Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół nr 11/03/04 z Sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 2003-09-09(część II)

Protokół nr 11/03/04
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 2003-09-09
część II
 
Po przerwie:
- Przewodniczący Rady M. Thiel -  informuje, że Klub Radnych SPORT zgłosił uzupełniająco na członka komisji rewizyjnej radnego Piotra Bekasa.
 
  1. projekt uchwały Nr 64/03/IV  w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
 
Odczytano projekt uchwały.
W głosowaniu (  8 za, 6 przeciw, wstrzym. 1) uchwała została przyjęta.
 W skład Komisji wybrano uzupełniająco radnego Piotra Bekasa.
 
  1. projekt  uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Odczytano projekt uchwały.
Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatur.
- p. S. Balbierz zgłasza  radnego M. Rzepczyńskiego, który wyraża zgodę na kandydowanie.
-    p.  J. Szafarkiewicz  zgłasza kandydaturę radnego P. Bekasa, który wyraża zgodę na kandydowanie
-    M. Tabędzka zgłasza kandydaturę K. Jopka, który nie wyraża zgody na kandydowanie.
-    Radna I. Jankowska oświadcza, że popiera zgłoszenie kandydatury radnego M. Rzepczyńskiego.
 
W głosowaniu kandydat M. Rzepczyński uzyskał  7 głosów za,
W głosowaniu kandydat P. Bekas uzyskał 8 głosów za.
Przewodniczący Rady stwierdza, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany  radny P. Bekas.
 
-    Radna I. Jankowska oświadcza, że głosowała za kandydaturą M. Rzepczyńskiego.
-    Radny M. Rzepczyński zgłasza wniosek formalny o zmianę porządku obrad i przesunięcie punktu "Wolne głosy" zaraz po podjęciu uchwał by mieszkańcy nie musieli czekać do końca sesji.
-    Radny P. Bekas - proponuje by "Wolne głosy" przesunąć po "Informacjach Burmistrza", które zapewne interesują mieszkańców.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel proponuje, by sprawozdania  z prac Komisji Przewodniczący Komisji  złożyli na piśmie.
-    Radny K. Jopek - zgłasza, że chciałby przekazać informację jako Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury bowiem wydarzyły się sprawy ważne i chciałby je przekazać dzisiaj na forum Rady.
W głosowaniu wniosku radnego M. Rzepczyńskiego ( 10 za, ) wniosek został przyjęty.
 
WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
 
- p. Kajkowski -   stwierdza że:
-    na sali sesyjnej winien być umieszczony krzyż,
-    restauracje Hotel - La Paloma  i Santa Barbara - mieści się tam  "lokal na godziny"  drugi znajduje się w otoczeniu  zakładu stolarskiego,
-    willa po p. Kolińskich - jest tam bałagan
-    figura Matki Bożej - od 4 miesięcy ma odrąbaną głowę,
-    dworzec w Puszczykowie - naprzeciw jest bar, ruina i pomnik - kuriozum dzisiaj gwiazdę zakryto orłem ale wystają  narożniki gwiazdy,
-    dworzec w Puszczykowie - kto pozwolił na jego sprzedaż
-    znicze przy torach - ludzie sobie wybrali Puszczykowo na miejsce samobójstw,
-    knajpa i hotel w Puszczykowie -  pan Burmistrz lokalizuje to zbyt blisko kościoła
-    wzdłuż ulicy Poznańskiej rosną chwasty,
Ponadto p. Kajkowski oświadcza, że mieszkańcy w rozmowach z nim mówią, że boją się mówić o sprawach Puszczykowa. Stwierdza też, że od 45 roku Puszczykowem rządzą cwaniacy oraz, że obecny Burmistrz buduje kolejny dom w Chybach.
-    Burmistrz Miasta  J. Napierała - proszę by p. Kajkowski oświadczył jednoznacznie, że buduję dom w Chybach. bowiem mówi nieprawdę.
-    P. Kajkowski -  ja tego nie wiem, tak mówią ludzie.
-    P. Kajkowska wnosi by p. Burmistrz przeprosił jej męża, bowiem powiedział, że to co mówi pan Kajowski jest plagiatem .
-    P. Rutkowska -  stwierdza, że wyborów nie powinno być, że widać, że na sali są dwa obozy i głosowanie to tylko kwestia podnoszenia ręki. Uważa też, że p. Jankowskiej nie umożliwiono prowadzenia sesji i dlatego nie mogła się wykazać jako wiceprzewodnicząca..
 
INFORMACJE BURMISTRZA MIASTA
 
- Burmistrz Miasta poinformował, że:
1.    -  miasto Puszczykowo otrzymało medal św. Iwa za  zaangażowanie w współpracę z Bretanią.
