Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 12/03/IV z sesji Rady Miasta Puszzykowa w dniu 28.10.2003r.(część I)

Protokół Nr 12/03/IV
  z sesji Rady Miasta Puszzykowa
w dniu  28.10.2003
 część I
 
Godzina rozpoczęcia sesji : 16.10
Godzina zakończenia sesji: 20.30
 
I. Otwarcie sesji
-    Przewodniczący Rady M.Thiel powitał zebranych na sali, stwierdził quorum radnych i stwierdził, że wobec powyższego Rada jest władna do podejmowania uchwał.
II.    Przyjęcie porządku obra
Wobec braku sprzeciwu, Przewodniczący Rady stwierdza, że porządek obrad został przyjęty.
III.    Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 09.09.03
Przewodniczący Rady M.Thiel informuje, że wobec złożonych wniosków o uzupełnienie protokołu i konieczności ustosunkowania się do nich, proponuje przyjęcie tego protokołu na sesji następnej. Nie zgłoszono sprzeciwu.
IV.    Uroczyste wręczenie zaświadczeń członkom Młodzieżowej Rady Miasta Puszzykowa.
-    Przewodniczący Komisji Wyborczej Michał Janaszek odczytał skład  Młodzieżowej Rady Miasta Puszczykowa wyłoniony w wyborach. Członkom tej Rady wręczono zaświadczenie o wyborze. Gratulacje wybranym złożyli: Przewodniczacy Komisji Wyuborczej M.Janaszek, Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel i Burmistrz Miasta. Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że pierwsze spotkanie członków MRM odbędzie się w dniu 08.11.br o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Podziękował też za pracę członkom Komisji Wyborczej.
V.    Prezentacja, zaproszonych na sesję, kandydatów na ławników do sądów powszechnych
-    Przewodniczący Rady M.Thiel  poinformował o ilości zgłoszonych kandydatów oraz przedstawił procedurę wyborczą.  Poinformował również, że zespół opiniujący kandydatów stwierdził, że wszyscy kandydaci spełniają wymogi formalne, z wyjątkiem jednego, który z racji przekroczenia kryterium wieku sam złożył rezygnację z kandydowania. Stwierdził, że radni zostali zobligowani do zapoznania się z ankietami złożonymi przez kandydatów. Prosi by kandydaci, jeżeli mają taką wolę, w kilku słowach dokonali prezentacji swojej osoby, informuje też, że nie ma możliwości zadawania pytań kandydatom.
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:
-    Iwonę Jankowską
-    Janusza Szafarkiewicza
-    Marcina Rzepczyńskiego
Przewodniczacy Rady M.Thiel, wobec braku sprzeciwu, stwioerdza, że Komisja Skrutacyjna została wybrana w w/w składzie.
Przewodniczący Rady M.Thiel kolejno wyczytywał kandydatów, którzy w kilku zdaniach przedstawiali swoją sylwetkę.
Wyczytane nazwiska kandydatów: W.Madajewski, D.Chrempińska,  M.Dahlke, H.Hirsch Balcerek,  J.Kaczmarek, W.Kaczmarek, I.Konefeld Klepacka, K.Kostrzewski, E.Miszewska Muth, P.Strojny,  D.Szymkowiak, W.Wawrzyniak,  Bożena Węcławaik,  E.Wróblewska - nieobecna , M.Bekas - nieobecna, E.Każmierczak, W.Kusz, I.Lewandowska - nieobecna, L.Łaniecki, A.Łuś, M.Nagengast, D.Nowak, G.Ozorowska, B.Pawlicka Michałowska, M.Ratajczak - składa rezygnację z kandydowania, T.Rochowiak, G.Stefaniak, P.Wilk, S.Wojciechowska, E.Wolińska - nieobecna, D.Zabłocka.
-    Przewodniczacy Komisji Skrutacyjnej J.Szafarkiewicz poinformował o zasadach głosowania tajnego.
Radnym wręczono karty do głosowania tajnego, oddzielne dla kandydatów do poszczególnych sądów.
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady  M.Thiel zarządził 10 minut przerwy w celu przeliczenia głosów.
Po przerwie:
-    Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił nazwiska wybranych kandydatów na ławników:
-    do Sądu Okręgowego - D.Chrempińska, K.Kostrzewski, E.Muth Miszewska, H.Hirsch Balcerek, M.Dahlke.
-    do  Sądu Okręgowego w sprawach z zakresu prawa pracy: W.Madajewski
-    do Sądu Rejonowego zarządzono II turę wyborów wobec uzyskania przez 3 kandydatów tej samej ilości głosów. Po ponownym tajnym głosowaniu Komisja odczytała kandydatów do Sądu Rejonowego w osobach: M.Bekas, L.Łaniecki, A.Łuś, T.Rochowiak, E.Wolińska,  G.Stefaniak, B.Pawlicka Michałowska, P.Wilk.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel pogratulował wszystkim wybranym.
1) Odczytano uchwałę  rady Miasta w sprawie wyboru ławników.
 
VI. Podjęcie dalszych uchwał.
 
2)  projekt uchwały nr 69 w sprawie zmiany uchwały Nr 27/03/IV z dn. 30.12.2002 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2003-11-16
-    Przewodniczacy Rady M.Thiel -  zanim udzielę głosu pani Skarbnik pozwolę sobie ze strony Komisji Statutowej stwierdzić, że w tym nagłówku jest błąd, mianowicie należy skreślić w nagłówku, ostatnie wyrazy tj.  "oraz § 28, ust.2 i 9 ustępu 3 pkt 4 Statutu Miasta Puszczykowa" To już są paragrafy nieaktualne, pochodzące z poprzedniego Statutu, a w obecnym Statucie już tych przepisów nie ma. Kończy się zatem nagłówek na pozycji 148, nawias, kropka. Potem biegnie dalej: "Rada Miasta uchwala co następuje..." Proszę o zabranie głosu p. Skarbnik.
-    Skarbnik Miasta p. J. Gielniak - Proszę państwa, myślę, że jak zwykle objaśnienia są w pełnej szczegółowości do każdego paragrafu, wobec tego nie byłoby sensu, żebym powtarzała tutaj po prostu wszystkie te historie. Może wyjaśnię tylko, dlaczego państwo otrzymali drugą wersję tejże uchwały. Otrzymaliśmy 17.10. pismo, które od Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej o 30 tys 138 zł z uwagą, że stosowną zmianę należy wprowadzić do planu w miesiącu październiku. Korzystając z tego właśnie, że sesja odbywa się dzisiaj uważaliśmy za stosowne, żeby jeszcze dzisiaj tę poprawkę na dzisiejszej sesji do tej uchwały włączyć. I druga zmiana to wyjaśnienie, w poprzedniej uchwale dotacja, jaką otrzymaliśmy z Powiatu na wybudowanie drogi, ścieżki rowerowej, wykazaliśmy w § 231 jak zresztą mówi pismo Starostwa Powiatowego, było to przedmiotem wyjaśnień ze Starostwem i potem okazało się, że ma to być w § 232, ponieważ § 231 to jest paragraf występujący w Starostwie, a nie u nas. W związku z tym są dwie poprawki, które zostały wprowadzone do uchwały, w związku z czym państwo otrzymaliście drugie wydruki. Jeśli byłyby jakieś pytania to służę uprzejmie.
p. Thiel - Proszę uprzejmie- Komisja Budżetowa.
-    p. Beka - Przewodniczacy Komisji Budżetu i Finansów  - mieliśmy takie 3 uwagi. Pierwsza uwaga to była, dotyczyła zmniejszenia dochodów o 325 tys.- prosiliśmy o uszczegółowienie gdzie to jest, jaka to jest powierzchnia itd., jest to uszczegółowione w tej chwili w materiałach. Druga sprawa to była sprawa wyjaśnienia kwoty w § 43.00, wyjaśnienia kwoty 9 tys. 910 zł co też jest wyjaśnione. I trzecia sprawa, to była, w której mieliśmy wątpliwości, to była kwota zwiększonych wydatków 15 tys. na kulturę z prośbą, żeby tym zajęła się i rozpatrywała Komisja Kultury, ale to myślę, że przewodniczący Komisji Kultury w tej sprawie się wypowie. Komisja głosowała- na 3 obecnych 2 było za, 1 osoba się wstrzymała, co było związane miedzy innymi z tymi uwagami.
-    p. Thiel - Dziękuję czy są uwagi? Proszę bardzo.
-    p. Kaczmarek- Rapalska - Ja mam takie pytanie, Panie Przewodniczący. Ponieważ w dziale 710 jest bardzo duża zmiana, dotyczy ona tematyki jakby, którą zajmuje się komisja, której jestem przewodniczącą, czyli Komisja ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury i chciałam się dowiedzieć, dlaczego komisja o tym fakcie nie została powiadomiona, żeby po prostu mogła na komisji podyskutować na ten temat?
-    p. Burmistrz J.Napierała -  - To znaczy dyskusja bym powiedział, nic by nie wniosła z tego względu, ze zaangażowanie prac urbanistycznych jest takie jakie jest i te pieniądze nie będą wydane. A to w wyjaśnieniach jest przedstawione, dlaczego takie jest małe zaangażowanie. Praktycznie możliwości wydania tych pieniędzy w tym roku nie ma.
-    p. Kaczmarek- Rapalska - Ja zapoznałam się tutaj z wyjaśnieniem. I w takim razie mam takie pytanie jeszcze jedno. W ogóle ja chciałam powiedzieć ile ta zmiana wynosi,  jest to zmniejszenie jakby budżetu na plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjne i kartograficzne o 100 tys., czyli jest to 40% całkowitej kwoty. Czyli nie jest to zmiana kosmetyczna, tylko bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o budżet roczny. I w wytłumaczeniu dlaczego taka zmiana nastąpiła jest napisane tutaj takie uzasadnienie: "ze względu na zmianę przepisów nie będzie wykonany w 2003r. planowany zakres prac dotyczących planów zagospodarowania i opracowań kartograficznych". Ja bym się chciała dowiedzieć jakie przepisy się zmieniły na tyle, że uniemożliwiły właśnie wykonanie tego planowanego zakresu prac.
-    p. Burmistrz J.Napierała - - zmieniły się przepisy właśnie co do wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego i z tego powodu te prace zostały wstrzymane. Nastąpiło to 11.07.
-    p. Kaczmarek- Rapalska - ale w tych przepisach nic się takiego drastycznego nie zmieniło, co uniemożliwiłoby planowanie. Była pewna ciągłość przepisów jeżeli chodzi o planowanie urbanistyczne. Wiem, że miasta i gminy wprowadziły ciągłość w tym planowaniu i nowa ustawa o planowaniu przestrzennym znana była, wyjątkowo jak na nasze tutaj polskie warunki, prawie pół roku przed jej uchwaleniem, w związku w czym uważam, ze taka ciągłość planowania powinna być wprowadzona. Tym bardziej, że jako Rada podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do 6 planów zagospodarowanie i ten pierwszy plan, czyli plan północna część Puszczykowa, już część planistyczna została rozpoczęta i ona została przerwana. A nie przystąpienie do tych planów i niekontynuowanie ich w przyszłym roku, kiedy te plany przestaną być ważne, po prostu narazi miasto na dosyć duże kwoty związane w wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy jeśli takich planów nie będzie. I dlatego ja jestem troszeczkę, powiem szczerze, zaniepokojona, znaczy w ogóle niewykonaniem planów, te które miały zostać rozpoczęte, czy kontynuowane w tym roku. Wydaje mi się, że żadna przeszkoda jakby nie zaistniała, ponieważ przepisy jakby były... Znaczy, przepisy obowiązywały, jeśli np. chodzi o opłaty za... Bo ja rozumiem, że ewentualnie można tutaj dochodzić sprawy odpłatności za opracowania geodezyjne i kartograficzne, jakie ponosi gmina. I akurat to w starej i nowej ustawie nie zmieniło się, czyli i w starej i nowej ustawie za te opracowania płaci miasto, czyli organ zlecający wykonanie planów, a pozostałe rzeczy dotyczące płatności za plany praktycznie w jednej i w drugiej ustawie są identyczne.
-    p. Thiel - Czy pan Burmistrz chce się ustosunkować?
-    p. Burmistrz - Pani mecenas w tej kwestii na początek.
-    p. Tracz  radca prawny - - To znaczy ja nie wiem na jakim etapie zaawansowania są poszczególne plany, ale generalnie rzecz biorąc przepisy przejściowe nowej ustawy o planowaniu przestrzennym zawierają taki wymóg, by w sytuacji gdy Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego i został sporządzony projekt to dalsze postępowanie planistyczne na podstawie przepisów starej ustawy, czyli zakończenie tej całej procedury możliwe jest tylko wówczas, jeżeli przed wejściem w życie nowej ustawy o planowaniu zostało... Po prostu Burmistrz, organ wykonawczy zawiadomił o terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. I to jest właśnie ta istotna przeszkoda, która uniemożliwiła dokończenie procedury planistycznej w odniesieniu do wszystkich tych planów, aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o stan faktyczny, no to nie będę się wypowiadała. Natomiast taką przeszkodą prawną, która uniemożliwia kończenie tej procedury, tak, że takiej ciągłości to właściwie ustawodawca tutaj nie zagwarantował. Są pewne ograniczenia i to jest jedno z tych istotnych ograniczeń, tak, że w stosunku do tych projektów, które... Co do których nie zdążono zawiadomić o terminie wyłożenia z różnych przyczyn, być może projekt nie nadawał się jeszcze, czy nie został do końca sporządzony, dopracowany, nie na mowy o zakończeniu procedury planistycznej na podstawie starych przepisów.
-     p. Kaczmarek- Rapalska - To ja mam jeszcze jedno pytanie: dlaczego w takim razie nie zaczęto sporządzać planów zagospodarowania w oparciu o nową procedurę? Bo przecież nie jest to niemożliwe.
-    p. Burmistrz  J.Napierała - - Akty wykonawcze do ustawy, która weszła w życie 11.07. ukazały się z bardzo dużym opóźnieniem i w związku z tym uważam, że nie było w ogóle żadnych szans na to, żeby w tym roku rozpocząć prace w takim zakresie ażeby te pieniądze można było, po prostu, na ten cel spożytkować. Tutaj pani mówiła też, że jest ciągłość, nie ma ciągłości, jak już powiedziała pani mecenas. Po prostu ustawa przerwała w pewnym momencie realizację planów, po prostu prawo realizacji tych planów dalej. A kwestia jeszcze jest jedna, bo wcześniej jeszcze pod działaniem starej ustawy były ciągle wątpliwości na jakich dokumentach można przygotowywać plan zagospodarowania przestrzennego. Czy to muszą być pełne mapy podstawowe, czy to mogą być po prostu uproszczone i w związku z tym te wątpliwości były przez właściwie cały czas trwania tej poprzedniej ustawy. Ja nie widzę tutaj żadnej nielogiczności w postępowaniu, ponieważ wykonanie planu dla dolnego Puszczykowa, przede wszystkim wymaga pierwszej rzeczy: aktualizacji studium. Bo teraz ustawa po prostu mówi jednoznacznie, że trzeba zaktualizować studium uwarunkować do planu zagospodarowania przestrzennego, a dopiero potem przystąpić do planu. I w związku z tym najpierw musi nastąpić aktualizacja studium, a dopiero potem będzie mogła być realizacja zmian planu.
-    p. Thiel - Dziękuję. Czy jakieś są jeszcze następne uwagi? Proszę bardzo.
-    p. Kaczmarek- Rapalska - To wyjaśnienie pana Burmistrza nie do końca, że tak powiem, satysfakcjonuje mnie, ponieważ jeśli chodzi o plan Puszczykowo Północ wiem, że zostały wnioski do tego planu zebrane na początku roku i do połowy roku, zanim nie nastąpiła zmiana przepisów można było ten plan robić, kontynuować i doprowadzić do momentu wyłożenia tego planu przed zmianą ustawy. I w tym momencie uważam, że te pieniądze mogły zostać akurat na ten plan wydane, ponieważ tutaj zmiana przepisów nastąpiła na tyle późno, że przez pół roku ta procedura planu mogła iść, a ona, z tego co wiem, oprócz zebrania wniosków w ogóle nie została rozpoczęta procedura.
-    p. Burmistrz -słowo jeszcze w tej kwestii.  Pozwolę sobie przypomnieć kłopoty, jakie są w tej chwili z uchwaleniem planu na Niwce, a zakres, czy obszar, jaki obejmuje plan na Niwce jest jedną częścią, 0,1 może 0,2 terenu, który tutaj miał być na planie północnym. Dlatego też stwierdzenie pani, że to można było przez pół roku po prostu przygotować do takiego stanu, żeby wyłożyć to ja mam duże wątpliwości. Ale jeszcze mam taką jedną propozycję, Panie Przewodniczący: Urząd Miasta przygotuje odpowiedź taką, bym powiedział, szczegółową, dlaczego nie można było właściwie tych planów realizować i dlaczego te pieniądze nie zostały wydane. Po raz pierwszy spotykam się z tym, że nie wydanie pieniędzy jest grzechem.
-    p. Thiel - Dziękuję uprzejmie. Czy jeszcze pani ma coś nowego?
-    p. Kaczmarek- Rapalska - Ja tylko taki, jeszcze jedno tylko zdanie: ja bym prosiła, żeby po prostu takie informacje były wcześniej. To znaczy takie informacje jak na przykład zmniejszenie prawie o połowę tutaj w budżecie pieniędzy tematycznie związanych jakby z pracą komisji, żeby komisja była powiadamiana wcześniej, wtedy tą dyskusję można prowadzić na komisji, a nie na sesji.
-    p. Rzepczyński -  ja mam jeszcze takie jedno pytanie odnośnie zmniejszenia w dziale 757 § 80.70 to jest odsetki i dyskonto od krajowych odsetek, od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek. ja rozumiem, tutaj z objaśnień wynika, ze kredyt, który został przez miasto Puszczykowo zaciągnięty na 1 mln zł, naliczanie odsetek nastąpi od lutego?
-    p. Gielniak - Od lutego 2004.
-    p. Rzepczyński - Ale naliczanie odsetek, czy spłata odsetek?
-    p. Gielniak - O ile sobie państwo przypominacie to w załączniku mówiącym o inwestycjach planowaliśmy 38 tys. na spłatę od tego 1 mln zł. Bank, w którym zaciągnęliśmy ten kredyt odstąpił od pobierania tych odsetek w tym roku to też wpływa na zmniejszenie tego. No i oczywiście zmniejszyły się w ogóle, w stosunku do tego cośmy planowali rok temu prawie, że obsługa długu będzie nas kosztowała powiedzmy. Zmniejszały się systematycznie i zmniejszają się w dalszym ciągu.
-    p. Rzepczyński - ale odsetki są naliczone, tylko spłata zostanie przesunięta na następny rok tak naprawde?
-    p. Gielniak -  ... naliczana jest i będzie to znaczy nawet w tej chwili bank nie przystąpił do... nie ma w tej chwili ani naliczania ani spłaty. Przystąpi do naliczania i spłaty od lutego 2004.
-    p. Rzepczyński -Ja przepraszam, ja trochę nie rozumiem. Bank udzielił mniej więcej w połowie roku, ja już tam nie pamiętam lipiec czy sierpień.
-    p. Gielniak - 2 września dokładnie
-    p. Rzepczyński - Udzielił kredytu w wysokości 1 mln zł i odsetki nalicza od dnia 02.09. czy od lutego?
-    p. Gielniak - Naliczał będzie od września. Naliczał będzie i będziemy je spłacać od lutego. Ale w tej chwili nawet nie mamy od banku żadnych obciążeń, to znaczy bank będzie je naliczał od września, ale otrzymamy kwoty naliczeń w lutym. W tej chwili nie mamy żadnych naliczeń, obciążeń ze strony banku. Bo gdyby naliczył to mielibyśmy zobowiązania. Wobec tego takich rzeczy nie mamy, bo bank nie nalicza tego. Ani nie nalicza, ani nie obciąża, ale wiadomo, że obciążeni będziemy od 2 września, od momentu wpływu tych pieniędzy na konto, Tak mówi umowa.
-    p. Jankowska - Panie Przewodniczący, ja prosiłabym o takie uzasadnienie do tej kwoty 80 tys. na boisko. To było poniekąd na Komisji Budżetu omawiane, ale prosiłabym jednak o uzasadnienie komisji, może przewodniczącego, dlaczego nagle pojawia się inwestycja, pod koniec roku? Czy nie możemy tego przesunąć na następny rok? No bo modernizacja boiska, przepraszam bardzo, zimą? Nie wiem, chyba, że jest jakieś naprawdę uzasadnienie, ja wolałabym się zapytać. Wprowadzamy nową inwestycję praktycznie na listopad, kwota 80 tys., czy na ten cel pozyskano jakieś środki zewnętrzne i stąd ta kwota się pojawia i wtedy to jak najbardziej rozumiem.
-    p. Burmistrz - Postulaty modernizacji boiska piłkarskiego przewijały się przez wnioski Komisji Sportu już wielokrotnie i ponieważ pewną kwotę, mianowicie bodajże 20 tys. zł można zaoszczędzić z tegorocznego budżetu, którym dysponuje Komisja Sportu, poczyniliśmy też pewne oszczędności w administracji i uznaliśmy, że ze względu na to, że stan- że tak powiem- ruchomości naszych dzieci jest kiepski, jest możliwość zmodernizowania boiska, na którym będą się zajęcia odbywały na wolnym powietrzu jeszcze przynajmniej przez miesiąc, a może i przez całą zimą, ponieważ ta modernizacja ma polegać na położeniu nakładki z tworzywa, takie boiska się teraz wykonuje bardzo często, szczególnie w Poznaniu. I w ten sposób będą dzieci i młodzież miały możliwość grać dopóki nie będzie dużego śniegu. Nie ma żadnych przeszkód, jeśli chodzi o kwestię warunków atmosferycznych. Oczywiście, jeżeli warunki nie będą odpowiednie to nawierzchnia nie będzie położona, ale właśnie taki postulat został tutaj zaproponowany państwu.
-    p. Bekas - O ile pamiętam to było wyjaśniane. Jako członek Komisji Sportu przedstawiałem pani radnej na Komisji Budżetowej. Ta sprawa była wyjaśniana. I chciałbym dodać również, że planuje się tam oświetlenie tego boiska, a poza tym będą oszczędności związane z nieziszczeniem w okresie mokrej nawierzchni boiska na terenie MOSiRu, które co roku wymaga później dosyć dużych wydatków i konserwacji, żeby na wiosnę to boisko nadawało się do grania. Z jednej strony nie tracimy pieniędzy na tę konserwację, a drugiej strony przedłużamy okres używania i tego, że możemy dzieci i Klub "Las" i w ogóle piłkarze mają gdzie to robić. I poza tym jest to oświetlenie. Poza tym przypomnę jeszcze pani radnej, że ta nawierzchnia w każdej chwili jest do zdjęcia, do przełożenia w inne miejsce. To nie jest coś co się zamontuje i w razie czego to jest po prostu do zniszczenia.
-    p. Jankowska - Dziękuję. Ja tylko tak chciałabym sugestię taką: ja się oczywiście zapoznałam, zgodnie z sugestią pana przewodniczącego Komisji Sportu, z protokołami Komisji Sportu, no ale nie uważałam, że jest pan osobą, która reprezentuje Komisję w tym momencie, dlatego wolałam zapytać. Jeśli padła odpowiedź, że tak, że to boisko może być wykorzystywane także zimą, to w tym momencie jestem jak najbardziej za tym, za taką inwestycją, nawet pod koniec roku.
-    p. Burmistrz - Czy jeszcze w tej kwestii mogę dodać? Boisko to będzie miało charakter uniwersalny, wszelkie właściwie gry począwszy od siatki, kosza, piłkę nożną mogą być realizowane. Tak, że jak powiedziałem tylko jakiś duży mróz oraz duży śnieg może nie pozwolić na korzystanie z tego boiska.
-    p. Thiel - Dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania są? Uważam wobec tego dyskusję za wyczerpaną. Możemy przystąpić do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały?  W głosowaniu ( 10 za, przeciw 2, wstrzym. 2 ) uchwała została przyjęta.
3) projekt uchwały Nr 70 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT
-    p. Thiel - uchwała w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego oczywiście wiąże się z uchwałą nr 71, która  dotyczy  statutu tego Związku . Jeżeli chodzi o podstawę prawną to sprawdzona jest- nie ma wątpliwości. Czy pan Burmistrz chciałby zreferować?
-    p. Ewicz -. 11 marca Rada Miasta Puszczykowa przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów. Tak na tamten czas nazywało się ten Związek. I od lipca tak jak gdyby to było bez zmian. Czempiń zaproponował, żeby ten Związek miał nazwę własną i stąd ta zmiana, czyli właściwie jest to drobiazg. Ta nazwa własna to: Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt. I w związku z tym było konieczne tę uchwałę zmienić, bo tamta nie zawiera po prostu tej nazwy. I na tym polega zmiana.
-    p. Thiel - Dobrze. Wobec powyższego tutaj nikt nie zgłasza zastrzeżeń do tego projektu.
-    p. Tracz - Jeszcze tylko tutaj w uzasadnieniu, ponieważ przyjęliśmy za Czempiniem. Ponieważ te uchwały są dla wszystkich gmin, które są członkami tego związku przygotowane jednakowe, należałoby tutaj w uzasadnieniu wpisać  miejsce. Piąty wers od dołu uzasadnienia "Uchwały nr..... Rady Miejskiej Czempinia z dnia" wpisać "uchwały nr 31/03 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 11.03.2003", tak jak to jest w § 4 sentencji uchwały.
-    p. Thiel - Zgadza się. Dziękuje bardzo. Wobec tego proszę uprzejmie o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały. W głosowaniu ( 14 za - jednogłośnie uchwała została przyjęta.
4) projekt uchwały Nr71 w sprawie  Statutu ZM" Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT"
-    Przewodniczący Rady M.Thiel  - Proszę państwa  uchwała ta jest związana z tą poprzednią sprawą, mianowicie dotyczy statutu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów. Proszę państwa, tutaj jest jedna zasadnicza kwestia, mianowicie ta uchwała opiera się na art.67 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym  i  w związku z tym musi być podjęta bezwzględną większością ustawowego składu Rady. Czyli ażeby ta uchwała odnośnie statutu została przyjęta, wobec powyższego trzeba 8 głosów "za". Czy pan Burmistrz coś na temat tego statutu mówi? Chcę zwrócić uwagę tylko, że punkty, jakie w tym statucie są zawarte są zgodne z tymi zasadami, jakie obowiązują przy tego rodzaju statutach. Komisja Statutowa nie wnosi uwag.
-    p. Ewicz -. Dziękuję.
-    p. Kociemba - Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt statutu. Jednogłośnie został przyjęty.
-    p. Jankowska - Ja chciałam się zapytać panie Przewodniczący. Jest w § 28 pkt 4 bardzo niebezpieczny zapis, otóż: "jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia uczestników Związku, czyli składki członkowskie, nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku odpowiednio według zasady określonej wcześniej, czyli wg. liczby mieszkańców". Szczerze mówiąc nie wiem, czy nie zakładamy sobie jakiejś szubienicy.
-    p. Tracz -Związek ten tworzą określone gminy, no i ten Związek ponosi pewne straty. Niestety, ale ktoś musi pokrywać te straty. Oczywiste jest, że każda z gmin wolałaby się od tego wymigać, tylko pytanie: czy w ogóle jest sens wtedy współdziałać w tym Związku, no bo jak są zyski to my bierzemy, a jak są straty to my nie bierzemy? No tak chciałby każdy uczestnik Związku. To jest konsekwencja wstąpienia do Związku, że każdy z członków zarówno partycypuje w zyskach, jak również no niestety stratach. Oczywiście kwestia tutaj decyzji Rady, czy taki statut przyjmie. Natomiast jeszcze raz powtarzam: jest to... wynika to z logiki funkcjonowania jakiegoś podmiotu, który ma wykonywać coś, co wiąże się z wydatkami, dochodami i ze stratą.
-    p. J.Szafarkiewicz -  - Bezpiecznikiem na to jest § 30, gdzie uczestnictwo w Związku ustaje w razie wystąpienia uczestnika ze Związku. Czyli po prostu można w razie jakichś dużych strat wystąpić z tego Związku.
-    p. Burmistrz -Proszę Państwa do tego Związku nie mamy ochoty przystąpić, jak to się mówi, z radości, tylko poniekąd z przymusu, ponieważ jednym z celów tego Związku jest przygotowanie właściwie i prowadzenie wysypiska odpadów komunalnych. Jak państwo wiecie, miasto nie ma w tej chwili własnego wysypiska, korzysta w wysypiska koło Kórnika za zasadach ogólnych, że tak powiem i to jest jedyny teren, czy też jedyne wysypisko, które w momencie przystąpienia naszego do Związku i powstania tego wysypiska będzie mogło być dla nas dostępne. A wydaje mi się, że pewne uwarunkowania, które są przyjęte przez pozostałych członków tego- potencjalnego Związku na razie jeszcze, ale w przyszłości przypuszczam, że realnego - należy przyjąć. Bo myślę, ze żadna gmina nie będzie tak do tego dopuszczała, żeby tak działalność prowadzić, żeby powstały straty.
-    p. Bekas - ja jeszcze może pytanie: czy to wysypisko śmieci związane z tą działalnością będzie obsługiwało tylko uczestników Związku, bo wiadomo jak się skończyło w Czmoniu- powstała firma, która po prostu nastawiona na zysk i taki był efekt. Czy to się w tym statucie, czy w jakiś inny sposób przed tym zabezpieczono?
-    p. Burmistrz - To będzie wola tylko, po prostu, uczestników tego Związku. I nie sądzę, żeby po tych doświadczeniach jakie były, czy są w tej chwili np. w Kórniku i również w innych miejscowościach, żeby gminy godziły się na to, żeby np. wysypisko było użytkowane przez inne podmioty i skończyło się bym powiedział, w ciągu krótkiego okresu czasu, a nie służyło gminom dłużej. Takie jest założenie przede wszystkim. Natomiast wola członków tego Związku będzie o tym decydowała. I tu nie ma np. żadnego jakiegoś dodatkowego uprawnienia dla właściciela terenu jakim jest gmina Czempiń. Właściwie traktowani są wszyscy w sposób równy. Być może za jakiś czas będzie przedstawiona jeszcze jedna propozycja przystąpienia do związku w aglomeracji poznańskiej, bo też tutaj taki się rodzi pomysł, żeby miasto Poznań łącznie z powiatem poznańskim przygotowało właśnie kwestie gromadzenia, segregacji, utylizacji odpadów komunalnych. Ale tu właśnie mówi w tej chwili kolega Ewicz, że już nie, tak więc zostaje nam tylko po prostu ten Związek.
-    p. Rzepczyński - Ja mam takie pytanie z ciekawości: wysypisko powstanie w gminie Czempiń, tak? Bliżej Mosiny, czy odległość Puszczykowa od wysypiska jaka będzie?
-    p. Burmistrz - To jest, z tego co się orientuję, mniej więcej na wysokości wysypiska w Srocku Tam korzystaliśmy z tego wysypiska, tylko po lewej stronie drogi, a teraz to wysypisko powstanie po drugiej stronie. W którymś tam momencie po prostu wykorzystaliśmy nasze przydziały- że tak powiem- korzystania z tego wysypiska i dalej już nie możemy z tego korzystać.
-    p. Jankowska - Ja mam jeszcze takie pytanie, może bardziej do pani radczyni prawnej niż  do Rady. W zadaniach Zgromadzenia § 12 pkt 9, jest zapis, że do kompetencji Zgromadzenia należy realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi. I ja mam w związku z tym pytanie, czy zadania zlecone Związkowi będą podlegać na podstawie stosownej uchwały rady gminy za każdym razem, czy mam rozumieć, że ten statut i uchwała, czyli to co jest celem tego Związku, całe kompetencje rada gminy już przekazuje i to jest właśnie to zadanie zlecone. Jak mam rozumieć ten zapis?
-    p. Tracz - To znaczy generalnie rzecz biorąc to tylko chodzi o to, że podobnie jak w gminach rady są organami stanowiącymi, na ogół, bo to jest główne ich zadanie oprócz tych funkcji kontrolnych, tak też w Związku funkcje rady będzie pełniło właśnie Zgromadzenie Związku. W takim znaczeniu należałoby to tutaj rozumieć. Wszelkich kompetencji rady gminy, czyli tych stanowiących i kontrolnych. To będzie zadanie należące do kompetencji Zgromadzenia. Tak by to brzmiało: "do kompetencji Zgromadzenia należy realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi". czyli wszelkich zadań, które Związek będzie wykonywał na zlecenie wszelkich podmiotów, z którymi będzie zawierał umowy.
-    p. Jankowska - Tak, tylko jest tutaj mowa o kompetencji rady gminy, a w Zgromadzeniu nie jest reprezentowana rada, tylko burmistrz, wójt. Stąd troszeczkę tutaj wchodzi w kompetencje. W związku z tym rada gminy powołując, uchwalając ten statut, go akceptując jednocześnie przekazuje kompetencje temu Związkowi, czy dobrze rozumiem?
-    p. Tracz - Nie to nie jest tak. Proszę państwa, generalnie to nie jest przekazanie kompetencji. To jest zupełnie odrębny od gminy podmiot, czyli odrębna osoba prawna. Gmina jest osobą prawną, ma swoje organy stanowiące i wykonawcze. I również Związek ma swoje organy stanowiące i wykonawcze. W skład organów stanowiących, czyli w skład Zgromadzenia Związku ktoś musi wchodzić. Są to wójtowie i burmistrzowie, to już z ustawy. Oni wchodzą w skład tego Zgromadzenia, czyli tego ciała stanowiącego. Taka jest konstrukcja. Tak, że domyślam się, wyczuwam tutaj, że generalnie uważałaby pani, że bardziej logiczne by było, gdyby w skład Zgromadzenia Związku wchodzili radni rad poszczególnych gmin, ale tak nie jest. Bo niektórzy tak sądzą, że być może te funkcje stanowiące powinny wiązać się, powinny wykonywać osoby, które również sprawują te funkcje w ramach gmin. Natomiast nie. Zgromadzenie Związku jest podobnie jak rada gminy- tak analogicznie przekładając to na gminę- organem stanowiącym. W skład tego Zgromadzenia, tak jak radni wchodzą w skład rady gminy, tak w skład tego Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie poszczególnych członków tego Związku.
-    p. Bekas - Czy ja rozumiem...? Bo tutaj chyba ważne są te ostatnie słowa " w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi". ja rozumiem, że my po prostu przystępując do tego , ten statut nas zwalnia... Nas jak nas, ale po prostu Puszczykowo, czy samorząd puszczykowski z utrzymywania wysypiska, po prostu. I w tym momencie, bo to jest w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi. To znaczy ja rozumiem w zadaniach ustawowych naszych na samorządzie, w związku z tym w tym momencie przekazujemy zadanie pt. "utrzymywanie wysypiska" Związkowi i jesteśmy po prostu ustawowo czyści, że tak powiem.
-    p. Thiel - Proszę państwa, boję się, że ta dyskusja nie bardzo ma tutaj już zasadnicze znaczenie w świetle tego, co na ten temat mówi ustawa. A ustawa na temat Związków i porozumień międzygminnych te sprawy reguluje dość dokładnie. I statut jest ściśle z tą ustawą powiązany i według tej ustawy jest skonstruowany. Tak, że nie ma chyba w tej chwili już potrzeby rozważania na ten temat. No można jeszcze to i owo popytać, ale jeżeli chodzi o samą konstrukcję statutu, to ona jest zrobiona, moim zdaniem, prawidłowo, zgodnie z tym co ustawa postanowiła.
-    p. Jankowska - Dlaczego pytam? Gdyż celem działania Związku jest nie tylko utrzymywanie tego wysypiska, tylko działania są szersze, więc cała czystość i porządek. W związku z tym, nie wiem, czy te zadania zlecamy już teraz tą uchwałą? Bo nie jest to jak gdyby jasno określone, szczerze powiedziawszy.
