Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 14/03/IV z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa w dniu 06.12.2003r.

Protokół Nr 14/03/IV
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 06.12.03.
 
 
Godzina rozpoczęcia sesji. 9.00
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu z sesji.
 
I. Otwarcie sesji
-    Przewodniczący Rady Miasta  M.Thiel - stwierdza quorum radnych na sali i oświadcza, że Rada jest władna do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad - wobec braku sprzeciwu Przewodniczący Rady stwierdza, że porządek obrad został przyjęty . Informuje, że sesja nadzwyczajna rady została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta w celu podjęcia uchwał podatkowych w jak najszybszym terminie by zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Woj.. Wielkopolskiego jeszcze w br. oraz, że w dniu dzisiejszym, po uzgodnieniach z Komisją Budżetu i Finansów doręczono znowelizowane projekty uchwał.
 
3. Podjęcie uchwał
1)    w sprawie ustalenia podatków od posiadania psów ( projekt nr 79/03/IV)
-    Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M.Thiel informuje, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały.
-    J.Szafarkiewicz -Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje, że Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała  informuje, że jest propozycja utrzymania stawki ubiegłorocznej. W roku ubiegłym z tytułu tego podatku uzyskano 600 zł wpłat.
-    Radna I.Jankowska - informuje, że proponowała wprowadzenia dodatkowego zwolnienia z podatku od psów zabranych ze schroniska. Komisja nie przyjęła tej propozycji, prosi by Rada zajęła w tej sprawie stanowisko.
Po dyskusji w głosowaniu wniosku I.Jankowskiej  o wprowadzenie zapisu " nie pobiera się podatku od posiadania psa zabranego ze schroniska, po poświadczeniu tego faktu przez schronisko" ( 1 za, 6 przeciw, 7 wstrzym) wniosek oddalono.
W głosowaniu  ( 13 za, 1 wstrzymujący) uchwała została przyjęta.
 
2)    w sprawie opłaty targowej (projekt nr 80/03/IV)
-    Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M.Thiel informuje, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały.
-    J.Szafarkiewicz -Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje, że Komisja Budżetowa pozytynie opiniuje projekt.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - informuje, że również w tym przypadku proponuje utrzymanie stawki ubiegłorocznej.
-    Radna I.Jankowska - Komisja prosiła o wyjaśnienie wpływów z roku ubiegłego z tytułu tej opłaty.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - były wpływy bardzo małe. Strażnik miejski zostanie z tego rozliczony.
-    Inspektor H.Matuszewska informuje, że w latach ubiegłych były to roczne wpływy około 2.900 zł.
Po dyskusji radnych w celu wyjaśnienia zgłoszonego wniosku  by w uchwale Rady określić jeszcze dodatkowego inkasenta który pobierałby opłatę podczas nieobecności Strażnika Miejskiego  i wyjaśnieniu radcy prawnego, że taki zapis jest możliwy, Burmistrz Miasta proponuje dyskusję nad tą uchwałą przesunąć po przerwie by przygotować odpowiedni zapis.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
 
3. projekt w sprawie podatku od nieruchomości (projekt nr 81/03/IV)
-    Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M.Thiel informuje, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały.
-    J.Szafarkiewicz -Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje, że Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała informuje, że dokonano rozpoznania w gminach ościennych co do wysokości stawek podatku i proponuje utrzymanie stawek na poziomie roku bieżącego.
-    Radny P.bekas - prosi o wyjaśnienie czy pkt. 2 e) dotyczy 3 kolejnych podpunktów, jest to niejasny zapis.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - informuje, że   podczas przerwy wyjaśni treść zapisu.
Na pytanie radnej. H.Rapalskiej Kaczmarek jak liczyć podatek od budynku garażowo-gospodarczego, p. A.Kruszka inspektor UM wyjaśnia, że od powierzchni faktycznie zajmowanej pod garaż i  część gospodarczą. Wymienia się to w zeznaniach podatkowych.
 
4. projekt w sprawie podatku od środków transportowych (projekt nr 82/03/IV)
 
-    Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej M.Thiel informuje, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do projektu uchwały.
-    J.Szafarkiewicz -Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuje, że Komisja Budżetowa pozytywnie opiniuje projekt.
-    Burmistrz Miasta J.Napierała omówił projekt uchwały, zaznaczając, że w niektórych punktach jest zniżka  podatku a w niektórych wzrost ustawowy.
Nie zgłoszono uwag do projektu.
W głosowaniu ( 13 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
Zarządzono 10 minut przerwy
 
Po przerwie:
c.d.  w sprawie  projektu uchwały w sprawie opłaty targowej (p.nr 80/03/IV)
 
-    Burmistrz Miasta  J. Napierała  proponuje zapis:
§ 2
1.    Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, opłatę pobiera Straż Miejska, a w razie niemożności wykonywania tych obowiązków przez straż miejską ustanawia się inkasentem p. Andrzeja Jakubowicza, ustalając dla niego wynagrodzenie w wysokości 3,- zł za każdy dzień pracy.
 
W głosowaniu ( 8 za, przeciw 0, wstrzym. 6) przyjęto  wniosek radnej I.Jankowskiej   o treści: "nkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów  z tytułu opłaty targowej do dnia 10-go następnego miesiąca."
-    Przewodniczący rady M.Thiel informuje, że ostateczne brzmienie paragrafu 2 jest następujące:
§ 2
1)    Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, opłatę pobiera Straż Miejska, a w razie niemożności wykonywania tych obowiązków przez straż miejską ustanawia się inkasentem p. Andrzeja Jakubowicza, ustalając dla niego wynagrodzenie w wysokości 3,- zł za każdy dzień pracy.
2)    Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów  z tytułu opłaty targowej do dnia 10-go następnego miesiąca.
W głosowaniu  ( 14 za) projekt uchwały został przyjęty.
 
c. d. projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości ( p. nr 81/03/IV)
 
-    Burmistrz Miasta J.Napierała - proponuje w § 1 pkt. 2 ust. 3 po słowach "w tym" następne podpunkty pisać od myślnika, podkreślając, że inaczej tego zapisu nie pozwala zmienić ustawa.
-    Inspektor A.Kruszka wyjaśnia, że pozostałe budynki to np. kościoły, budowle i trudno je będzie przy innym zapisie umiejscowić.
W głosowaniu ( 14 za) uchwała została podjęta.
 
4. Wobec  wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady ( g. 10.30).
 
 
 
 
 
Lista wiadomości