2.    - w szkole podstawowej nr 2  utworzono w związku z tym, że liczba dzieci na poziomie klas pierwszych przekroczyła 60 osób oraz że Pani Dyrektor była uprzejma dokonać reorganizacji rozdziału godzin dyrektorskich, 3 oddziały klas pierwszych. Liczą  one w tej chwili po 20, 21 dzieci. Jest zapowiedź, że kolejne dzieci jeszcze dojdą do klas pierwszych.
3.    - zajęcia pozalekcyjne w szkołach będą się odbywały na poziomie roku poprzedniego około 50 godzin a może trochę więcej zajęć poza lekcyjnych w zakresie sportu, głównie rekreacji.
1.    - zgodnie z uchwałą Rady  została podjęta pożyczka, pożyczkodawcą jest Bank PKO BP, który dał najniższe oprocentowanie i milion złotych, który został pozyskany został już przekazany do Mosiny.
2.    - w Przedszkolu Nr 2 na Niwce jest nowa Siostra Dyrektor, po zgonie poprzedniej Siostry Dyrektor, Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek wskazało nową Siostrę na to stanowisko, która ma wszelkie kwalifikacje takie stanowisko pełnić.
3.    -  odnośnie planu urządzania lasu, wywołuje tu jak słyszałem kontrowersje, chciałem tylko Państwa poinformować, że sprawa w tej chwili jest w gestii Starostwa oraz Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ  Starosta skierował wniosek do Urzędu Wojewódzkiego. Z tym, ze mam jeszcze takie dwie informacje, otóż Pan inż. Nowak, który to dokonywał analizy stanu faktycznego  ze stanem z rejestru gruntów oraz wg stanu uwzględnionego w planie uproszczonym urządzania lasu opracowanym przez Pana Hernika, stwierdził w 68 przypadkach różnicę między ewidencją gruntów, a zapisami w tymże planie o którym wspomniałem i ta różnica wynosi nawet nie 13, a prawie 19 ha gruntu. Zostało to wszystko przekazane do Starosty, ponieważ Starostwo powinno w tej kwestii określone stanowisko zająć i otrzymaliście Państwo dzisiaj informacje, a właściwie kopie pisma, które zostało skierowane w formie odpowiedzi na pismo Pana Hernika, a przygotowane przez Urząd Wojewódzki. Chciałem tylko pozwolić sobie publicznie odczytać dwa zdania, a mianowicie: "odpowiadając na Pana z dnia 20 czerwca 2003r, uprzejmie informuję, że prace urządzeniowe wykonywane na terenie miasta Puszczykowa mają na celu uporządkowanie ewidencyjne gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz korektę obowiązującego planu i są wykonywane przy pełnej akceptacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego", i jeszcze następne tu akapity: "zgodnie z ustawą o lasach, plan urządzania lasu lub uproszczony plan urządzania lasu dla lasów nie będących własnościom osób fizycznych i wspólnot gruntowych powinien być sporządzony na zlecenie i koszt właścicieli, ponieważ w 1996r nie zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami plan urządzania lasu został wykonany na koszt Skarbu Państwa, a środki finansowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów przyznawane Starostwom  Powiatowym są bardzo skromne, uważam, że należą się słowa uznania dla Urzędu Miasta Puszczykowa za inicjatywę i pomoc w aktualizacji uproszczonego planu urządzania lasu", to jeszcze tak odnośnie tej sprawy, która była tematem, że tak powiem,  takich sobie wolnych żartów, jak również szukania wielkiej afery w tym, że coś tutaj po prostu knujemy chcemy wycinać lasy, żeby nie było w Puszczykowie lasów. Jeszcze jedna kwestia, ponieważ uproszczony plan urządzania lasu przekłada się w swoich skutkach również na kwestie podatkowe to Urząd Starostwa stoi na stanowisku, że jeżeli będzie plan aneksowany, albo po prostu uchylony ten istniejący, będzie nowy zatwierdzony, to wówczas skutki wynikające z tego planu winny być respektowane. Tam, gdzie jest napisane las, albo teren na zalesienie Starostwo będzie wymagało  żeby tam ten las powstał, a nie np. że jest zapisane że jest to las natomiast las nie powstaje i zalesienie nie następuje. Powiem tak, od 1 ha lasu mamy podatku 24 zł, natomiast od 1ha gruntów innych np. zieleni mamy tego podatku dużo więcej bo około 1,5 tys. zł.
4.    - problem  oświadczenia Rady, dostaliście Państwo w materiałach dzisiaj informacje, że zwrócono się do na żeby Rada Gminy zajęła stanowisko odnośnie projektu ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, pozwoliliśmy sobie Państwu przygotować ocenę tego projektu, którą przygotowała Pani Skarbnik Gielniak na podstawie dochodów już zrealizowanych w 1992r, takie było założenie, żebyśmy te nowe zapisy, które się pojawiły w projekcie ustawy o dochodach odnieść do już wykonanego budżetu, mianowicie w 2002 r. Dla nas w podsumowaniu wychodzi to, że mielibyśmy niższe dochody niż przy obecnie realizowanym systemie. W tej kwestii również zwróciła się do nas Federacja Związków i Gmin RP w załączeniu też Państwo otrzymaliście uchwałę Federacji i właściwie w tej uchwale są zawarte wszystkie w moim pojęciu przynajmniej albo większość wątpliwości i zagrożeń, które wynikają z tego projektu nowej ustawy. Jeszcze jest jedna kwestia w związku ze zbliżającymi się wyborami do MRM i z przyjętym statutem komisja, która będzie przeprowadzała wybory powinna składać się z 3 osób, mianowicie z jednego przedstawiciela Rady Miasta, jednego przedstawiciela Urzędu jak również jednego przedstawiciela młodzieży i moja prośba jest taka byście Państwo wskazali dzisiaj kto będzie ze strony Państwa przedstawicielem do tejże Komisji. Te dwie kwestie, które podałem na końcu daję pod rozwagę Panu Przewodniczącemu i Szanownej Radzie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -  najważniejsza w tej chwili kwestia to sprawa zajęcia tego stanowiska Rady Miasta. Państwo dostali materiały i na podstawie tych materiałów chciałbym zaproponować, ażeby Rada Miasta wyraziła swoje stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, następującej treści: (Przewodniczący odczytał treść oświadczenia).
-    Radna I. Jankowska - Mam tylko jedno pytanie czy te wyliczenia Pani Skarbnik są również załączeniem do tego stanowiska, czy to też będzie tam gdzieś miało miejsce.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Jeśli będzie takie życzenie Rady to można dopisać jedno zdanie, że jest to  załącznik do naszego stanowiska i przekazać. Można by zrobić drobne poprawki redakcyjne w tym opracowaniu, w tej ocenie projektu i to będzie przekazane.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - tzn. kwoty się nie zmieniają, tylko kwestia układu jakiegoś.
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - Jest to opinia mojej skromnej osoby, taka troszkę nie zawierająca wszystkich punktów, tego jest w całej tej proponowanej ustawie bardzo dużo, wiele punktów nie jest wyszczególnionych, z grubsza tylko te większe ważniejsze, jakie ewentualnie są propozycje dochodów oraz są zupełnie nic nie znaczące bo myśmy mieli w myśl proponowanej nowej ustawy otrzymywać 1,.... już nie pamiętam dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodu budżetu Państwa, które my realizujemy odprowadzamy na rzecz budżetu Państwa. Proszę Państwa te dochody w 2002r wynosiły 14 tys. zł, a więc czy 1 czy 5% to są żadne dla nas dochody. Jest tam jeszcze kilka takich punktów w tej nowej ustawie ujętych, które mówią jakie tam po prostu  samorządy miałyby mieć jeszcze dochody, które dla nas nic nie znaczą. W naszym konkretnym przypadku nie dają już nic, tego po prostu tutaj nie ma, są tylko z grubsza takie ważniejsze pozycje.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Jeszcze o tej kwestii, Panie Przewodniczący, proszę rozważyć jeszcze jedną możliwość jaka następuje, mówiliśmy o tym, że będzie ograniczona stopa podatku z PIT do 19%. W związku z tym jeżeli to rzeczywiście się tak zdarzy to faktycznie kwota podatku, zresztą zamysł jest taki żeby płatnicy płacili mniejszy podatek, to automatycznie kwota naszego podatku będzie też automatycznie niższa.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Właśnie, ale jeszcze może ktoś chce zabrać głos. Wobec powyższego możemy spróbować przesłać takie stanowisko z tym, że najpierw musimy je przegłosować. Jeżeli nie ma żadnych uwag.
W głosowaniu (15 za) stanowisko Rady Miasta zostało przyjęte..
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Pozostaje wybór do Komisji Wyborczej ds. Wyborów MRM. Z naszej strony mamy jedną osobę, wydaje mi się, że Przewodniczący Komisji Edukacji byłby tu osobą najwłaściwszą, z tym że czy są jakieś inne propozycje.
-    p. K.  Jopek - Proponuje kogoś może trochę młodszego, może Pan Marcin Rzepczyński.
-    p. M. Rzepczyński - chciałbym zaproponować właśnie Iwonę Jankowską, ponieważ dużo pracy wniosła w MRM.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wobec powyższego wnioskuję, że Pan Jopek się nie zgadza, tak? Wobec tego, jeżeli jest jedna kandydatura to nie musimy głosować. Pani przyjmuje?
-    p. I.  Jankowska - tak, przyjmuję.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wobec powyższego Rada przyjmuje Panią Jankowską jako członka Komisji ds. wyboru MRM.