-    p. Burmistrz - Proszę państwa, statut obejmuje jak najszerszy zakres przewidywanych czy ewentualnie działań, które mogłyby ten Związek realizować, natomiast dopiero Zgromadzenie członków tego związku będzie rozstrzygało o tym jaki zakres będzie realizowany. W naszej opinii najważniejszą sprawą, w zasadzie która będzie realizowana na pewno to będzie właśnie zbudowanie i utrzymanie wysypiska. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby np. Związek za nas pełnił te funkcję, tę którą musimy pełnić, mianowicie organizować wywóz odpadów, czy też w ogóle dbać o to z terenu miasta. Bo to by nastąpiła swoista monopolizacja i naruszenie ustawy o wolnej konkurencji. Ale w statucie to się musi znaleźć z tego względu, że jest to po prostu określenie jak najszerszych ram, czy zakresu działania Związku.
-    p. Thiel - Tak dla ciekawości, panie Burmistrzu: czy mamy dane,  czy jakieś inne tutaj zrzeszone związki gminne, czy już przyjęły ten statut, czy my jesteśmy pierwsi? Znaczy inne gminy. Część już przyjęła, tak? On jest jednobrzmiący. Czyli gdybyśmy my chcieli jakieś zmiany wprowadzać, no to mniej więcej się byśmy zachowywali tak jak w stosunku do konstytucji europejskiej, tak? Dziękuję. czy jeszcze jakieś pytania? Czy możemy przystąpić wobec tego do głosowania? Przypominam, że bezwzględna większość ustawowego składu Rady. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały ? W głosowaniu ( 14 za, jednogłośnie ) uchwała została przyjęta
5) projekt uchwały Nr 72/03/IV w sprawie  zaliczenia nowopowstałych ulic do dróg gminnych
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - Proszę państwa, projekt uchwały dotyczy zaliczenia nowopowstałych ulic do dróg gminnych. Ustawa oparta jest na podstawie art.7 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tym artykułem jest opracowana. Jest jedno zastrzeżenie, które Komisja Statutowa wnosi, mianowicie § 3 musi zostać zmieniony, ponieważ uchwała wchodzi dopiero w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Proszę bardzo, kto referuje?
-    p. Burmistrz - Proszę państwa, tutaj zgodnie z przepisami już jest załączona uchwała Zarządu Powiatu, ponieważ zanim rada danej gminy głosuje nad tym, czy zaliczyć dane drogi do dróg gminnych, czy nie to musi być uchwała Zarządu Powiatu i w związku z tym w załączeniu właśnie jest stosowna uchwała Zarządu Powiatu, która spełnia nasze oczekiwania. I na załączonych mapkach są naszkicowane te dwie drogi. Takie trochę mają dziwne kształty, ale tak to w terenie rzeczywiście wygląda. I chciałbym tylko powiedzieć, że grunt już jest miejski, on nie będzie podlegał wykupieniu, ponieważ te kwestie już są uregulowane. W przypadku tego rysunku, jakby z lewej strony, to jest grunt przekazany w formie darowizny na rzecz miasta. Swego czasu rada poprzedniej kadencji podjęła uchwałą o wykonaniu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów, które do tej drogi przylegają i za to miasto otrzymało grunt za darmo. Natomiast na tym prawym rysuneczku jest to grunt, ktory został właściwie wykupiony od właściciela, ale w taki sposób, że została naliczona tzw. renta podziałowa, czyli po prostu w wyniku zmiany planu, który pozwalał na podział nieruchomości o powierzchni ok. 6 ha na działki o ok. 3 tys. metrów każda, wartość jednostkowa tych gruntów wzrosła, w związku z tym nastąpiło (wyrównanie???) należności na rzecz miasta z tytułu właśnie renty podziałowej oraz kosztu wykupu gruntu i miasto pozyskało z tego tytułu około 70-parę tys. zł właśnie jako tą różnicę między wartością  gruntu, a wartością przyrostu tych nieruchomości. Tak, że jak powiedziałem te dwie ulice są już własnością miasta jeżeli chodzi o grunt.
-    p. Rzepczyński - Ja mam takie pytanie: pan Burmistrz tutaj wspominał, ze ta jedna droga, że się tak wyrażę, została przekazana w formie darowizny. Tutaj nie istnieje niebezpieczeństwo, iż właściciel może złożyć wniosek do Powiatu, czy Województwa o odszkodowanie za drogi przejęte? Bo kiedyś była mowa, że tam z tymi darowiznami to nie jest tak jednoznaczne.
-    p. Burmistrz - Darowizna a przejecie bezpłatne. Ponieważ wcześniej była taka sytuacja, że właściciele terenów zrzekli się odszkodowania z tytułu oddanego na drogę gruntu, natomiast tu w tym przypadku jest darowizna, czyli oszacowana jest wartość, po prostu jest darowizna, która nie podlega zwrotowi.
-    p. Thiel - Jeśli nie została odwołana to nie ma powodu. Proszę państwa, czy są jeszcze jakieś kwestie? Proszę bardzo.
-    p. Jankowska - Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie: ponieważ na Starym Puszczykowie mieszkańcy zgłaszają, ze mają różne tam sięgacze i za każdym razem są problemy z numeracją, czy tu już są zamieszkane te ulice, bo tu widzę jakieś zabudowania? Czy jeśli nie, to czy nie należałoby przy tej okazji nadać nazwę ulicy, aby to nie była kolejna Jarosławska nr boczny?
-    p. Thiel - To jest kolejne nasze działanie.
-    p. Burmistrz - taka jest procedura po prostu. Nie można np. nadać nazwy ulicy dopóki nie będzie zapisana ulica do określonego rejestru kategorii gruntów gminnych.
-    p. Thiel - Tak, że to nas czeka. Proszę bardzo.
