Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 12/03/IV z sesji Rady Miasta Puszzykowa w dniu 28.10.2003r (część II)

Protokół Nr 12/03/IV  
 z sesji Rady Miasta Puszzykowa
w dniu  28.10.2003
część II
 
7) projekt uchwały Nr 73 - w sprawie  zasad używania herbu i flagi oraz innych insygniów m.Puszczykowa
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel - Proszę państwa, ten projekt jest oparty przede wszystkim o statut naszego miasta, tutaj należy umieścić, że chodzi tutaj o statut z dnia 15.07.2003r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. A oczywiście zasadniczą podstawą jest art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy. W sprawie zasad używania herbu i flagi oraz innych insygniów miasta Puszczykowa. Częściowo zostaliśmy też sprowokowani do tego opracowania tego ewentualnego... taj ewentualnie uchwały takimi zapytaniami mieszkańców przekazanymi nam na poprzedniej sesji na temat możliwości używania przez nich flagi. Ponieważ jednocześnie sprawa dotyczy może i używania herbu jak i pieczęci wobec powyższego to wszystko żeśmy ujęli w jednym projekcie uchwały. Czy pani będzie referować? Oddaję głos wobec tego pani radczyni, żeby zreferowała nam chociaż pokrótce całą tę uchwałę.
-    p. Tracz - W statucie Rada Miasta Puszczykowa- w tym nowym statucie- postanowiła, iż kwestie dotyczącą zasad używania insygniów miasta Puszczykowa rozstrzygnie się w odrębnej uchwale. Mówiąc szczerze to projekt tej uchwały został przygotowany za przykładem projektów, a właściwie nie projektów tylko innych uchwał powiatów, województwa... Tutaj na podstawie uchwały powiatu mogileńskiego, bydgoskiego.. Te kwestie były omawiane szeroko na Komisji Statutowej, również każdy mógł jakieś swoje uwagi złożyć. Ten regulamin określa zasady używania herbu, flagi, a także sztandaru i pieczęci miasta Puszczykowa. One takie są, być może trochę śmieszne, ale trudno było... Znaczy się wesołe, no bo czasami wydawałoby się zbyt drobiazgowe. Z drugiej jednak strony życie uczy, ze bywa tak, ze właściwie nie wiadomo jaką decyzję podjąć, tak, że staraliśmy się przynajmniej wybrać spośród tych uchwała, które już obowiązują te kwestie, które są najważniejsze a pozostałe kwestie regulamin w pozostałych kwestiach odsyła do decyzji Burmistrza.
-    p. Thiel - Ja tylko chcę zaznaczyć, że jeżeli chodzi o ten wzór to dotyczy flagi, a te pozostałe to są częściowo z poprzednich naszych uchwała i z innych tych... z własnych, autorskie. Proszę bardzo.
-    p. Burmistrz - Panie Przewodniczący, szanowni państwo, ja myślę, ze w tej uchwale powinny być zapisy jednoznaczne, że używanie flagi, chociażby nawet na podstawie decyzji Burmistrza nie jest najlepszym rozwiązaniem. Należałoby określić w jaki sposób flagę można by używać, czy jakoś ją eksponować, ale bez takich zapisów, że "sposób i czas eksponowania flagi miasta Puszczykowa w każdym wskazanym przypadku podlega decyzji Burmistrza Miasta Puszczykowa". To jest w moim pojęciu decyzja niewykonalna. To jest zapisane w § 2 ust 1, jak również w § 2 ust 3 i stąd też jeśli moglibyście państwo przyjąć taką propozycję, żeby jeszcze tą uchwałę poddać kolejnej analizie, dyskusji w komisjach, czy tez ewentualnie tutaj dokonać pewnych poprawek. To co powiedziałem przed chwilą to uważam, że to jest rzecz istotna.
-    p. Thiel - Proszę państwa, ja nie widzę powodu, żebyśmy w Komisjach specjalnie sobie zawracali głowę ta uchwałą, bo to jest taka dość uchwała, która nie wiadomo właściwie do jakiej komisji by miała być skierowana. Natomiast przyznaję, ze tu pan Burmistrz, który tutaj w tej uchwale jest wymieniany co kilka zdań, nie bardzo miał się możliwość na ten temat  wypowiedzieć merytorycznie, mimo, że zgodnie z prośbą komisji projekt uchwały przygotował. No więc wobec powyższego nie mam nic przeciwko, żeby ulepszyć tą uchwałę, żeby również, podobnie jak poprzednią spokojnie sobie przeanalizować. Z tym, że jeżeli byśmy mieli ją dzisiaj zdjąć i nie rozważać tych poszczególnych punktów, no nie chcę państwa narażać, żebyśmy znowu parę godzin siedzieli i mieli teraz każdy paragraf przeglądać. To zobowiązałbym pana Burmistrza do wytypowania swoich wniosków odnośnie zmian, które być może w tej chwili wydają się bardzo zasadne.
-    p. Bekas - Panie Przewodniczący, a może jeśli ktoś ma jakieś uwagi z radnych to może by złożyć na piśmie.
-    p. Thiel- oczywiście.
-    p. Bekas - ... panu przewodniczącemu, żeby to zebrać razem i po prostu już nie dyskutować w komisjach, tylko na sesji.
-    p. Thiel -Przed 11 listopada nie zdążymy i tak, żeby wywiesić flagę. Flagę wywiesimy... ale nie ściśle, nie zgodnie według tych zasad. No dobrze, czy są wobec powyższego jakieś inne wnioski jeszcze? Wobec powyższego rozumiem, że jeżeli nie ma sprzeciwu, przyjmujemy, ze p. Burmistrz jak i wszyscy inni radni po szczegółowym zapoznaniu się z tym projektem uchwały przekażą na ręce Komisji Statutowo- Prawnej swoje uwagi. Czy wolno zakreślić termin, jaki by wam odpowiadał? Dwa tygodnie starczy?  Do 11 listopada włącznie, tak? Do 12, dobrze, no to się przesuwa o jeden dzień. Dobrze, no bo jeżeliby te uwagi były komisja by się mogła spotkać, właśnie 12 chociażby, i przygotować ten projekt taki wypośrodkowany. Wobec tego rozumiem, ze zgadzają się państwo, żebyśmy zdjęli ten projekt uchwały z dzisiejszych obrad sesji, tak i przenieśli go na następną sesję. Nie zgłoszono sprzeciwu.
