Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 8/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13.05.2003r (część I).

Protokół
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
z dnia  13.05.2003r.
 
I. Otwarcie Sesji
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - miło mi powitać szanownych Państwa na dzisiejszej kolejnej sesji Rady, przede wszystkim oczywiście kieruję miłe słowa powitania do przedstawicieli Rady Powiatu, którzy się tutaj opiekują nami no i wszystkich gości którzy przybyli, również Panie i Panów Radnych.
Otwieram dzisiejszą sesję , porządek obrad został przekazany Państwu. Czy są uwagi do porządku obrad ? Proszę bardzo.
-    K.Jopek --Panie Przewodniczący w związku z tym, że na poprzedniej sesji nie było już jakby punktu spraw bieżących, a wiemy, że było kilka spotkań różnych Komisji i w ogóle w mieście się różne rzeczy dzieją, proponuję by do porządku obrad dodać jeszcze punkt sprawy bieżące. Dziękuję.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Proszę Państwa ja , jeszcze ktoś ma jakiś wniosek. Proszę bardzo.
-    P. Jankowska - Panie Przewodniczący, chciałabym zgłosić wniosek, aby punkt przyjęcie uchwały o Młodzieżowej Radzie Miasta, w sprawie jej powołania , zamienić na dyskusję na ten temat, sprawa jeszcze nie przeszła przez Komisję Edukacji Kultury, a także przez Komisję  Komunikacji Społecznej. Uważam, że wymagana jest jakby szersza dyskusja na ten temat, jak sobie wyobrażamy funkcjonowanie naszej młodzieży w formie Młodzieżowej Rady Miasta, ponieważ kwestia przeszła tylko i wyłącznie przez Komisję Statutowo Prawną , uważam, że potrzebna jest na ten temat jak gdyby szersza dyskusja, gdyż istnieje coś takiego jak standardy funkcjonowania w Polsce Młodzieżowych Rad Gmin i Młodzieżowych Rad Powiatów, ja zwracałam się już na Komisji Statutowo Prawnej jeśli chodzi o ogólnopolską federację młodzieżowych samorządów lokalnych, że coś takiego istnieje i należy korzystać z doświadczeń innych. To w statucie nie zostało zawarte, gdybym dzisiaj zgłaszała poprawki do tego statutu , myślę, że to by zajęło trochę więcej czasu i naszej tutaj dyskusji na ten temat, niż gdyby taka merytoryczna, rzeczowa dyskusja nad sprawą w ogóle Młodzieżowej Rady Miasta , co to są, jestem w stanie Państwa poinformować, udzielić wszelkich informacji, a także przekazałam Państwu dokument standardy funkcjonowania w  Polsce takich młodzieżowych rad.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - dziękuję, proszę Państwa ja tylko się zastanawiam czy   to jest w ogóle sprawa zmiany programu bo dyskusja i tak musi się odbyć i ewentualny wynik dyskusji będzie kierunkował sprawę, tak, że mnie się wydaje, ponieważ to nie jest wykreślenie tego punktu to zmieniać w tym wypadku to nie ma sensu programu sesji, a jaki będzie efekt tej sprawy, tej dyskusji to oczywiście jest zawsze możliwe do załatwienia. Proszę Państwa jeszcze pani miała  tak.
-    H.Rapalska Kaczmarek  -wnioskuję o to żeby uchwałę, głosowanie nad uchwałą nr 42, przenieść na następną sesję , uzasadniam to tym, że Komisja otrzymała materiały odnośnie tej uchwały w przeddzień posiedzenia Komisji wieczorem i część komisji, czyli nowi radni nie specjalnie orientują się w kwestiach merytorycznych dotyczących tej uchwały i chcielibyśmy prosić o troszeczkę czasu i w związku z tym na komisji już wnioskowaliśmy o to, żeby ta uchwała została przeniesiona po prostu na kolejną sesję.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Rozumiem, no to proszę Państwa to jest ta sama sytuacja jak przy tej uchwale, którą wnioskuje  do której się odnosił wniosek Pani Jankowskiej to nie zmienia w tej chwili programu sesji, tylko najwyżej jeśli do tego dojdziemy i stwierdzimy, że należy to przenieść na inną sesję to wtenczas uchwała nie będzie podjęta. Nie wydaje mi się, żeby tu trzeba było zmieniać porządek obrad. Tą sprawę od razu poruszymy przy tej uchwale i nie ma już więcej. Ja niestety mam jeszcze jedną kwestię, mianowicie proszę Państwa ostatnio dramatyczne sytuacje wynikły w naszym szpitalu , jest to sprawa, która nas wszystkich bardzo interesuje ze  względu zarówno na nasze leczenie jak również i ze względu na sytuację osób, mieszkańców Puszczykowa, którzy są w tym szpitalu zatrudnieni. Prawdopodobnie Państwo się orientują, że chodzi tutaj o drastyczne zmiany, chodzi o płace pracowników szpitala, o zwolnienia i to jest oczywiście dla nas dużym zaskoczeniem i w związku z powyższym , ponieważ otrzymaliśmy również od związków zawodowych szpitala apel o pomoc  w międzyczasie, już kiedy sprawa całej naszej sesji była rozpisana i oczywiście proponowałbym, żeby  Rada zastanowiła się nad tą sprawą, żeby została poinformowana jak wygląda sytuacja szpitala i w związku z tym proponowałbym też o wprowadzenie punktu informacja o sprawach szpitala na dzisiejszej Sesji. Byśmy to umieścili zaraz po uchwałach, przed dyskusją nad zmianami w statucie miasta. Proszę Państwa wobec powyższego z tego jak rozumiem, Pani nie zgadza się ze mną, że możemy to przy sprawie tej młodzieżowej rady tę sprawę omówić, wobec powyższego pozostają dwie kwestie prawa przyjęcia do porządku obrad   informacji o sytuacji w szpitalu i sprawy bieżące jako włączenie do porządku obrad . Jeżeli chodzi o sprawy bieżące to w którym to punkcie miałoby być, po informacjach Burmistrza tak., bo potem jest informacja o przygotowaniach miasta Puszczykowa do referendum unijnego, między 7 a 8. Wobec powyższego, jeżeli Państwo się zgodzą , czy do tego nie ma jakiś pytań bo Pani miała
-    M.Ornoch Tabędzka - . - właśnie co do  tego mam pytanie , kto te informacje będzie składał bo to jest istotne
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - jakie informacje
- M.Ornoch Tabędzka - na temat szpitala
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Pan Burmistrz złoży
-    M.Ornoch Tabędzka -  - bo nie widzę powodu dla którego mielibyśmy rozdzielać punkt pt. informacje Burmistrza Miasta od informacji na temat szpitala.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Informacje Burmistrza Miasta dot. spraw miasta , natomiast spraw, które wykonuje Burmistrz jako sprawujący ten urząd, natomiast informacja o sprawach szpitala jest to informacja nieco odrębna i od nas tak troszeczkę  z boku leżąca, ale bardzo nas interesująca
-    M.Ornoch Tabędzka -- to mogłoby być połączone ewentualnie, nie wiem  taką sugestię mam.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - no ale i tak trzeba by to umieścić wiec mi się wydaje to, że to nie będzie żadna długa sprawa, tylko po prostu żebyśmy byli na bieżąco jak sprawa szpitala wygląda bo nie wszyscy się orientują. Wobec tego proszę uprzejmie przede wszystkim tak po pierwsze o przegłosowanie wniosku Pana radnego Jopka , kto jest za włączeniem do porządku obrad punktu sprawy bieżące. Dziękuję , tu już nie muszę się pytać kto jest przeciw. Kto jest wobec tego za włączeniem informacji o sprawach szpitala do porządku obrad. Proszę uprzejmie, tak dziękuję.
II. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji
Przechodzimy wobec tego do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji z 22 kwietnia , sesji absolutoryjnej. Dzisiaj Państwo dostali też protokół nadzwyczajny z 5 maja, to będziemy przyjmować ten protokół dopiero na następnym posiedzeniu  bo jeszcze nie upłynął termin do ewentualnych wniosków. Proszę Państwa jeśli chodzi o sprawę przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, wpłynęły wnioski Pani radnej Chojnackiej i Pani radnej Ornoch-Tabędzkiej, Pani radnej Rapalskiej-Kaczmarek , Pani radnej Rudzińskiej oraz radnego Balbierza, Pana radnego Rzepczyńskiego. Wnioski z prośbą o uwzględnienie w protokole z sesji rady z 22. 04, że głosowali, żeby zamieścić ich nazwiska przy głosowaniu o włączeniu do porządku obrad wniosku wolne głosy i wnioski, że głosowali za włączeniem tych wniosków. Po za tym Pani Jankowska prosi o uzupełnienie protokołu w ten sposób, żeby zaznaczyć, że wstrzymała się od głosu w sprawie udzielenia absolutorium. Proszę Państwa, przede wszystkim prosiłbym uprzejmie bo zastanawiałem się nad tą kwestią i prosiłbym uprzejmie kto z Państwa chciałby uzasadnić, dlaczego taki wniosek składa o uzupełnienie protokołu. Czy  można, proszę bardzo.
-    Radny M. Rzepczyński - ja może powiem tak, wolne głosy moim zdaniem to jest nic innego jak udzielenie głosu społeczeństwu, które nas wybrało i uważam, że w każdym, podczas każdej sesji Rady Miasta, czy to jest sesja absolutoryjna czy to jest sesja zwyczajna czy nadzwyczajna powinno znaleźć się punkt wolne głosy bo społeczeństwo wybrało nas jako, można powiedzieć rodzaj władzy i my służymy społeczeństwu, a nie odwrotnie i uważam po prostu, że w tym momencie, że powinno być odnotowane w protokole kto jest za, kto przeciw. Moim zdaniem jest to bardzo ważna sprawa.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - jakie to miałoby mieć znaczenie
-    Radny M. Rzepczyński - uważam, że jest to znaczenie chociażby za trzy i pół roku ,przyjdzie okres pewnego rodzaju rozliczeń , mieszkańcy będą mnie pytać: Panie Marcinie przychodzimy na sesję, a wy nie chcecie nam głosu udzielić, w tym momencie ja mogę powiedzieć, bardzo proszę zajrzeć do  protokołu, ja głosowałem za.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby dodać coś na ten temat
-    S.Balbierz - Panie Przewodniczący, uważam, że na wszystkich głosowaniach powinny być ujawnione nazwiska w protokołach kto przeciw i kto się wstrzymuje. Dziękuję.
-    H.Rapalska Kaczmarek  - Przed sesją absolutoryjną mieszkańcy złożyli do mnie wniosek, że chcą na tej sesji zabrać głos, więc ponieważ tego nie było w porządku obrad dlatego uważałam, że należy im to umożliwić , dlatego w ten sposób głosowałam i też proszę żeby to imiennie tak jak złożyłam zostało zaprotokołowane, dziękuję.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - dziękuję, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos. Proszę Państwa
-    M.Ornoch Tabędzka  - ja się po prostu przyłączam do tego, tym bardziej, że na sali było kilkanaście osób, które sugerowały, że mają coś ważnego do powiedzenia i wyszły nieusatysfakcjonowane, dziękuję.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - dziękuję, Proszę Państwa  jeżeli nikt nie chce zabrać głosu to pozwolę sobie ja ustosunkować się do tych wniosków. Proszę Państwa sprawa uzupełnienia protokołu oznacza, że w protokole zostało pominięto coś co się zdarzyło na sesji. Niestety proszę Państwa nie było imiennego głosowania na tej sesji i wobec powyższego nie został protokół źle napisany. Wszystkie sprawy zostały zgodnie z przebiegiem sesji zaprotokołowane, zostało ogłoszone, że tyle osób głosowało za, tyle przeciw, tyle się wstrzymało. Sprawdzałem taśmę nigdzie nie padło, żadne nazwisko jeżeli chodzi o sprawę głosowania to jest raz. Po drugie proszę Państwa sprawa notowania nazwisk przy głosowaniu dotyczy tylko i wyłącznie głosowania  imiennego, jeżeli z góry się zakłada, że będzie głosowanie imienne to wtedy odpowiednia jest procedura i wszyscy głosują zgodnie z tą procedurą, mówiąc, że np. wstaje Pan Rzepczyński mówi ja głosuję za, Pani Chojnacka głosuje przeciw i w ten sposób to się odbywa i odnotowuje w protokole. Chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć, mianowicie w swoim czasie, poprzednia ustawa w ogóle nie przewidywała głosowań imiennych, dopiero teraz po nowelizacji zmieniono ustawę w dwóch punktach gdzie zastosowano możliwość działania w ten sposób, że wprowadza się głosowanie imienne, tj. art. 28 a i b, ale proszę pamiętać, że to tylko dot. głosowań w sprawie uchwały, a myśmy mieli głosowanie wyłącznie proceduralne i nie znam takiej sytuacji, żeby w głosowaniach proceduralnych było głosowanie imienne stosowane. Zresztą to jest kwestia dyskusji na przyszłość zgodnie z wnioskiem który złożyła Pani Ornoch - Tabędzka, żeby tę sprawę ewentualnie zastanowić się nad tym i uregulować, ale w tej chwili rozmawiamy na tle tej sytuacji jaka zaistniała i uważam, że tutaj nie ma podstawy do tego żeby uzupełniać protokół. Zgodnie z naszym przepisem obowiązującego statutu, ogłasza się tylko liczbę głosów za i przeciw tak było na sesji i to zostało zaprotokołowane czyli protokół wszystko co należało zaprotokołować posiada. Stąd moje zdanie jest, że ten wniosek nie kwalifikuje się do uzupełnienia protokołu.
