Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 13/03/IV z sesji Rady Miasta Puszzykowa w dniu 2003-11-25

Protokół Nr 13/03/IV
z sesji Rady Miasta Puszzykowa
w dniu 2003-11-25
 
Godzina rozpoczęcia sesji. 16.00
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
  1. Otwarcie sesji  - Przewodniczący rady Miasta M.Thiel stwierdza quorum radnych na sali i w związku z powyższym Rada jest władna podejmować uchwały.  
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta informuje, że w Wielkim Rankingu Miast - miasto Puszczykowo otrzymało wysokie wyróżnienie w kategorii Extra Klasa Małych Miast oraz podziękował wszystkim którzy się do osiągnięcia takiego sukcesu przyczynili.
  1. Przyjęcie porządku obrad - Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który stanowi załącznik do protokołu.
-    p. H. Rapalska Kaczmarek -  Komisja Ładu Przestrzennego,  Urbanistyki i Architektury, po dyskusji nad projektem uchwały nr 78/03/IV, wnosi o przeniesienie tego projektu na następną sesję Rady, by Komisja mogła jeszcze raz, wspólnie z inwestorem lub jego przedstawicielami, spotkać się na posiedzeniu Komisji i sprawę omówić.
-    p. I.Jankowska -  zgłosiła zapytanie czy będą głosowane wnioski radnej M.Ornoch Tabędzkiej.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że p. radna M.Ornoch Tabędzka się spóźni. Rozpatrzenie jej wniosków przeniesione z poprzedniej sesji jest przewidziane tak jak ostatnio w punkcie "sprawy bieżące" i będzie omawiane w jej obecności.
W głosowaniu ( 11 za,  wstrzymujących 1 , przeciw 0) porządek obrad został przyjęty.
  1. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu :
a)    09.09.03 r.
W tym miejscu na sesję stawił się radny M.Rzepczyński.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel  proponuje przyjęcie protokołu z sesji w dniu 09.09.03, Informuje, że wpłynęły do biura rady wnioski radnego P.Bekasa,  i radnej I.Jankowskiej, które po odczytaniu  poleca załączyć do materiałów z sesji. Zwraca również uwagę, że jeden z wniosków o uzupełnienie protokołu z sesji, złożony przez radną I.  Jankowską, a dotyczący jego wypowiedzi, nie odzwierciedla zapisu z taśmy magnetofonowej.
-    Radna I.Jankowska  przyznała, że zaszła pomyłka, gdyż nie dysponowała dokładnym nagraniem z taśmy.
-    Radna H. Rapalska Kaczmarek wnosi o sprawdzenie zapisu na taśmie odnośnie jej wypowiedzi w sprawie " 100 miejsc noclegowych", gdyż  uważa, że wypowiedź ta brzmiała trochę inaczej.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel informuje, że wypowiedź zostanie sprawdzona i zapisana zgodnie z zapisem na taśmie. Wnosi też o przegłosowanie protokołu.
W głosowaniu ( 13 za ) protokół został przyjęty.
                                   b) 28.10.03
- Przewodniczący Rady informuje, że  do tego protokołu nie wpłynęły żadne uwagi, wobec powyższego prosi o przegłosowanie jego przyjęcia.
W głosowaniu ( 13 za-  jednogłośnie) protokół został przyjęty.
 
 
  1. Podjęcie uchwał
1) projekt uchwały Nr 77/03/IV w sprawie  zasad polityki czynszowej
-    Burmistrz Miasta J.Napierała  przedstawił projekt uchwały, uzasadniając konieczność jej podjęcia  faktem, że mieszkanie to nie jest normatywne przez co jest większy koszt jego utrzymani. Zamieszkuje je samotna rencistka, która przeprowadziła się tam po pożarze domu w którym mieszkała. Zgłosiła problem zbyt wysokiego czynszu i dlatego przygotowano projekt uchwały, bowiem tylko w gestii Rady jest jego umniejszenie. Informuje, że według informacji referatu lokalowego jest to problem tylko tego jednego mieszkania.
-    Przewodniczący Komisji Statutowej M.Thiel - Komisja Statutowo Prawna nie wnosi uwag  do projektu, wnosiła o uzupełnienie uzasadnienia i zostało to uzupełnione.
-    Przewodniczący Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego A.Balcerek informuje, że Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Nie zgłoszono więcej uwag.
W głosowaniu (12 za, 1 wstrzym. ) uchwała została przyjęta.
 
