Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 10/03/IV z Sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 2003-07-15 (część I)

Protokół Nr 10
z Sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2003-07-15
część I
Godz. rozpoczęcia - 16.00
Godz. zakończenia - ........
 
I.    Otwarcie sesji - przywitanie gości i radnych - stwierdzenie quorum  radnych na sali
II.    Przyjęcie porządku obrad - porządek obrad stanowi załącznik do protokołu z sesji.
 
Przewodniczący Rady  informuje o piśmie Starostwa Powiatowego w sprawie powołania osób do Wojewódzkiej i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Proponuje dołączenie projektu uchwały do projektów wcześniej doręczonych.
-   p. Rapalska - czy projekt przeszedł przez komisję,
-   Przewodniczący Rady M. Thiel - przez Komisję Zdrowia i Komisje Statutową
W głosowaniu (15 za) wniosek  przyjęto.
 
Przewodniczący Rady informuje także o wpłynięciu pisma Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad debaty dot. planu urządzania lasu.
Pismo zostało odczytane Przewodniczący prosi o przyjęcie wniosku p. Burmistrza przez Radę.
-    p. Rapalska - zgodnie ze statutem, uważam, że wprowadzenie tego punktu dzisiaj jest niepoważne. Mogliśmy dowiedzieć się tydzień wcześniej.
-    p. Rzepczyński -  podtrzymuję wniosek p. Rapalskiej.
-    P. Tabędzka - nie mam dzisiaj wszystkich materiałów w tej sprawie, nie jestem przygotowana do dyskusji na ten temat.
-    p. Balbierz - czy Komisja Inwestycji i Majątku  Komunalnego rozpatrywała ta sprawę
-    p. Bekas - tu jest pomieszanie z poplątaniem. Jesteśmy zainteresowani informacjami. Nie mamy przecież podejmować w tej sprawie decyzji. Jest to blokowanie dostępu do informacji.
-    p. Rapalska - radny p. Bekas nie rozumiał intencji naszych. Chcielibyśmy się dowiedzieć o tym w odpowiednim terminie.
-    p. Balbierz -  uchwały nie możemy podejmować.
-    p. M. Thiel - nie będzie żadnej uchwały, mamy tylko wyjaśnić tę sprawę. Były już nieformalne spotkania radnych w tej sprawie.
-    p. Tabędzka - chodzi tylko o zachowanie procedury. Dzisiejsze pismo, które załączamy, jest spowodowane tym, że chcąc się dowiedzieć co się stało, zaczęliśmy odkrywać poszczególne nieprawidłowości i wydaje się, że jedynie porównanie jednego i drugiego planu urządzenia lasu, ewidencji, opisanie dlaczego niektóre grunty zostały wyłączone z gospodarki leśnej a inne nie, jest w stanie to wszystko uzasadnić. Przez cały czas operujemy numerami działek, co mnie szalenie denerwuje. Jest sprawa MOSiR-u, który w planie p. Hernika  uznany jest jako teren pod zalesienie, są tam opisane drzewa 30-letnie. W nowym planie tego terenu w ogóle nie ma. Pan projektant powiedział, że dopóki coś jest zapisane jako las to zgodę na wycięcie drzew wydaje nadleśnictwo, natomiast kiedy już lasem nie jest, zgodę wydaje burmistrz. Powiem wprost, my po prostu straciliśmy do pana burmistrza zaufanie. Jest coś takiego jak gminny fundusz  ochrony środowiska który w sytuacji Puszczykowa wynosi około 1800 zł rocznie. Biorąc pod uwagę liczbę drzew, które się rocznie wycina w Puszczykowie ten fundusz powinien być większy. Jest więc pytanie dlaczego miasto nie ma rekompensaty z tytułu pozwoleń na wycinkę drzew. Drugie pytanie na jakiej zasadzie poprzednia Rada Miasta na terenie, który jest terenem przeznaczonym pod zalesienie, jest terenem leśnym, który powinien być terenem rekreacyjnym, parkiem miejskim podjęła decyzję o jego przeznaczeniu na działki rezydencjonalne.
-    P. Bekas - cała sprawa wyszła pod hasłem likwidacji, w domyśle wycięcia 13 ha lasu, a to nie o to przecież chodzi. Likwidacja czy zmiana zagospodarowania przestrzennego w zapisie jeśli to jest las czy grunt zielony, na zieleń ochronną to nie jest wycinka lasu.