-    M.Ornoch Tabędzka  - ja rozumiem, że fakt, że nasza prośba nie jest uwzględniona jest wynikiem naszej nieznajomości procedury, którą spróbujemy w takim razie wprowadzić do tej Rady by stała się ona standardem, natomiast w związku z tym proszę w tej chwili o zaprotokołowanie, że na ubiegłej sesji radni Iwona Jankowska , Marcin Rzepczyński, Urszula Rudzińska, Stanisław Balbierz, Maria Chojnacka, Hanna Rapalska - Kaczmarek, Małgorzata Ornoch - Tabędzka głosowali za udzieleniem głosu mieszkańcom w wolnych głosach i wnioskach, dziękuję.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - dziękuję, proszę bardzo.
-    H.Rapalska Kaczmarek - ja mam takie pytanie czy jest jakiś przepis, który zabrania głosowania imiennego w tych głosowaniach proceduralnych
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - proszę Pani przepisu w tej chwili nie ma, nigdzie się nie stosuje, ale jest zasada, że głosowanie imienne musi być najpierw ustalone, a dopiero potem może być proszę Pani egzekwowane i to jest cały tutaj sens tej sprawy. Proszę bardzo
-    I.Jankowska  - ja myślę, że  odróżniamy dwie kwestie tej sprawy głosowanie imienne i nie imienne  , uważam, że nie ma jakiś przeciwwskazań jeśli radny prosi o uzupełnienie protokołu, że on tak akurat głosował, uważam że jest to informacja dla jego wyborców w jaki sposób się wywiązuje z mandatu, dla mnie jest to uzasadnienie tego typu i ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby coś takiego w protokole umieszczać, jeśli Pan Przewodniczący sobie życzy to za każdym razem będę coś takiego zgłaszać  przed sporządzeniem protokołu.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - proszę Pani to co Pani będzie zgłaszać, to nie będzie jeszcze istotne bo będzie musiała Rada przegłosować czy stosujemy głosowanie imienne czy nie.
-    I.Jankowska - myślę, że Rada  nie powinna głosować nad kwestiami czy dany radny ma prawo by zamieścić jego nazwisko w protokole czy nie. Myślę, że to jest bardzo istotna sprawa. Jeśli Pan Przewodniczący tak uważa, że jeśli zgłoszę wniosek o zaprotokołowanie mojego imienia i nazwiska a Rada będzie musiała nad tym głosować to ja poproszę o jakieś podstawy prawne takiego funkcjonowania, bo pierwszy raz się z tym spotykam prawdę  powiedziawszy.
-    M.Ornoch Rabędzka - czy ja mogę prosić o ustosunkowanie się do tej sprawy pani radcy prawnej.
-    Radca prawny G. Tracz -  wielokrotnie już radni zapytywali mnie o to abym wyrażając moją opinię wskazała przepis który czegoś zabrania. Ja wielokrotnie podkreślałam, że generalnie rzecz biorąc, zakazy to jest domena prawa karnego. Natomiast organa administracji publicznej w tym Rada  funkcjonuje na podstawie przepisów i w oparciu o te przepisy. I tu nie chodzi o to aby istniał przepis który czegoś zakazuje ale by istniał przepis który na coś pozwala. Tutaj tkwi nieporozumienie, nie możemy mówić , że jeżeli czegoś nie wolno to Radzie bądź poszczególnym radnym wolno wszystko a wolno tylko to co określają przepisy. Dlatego musimy odwrócić to pytanie czy jest jakiś przepis który upoważnia do tego  by radny mógł domagać się tego  aby w głosowaniu w protokole odnotować to ,że w głosowaniu głosował w taki a nie inny sposób. Elementarna podstawą organizacji sesji jest obecnie statut. Statut takowej procedury nie przewiduje.  Dlatego ja nie znajduję takich  przepisów by na żądanie radnego pisać, że głosował w taki a nie inny sposób. Protokół ma oddawać istotę przebiegu sesji,  czyli co się na sesji działo, jak zapadały uchwały jaką ilością głosów. Jeżeli poszczególni radni będziecie chcieli by społeczność lokalna wiedziała, że np. pani x głosowała w  ten a nie inny sposób, wystarczy, że do mikrofonu powie, że głosuje w taki a nie inny sposób. Będzie to utrwalone na taśmie i będzie mógł udowodnić przed swoimi wyborcami, że głosował w taki a nie inny sposób.  W obecnym stanie prawnym określonym naszym statutem nie znajduję  takiej podstawy, pomijając, że zrobi się bałagan proceduralny w tym sensie, że każdy radny będzie domagał się  by umieszczać w jaki sposób dany radny głosował. Nie temu ma służyć protokół. Przebieg sesji to znaczy  problemy poruszane na tej sesji, i w jaki sposób zostają rozwiązane.  Nie ma w statucie zapisu, że głosowanie jest imienne.
-    M. Thiel - chciałem powiedzieć, że wniosek p. Ornoch, że tacy a tacy radni tak a tak głosowali, te pisma będą załączone do dzisiejszej sesji. Ja się nie zgadzam, by można było wpisywać do protokołu, jak radny głosował. Każdy czytając protokół będzie wiedział, że takie wnioski padły.
-    M.Ornoch Tabędzka - ja nie jestem przygotowana merytorycznie do  tej dyskusji. Nie znam się na tym. Zapytałam panią prawnik o pomoc bo myślałam, że uzyskam odpowiedź. Rozumiem, że mamy ustalić pewną procedurę  i takiej procedury będziemy się trzymać.
-    S.Balbierz -  nie widzę żadnych podstaw prawnych żeby nie można było dopisać  do tego protokołu by ujawnić jak kto głosował. Ja sobie przypominam poprzednie kadencje, gdzie  3 radnych głosowało przeciw i jeden z radnych wystąpił,  w wnioskiem by ujawnić kto głosuje przeciw.
-    M. Thiel - nie mieszajmy takich spraw. Jest to zupełnie co innego.
-    Radca Prawny G. Tracz -  generalnie rzecz biorąc skoro protokół ma odzwierciedlać  przebieg sesji i na tejże  sesji określony radny mówi, że  on życzy sobie by w protokole odnotować, że on głosował w taki a nie inny sposób to oczywiście, że w tym protokole winna być adnotacja, że tenże radny złożył wniosek, że głosował w ten a nie inny sposób. I stąd być może na innych sesjach były takie sytuacje, że  nazwiska tych radnych którzy zgłaszali wnioski na sesjach, tak faktycznie było zapisane. Dzisiaj, jeżeli Państwo wnosicie by odnotować Wasze nazwiska , ze tak a nie  inaczej głosowaliście, a tego wniosku nie zgłosiliście na poprzedniej sesji  to nie odzwierciedla to przebiegu tej sesji. Bo takiego wniosku nie było.
-    M. Ornoch Tabędzka - ale odzwierciedla jakby charakter dzisiejszej dyskusji. I tylko dlatego prosiłam o zaprotokołowanie tego.
-    W. Kociemba - chciałem prosić o prowadzenie tej sesji zgodnie z planem bo widzę, że tu się robi sejm albo kabaret  warszawski. Jak  ktoś chce być spostrzegany przez nasze społeczeństwo to niech  sobie zaprosi telewizję i w telewizji swoje wypowiedzi ogłasza. Niektórzy chcą być tu sławni zamiast zajmować się sprawami miasta.