2). projekt uchwały nr 78/03/IV -  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Puszczykowa
 
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - informuje, że skoro jest wniosek Komisji Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury o zdjęcie tego projektu z porządku obrad, nie widzi przeszkód  by przesunąć ten projekt uchwały na inny termin.
-    Przewodnicząca Komisji H.Rapalska Kaczmarek wnosi o spotkanie z inwestorem ponieważ teren ten jest terenem zalewowym i Komisja chciałaby ten problem omówić.
-    Przewodniczący Rady wobec nie zgłoszenia sprzeciwu stwierdza, że wniosek Komisji został przyjęty i wycofuje projekt uchwały z porządku obrad.
 
3). projekt uchwały nr 79/03/IV w sprawie  wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego
 
-    Radca prawny G.Tracz - omówiła projekt uchwały zaznaczając, że konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmiany przepisów w tym zakresie. Informuje też, że stawka  winna być skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów.
-    Przewodniczący Kom. Statutowo-Prawnej M.Thiel informuje, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do projektu.
-    Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury H.Rapalska Kaczmarek  informuje, że Komisja nie wnosi uwag do projektu uchwały i proponuje opłatę w wysokości 4,- zł za stronę A-4. niezależnie czy jest w tym mapa czy też nie.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała poinformował, że kwoty tej nie można dokładnie obliczyć i dlatego jest ona wypośrodkowana.
Nie zgłoszono więcej uwag.
W głosowaniu ( 13 za) projekt przyjęto.
 
4). projekt uchwały nr 80/03/IV w sprawie zasad używania herbu i flagi oraz innych insygniów m.Puszczykowa.
 
-    Przewodniczący Rady M.Thiel  - omówił projekt uchwały, poinformował, że zostały zgłoszone uwagi do tego projektu.  Komisja zapoznała się ze złożonymi uwagami. W wyniku uwag p. I.Jankowskiej i p. Burmistrza przepracowała cały projekt uchwały. Projekt został omówiony z radcą prawnym.
-    Radca prawny p. G.Tracz  omówiła wprowadzone zmiany do projektu.
-    Radna I.Jankowska zgłosiła ponadto uwagi w sprawie używania nazwy miasta.
W tym miejscu na sesję stawiła się radna M.Ornoch-Tabędzka.
-    Radca prawny G.Tracz wyjaśniła, że zmieniły się przepisy ustawowe w tej sprawie i sprawy te zostały uregulowane w innej odrębnej ustawie.
W trakcie dyskusji zgłoszono uwagi odnośnie:
-    radny M.Rzepczyński - odnośnie § 2 i 3 - czy dotyczy to również budynków stowarzyszeń oraz czy uchwała winna być publikowana w Echu Puszczykowa
-    radna I.Jankowska - odnośnie § 1 ust. 2 ( uwagi wniesione odrębnym pismem) , wycofuje sprawę flagi dodając, że zgoda Burmistrza winna być udzielana w odpowiedzi na złożony wniosek, odnośnie § 1 ust. 3 proponuje dodać - "w statucie miasta Puszczykowa", proponuje również by upoważnić Burmistrza Miasta do  zawarcia stosownej umowy z tym kto będzie chciał używać herbu miasta z zaznaczeniem, że Rada winna określić zasady używania herbu.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel zgłosił wątpliwości czy taka zgoda jest w ogóle konieczna
-    radna M.Ornoch Tabędzka - zgłasza, że są pytania o herb miasta, czy może być nalepiany np. na samochodach
-    radny P.Bekas - uważa, że ten regulamin tego zabrania, a taka możliwość powinna być. Podkreśla też, że brak zapisów dotyczących ewentualnych sankcji za nie przestrzeganie tego regulaminu, uważa też, że mieszkaniec ma prawo do używania flagi  miasta.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel informuje, że wobec składania nowych uwag do projektu tej uchwały wycofuje  projekt z porządku obrad prosząc jednocześnie radnych i Burmistrza o sformułowanie wszystkich uwag na piśmie i przekazanie do Komisji Statutowej.
Do wniosku Przewodniczącego Rady nie zgłoszono sprzeciwu.
 
