Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 16/04/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 17.02.2004r(część I).

Protokół Nr 16/04/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2004-02-17
część I 
Godz. rozpoczęcia 16.00
Godz. zakończenia  20.30
Osoby zaproszone do udziału w sesji:  Kierownik MOPS p. Karol Majewski
 
I.    Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady Miasta p. M.Thiel powitał zebranych na sali  w szczególności Panią Anic Volthier - przedstawiciela miasta partnerskiego Puszczykowa - Chateaugiron z Francji której w imieniu władz samorządowych Puszczykowa wręczył wiązankę kwiatów.
Przewodniczący stwierdził quorum radnych na sali i oświadczył że Rada jest władna do podejmowania uchwał.
II. Przyjęcie porządku obrad
                - Przewodniczący Rady M.Thiel prosi  o zgłaszanie uwag do porządku obrad dzisiejszej sesji.
-    Pani I. Jankowska -  zgłosiła propozycje rozszerzenia porządku obrad o punkty:
1.    odczytanie opinii RIO do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu ,
2.    odczytanie opinii uchwał komisji Rady w tym Komisji Budżetu i Finansów,
3.    stanowisko Burmistrza w sprawie opinii komisji Rady i opinii RIO,
4.    dyskusja, wnioski i poprawki Radnych do przedstawionego projektu budżetu,
5.    głosowanie i tutaj również z rozszerzeniem, najpierw zmiany i  poprawki do budżetu wnioskowane przez Burmistrza, następnie głosowanie wniosków i poprawek komisji, a nie uwzględnionych przez Burmistrza, głosowanie wniosków i poprawek zgłoszonych przez Radnych, a nie uwzględnionych przez Burmistrza, po krótkiej przerwie ogłoszenie stanowiska Burmistrza do zgłoszonych poprawek i głosowanie nad całościowym projektem uchwały budżetowej.
Oraz proponuje prezentację lub odczytanie projektu przez Burmistrza Puszczykowa w tym przedstawienie założeń  i zmian w stosunku do lat poprzednich.
Następnie proponuje  przejście do kolejnych uchwał i dalszego porządku obrad.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - poinformował, że mimo iż punkty te nie są wymienione to wszystkie te sprawy będą omawiane  co będzie uwidocznione w protokole.
-     Pani I. Jankowska - Nie wiem czy to ma wynikać z protokołu, myślę, żeby przynajmniej by zobrazowało jak wygląda sesja w sprawie uchwały budżetowej i w jaki sposób będziemy dyskutować, w jaki sposób będzie wyglądać porządek obrad po prostu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - stwierdza, że  istotne będzie to co się będzie na tej sesji działo, a nie to co zostało napisane w programie. Zapewnił też, że Rada  podchodzi poważnie do sprawy uchwały budżetowej Prosi  też o sformułowanie wniosku w tej sprawie.
-    Pani I. Jankowska - oświadcza, że wniosek przed chwilką odczytała
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -prosi o przekazanie wniosku  na piśmie .
-    P. I.Jankowska - przekazała swoje uwagi na piśmie.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - Wobec braku dalszych uwag wnosi o przegłosowanie  porządku obrad.
 
W głosowaniu (14 za jednogłośnie).
III.    Przyjęcie protokołów z sesji z dnia  25.11.2003r, 6.12.2003r i 16.12.2003r.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel  poinformował., że w związku z zawirowaniami jakie były w grudniu, dosyć późno zostały przekazane protokoły z listopada i z  sesji nadzwyczajnej z 6 grudnia, w związku z powyższym na wniosek Radnych, którzy nie zdołali się ustosunkować do tego materiału, przesunięto te dwa protokoły na następną sesję, która dzisiaj się odbywa. Ponadto pozostał do przyjęcia protokół z 16 grudnia z ostatniej sesji z zeszłego roku. Przewodniczący Rady stwierdził, że do protokołów nie wpłynęły żadne uwagi.  .  Zgłasza tez autopoprawkę ,  w protokole z 16 grudnia.
W głosowaniu:
1)    protokołu z 25 listopada -  (12 za; 1 przeciw; 1 wstrz.) protokół został przyjęty
2)    protokół z 6 grudnia z sesji nadzwyczajnej -  (12 za; przeciw 0; wstrz.2).protokół został przyjęty.
3)    protokół z 16 grudnia - Przewodniczacy Rady informuje, że  w sprawach bieżących jest jedno przetypowanie mianowicie Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przedłożenie w terminie do dnia 23.01.br. uwag i wniosków do projektu budżetu, natomiast tu zostało wpisane 23.02.br, wobec powyższego proszę przyjąć tą autopoprawkę wynikającą z przetypowania W głosowaniu (za 12; przeciw 1; wstrz.1). protokół został przyjęty.
-    Pani M. Ornoch Tabędzka - Czy ja mogę mieć komentarz do tego Panie Przewodniczący? Ponieważ chciałabym uzasadnić dlaczego się wstrzymałam od głosu. Otóż wstrzymałam się od głosu dlatego, że nie byłam w stanie zrobić poprawek do protokołów, w których było bardzo wiele nieścisłości, niestety przy takim protokołowaniu, który wypacza sens tych wypowiedzi trudno potem nadpisywać i uwzględniać wszystkie poprawki.
 
IV.    Podjęcie uchwał
 
1) projekt uchwały Nr 89 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - prosi o zreferowanie tego projektu przedstawiciela Miejskiej Komisji Przeciwalkoholowej, zaproszonego do udziału w sesji p. Karola Majewskiego.