-    M.Thiel - darujmy sobie wzajemne uwagi bo to do niczego nie prowadzi. Dyskutujemy na platformie typowo prawnej. Poddaję pod głosowanie wnioski zgłoszone. Czy głosujemy wnioski  razem czy każdy osobno.
-    H.Rapalska Kaczmarek - nie zrozumiałam jaki jest temat głosowania, kto jest za przyjęciem  tych wniosków do protokołu. Powiedział Pan Przewodniczący, że one zostaną dołączone do protokołu.
-    M.Thiel - zostaną dołączone do protokołu obecnego, dzisiejszego, nie do poprzedniego. Bowiem  ilustrują one przebieg dzisiejszej sesji. Natomiast one nie wpływają na zmianę protokołu. Zarządzam głosowanie wszystkich wniosków. Nadmieniam, że Pani Jankowska  prosi jeszcze o  zaznaczenie, że wstrzymała się od głosu przy uchwale absolutoryjnej. Dotyczy to tej samej sprawy, są takie  same przesłanki dlatego uważam, że można to włożyć razem do jednego głosowania.
W głosowaniu za przyjęciem wniosków i uzupełnieniem protokołów poprzedniej sesji z 22.04.br. o to, że poszczególne wymienione osoby wstrzymały się od głosu w sprawie punktu obrad "wole głosy" a p. Jankowska dodatkowo o to, że  wstrzymała się od głosowania uchwały absolutoryjnej.
W głosowaniu  ( 7 za, przeciw 1, wstrzym. 7). Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdza, że wnioski zostały przyjęte.
 
W głosowaniu za przyjęciem protokołu z sesji wraz z uzupełnieniem ( 15 za) protokół został przyjęty.
 
III. Podjęcie uchwał:
1.     projekt uchwały Nr 41/03/IV w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu komunalnego położonego w Puszczykowie
-    A. Balcerek - Przewodniczący Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego złożył wniosek w sprawie wycofania tego projektu z porządku obrad, który został odczytany. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
-    Burmistrz Miasta  nie sprzeciwia się wycofaniu projektu uchwały.
Wobec braku sprzeciwu i wniosku przeciwnego projekt wycofano.
 
2.    projekt uchwały Nr 42/03/IV w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
-    H. Rapalska Kaczmarek -  materiały dot. tej uchwały otrzymaliśmy jako członkowie Komisji wieczorem dzień przed posiedzeniem Komisji pozostałe materiały uzupełniające dopiero w trakcie trwania komisji, ponieważ uważam, że jako nowa radna jest to , temat uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu komunalnego położonego w Puszczykowie  tzn. jest to teren przy ul. Poznańskiej , jest  to jakby pierwsza działka, która zostaje sprzedawana i jest wrysowana w planie projektu Centrum. Powiem szczerze, że jest to działka, która jest tylko i wyłącznie wydzielona pod budynkiem, z planem centrum, który był dyskutowany w poprzedniej kadencji nie miałam możliwości zapoznać się jeszcze , nie jestem przekonana, że ta działka powinna zostać tak wydzielona, ponieważ uniemożliwia ona obsługę działki, na każdej działce powinno być zagwarantowane miejsce np. na miejsca parkingowe, obsługę parkingową działki plus śmietnik i również jeszcze inne rzeczy, dlatego uważam, że wydzielanie samej działki pod budynkiem, nie wiem czy to jest korzystne, ponieważ wcześniej nie miałam możliwości zapoznania się , zapoznania merytorycznego tego tematu w związku z czym prosiłam na komisji , żeby przełożyć uchwalanie tej uchwały na następną sesję.
-    M.Thiel - dziękuję, proszę.
-    p. A. Balcerek - projekt uchwały nr 42 Komisja inwestycji i majątku komunalnego zapoznała się z tym projektem uchwały na posiedzeniu w dniu 6 maja, wynik głosowania nad projektem, były 2 głosy za, 2 wstrzymujące się  z zaznaczeniem że z uwagi na zbyt krótki termin od momentu otrzymania projektu uchwały do spotkania komisji dwóch członków komisji nie może opiniować tego projektu bo nie zdążyli się zapoznać z materiałami, wnosząc jednocześnie o przesunięcie tego projektu uchwały na termin następnej sesji. Ponieważ nie było głosów przeciwnych, postanowiłem pozostawić decyzję w tej sprawie Radzie Miasta. Dziękuję bardzo.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo otóż uchwała jest skutkiem uchwały podjętej gdzieś  chyba rok temu o wydzierżawieniu na 15 lat tegoż gruntu i jest taki zapis w umowie dzierżawy, że jeżeli dzierżawca zrealizuje nakłady na tej działce to będzie mógł wystąpić o nabycie tej działki, mało tego tenże dzierżawca miał prawo również w myśl istniejących przepisów  do korzystania z prawa wieczystego użytkowania. Żeby teraz po zrealizowaniu już nakładów nie czynić jakby podwójnego etapu przeniesienia prawa własności, w związku z tym wystąpił od razu o prawo nabycia tej nieruchomości, teraz co do informacji, zgodnie ze Statutem Szanowni Państwo radnym dostarczane są materiały na sesję na tydzień przed sesją, sprawy są oczywiste w tym sensie na przykład, że wg dokumentów, które znajdują się w Urzędzie Miasta można odpowiednie wątpliwości wyjaśnić do tego też ten materiał jest dostarczany Państwu , czyli projekty uchwał na tydzień przed sesją. Teraz odpowiadając na pytanie Pani radnej Rapalskiej, że budynek został zbudowany właściwie na obrysie działki, zgadza się, ale następne budynki również będą budowane na obrysach działek te, które są przy ul. Poznańskiej,  ponieważ uważaliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji, że teren wokół tych budynków będzie terenem komunalnym ewentualnie poddzierżawionym  właścicielom tych budynków tylko na cele ogólnodostępne  dla obsługi tych działek. W tym miejscu po prostu nie ma teraz możliwości jeszcze wydzielenia kolejnej działki na te elementy o których Pani mówiła, ponieważ ten budynek przylega do terenów komunalnych ogólnodostępnych , ja uważam, że takowej potrzeby nie ma żeby specjalnie jeszcze w tym miejscu tworzyć enklawy na których będą pewne elementy się znajdowały, a szczególnie jeżeli chodzi o usuwanie odpadów można to całkowicie w inny sposób po prostu zorganizować nie musi to być w ogóle kosztem następnego terenu wydzielanego na ten cel. Dziękuję bardzo.
-    M.Thiel - dziękuję, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę bardzo.