-    Burmistrz J.Napierała - pewne wątki poruszane tuatj są już trochę na zasadzie pomówień, bo stwierdzenie, że p. Ornoch straciła do mnie zaufanie to ja mogę to odwrócić. Jest to personalna sprawa. Poruszanie dlaczego Rada i Zarząd poprzedniej kadencji miał takie a nie inne przesłanki i z tego teraz  robienie z tego jakiegoś elementu przetargu, czy też próby wykazania, że coś się knuje, to jest troszeczkę takie, bym powiedział, płytkie i żałosne. Gdybyście Państwo od tego rozpoczęli, to bym powiedział, że chcecie wyjaśnić meritum sprawy. Ale ta interpretacja i teraz to pismo ponownie świadczy o jednym, że próbuje się wykazać, że coś się tu próbuje robić. Pan Rzepczyński mówił, że znika 13 ha lasu. Pytam się, czy las został wyrąbany, albo te zmiany do tego prowadzą. Jeżeli my mówimy o argumentach, że ewidencja gruntów nie była zweryfikowana przez cały czas, że w 1998 r Wojewódzki Konserwator Przyrody do 12 działek napisał, że trzeba wprowadzić aneks to dla Państwa są to argumenty nieistotne. Nie tak dawno dostałem pismo bodaj od p. radnej Jankowskiej, że urząd ma być przyjazny dla mieszkańców, a tu stawiany jest zarzut, że nie ma przepisów prawa na których moglibyśmy się oprzeć by wywołać potrzebę opracowania planu. Poczekajmy na odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego. Po 10 latach istniejący plan urządzenia lasu traciłby swoją ważność, natomiast nie ma zapisu, że nie można wcześniej wystąpić o jego zmianę. W odniesieniu do gruntów komunalnych naszym obowiązkiem jest to zrobić, a to, że przy okazji weryfikujemy również grunty prywatne to czy np. przy zmianie planów zagospodarowania przestrzennego miasto nie ponosi kosztów. Jest taki obszar dosyć duży na Starym Puszczykowie Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Jakiś rok temu Bracia przyszli z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę istniejących obiektów. W operacie p. Hernika jest to las, w ewidencji gruntów jest to nieużytek. Do dziś kwestii tej nie można ruszyć do przodu bez wyłączenia z produkcji leśnej tego terenu. Wchodzi tam w grę powierzchnia większa jak 500 m i to się wiąże z dużymi kosztami. Takich przypadków jest więcej.
-    p. M. Thiel - i ustawa i statut przewidują taką procedurę.
-    p. Rapalska -  zgodnie ze statutem njależy radnych zawiadomić wcześniej o porządku obrad i załączyć wszystkie potrzebne materiały. W razie niedotrzymania tego Rada może postanowić o odroczeniu sesji. Uważam, że wprowadzenie dzisiaj tego punktu jest chyba troszeczkę niepoważne. Są zaproszeni goście, wpłynęło pismo 10.07. Można było nas poinformować.
-    P. M.Ornoch Tabędzka - Czuję się zaskoczona, mam pocztę elektroniczna i można mnie było zawiadomić. Ja nie mam przy sobie wszystkich dokumentów i powiem szczerze mój udział w dyskusji będzie w związku z tym zubożony.
-    P. Balbierz - Uważam, że powinno być to przełożone na następną sesję.
-    P. bekas - sądzę, że każdy z nas powinien być zainteresowany dostępem do tej informacji. Z tego co rozumiem, to jest punkt gdzie nie będziemy przyjmować żadnego stanowiska, tylko zostaniemy o czymś poinformowani z dwóch stron. Te osoby są fachowcami w tej sprawie. Na razie wysłuchaliśmy tylko jednej strony i odbieram to jako odcięcie możliwości poinformowania nas o innym stanowisku być może zbieżnym z poprzednim. Jest to próba niedopuszczenia do informacji.  Jeżeli chodzi o mieszkańców, to jeżeli będzie to punkt naszych obrad to informacja znajdzie się w Echu. Każdy z mieszkańców będzie mógł przeczytać. Czyżby chodziło o to by ta informacjia nie ukazała się w Echu.
-    P.Rapalska - myślę, że pan radny Bekas nie bardzo zrozumiał moje intencje. Złożyliśmy w tej sprawie interpelacje. Mieszkańcom należy umożliwić dyskusje na ten temat.
-    P. M.Thiel - mamy dzisiaj tylko omówić tę sprawę, wyjaśnić. W zeszłym miesiącu mieli Państwo okazję poznać jedną stronę zagadnienia, była nawet sprawa, wyraźne proszenie o wyjaśnienie tej sprawy. W międzyczasie o ile mi wiadomo były już pewne nieformalne spotkania radnych, którzy rozpatrywali tą sprawę. Dziwię się, że wobec tego są dzisiaj niezorientowani. Żadnej uchwały ani postanowienia dzisiaj nie będzie w tej sprawie.
-    P. Ornoch Tabędzka - chodzi o zachowanie określonej procedury.
-    P. Thiel - ustawa i statut  przewiduje tego rodzaju procedurę również Jest to zmiana porządku obrad. Nie uważam, by pani zastrzeżenie odnośnie procedury było uzasadnione.
W głosowaniu wniosku p. Burmistrza (8 za; przeciw 5; wstrzym. 2)
Przewodniczący Rady proponuje ten punkt obrad wprowadzić przed podjęciem uchwał.
W głosowaniu porządku obrad (8za; przeciw 5; wstrzym. 2).