Nie zgłoszono sprzeciwu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - prosi by pisemne informacje Przewodniczących poszczególnych komisji zostały złożone w biurze Rady.
-    p. K. Jopek - Oczywiście sprawozdanie na piśmie przekaże do Pana Przewodniczącego, natomiast chciałem poruszyć jedną sprawę, ostatnie posiedzenie komisji było spotkanie z Dyrektorami Szkół i Gimnazjów wyszła taka sprawa, poruszona przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2. Pani Dyrektor poinformowała nas, że nie została udzielona pomoc lekarska dziecku podczas wakacji, które uległo wypadkowi i mama stawiła się do szpitala, w związku z tym jako komisja postanowiliśmy wystosować pismo do Dyrekcji Szpitala z zapytaniem, jak ta sprawa wygląda. Ja może sobie krótko pozwolę przeczytać pismo, które wystosowałem do dyrekcji szpitala i odpowiedź, tak. Odczytano treść pism. Mam taką prośbę, ponieważ wiem że Pani Maria Chojnacka prowadzi tak jakby własne dochodzenie w tej sprawie, ma bardzo dużo informacji po prostu poprosiłbym ją o komentarz w tej sprawie.
-    p. M. Chojnacka - Dziękuję Panie Przewodniczący.  Proszę Państwa ja się tą sprawą bardzo zajęłam bo naprawdę było mi wstyd, że nasz szpital, który naprawdę myśmy dali tyle wysiłku, żeby powstał, nie przyjmuje zmasakrowanych dzieci. 19 sierpnia był wypadek na terenie szkoły, dziecko 8 letnie zostało przewiezione do szpitala, gdzie lekarz tylko spojrzał, nawet nie doszedł do niego tylko spojrzał 8 lat to do Poznania do Szpitala. Dziecko zakrwawione, szyta broda 4 szwy ma założone, prawa ręka złamana, bardzo poturbowana, dziecko było całkiem zakrwawione, lekarz nie udzielił pierwszej pomocy, mógł chociaż zabezpieczyć na drogę to dziecko, które musiała matka dzwonić po taksówkę i taksówką wiozła dziecko do szpitala do Poznania. Dziecko zostało opatrzone i zatrzymane w szpitalu czyli wymagało bardzo dużej opieki. Tym zdarzeniem się zajęłam i w dniu 22, Komisja Edukacji miała, 23 w sobotę byłam u Pani Talarczak osobiście, widziałam to dziecko opatrzone, zabandażowane, ręka w gipsie i matka mi oświadczyła, że lekarz w ogóle do nich nie doszedł, tylko wskazał drogę do wyjścia i nie zapytał się nawet czym pojedzie. W następny dzień 24.08. poszłam do izby przyjęć dowiedzieć się czy dziecko było zarejestrowane, że takie zdarzenie było, nie było w ogóle w książce wpisane. Rozmawiałam z pielęgniarką, która w danym dniu była na dyżurze, nie umiała wytłumaczyć jak to się stało, rozmawiałam również z lekarzem, który w tę niedzielę miał dyżur i on też liczył, że pielęgniarka zabezpieczy dziecko na drogę, odpowiedziałam jemu, że jeżeli nie zlecił pielęgniarce, pielęgniarka sama nic nie będzie robiła. Rozmawiałam 28 z  Panem Prezesem, byłam w sprawie zapytania czy dzieci ze Szkoły Nr 1 i 2 na terenie miasta Puszczykowa, jeżeli zdarzy się jakiś wypadek mogą liczyć na udzielenie pierwszej pomocy.  Pan Nowakowski Prezes Szpitala, oświadczył mi, że wszystkie osoby, które znajdą się w izbie muszą zostać opatrzone, również przy tej rozmowie był Pan Stryczyński. Później Pan Nowakowski oświadczył mi że było zdarzenie, że dziecko przywiezione do szpitala na izbę z wymiotami, ja się w tedy naprawdę zdenerwowałam, pozwoliłam skończyć Panu Prezesowi i powiedziałam że to dziecko, jeżeli chodzi o 19 sierpnia po godz. 17 to nie było z wymiotami to było dziecko bardzo zakrwawione, okaleczone. Dopiero w ten czas się dowiedział, że dziecko miało rozciętą brodę, skaleczoną prawą rękę, lewa złamana i kolano rozwalone, to w ten czas zawołał Pana Stryczyńskiego, ażeby natychmiast zrobił wywieszkę w izbie na widocznym miejscu, że wszystkie osoby są przyjmowane w szpitalu, a sprawa nie wiem jak się dalej potoczy bo powiedział że konsekwencje wyciągnie od lekarza i pielęgniarki. Tak, że naprawdę kłamią i jeszcze raz kłamią.
-    p. K. Jopek - Panie Przewodniczący, przygotowałem jedną kopię pisma, do Komisji Zdrowia może również się tą sprawą zajmie jeśli może.