-    p. H. Rapalska - chciałabym tu odpowiedzieć Panu Burmistrzowi, ja nie kwestionuję faktu, że ta działka nie ma być przez inwestora, który pobudował na niej dom kupiona, ponieważ no jeżeli dom jest jego własnością , uważam, że powinien być również właścicielem działki , w tej chwili nie chce dyskutować z zawartością merytoryczną tej uchwały, ja proponowałam ją tylko przełożyć na następną sesję w związku z tym, że chciałabym zapoznać się z planem Centrum i wtedy mogłabym wypowiedzieć się na komisji merytorycznie, a nie chciałabym po prostu głosować nie rozpoznawszy tematu i dlatego nie jestem przeciwko tej uchwale tylko wnioskowałam, żeby ją przełożyć by dać czas nowym członkom komisji na zapoznanie się z tym tematem.
-    p. P. Bekas - Panie Przewodniczący ja rozumiem, że nie mogło być czasu do komisji, ale od czasu komisji minął tydzień, naprawdę można było zapoznać się. Komisja tylko wnioskuje, zapadła jakaś decyzja są 2 głosy za, 2 wstrzymujące się to są sugestie komisji  która jest za albo przeciw, ale głosowanie odbywa się na sesji Rady, w związku z tym można się było z tym zapoznać, uważam, że to głosowanie powinno się odbyć, po prostu wszystkie terminy zostały zachowane , nie ma podstaw, żeby wycofywać z tego powodu. Dziękuję bardzo.
-    p. S. Balbierz - Panie Przewodniczący dochodzę do wniosku tu takiego, że zgodnie z , 7 dni przed sesją są podawane wszystkie wiadomości czy uchwały, ale uważam, że komisja powinna mieć co najmniej parę dni przed rozpoczęciem, a nie na ostatnią chwilę, że kiedy się przychodzi dostaje się dokumenty żeby rozpatrzyć. Dziękuję bardzo.
-    p. H. Rapalska - chciałam tutaj poprzeć Pana Balbierza, ponieważ projekty uchwał  dostaliśmy tylko i wyłącznie z tego powodu dzień przed komisją, tylko dlatego, że upływał termin tego tygodniowego wyprzedzenia sesji, podejrzewam, że gdyby komisja odbywała się dwa tygodnie np. przed tą sesją to materiały dopiero byśmy ujrzeli na samym posiedzeniu komisji, a ja chciałabym i wnioskuję oto, żeby Komisja projekty uchwał otrzymywała  na tydzień przed posiedzeniem komisji, żeby mogła się z tymi projektami zapoznać, a nie żeby było tak, że projekt uchwały otrzymujemy jako radni dopiero na posiedzeniu komisji i musimy się z nimi na bieżąco na tej komisji zapoznawać i ponieważ jest to tydzień przed posiedzeniem komisji w związku z czym na pewno musimy podjąć jakąś decyzję i uważam po prostu, że uniemożliwia to pracę w komisji, która jest właściwie zobowiązana do tego, żeby na jednej komisji otrzymać materiały, zapoznać się z nimi i zaopiniować je.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - myślę, że dojdziemy do absurdu Panie Przewodniczący bo jeżeli komisja wyznacza sobie termin spotkania dwa miesiące przed sesją to po prostu nie będzie termin trafiony, są zapisy statutowe w związku z tym wydaje mi się po prostu, że powinniśmy ich przestrzegać. Ja dowiaduję się po raz pierwszy dziś na tej sesji, że radni pracują tylko w komisjach, uzyskanie informacji akurat w tej sprawie wymaga posiedzenia komisji, dlatego też z racji swojego stanowiska, prawnie proszę o przegłosowanie tej uchwały.
-    p. H. Rapalska - wydaje mi się, że jeśli nie znamy treści uchwał wcześniej to trudno jest , jako radna nie jestem w stanie  pracować, że tak powiem na wszystkich  frontach, uważam, że jeśli dostaję projekt uchwały  to szczególnie przygotowuje się z tego tematu, którego ta uchwała dotyczy, nie jestem w stanie być jakby cały czas na bieżąco, zgłębione mieć wszystkie tematy, które po prostu dot. działalności dwóch komisji  których jestem przedstawicielem w związku z tym jeśli jest projekt uchwały dot. on pewnego tematu chciałabym wtedy głębiej zapoznać się z materiałami, które dotyczą akurat tego projektu uchwały i w związku z tym wnioskuję o to, żeby ten projekt uchwały dostawać troszkę wcześniej przed komisją.
-    p. Kociemba - proponuję to przegłosować i skończyć tą dyskusję.
-    p. Ornoch - Tabędzka - ja rozumiem, że znowu chodzi o procedurę, proszę to zapisać, że jesteśmy za tym, żeby ustalić czytelne  procedury również dot. dostarczania materiałów na komisje. Dziękuję.
-    M.Thiel - mi się wydaje, że są procedury, nie jest potrzebne w tej chwili, ale jest wniosek o zamknięcie dyskusji, Pani jest wniosek, żeby przesunąć
-    P. H. Rapalska - żeby przesunąć i jeszcze jedno merytoryczne pytanie do projektu uchwały. W projekcie uchwały nie jest podana kwota za jaką ta działka ma być sprzedana w drodze bez przetargowej, nie jest podana cena tego gruntu za jaką on ma być sprzedany .
-    M.Thiel - może wobec powyższego kolejno, najpierw przegłosujemy wniosek Pani o odłożenie tej sprawy, jeżeli wniosek przejdzie to będzie zbędne rozważanie tego za jaką kwotę będzie, jeżeli nie to Pani to powtórzy. Ostatni Pan jeszcze będzie uprzejmy.
-    p. P. Bekas - chciałbym tylko jako członek komisji, która rozpatrywała to zwrócić uwagę, że dokładnie ten problem był rozpatrywany w trakcie obrad komisji  wyjaśniany i Pani Rapalska ponownie to podnosi na Radzie i po prostu nie wiem w jakim celu bo to było dokładnie wyjaśniane, że to rzeczoznawca musi być dlatego tu nie ma tej ceny bo nie może być w tym momencie. Po prostu to jest dla mnie dowodem, że tu działa jakaś obstrukcja żeby uchwała nie była poddana pod głosowanie. Dziękuję bardzo.
-    M.Thiel - Proszę Państwa poddaję wobec powyższego pod głosowanie wniosek Pani Rapalskiej - Kaczmarek o przełożenie projektu uchwały do uchwalenia na następnej sesji.
Kto jest za przyjęciem wniosku Pani Rapalskiej - 4 za,  przeciw - 6, wstrzymujących  - 5 osób. Wniosek został oddalony. Wobec powyższego przechodzimy Proszę Państwa do przegłosowania uchwały.
- p. H. Rapalska - tak, ponieważ ten tydzień starałam się jakoś wykorzystać i trochę popracować w związku z tym mam takie pytanie czy istnieje przepis, który mówi, że w takiej uchwale nie może znaleźć się cena, którą oczywiście poda rzeczoznawca, ponieważ głosując nad taką uchwałą o sprzedaży bez przetargowej gruntu komunalnego uważam, że radni powinni mieć świadomość za jaką cenę ten grunt zostanie sprzedany i tutaj zdaję sobie sprawę że będzie to cena, którą poda rzeczoznawca, albo cena która zostanie ustalona w drodze jakiś umów czy rokowań z Panem Burmistrzem , chciałabym się dowiedzieć dlaczego tej ceny nie ma i czy jest jakiś przepis, który mówi, że w uchwale nie można podać tej ceny. Dziękuję.