 
III.    Przyjęcie protokołu z sesji
-    z 13.05.2003r - Przewodniczący Rady M. Thiel informuje, że nie wpłynął żaden wniosek.
W głosowaniu (14 za; przeciw 0; wstrzym. 1).
-    z 17 .06.03 - Przewodniczący Rady informuje, że protokół zawiera zasadnicze kwestie. Wpłynęło 17 uwag od p. Jankowskiej, które są uzupełnieniem poszczególnych wypowiedzi. Do tych wniosków uwagi wniosła p. protokolantka, przedstawiając szczegółowy zapis taśmy.
Przewodniczący Rady proponuje te materiały załączyć do materiałów z poprzedniej sesji i proponuje przyjęcie protokołu.
W głosowaniu (15 za) protokół został przyjęty.
 
IV.    Plan urządzenia lasu.
 
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - zaskoczony jestem wypowiedziami, że jesteście Państwo nie przygotowani do tematu.  Byliście Państwo przygotowani do tego tematu już na poprzedniej sesji, to ja byłem wówczas nie przygotowany i nie mogłem przedstawić argumentów związanych z tą sprawą.
Odczytano zapis protokołu z sesji w części dot. wypowiedzi p. Hernika.
 
Burmistrz Miasta J. Napierała  omówił postępowanie w tej sprawie rozpoczęte od 1996 roku, które rozpoczął Zarząd Miasta, omawiając i cytując pisma w tej sprawie skierowane do Urzędu Wojewódzkiego z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie oraz odpowiedzi na te pisma. Zaznaczył też, żw Wojewódzki Konserwator Przyrody uznał również, że do tego planu należy wprowadzić aneks. W tym okresie wpływały uwagi właścicieli i dlatego w roku 2002 postanowiono przystąpić do weryfikacji tego planu. Burmistrz podkreślił też, że jest wymóg ustawowy dotyczący zmiany charakteru gruntów, które były w rejestrach gruntów jako leśne  można dokonywać tylko poprzez planu urządzenia lasu. Podkreśla, że są w Puszczykowie przypadki takie gdzie grunt zapisano jako leśny a leśnym nie jest chociażby o parking przy cmentarzu. Poinformował, że przystąpiono do opracowania zmian w planie na wnioski mieszkańców, ze radni złożyli do Burmistrza interpelację w tej sprawie, na którą udzielono odpowiedzi, w której  podano przykłady nieścisłości w planie. Odczytano odpowiedź na interpelację. Burmistrz Miasta J. Napierała prosił Przewodniczącego Rady o udzielenie głosu p. Paszkowskiemu , p. Nowakowi. oraz p. Hernikowi.
-    P. Paszkowski  - nie pamiętam wszystkich przykładów, ale podam przykład: parkingu ul. Niwka Stara jest jako las, w ewidencji był to grunt rolny.  Działki przy ul. Wydmowej, budowlane zostały uznane za las. Działki zadrzewione przy kompleksach leśnych natomiast nie ujęto jako las. Proszę o ewentualne pytania.
-    p. K. Jopek - co to znaczy, że działka została uznana za teren leśny. Co to oznacza dla właściciela.
-    p. Paszkowski - jeżeli jest to las, zgodę na wycięcie drzewa wydaje Nadleśnictwo nie Burmistrz, działki takie obowiązuje gospodarka leśna, która powoduje ograniczenia dla właściciela..
-    p. Rapalska - chciałabym odnieść się do wypowiedzi p. Burmistrza. Zapytano nas, czy mamy uwagi do interpelacji. Odpowiedziałam, że tak. Mam pismo do p. Burmistrza w tej sprawie które odczytano. Prosi o odpowiedź na pytanie kto ma racje Wojewoda w odpowiedzi czy Burmistrz. Jest pewien okres wyłożenia planu i w tym czasie mieszkańcy nie wnieśli uwag. Jeśli takie wnioski wpłynęły później to wpływały poza procedurą planu i w tym momencie takich wniosków się nie uznaje. To jest tam mniej więcej jakbyśmy dzisiaj opracowywali jakieś plany i przez następne 10 lat mieszkańcy by wnosili swoje uwagi i mieli pretensje, że pewnych rzeczy żeśmy nie uwzględnili. Dlaczego projektant opiniuje zmiany skoro to jest kompetencja Starosty Poznańskiego. Zgodnie  z art. 21 pkt. 5 ustawy o lasach decyzję w sprawie uznania lub nie wniosków wydaje Starosta. Prosimy też o podawanie jednoznacznej podstawy prawnej tzn. ustawy, artykuł i punkt. Pismo przekazano Burmistrzowi Miasta.
-    p. G. Nowak - Chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty sprawy. Od kilkudziesięciu lat zajmuję się planami urządzania lasów. Mam orientację co można uznać za las, a co nie. Znowelizowane ustawy o lasach nie likwidują ustawy o lasach. Nie słuszny jest zarzut Pani niezgodnej przepisy podstawy prawnej.
W dalszej części wypowiedzi p. Nowak wyjaśnił, że roku 1999 Ministerstwo Ochrony Środowiska wydało zarządzenie co do uznawania terenów za las. Przedstawił procedurę uznawania obszarów leśnych za las, wyjaśnił pojęcie "lasy". Podkreśla, ze oprócz lasu należy również rozróżnić zadrzewienia, grunty budowlane. Uznano np. chodnik przy cmentarzu jako las, nieużytki, duże ich połacie uznano za las. Do ewidencji nie wprowadzono zmian zawartych w planie. W środku Puszczykowa nie możemy mówić o lasach, tylko o terenach zielonych. Przytoczył też  przykłady wprowadzania roli w lesie(dz. 1814) oraz inne przykłady nie ujęcia łąk (dz. 752 - rola w ewidencji), a obecnie jest drzewostan. W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren pod budownictwo.  Zaznacza, że z Urzędu wszystkie dokumenty dot. tego planu zostały mu udostępnione. Wszystkie pisma zostały uwzględnione, przynajmniej te które mogły być  przyjęte zgodnie z przepisami. Materiały zostaną przekazane Staroście.
-    p. Rapalska - w momencie opracowania planu nie dopełniono zmian w ewidencji, kto to powinien zrobić.
-    p. Nowak -  Kierownik Urzędu Rejonowego
-    p. Rapalska - jak Pan podchodził do terenów które są obecnie terenami leśnymi w ewidencji. Czy odniósł się pan w tym planie.
-    p. Nowak - uproszczony plan sporządza się w stosunku do gruntów osób fizycznych na koszt Starosty, a inne na koszt właścicieli np. Ośrodek "Impuls" to jest wykazany jako las, można dyskutować czy jest to las czy teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Lasy spełniające wymogi lasów są ujęte jako las.
-    p. M. Rzepczyński - działka 678 - istnieją tam grunty leśne. W nowym wykazie jest ta działka nie wykazana. W planie p. Hernika jest to las ponad 2 h.
-    p. Nowak - jest tam podział, jedna działka jest ujęta jako las, a druga jako budowlana.
-    p. Rzepczyński - przy planie wskazuję na numery działek. Działka nr 678/2 znajduje się przy ul. Wspólnej, to jest lasek, natomiast działka nr 678 teren do zalesienia. Ale to możemy jeszcze wyjaśnić.
-    p. Rapalska - nie mówmy o numerach działek,  mówimy o terenie między ul. Nadwarciańską a Wartą, u Pana Hernika był las, a u Pana  nie. Dlaczego ,jest to około 2 hektarów lasu. Czy takich miejsc jest w Puszczykowie więcej, niezaznaczonych, które są w ewidencji gruntów jako las, a w nowym planie ich nie ma.
-    p. Nowak - Numery działek to podstawa, czy jest na tę działkę wypis z ewidencji gruntu. Wyjaśnię tę sprawę. Jest to dla mnie rzecz nowa. Nie może być dwóch takich samych numerów na różnych działkach. Trzeba to wyjaśnić. Podejrzewam, że w ewidencji gruntów być może to lasem nie jest. Podstawą wykonania uproszczonego planu urządzenia lasu jest wypis i mapa z ewidencji gruntów. Wyjaśnię tą sprawę.
-    p. Tabędzka - mam prośbę o dopuszczenie do głosu p. Hernika
-    p. Wojtkowiak - czy jest to działka prywatna czy nie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - obydwie działki są działkami prywatnymi.
-    p. K. Jopek - dyskusja miała dotyczyć tematu czy robienie tego planu jest zasadne, nie do nas należy ocenianie czy zostało to zrobione dobrze.
-    p. Bekas - wykorzystując fachowców, chcemy wiedzieć gdzie jest las a gdzie nie. Interesuje nas żeby drzewa, które są w Puszczykowie by rosły, żeby nikt nie miał możliwości samodzielnie ich wycinać bez względu czy są na terenie prywatnym czy nie.. Nikt z nas nie chce wycinać lasu. Wprowadzenie lasu, powoduje na działkach gospodarkę leśną.
-    p. Nowak - stosowna ustawa mówi o zapisach, że las jest ogólniedostępny, tu są działki ogrodzone. Zostawmy gospodarkę leśną tam gdzie są rzeczywiście lasy.
-    p. I. Hernik - podkreśla, że p. Nowak ma pełne kwalifikacje do prowadzenia takich prac, mogą wystąpić różnego rodzaju pomyłki. Plan z 1997r został zatwierdzony przez Wojewodę to wszelkie zmiany mogą być ze zgodą Urzędu Wojewódzkiego. Ustawa określa kiedy może dokonana zmiana planu. Obowiązuje praworządność. Ustawa określa kierunek postępowania.  Zrobiłem doniesienie w tej sprawie do Urzędu Wojewódzkiego jako naruszenie przepisów przez Urząd Miejski w Puszczykowie.
Pan Hernik omówił także zapisy ustawy  określającej  procedurę sporządzania planu urządzania lasów. Zaznacza, że będzie oczekiwał na na zajęcie stanowiska przez Urząd Wojewódzki. Proponuje też, poczekać na taką decyzję radzie Miasta.