8) projekt uchwały w sprawie  odwołania p. R.Banaszak  ze stanowiska Z-cy Kierownika USC
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - następny projekt uchwały nr 75, to już będzie uchwała 73, jeżeli zostanie uchwalona. W sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Kierownika USC.
-    p. Burmistrz - Od kilku już lat dla wygody rodzin pacjentów, którzy umierają w szpitalu Rada wyraziła zgodę na utworzenie takiej swoistej delegatury, przedstawicielstwa USC naszego miasta na terenie szpitala i tak się składa, ze druga osoba, która miała tytuł, czy pełniła stanowisko Zastępcy Kierownika USC zostaje zwolniona. I w związku z tym istnieje konieczność, żeby można było dalej te czynności wykonywać w postaci spisywania aktów zgonu, powołania spośród jeszcze pracujących osób w tym właśnie dziale statystyki medycznej następnych dwóch na stanowisko Z-cy Kierownika USC. I dlatego też, żeby to nastąpiło powołanie musi nastąpić odwołanie formalne, chociaż praktycznie jest to poniekąd już czysto formalna sprawa, jako, że ta pani, która tu właśnie jest wymieniona w tej uchwale przestaje z dniem bodajże 01.11. pracować w szpitalu i dlatego też nie będzie mogła dalej tych funkcji wykonywać.
-    p. Chojnacka - Ja mam pytanie, panie Burmistrzu: czy to tylko musi osoba, pracownik szpitala pełnić ten obowiązek?
-    p. Burmistrz - Praktycznie na to musi wyrazić zgodę kierownictwo szpitala, a kierownictwo szpitala wyraziło zgodę na pełnienie tej funkcji właśnie przez pracowników szpitala. Ponieważ, ja myślę, to wynika przede wszystkim z konieczności dostępu do informacji, a takie informacje mają tylko pracownicy tegoż właśnie działu.
-    p. Thiel - Jeżeli nie ma żadnych więcej pytań, wobec powyższego proszę uprzejmie o przegłosowanie tegoż projektu uchwały. Kto jest za odwołaniem pani Banaszak ze stanowiska Z-cy kierownika USC? W głosowaniu ( 13 za, ( jednogłośnie. W głosowaniu nie brał udziału radny P.Bekas, który chwilowo opuścił salę)
9. projekt uchwały w sprawie  powołania z-ców kierownika USC
-    Przewodniczący rady Miasta M.Thiel - jeszcze raz powtarzam, że podstawa znajduje się w artykułach aktu stanu cywilnego, zarówno jedna jak i druga uchwała, w prawach aktu stanu cywilnego. Proszę państwa, proszę uprzejmie, jakie jest stanowisko p. Burmistrza?
-    p. Burmistrz - Tylko jeszcze może odniosę się do pytania pani radnej Chojnackiej. Pani rozumiem, pytała na terenie szpitala, bo to oczywiście Z-ca kierownika USC może być inna osoba, ale takie jest życzenie kierownictwa szpitala, żeby tam byli po prostu pracownicy szpitala. Natomiast kontynuując to co już powiedziałem nieco wcześniej tu są właśnie podane te dwa nazwiska, dwie osoby, które mogą te stanowiska Z-cy Kierownika USC pełnić i dodam jeszcze w uzupełnieniu, że p. Beata Walkowiak pełniła już taką funkcję kilka lat temu, potem ze względów chyba zdrowotnych poprosiła o zwolnienie od tej funkcji. No i teraz przyjmuje ponownie. Są to dwie osoby, każda po ¼ etatu, a z tego powodu dwie, żeby była zapewniona ciągłość, że w razie nieobecności jednej osoby druga musi tę funkcję pełnić. Jaki będzie podział tego zakresu obowiązków między nimi to już jest sprawa wewnętrzna tych pań.
-    p. Thiel - dziękuję, czy jakieś są pytania? Nie ma, wobec tego proszę uprzejmie o przegłosowanie projektu tej uchwały. Kto jest za przyjęciem? W głosowaniu ( 13 za - jednogłośnie. W głosowaniu nie brał udziału radny P.Bekas, który chwilowo opuścił salę obrad).
10. projekt uchwały w sprawie  uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Finansów
-    Przewodniczący Rady  M.Thiel - w oparciu o cytowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz o § 15 ust 3 Statutu Miasta Puszczykowa. Tutaj też prosiłbym uprzejmie o podanie: statutu miasta z dnia 15.07.2003r.,w nagłówku. Wobec powyższego, ze p. Piotr Bekas zrezygnowała, obejmując przewodnictwo Komisji Rewizyjnej złożył pismo o rezygnacji z przewodnictwa Komisji Budżetowej, komisja została zdekompletowana i wobec tego proponujemy ażeby uzupełnić ją o kolejnego członka. Proszę uprzejmie, czy dyskusja jest potrzebna, czy od razu zgłaszamy kandydatów?
-    p. M. Ratajczak -   zgłaszam pana J. Szafarkiewicza.
-    p. Rzepczyński - Chciałbym zgłosić panią Marią Chojnacką.
-    p. Balbierz - Iwonę  Jankowska.
-    p. Thiel - Pani Iwona Jankowska już jest w komisji.
-    p. Balbierz - Przepraszam.
-    p. Thiel - Nie ma więcej? Pan Szfarkiewicz przyjmuje kandydaturę? Pani Chojnacka przyjmuje kandydaturę? Wobec zgody kandydatów możemy przystąpić do głosowania.
-    p. Rzepczyński - Panie Przewodniczący, ja mam tylko takie pytanie natury formalnej: czy my jako Rada wpierw nie powinniśmy przegłosować przyjęcia rezygnacji p. Bekasa?