-    p. G. Tracz - Proszę Państwa ja zacytuję w pierwszej kolejności art. 37 ust. 3, który jest podstawą zasadniczą podjęcia tejże uchwały, oczywiście art. Ustawy o gospodarce nieruchomościami , zgodnie z tymże przepisem "Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia Rada lub Sejm w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze Zarządzenia lub uchwały mogą zwolnić od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej, albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla  których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową".          I teraz punkt dla nas zasadniczy, przepis stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu  tego nie stosuje się w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot, spełniające powyższe warunki. Proszę Państwa powyższy przepis stanowi, że Rada jednostki samorządu terytorialnego ma podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż bez przetargową. Nie może być tak, że Rada wskaże za jaką cenę należy zbyć tą nieruchomość, a dlatego Proszę Państwa , nie umiem teraz powołać numeru artykułu bo nie mam wydrukowanych przepisów, ale generalnie jest zasadą, iż nieruchomości w drodze bez przetargowej, a tylko w takiej tutaj możemy sprzedać tej osobie która zabudowała tę nieruchomość , sprzedawane są po cenie nie  innej niż wartość tej nieruchomości niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego. Nie wiem czy obecnie jest ta wycena czy jej jeszcze nie ma bo po co sporządzać prawda, wydawać pieniądze na wycenę tej nieruchomości przez rzeczoznawcę jeśli nie wiadomo czy Rada zgodzi się na sprzedaż tejże nieruchomości w drodze bez przetargowej. W związku z tym konsekwencją podjęcia przez Radę uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż w drodze bez przetargowej będzie wycena dokonana przez rzeczoznawcę nikt nie wie jaka będzie ta wycena, trudno powiedzieć , ona dzisiaj będzie taka , za pół roku może być inna.  Wartości  nieruchomości ulegają zmianie .Natomiast nie da się określić ceny ponieważ są przepisy ustawowe które określają wg jakiej wartości zbywa się w drodze bez przetargowej  nawet nie można tutaj ustalić to że nieruchomość sprzeda się komuś w drodze rokowań , za taką lub za inną cenę, nie można sprzedać taniej niż jej wartość dlatego tutaj nie da się określić ceny .Cena będzie można powiedzieć tylko tyle ,równa wartości nieruchomości a jaka będzie  wartość tej nieruchomości to dopiero określi  rzeczoznawca, i pytanie- prawda jest następująca czy jest sens zrobić wycenę wcześniej , iść w koszty w sytuacji gdy nie ma pewności  czy Rada wyrazi zgodę na taką sprzedaż. Tak że z takich względów , bo może być tak że np. są wyceny  bo robi się kompleks np. wycen  i w dacie powiedzmy  sobie podjęcia uchwały, czy na konkretnej sesji wiadomo jaka jest wartość tej nieruchomości, to też jest niebezpieczne podanie takiej ceny w uchwale , bezpieczniej byłoby jej nie podejmować bo może się okazać że dana osoba /przecież ona nie jest zobligowana wykonać taką uchwałę uprawniona z tej uchwały/ ta uchwała tylko upoważnia organ wykonawczy JST do zawarcia umowy sprzedaży, czyli podpisania aktu notarialnego, ale kupujący może powiedzieć , mi się odechciało , ja nie chcę kupować . On nie jest zobowiązany z tej uchwały, tenże dzierżawca do zakupu tej nieruchomości ,on teraz chce ale w każdej chwili może mu się odwidzieć, ale np. zechce za rok, terminu tutaj nie ma ,jest zgoda i okaże się że np. za rok czy za pół roku cena będzie inna tzn. wartość będzie inna od ceny  wskazanej w uchwale . Z tych względów jest to niepożądane a niebezpieczeństwa tutaj nie ma żadnego bo ustawa określa jak to się czyni w drodze bez przetargowej  ,to zawsze musi być równe wartości. Oczywiście będą odliczane nakłady poczynione na gruncie.
-    p.Burmistrz Miasta J.Napierała- czy Pan Przewodniczący pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Dla informacji Państwa po raz kolejny, dla niektórych Państwa Radnych, Burmistrz ani Urząd nie ma żadnej możliwości określania wartości nieruchomości ponieważ czyni to biegły który ma określone kwalifikacje i jest do tego w określony sposób przygotowany i odpowiada za swoją prace czyli za wycenę. Jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi w części Pani Rapalskiej, proszę Pani ,Burmistrz nie ustala ceny ze stroną , jak to Pani zechciała w swej wypowiedzi zawrzeć , i protestuję przeciwko takim stwierdzeniom , ponieważ   Burmistrz nie ustala ceny w przypadku sprzedaży bez przetargowej i to podkreślam jednoznacznie , po prostu biegły ustala wartość natomiast Burmistrz wykonuje uchwałę .
-    p.Balbierz- mam pytanie takie ,czy jeżeli wieczysty użytkownik ,który użytkował przez 10 lat będzie miał odliczony czas użytkowania tego od tej sumy który rzeczoznawca wyceni .
-    p.Bekas- Panie Przewodniczący ,myślę że to są  takie szczegóły które dokładnie ustawa określa , my na to nie mamy wpływu, wynika tu taki problem , mam takie pytanie- czy my po takim wniosku ,czy my możemy odmówić ?
-    p.Burmistrz J. Napierała - dwie kwestie, pierwsza do Pana Balbierza , nie było mowy w ogóle o tym dzisiaj ,że ta działka , ta nieruchomość była użytkowana w trybie wieczystego użytkowania ,tylko powiedziałem coś innego mianowicie , że zgodnie z zapisem umowy dzierżawy i z faktami które były wcześniej , właśnie dzierżawca miał prawo korzystania z tej nieruchomości w trybie użytkowania wieczystego, to nie nastąpiło i wystąpił z wnioskiem o sprzedaż , w tym przypadku to nie następuje, kwestia odpłatności za przeniesienie własności z tytułu wieczystego użytkowania na prawo własności myślę że na najbliższej sesji Rady będzie przedstawiona ponieważ to jest bardzo skomplikowany problem i trzeba będzie poczynić pewne bonifikaty dla tych którzy będą chcieli ewentualnie skorzystać z tego prawa ,ale to już osobny jest problem .
-    p. H.Rapalska Kaczmarek - ja mam jeszcze takie ostatnie pytanie tutaj Pan Burmistrz powiedział że działka w drodze bez przetargowej sprzedawana jest po cenie która określa rzeczoznawca, ja mam takie pytanie tutaj do Pani Prawnik , czy to jest jednoznaczne że musi sprzedać po takiej cenie , ponieważ  ja uważam że Miasto powinno dążyć do tego aby każdą nieruchomość sprzedać po jak najwyższej cenie i czy ta cena podana przez rzeczoznawcę jest ceną ostateczną , czy np. Burmistrz , czy może ktoś inny , bo nie wiem czy to personalnie robi Pan Burmistrz  czy do tego jest jakiś inny pracownik oddelegowany ,nie może negocjować tej ceny ,zaproponować ceny wyższej ,czy ta cena podana przez rzeczoznawcę jest ceną ostateczną .