-    p. Tabędzka - sprawa tego planu była okryta tajemnicą.  Dowiedzieliśmy się o niej przypadkowo i wtedy powstają pytania
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - każdy plan podlega zatwierdzeniu przez Wojewodę i ten projekt zostanie również skierowany do Wojewody. Czy sądzi Pani, że myśmy tej sprawy nie konsultowali z Urzędem Wojewódzkim. Ten projekt będzie skierowany do Wojewody.. Poczekajmy na decyzję Wojewody.
-    p. Rapalska - proszę o taki dokument.
-    p. Rzepczyński - ponieważ  pan Burmistrz mówił o zaufaniu, o pracy zacytuję protokół z sesji z roku 2002 Zacytowano wypowiedzi Pana Banacha. Odnośnie działki przy ul. Mazurskiej Pan Burmistrz nie do końca przestrzega, albo może wręcz nie przestrzega przepisów prawa jeżeli przystępuje do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu bez zgody Wojewody. Jak my mamy mieć zaufanie do osoby, która nie wykonuje rzeczy zgodnie z prawem.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - czytanie miedzy wierszami jest złą cechą ponieważ nie widzę sprzeczności pomiędzy jednym a drugim stwierdzeniem odnośnie ul. Mazurskiej. Trzeba występować do Wojewody o wyłączenie terenu z  produkcji leśnej.. Taką decyzję wydał Wojewoda w stosunku do planu o którym mówiła Pani radna Tabędzka. Wojewoda wyraził zgodę na ewentualna zmianę i wyłączenie z produkcji leśnej oraz przeznaczenie na zabudowę obiektami mieszkalnymi pewnego obszaru, bodajże 8 tys. m w stosunku do 30 tys. m całego obszaru. I dlatego też proszę nie wyciągać wniosków z tego co nie jest napisane.
-    p. Bekas - wnoszę o zamknięcie tej części obrad i zarządzenie przerwy.
-    p. Tabędzka - co się stanie z pieniędzmi, 5 tys. jeżeli Wojewoda nie zatwierdzi planu.
-    Burmistrz Miasta - poczekajmy na decyzje Wojewody.
-     
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.
Po przerwie.
Podjecie uchwał.
1)    w sprawie Statutu Miasta.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel przedstawił wprowadzone ustawami zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Omówił w skrócie obowiązujące w tej mierze przepisy prawne, oraz zapisy zawarte w uchwale. Poinformował o spotkaniach Komisji Statutowej w tej sprawie.
W omówieniu Statutu i jego poszczególnych zapisów wniesiono uwagi::
ˇ    § 4 - propozycja dodania "zasady używania herbu, flagi miasta"
w głosowaniu (15 za; jednogłośnie poprawkę przyjęto)
ˇ    § 6 - propozycja wprowadzenia tytułu "zasłużony dla miasta Puszczykowa"
-    Radca prawny G. Tracz nie zgłasza uwag.
oraz dodanie "że tryb i zasady przyznawania tych tytułów określi Rada Miasta w odrębnej uchwale"
W tym miejscu salę opuściła  radna Pani Tabędzka .
W głosowaniu (14za; jednogłośnie).
ˇ    § 24.1. ust. 5a   Przewodniczący Rady przedstawił w tej sprawie wnioski omawiane na Komisji Statutowej. Przewodniczący Rady proponuje: by przy projekcie uchwały Burmistrz Miasta podał wykaz osób, które miałyby być zaproszone na sesję. Proponuje w § 20 ust.1 dodać "listę osób zaproszonych".
-    p. Rzepczyński -  Uważam, że jestem za dopisaniem do § 20 "listę osób zaproszonych", proponuję utrzymać zapis pkt. 5a.
-    M. Thiel - osobom zaproszonym jest poświęcony specjalny ust. § 24.
-    p. K. Jopek - jestem przeciwny. Przykład dzisiejszej sesji daje przykład. Dyskusja trwała ponad 2 godziny i na jakiej podstawie komuś  z mieszkańców można by było zarzucić, że nie są zainteresowani planem urządzenia  lasu.  Jak można udzielić głosu jednemu a drugiemu nie..
-    p. Rapalska -  jeżeli nie będzie w zawiadomieniu jakiegoś punktu to jak zaprosimy mieszkańców. Projekty przechodzą przez Komisje. Proszę by radny z komisji mógł prosić Przewodniczącego Rady o dopuszczenie do głosu innych osób..
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - taki projekt był rozważany na komisji statutowej, komisja tego nie przyjęła.
-    p. Rudzińska - w głosowaniu tego wniosku było (2 na 2). Moje siedzenie tutaj wiąże się z protestami mieszkańców przeciw stacji paliw, my nie zostaliśmy wysłuchani mimo próśb i cały czas będę walczyć o to by taka możliwość była.
-    p. Jopek -  jakimi kryteriami ma się kierować przewodniczący udzielając głosu tylko wybranym mieszkańcom. Sprawa ta powinna dotyczyć konkretnych uchwał.
-    p. Jankowska - zgłaszałam ten wniosek, nie rozgrywała się sprawa o mieszkańców. Na sali może pojawić się osoba np. jakiś specjalista, osoba wyższa rangą np. minister. Może to być osoba, która udzieli nam bezpośrednich wyjaśnień. Jeśli pan przewodniczący nie czuje się na siłach aby decydować samemu o tym, aby udzielić głosu  osobie nie będącej radnym proponuje zapis  "że Rada na wniosek radnego, może udzielić głosu".
-    p. Bekas - za organizację obrad sesji odpowiada Przewodniczący. Radni mają pole do popisu na komisjach i mogą przekazać Przewodniczącemu  prośbę o zaproszenie kogoś na sesję. Uważam, że powinno to być tak, że pan przewodniczący udziela głosu każdemu, tylko taka osoba powinna być przez radnego lub przewodniczącego komisji zgłoszona i w jakis sposób zarekomendowana.
-    p. Jopek - wnoszę o dopisanie § kto przygotowuje listę gości.
-    p. Ornoch Tabędzka - przychylam się do pozostawienia zapisu pkt. 5a. Nie wszyscy przychodzą na komisję.
-    p. Jopek - jestem przeciwny takiej sytuacji. Nie ma chyba drugiej takiej rady. Na sesji Rady Powiatu chcieliśmy się wypowiedzieć na temat szpitala i nam nie pozwolono.
-    p. Rapalska -  z uwagi na termin doręczenia materiałów na sesje, radni nie będą mieli możliwości zgłoszenia osób do zaproszenia.
-    p. Tabędzka - czy osobie która będzie zaproszona, będzie zapewnione udostępnienie głosu
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - tak. W ust. 11 § 24  jest odpowiedni zapis.
-    p. Bekas - Jeżeli uchwała nie przejdzie przez komisję, można ją zdjąć z porządku obrad.  Są dwa wnioski i można je głosować.
-    p. Jopek - wnoszę o głosowanie wniosku Pana Przewodniczącego
-    p. Jankowska - nie widzę przeszkód bym mogła brać na siebie odpowiedzialność  za udzielanie mieszkańcom głosu w sprawach istotnych dla miasta.
-    p. Balcerek - to jaką role w Radzie będą spełniali radni
-    p. Jankowska -  decydują
-    p. Rzepczyński - radni są po to by wysłuchać mieszkańców i potem decydować
-    p. Bekas  zacytował zapisy ustawy w tym względzie. Propozycja Pana Przewodniczącego wyczerpuje ten zapis. Wnoszę o zamknięcie dyskusji. Proponuję głosować.
1 wniosek - uzupełnienie § 20 ust.1
2 wniosek - zapis ust. 5a z rozszerzeniem przez Pana Rzepczyńskiego.
- Przewodniczący Rady M.Thiel odczytał zapis wniosku 1 tj. § 20 ust.1 po uzupełnieniu.
W głosowaniu (14 za; przeciw 0; wstrzym. 1)
- Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku 2 tj. zapis ust.5a z uzupełnieniem
W głosowaniu (7za; 7 przeciw; 1 wstrzym.)
Przewodniczący Rady informuje, że wniosek pierwszy został przyjęty.
Radni: M. Rzepczyński, I. Jankowska, M. Tabedzka, H. Rapalska, U. Rudzińska, wnoszą o zapisanie, że głosowali za przyjęciem wniosku drugiego.
ˇ    Rozdział 15 - pozostaje skreślony.
W głosowaniu (15za) wniosek przyjęty.
ˇ    w § 4 uchwały - dopisać "i podlega ogłoszeniu w informatorze Echo Puszczykowa"
w § 2 pkt. 3 uchwały - zmiana Nr uchwały z 102 na 104
 
W głosowaniu uchwały w sprawie Statutu Miasta (10za; przeciw 2; wstrzym.3) uchwała została przyjęta.
 
-    p. Rzepczyński - oświadcza, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały.
Przewodniczący Rady złożył podziękowanie członkom Komisji Statutowej i tym radnym, którzy przy tym współpracowali.
 
2)    projekt uchwały Nr 52/03/IV w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
-    Radca Prawny G. Tracz - omówiła projekt uchwały oraz omówiła obowiazujące w tej kwestii przepisy prawa.
-    Przewodniczący  Komisji Statutowej informuje , że komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwał,
-    p. K. Jopek - do tej pory pełniła tą funkcję komisja Statutowa. Proponuje by sprawą zajęła się komisja Statutowa
-    Przewodniczący Rady informuje, ze rada będzie wybierała ławników na sesji w m-cu październiku. Nie zgłoszono innych wniosków.
-    p. I. Jankowska - w § 1 dopisać "Radzie Miasta"
W głosowaniu (15 za) jednogłośnie uchwała została podjęta.
 
3)    projekt uchwały Nr 53/03/IV w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - omówił projekt uchwały podkreślając,. konieczne jest zabezpieczenie środków na spłatę gm. Mosinie  oraz należności za wykup dróg. Są złożone wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o wykup gruntów i być może, że będzie zmiana przepisów w tej mierze. Burmistrz Miasta poinformował, że zostały dokonane przesunięcia po stronie przychodów oraz wydatków w taki sposób, że umniejszona została kwota z dochodów własnych na wykup gruntów, czyli na zapłate odszkodowań i proponujemy zabezpieczenie w postaci kredytu. Pozostałą część kwoty zdjętą z tegoż paragrafu przesunąć na uregulowanie należności z Mosiną. Zaciągnięcie kredytu będzie na ten konkretny cel.
-    p. Bekas - Komisja Budżetowa rozpatrywała uchwałę. Komisja wyraża zgodę na zapłatę kredytu, ale wnosi o szukanie oszczędności w budżecie od 100-150 tys.
W głosowaniu było (3za;1 przeciw). Pytanie czy było odwołanie w tej sprawie i prośba o przyspieszenie odpowiedzi Pana Rzepczyńskimu w sprawie powierzchni gruntów ogółem, która jest na drogi przekazana i czy jesteśmy w stanie przewidzieć co jeszcze nas czeka w tym względzie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przyjmuję sugestię w tym względzie, oszczędności są czynione przez cały czas. Na pismo Pana Rzepczyńskiego jest przygotowywana odpowiedź. Możemy szacować tylko na podstawie złożonych wniosków u Wojewody i Starosty. Większość dróg w Puszczykowie jest zapisanych jako Skarb Państwa.
-    p. Rapalska -  proponuję przenieść tę uchwałę na następną sesję bo nie była ona na Komisji Inwestycji  i Majątku Komunalnego. Były zarzuty, że nie zabezpieczamy Mosinie należności. Jest decyzja Starosty. Czy mamy nie płacić. Jakie mamy wyjście.
-    p. Tabedzka - te sprawy są bardzo trudne . Brakuje mi wielu informacji. Od jak dawna jest ta sprawa. Nie zgadzam się z wyceną rzeczoznawcy.
-    p. Bekas - to jest problem finansowy, a nie majątku komunalnego.
-    p. Balcerek - jest do tego kompetentna komisja budżetu, a nie inwestycji.
-    p. Rapalska - mamy podjąć uchwałę o kredycie. Czy było o tej sprawie wiadomo wcześniej. Proponuję przesunięcie tej dyskusji na następną sesję.
-    p. Jopek - nie rozumiem czy Pani nie zgadza się z decyzją Starosty i mamy nie płacić.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - odwołanie może być rozpatrzone za m-c lub dłużej, kredyt jest celowy i nie może być wydany na nic innego. My kwestionujemy wycenę, odwołujemy się, ale nie mamy żadnych możliwości by nasze argumenty były przyjęte.
-    p. Tabędzka - kiedy sprawa pojawiła się w mieście. Te pieniądze można wygospodarować z budżetu. Wnoszę o odroczenie tej uchwały do następnej sesji.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - przedkładam Radzie do przegłosowania 3 projekty uchwał. Już za grunty zapłaciliśmy ponad 1 mln. zł, chcemy spłacić w całości należności w Mosinie. Proszę o nie odraczanie tej uchwały. Termin płatności mamy 14 dni. Ta sprawa pojawiła się rok temu, teraz pojawiła się decyzja Starosty. Była kwota 1.700tys. z budżecie, ale jest jeszcze kwota do zapłaty Mosinie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - nie widziałem potrzeby kierować tej sprawy do Komisji Inwestycji. Ponieważ ta sprawa dotyczy zaszłości a nie bieżących spraw natury inwestycyjnej naszego miasta.
W głosowaniu (9za; 6 przeciw) uchwała przyjęta.
-    p. Balbierz wnosi o zapisanie, że głosował przeciw, p. Jankowska, p. Rapalska, p. Tabedzka, p. Rzepczyński. również.
-    P. Kociemba i p. Thiel - wnoszą o zapisanie, ze głosowali za przyjęciem uchwały.
 
4)    projekt uchwały Nr 54/03/IV - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - omówił projekt uchwały, uzasadniając konieczność jej podjęcia rozliczeniem się z Mosiną z tytułu budowy wspólnej oczyszczalni ścieków. Podkreśla, że w miesiącu lipcu Puszczykowo spłaciło pierwszą transzę w wysokości 100 tys. zł. z środków własnych budżetowych.
-    M. Thiel - Komisja Statutowa nie wnosi uwag
-    P. Bekas - Komisja Budżetowa (2 głosy za, 2 przeciw). Komisja zwraca uwagę, że jest zmiana tej uchwały na wniosek RIO
-    M.Thiel - pozwolę sobie zaznaczyć, że zostały naprawione zgodnie z życzeniem RIO zapisy dotyczące upoważnienia do zaciągnięcia kredytu
-    p. Rzepczyński - RIO zakwestionowało zapis § 1. Uchwała została zakwestionowana, że nie było tej kwoty wprowadzonej do budżetu.  Odczytano zapis uchwały RIO.