-    p. Thiel - Chyba nie. To w uchwale jest. jest podane, że Rada przyjmuje rezygnację i jeżeli od razu robi to tym samym przyjęła. Paragraf 1 jest... Czy to warto jeszcze robić  dodatkowe te... Bo to już jest ujęte... Pani Radczyni uprzejma się wypowiedzieć. Jest w § 1 podane, że Rada przyjmuje rezygnację p. Piotra Bekasa i wobec tego powołuje uzupełniająco następną osobę.
-    p. Tracz - To znaczy generalnie ja w ogóle nie przypuszczałam, że Rada miałaby mieć wątpliwości co do przyjęcia rezygnacji, no bo generalnie rzecz biorąc przecież wiadomo, że obowiązkiem radnego jest uczestnictwo w komisjach. Jeśli on nie chce pracować w tej komisji i składa rezygnację no to fakt nie przyjęcia jej równałby się przyjęciu przez Radę tego, ze komisja będzie pracowała w zmniejszonym składzie, czyli praktycznie rzecz biorąc w sposób niewłaściwy w sytuacji, gdy można uzupełnić ten skład. Nie można generalnie nie przyjąć rezygnacji np. pracownika z pracy, oczywiście, że jest okres wypowiedzenia i są określone procedury... Tutaj wprawdzie nie jest stosunek pracy, ale Rada pozostaje przed faktem dokonanym. Po prostu p. Bekas jeśli złożył rezygnację to on w pracach komisji nie będzie uczestniczył. A żadnych takich przeszkód formalnych nie ma, dlatego, że przepisy nie mówią, ani nasz statut nie reguluje kwestii w jakim trybie to się odbywa, że rezygnację czy wypowiedzenie i jaki okres tego wypowiedzenia, czy można przyjąć, czy nie można, czy nawet jeśli nie chce to musi? Tak, ze analogicznie, no tak troszkę zdroworozsądkowo należałoby podejść do tego tematu, że nie można nikogo zmuszać do kandydowania np. na członka jakiejś komisji.
-    p. Thiel - głosujemy albo za kandydaturą pani Chojanackiej, albo za kandydatura pana Szafarkiewicza. Wobec tego pozwolę sobie, bo pierwszeństwo mają panie, kto jest za przyjęciem kandydatury p. Chojnackiej? W głosowaniu ( 5 za)  Kto jest za przyjęciem p. Szafarkiewicza? W głosowaniu ( 7 za) . Rozumiem, że nie głosowała p. Chojnacka i p. Szafarkiewicz. Dziękuję uprzejmie.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel stwierdza, że uzupełniająco w skład Kom. Budżetu i Finansów wybrany został p. J.Szafarkiewicz.
11) projekt uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
-    Przewodniczący Rady M.Thiel  - W oparciu o te same przepisy ustawy jak i o przepisy statutu miasta Puszczykowa również z dnia 15.07.2003. Ponieważ p. Bekas nie tylko był członkiem, ale jednocześnie był przewodniczącym tej komisji, wobec tego opróżniło się miejsce przewodniczącego. I wobec powyższego proszę o podanie propozycji, kogo zamierzamy wybrać na przewodniczącego.
-    p. Rzepczyński - Chcę zgłosić jako kandydata na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. I. Jankowską, która bardzo dobrze pracuje w tej komisji, nie jest przewodniczącą w żadnej innej komisji więc myślę, ze tutaj ilość, że tak powiem, pracy i wolnego czasu i wykształcenie pani radnej Jankowskiej idealnie pasują do tego stanowiska.
-    p. Bekas - Ja myślę, ze odpowiednia kandydaturą byłaby kandydatura p. J. Szafarkiewicza.
-    p. Thiel - Dziękuję. Czy są kolejne kandydatury? Czy p. Jankowska przyjmuje? Pan Szafarkiewicz? Przyjmują. Przystępujemy do głosowania na tych samych zasadach cośmy poprzednio głosowali. Kto jest za przyjęciem kandydatury p. Jankowskiej? W głosowaniu  ( 5 za) . Kto jest za przyjęciem p. Szafarkiewicza? W głosowaniu (7 za) . Pan Szafarkiewicz i p. Jankowska wstrzymała się od głosu. Dziękuję uprzejmie, stwierdzam, że p. J.Szafarkiewicz w wyniku głosowania został wybrany Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów,  gratuluję wobec tego p. Szafarkiewiczowi i życzę powodzenia w pracy Komisji Budżetowej. Proszę państwa, wydaje mi się, że chwila przerwy nam się przyda. Proponowałbym 10-minutową przerwę.
Po przerwie:
-    p. Thiel - Proszę państwa, przystępujemy do kolejnego punktu. Udzielam głosu p. Burmistrzowi i proszę o przekazanie informacji.