-     p. P. Bekas -   Panie Przewodniczący bo wydaje mi się że to iż my we własnym gronie to załatwimy to mi się wydaje za mało,   właścicielem szpitala w jakiś sposób jest Powiat, nie wiem czy nie przesłać takiej informacji do Przewodniczących Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu, a może i do lekarza Wojewódzkiego, że tak się dzieje. Bo jest to namacalny przykład, że to co Pan Starosta mówi, że mamy zapewnioną opiekę i tak dalej, jest namacalny przykład, że jest to kłamstwo.
-    p. U. Rudzińska - - Myślę, że wskazane by było do Izby Lekarskiej bo raz, że jest to sprawa organizacyjna, dwa indywidualnej odpowiedzialności, prawda, tego lekarza, który załatwiał. W związku z tym po przybyciu do Izby Lekarskiej tam jest taka jednostka jak Komisja kontroli zawodowej, a druga sprawa jest jeszcze możliwość wystąpienia na drogę sądową, a my możemy powiadomić organa nadzorujące. Takie pismo też można przygotować.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Pani Doktor przygotuje takie pismo? Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze w tej sprawie jakieś pytania.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -chciałem przekazać Państwu informację o ławnikach, 32 osoby będą kandydowały do naszych sądów jako ławnicy, w stosunku do już prawie wszystkich przyszły karty dot. ich niekaralności, przyszły opinie z Policji i wobec powyższego na przełomie września i października Komisja Statutowa zobowiązana przez Radę siądzie do ewentualnego opiniowania tych kandydatów. Chociaż przyznam się szczerze, że materiał w zasadzie jest bardzo skąpy bo to opiniowanie w oparciu o pozytywne opinie Policji i władz sprawiedliwości, to właściwe trochę utrudniają sprawę żeby tam ktoś był nie w porządku, natomiast inne kryteria nie zostały określone, ale nie będziemy się tym martwić. To jest jedno. Druga kwestia, chciałem przypomnieć Przewodniczącym Komisji o konieczności ustosunkowania się do naszej strategii Puszczykowa, zgodnie z tym jak sobie założyliśmy, że do końca września  będą te sprawy przez komisje przefiltrowane, a następnie zrobimy wspólne posiedzenie.
-    p. M. Tabędzka - jest późno, ale to jest rzecz, która została nam powierzona, przekażę na ręce Pana Burmistrza tę interpelację, ale przeczytam do wiadomości Szanownych Radnych. Interpelacja dot. budynku willa Rusałka, jego mieszkańców. Odczytano pismo.  Przypomniałam sobie w tej chwili jeszcze jedną sprawę, która umknęła mi, ewentualnie ją dopiszę, mianowicie mieszkańcy, którzy tworzą w tej chwili wspólnotę zapytują czy mogą liczyć na pomoc prawną, ponieważ w dużej mierze borykają się z kwestiami formalnymi dot. organizacji. W imieniu mieszkańców zwracamy się do władz miasta o przyjrzenie się sprawom i podjecie stosownych interwencji.
-    . Przewodniczący Rady M. Thiel - Dziękuję bardzo. Rozumiem, że ustosunkowanie do tego nastąpi później bo dzisiaj to już chyba nie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Mam tylko jedno pytanie, ponieważ jak wyczytała tu Pani Tabędzka brak kwestii z uporządkowaniem własności drogi jest powodem nie możności zbudowania wodociągu, tak? Tam woda już istnieje od 8 lat.
-    p. H. Rapalska - mam pytanie do Pana Burmistrza czy jest mu coś wiadomo na temat wygradzania posesji na ul. Ratajskiego, jest to pierwsza posesja jak jedzie się ul. Wczasową po lewej stronie. Tam powstał teraz wykop, wygląda to dość solidnie więc jest to chyba jakiś wykop pod mur który tam powstanie, podobno własność sięga do rzeki Warty, własnością również jest ścieżka, która dotychczas była ścieżką spacerową ogólnie dostępną dla mieszkańców. Czy jest wiadomo czy ta posesja zostanie grodzona łącznie z tą ścieżką, czy nie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Zostało przygotowane pismo do nadzoru budowlanego, ponieważ podejrzewamy na podstawie znamion zewnętrznych co tam się dzieje, że przygotowywana jest budowa jakiegoś ogrodzenia. Teraz fakt jest taki, że własność tej posesji sięga aż do linii brzegowej Warty.