  1. Informacje Burmistrza Miasta
-    Burmistrz Miasta J.Napierała informuje:
1) miasto Puszczykowo zostało wyróżnione w Wielkim Rankingu Małych Miast ogłoszonym przez Centrum Badań Regionalnych w Warszawie, podkreślając, że Urząd nie występował o uczestnictwo w tym rankingu, a oceny dokonano na podstawie informacji wysyłanych przez Urząd Miasta sprawozdań obowiązkowych do różnych instytucji zewnętrznych,
2) 11.11. odbyła się uroczysta msza z okazji św. Niepodległości w Puszczykówku pod krzyżem tzw. powstańczym
3) 12.11. br. obchodzony był światowy dzień seniora i z tej okazji przedstawiciele władz miasta spotkali się z  miejscowymi seniorami
4) szkoła podstawowa nr 2 otrzymała zaszczytny tytuł "szkoły z klasą"
5) trwa budowa chodnika przed Urzędem, jest to możliwe w związku z podłączeniem budynku do kanalizacji., przy tej okazji wykonane zostanie podejście dla niepełnosprawnych.
 
 
6.Sprawy bieżące
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - informuje o złożonym przez radną M.Ornoch Tabędzką w sprawie wyłączenia radnego P.Bekasa  z kontroli przewidzianej przez Komisję Rewizyjną. Podkreśla, że wniosek został oparty na już nieobowiązującym statucie miasta. Odczytano zapisy w tej kwestii  starego i obowiązującego Statutu Miasta. Panią radną Tabędzką prosi zatem o podanie na jakich faktach się opiera składając taki wniosek oraz oświadczenie  czy wniosek swój podtrzymuje.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka informuje, że  nie dysponuje żadnymi dowodami typu, że sprzedawał materiały firmom wykonującym roboty. Fakt, że zatwierdzał przetargi, że były dyskusje na ten temat na posiedzeniach Zarządu Miasta  natomiast tak długo jak ta inwestycja nie zostanie skontrolowana nie będzie znana rola radnego Bekasa. Wiem, że decyzje Zarządu były podejmowane kolegialnie. Trudno weryfikować swoje decyzje.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel zaznacza, że w myśl obowiązującego statutu miasta takie podejrzenie  musiałoby zaistnieć, by na tej podstawie można było taką osobę odwołać.
-    Radna I.Jankowska zgłasza, że przecież Komisja Rewizyjna będzie prowadziła rozmowy z członkami byłego Zarządu Miasta.
-    Przewodniczący rady M.Thiel zaznacza, że Komisja Rewizyjna jeszcze nie podjęła prac i nie można w tej chwili  mówić o sposobie kontroli.
-    Radny M.Rzepczyński  zwraca uwagę, że po kontroli jest zawsze protokół pokontrolny i trudno sobie wyobrazić by kontrolowany był kontrolującym i by decydował czy inwestycja była prowadzona dobrze czy źle. Również składałbym wniosek o wyłączenie p. Szafarkiewicza i p. Jopka z tej kontroli.
-    Przewodniczący rady M.Thiel podkreśla, że w chwili obecnej, gdzie kontrola się jeszcze nie rozpoczęła trudno jest mówić o tym czy ktoś jest stronniczy czy też nie.
-    Radny J.Szafarkiewicz - podkreśla, że w pracach komisji każdy z jej członków ma jeden głos. Przewodniczący komisji nie wydaje zgody na  dostępność do dokumentów. Nie uważam, że p. Bekas ma aż taki wpływ na pracę Komisji..