-    Informacje Burmistrza Miasta:  p. Burmistrz J. Napierała :  -pierwsza informacja to jest kwestia podania terminu przygotowania budżetu na rok 2004. Otóż dostaliśmy kilka dni temu pismo z Ministerstwa Finansów, że Ministerstwo zmienia terminy, a właściwie przesuwa terminy trzech istotnych spraw, a mianowicie: przekazania gminom informacji niezbędnych do opracowania uchwał budżetowych z 15.10. na 01.12., czyli 1,5 miesiąca. Następnie zmienia termin przekazania do dysponentów części budżetowych informacji dla jednostek samorządowych o dotacjach na zadania z administracji rządowej z 25.10. na 01.12. Oraz termin opracowania projektu uchwała budżetowych jednostek samorządu terytorialnego zostaje przedłużony z 15.11. do 15.12. Tak, że ta powinność, która ciążyła kiedyś na Zarządzie a teraz na Burmistrzu, żeby przekazać Radzie do 15.11 projekty budżetu zostaje przesunięta na dzień 15.12. Następne informacje, otóż jak państwo widzicie na terenie naszego miasta trwa w tej chwili w 4 miejscach, punktach właściwie, budowa kanalizacji. To jest na terenie Puszczykówka w okolicach ul. Brzozowej, Langego oraz na terenie ul. Libelta. Na terenie Starego Puszczykowa- ul. Jarosławska oraz okolice ul. Sobieskiego. Właściwie w tej chwili jest ul. Klasztorna i bodajże Debowa jest w realizacji i Cicha .Następna informacja: w międzyczasie od ostatniej sesji odbył się przetarg na sprzedaż gruntu na Starym Puszczykowie na ul. Stromej i cena na przetargu była 260parę tys. zł. W międzyczasie 02.10. mieliśmy inaugurację sportowego roku szkolnego w naszym mieście. Jak państwo wiecie w ciągu roku odbywa się 20-kilka imprez masowych sportowych, szczególnie młodzieży szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych. Również z okazji Dnia Edukacji Narodowej jak co roku z funduszu jakim jest 1 % odpisu od funduszu płac były ufundowane dla nauczycieli nagrody. Na wniosek dyrektorów szkół oczywiście.  W ciągu ostatnich dni mieliśmy jubileusz 100-letniej rocznicy urodzin jednej z naszych mieszkanek. Pozwoliłem sobie w imieniu nas wszystkich złożyć życzenie tej pani, która rzeczywiście wygląda na lat no, dziesiąt, ale nie sto. Pani mieszka na Reymonta. Rozpoczęła się u nas w Urzędzie kompleksowa kontrola RIO, która potraw prawdopodobnie do końca tego roku. Jest to jak co 4 lata tzw. kontrola kompleksowa, czyli wszystkie aspekty naszej działalności są kontrolowane przez RIO. I w tym miesiącu nastąpi, jeszcze do kanalizacji wracając, zakończenie budowy przyłącza na terenie dolnego Puszczykowa, może zostaną jeszcze jakieś pojedyncze przypadki, ale generalnie jest to już właściwie skończenie tej pracy. Dziękuję bardzo.
-    p. Thiel - Dziękuję. Czy są jakieś pytania w związku z tym, czy uwagi? Jeżeli nie ma to wobec tego pozwolę sobie przystąpić do punktu 8 naszego programu, mianowicie: komunikaty i sprawy bieżące. Proszę państwa, w sprawach bieżących, może zaczniemy od tego, mamy do rozstrzygnięcia wniosek jaki złożyła p. radna Ornoch - Tabędzka w przedmiocie wykluczenia p. Piotra Bekasa z zaplanowanej kompleksowej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w Puszczykowie. Otrzymaliście państwo to pismo, tak? Następnie otrzymaliście również opinię pani radczyni prawnej, której tę sprawę przekazaliśmy do omówienia. Państwo maja, tak? Proszę uprzejmie, czy są jakieś uwagi, wnioski? Zaznaczam, ze jest to sprawa, która jest to po prostu kwestia rozstrzygnięcia tego wniosku, natomiast to nie ma żadnego charakteru dokumentu, ani nie ma to formy uchwały ani postanowienia, ponieważ to jest zupełnie taki wniosek częściowy tylko, dotyczący samego ograniczenia pracy w ramach komisji. Natomiast nikt nie proponuje żeby p. Bekas został z komisji wykluczony. czy p. Bekas na ten temat? Proszę bardzo.
-    p. Balcerek - Z uwagi na to, ze p. Ornoch - Tabędzkiej nie ma na sesji, a chciałbym żeby była, dlatego ponieważ uzasadniłaby swój wniosek, którego... No, ja chciałabym się po prostu dowiedzieć dlaczego pani przewodnicząca komisji, na jakiej podstawie po prostu chciała p. Bekasa wykluczyć. Chciałbym usłyszeć jej opinię właśnie. Tak, że mnie się wydaje, że tutaj, jeśli pani jest nieobecna to bardzo trudno nam będzie ustosunkować się  co do tego jej wniosku. Dziękuję.
-    p. Thiel - To znaczy jaki konkretny wniosek pan stawie?
-    p. Balcerek - Chodzi o uzasadnienie tego wniosku przez panią. Tabedzka.
-    p. Thiel - On jest uzasadniony przecież.
-    p. Balbierz - To ja proponuje przełożenie tego wniosku na następną sesję. Jeśli pan się domaga, żeby pani uzasadniła, no to uważam, że jak będzie na następnej sesji to uzasadni. Sprawa będzie wyjaśniona.
-    p. Thiel - Chwileczkę, proszę panów, w tej chwili jesteśmy na sesji. Panowie będą sobie rozmawiali bez mojego pośrednictwa poza sesją.
-    p. Balbierz - Proszę o przełożenie na następną sesję.
