność w klasach winna być, jak to jest w %
-    p. Solecka - Burmistrz Miasta zobowiązał p. Dyrektor do szukania oszczędności. Zaatakowano nas, że część dzieci nie figuruje w ewidencji, są to dzieci, które tutaj mieszkają. Przedstawiła przebieg komisji, nauczyciele zobowiązali się prowadzić zajęcia pozalekcyjne bezpłatnie, p. Dyrektor za zgodą Rady  przesunie środki. Z innego paragrafu na ten cel. Proponuje, że na znak protestu, niektórzy z rodziców nie poślą dzieci do szkoły.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - dziś rozmawiałem z p. Szubert o 13-nastej. Nie widzi możliwości przesunięć budżetu. Nie widzę możliwości by Mosina nam dopłaciła  i by zajęcia pozalekcyjne były bezpłatne. Dwa dni będą co najmniej dwuzmianowe.
-    p. Gagat - czy można jakoś inaczej rozwiązać ten problem. Stanęło na tym by usunąć parę dzieci z tej listy. Dzieci przybywa i będzie ich coraz więcej. W Poznaniu są oddziały 20 osobowe.
-    p. Balbierz - narożnik Kraszewskiego, Dąbrowskiego rośnie las, studzienka przy PSS jest odkryta. Podałem 4 posesje zaniedbane (Berwińskiego, Nadwarciańska, ). Sprawa gabloty. Stoi na ul. Dworcowej, a była to nasza inicjatywa.
-    p. Tomaszewski - odnośnie planu urządzenia lasu. Nie mówi się tu nic o właścicielach, myślałem że czasy poprzedniej epoki już minęły. Mamy ten problem w Rusałce, będziemy chcieli to zmienić na zieleń. Czy państwo radni macie zgodę właścicieli na dyskutowanie o ich własności. Czy oni muszą mieć tam las, czy państwo sobie tego życzycie by był tam las. Puszczykowo zarasta i niedługo będziemy mieszkali w krzakach. WPN nie realizuje swoich zadań odnośnie zachowania krajobrazu.
-    p. Ewicz -to co powiem mówię jako Wojciech Ewicz, a nie jako z-ca Burmistrza nie jako pracownik samorządowy i bardzo mocno chcę to podkreślić. Ukazał się artykuł z którym się nie zgadzam. Wielu mieszkańców również.   Pytali mnie mieszkańcy czyimi rzecznikami jest ta grupa radnych. Te sumy są inwestowane w infrastrukturę, nie są przejadane, chyba nie ma nic lepszego. Takie są odgłosy. Jestem zaniepokojony pewnymi działaniami, które nie są konstruktywne, które śmiem twierdzić mają określony cel.
-    p. Rapalska - popieram p. Ewicza jako mieszkańca. Prosimy o wyliczenia, jeśli je dostaniemy to może będzie jakiś punkt zwrotny.
-    p. Jopek - jest decyzja komisji rewizyjnej skierowano pismo do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
-    p.  Jankowska - popieram wniosek rodziców odnośnie trzeciego oddziału. Jest ustawa o wolontariacie. Proszę o wyliczenie jaka jest kwota na jeden oddział.
-    P. Balbierz - proszę o odpowiedź p. Ewicza na moje pytania.
-    p. Ewicz - odpowiem p. Balbierzowi na piśmie jutro.
-    p. Jankowska -  w ramach wolnych głosów chciałam zgłosić votum separatum   do  stylu zarządzania miastem i jego finansami.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Rady dziękując wszystkim za udział zamknął posiedzenie Rady w dniu dzisiejszym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości