Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 16/04/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 17.02.2004r(część II).

Protokół Nr 16/04/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2004-02-17
część II
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Ale wie Pani to są ogólnikowe historie, więc proszę uprzejmie wrócimy do budżetu.
-    Pani I. Jankowska - Chciałabym zauważyć że ja cały czas mówię o budżecie, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy z pozostałych funduszy są do wykorzystania jeśli Burmistrz ich nie widzi na ten rok to nie wiadomo kiedy. Zwracam uwagę na to po prostu.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to uważam, że można mówić ogólnikami, oczywiście tu jeszcze powinna paść kwota jaką Suchy Las wydał na budowę hali  14 milionów, to jest nasz całoroczny budżet. Jeśli Pani kwestionuje kolejność inwestycji, że najpierw kopiemy to co jest pod ziemią, a później budujemy drogi to po prostu się dziwię temu. Bo tak Pani teraz mówi, że inni budują kanalizację. To miasto będzie miało w tym roku 98% powierzchni skanalizowanej. Czy to nie jest sytuacja też która powinna być jakimś po prostu elementem pozytywnym. Proszę wskazać co umniejszamy, np. nie budujemy kanalizacji, zatrzymujemy . i budujemy drogi. Są żądania, a nie ma wskazania źródła przychodu czy też możliwości przesunięć budżetowych. Pani np. wstrzyma płacenie odszkodowań za grunty ? bo ja nie.
-    Pani I. Jankowska -, wskazuję możliwości pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jeśli przewidzi Rada Miasta pieniążki na wieloletni plan inwestycyjny 10.tys.złotych jak Pani Skarbnik wspomniała jest to kwota 90 tys. na odśnieżanie dróg, a zaplanowane jest 100, zostaje w tym momencie 10 tys. które proponuje Pani Małgorzata Ornoch Tabędzka i ja również się do tego wniosku przychylam, na wykonanie wieloletniego planu inwestycyjnego. Na tej podstawie myślę, że będzie można zwrócić się po środki i to nie są puste słowa
-    Pani M. Ornoch Tabędzka -  Ja tylko w uzupełnieniu do tego co powiedziałam, Panie Burmistrzu planowanie nie rozpoczyna się w tym roku, Pan jest Burmistrzem tutaj 14 rok i można było wcześniej również planować równolegle wraz z kanalizacją robienie  dróg i przynajmniej pozyskiwanie na te drogi środków zewnętrznych .
-    Pan P. Bekas - Zejdźmy na ziemię, mamy takie pieniądze, a nie inne musimy utrzymać szkoły, musimy utrzymać to i tamto do dyspozycji mamy tam jakieś kwoty, a nie mówmy że tam pieniądze unijne leżą i czekają jest to demagogią czystą demagogią, nie czarujmy się i po prostu zejdźmy na ziemię do Puszczykowa. Ja jestem przeciwny wnioskowi Pani Tabędzkiej,
-    Pani I. Jankowska - Chciałabym się zapytać, analizując budżet w którym miejscu, czy w ogóle są przeznaczone środki na opracowanie koncepcji dróg pieszych,  rowerowych i tak dalej. Dziękuję.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Te wydatki będą realizowane z działu 600 Transport i łączność. Jeśli pan Przewodniczący pozwoli ja mam prośbę do Pani Ornoch Tabędzkiej do Pani Jankowskiej, żeby Panie były uprzejme chociaż tutaj bym powiedział dla udokumentowania swoich wypowiedzi przedstawić nazwy programów, tych które po prostu nie zostały przez Puszczykowo wykorzystane w okresie minionym. Nie, nie w tej chwili, ale ja oczekuję od Pań bo na jak razie są to po prostu puste słowa.
-    Pani I. Jankowska -Mam nadzieję że najpierw dostaniemy wykaz tam, gdzie się starano o środki, aby można było zrobić z kolei wykaz tam gdzie się nie starano. Wracając do budżetu, to nie przepychanki, mówimy o budżecie, jeśli Państwo to inaczej odnoszą to już przykro. Chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na kwestię sportu, otóż przewidziano środki na inwestycje w boisko po raz kolejny, a także pieniążki na przyjazd piłkarzy z Francji. Chciałam się zapytać czy złożono wniosek w ramach funduszu . edukacja przez sport do Ministerstwa Edukacji, jeśli tak to wtedy można mniejsze środki przeznaczyć na te cele.
-    Burmistrz Miasta  J. Napierała - Przepraszam, ale w którym miejscu są uwypuklone środki na przyjazd piłkarzy francuskich, ja takich środków nie znam proszę Pani. O tym, że z Francji mają przyjechać piłkarze na turniej, dowiedziałem się 2 tygodnie temu, są planowane środki na wymianę polsko-francuska, na przyjazdy letnie, jak również na wymianę polsko-litewską, to są mi znane dwa przypadki.
-    Pani I. Jankowska - W takim razie przepraszam, zostałam wprowadzona w błąd na jednej z komisji, prawdopodobnie na komisji budżetu, gdyż tam rozmawialiśmy na temat wniosków, które pojawiły się na komisji sportu. Chciałabym jeszcze odnieść się do kwestii, która nie została jeszcze w ogóle  poruszona a przechodziła przez wiele komisji, komisje edukacji i kultury, komunikacji społecznej, zapewne komisji sportu i budżetu to są finansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Pani Skarbnik, po dużych oporach, rzeczywiście udało się wypracować jakąś pośrednią metodę czyli zapisanie tego w formie takiego pseudo załącznika bo on nie jest załącznikiem do uchwały. Jednak nie widnieje tam w ogóle sport, edukacja jest pomoc społeczna z tego co pamiętam, ale nie mamy wykazu organizacji sportowych, to jest jedna sprawa. Druga to taka, że jednak przychylę się do tego wniosku, żeby wszystkie te dotacje w ramach sportu i kultury i edukacji, także pomocy społecznej były wpisane w paragrafie dotacje w zależności od rozdziału to będą inne paragrafy, , wystarczy w takiej pozycji wpisać w objaśnieniach, że przytoczę iż są to rezerwacje środków w celu późniejszego rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w myśl ustawy o instytucjach pożytku publicznego, o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy wprowadzającej jak również rozporządzenia Ministra Gospodarki. W załączniku do uchwały budżetowej, załącznik w tym momencie nie musi wyszczególniać poszczególnych podmiotów bo ponieważ ten konkurs byłby dopiero rozstrzygnięty, nie mniej jednak wystarczy zapis, że konkurs będzie przeprowadzony w terminie późniejszym a w budżecie się rezerwuje wysokość kwot na przeznaczenie na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zgłaszam się z takim wnioskiem, aby tak właśnie uczynić.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Przepraszam, ale konkurs na co miałby być ogłaszany?
-    Pani I. Jankowska - Na realizacje zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -jakich zadań bo na dzień dzisiejszy mamy określony tryb określania zadań organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i w tym trybie zostały te środki rozdysponowywane i teraz Pani proponuje stworzenie listy nie wiem jakich potrzeb w tej chwili w mieście, na które będą ogłaszane konkursy?
-    Pani I. Jankowska - Takimi potrzebami jest kultura, a także sport i w ramach tego powinny się odbyć odpowiedni konkurs ofert, tak jak mniej więcej zostało to przedstawione przez organizacje w terminie późniejszym co Szanowna Rada i Komisje miały wykonać do połowy roku, a na dzień dzisiejszy zostało to zapisane tylko tak jak mniej więcej do tej pory w myśl oczywiście nowej ustawy.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący Pani Jankowska z uporem wraca cały czas do sprawy dotacji, które jak doskonale wie, bo w kilku komisjach już była mowa, Puszczykowo w inny sposób dofinansowuje te zadania , dofinansowuje te organizacje, które spełniają dla mieszkańców poszczególne zadania i w tej chwili dyskutujemy o rzeczy, która nie dotyczy budżetu tak naprawdę bo jeżeli zastanawiamy się nad polityką czy należy to załatwiać na zasadzie dotacji czy jak dotychczas, to jest zupełnie inna dyskusja. Mówimy o czymś takim, jest po prostu budżet który przewiduje zgodnie z dotychczasowymi zasadami, przecież tak naprawdę jak poczyta się tą ustawę to po prostu bardzo mało o ile nie żadna, to bardzo mało stowarzyszeń i organizacji w Puszczykowie spełnia kryteria ustawy, w związku z tym o czym my mówimy w tym roku.
-    Pani U. Rudzińska - mam pytanie do rozdziału 90004, chciałam zapytać czy w tym rozdziale mamy przewidziane finanse na opracowanie projektu zieleni miejskiej, ponieważ rozmawiamy o tym od dwóch lat i nie wiemy czy taki projekt, prawdopodobnie niema, jest w strategii zaplanowany między innymi na ten rok i tej zieleni zbyt wiele w mieście nie ma, myślę że ta kwota przede wszystkim jest pochłaniana  przez MOSiR i boisko. Chciałam spytać czy myślę dobrze i zapytać czy w tej kwocie jest zaplanowane właśnie wykonanie zieleni w mieście, projektu zieleni miejskiej.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa opracowanie planu zieleni, nie wiem w jakiej to ma być szczegółowej formie to nie jest kwestia kilkunastu, ale kilkudziesięciu tysięcy złotych. W związku z tym jest przygotowywana po prostu wersja strategii, będzie wieloletni plan inwestycyjny o którym była mowa i wówczas te kwestie mogą być również rozpatrywane. Natomiast założenia koncepcyjne no to możemy dyskutować w jakiej formule one po prostu powinny być opracowane i wówczas  z tych środków które są możemy to sfinansować, jak to będzie w granicach kilkunastu tysięcy złotych.
-    Pani I. Jankowska - jeszcze chciałam odnieść się do sprawy, którą poruszyłam dot. dotacji , kwestia jest o tyle ważna, że ona nie dotyczy tylko  jak Pan Radny Bekas tutaj mówił instytucji pożytku publicznego, wystarczy zapoznać się z wyjaśnieniami, a także uzasadnieniem ustawy dość obszernym, przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki, dotyczy to wszystkich organizacji pozarządowych w tym również kółka rolnicze, Emerytów i Rencistów, wszelkie stowarzyszenia i fundacje. Kwestia jak najbardziej dotyczy budżetu bo budżet konstruuje się wg pewnych zasad, te zasady tj. celowość, rzetelność, a także brak uznaniowości i przyznawanie w tym trybie dofinansowania jak ma to obecnie niestety o tą przejrzystość i rzetelność, a także uznaniowość się ociera. O uznaniowość bardzo co mieliśmy przykłady na komisjach, brak kryteriów, brak zasad, brak ściśle określonych zadań powoduje, że w tym momencie nie mamy celów na jakie chcemy przeznaczyć te środki tylko przeznaczamy na organizacje i na ich zadania nie koniecznie na takie, które się wiążą z celem zadań.  Były to wnioski komisji zarówno komisji Edukacji jak i Komisji komunikacji społecznej, podtrzymuję swoje zdanie modyfikując jakby wniosek, aby te zapisy miały odzwierciedlenie w budżecie.
-    Pani M. Ornoch Tabędzka - Ja chciałabym odnieść się do tego co powiedziała Pani Jankowska, ponieważ rozumiem, że zmiana tych zapisów w tej chwili będzie trudna, my pośrednio zgodziliśmy się na określoonme dotacje czy subsydiowanie organizacji pozarządowych w formie wywiadu z tymi organizacjami, ja osobiście przychylę się do takiego zapisu, wnoszę wniosek formalny o to, żeby sprawa sposobu dotowania organizacji pozarządowych znalazła rozwiązanie w nowej uchwale o której przygotowanie poproszę Pana Burmistrza w której komisja komunikacji społecznej bardzo chętnie będzie brała udział .
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak -na wszystkich komisjach to dyskusja na temat dotowania, finansowania tych wszystkich organizacji zmierzała ku temu co Pani właśnie w tej chwili była uprzejma powiedzieć, że właśnie będzie przygotowana ta uchwała i w związku z tym ten załącznik, taki półoficjalny, żeby po prostu trzymać się tych kwot które to na komisjach zostały przez Państwa zaakceptowane i wobec tego po przygotowaniu tejże uchwały, o którą Państwo wnioskujecie, zresztą ta ustawa o tym dotowaniu obowiązywała będzie dopiero od półrocza, wobec tego dopiero wtedy będzie możliwe włączenie tego do budżetu w sposób w jaki Państwo wnioskujecie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -ja nie bardzo rozumiem, ze tak powiem, tej tezy, która tutaj się przewija ze strony Pani Jankowskiej, że tylko jedyna forma docelowa realizacji zadań gminnych to właśnie jest poprzez kontraktowanie dla wykonania poprzez organizacje pożytku publicznego poszczególnych zadań bo jak tak to po prostu w niektórych sferach naszego życia będzie pustka, ale to co powiedziała Pani Skarbnik ma być po prostu przedmiotem projektu uchwały o który wnioskuje tu również Pani Ornoch Tabędzka, a wcześniej to rozumiem było przedmiotem dyskusji na komisjach i takie ustalenia zostały poczynione. Dziwię się po prostu tutaj wypowiedziom, uważam że to też powinno być jednoznacznie przez Panią Jankowską udokumentowane, że jest stronniczość w przyznawaniu środków, jeżeli takie coś się dzieje to proszę to uargumentować, tzn. były dwa podmioty, które starały się o środki, jeden dostał, drugi nie dostał. Jeżeli Pani tego nie udokumentuje to wynika z tego ze to znowu jest oskarżanie ludzi bezpodstawnie.
 
W tym miejscu stawił się na salę radny M.Rzepczyński ( godz. 18.00)
-    Pan P. Bekas - chciałem tylko taką rzecz dodać bo znowu Pani Jankowska przedstawiała po prostu te wnioski jako przedstawiciel komisji komunikacji społecznej,  prawidłowy wniosek dokładnie jest w ten sposób, że komisja zgadza się z tym i wnioskuje o przystąpienie do prac nad taką uchwałą, a nie było takiego czegoś jak przed chwilą przedstawiła Pani Jankowska, zresztą to po raz któryś już , w ten sposób  mija się z prawem.
-    Pani I. Jankowska - ponieważ tutaj mnie oskarżano o mijanie się z prawem, ja nie przedstawiałam tutaj wniosku komisji, tylko powiedziałam, że sytuacja była omawiana na komisji i taki wniosek modyfikuje, modyfikuje jako mój własny, aby jednak zapisy, apropo dotacji znalazły odbicie w budżecie bo tak jednak  zrobiły inne gminy i przykład przedstawiłam, że się rezerwuje kwotę na wysokość dotacji dla poszczególnych jednostek, która zostanie określona po rozstrzygnięciu odpowiednich konkursów w myśl ustaw, które już wcześniej wymieniłam. Tak, że zgadzam się i w żadnym wypadku proszę mi tu nie insynuować czegoś czego nie powiedziałam, wniosek komisji jaki był można  spojrzeć  też do protokołu
-    P. Balbierz  - ja mam w związku z tym prośbę, aby przedstawić proponowane dofinansowania z działu sportu ..
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - wobec powyższego ten wniosek Pani Tabędzkiej, jest oczywiście zanotowany i będzie honorowany. Pan Burmistrz podtrzymuje to że jeżeli chodzi o ten wniosek Pani Tabędzkiej o te 10 tys. to w razie czego z rezerwy jest do dyspozycji, tak?
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Oczywiście, że tak. W momencie dyskusji nad strategią ta kwestia również będzie przygotowana, ponieważ strategia jest przed wieloletnim planem inwestycyjnym pierwsza i jeżeli to jest taka kwota i przypuszczam, że większa nie będzie to ja nie widzę żadnego problemu, żeby tą kwotę przesunąć już nie ruszając teraz środków na drogi bo jak już powiedziałem w stosunku do roku poprzedniego tutaj jest już bardzo ograniczona ta kwota.
-    Pani Rapalska - mam jeszcze jedno pytanie na komisji inwestycji wnioskowaliśmy o to, aby dla głównej inwestycji w mieście czyli dla kanalizacji sanitarnej w wyjaśnieniach były podane obszary na których będzie realizowana, , ale tutaj jest w tej chwili napisane tak obszar część Puszczykówka, Puszczykowa i Puszczykowa Starego.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -zostały podane obszary, na których w tej chwili działają, po prostu jest wykonywana kanalizacja, ja nie rozumiem dlaczego mamy tutaj to jeszcze bardziej precyzyjnie uściślać.
-    Pani Rapalska - to są dwie różne rzeczy na komisji były dwa jakby oddzielne wnioski komisji, jedna  i to jest w protokole komisji inwestycji bo ja sprawdzałam, jest napisane że to zestawienie konkretnych zadań dla kanalizacji burzowej i utwardzenia ulic zostanie podane na koniec stycznia, początek lutego, a druga rzecz i to miało być ponieważ Burmistrz mówił, że w momentach jeśli w budżecie występuje konkretne zadanie i to chodziło o kanalizacje burzową i utwardzenie dróg, wtedy jakby jest podawana konkretna ulica, a dla inwestycji w toku podaje się pewne ogólniejsze dane i ustaliliśmy wtedy żeby to nie był tylko taki zapis, że jest to kwota przeznaczona na kanalizację sanitarną tylko wnioskowaliśmy o to żeby to było uszczegółowione. Było powiedziane, że zostaną podane obszary, myśleliśmy o obszarach konkretniejszych niż zostały one podane w wyjaśnieniach.
-    Pan Balcerek - Chciałem przypomnieć Pani Radnej Rapalskiej, że akurat na posiedzeniu naszej komisji majątku komunalnego gdzie był zaproszony Pan Burmistrz jak również inne osoby priorytetem  komisja uznała, że jest kanalizacja w mieście Puszczykowie. Następnie na nasze pytania, które były kierowane do Pana Burmistrza w sprawie dróg było powiedziane, że podstawową sprawą, powinna być na pierwszy rzut ul. Niepodległości, a następnie przy ul. Poznańskiej ul. Wąska, dalszej kwestii co do ulic żeśmy nie podejmowali bo wtedy jeszcze dokładnie pamiętam, Pan Radny Bekas powiedział, że na Starym Puszczykowie jest praktycznie co druga ulica taka  jak ul. Wąska.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - mnie się wydaje, że to w toku wykonywania budżetu będzie Burmistrz ustalał i pewne rzeczy przekazywał, gdzie i jaka kolejność będzie tych ulic.
-    Pan P. Bekas - Chciałbym przypomnieć Pani Rapalskiej, że była mowa w czasie komisji, ze to jest koniec budowy kanalizacji, pozostałe ulice na Starym Puszczykowie, Puszczykówku i Puszczykowie w tych rejonach, po prostu to jest koniec, są to  pozostałe ulice. Zatem ja nie rozumiem,  to jest zakończenie zadania, więc to jest bardzo proste wyliczyć które to są ulice, dlatego nie rozumiem pytanie się dlaczego ma być wyszczególniona ul. Krótka czy jakaś inna biorąc pod uwagę, że tu chodzi o zakończenie tego zadania i na Starym Puszczykowie i w Puszczykówku i na terenie Puszczykowa tutaj przy ul. Poznańskiej.
-    Pani Rapalska - Ja bardzo się cieszę, jeśli to jest takie proste, zajmie tak niewiele czasu to bardzo prosimy, żeby to zostało zapisane, ponieważ ja mam w tej chwili protokół z komisji w którym jest napisane, że komisja pozytywnie opiniuje projekt, jednocześnie  wnosząc o uzupełnienie załącznika Nr 9, kanalizacja i dział 600 to był ten dział o którym żeśmy rozmawiali, no i kanalizacja to było to uszczegółowienie tego zadania, ponieważ no już też na tej komisji mówiliśmy, że w tym roku kanalizacja nie zostanie zakończona i co roku jakiś jest etap robiony i chcielibyśmy wiedzieć w danym roku jaki jest na rok 2004 za te pieniądze, wiemy oczywiście że jest to szacunkowa kwota, która będzie weryfikowana w momencie ogłoszenia przetargów. Ja np. byłabym ciekawa, które to będą ulice.
-    Pan S. Balbierz - Ja chciałem tylko powiedzieć, chodzi o wyszczególnienie ulic, które są do zakończenia, żebyśmy szczegółowo wiedzieli, które ulice mają być i nie widzę żadnych kłopotów żeby Pan Burmistrz takiego zestawienia nie mógł dać, chyba że ma kłopoty z tym.
-    Pan P. Bekas - Ja wyraźnie mówiłem że chodzi o Stare Puszczykowo, Puszczykówko i Puszczykowo przy ul. Poznańskiej, wiemy też również z komisji, że nie wykonany został rejon Puszczykowa zatorze, za torami po tamtej stronie Warty, dokładnie to było wszystko ulicami i rejonami określone. Dlatego nadal podtrzymuję, że w tym momencie to jest czepianie się..
-    Pan J. Szafarkiewicz - chciałem postawić wniosek formalny o głosowanie nad budżetem, ponieważ ta dyskusja, mnie przynajmniej, nie bardzo buduje. Część tematów jest ważnych, ale niestety uważam, że to na Radzie na której będziemy mówili o strategii miasta, trzeba rozdzielić strategię miasta od kwot, które przeznaczymy na poszczególne inwestycje czy poszczególne zadania, które miasto  ma zrobić. Taki jest mój wniosek.
-    Pani Tabędzka - Przepraszam bardzo ja mam jeszcze bardzo ważną sprawę do budżetu, która nie została w tej chwili poruszona, mianowicie prognoza długu to jest jeden załącznik, natomiast drugi załącznik który w tej chwili ma numer 11 tj. wieloletni plan wydatków inwestycyjnych na lata 1996-2006 w tym wieloletnim planie wydatków inwestycyjnych czytamy, że na 2003r ogółem było zaplanowanych 560.291zł na 2004r 1.480.000zł proszę Państwa ja mam w tej chwili załącznik Nr 5 do uchwały Nr 293/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.2002r i otóż w tym załączniku jest co następuje wieloletni plan wydatków inwestycyjnych na lata 1998-2004 w roku 2003 przypominam w tym załączniku jest to kwota 560.291zł, w załączniku z roku ubiegłego jest kwota 3.700.000zł, na rok 2004 w tym załączniku jest to kwota 1.400.000zł, w roku poprzednim jest to kwota 600.000zł. Chciałabym zapytać jak jest możliwe planowanie z tak dużymi rozbieżnościami kwot w prognozowaniu planów dot. inwestycji.
-    Pan P. Bekas -wracam do tego co tutaj mówiłem o tym populiźmie, który tutaj niestety przebąkuje się gdziekolwiek, co drugie zdanie. Przecież głosami Rady zmienialiśmy w zeszłym roku budżet, przenosiliśmy środki z inwestycji na opłacenie wykupu dróg, przecież my sami to robiliśmy i Pani się teraz o to pyta. Przecież to wiadomo kanalizacja ma opóźnienie w stosunku do tego co było planowane jeszcze 5 lat temu. Ma opóźnienie o półtora do roku, wiemy doskonale i nie wiem do kogo Pani to pytanie kieruje, tak się złożyło, że  pewne środki niestety nie spłynęły.
-    Pani Tabędzka  - Panie Przewodniczący ja nie pytałam Pana Radnego Bekasa o tą odpowiedź, chciałabym żeby Pan Burmistrz zechciał się ustosunkować do tego co powiedziałam.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa ja się mogę odnieść do dokumentów, które są w tej chwili przedstawione, natomiast to co Pani tu pytała to muszę sobie zrobić analizę dlaczego tak było, ponieważ nie będę Pani mówił np. pewne wypowiedzi, które Pani uzna że są nie kompletne. Budżet był zmieniany z wielu powodów, dokonam analizy z Panią Skarbnik na przestrzeni tych 3 lat co tak się zmieniało. Natomiast dziwi mnie to, że Pani się dziwi np. że takie są rozbieżności między planem, a wykonaniem tak jak powiedział Pan Bekas mamy teraz planowane z tyt. naszego udziału z podatku od osób fizycznych 5.800.000zł  my nie wiemy proszę Pani czy wykonamy  po tej stronie przychody czy np. będziemy korygować budżet, a zeszłego roku jak Państwo wiecie zakładaliśmy większe wydatki na inwestycje pod tytułem kanalizacja z tego względu, że Mosina zażądała spłaty, dlatego dokonywaliśmy korekty. Mało tego pozyskaliśmy środki z zewnątrz na budowę kanalizacji wobec czego mogliśmy swoje środki zmniejszyć tj. po prostu kolejna sprawa dlatego też żeby  na Pani pytania odpowiedzieć po prostu muszę sobie zrobić analizę szczegółową.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa zgodnie z wnioskiem Pana Szafarkiewicza zamykam dyskusję.?
-    Pani Rapalska -. chciałabym tutaj skomentować tą kwotę, którą Pani Tabędzka podała to nie jest różnica 10%, 20, 30,40 czy 100% tj. różnica pomiędzy kwotą 3.700.000, a kwota 600.000 czyli jest to 1/7 to tutaj jakby trudno. Jestem w stanie zrozumieć różnicę które są różnicami kilkunastu nawet kilkudziesięciu procent, ale jest to różnica tak jak 1 do 7 czyli mamy tutaj 600.000zł, a tam 3.700.000zł było na ten sam rok jako wieloletni plan wydatków inwestycyjnych, dlatego prosiłabym tutaj też, tak jak Pani Tabędzka mówiła. Ponawiam też jej wniosek, jako mój tez zgłaszam, żebyśmy dzisiaj jednak głosowali nad przystąpieniem do zrobienia projektu wieloletniego planu inwestycyjnego bo myślę, że w takim wypadku jest on naprawdę konieczny.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący, wieloletni plan inwestycyjny przy niestabilnych kwotach gmin wynikających z ciągłych zmian, nie wiemy np. jakie będą dochody gmin w przyszłym roku, ponieważ to co nam proponuje w tej chwili Ministerstwo Finansów i różne powiedzmy gremia polityczne, że będzie np. podatek dochodowy 15%, zmieni się skala, nie ma szacunków to na dzień dzisiejszy my nie wiemy jaki będzie po stronie przychodów budżet w następnych latach. W 1998 roku jak planowaliśmy budżet na rok 2002 to zakładaliśmy, że będzie on znacząco wyższy, na podstawie wcześniejszych przesłanek, od zrealizowanego faktycznie. Nikt nie zakładał, że nastąpi recesja, że nastąpi bezrobocie, nastąpi spadek naszego udziału czy w ogóle branego w sumie podatku od osób fizycznych, tak że nie łudźmy się Proszę Państwa, że zrobienie wieloletniego planu inwestycyjnego jest w polskich warunkach tak do końca możliwe precyzyjnie, bo jak uczą w szkole, tak się po prostu przedstawia to wszystko ludziom, a potem  się okazuje, że np. nie tylko u nas mamy nie wykonanie po stronie przychodów  np. czy wydatków czasami są jeszcze inne źródła, ja podtrzymuję to co powiedziałem wcześniej, dokonamy analizy po prostu tych wszystkich wcześniejszych ustaleń przyczyn.
-    P. M.Ornoch Tabędzka - mam ostatnią jeszcze sprawę do tego budżetu, nawiasem mówiąc Panie Burmistrzu jest Pan jedynym Burmistrzem, którego znam który nie widzi potrzeby wieloletniego planu finansowego.
-     Burmistrz Miasta J. Napierała - niech Pani nie przekręca Pani Radna znowu tego.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - mam tylko jedną sprawę, w uchwale budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004 jest § 12 "Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych, wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych, między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu klasyfikacji budżetowej" ja stawiam formalny wniosek o to, żeby wprowadzić powiedzmy 0,5% budżetu, żeby te zmiany mogły być bez konsultacji z Radą tylko w tych granicach mogły być wykonywane, ponieważ uważam, że  Rada wielokrotnie jest na końcu informowana o pewnych zmianach, dowiadujemy się o tym z 3, 4 miesięcznym opóźnieniem i w momencie tym gdybyśmy mieli możliwość wypowiadania się nad zmianami w § których Pan Burmistrz dokonuje sądzę, że moglibyśmy  czasami zapobiec różnym niedobrym decyzjom. To jest mój wniosek formalny.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Jeśli można w tej kwestii, ja bardzo proszę Panią Skarbnik o podanie informacji jakież to dokonane były moim zarządzeniem przeniesienia.
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak -powiem tylko, że w 2003 r wydano 3 zarządzenia Burmistrza, może wpierw wyjaśnię , że żadne ograniczenia  nie dot. dysponowania rezerwą budżetową, to wynika z ustawy o finansach publicznych, jak i również środkami na zadania zlecone. Pozostałe kwoty jakie były zmieniane zarządzeniami burmistrza w 2003r nie przekraczały kwoty 10.000zł, łącznie, więc o czym my mówimy, o jakich ograniczeniach do jakiego procentu, do jakiej kwoty ma się to sprowadzić.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - dlatego też bardzo mi się ten zapis podoba.
-    Radny P.Bekas - - Panie Przewodniczący tutaj przebrzmiewa po prostu w tych wypowiedziach jakaś osobista animozja, jeżeli, przypomnijmy, że Burmistrz został wybrany 2/3 głosami wyborców Puszczykowa, biorących udział w głosowaniu i po prostu jeżeli chcemy by ktoś odpowiadał za finanse takie ograniczanie, uważam za bezcelowe, po prostu ja jestem przeciwny takiemu wnioskowi. , Pamiętam Pani wypowiedź, że Pani straciła zaufanie do Burmistrza, po prostu dramatyczne różne, ale bądźmy realistami, jeśli komuś powierzamy wykonanie budżetu to nie możemy go z każdej strony ograniczać murami  i nie wiadomo czym po prostu pozwólmy mu się wykazać.
-    Pani Tabędzka - ale ja złożyłam formalny wniosek. Głosujmy go.
-    Pan P.Bekas - - Jestem przeciwny temu wnioskowi.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę bardzo możemy ten wniosek przegłosować, czy jeszcze ktoś chce coś powiedzieć. To wobec tego głosujemy wniosek Pani Tabędzkiej tylko proszę o sformułowanie go jeszcze raz.
-    Pani Tabędzka - upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących i majątkowych, wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych, między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu klasyfikacji budżetowej do limitu 0,5% dochodów budżetu. Nie ma sprawy, my uważamy że taka powinna być kwota, którą powinien Burmistrz swobodnie dysponować. Ponieważ dyskutowaliśmy to.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Jak Pan Burmistrz się ustosunkowuje do tego, czy ma Pan jakieś uwagi.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa Pani Skarbnik przedstawiła jakie kwoty miały ewentualne przeniesienia dlatego też dla mnie, że tak powiem, jest to rzecz obojętna ponieważ nie było takiego wypadku jak tutaj twierdziła Pani Ornoch Tabędzka, że im  wcześniej by Państwo wiedzieli  o moich zamiarach co do przeniesienia  to można by było zapobiec niewłaściwym decyzją. Pytam się która z tych kwot była niewłaściwe wydatkowana, dlatego tez pozostawiam to w Państwa uznaniu, ponieważ w stosunku do tego co że tak powiem zdarzało się w ostatnich latach to jest to kwota wielokrotnie wyższa. Nie widzę potrzeby takiego zapisu, ponieważ takich swoich uprawnień nigdy nie wykorzystywałem i nie będę wykorzystywał  w związku z tym, że poszczególne pozycje budżetowe są tak wycięte, że nie ma co właściwie przenosić, , natomiast jest rezerwa którą mogę dysponować.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę bardzo wobec powyższego poddaje pod głosowanie wniosek Pani Tabędzkiej.
W głosowaniu (6za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się) wniosek został odrzucony.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa wobec powyższego pozwalam sobie przedstawić projekt postanowienia.
-    Pani Tabędzka  - ale były jeszcze dwa inne wnioski.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Jakie
-    Pani Tabędzka - Wniosek o zatwierdzenie kwoty 10 tys. na wieloletni plan inwestycyjny.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Burmistrz do protokołu zgłosił, że przyjmuje tą koncepcję Pani z rezerwy, specjalnie się pytałem.