-    P. Thiel - Proszę bardzo, kto jest, proszę państwa w tej sprawie? Czy jest sprzeciw co do przełożenia? Nie ma sprzeciwu? No to wobec powyższego przekładamy  na następną sesję do rozpatrzenia wniosek p. Tabędzkiej.  Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, zgodnie z ustawą zobowiązany jestem przedłożyć państwu oświadczenie, moje reminiscencje w związku z oświadczeniami majątkowymi złożonymi przez radnych. Pozwolą państwo, że odczytam, co zostanie załączone do protokołu. Proszę państwa, z komunikatów pragnę państwu podać, że otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski podziękowanie za nasze stanowisko, podjęcie uchwały w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządowych i samorządu terenowego. Podpisał przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Michał Chojara. W międzyczasie odbyła się konferencja również przy udziale pana radnego Szafarkiewicza w dniu 06.10., na której te sprawy jeszcze były omawiane. Szczegółowe sprawozdanie p. Szafarkiewicz jeszcze niewątpliwie nam złoży. Do tej pory tylko było ustne. Z kolei mieliśmy w międzyczasie, poza tym 06.10. również jeszcze 13.10. w Warszawie, na którym również uczestniczył p. Szafarkiewicz, 17 i 18.10. mieliśmyDymaczewie szkolenie WOKISSu dla przewodniczących rad, na którym uczestniczyłem. I z kolei chce podać, że mamy do czynienia w dniu 06.11. w godz. 10-15 w Wojewódzkim Urzędzie Wielkopolskim będzie zorganizowane przez RIO spotkanie dla przewodniczących rad, przewodniczących Komisji Budżetowych i zainteresowanych radnych, podczas którego omówione zostaną zagadnienia dotyczące procedury uchwalania budżetu. Spotkanie poprowadzą prezes Izby i zastępca Izby itd... To byłoby to. Prosiłbym uprzejmie przekazać, pan przewodniczący Komisji Wojciech Kociemba zaprasza do dyskusji...w sprawie dyskusji Komisji bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zasad utrzymania porządku i czystości w gminie. na tym tle tutaj chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, dzisiaj w prasie przeczytałem, że wolno w Poznaniu liście palić. To czy mamy też takie aspiracje, żebyśmy mogli palić liście poza śmieciami? No ale tak pisało dzisiaj w "Głosie" i wszędzie jest rozpisane. Będą na pewno w tej sprawie pytania.Teraz proszę państwa jeszcze króciutko jedną kwestię chciałbym omówić, tylko żebyście mnie znowuż potem nie łapali za słowo. W lipcu, proszę państwa, podałem przypuszczalne terminy w jakich miałyby się odbyć nasze sesje. Między innymi podawałem przypuszczalny termin sesji październikowej, który niestety trzeba było na dzisiejszy dzień przełożyć, bo nie zdążyli z materiałami, które mieliśmy omawiać. Następnie, proszę państwa, przypuszczalny termin na 18.11, sądząc, że tego 18.11. przystąpimy już do omawiania wstępnego założeń budżetowych. Jak państwo słyszeli w tej chwili w informacji p. Burmistrza to sprawy się przestawiają. W porozumieniu z panią Skarbnik ustaliłem, że najwcześniejszy termin jaki moglibyśmy poświęcić budżetowi to będzie 09.12.br. I wobec tego taki termin przypuszczalny, z pewnego rodzaju zastrzeżeniem, podaję. 30.12.- tan termin utrzymamy na pewno, bo na tym terminie będą omawiane wnioski do budżetu, które komisje będą musiały pomiędzy 15.12 w okresie Świąt Bożego Narodzenia przeanalizować i na 30.12.przedstawić. Z tym, że 30.12.nie będziemy uchwalać jeszcze budżetu, natomiast 30.12. niewątpliwie będziemy musieli zastanowić się nad wszystkimi lokalnymi podatkami, to będzie min. tez przedmiotem. I teraz co zrobić w kwestii listopada? W związku z tym, że dzisiaj 2 uchwały spadły, być może że jeszcze jakaś uchwały się jeszcze... Ale niestety nie mam pojęcia do tej pory, bo dopiero muszę omówić, mogą się jeszcze znaleźć. Proponowałbym zarezerwowanie sobie terminu nie 18, ale 25.11. Odpowiadałoby to państwu? To byśmy wtenczas może zrobili, zresztą są takie głosy, nawet dzisiaj miałem okazję rozmawiać na ten temat, są takie głosy, że wtenczas to byłaby taka sesja, która by była być może krótsza nieco i moglibyśmy z pieśnią na ustach zakończyć po 3, czy 4 godzinach. Wobec powyższego proponowałbym zarezerwowanie tego terminu, ale równocześnie proszę o rozgrzeszenie mnie, jeżeli by nastąpiły jakieś nieprzewidziane sytuacje i wobec powyższego trzeba by było przełożyć na 09.12., no bo pomiędzy 25 a 9 to już nie byłoby sensu cokolwiek robić. To byłyby wszystkie moje komunikaty. Czy są na ten temat jakieś uwagi? Proszę bardzo.
-    p. Burmistrz - Jeśli można Panie Przewodniczący, ponieważ jednym z elementów niezbędnych do otworzenia projektu uchwały budżetowej to są opłaty lokalne i my liczymy na to, że pan Minister Finansów przekaże gminom zasady opłat lokalnych, a szczególnie podatków nieco wcześniej niż 01.12., czy krótko przed 01.12. i zanim przystąpimy do tworzenia już projektu uchwały budżetowej po prostu byśmy chcieli mieć tą kwestię podatków lokalnych rozstrzygniętą, tak, ze uważam, że być może, że zaistnieje potrzeba właśnie na przełomie listopada i grudnia zwołania sesji ze względu właśnie na te uchwały o opłatach lokalnych.
-    p. Thiel - A 09.12. nie wystarczy?
-    p. Burmistrz - No nie wiem, to znaczy wolelibyśmy, że jeżeli np. mamy przedstawić projekt budżetu do 15.12 to najpóźniej tego 9 musiałoby to być uchwalone.
-    p. Thiel - No bo takie sugestie złożyła mi pani Skarbnik.
-    p. Burmistrz - Tak, ale na dzień dzisiejszy pani Skarbnik tez jeszcze nie zna wszystkich wytycznych, które będą, prawda. Bo w zasadzie to nie wiemy, czy to będzie w trybie rozporządzenia pana Ministra Finansów czy, powiedzmy, jakiś inny akt określający te rzeczy.
-    p. Thiel - Proszę państwa, to nie pozostaje nam nic innego jak w takiej sytuacji liczyć się z różnymi możliwościami. W najgorszym wypadku wtenczas będzie trzeba zastosować sesję nadzwyczajną i w takim odpowiednim momencie te rzeczy rozstrzygnąć, bo to niestety są sprawy ważne. Wobec powyższego ponieważ to jest wszystko płynne, jeszcze raz powtarzam: możemy spodziewać się różnych terminów. Chyba ten 30.12. jest najpewniejszy. czy jeszcze są jakieś kwestie?
-    p. Burmistrz - Tak, jeśli można Panie Przewodniczący. Mam jeszcze jedną informację taką, bym powiedział, sympatyczniejszą, otóż dzięki głównie aktywności pana kierownika MOPS pana Majewskiego udało nam się pozyskać dla najbiedniejszych mieszkańców Puszczykowa 600 kg konserw mięsnych z tzw. rezerwy państwowej. Swego czasu prasa o tym pisała, że rząd przeznaczył ileś tysięcy ton na przetworzenie i udało nam się, jak powiedziałem, pozyskać 600 kg i są określone zasady rozdzielania tych konserw, z pełną ewidencją, tak, że OPS niebawem będzie mógł to już czynić i na podstawie swoich danych być może jeszcze ewentualnie tutaj jeszcze inne informacje, które państwo macie, szczególnie przedstawiciele Kola Emerytów i Rencistów, będą musiały być p. Majewskiemu przekazane, żeby te konserwy rzeczywiście trafiły do tych najbardziej potrzebujących. Z tego co pamiętam to norma na jedną osobę to jest ok. 1,6 kg tak, że kwestia jest tylko taka, żeby tak to podzielić, żeby starczyło dla wszystkich, którzy są gdzieś tam, powiedzmy, zarejestrowani i się kwalifikują. Dziękuję bardzo.
-    p. Bekas - Panie Przewodniczący, w tym momencie chciałbym jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformować Radę, o czym już wcześniej pana informowałem, ze w tej chwili w Urzędzie trwa kompleksowa kontrola RIO i w związku z tym widzę problem ze zrealizowaniem planu pracy Komisji Rewizyjnej na ten rok. Po rozmowie, zresztą pan Przewodniczący też rozmawiał, z osoba kontrolującą po prostu nie ma możliwości z tego co ja wiem, bo jeszcze będę próbował jeden z tych punktów tutaj negocjować, że tak powiem, z tą osobą, ale nie ma możliwości prowadzenia równolegle kontroli w trakcie pracy komisji kontrolnej RIO. W związku z tym widzę zagrożenie, dlatego zgłaszam ten problem, chociaż nie bardzo wiem jak mógłbym jako przewodniczący temu zapobiec i po prostu sądzę, ze Rada powinna o tym wiedzieć już dzisiaj, ponieważ to jest jakby siła wyższa, że tak powiem.
-    p. Thiel - Więc potwierdzam to. Ja rozmawiałem z tą panią, ona też nie widzi możliwości, żeby równolegle odbywały się kontrole, bo może być taka sytuacja, że w ogóle będzie wtedy zderzenie, które trudno będzie usunąć. Ale ja bym jeszcze widział możliwość... No ostatecznie to była rozmowa sprzed 2 tygodni, zobaczymy jak to będzie się rozwijało. Być może, że gdzieś będzie się można wkleszczyć z jakąś kontrolą.
-    p. Bekas - Potwierdzam. Będę próbował negocjować, z tym, ze dzisiaj próbowałem z tą panią rozmawiać, niestety gdzieś na szkoleniu była i ja widzę tam jeden czy dwa punkty do zrealizowania jeszcze w tym roku, ale wypełnienie całości planu pracy, boję się, ze jest nierealne, ponieważ dokładnie te same zakresy są. Ta pani przewidywała kontrolę do końca roku, więc raczej to jest nierealne.
-    p. Thiel - Dziękuję bardzo. Przyjmujemy do wiadomości, bo co możemy w ten sposób zrobić? Czy jest jakaś uwaga na ten temat? Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś są pytania w sprawach bieżących? Dziękuję uprzejmie, wobec powyższego przechodzimy do następnego punktu: interpelacje i zapytania radnych. Zgodnie z zasadą dotychczas obowiązującą pozwolę sobie przede wszystkim w pierwszym rzędzie przekazać informację, ze w sprawie interpelacji p. Jankowskiej i p. Tabędzkiej dotyczącej budynku willa "Rusałka" i jego mieszkańców z 04.09. odpowiedź została przekazana przez Urząd w dniu 17.09. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: wpłynęły dwie interpelacje od p. Rzepczyńskiego z 09.09.dotyczące z jednej strony ławeczek drewnianych na ul. Dworcowej i następnie utrzymania ukwiecenia ul Dworcowej przy wykorzystaniu słupów energetycznych. W odpowiedzi z 15.09.został pan poinformowany przez Urząd, że sprawy te traktowane będą jako wnioski do przyszłorocznego budżetu miasta i mogą być opiniowane dopiero przy jego tworzeniu. Z kolei p. Rapalska zwróciła się z zapytaniem co stanie się z odstojnikiem, zbiornikiem, do którego spływała woda deszczowa z ul. Dworcowej. Przepraszam, to również p. Rzepczyński był na tej interpelacji. Odpowiedź wysłana 15.09. brzmi, że to miejsce spływu wody deszczowej zostanie przesunięte poza obręb przedmiotowej działki 1854/3. Z kolei p. Jankowska interpelowała w sprawie uruchomienia dodatkowych kursów autobusów nocnych w godzinach nocnych ażeby umożliwić jeszcze dodatkowe przejazdy mieszkańcom Puszczykowa. W odpowiedzi otrzymała informację, że koszt 8 kursów nocnych w miesiącu wynosi min. 3tys 72 zł i że firma "Eko-rondo" nie ma możliwości pokrywania z własnych środków takich wydatków. Koszty te musiałyby być pokryte z budżetu miasta. Również była tam dyskusja, informacje na temat ewentualnych sponsorów, którzy by mogli być pozyskani, ewentualnie zapytania czy radna prowadzi negocjacje z innymi przewoźnikami w tej sprawie, bo tak by to wynikało z taj interpelacji. I jeszcze ostatnia interpelacja dotycząca ul. Lipowej. W odpowiedzi z dnia 17.10. poinformowano, że w ramach okresowych prac równania ulic ul. lipowa została wyrównana i poprawiona została również nawierzchnia chodników. Takie do mnie interpelacje spłynęły. Czy ktoś na ten temat chce zabrać głos, może z osób, które otrzymywały te interpelacje? Nie ma żadnych w tej chwili problemów, czy jeszcze jakieś w tej chwili interpelacje? Chwilowo nie ma. Czy są aktualnie jakieś zapytania, interpelacje do Burmistrza? Proszę bardzo.
-    p. Jankowska - Ja mam pytanie, otóż panie Burmistrzu chciałam zapytać a’ propos wody. Jesteśmy również w Aquanecie, czy są już określone dokładnie stawki na przyszły rok, gdyż z dwoma opiniami się spotykam. Jedno to jest to, że całe szczęście, że podwyżki są tylko w Poznaniu i tutaj staram się uświadamiać mieszkańców, że nie tylko. I druga sprawa z tym związana, żeby jednak, nie wiem, czy podwyższyć świadomość mieszkańców w tej kwestii, że również Puszczykowo należy do Aquanetu, bo chyba nie ma takiej świadomości wśród mieszkańców.