-    Radna H.Rapalska -  zwraca uwagę, że jeżeli każdy ma głos to będzie głosował popierając swoje stanowisko.
-    Radny P.Bekas  - podkreśla, że w  § 25 jest wyraźnie napisane, że zadania Zarządu są wykonywane przy pomocy urzędu Miasta oraz, że był nieetatowym członkiem Zarządu a Komisja Rewizyjna przygotowuje tylko materiały dla Rady Miasta, która podejmuje decyzje. Zarzucanie z góry, że źle działałem i że będę utrudniał prace Komisji nie jest słuszne. Przewodniczący Komisji nie przeprowadza kontroli sam, robi to zespół kontrolny. Staram się jak najlepiej wypełniać ślubowanie, które złożyłem i biorę udział w głosowaniu bo taki jest mój obowiązek.
-    Radna I Jankowska - zaznacza, że p. Bekas był członkiem Komisji Inwestycji i jako członek Zarządu  każdy miał pod opieką jakąś komisję co można wywnioskować z protokołów Zarządu. Stwierdza też, że jeżeli p. Bekas będzie brał udział w kontroli to nie będzie ona obiektywna.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka  stwierdza, że p. Bekas był  ekspertem przy przetargu na kanalizację.
Na pytanie Burmistrza Miasta  czy Pani radna M.Ornoch Tabędzka podważa poprawność przeprowadzenia przetargu, odpowiada, że nie. Burmistrz Miasta poinformował, że  p. Bekas przetargu nie prowadził..
-    radny M.rzepczyński oświadcza, że był na tym przetargu z panem Balbierzem i p. Bekas przetarg prowadził.
-    Radny S.Balbierz oświadcza, że wie, że p. Bekas był powołany przez p. Mulczyńską jako ekspert i wnosi o przegłosowanie wniosku radnej M.Ornoch tabędzkiej.
-    Radna I.Jankowska - zgłaszam wniosek o głosowanie imienne.
Wobec braku sprzeciwu do wniosku radnej I.Jankowskiej w głosowaniu imiennym
Wniosku radnej M.Ornoch Tabędzkiej głosowali radni :
-    S.Balbierz -  za przyjęciem wniosku
-    A.Balcerek - za odrzuceniem wniosku
-    P.Bekas - przeciw wnioskowi
-    M.Vchojnacka - wstrzymuje się od głosu
-    I.Jankowska - za przyjęciem wniosku
-    K.Jopek - za odrzuceniem wniosku
-    M.Ornoch Tabędzka - za przyjęciem wniosku
-    H.Rapalska Kaczmarek - za przyjęciem wniosku
-    M.Ratajczak - przeciw wnioskowi
-    U..Rudzińska -  za przyjęciem wniosku
-    M.Rzepczyński - za przyjęciem wniosku
-    J.Szafarkiewicz - przeciw wnioskowi
-    M.Thiel - przeciw wnioskowi
-    Z.Wojtkowiak - przeciw wnioskowi
W wyniku głosowania (  6 głosów za wnioskiem, 7 głosów przeciw wnioskowi, 1 głos wstrzymujący) wniosek radnej,. M.Ornoch Tabędzkiej oddalono.
- radna I.Jankowska -  prosi o wyjaśnienie czy głosowanie jest ważne z powodu  udziału w tym głosowaniu radnego P.Bekasa.
- radca prawny G.Tracz informuje, że art. 25 ustawy o samorządzie nie ma zastosowania w tym przypadku. Artykuł ten dotyczy interesu prawnego.
- radna I.Jankowska - zaznacza, że jest wyrok NSA w takiej sprawie.
- Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec wyjaśnień p. Tracz uważa sprawę za zamkniętą i proponuje przejście do następnego punktu porządku obrad.
 