-    Pani Tabędzka - Dobrze to w takim razie wniosek Pani Jankowskiej o dokonanie korekty zapisu w sprawie dotacji na organizacje nie należące do sektora finansów publicznych.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - W którym miejscu to ma być?
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Przepraszam, ale gdzie w uchwale budżetowej?
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - może by Pani, Pani Jankowska jeszcze raz sformułowała ten wniosek.
-    Pani I. Jankowska - prosiłam aby kwoty które mamy w załączniku tym nieformalnym, a także to co było mówione na komisji sportu czyli rozdział pomiędzy organizacje, by tą kwotę zsumować i w zależności oczywiście od rozdziału osobno kultura, osobno kultura fizyczna, osobno ochrona środowiska, osobno zdrowie, aby w każdym z tych rozdziałów gdzie były pozostałe zadania w zakresie o którym my tutaj, w zależności od rozdziału był dział dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta i do tego aby był dołączony załącznik w postaci wykazu podmiotów nie zliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta. Pozycja, liczba początkowa Nr 1, nazwa w tym wpisać patrz objaśnienia bądź zapis wykazu podmiotów,  będzie ustalony po rozstrzygnięciu konkursu  ogłoszonego w myśl ustawy o instytucjach pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy wprowadzającej, jak również Rozporządzenia Ministra Gospodarki i kwota ta która wynika z sumowania.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa pomysł Pani Jankowskiej grozi paraliżem jeżeli chodzi o finansowanie tych wszystkich podmiotów.
-    Pan J.Szafarkiewicz - ja proponuję, żeby wniosek Pani Jankowskiej przegłosować jako Rada.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przepraszam Panie Przewodniczący w kwestii formalnej, żebyśmy mieli sytuacje jednoznaczną, my na dzień dzisiejszy tych organizacji, które do nas się zgłosiły  nie możemy po prostu dotować, ponieważ takie są reguły wynikające z przepisów. To muszą być organizacje, które będą wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego, czyli ja rozumiem że wniosek Pani Jankowskiej po prostu ma zablokować wydatkowanie pieniędzy na organizacje sportowe, na związek emerytów i rencistów, na wszystkie po kolei te które się zgłosiły.. Jeżeli np. wcześniej była tutaj przyjęta propozycja na komisji tak jak to zostało określone, że musimy przygotować odpowiednią uchwałę, która tą kwestię będzie regulowała jeśli chodzi o rozdział środków. Być może, że zadania będą w przyszłości w inny sposób kontraktowane czy też rozdzielane niż dzisiaj, ale tylko dla części tych zadań i teraz powstaje pytanie właściwie jak mamy przygotować ten projekt budżetu zgodnie z istniejącymi przepisami
-    Pan P. Bekas -  chciałbym przypomnieć to co mówiliśmy na komisji komunikacji społecznej, że wniosek komisji był taki, że przyjmujemy dofinansowywanie tych wszystkich organizacji w ten sposób jak to było dotychczas  i wnioskujemy o przygotowanie. Wobec czego ten wniosek jest bezprzedmiotowy, to był wniosek komisji, to było omawiane nie tylko  na komisji komunikacji społecznej w związku z tym uważam, że głosowanie tego sformułowanego , nie wiem tak naprawdę jak był sformułowany, bo naprawdę trudno się było w tym połapać, tak sformułowanego wniosku po prostu uważam za  błąd, moim zdaniem jest to niedopuszczalne.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Istotnie, ja dla jasności obrazu, proszę uprzejmie poddaje pod głosowanie i chcę wiedzieć jak Rada się do tego ustosunkuje do wniosku. P. Jankowskiej
-    W głosowaniu  (  2 za, 9 przeciw, 4 wstrzym.) wniosek został odrzucony.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Przystępujemy do głosowania projektu budżetu Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu przedstawionego przez Pana Burmistrza, proszę uprzejmie o podniesienie ręki.
-    W głosowaniu (9 za, 4 przeciw, 2 wstrz.) uchwała została przyjęta.
 
Przewodniczący Rady M. Thiel zarządził 10 minut przerwy.
Po przerwie:
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Postanowienie w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej miasta Puszczykowa w roku 2004. Proszę uprzejmie czy w tej sprawie Pan Przewodniczący Komisji chce zabrać głos?
-    Pan P. Bekas -  każdy ma z nas, dostał w materiałach plan, są to po  ustawowe sprawy jak kontrola wykonania budżetu miasta, a pozostałe punkty to są punkty, które po prostu nie zostały zrealizowane w zeszłym roku w związku z tym cała komisja uważała, że automatycznie musimy je wypełnić w tym roku. Nie ukrywam, że mam obawy bo to są dość duże zadania,
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - zwracam uwagę, że w świetle przepisów § 83 statutu komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy na pierwszej sesji każdego roku, a więc to dzisiaj  ten plan musi zawierać terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. Zawiera z tym, że terminy tutaj są  bardziej dosyć ogólnie podane, ale proszę Państwa nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy w ciągu roku terminy te planu pracy komisji rewizyjnej odpowiednio dostosowywali do potrzeb do sytuacji, tak że nie sądzę aby to było jakąkolwiek przeszkodą. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, komisja statutowa nie zgłasza do tego zastrzeżeń, natomiast tutaj się znowu wkradła pomyłka jeśli chodzi o dzień tej uchwały, bo postanowienie jest z dnia 17.02.2004r, a komputer jest jeszcze w zeszłym roku. Czy są jakieś uwagi do tego, jeżeli nie ma to proszę uprzejmie o przegłosowanie tego postanowienia.?
W głosowaniu (14za; 0 przeciw; 1 wstrz.) plan został przez Radę przyjęty.
 
IV. Informacje Burmistrza Miasta
-    Burmistrz Miasta J. Napierała  omówił:
a) zmianę na niektórych stanowiskach w Urzędzie Miasta,
b) kłopoty i interwencje mieszkańców w związku z powstającym błotem na nieutwardzonych  ulicach,
c) wyłożenie do  publicznego wglądu  planów urządzenia lasów dla osób fizycznych i dla osób prawnych,
d) zatrudnienie w Urzędzie Miasta stażystów oraz absolwentów w ramach programów Powiatowego Urzędu Pracy,
e) obchodach 100  rocznicy urodzin mieszkanki Puszczykowa
-    Pani Tabędzka - czy ja mogę mieć pytanie do Pana Burmistrza jak również chciałabym sformułować wniosek. Otóż chciałam tylko zapytać czy ta osoba, która została przyjęta na staż do działu infrastruktury, jakie ma przygotowanie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Jest zgodnie z naszym życzeniem po studiach prawniczych.