-    p. Burmistrz - tak, oczywiście podwyżki nie tylko w Poznaniu, również we wszystkich gminach, które korzystają z tej samej sieci. Jeżeli pani uważa, po prostu, żeby informować mieszkańców o tym to w następnym numerze "Echa" to uczynimy. Natomiast chciałbym tylko zwrócić uwagę, że nasze związki w tej chwili z Aquanetem, po prostu są dla nas ze wszech miar korzystne, ponieważ m.in. budowaną obecnie kanalizację finansuje właśnie Aquanet.
-    p. Jankowska - czy już wiadomo o ile wzrośnie cena wody w Puszczykowie?
-    p. Burmistrz - Nie, nie wiadomo o ile cena wody w Puszczykowie wzrośnie, ponieważ... To znaczy nie wiadomo jeszcze ile wzrośnie w całej aglomeracji obsługiwanej przez Aquanet, ponieważ ustalenia są takie, że cena wody jest taka sama, czy to jest w Puszczykowie, czy Swarzędzu, czy Poznaniu, podobnie jak opłata za oczyszczanie ścieków, czyli zrzut ścieków, jest taka sama niezależnie od tego, czy koszty oczyszczania są wyższe np. w naszej oczyszczalni, czy w oczyszczalni tej dużej poznańskiej. Z ostatnich informacji przebija się właściwie taki wniosek, że to może być w granicach między 8 a 14%, ale jaka będzie kwota jeszcze w tej chwili nie jest ustalone. Tylko jedna informacja dla państwa: proszę państwa miasto Poznań gdzieś chyba 1,5 roku temu ażeby wniosek, który składało do Izby o uzyskanie środków, po prostu żeby mogło te środki uzyskać musiało podjąć uchwałę i taka uchwała została podjęta przez Radę Miasta Poznania, że średnia cena wody i ścieków licząc razem będzie wynosiła około 3% średniego dochodu rodziny w tej aglomeracji. Jest to właściwie oszacowane na ponad 6 zł, ale to ma być dopiero osiągnięte bodajże w 2005r., natomiast szczegółów w tej chwili żadnych nie mamy, tak, że żadnej informacji oficjalnej nie mogę przekazać. jak to się kształtuje w gminach, które samodzielnie prowadzą gospodarkę wodno- ściekową to ostatnio byłem na spotkaniu w Czempiniu i tam, żeby można było zbilansować koszty produkcji wody oraz usuwania ścieków, to mówiła pani Burmistrz, że w przyszłym roku musiałyby wynosić prawie 8 zł, cena tego. Z tym, że jeszcze w tym się nie mieści podatek od budowli, jaki my pozyskujemy np. z Aquanetu, tak, że tak to wygląda, gdybyśmy indywidualnie taką gospodarkę... Jeszcze jedna informacja odnośnie komunikacji, ponieważ były różne wnioski co do zakresu działania naszej komunikacji, między innymi były wnioski o to, żeby rozszerzyć komunikację na Stare Puszczykowo. Jak państwo wiecie w tej chwili są 2 kursy właściwie zahaczające o stare Puszczykowo, kurs dzienny, który dowozi dzieci do szkoły przed godz.8 i rzeczywiście, bym powiedział, jest to bardzo efektywne wykorzystanie autobusu, bo większość dzieci- nieraz jest to 40, 50 i więcej- korzysta z tego. Natomiast drugi kurs w godzinach południowych, no to jest właściwie tak jedna osoba, 2 korzystają z tego autobusu. Ogłoszony został przetarg, ponieważ umowa z "Eko-rondo" na świadczenia usług w zakresie komunikacji miedzy Puszczykowem a Poznaniem kończy się z końcem tego roku i zostały również te elementy, te dwa kursy wkomponowane, że tak powiem, w specyfikę warunków zamówienia, ciekawi jesteśmy sami jak to będzie rozstrzygnięte. Natomiast, jako ciekawostkę państwu powiem- dzisiaj dostałem zapytanie z Sieradza, bo MPK w Sieradzu zainteresowane jest prowadzeniem komunikacji w Puszczykowie.
-    p. Chojnacka - Panie Burmistrzu, ja tutaj właśnie, pan poruszył te sprawę tego przewozu, właśnie dużo mieszkańców do mnie się zwraca z prośbą, czy byłaby możliwość stworzenia autobusu gdzieś godz. 7.30 i to właśnie również zahaczając Puszczykowo górne, żeby dowieźć te dzieci do szkoły, a w ogóle w okresie zimowym, dlatego, że nasze dzieci tutaj z Niwki one nie mają autobusu do szkoły, bo autobus jest o godz.7, na 8 to jest stanowczo za wcześnie. Gdyby to było możliwe, włożenie dodatkowego autobusu gdzieś o wpół do 8, objechałby, zawiózłby te dzieci i kończy. I później drugi turnus zrobić gdzieś o godz.13, bo naprawdę te dzieci w tym śniegu w tym deszczu, to jest kawałek drogi w Niwki, z naszego osiedla. jeśli to by było możliwe to bardzo bym prosiła i bym była zadowolona.