-    Pan K. Majewski - omówił projekt uchwały podkreślając, że prowadzenie działań z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy i realizacja tych zadań jest realizowana w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, to jest projektem tej uchwały, jako załącznik do tej uchwały. Do zadań tych w szczególności należą: zwiększanie dostępności pomocy, która w okresie rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i  prawnej, a w szczególności ochronę przed przemocą w rodzinie , prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i jako nowum od ubiegłego roku wprowadzono nowelizacją do tejże ustawy, wspieranie zatrudnienia socjalnego, poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Komisja przygotowująca ten program starała się te wszystkie punkty zawrzeć. Dodaje też, że środki pochodzące na realizację tego programu pochodzą wyłącznie z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta i środki te nie mogą być przeznaczone na inny cel, tak że my całość tych środków wykorzystujemy.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - prosi o zabranie głosu radcę prawnego p. G.Tracz
-    Radca Prawny G. Tracz - podkreśla, że program nie zawiera zasad, jak dotąd to było czynione, odnośnie   sprzedaży napojów alkoholowych  bowiem teraz ustawa to reguluje i w związku z tym uchwała nie zawiera przepisów prawa miejscowego i wchodzi w życie z dniem podjęcia a nie jak do tej pory to było po upływie 14 dni od publikacji.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -prosi o zajęcie stanowiska przez Komisja Zdrowia
-    Pani U. Rudzińska- Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja w czasie posiedzenia zapoznała się z projektem  i wnosi o przyjęcie projektu uchwały.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - komisja statutowo prawna również się z tym zapoznała, komisja nie miała uwag i zastrzeżeń do tego projektu.
Wobec braku uwag i zapytań Przewodniczący prosi o przegłosowanie projektu uchwały.
W głosowaniu (za 14 -jednogłośnie).uchwała została przyjęta.
 
2) projekt uchwały Nr 90/04/IV w sprawie budżetu miasta na rok 2004
 
- Przewodniczący Rady M.Thiel prosi o zabranie głosu Burmistrza Miasta.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo w przedłożonym Państwu projekcie budżetu prosiłbym na początek o dokonanie drobnych korekt, mianowicie takich pisarskich błędów. W projekcie uchwały w § 2 zamiast  12, tam gdzie jest napisane w 1 punkcie uchwala się wydatki budżetu miasta w kwocie 12 milionów i tak dalej, jest 13.543.882zł, tam po prostu jest błąd pisarski. Ta kwota figuruje już poprawna w zestawieniu tabelarycznym wydatków. Na dole strony tez jest błąd pisarski, mianowicie tam powinno być dotacje z budżetu w kwocie 669.900zł, bez 4 po 9. Jeszcze jest tak w § 11 uchwały to jest strona następna. W § 11 jest załącznik Nr 12, a ten załącznik otrzymuje nr 11 i na stronie ostatniej uchwały tam, gdzie są wyszczególnione załączniki, nie będzie załącznika nr 10, zgodnie z sugestią RIO ,załącznik ten wypada natomiast załącznik 11 przyjmuje nr 10, a załącznik nr 12 przyjmuje nr 11.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Czy wszyscy dokonali już tych poprawek? Proszę o kontynuowanie.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Dochody przewidujemy w tym roku na poziomie 13.774.175zł i gdybyście Państwo byli uprzejmi spojrzeć na zestawienie tabelaryczne, główna pozycja po stronie dochodów tj. dział 756 od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i tu jest kwota w tej chwili 9.200.000zł. Po raz pierwszy w naszym budżecie ta kwota jest tak znacząca z tego względu, że nasz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kilkanaście procent z tego względów tym roku nie otrzymujemy już pewnych środków finansowych, które wcześniej były nam przekazywane przez Ministerstwo Finansów ewentualnie budżet państwa i taką pozycją najbardziej znaczącą po stronie dochodów jest brak subwencji drogowej, która swego czasu powstała w celu zastąpienia podatku drogowego od samochodów osobowych jako stała dopłata do budżetu gmin i w tym roku już tej dopłaty nie ma, natomiast jest zwiększony udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugą pozycją istotną, która istnieje po stronie dochodów w naszym budżecie jest subwencja oświatowa 3. 033.224żł, to są dwie pozycje, które tworzą właściwie trzon naszego dochodu, natomiast pozostałe to zgodnie z zestawieniem tabelarycznym są dochodami porównywalnymi z dotychczas osiąganymi czy też uzyskiwanymi dla naszego budżetu i w sumie razem te dwie pozycje główne, które wymieniłem plus pozostałe pozycje tworzą kwotę 13.774.175zł. Tutaj padło pytanie wcześniej jak się mają nasze dochody i wydatki do roku poprzedniego, to możemy już przyjąć za rok miniony wg sporządzonego bilansu nasze dochody wyniosły 14.347.892zł.
Wydatki natomiast przewidujemy na kwotę 13.543.882zł i z kolei główna pozycje po stronie wydatków stanowią wydatki na oświatę, które łącznie z wydatkami na świetlicę zamykają się kwotą 4.900.000zł i to jest główna pozycja po stronie wydatków. Natomiast następna sprawa to spłata zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek, następnie inwestycje oraz wydatki na administracje jak również na gospodarkę komunalną. W tym roku przewidujemy, że na inwestycje wydamy około1,5 miliona złotych głównie jest to kanalizacja, do tego dojdzie nieco pieniędzy na wodociągowanie oraz pierwsza inwestycja drogowa jaką byśmy chcieli zrobić to jest odwodnienie części ul. Niepodległości oraz rozpoczęcie również prac drogowych na innych ulicach. Znacząca pozycje w budżecie po stronie wydatków stanowi kwota, którą przewidujemy na odszkodowania za grunty zajęte na drogi w latach minionych, jest to kwota miliona złotych jak już wcześniej mówiłem na komisjach, ta kwota może być w tym roku nie wystarczająca, na pewno jeżeli ona wystarczy w tym roku to w przyszłym też będzie potrzeba przeznaczenia istotnych środków na ten cel, być może kwotę porównywalną, ponieważ część spraw dopiero jest rozpoczynana jeżeli chodzi o przygotowywanie to z tego etapu kiedy jest płacone odszkodowanie i w związku z tym, a tak można założyć przejdzie to na przyszły rok. Jeszcze po stronie środków którymi dysponuje miasto jest w załączniku Nr 4 pozycja przychody oraz rozchody. Przychody składają się z dwóch pozycji, a mianowicie z przewidywanego kredytu z Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację oraz z tzw. wolnych środków, które pojawiły się na koncie czy były na koncie miasta 31.12.2003r. Także gdybyśmy teraz nasze dochody zwiększyli jeszcze o przychody to nasz budżet dysponuje kwotą prawie 15 milionów złotych i podobna kwotę mamy już po stronie ponoszonych wydatków czyli sumując wydatki oraz rozchody też jest kwota taka sama jak po stronie sumy składającej się z przychodów i dochodów. RIO pozytywnie odniosła się do projektu budżetu, przygotowanego w listopadzie, podając również jakie mamy przewidywane zadłużenia.. Odnosząc się do zmian jakie nastąpiły między projektem przedstawionym Państwu w listopadzie zeszłego roku, właściwie w grudniu, a tym projektem to zwiększyła się kwota po stronie wydatków z tyt. przychodów ponieważ nie było jeszcze wówczas sumy wolnych środków na koncie naszego miasta, jak również zgodnie z obecnymi ustaleniami RIO należy po stronie przychodów również umieścić przewidywaną pożyczkę, którą w tym przypadku chcemy pozyskać z Funduszu Ochrony Środowiska. Po stronie wydatków natomiast zwiększyły się kwoty na planowane inwestycje w szczególności na kanalizację 500.000zł, następnie na wykup gruntów też o 500.000zł, ponowiliśmy wydatki na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1, ponieważ wykonawca nie zdążył w terminie w związku z tym tą pracę będzie kończył dopiero w tym roku. Pojawiła się też nowa pozycja mianowicie dofinansowanie budowy nowego schroniska na terenie powiatu dla zwierząt, właściwie to jest tutaj dla psów jako, że nasze schronisko nie spełnia norm określonych dla tego typu placówek. To są właściwie istotne zmiany zarówno po stronie kwot wydatkowanych jak również po stronie przychodów i rozchodów, różnicują po prostu ten projekt od projektu przedstawionego Państwu w zeszłym roku. Poszczególne wydatki są również opisane w załącznikach, myślę że drogą pytań będzie można to sobie wyjaśnić.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Dziękuję. Może wracając jeszcze do tego co Pan Burmistrz wspomniał odnośnie uchwały RIO, może prosiłbym uprzejmie o odczytanie  uchwały RIO w sprawie projektu budżetu.
-    Przewodniczący Komisji Budżetowej J. Szafarkiewicz - odczytał opinię RIO do projektu uchwały budżetowej.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - prosi o zabranie głosu Skarbnika Miasta p. Gielniak
-    Skarbnik Miasta  p. J. Gielniak -  informuje, że  uwagi wymienione w opinii  przez RIO głównie dotyczyły tego, że w projekcie planu jaki przedłożyliśmy Państwu w roku 2003, po stronie dochodów paragrafy były trzycyfrowe, podczas gdy od roku 2004 obowiązuje już klasyfikacja czterocyfrowa. Ponadto nie uwzględniliśmy w naszych dochodach w projekcie budżetu takich dochodów jak 5% z tyt. uzyskanych wpływów Z tyt. wykonywanych prac zleconych na rzecz budżetu państwa, to jest konkretnie opłaty jakie wpływają do naszej kasy, które w 100% odprowadzamy do Urzędu Wojewódzkiego za wydawanie dowodów osobistych  w ramach prowadzonych zadań zleconych i od tychże dochodów mamy prawo potrącać sobie od 2004r zgodnie z nowymi przepisami o dochodach samorządu 5%. Myśmy tego w budżecie nie ujęli bo to jest tak mała kwota, że w zasadzie plan mamy narzucony przez Urząd Wojewódzki w wysokości 18.000zł, a więc te 5% tj. 900zł, nie wiadomo jeszcze czy ten plan założony przez województwo wykonamy, a więc kwota więc zupełnie nie rzutuje na wykonanie  naszych dochodów. Ponadto jedną z uwag tejże opinii RIO było to ze nie mamy zaplanowanych po stronie przychodów i rozchodów takich wydatków jak wydatki prowizyjne za inkaso podatków, my po prostu nie planujemy, ponieważ u nas takie wydatki nie występują dlatego że takie wydatki występują głównie w gminach, które są rolnicze i tam sołtysi wówczas pobierają te opłaty i otrzymują za to wynagrodzenia prowizyjne. U nas jak Państwo wiecie to nie występuje. Ponadto jedną z uwag RIO dotyczyła tematu zaplanowania w wydatkach budżetowych 1% środków od wydatków osobowych nauczycieli na dokształcanie nauczycieli, ponieważ RIO wzięło wszystkie paragrafy 4010, no to wyszło im, że jest to mniejsza kwota ten 1%, ale w wyjaśnieniach pisaliśmy im i w dalszym ciągu to piszemy, to po prostu przeoczenie przez RIO, w tych wydatkach osobowych w tym funduszu płac mieszczą się nie tylko wynagrodzenia nauczycieli, ale również wynagrodzenia pracowników administracji, dlatego 1% będzie mniejszy niż wynoszą te wydatki dot. funduszu płac. No i błędu pisarskiego, który był w tym projekcie budżetu, który sobie wyjaśnialiśmy na komisjach tam było te 85tys. To w zasadzie były wszystkie błędy dot. uwag komisji, na podstawie której RIO wydało opinię. Odnośnie obecnego projektu uchwały na stronie 3 wydatków, tam gdzie finansujemy Policję w dziale 754 dotychczas w rozdziale 75403 był  § 4210  , muszą być zawarte porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową Policji i może to być tylko wydatkowane z paragrafu dotacji, wobec tego tam będzie §  2950 zamiast 4210 i jeżeli będziemy chcieli dofinansowywać Policję to musimy zawrzeć takie porozumienie i my musimy tę dotację przekazać na konto Powiatowej Komendy Policji na ich  środek specjalny bo w ramach takiego środka specjalnego oni będą mogli dokonywać tego zakupu paliwa. Ponadto w objaśnieniach na stronie 10 w związku z odrzuceniem, że tak powiem tego załącznika Nr 10, ponieważ on stanowi on integralnej części uchwały budżetowej,  aczkolwiek wg opinii RIO nie ma być wymieniany jako załącznik. RIO chce taką prognozę kwoty długu miasta, ale nie w formie załącznika tylko luźnego dokumentu. Wobec czego ginie nam załącznik Nr 10, wobec czego w zdaniu, które zaczyna się od "zadłużenie miasta..." i tam pisaliśmy co wykazano w załączniku do uchwały nr 10, oczywiście wykreślamy tę część tylko zostawiamy "zadłużenie miasta wynosi w kwocie brutto ......" kwota pozostaje bez zmian i poniżej następne zdanie "powyższe zadłużenie ........", wykreślamy wszędzie tylko ten załącznik nr 10. W następnym zdaniu, ponieważ miasto napisaliśmy, że miasto każdorazowo, chodzi o zaciąganie kredytów i pożyczek  i że takiego upoważnienia nie zawieramy w tej bieżącej uchwale, upoważnienia Burmistrza do zaciągania  kredytów i pożyczek krótkoterminowych, wobec czego wykreślamy tę część i pozostanie w treści takiej: "w uchwale budżetowej na 2004 nie ustalono  maksymalnej wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych (§ 6, pkt.16 o procedurze uchwalania budżetu) bowiem miasto nie planuje zaciągnąć takiego kredytu krótkoterminowego w ciągu 2004 roku.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -  prosi o zajęcie stanowiska przez Komisję Budżetową rady Miasta.
-    Przewodniczący Komisji Budżetowej J. Szafarkiewicz - Komisja Budżetowa głosami 3 do 1 opiniuje projekt budżetu miasta Puszczykowa pozytywnie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Prosi o dyskusje i uwagi
-    Pani I. Jankowska - Mam pytanie ponieważ na komisji Budżetowej było sporo wniosków i myślałam, że Rada Miasta je usłyszy tutaj.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Te wnioski są włączone do budżetu, nie bardzo wiem o które chodzi.
-    Przewodniczący Komisji Budżetowej J. Szafarkiewicz - Mogę ewentualnie odczytać protokół Komisji, ale tam była dyskusja nad wnioskami między poszczególnymi Radnymi i Burmistrzem. Nie wszystkie wnioski Burmistrz uwzględnił, i dlatego taki był wynik głosowania w komisji. Myślę, że mieliśmy tyle czasu i na poszczególnych komisjach ten budżet był mocno przeglądany i poszczególne Komisje wyraziły swój stosunek do poszczególnych wydatków   dlatego myślę, że w tej chwili możemy głosować nad budżetem.
-    Pani Rapalska Kaczmarek - Mam takie pytanie jeśli chodzi o wnioski  komisji Ładu Przestrzennego i Architektury, ja wnioskowałam o pewne zmiany w projekcie budżetu i ten wniosek nie został uwzględniony. Więc chciałabym usłyszeć wyjaśnienia dlaczego.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Rozumiem, że pani radna ma na myśli wniosek żeby zwiększyć wydatki na opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego o 50 tys. Proszę Państwa są dwie możliwości mogę tą kwestię wytłumaczyć krótko, a mogę zająć Państwu 15 minut, na to jestem przygotowany. Jak Państwo wiecie od 1 stycznia tego roku utraciły ważność plany zagospodarowania przestrzennego, te które były uchwalone przed 1 stycznia 1995 roku jak również niejasna jest sytuacja planów, które były aktualizowane. U nas w Puszczykowie taki plan aktualizowany dot. Starego Puszczykowa, na dzień dzisiejszy on jest honorowany, natomiast nie jest jednoznaczna opinia znawców tego problemu czy tak powinno być. Są również dla pewnych fragmentów naszego miasta opracowywane plany cząstkowe, szacujemy, tak że w tej chwili biorąc pod uwagę że na Starym Puszczykowie plan obowiązuje,  to ponad 30% miasta jest pokryte planem, jeżeli ten plan na Starym Puszczykowie nie będzie obowiązywał to będzie tego mniej. Również ustawa, która spowodowała nieważność planów zagospodarowania przestrzennego od 1 stycznia spowodowała zmianę procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, jak również to, że pojawiło się pojecie dobrego sąsiedztwa . Decyzję o warunkach zabudowy można wydawać tam, gdzie na sąsiednich działkach istnieje zabudowa i po szczegółowej analizie wg opinii czy wypowiedzi Pani Aliny Stempniak, która u nas pracuje w referacie Budownictwa Gospodarki Przestrzennej, te informacje były przekazywane, nie ma takiej sytuacji, żeby więcej jak do pojedynczych działek w niektórych przypadkach jednej, dwóch nie było możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym powstaje pytanie czy w tej chwili jeszcze niejednoznaczności wiążącego prawa i możliwości jego zmiany, jak również faktu, że aby doprowadzić do zaistnienia nowych planów na terenie Puszczykowa potrzebna jest kwota miliona, a może nawet  rzędu 2 milionów złotych, ponieważ planem trzeba by było objąć około 500 hektarów, jeśli wyłączymy Stare Puszczykowo powierzchni zurbanizowanej. W związku z tym w projekcie budżetu została przewidziana kwota 100 tys. złotych  na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji, gdyby się okazało, że na terenie Starego Puszczykowa nie ma możliwości korzystania z tego istniejącego plan,  a jest potrzeba, ponieważ są wnioski na inwestycje. Natomiast w pozostałych częściach naszego miasta, jak powiedziałem poza nielicznymi przypadkami, istnieją warunki do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Stąd też w świetle innych potrzeb miasta, uważałem, że w tej chwili zwiększanie kwoty wydatków na opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego,  po prostu jest nieracjonalne. Podkreślam jeszcze raz na razie mamy taka interpretacje Starostwa, że plan Starego Puszczykowa obowiązuje, w związku z tym w pojedynczych przypadkach drogą postępowania administracyjnego wydajemy decyzję o warunkach zabudowy.
-    Pani Rapalska -  rozumiem że budżet, że istnieją dwa dokumenty i żaden z nich w tej chwili jeszcze nie zatwierdzony jest przez Radę, mam na myśli z jednej strony strategię a z drugiej strony budżet na rok 2004. Strategia jest dla mnie dokumentem który ma obrazować jakąś długofalową politykę Burmistrza dla miasta  Puszczykowa . W ostatnim czasie dostaliśmy poprawione karty, poprawione zapisy strategii, tak że rozumiem że te zapisy w jakiś sposób obrazują to co nas ma czekać przez następne lata i z drugiej strony mamy budżet czyli dokument, który nam obrazuje jeden rok czyli na dużo krótszy okres czasu przedstawia tą politykę którą Burmistrz proponuje dla miasta. W budżecie zawarte są pieniądze przeznaczone na kolejne działy i to ukazuje w jakim kierunku w następnym roku ta polityka ma być prowadzona. Dla mnie jeśli tutaj chodzi o sprawy planowania przestrzennego zapisy w jednym i drugim są totalną niekonsekwencją, ponieważ strategia przewiduje przez następne 4 lata wykonanie planów zagospodarowania za około 1.200.000zł co wymagałoby od budżetów rocznych przy podzieleniu równym na te 4 lata przeznaczania co roku około 300.000zł. Zakładając, że w tym roku mamy 100.000zł połowa tej kwoty zostanie wydana na dokończenie jednego planu z zeszłego roku plus na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, praktycznie do planu w tym roku nie ma pieniędzy żeby do jakiegokolwiek planu zagospodarowania przystąpić co też Pan Burmistrz tutaj przed chwileczką potwierdził. Ja uważam, że prowadzenie takiej polityki dla miasta Puszczykowa jest błędem, ponieważ zgodzę się tutaj z Panem Burmistrzem, że istnieją warunki do wydawania decyzji dla Puszczykowa i Puszczykówka z tym że jest pytanie czy wydawanie tych decyzji w oparciu o dobre sąsiedztwo, gdzie na sąsiednich działkach może istnieć np. zabudowa bardzo intensywana tzn. zabudowa, która nie jest zgodna z wizją dla miasta zawartą w strategii,  jest dobrym kierunkiem jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. Ponieważ  nie wiem czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw, mówiłam o tym na komisji Urbanistyki i Architektury, że zahamowanie planowania przestrzennego, wydawaniem decyzji tylko i wyłącznie w oparciu o dobre sąsiedztwo czyli to co znajduje się na sąsiednich działkach jest niebezpieczeństwem takim, że na działce dla której jest wydawana decyzja mogą powstawać różne rzeczy nie koniecznie takie, które chciałoby się w Puszczykowie zobaczyć czyli % zabudowy może być znacznie większy, jeśli na sąsiednich działkach już coś takiego powstało, udział w zieleni na tej działce może być minimalny jeżeli na sąsiednich działkach tej zieleni nie ma i w tym momencie wydanie decyzji dla jednej działki jakby powoduje, że dla następnych działek możemy wydać takie same decyzje i w tym momencie z wizji, która jest zawarta w strategii, będzie to wizja nierealna do zrealizowania. W związku z czym uważam, że ograniczanie pieniędzy na planowanie przestrzenne jest złym kierunkiem i wnioskowałam na Komisji o zwiększenie tych pieniędzy tak, że jestem tutaj niemile zaskoczona, że nie został ten wniosek komisji uwzględniony.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Panie Przewodniczący, ponieważ Pani Rapalska używa sformułowań bardzo ogólnikowych,  jeżeli Państwa zainteresuje to ja jestem przygotowany i mogę się odnieść do każdego fragmentu miasta Puszczykowa. Nie wiem gdzie jest zagrożenie np. zabudowy intensywnej ze względu na podobne sąsiedztwo, ponieważ pojęcie dobrego sąsiedztwa nie odnosi się tylko do sąsiedztwa bezpośredniego, ale też obejmuje obszar nieco większy, jak powiedziałem są pojedyncze przypadki działek, które na dzień dzisiejszy nie mogą uzyskać warunków zabudowy tylko z tego względu, że na sąsiednich działkach jeszcze budynki nie istnieją. Strategia nie jest  planem budżetu na 4 lata, po prostu jest pewnym kierunkiem działań, które powinny się spełnić. W świetle przepisów, które jeszcze w tej chwili są dewagowane i być może ulegną zmianie powstaje pytanie czy ten zapis 4 letni na opracowanie tego planu będzie podtrzymany. Należy mieć na uwadze fakt, że również w projekcie strategii jest zapisane że chcielibyśmy wydać na modernizację ulic bodajże 12 milionów złotych w ciągu kilku lat. To wynika z tego, że na modernizacje ulic w tym roku powinniśmy wydać co najmniej 1.200.000zł, jak na razie realizujemy inwestycje, które chcemy skończyć,  w związku z czym też tego w tym roku nie wydamy, dlatego uważam Pani wniosek w tej chwili za nieracjonalny do czasu wyjaśnienia całej otoczki prawnej związanej właśnie z gospodarka przestrzenną i jak powiedziałem analizujmy szczegóły, nie mówmy ogólnikami, że istnieje zagrożenie. Bo wydawanie w tej chwili kolejnych 50 tys. na opracowywanie planu na razie też nie zmieni sytuacji diametralnie, ani też tej sytuacji o której Pani mówiła, że istnieje zagrożenie, że będzie taka zabudowa jakiej byśmy nie chcieli żeby była bo uchwalenie planu to nie jest kwestia jednego roku. Dla obszaru Puszczykowa, załóżmy że podzielimy miasto na kilka obszarów, na każdym obszarze będzie kilkuset właścicieli to proszę mi teraz pokazać taki przykład, że tak bogatego jeśli chodzi o ilość właścicieli terenu będzie można zakładać  że nie będzie żadnych protestów, żadnych zarzutów i nie będzie to procedura kończyła się w NSA dzisiaj powiedzmy NSA jest dwuinstancyjne, jest to kwestia 4, 5 lat. I stąd po prostu ja uważam, że dzisiaj możemy taką kwotę przeznaczyć mając inne potrzeby. Ustawa o finansach publicznych mówi jedno, jeśli Rada nie zgadza się z projektem budżetu przedstawionym przez Burmistrza, to po prostu może wskazać że np. należy w jednym miejscu wydatki zwiększyć, ale skąd te kwoty zabrać. Jeżeli to oczywiście jest racjonalne, ja podkreślam jeszcze raz w świetle mojej wiedzy i analizy, którą robiliśmy, mogę Państwu po kolei całe Puszczykowo przedstawić,  to uważam, że w tej chwili przeznaczanie kolejnych kwot na opracowanie planów jest nieracjonalne. Jest wniosek ze Starego Puszczykowa jednego z właścicieli gruntów i w rozmowie był warunek taki postawiony przeze mnie, jeśli Pan zagwarantuje środki na opracowanie tego planu to prawdopodobnie Rada wyrazi zgodę na jego opracowanie, bo czemuż np. taka sytuacja nie może zaistnieć i to jest też istotne w tym wszystkim, że jeżeli ktoś bardzo chce mieć plan, ponieważ nie może realizować swoich pomysłów, a człowiek jest inwestorem zamożnym,  to niech sfinansuje z własnych środków ten plan. I przepuszczalnie takie dwa miejsca istnieją na terenie Puszczykowa, które mogłyby być finansowane ze środków właścicieli tego terenu.
-    Pani H. Rapalska - Panie Burmistrzu ja rozumiem, że Pan tutaj patrzy jest inwestor, mamy działkę, wydajemy warunki, ale to nie ma zupełnie nic wspólnego z racjonalnym planowaniem przestrzennym miasta, ponieważ są to dwie różne rzeczy. Spełnianie pewnych postulatów o które wnioskują inwestorzy, a coś zupełnie innego tj. planowanie przestrzenni miasta i pójście w kierunku jakiś wizji, którą dla Puszczykowa powinny władze miasta mieć. Rozumiem, że taka wizja istnieje ta wizję przedstawia strategia, jest to wizja miasta ogrodu, czyli są pewne zapisy i te zapisy powinny się pojawiać w planach. O to komisja wnioskowała odnośnie procentu zieleni na działkach i to jest zupełnie coś innego. Planowanie przestrzenne jest to coś innego niż nie możność wydawania decyzji, ja rozumiem że decyzje dla obszarów gdzie istnieje sąsiednia zabudowa zawsze jest się w stanie zgodnie z obowiązującą ustawą wydać. Tylko jest pytanie czy ta decyzja i zapisy tej decyzji będą satysfakcjonujące w kontekście racjonalnego planowania przestrzennego o które tutaj no myślę że wszyscy chcemy walczyć czyli w kontekście planowania dla miasta ogrodu dla Puszczykowa przy specyficznych warunkach krajobrazowych. Ponieważ wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych działek, dla poszczególnych inwestorów może stworzyć niebezpieczeństwo jeśli to jest np. działka pośrodku obszaru, który nie jest objęty planowaniem, zablokować pewne możliwości przeprowadzenia np. komunikacji, infrastruktury i takie planowanie, to w ogóle nie jest planowanie powiedzmy sobie szczerze to jest wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, a z planowaniem przestrzennym nie ma konkretnie nic wspólnego. Jeszcze jedna sprawa, może w jednym roku czy dwóch czy w trzech latach nie jesteśmy w stanie wykonać jako miasto wszystkich planów bo to są ogromne pieniądze. Musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że wydanie każdej decyzji kosztuje miasto kilkaset złotych i te pieniądze są tak naprawdę w przeciągu roku stracone dla miasta, ponieważ są to pieniądze wydawane na jednorazowe decyzje i z tych pieniędzy nic nie ma oprócz tego, że warunki zostały wydane. W skali roku podejrzewam, że jest to jakieś kilkadziesiąt tysięcy złotych, ponieważ niewiadomo ile tych decyzji będzie w tym roku wydawanych. Są to może niewielkie kwoty, 30-40 tysięcy, które by można przeznaczając je na plany w jakiejś tam perspektywie czasowej zrealizować, wtedy przy tej sytuacji, gdzie jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego taka decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana przez pracownika Urzędu i za nią miasto nie płaci dodatkowo żadnemu projektantowi. Uważam, że jest to w tym momencie podejście w jakiejś perspektywie czasowej lat jest racjonalne, dlatego nie mogę się zgodzić, że tylko i wyłącznie wydawanie decyzji, konkretnie zaprzestanie projektowania z takich powodów jakie nam tutaj Pan Burmistrz przedstawia.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, ja nie powiedziałem zaprzestanie planowania Proszę Państwa. jest Pani przewodniczącą komisji ds. planowania, jak Pani może mówić, że w przypadku terenów niezabudowanych będzie można decyzje wydać. Przecież Pani doskonale powinna wiedzieć, że w takim przypadku jeśli nie zachodzi dobre sąsiedztwo to trzeba wstrzymać czy zawiesić właściwie odpowiedź na wniosek i przystąpić do opracowania planu. To będzie kwestia uznania czy warto to robić dla jednej działki teraz Pani mówi, że za 50 tysięcy zł toczymy tu jakiś dziwny spór. W związku z tym ja jeszcze raz w konkluzji powiem to tylko co uważam, na dzień dzisiejszy nie ma racjonalnych przesłanek, żeby wskazać miejsce dla którego należy opracować plan. Mało tego są obszary na terenie Puszczykowa, począwszy od Niwki a skończywszy na Starym Puszczykowie, które nie wiadomo kiedy właściciele tych terenów będą zainteresowani zmianą tam istniejącej zabudowy czy w ogóle zabudową. Teraz powstaje pytanie, przygotujemy plan i może tam z tego nic nie będzie, taki jest teren między innymi od ul. Sobieskiego w kierunku zachodnim w kierunku lasu, taki jest teren między ulicą, w tej chwili może już trochę zabudowywaną, Stromą a Glinianą, taki jest teren na przedłużeniu ul.Morenowej, gdzie właściwie był już przygotowany projekt planu do wyłożenia w części i właściciele terenu, nie zgodzili się z proponowanymi  podziałami, które były akceptowane między innymi przez Wielkopolski Park Narodowy. I stąd też , mogę rozwijać teraz poszczególne fragmenty miasta, i Państwu to przedstawię, a z drugiej strony,  tutaj na terenie dolnego Puszczykowa istnieją pojedyncze działki do zabudowy i cóż np. można tu zmienić, że powiem w filozofii czy idei miasta wydając decyzję o warunkach zabudowy na  działkę która np. jest jeszcze niezabudowana, co plan tu zmieni Proszę Pani,   też nic nie zmieni. Przecież dobre sąsiedztwo to ma kilka aspektów sprawy tj. powierzchnia zabudowy, charakter zabudowy, wysokość tego obiektu to są rzeczy, które właśnie powinny być brane pod uwagę. To nie jest tak, że jeśli jest działka zbudowana o pow. 25%, można nagle zachowując ten warunek dobrego sąsiedztwa można np. zabudować działkę dwa razy większym obiektem.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Przepraszam ja chciałbym tutaj dodać jedną rzecz. Proponuje jedną kwestię, a mianowicie wydaje mi się przecież, że projekt  budżetu został dokładnie opracowany na podstawie tego jakie mamy możliwości i jakie ewentualnie wydatki musimy ponieść. Wobec powyższego, że odpowiedzialny za to jest Pan Burmistrz, nie uważam za stosowne żebyśmy mogli w tej chwili narzucać, po tej wymianie zdań cokolwiek Panu Burmistrzowi i przejmować odpowiedzialność za Pana Burmistrza, za to jak będzie budżet konstruowany. Wydaje mi się Proszę Państwa, że to co Pani tutaj w tej chwili proponuje 50 tysięcy to wrócimy , trzeba je wziąć pod uwagę, bo jak z tej rozmowy wynikało w tej chwili jest sytuacja taka, że jest wg Pana Burmistrza nieracjonalne przeznaczanie pieniędzy na opracowywanie planów, ale nie wiadomo czy w ciągu roku ta rzecz nie będzie ulegała pewnym zmianom, przecież u nas jest wszystko płynne i przepisy. Wobec powyższego w tej sytuacji ja bym proponował by wniosek Pani Rapalskiej reprezentującej Komisję Ładu, żeby po prostu miał priorytet przy jakichkolwiek możliwościach zmian budżetowych, które nas przecież w przyszłości czekają.  Uważam, że to by sprawę tego sporu załatwiło bo w innym wypadku zaczniemy się zastanawiać z czego mamy te pieniądze brać