-    p. Kaczmarek- Rapalska - Komisja ładu Przestrzennego i Architektury pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
-    p. Thiel - Przepraszam, że nie spytałem, ale wydawało mi się to tak oczywiste. dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań? Wobec powyższego pozwolę sobie przedłożyć, z ta poprawką tutaj w § 3, przedłożyć do przegłosowania ten projekt uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 72 W głosowaniu ( 14 "za" - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
6) projekt uchwały Nr 73/03/IV w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
-    Przewodniczacy Radt M.Thiel. -  uchwała dotyczy zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Ten projekt uchwały powstał w oparciu  o ustawę samorządową. W ust. 2 ustawa mówi, ze zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Ten artykuł do tej pory był dosyć obchodzony przez różne gminy, specjalnie nikt się nim nie interesował. Ostatnio zauważyłem dosyć duży trend na powstawanie tego rodzaju, opracowywanie zasad i konsultacji z mieszkańcami. Proszę państwa, na czym ta ustawa się opiera, mianowicie rozróżnia dwie rzeczy: konsultacje, które się przeprowadza w przypadkach przewidzianych ustawami, przepisami obowiązującego prawa. To są tego rodzaju konsultacje, które ta ustawa dana na podstawie której się ją przeprowadza, dokładnie precyzuje co i jak należy robić, ażeby taka konsultacja była. natomiast my mamy do czynienie z w § 2 umieszczonymi konsultacjami, które wypływają w trakcie pracy rady, pracy w ogóle samorządu i kiedy chce rada zapewnić sobie stanowisko mieszkańców i zapytuje czy takie czy inne rozwiązanie mieszkańcom by odpowiadało. Proszę pamiętać o tym, ze konsultacje odróżniają się od referendum tym, że są niewiążące. O ile referendum jest wiążące, konsultacja jest tylko takim wypośrodkowaniem stanowiska mieszkańców i wobec powyższego ona rządzi się nieco innymi prawami. W świetle tego, co zresztą żeśmy sobie na Komisji Statutowo- Prawnej  te rzeczy omawiali, w świetle tego co sprawdziłem w poszczególnych gminach, które już z tego rodzaju uchwałami się uporały, wszystkie konsultacje zmierzają do tego ażeby mieszkańcy wypowiadali się w sposób podobny do referendum, do wyborów, a mianowicie przez odpowiadanie na kartach specjalnych do głosowania na pytania, które są na tych kartach zadane. A pytanie lub ewentualnie pytania, warianty rozstrzygnięć jakie Rada chce przedłożyć mieszkańcom muszą być podjęte w uchwale Rady. I tutaj jest w § 2 ust. 2 jest omówione jak ma wyglądać uchwała, na podstawie której konsultacje mogą być przeprowadzane. Następnie jest sprawa procedury, jak się to ma odbywać- w sposób podobny ewentualnie do wyborów czy do jakichś innych rzeczy. Nie będę państwa zanudzać w tej chwili tymi szczegółami, ponieważ każdy prawdopodobnie się z tym projektem zapoznał. Chce tylko zwrócić uwagę na to, ze nasza Komisja Statutowo-Prawna postanowiła ażeby konsultacją, tym projektem uchwały zajęła się również Komisja Komunikacji Społecznej.  No niestety nie odbyła się,  pomimo wyznaczenia terminu.  Komisja Komunikacji Społecznej i niestety nie przekazała  nam żadnego od tej komisji głosu jak się ustosunkowuje do pewnych merytorycznych spraw tej uchwały. W związku z powyższym pragnę się zapytać, członków przede wszystkim tej komisji, czy ewentualnie życzą sobie, żeby jeszcze na komisji te rzeczy przeglądnąć, czy uważają, że możemy tę uchwałę dzisiaj przegłosować po dyskusji. Zdaje się, że niestety nie ma pani przewodniczącej Komisji komunikacji, ale są członkowie- może by się wypowiedzieli. Proszę bardzo.
-    p. Jankowska - Panie Przewodniczący, ja miałam troszeczkę uwag do tego projektu uchwały, trochę innych rozwiązań, ja myślę, że ciekawych. Ja nie mam tych materiałów przy sobie, gdyż pani Tabędzka mi przekazała, że uchwała nie będzie przedmiotem obrad teraz na sesji w związku z tym możliwe, że zostałam wprowadzona w... Była zapewniona, że tak będzie, w związku z tym ja proszę, żeby jednak przesunąć na następną sesję, ja myślę, że ze spokojem Komisja usiądzie nad tym projektem i go ze spokojem jeszcze raz.
-    p. Thiel - Proszę państwa,  ja tylko pozwolę sobie sprostować błąd, jakie się wkradł w pani informacje. Pani przewodnicząca komisji nie miała żadnego zapewnienia o tym, że ta uchwała miała być zdjęta. Proszę państwa, pani przewodnicząca wnioskowała sama od siebie, że nie ma czasu się tą sprawą zająć. To nie jest stanowisko Komisji i dlatego ja tego zdjąć nie mogłem i nie mogłem się do takiego życzenia. Zastosować.  I z panią niestety przewodniczącą nie rozmawiałem, mimo że rzekomo miała do mnie napisać w tej sprawie, to żadnego listu ani żadnego pisma nie otrzymałem. Ale to nie jest istotne, bo proszę państwa, ja wcale nie nalegam na to, żeby ta uchwała już dzisiaj miała być podjęta. Przecież proszę państwa, zdajmy sobie sprawę, że jeżeli projekt uchwały przychodzi na sesję to nie oznacza, że musi być natychmiast uchwalony na sesji. Weźmy sobie przykład z Sejmu- mamy pierwsze czytanie, drugie, trzecie... Wiec wobec powyższego, jeżeli są jakieś w tej chwili wątpliwości, czy nie należy jeszcze w Komisji komunikacji Społecznej tę sprawę prze... To proszę bardzo- ja jestem na to otwarty, natomiast nie widzę sensu, żeby przekazywać to innym komisjom jeszcze, ponieważ wszyscy radni mogą się spokojnie na ten temat zastanowić i we własnym zakresie potem na sesji się wypowiedzieć. Proszę bardzo.
-    p. Bekas - To znaczy, nie tylko na sesji, ale zapraszam na posiedzenie Komisji Komunikacji Społecznej- można tam dyskutować również. A sądzę, że następna komisja chyba już nie będzie odwołana, zresztą ja nie byłem zawiadomiony o odwołaniu, tak szczerze mówiąc. Sie dziwię się , że tak jest. No ale jestem za tym, żeby przełożyć na następna sesję, bo też mam trochę uwag..
-    p. Thiel - Czy ktoś się sprzeciwia temu wnioskowi? Nie ma sprzeciwu, wobec powyższego nie wydaje mi się, żeby był sens głosowania. Przekazujemy ten projekt do komisji Komunikacji Społecznej i przedłożymy na następnym posiedzeniu.
Lista wiadomości