-    p. Burmistrz - To jest teraz znowu kwestia pogodzenia kilku, że tak powiem, racji. Bo oczywiste jest, że można wszystko zrobić, ale to kosztuje. jak państwo wiecie na dzień dzisiejszy nasze dzieci tutaj na terenie Puszczykowa za darmo jeżdżą, dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, podobnie jak osoby, które ukończyły 65 rok życia, w a innych tam godzinach emeryci i renciści mają zniżkę. Z tego co ja wiem, bo żeśmy dyskutowali tą kwestię wielokrotnie, to znowu narazimy się mieszkańcom, którzy korzystają z tego środka komunikacji dojeżdżając do pracy i to jest ten istotny problem. Dlatego też udało nam się ten autobus na Stare Puszczykowo tak wkomponować w istniejący rozkład jazdy, że dojeżdża przed godz.8 na teren szkół i te dzieci dowozi. Będziemy jeszcze mogli ewentualnie korygować te ustalenia w tej specyfikacji którą podaliśmy, ale wiem jedno: że ze względu właśnie na czas przejazdu autobusu na pętli, czyli inaczej mówiąc Puszczykówko- Poznań i z powrotem, nie można zbyt daleko ingerować właśnie w te zmiany. Natomiast uruchomienie całkowicie niezależnego autobusu to ja się boję, że koszty będą wynosiły grubo kilka tysięcy zł miesięcznie i to by było kilkadziesiąt tysięcy w ciągu roku. Tak, że jeżeli nam się uda coś skorygować z tymi godzinami wyjazdu z Niwki, żeby ten wyjazd był, rozumiem, bliżej godz. 8. Spróbujemy jeszcze rozmawiać. ja rozumiem. Dla Starego Puszczykowa jest to wręcz idealnie, dojeżdżają na godz. 8, to jest dosłownie za 5 ósma w szkole nr 2 są dzieci. Natomiast rzeczywiście Niwka jest pokrzywdzona. Spróbujemy jeszcze jakoś rozmawiać.
-    p. Jopek - Panie Burmistrzu, tak od razu na gorąco: może by porozmawiać, żeby w którejś szkole zajęcia z 10 minut później rozpocząć, bo też się nieraz takie rzeczy robi, że szkoły rozpoczynają parę minut później i wtedy można ten jeden kurs... To jest kwestia nieraz 10, 15 minut może przesunięcia początku zajęć w szkole.
-    p. Burmistrz - Przyznam się, że taka sytuacja była swego czasu w szkole nr 1, bo rzeczywiście był problem i zajęcia były rozpoczynane w nieco innym czasie niż w szkole nr 2. Ale rzeczywiście ten pomysł też należy wziąć pod uwagę, bo to nie spowodowałoby specjalnie zaburzenia w pracy szkoły, a mogłoby rzeczywiście przynieść efekty. Dziękuję za podpowiedź.
-    p. Jankowska - Tylko a’ propos tego, że musiałby być ewentualnie dodatkowy kurs, bo jeśliby to przesunąć na 7.30 to ludzie już na 8 do pracy nie dadzą rady do Poznania.
-    p. Burmistrz -jak rozumiem pana Jopka to żeby sugerować, żeby autobus ten późniejszy po prostu mógł dowieźć dzieci.
-    p. Chojnacka - Panie Burmistrzu, ja myślałam właśnie o dodatkowym. Miałam na myśli dodatkowy autobus.
-    p. Burmistrz - Nawiązując do tego, co przedstawił pan Przewodniczący odnośnie wniosku p. radnej Jankowskiej to dodatkowy autobus wymaga zatrudnienia dodatkowo kierowcy i dodatkowego autobusu jeszcze, dlatego też mówię: technicznie to jest wszystko do zrobienia, ale kwestia jest kosztów, proszę państwa. Dlatego też tu raczej będzie lepiej troszeczkę poprzesuwać o 5, 10 minut na przykład w miarę wyjazdu autobusu z Niwki ewentualnie. Chodzi chyba głównie o "dwójkę" prawda i o szkołę i o gimnazjum, żeby tam te lekcje rozpoczynały się kwadrans później i wtenczas dzieci zdążą dojechać następnym autobusem. Bo powroty są zróżnicowane, praktycznie nie można ustalić jednej godziny powrotu bo dzieci kończą w różnych godzinach. Klasy młodsze kończą gdzieś koło południa, a starsze nawet koło godz.17 w tej chwili w Puszczykówku i w związku z tym np. kurs ponowny to raczej byłby, bym powiedział, mało efektywny.
-    p. Jankowska - Panie Przewodniczący, mam taką uwagę, taką kwestię dotyczącą statutu, który można było przeczytać w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, otóż zapis § 6 jest... to znaczy odbiega od tego, co myśmy przegłosowali na sesji i od tego, co ja zgłaszałam. Znaczy jest zapis, że osobie szczególnie zasłużonej dla miasta Puszczykowa itd, a ja e szczególności zwracałam uwagę, że nie chodzi o osobę tylko... ten zapis brzmiał inaczej, ja nie mam akurat przy sobie tego dokumentu. Zwracam uwagę, że to jest troszeczkę... Nie o to chodziło, aby dotyczyło tylko i wyłącznie osoby, automatycznie wykluczamy instytucje i organizacje pozarządowe.
-    p. Thiel -  To był zapis, który został uchwalony.
-    p. Jankowska - Taki zapis nie został uchwalony.
-    p. Thiel - Ależ oczywiście, przecież nie mógł się znaleźć w tym, jeżeli nie był uchwalony na ostatniej sesji.
-    p. Jankowska - Treść tego zapisu była troszeczkę inna i zmienia do facto sens tego.
-    p. Thiel-  Sprawdzimy. Poza tym chcę powiedzieć jeszcze raz - tam np. też taki tam jeden błąd się zakradł, który też będzie wymagał prawdopodobnie poprawy i też taki w Komisji rewizyjnej się znajduje, Jeżeli będzie większa ilość tam jakichś niedociągnięć no to w takie sytuacji my zawsze możemy dokonać zmiany.
-    p. Thiel - ... przekonany, że żadnego odstępstwa od tego, co myśmy uchwalali na komisji i na sesji na pewno tutaj nie ma takiego merytorycznego. Mogą być takie błędy przecinkowe, czy z przypadkiem, takie się tutaj tez znalazły. Ale żeby była zupełna zmiana przepisu to proszę pani chyba nieporozumienie. Ale sprawdzimy. A niech pani będzie łaskawa jeszcze mi to... to żebym ja miał oddzielnie, w teczce komisji, żebym miał do ewentualnego wglądu, dobrze. To wtenczas będzie mi łatwiej się ustosunkować. no to wobec tego dziękuję serdecznie i proszę przechodzimy do wolnych głosów i możemy już ostatni punkt w terminie już bardzo wczesnym, dopiero popołudnie jest bez mała... Kto ma ochotę zabrać głos, proszę bardzo.
Lista wiadomości