Komunikaty
- Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel informuje, że:
a)    odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta
b)    złożył podziękowanie za udział radnych w mszy św. pod krzyżem
c)    złożył informację dot. szkoleń  które się odbyły dla przewodniczących rad
d)    termin najbliższej sesji 16.12.03 godz. 16.00. 30.12.br jest terminem rezerwowym, o ile zajdzie konieczność zwołania sesji w sprawach budżetowych.
-    Przewodniczący Komisji Edukacji K.Jopek- przedstawił dyskusję jaka odbyła się na posiedzeniu Kom. Edukacji w sprawie organizacji powitania Nowego Roku na stadionie. Przewidywany koszt imprezy to około 15.tys. żl. Kontrowersyjny stał się poczęstunek mieszkańców szampanem na stadionie i prosi by Rada zajęła w tej sprawie stanowisko.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka podkreśla, że wydawano nie lampkę o butelkę szampana i jest to nie edukacyjny precedens. Jest to sprzeczne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Ludzie sami mogą przynieść sobie szampana na stadion.
Wobec podzielonych  zdań radnych Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie wniosku złożonego przez radnego M.Rzepczyńskiego:
1)    ognie sztuczne + dyskoteka
W głosowaniu ( 14 za ) wniosek został przyjęty.
2)    zakaz wydawania szampana w imieniu Rady Miasta
W głosowaniu  ( 6 za, przeciw 3, wstrzym. 4) wniosek został przyjęty. W głosowaniu wniosku nie brał udziału radny A.Balcerek, nieobecny w chwili głosowania na sali.
 
  1. Interpelacje i zapytania radnych
 
-    radny M.Rzepczyński - proszę o wyjaśnienie spraw: ogrodzenia  u zbiegu ulic Dworcowej i Mazurskiej,  likwidacji znaku zakazu poroszania się pojazdów powyżej 3,5 t. ul. Dworcową.
-    Radny S.Balbierz - czy w miejscu ścieżki rowerowej na ul. Wczasowej nie będzie prowadzona kanalizacja
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - kiedy zostaną podjęte dalsze prace nad Strategią Rozwoju Miasta.
-    U.Rudzińska - czy nie należy zmienić otoczenia krzyża przy ul. Ratajskiego. Jest tam brak ławeczek, zbyt blisko są pojemniki na śmieci, brak trawnika.
-    S.Balbierz - czy powstaną tablice informacyjne na Niwce.
-    M.Rzepczyński - proszę o wyjaśnienie sprawy nasadzeń krzewów na ul. Dworcowej
-    I.Jankowska - kiedy będą uchwalane uchwały podatkowe
-    Burmistrz Miasta informuje, że uchwały podatkowe są w trakcie przygotowywania. Również zmiany w strategii zostaną naniesione i przekazane radnym, na pozostałe pytania odpowiedź będzie na następnej sesji.
 