-    p. G. Tracz -w drodze bez przetargowej nieruchomości sprzedawane są po cenie równej wartości nieruchomości i tym różni się  właśnie ta droga bez przetargowa od przetargu bo rokowania które przeprowadza organ wykonawczy ,czy komisja przez niego wskazana , w postępowaniu przetargowym to jest część etapu zwanego przetargiem, chociaż nazywa się to rokowania ,czasami ludzie po prostu nie umieją znaleźć tej różnicy pomiędzy przetargiem a sprzedażą bez przetargową bo mylą rokowania z trybem sprzedaży bez przetargowej . W przetargu jest tak : tryb przetargowy i bez przetargowy i w trybie przetargowym mamy pierwszy przetarg ,drugi przetarg i jak drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym ,wtedy są rokowania albo negocjacje z tymi chętnymi  do nabycia .Natomiast to że prowadzi się rokowania wcale nie oznacza że nieruchomość sprzedawana jest w drodze bez przetargowej , to jest właśnie taka forma zbycia ,ale rokowania możliwe są dopiero wówczas do prowadzenia jeżeli drugi przetarg  zakończy się wynikiem negatywnym, natomiast droga bez przetargowa i ta zgoda na sprzedaż w drodze bez przetargowej , właśnie polega to na tym że dana osoba ,dzierżawca nakłada coś na grunt ,koszty ponosi na cudzy grunt , w związku z  tym Rada rozumiejąc to czyni ukłon w jego stronę i sprzedaje mu to nie w drodze przetargu , tyko w drodze bez przetargowej a więc po cenie równej wartości i to nie są rokowania tylko właśnie odrębna forma  sprzedaży nieruchomości  gminnej .
-    p.M Thil - z punktu  widzenia Komisji Statutowo-Prawnej  ten projekt uchwały pod względem formalnym badała ,przepisy są prawidłowo zastosowane i treść Uchwały  również jest zgodna z przepisami dotyczącymi sprzedaży ,obrotu nieruchomościami .
Jeżeli nie ma więcej uwag ,wobec powyższego poddaje pod głosowanie - kto jest za przyjęciem projektu Uchwały /jeszcze mówię stary/42  do protokołu , potem będziemy to zmieniać , w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu komunalnego położonego w Puszczykowie ,
W głosowaniut za przyjęciem uchwały (11 za,  przeciw 0,  wstrzym.  4) .
- p.Burmistrz J.Napierała -  - jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to jeszcze w odniesieniu do przyjętego przed chwileczką projektu uchwały , jeżeli Państwo Radni macie niedosyt informacji lub też znajomości przepisów odnośnie form i trybu zbycia nieruchomości to proszę o wskazanie takiej potrzeby i zaprosimy tutaj oprócz Pani Radczyni również biegłych którzy zajmują się na co dzień  wyceną i szacowaniem wartości nieruchomości i wówczas taka dyskusja nie będzie potrzebna bo są to kwestie ogólne a nie szczególne dotyczące danej uchwały.
3) projekt uchwały Nr 43/03/IV w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci
-    Burmistrz Miasta J.Napierała -  odnośnie tej uchwały która w tej chwili ma być omawiana ,jest to projekt uchwały o wyrażenie przez Radę zgody na  bycie nieruchomości  która stanowi część drogi jak na załączonej z drugiej strony mapce  widzicie jest to właściwie taki fragment działki leżącej w tej chwili jeszcze w pewnym oddaleniu od ulicy Jarosławskiej ,właściwie jej nowego fragmentu ale na planie zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa jest wytyczona nowa ulica i akurat właściciele tej nieruchomości której ta uchwała dotyczy wyrazili wolę i wystąpili wielokrotnie z wnioskiem żeby wykupić od nich fragment nieruchomości który stanowi drogę ,dlaczego ten fragment  a nie całość ? otóż  ci akurat wyrazili zgodę natomiast w odniesieniu do następnych działek wszczęliśmy procedurę wywłaszczeniową , bo jak Państwo wiecie na cele publiczne , a tym bardziej na drogi które są określone w planie oraz mają charakter dróg gminnych  w tym przypadku istnieje możliwość wywłaszczenia aczkolwiek procedura wywłaszczenia potrwa być może również  kilka lat , tutaj w tym fragmencie naszego miasta pozyskiwanie gruntu drogi trwa niezmiernie długo .Fragment ulicy Jarosławskiej w pobliżu tej działki o której mowa w tej uchwale był pozyskiwany przez kilka lat ponieważ właściciele pierwotnie nie chcieli się zgodzić  później się zgodzili na podarowanie miastu  tego fragmentu, stąd też trochę może dziwi umiejscowienie tej działeczki w środku z dala od istniejącej już ulicy ale od czegoś trzeba zacząć , wielokrotnie wnioski właścicieli były składane , cena jest szacowana na 50 zł /m2   co jest ceną dosyć korzystną  dla miasta
- M.Thiel - czy Komisja Inwestycji i Majątku Komunalnego wypowiada się w tej sprawie?
- A. Balcerek - .Komisja wypowiedziała się jednoznacznie, że przychyla się do wniosku projektu uchwały. 
-  p. M. Thiel  - Komisja Statutowo-Prawna również nie zgłasza zastrzeżeń.
 -   p. Burmistrz  J.Napierała -  w stosunku do niektórych właścicieli jest już w toku aczkolwiek prosimy jeszcze właścicieli o zastanowienie się ponieważ  procedura wywłaszczenia jest strasznie długa i dlatego wolelibyśmy tego nie czynić, ale są takie przypadki gdzie odpowiedź jest negatywna, nawet nie jest podawana cena za jaką możemy wykupić- tylko nie i koniec.                           
- P.Bekas -  panie burmistrzu czy to dotyczy wszystkich działek, które mamy na  rezerwie komunikacyjnej czy niektóre są już miejskie?
-    p. Burmistrz - tylko  ulica Jarosławska czyli ta od tej głównej Jarosławskiej biegnąca w kierunku dołu tej kartki jest już miejska,  również w prawo ten fragmencik pokazany jak państwo się orientujecie jest to teren zalesiony i ta część ulicy Jarosławskiej łącznie z przejściem przez teren zalesiony jest już gruntem miejskim, to udało się pozyskać  bez kosztów wykupu , jako darowizna, ponieważ swego czasu rada przyjęła wniosek o przekształceniu gruntów, właścicielki, która była właścicielem tych gruntów , na których ulica Jarosławska jest ustanowiona i za ten fakt zmiany planu , został miastu darowany  grunt na ulicy.
-    p. Thiel  -  nie ma więcej głosów, jeszcze jest pan tak?
-    J. Szafarkiewicz - chciałem się dowiedzieć - te trzy działki, które tu  są wrysowane to są już miejskie tak?