-    p. H. Rapalska - tak jeszcze kontynuując temat, rozumiem, że jest to własność prywatna i teoretycznie, przy uwzględnieniu pewnych przepisów dot. wygradzania odległości od jezior i rzek wg prawa wodnego nie wiem do którego momentu ten Pan może to wygrodzić. Uważam, że może tą posesję wygrodzić tak, że ten ciąg pieszy zostanie wygrodzony, przerwany i będzie uniemożliwiona kontynuacja tego. Czy ewentualnie istnieje możliwość prowadzenia z nim jakiś rozmów, ponieważ jeśli ta jedna posesja zostanie wygrodzona, to cała koncepcja przeprowadzenia ścieżki pieszej ze strony Lubonia w kierunku Mosiny, praktycznie upadnie. Kwestia ścieżki spacerowej, przecież tam ścieżka jest bardzo wąska i miejsca na ścieżkę rowerową w tym miejscu nie ma. Czy Pan bierze to pod uwagę, że można by coś w tym kierunku zrobić.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Rozmowy są prowadzone z tym Panem, tutaj akurat kolega Ewicz te rzeczy prowadzi, ale z tego co się orientuję to są raczej skutki wątpliwe, ponieważ nastąpiła nagle zmiana właściciela i Pan Zacharzewski poprzedni właściciel, który dostał część spadku po zmarłej żonie błyskawicznie to sprzedał i dowiadujemy się po fakcie co tam się dzieje. Natomiast wiemy wszyscy jak wygląda kwestia dysponowania gruntem prywatnym i  stąd jeżeli nie będzie przychylności ze strony właściciela właściwie jesteśmy bezsilni, żeby tą ścieżkę dalej tam utrzymywać. Tam sytuacja jeszcze jest taka, że właściwie przez ten teren czyli między ścieżką a terenem tym ogrodzonym przy budynkach biegną jeszcze dwie rury magistralne  wodociągowe, dlatego też dzisiaj zostało przygotowane pismo i do nadzoru budowlanego, jutro wystąpimy jeszcze do Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych, ale z tego co się orientujemy, jeśli on ma do linii brzegowej to praktycznie ona może być też bezsilna. Próbujemy powstrzymać, ale czy nam się uda to w tej chwili to jest trudno powiedzieć.
-    p. M. Tabędzka - Mam pytanie w tej sprawie, pomijając sprawę regulacji odległości od linii brzegowej, które reguluje pozwolenie wodno-prawne w tej chwili nie pamiętam to jest chyba 20m jeśli chodzi o jeziora nie wiem co z rzeką i w przypadku rzeki jest pytanie wg jakiego stanu wody wysokiego czy niskiego itd. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, skoro my podejmujemy uchwały w sprawie wykupu dróg miejskich, czy istnieje możliwość uchwały Rady i negocjacji z właścicielem w sprawie wykupu kawałka terenu, który jest jednym z bardziej cennych rekreacyjnie dla całości dalszej koncepcji rekreacyjnego rozwoju miasta.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Jednym z elementów rozmowy z tym panem jest właśnie kwestia możliwości wykupu, ale czy on wyrazi zgodę to jeszcze nie wiemy w tej chwili.
-    p. P. Bekas - Chciałbym odpowiedzieć Pani Ornoch Tabędzkiej bo byłem na komisji Ochrony Środowiska gdzie Dyr. Kowalski był obecny i odnosił się do spraw, które Pani tu poruszała w sprawie Rusałki. Sądzę, że tam wiele spraw się wyjaśniło, że ta droga nie jest Nadleśnictwa tylko Parku,. Myślę, że w materiale, w protokole Komisji jest wiele odpowiedzi na te pytania.
-    p. M. Tabędzka - Pozwolę sobie się odnieść do tego co Pan powiedział, być może jest to prawda, ale działając w imieniu mieszkańców z woli mieszkańców Rusałki, przekazałyśmy w sposób jaki oni nam sprawę zrelacjonowali wszystkie kwestie do wyjaśnienia odpowiedzi przez Władze Miasta.
-    p. P. Bekas - Chciałbym oświadczyć Pani, że to jest prawda bo byłem na tej komisji i słyszałem na własne uszy i sądzę, oświadczam, że jest to prawda bo była ta sprawa poruszana i odnosił się do tego Pan Dyrektor, sądzę że Radny nie tylko może ale jest skrzynką kontaktową, ale pewne rzeczy może pilotować, jak chociażby przypadek Pani Chojnackiej w sprawie szpitala.