  1. Wolne głosy
 
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  informuje, że odnośnie nasadzeń na ul. Dworcowej zostało wystosowane pismo do mieszkańca, który samowolnie dokonał nasadzeń  sosen wykopując z tego miejsca liguster. Nie ma planu nasadzeń na ul. Dworcowej, ale na Zarządzie zostało przyjęte, że będzie tam posadzony liguster. W takim pasie nie można sadzić sosen.
-    Radny P.Bekas - proszę by radna M.Tabędzka zechciała się ustosunkować do  wypowiedzi zamieszczonej w prasie. Odczytano cytat z prasy.
-    Radna M.Tabedzka  stwierdza, że nie ma obowiązku tłumaczenia się z treści artykułu, a to co napisała jest spekulacją, takie domniemania bowiem słyszała.
-    Radny P.Bekas - proszę odpowiedzieć czy Pani to podtrzymuje.
Brak odpowiedzi.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - odczytał treść pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie zachowania radnego S.Balbierza w stosunku do jego osoby. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel zwrócił się do radnego S.Balbierza  o przekazywanie swoich uwag w Urzędzie.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka -  informuje, że w dniu dzisiejszym złożyła wniosek o ustalenie stałych terminów sesji i wnosi o jego przegłosowanie.
-    Przewodniczący rady M.Thiel informuje, że wniosek otrzymał przed sesją i będzie rozpatrzony na następnej sesji, by wszyscy mogli się nad nim zastanowić.
-    Radny P.Bekas  zgłasza, wobec ostatnich wypowiedzi Rządu w sprawach służby zdrowia, czy nie należy ponownie pochylić się nad tematem szpitala w Puszczykowie. Uważa, że należy czynić naciski na Starostę Poznańskiego by zajął się tym problemem. Zgłasza potrzebę debaty na ten temat .
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - zaznacza, że wniosek odnośnie stałych terminów sesji nie jest wnioskiem wyłącznie radnej Tabędzkiej.
-    Radny Powiatu Poznańskiego A.Fiedler poinformował, że w chwili obecnej brak jest jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie szpitala. Długi szpitala rosną w dalszym ciągu. Szpital podpisał bardzo mały kontrakt na usługi. W chwili obecnej jest dług około 35 mln. zł. Dług rośnie w szybkim tempie. Informuje też, na pytanie Przewodniczącego Rady, że zainteresowany przejęciem szpitala jest Marszałek, ale bez długów.  Zaznaczyć należy, że szpital ma duży majątek - grunt i hotel. Na pytanie radnej M.Chojnackiej czy prawdą jest, że Prezes Nowakowski wykupił udziały w spółkach szpitalnych i czy prawdą jest, że powiększył dług o  1,5 mln zł. A.Fiedler informuje, że odnośnie długu jest to prawda, nie ma natomiast informacji w sprawie udziału w spółkach.
-    Radny P.Bekas - czy miasto ma informację jak wygląda sprawa lekarzy rodzinnych na naszym terenie.
-    Radna U.Rudzińska poinformowała, że  Fundusz Zdrowia zaproponował 40 % mniej nakładając więcej obowiązków. Tylko 3 % lekarzy rodzinnych złożyło swoje oferty. Jest mało prawdopodobne by szpitale przejęły funkcje lekarzy rodzinnych.
-    Radna I.Jankowska informuje, że 01.10.br została wspólnie z radnym S.Balbierzem wyproszona z  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
-    Radca prawny G.Tracz - wyjaśnia, że co innego jest posiedzenie  Komisji rewizyjnej a co innego kontrola.
-    Radna I.Jankowska podkreśla, że nie zgadza się z tą opinią, sprawy te winien regulować Statut Miasta, który tego nie określa. W związku z powyższym składa wniosek o  unieważnienie głosowania i odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P.Bekasa z funkcji Przewodniczącego Komisji. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
-    Radny J.Szafarkiewicz - składa zastrzeżenia do artykułu zamieszczonego w Głosie Wlkp. stwierdzając, że nie został  odwołany na skutek działań grupy opozycyjnej  tylko tak przewiduje ustawa do której się zastosował.
-    P. Ł.Chorostkowski zgłasza: konieczność wyjaśnienia braku kamieni granicznych na jego posesji, kto zapłaci za dwa dni szukania trójnika, który  nie był naniesiony na mapki geodezyjne, jest zbyt wysoko wyniesiona ziemia na ulicy po budowie kanalizacji. Prosi też o sprawdzenie w mieszkaniu matki przy ul. Poznańskiej 4 jak zostały usytuowane drzwi od wc., oraz prosi o informację jakie nakłady zostały poczynione przez Urząd dotychczas na remont tego mieszkania.
-    P. G.Ozorowska - informuje, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa nie otrzymało odpowiedzi na pismo.
-    P. Rutkowska A.  zgłasza, że brakuje inwentaryzacji kanalizacji w Urzędzie.
-    Radna H.Rapalska - informuje, że w m-cu kwietniu złożyła pismo odnośnie budowy kanalizacji deszczowej na ul. Mazurskiej i dotychczas nie otrzymała na nie odpowiedzi.
8. Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie ( godz. 19.45.)
 
 
 
 
Lista wiadomości