-     p. Burmistrz - nie jeszcze nie,  ta tutaj, ulica Jarosławska, ta wzdłuż ta jest  miejska,  tak , to jest pierwsza działka z tego ciągu.
-    H.Rapalska Kaczmarek - w takim razie , ja tutaj nie  rozumiem  czegoś  jeśli pan Burmistrz twierdzi, że jest to pierwsza działka, my na komisji  otrzymaliśmy  wiadomość, że jest to już czwarta działka wykupów, ,że pozostały te   trzy działki, o które pytał pan Szafarkiewicz są już własnością miasta, taką informację dostaliśmy na komisji, że to jest czwarta działka, a nie pierwsza, która będzie wykupiona i chciałam się dowiedzieć jak to faktycznie wygląda.
 
-    p.Burmistrz  J. Napierała - być może udzieliłem państwu informacji nieścisłej, na pewno tamte grunty nie były wykupione, być może, przeszły na mocy prawa, ale to muszę sprawdzić, przepraszam, może się mylę.
-    H. Rapalska Kaczmarek  - na komisji była dyskusja czy mamy pozytywnie opiniować to, i  głównym argumentem było, że na siedem posesji , z których musimy tę drogę wykupić ,ta działka jest już czwartą, czyli pozostają trzy działki jeszcze tylko do wykupienia, a teraz się dowiaduję, że dopiero  będzie to pierwsza działka.
-    p. Burmistrz  J. Napierała -  z działek wykupowanych , w mojej dobrej wierze jest to  pierwsza działka, natomiast tamte działki by mogły przejść na innych warunkach jako też ulica Jarosławska, bez odszkodowania dla właścicieli. To  sprawdzę i państwu podam.
-    p. Jankowska - tylko zapytam, o które działki chodzi, bo mam tutaj działkęz tego co widzę 732/3 póżniej 733/4  i 737/3  to sa działki z tego co jazrozumiałam na komisji, której nie jestem członkiem ale  przyszłam w związku z zainteresowaniem sprawą, które  już jak gdyby sa już własnością miasta na drogę, ja tam nie wnikam, czy one były kupione, czy dostaliśmy je nieodpłatnie. Później mamy trzy działki większe tam jeszcze nie ma wytyczenia drogi i tam była mowa o wywłaszczeniu, tak w każdym razie zrozumiałam i chciałam zapytać czy o to chodzi.
-    p. Burmistrz - są dwie rzeczy teraz, wykupienie tej działki nie zmienia  stanu rzeczy, że musimy tą drogę wytyczyć, w tej chwili mogę  nie mieć  pełnych informacji co do stanu pozostałych działek, jaki jest ich stan własnościowy to i tak nie widzę wątpliwości co do sensu wykupienia tego kawałka gruntu, ponieważ tak musimy tą ulicę tam tworzyć, bo takie są wymogi, gmina ma obowiązek utworzenia tej drogi, ten plan został już uchwalony w 1994 roku, w związku z tym dużo już czasu upłynęło żeby wreszcie te drogi tam powstały i mogły te działki być zainwestowane, dla mnie nie  ma wątpliwości celowości wykupienia tej działki.
-    S.Balbierz - p. Burmistrzu czy tam niektóre działki, z tych które były, były oddane w formie darowizny na drogę, czy musiały być wykupione od mieszkańców, od właścicieli.
-    p. Burmistrz - w formie darowizny wg mojej pamięci jest oddany grunt na ulicę Jarosławską , natomiast pozostałe wyjaśnię, być może przeszły na mocy prawa, ale za odszkodowaniem, trzeba jeszcze będzie  odszkodowanie płacić, ale to są dwie różne rzeczy, nie wiem czy państwo
                       macie zamiar zaniechać żeby tam tworzyć tą  nową drogę?
-    p. Thiel - ja tu jednej rzeczy nie rozumiem, czy ta sprawa, w tej chwili, jeżeli nie rozstrzygniemy tych pozostałych, to nie może być uchwalona?
  Czy to jest uzależnione jedno od drugiego?
- p.Burmistrz - nie panie Przewodniczący, to nie jest uzależnione, dlatego też powiedziałem na wstępie, że chcemy od czegoś  zacząć, akurat ci państwo, właściciele tej działki, o której jest mowa , wielokrotnie, od kilku już lat, może trzech proszą o wykupienie  tegoż gruntu, na którym wg planu ma być droga, jak powiedziałem wcześniej, po długich sporach udało nam się pozyskać grunt na ulicę Jarosławską w drodze darowizny, ponieważ takie były wcześniejsze ustalenia odnośnie wzajemnych zobowiązań między miastem i właścicielem tego gruntu i teraz już jest przesłanka ku temu ,żeby tworzyć ulicę prostopadłą do ulicy Jrosławskiej w związku z tym na pewno właściciele działki położonej między tą   jakiekolwiek zbycie na rzecz miast w związku z tym  został wszczęty proces  wywłaszczenia, natomiast pozostałe państwu wyjaśnię, ale prędzej czy później  i tak musimy te wszystkie  kwestie  mieć uporządkowane.
- H. Rapalska Kaczmarek - ja uważam również że sukcesywnie jako miasto powinniśmy wykupywać wszystkie drogi tylko prosiłabym o jedno , by informacje podawane  na Komisji były  rzetelne i  jeśli na komisji dyskutujemy na ten temat i zadajemy  to pytanie  to chciałabym żeby te odpowiedzi , które  dostajemy były  po prostu rzetelne i wiarygodne   bo Komisja jednoznacznie wypowiedziała się  że należy  tę działkę wykupić tylko jednym z  głównych argumentów  było to, że jest to już czwarta działka z kolei  i dlatego prosiłabym żeby po prostu zweryfikować tutaj tą wiadomość , znaczy się tę informację.
-    p. Thiel - Burmistrz to zweryfikuje
-    p.Burmistrz  J. Napierała - Proszę Państwa powiedziałem, że  być może przedstawiłem Państwu odnośnie pozostałych działek informacje nie do końca prawdziwe czy też powiedzmy  niepełne , dlatego też prosiłem o danie możliwości o wyjaśnienie tamtej sprawy ale podkreślam jeszcze raz nie widzę związku między tą działką a stanem prawnym czy własnościowym pozostałych działek.
-    P. Bekas - Panie Przewodniczący bo ja nie widzę podstawy dlaczego mieliśmy zarzucać ,ze mamy nierzetelne informacje z komisji , na razie nie wiemy o tym , to pierwsze , a drugie to nie był jedyny argument bo  jednak jednym dość ważnym  argumentem jest cena za tę działkę tj. 50 zł/ m2  co wiemy że przy wywłaszczeniach czy w nakazach wydawanych przez  Starostę to jest cena bardzo niska i korzystna dla miasta .
-    p. Thiel- No, wyczerpaliśmy dyskusję. No to wobec powyższego, poroszę
o ustosunkowanie się w głosowaniu do projektu Uchwały . Wobec powyższego kto jest za przyjęciem tej Uchwały
            W głosowaniu ( 15 za) uchwała została przyjęta.
Lista wiadomości