-    p. I. Jankowska - Panie Przewodniczący tylko jeszcze odniosę się do sprawy tego wodociągu, gdyż mam zanotowane. Mieszkańcy zwracali szczególną uwagę że jak gdyby dzięki nim z wodociągu korzystają też mieszkańcy, którzy są tam dalej w lesie, jest jedna czy dwie rodziny, zwracali uwagę na to że od ich dobrej woli może zależeć czy oni będą mieć wodę czy nie, a po za tym tu może wyniknąć problem z dalszym użytkowaniem tego wodociągu pomiędzy Rusałką, a tym budynkiem. Tu byłby jeszcze problem, który nie chciałabym dalej poruszać bo nie wiem dokładnie jak ta sytuacja przebiega, ale przekazywali nam taką informację. Druga sprawę mam interpelację, którą właściwie składam na prośbę, wyszła właściwie z inicjatywy, dot. uruchomienia dodatkowego kursu autobusu w piątek, z piątku na sobotę czy z soboty na niedzielę, z taką inicjatywą wyszła grupa młodych mieszkańców, którzy zebrali ponad 200 podpisów osób, które nie tylko są zainteresowane uruchomieniem takiego autobusu, ale też korzystaniem z niego. Pokrótce tylko powiem, nie chciałabym w szczegółowości tego rozwijać, dot. to osób, które nie posiadają własnego środka transportu, wiele osób rezygnuje z korzystania z atrakcji kulturalnych miasta Poznania, które najczęściej kończą się w późnych godzinach wieczornych, takie jak seanse kinowe, spektakle teatralne czy imprezy plenerowe. Znaczną grupę stanowią osoby, którym nie uda się zdążyć na ostatni pociąg czy autobus, nie rzadki jest widok grupy ponad 20 mieszkańców Puszczykowa, którzy czekają do godziny piątej rano  na terenie dworca PKP  w Poznaniu. Jakie są możliwości dojazdu: obecnie z dworca PKS w Poznaniu ostatni autobus o godz. 20.15, z Dębca ostatni autobus z Eko-Rondo o godz. 22.30, a ze stacji Poznań Główny w sobotę jest ostatni pociąg o 21.35. Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o rozważenie dodatkowego transportu około godz. 2.00 - 2.30 taka była propozycja tej inicjatywy. Zdając sobie sprawę, że mogłoby to się wiązać z kosztami i Pan Burmistrz mógłby odstąpić od tego pomysłu uruchomienia dodatkowego autobusu, można by uruchomić coś takiego na okres próbny, może do końca roku, może w porozumieniu z gmina Mosina, tylko raz albo dwa razy w tygodniu z soboty na niedziele lub z piątku na sobotę. Zdaję sobie też sprawę, i ci ludzie z którymi rozmawiałam też zdawali sobie z tego sprawę, że taki kurs byłby w takim momencie droższy, wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, wszystko jest do rozpatrzenia.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący ja myślę, że trzeba już po 10 miesiącach pracy w Radzie, mieć świadomość, że Eko-Rondo jest przedsiębiorstwem prywatnym więc jeśli chcemy fundować młodzieży kurs nocny, powinniśmy od razu zastanowić się z czego wziąć pieniądze i z czego to pokryć bo to nie jest tak, np. że Burmistrz sobie porozmawia i Eko będzie jeździło. Druga kwestia jest taka, że umowa na świadczenie usług przez Eko Rondo kończy się 30 grudnia w związku z czym od 1 stycznia musi być nowy przetarg rozstrzygnięty i te propozycje mogą być dopisane jako rodzaj świadczonych usług, zobaczymy wtenczas jaka będzie żądana kwota przewoźnika bo to wcale nie jest powiedziane, że to musi wygrać Eko Rondo, może wygrać to inny przewoźnik, który da atrakcyjniejszą ofertę.
-    p. M. Rzepczyński - Panie Przewodniczący chciałem złożyć na ręce Pana Burmistrza trzy interpelacje, ja ich nie będę czytał bo to dużo czasu by zajęło, że tak powiem. Zreferuję je tylko, pierwsza interpelacja dot. właśnie wyjaśnienia co stanie się z tym odstojnikiem, zbiornikiem do którego spływa i ewentualnie jakie będą koszty to prosiłbym o ustosunkowanie się na piśmie Pana Burmistrza. Druga interpelacja dot. uwzględnienia w przyszłym budżecie dwóch kwot: jedna na zrobienie ławek wzdłuż ul. Dworcowej, jest dużo wniosków mieszkańców i przyjezdnych, którzy mówią iż brak jest miejsc gdzie można by przysiąść i odpocząć, a druga z prośbą o zaplanowanie też kwoty na pewien projekt zieleni tzn. to jest tu szczegółowo określone.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - wyczerpaliśmy  sprawę interpelacji.
-    p. M. Chojnacka - Mam pytanie do Pana Burmistrza, czy jest w planie w przyszłości czy w ogóle ta ul. Niepodległości. Druga ile kosztuje wypompowanie tej wody przy Przedszkolu i kto to nadzoruje. Trzecie pytanie jeszcze mam, kiedy otrzymamy tą tablicę na osiedlu do ogłoszeń, naprawdę nie ma  gdzie powieszać, bardzo bym prosiła. Jeszcze mam jedno pytanie Panie Burmistrzu bardzo dużo osób mi zgłasza czy jest zgodnie z przepisami postawiony mur przy ul. Nadwarciańskiej na tak ostrym łuku, owszem tam jest ograniczenie 40, ale tam jest bardzo niebezpiecznie.