-    Radca Prawny G. Tracz - zaznacza, że należałoby przeczytać dalszy akapit uzasadnienia RIO i wyjaśniła zapisy zawarte w tej uchwale.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - odniósł się do zapisów uchwały RIO oraz przedstawił informację dot. mocy prawnej uzasadnienia uchwały.
-    p. Jankowska - zwracałam uwagę, że kwota kredytu powinna być zamieszczona w budżecie. Zwracałam uwagę, że jest to naruszenie ustawy o finansach publicznych. Zapis powinien być wprowadzony w kwocie kosztorysowej.  RIO nie podważyło tylko kosmetycznych uwag, ale merytorycznie. To myśmy zwracali uwagę, a mimo to 8 radnych podjęło taką uchwałę. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że za tą uchwałą nie głosowałam ani ja, ani pan radny Balbierz, ani pani radna Chojnacka, ani pani radna Rudzińska, radny Rzepczyński i pani radna Rapalska Kaczmarek. Pani radna Ornoch Tabędzka była nieobecna.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - po raz pierwszy jest tak, że RIO uważa, że te środki należy wprowadzić do budżetu. Przez poprzednie 3 kadencje było inaczej. Ostatnia pożyczkę którą braliśmy zeszłego roku z WFOŚiGW, najpierw była podjęta uchwała, potem podpisana umowa z WFOŚ i dopiero można było wprowadzić tą kwotę do budżetu. Widocznie nastą[piła zmiana przepisów.
-    P. Bekas - zacytował art.60 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który jednoznacznie mówi, że to wójtowi gminy przysługuje wyłącznie prawo zaciągania zobowiązań.
-    P. Tabędzka - Panie Burmistrzu, każdy może robić błędy, ktoś kto robi błąd musi się przyznać. Tłumaczenie radczyni podważa moje zaufanie do pani radczyni jak i sposobu przygotowania uchwał.
-    P. Bekas - składam wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego.
W głosowaniu (15za ) wniosek przyjęto
-    p. Jankowska - czy uchwała jest związana z niedoborem w budżecie.
-    p. Skarbnik - budżet się równoważy więc nie ma mowy o niedoborze. Budżet się równoważy przychodami, które są wykazane w załączniku nr 4 do  uchwały dotyczącej zmian w budżecie.
-    M.Thiel - przypomniał zasady głosowania imiennego.
W głosowaniu imiennym projektu uchwały Nr 54/03/IV
1.    Balbierz Stanisław - przeciw
2.    Balcerek Andrzej - za
3.    Bekas Piotr - za
4.    Chojnacka Maria - wstrzymuje się
5.    Jankowska Iwona - przeciw
6.    Jopek Krzysztof - za
7.    Kociemba Wojciech - za
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - przeciw
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna 0 przeciw
10.  Ratajczak Maria - za
11.  Rudzińska Urszula - przeciw
12.  Rzepczyński Marcin - przeciw
13.  Szafarkiewicz janusz 0 za
14.  Thiel Michał - za
15.  Wojtkowiak Zygmunt - za
W wyniku głosowania ( 8 za, 6 przeciw, 1 wstrzym.) uchwała została przyjęta.
5)    Projekt uchwały nr 55/03/IV w sprawie zmian
-    Skarbnik Miasta - omówiła projekt uchwały podkreślając, że zmiany dotyczą w szczególności dwóch poprzednich uchwał, tzn. wysokości środków na wykupy nieruchomości pod drogi i zwiększenia środków na inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do uchwały.
-    p. Bekas - Komisja Budżetowa wysłuchała wyjaśnień p. Skarbnik dotyczących tej uchwały. W głosowaniu projektu -  (2 za; 1 przeciw; 1 wstrzym.)
-    p.  M. Thiel -  Komisja Statutowa nie wnosi zastrzeżeń.
(W tym miejscu alę opuściła radna I. Jankowska)
W głosowaniu (9za; przeciw1; wstrzym. 4) uchwała została przyjęta.
 
6)    projekt uchwały Nr 56/03/IV w sprawie wskazania kandydatów do wojewódzkiej i powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych
-    radca prawny G. Tracz - omówiła projekt uchwały oraz przedstawiła przepisy prawne obowiązujące w tym zakresie.
(W tym miejscu na salę wróciła radna I. Jankowska.)
-    p. Rudzińska - Komisja Zdrowia zapoznała się z wnioskiem Starosty.
 Komisja proponuje:
do Rady Woj. - Z. Wojtkowiak
do Rady Pow. - M. Chojnacka
Kandydaci wyrazili zgodę.
W głosowaniu projektu uchwały z uzupełnieniem kandydatur według wniosku Komisji Zdrowia  (13za; przeciw 0; wstrzym. 2) uchwała została przyjęta.
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy.
Lista wiadomości