-    Pani Tabędzka - chciałabym postawić wniosek formalny, otóż żeby informacje Burmistrza były przygotowywane na każdą sesję Rady na piśmie, chciałabym żeby to były informacje, które obejmują również takie sprawy jak wykaz zarządzeń i decyzji, które były podejmowane między poszczególnymi sesjami przez Burmistrza, żeby było również sprawozdanie z różnego rodzaju spotkań, konferencji które się toczą na zewnątrz, a Pan Burmistrz bierze udział, żeby był wykaz przetargów i sposób ich rozwiązania, pełna informacja o tym co się dzieje między sesjami Rady. To jest mój wniosek formalny.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - byłaby Pani uprzejma sformułować ten wniosek na piśmie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Tu jest wszystko napisane, rozumiem, w tych aspektach co Pani powiedziała. Dobrze. Przepraszam Panie Przewodniczący, rozumiem, że Pani Radna podała te tematy, które Panią interesują.
-    Pani Tabędzka - Podałam, to co podałam na piśmie dot. roku 2003, bo zgłaszałam prośbę o dostęp do informacji publicznej i prosiłam o wykaz zarządzeń i decyzji Burmistrza w roku 2003, a jeśli chodzi o sprawozdania dla Rady proszę żeby były one na piśmie i żeby zawierały nie tylko wykaz zarządzeń i decyzji, ale również sprawozdania z przetargów i sposobu ich rozwiązania, jak również w ogóle działalności Burmistrza między sesjami czyli udział w różnego rodzaju spotkaniach, naradach, szkoleniach, konferencjach, żebyśmy po prostu wiedzieli o tym co się dzieje i w jaki sposób Pan Burmistrz reprezentuje miasto na zewnątrz, ale nie tylko na zewnątrz również są to pewne nie wiem sprawy narady związane tutaj ze sprawami bieżącymi Urzędu. Myślę, że jako Rada mamy prawo o tym wiedzieć.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący,  oczywiście, że powinniśmy takie coś dostać, ale po prostu czegoś tu nie rozumiem, tak naprawdę zabierzmy się do czegoś, róbmy coś do przodu,  bo cały czas grzebiemy się w zaszłościach, rozliczaniu kogoś, patrzeniu na ręce, a tak naprawdę może zaczniemy od siebie, może członkowie Rady będą przedstawiali to co po prostu robili. Przypomnę tu spotkanie z Panią Burmistrz Mosiny,  czy tu była jakaś relacja na ten temat? Czy inne tego typu spotkania? Oczywiście była w prasie, ale ja przypomnę że ustawa mówi, że radny działa w ramach Rady, radny jest członkiem Rady i Rada decyduje o pewnych rzeczach i tak naprawdę uderzmy się w piersi i może zaczniemy od siebie. Ja to rozumiem co Pani mówi, tylko przebrzmiewa mi tu cały czas jakaś taka nuta z którą się nie zgadzam, ustawicznego rozliczania, nic nie budowania i tylko po prostu moim zdaniem burzenia.
-    Pani Tabędzka - chciałabym by Radni mogli uczestniczyć w jakby obserwować działania Pana Burmistrza, nie sądzę żeby było to cokolwiek złego, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to chciałabym złożyć następny wniosek, który jest związany ze sprawozdawczością, mianowicie prosiłabym by ustalić pewien standard sprawozdań komisji rady miasta, żeby to nie były sprawozdania tylko statystyczne, żeby to nie były sprawozdania tylko opisowe, żeby z tych sprawozdań wynikało jakie efekty działania komisje rady uzyskały i chciałabym również, żeby te sprawozdania z komisji zostały umieszczone w internecie, żeby były dostępne dla wszystkich i zaczęłam od siebie ja przygotowałam wniosek, który być może jeszcze nie jest doskonały, ale starałam się, żeby zawierał te wszystkie elementy o których mówię, znaczy się nie wniosek tylko sprawozdanie. Chciałabym, żeby plan pracy komisji znalazły się w internecie.Więc ja zaczęłam od siebie i chciałabym powiedzieć, że coś takiego zrobiłam i co proponuję, jeszcze chce powiedzieć jedną rzecz, proszę Państwa jakby waham się czy o tym mówić, ponieważ znowu będzie komentarz, że tutaj próbuję promować swoją osobę, nie o to chodzi. Otóż Burmistrz w tej chwili ma kompetencje o wiele większe niż podczas poprzedniej kadencji i Rada jest jedynym ciałem, które w jakiś sposób może się przyglądać tym działaniom Burmistrza, gmina powinna działać na zasadzie przejrzystości, uczestniczę w tej chwili jako ekspert w ogólnopolskim programie, który się nazywa "Przejrzysta gmina" i tego typu praktyka jak sprawozdanie Burmistrza między sesjami jest standardem, wiec ja nie chciałabym żeby, żeby Puszczykowo odbiegało od standardów.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - wobec powyższego jeszcze tylko jedna rzecz, przekazany był ten wykaz z wykonania uchwał za ubiegły rok.  Wszyscy go otrzymali Czy Pan Burmistrz ma jeszcze coś do dodania?
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Mam prośbę, ponieważ żeby nie było to niespodzianką dla Państwa Radnych ja jutro muszę być w Brukseli i chciałbym dzisiaj jeszcze wyjechać dlatego proszę o zwolnienie dzisiaj. Jadę w celu rozpoznawania również możliwości finansowych dla naszego miasta. Chciałbym powiedzieć Państwu, żeby to było jasne biorę urlop na te 3 dni, które tu są jeszcze w tym tygodniu i jadę po za kosztami tutaj z naszego budżetu.
W tym miejscu salę opuścił Burmistrz Miasta J.Napierała.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - te wnioski Pani są opisane i zresztą na piśmie też dostałem od Pani więc wobec powyższego, przystąpimy do ewentualnego rozpoznania. 
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący ja mam taką prośbę, w sprawie formalnej bo mamy przykład na tej sesji zostajemy zarzuceni wnioskami co do których musimy decydować często w sprawach bardzo ważnych, przyszłościowych dla Puszczykowa w ciągu minuty czy 30 sekund. Mam prośbę jeżeli są wnioski, prośba taka żeby ten wniosek był złożony na piśmie,  ja nie wiem czy co do niektórych nie powinny się odnieść komisje merytoryczne, pozwólmy sobie się zastanowić, ja nie czuję się na siłach głosować w takiej czy innej sprawie tak od razu. Po prostu moja odpowiedzialność mi na to nie pozwala.