-    P. S. Balbierz - Mam pytanie ponieważ został złożony wniosek przez kierowców, nie przez mieszkańców, dojeżdżających do drogi powiatowej do Rogalinka, ma być zrobione oświetlenie, mieszkańcy się dopytują i nie mają odpowiedzi. Jest złożonych podpisów przez kierowców, którzy jeżdżą. To jest jedna sprawa, druga zostało zgłoszone pismo w styczniu w sprawie Starej Niwki, było zobowiązanie przez Pana Ewicza, że będzie wysypane szlaką, jest to pismo Pana Nojmana , jeśli się nie mylę i Pan już odpowiedział na to pismo i dla mnie i do Pana Nojmana, że jak się skończą mrozy, odwilż to będzie szlaką wysypane. Następna sprawa jest taka, ze ul. Kosynierów Miłosławskich złożyła pismo do Urzędu w sprawie garbików, nie wiem czy to pismo jest nie ma żadnej odpowiedzi, upłynął miesiąc czasu, jeszcze jedna sprawa Kosynierów Miłosławskich jest, asfalt został wykonany i uważam, że w ramach gwarancji powinni naprawić to, że bajoro wody jest gdy deszcz popada, Pan Ewicz wie o co chodzi, woda nie spływa. Przyjdzie teraz zima, jesień podmarznie i śnieg i kierowca nie wie, że tam pod spodem jest lód, i tak samo narożnik Berwińskiego i przy ul. Nowego Osiedla. W dalszym ciągu podkreślam jako członek Komisji  Ładu i Porządku, że w Puszczykowie jest straszny bałagan. To jest jedna sprawa bardzo ważna, w maju jeśli się nie mylę było sprzątanie ulic, ale w tej chwili nie wiem do kogo to należy. Przetarg został wykonany, o drzewach już dziś nie będę mówił
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - czy jeszcze są interpelacje.
-    P. M. Pietraszak Dmowski - - chciałbym odnieść się do tych spraw, które Państwo poruszali odnośnie ul. Ratajskiego i tego ciągu pieszego . Obawiam się, że wykup nie jest rozwiązaniem, gdyż jeśli zaproponuje się wykup jednej posesji, powiedzmy fragmentu jednej posesji, to powiedzmy każdy z mieszkańców zrobi dokładnie to samo czyli zacznie szantażować miasto, że przedłuży swój płot i to będzie dotyczyło wszystkich to będzie seria. W związku z tym może, nie znam się w 100%, ale rozwiązanie widziałbym w drodze koniecznej, znalazłyby się na pewno jakieś argumenty za tym przemawiające, względy bezpieczeństwa, przeciwpożarowe, krajobrazowe itd. Przy tej sposobności, któraś Pani powiedziała o szybkości samochodów na ul. Ratajskiego, jest na tej ulicy chodnik i aż strach nim chodzić bo są tam rozwijane olbrzymie prędkości myślę że do 100  km i więcej, wieczorem i rano to jest koszmar. Pisałem do Policji i do Komendanta Wojewódzkiego ta sprawa została kompletnie zbagatelizowana, otrzymałem jakąś zdawkową odpowiedź, że Policja nic nie może i na tej zasadzie. Wyjazd z ul. Mickiewicza na Ratajskiego jest bardzo niebezpieczny myślę że rozwiązaniem byłoby tam ustawienie lustra, może dwóch takich zwierciadeł, to jest drobiazg a może poprawiłby sytuacje. Należałoby tam prowadzić częstą kontrolę prędkości, szczególnie przed rozpoczęciem pracy w szpitalu i pod jej koniec, bo wtedy są fale samochodów. Wreszcie sprawa oznakowania ulic, myślę, że miasto by wiele zaoszczędziło by dopilnować umocowywania tych starych tablic, wtedy byłoby je trudniej kraść i może nie trzeba by było dawać tych tymczasowych z folii które są paskudne i niszczą się bardzo szybko.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -  sprawę szybkości to już tu wałkujemy od dawna.
-    p. S. Balbierz - miałbym jeszcze jeden wniosek może dodać tam w regulaminie porządku, że właściciel jest odpowiedzialny za ład i  porządek na swojej posesji i wokół swojej posesji.  Bardzo bym prosił aby wszystkie instytucje, które mają na terenie Puszczykowa, wodociągi i kanalizacja, telefony, energetyka, żeby dbały o swój teren. Proszę sobie obejrzeć, jedyna trafostacja, która jest przy Dworcu w Puszczykowie, jest jako tako zadbana, a tak to proszę zobaczyć, jakby lato było rok, albo dwa lata to by było całe zarośnięte zielskiem. Ktoś za to musi tez odpowiadać.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel  zamyka posiedzenie Rady Miasta.
Posiedzenie zakończono o godz. 21.56.
 
 
 
Lista wiadomości