-    Pani Jankowska  - Ja myślę ,że to jest też konkretny wniosek i wniosek Pana Bekasa powinniśmy też przegłosować, wiąże się również z poprawką do statutu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę Państwa  nie będziemy dzisiaj głosować tych wniosków bo to nie ma zupełnie sensu, tu rzeczywiście Radni nie są do tego przygotowani, ja muszę to rozpatrzyć, zastanowić się nad tym i odpowiednim komisjom ewentualnie przedłożyć, więcej tych wniosków się namnożyło i proszę Państwa mamy za 4 tygodnie kolejną sesje, spokojnie sobie tą rzecz omówimy. Dla mnie jest rzeczywistą rzeczą jest jasne, wniosek Pani Tabędzkiej, że Burmistrz powinien na każdą sesję składać sprawozdanie to jest dla mnie jasne i co do tego nie ma zastrzeżeń, a uważam, że to jest sprawa, której nie chcę dawać w tej chwili pod głosowanie ponieważ mogą być jeszcze różne na ten temat zdania, wydaje mi się, że dyskusja w tej chwili jest bezprzedmiotowa.
-    Pani Tabędzka - Panie Przewodniczący, chcę tylko powiedzieć, że Pan uchybia procedurze.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - biorę tę winę na siebie. Proszę Państwa przechodzimy teraz do następnego punktu.
V. Sprawy bieżące  - komunikaty
-    Przewodniczący Rady M.Thiel  -pierwsza rzecz jaką mamy do omówienia to jest wniosek dot. sprawy ewentualnego w przyszłości uchwalenia, zgodnie ze statutem, uchwały o ustanowieniu wyróżnień honorowych dla miasta Puszczykowa. Proszę Państwa ja ten wniosek skierowałem najpierw na Radę, żeby Rada była uprzejma najpierw ustosunkować się do niego, po pierwsze formalnie czy chce ten wniosek przekazać Burmistrzowi do przygotowania uchwały, a po drugie chce żeby w międzyczasie przed przygotowaniem tego projektu uchwały dokładnego, by komisje i Radni ustosunkowali się i ewentualne swoje uwagi już w tej chwili nam przekazali. Proszę Państwa, Państwo dostali ten szkic projektu do tego już projektu mamy pewne wnioski i pewne propozycje i uwagi, które między innymi były na komisji statutowej omawiane, mianowicie kwestia zasadnicza która powinna być wprowadzona ażeby przy określaniu kto zasługuje na tego rodzaju wyróżnienie, Rada powoływała komisje doraźną, która będzie tę rzecz oceniała. Następnie Proszę Państwa jest sprawa taka, że mamy tu do czynienia z honorowym obywatelstwem, które przysługuje obywatelowi i po za tym mamy również tytuł zasłużonego, który może być przyznawany osobom też  i organizacjom. W jednym wypadku w tym szkicu jest podane, że muszą być wielkie zasługi, w drugim wypadku, że tylko zasługi. Mnie się wydaje, że jest to tak rzecz ocenna, kwestia zasług to jest sprawa, która by pewnie zawsze nam nastręczała trudności, wobec powyższego wniosek jest taki, nie przesądzam go, wniosek jest taki żeby w jednym i drugim wypadku były zasługi, a te zasługi będą odpowiednio stopniowane przez Radę i komisje doraźną, jaka będzie te sprawy w przyszłości omawiała no i tam jest jeszcze jedna uwaga komisja, mianowicie jeżeli ktoś został pozbawiony honorowych praw lub wyróżnień no to wobec powyższego nie ma powodów u nas jeszcze te wyróżnienia odbywać bo to się ogólnie dla wszystkich stosuje w ten czas. Natomiast pierwsza rzecz jest, to jest oczywiście sprawa którą nam statut  narzuca, wobec powyższego nie ma żadnych podstaw do tego, żebyśmy taki wniosek mieli odmownie załatwiać, wobec tego dla formalności proszę uprzejmie o przegłosowanie wniosku o przekazanie Burmistrzowi tej sprawy do przygotowania projektu uchwały.
-    Pani Tabędzka  - Ja tylko w kwestii uzupełnienia, wnioskiem komisji było przygotowanie uchwały proceduralnej, ja rozumiem że to o tym mówimy w tej chwili, ponieważ to co Państwo dostaliście to nie jest żadne opracowanie nawet, tzn. to jest szkic pomysłu, to jest notatka, myśmy wnioskowali o wspólne posiedzenie komisji komunikacji społecznej i komisji statutowej, mało tego mamy też napisane w planie pracy, mam tu również kserokopie. Planu pracy Pan nie dostał Panie Przewodniczący
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Plan pracy tak, ale nie zwróciłem uwagi, że tam jest taki punkt
-    Pani Tabędzka - Było pismo w tej sprawie, które na komisji składałam do Pana Przewodniczącego na posiedzenie komisji komunikacji społecznej i komisji statutowej. To jest bardzo istotne, to co dzisiaj możemy na ten temat powiedzieć i uwagi które zawarła Pani Radca Prawny z którymi się absolutnie zgadzam, miały być przedmiotem właśnie naszych dewagacji, to myśmy mieli określić pewne kryteria, to myśmy mieli zdecydować kto zasługuje, a kto nie zasługuje, kto będzie przydzielał, a kto nie będzie i tak dalej i tak dalej.  Ta sprawa jest sprawą absolutnie otwartą i myślę sobie, że dzisiejsze rozmawianie w gronie całej Rady jest po prostu bezprzedmiotowe. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to jak już ta sprawa wyszła na Radzie to byśmy poprosili o zgłoszenie pisemnych wniosków, które Radni ewentualnie w związku z tym tematem mają, natomiast w ogóle na ten temat bym dzisiaj nie dyskutowała.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -mam takie samo zdanie tylko najpierw chciałem przegłosować wniosek Burmistrza, a następnie ustalić tryb postępowania  nasz, żebyśmy się do tej sprawy przygotowali. Wobec powyższego, proszę uprzejmie o przegłosowanie, że przekazujemy wniosek do Burmistrza o sporządzenie projektu uchwały w sprawie wyróżnień honorowych, zgodnie z przepisem § 6 naszego statutu. Kto jest za przyjęciem?
W głosowaniu ( 14 za) wniosek został przyjęty. W głosowaniu nie brała udziału radna H.Rapalska Kaczmarek, która chwilowo opuściła salę.
Lista wiadomości