-    Pani H. Rapalska - Chciałam się zgodzić tutaj z Panem Przewodniczącym, że faktycznie do momentu opracowania budżetu jest to odpowiedzialność Pana Burmistrza, w momencie przegłosowania przez Radę tego budżetu jest to odpowiedzialność już Rady. To jest jedna sprawa, druga sprawa i dlatego chciałabym tutaj, rozumiem, że do tego tematu już tutaj nikt z Państwa nie ma żadnych pytań to ja chciałabym zadać pytanie odnośnie następnej pozycji w budżecie. Chciałabym się spytać o, to są wydatki rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi, tutaj w wyjaśnieniach w tym dziale jest napisane, w tym rozdziale jest że są pieniądze z tego rozdziału przeznaczane na oczyszczanie miasta, zamiatanie, odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimy, te wydatki zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania z zeszłego roku 2003, średniego wykonania z lat ubiegłych, tak? Na zakup usług pozostałych jest 260 tys. ja mam pytanie czy Pani Skarbnik mogłaby mi powiedzieć jaki procent tej kwoty jest przeznaczony na utrzymanie ulic w zimie czyli odśnieżanie i posypywanie piaskiem, to jest połowa, jedna trzecia.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -był robiony przetarg na utrzymanie zimowe, czyli na posypywanie piaskiem, częściowo solą ponieważ wyjazdy na ul. Wysoką i tylko tam są posypywane piaskiem i w tej chwili na ten cel są przewidywane środki około 90 tys. złotych, oczywiście to nie są kwoty na tej zasadzie, że są wszystkie wydawane, ale są wydawane po prostu wg potrzeb. Na dzień dzisiejszy szacujemy, że zima kosztowała nas w tym roku już ponad 20.000zł i na podstawie warunków jakie teraz będą możemy te pieniądze wydać, był taki rok gdzie nie wydaliśmy praktycznie tam więcej jak parę tysięcy, ale był taki rok że wydaliśmy ponad 100.000zł. Stąd tez po stronie wydatków zaangażowanych w tej chwili na ten cel mamy nieco ponad 90.tys.złotych, planowanych.
-    Pani H. Rapalska - i to jest właśnie z tego rozdziału o którym mówię, tak?
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -Tak
-    Pani H. Rapalska - to w takim razie ponieważ na komisji  odnośnie właśnie zwiększenia kwoty w dziale planowanie bo tutaj niestety wrócę do tego, powiedziano mi, że mam znaleźć te kwotę 50 tys. złotych, to ja znalazłam kwotę 100 tys. złotych w budżecie. Ponieważ w dziale 600 transport i łączność mamy napisane, że mamy przeznaczone również 100.000zł na odśnieżanie, posypywanie piaskiem w zimie w związku z tym jeśli tam mamy około 100 tys. w dziale 600 mamy następne 100 tys., a wydajemy około 90 tys. to jest mój wniosek, żeby te 100 tys. z działu 600 transport i łączność przeznaczyć na planowanie przestrzenne.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Prosi o wyjaśnienie p. Skarbnik
-    Pani M. Ornoch Tabędzka - W międzyczasie chciałabym zapytać Panią Skarbnik jeśli można w związku z tabelą prognozą długu, która jakby nie musi być włączona do planu budżetu, czy RIO przekazało w jakiej formie chciałoby uzyskać informację na temat prognozy?
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - W tej samej w której jest to w tej chwili załączone do budżetu, ustawa o finansach publicznych mówiąca o strukturze budżetu nie przewiduje takiego załącznika do konstrukcji budżetu. On jest nie wymagany jako załącznik do budżetu po prostu i dlatego nie może być wymieniony jako załącznik. Ten sam dokument, który Państwo macie załączony, on będzie po prostu nie będzie miał numeru załącznika, ale będzie integralną częścią budżetu. RIO otrzyma ten dokument, ale on nie będzie w uchwale budżetowej, nie będzie stanowił załącznika do tej uchwały.
-    Pani I. Jankowska - Ja tylko chciałam sprostować ponieważ i w orzeczeniu RIO i w ustawie o finansach publicznych jest zapis, że prognozę kwoty długu należy załączyć do uchwały budżetowej, a nie do projektu budżetu. Więc ja rozumiem że do uchwały to załączamy.
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - Ten projekt, który Państwo otrzymaliście konsultowałam z RIO i po rozmowie z RIO następuje wykreślenie tego załącznika proszę Państwa to nie jest nasz wymysł, tylko w takim układzie życzy sobie widzieć tę uchwałę budżetową RIO. Ten załącznik pójdzie do RIO, będzie stanowił część tego kompletu, który Państwo otrzymujecie do tego budżetu, tylko że nie będzie w uchwale budżetowej załącznikiem.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - odnośnie uwagi p. radnej Rapalskiej .Tu jest po prostu błąd w dziale 600 nie powinna się znaleźć pozycja odśnieżanie i posypywanie piaskiem.
-    Pani Rapalska - To ja w takim razie proponuje, żeby te 100 tys. przeznaczone na odśnieżanie przeznaczyć na plany zagospodarowania bo rozumiem, że to 100 tys. jeśli tam jest błąd zamieszczenie w tym dziale kwoty na odśnieżanie i posypywanie piaskiem w kwocie 100 tys. to mój wniosek jest taki, żeby po prostu tę kwotę przerzucić do działu planowanie przestrzenne.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Proszę Państwa jest to błąd w opisie, była informacja że wydatki na bieżące utrzymanie miasta są porównywalne z wydatkami lat poprzednich, w związku z tym jeżeli Pani uważa że mamy nie równać ulic, mamy nie dowozić szlaki i jakiegoś powiedzmy tam gruzu, to oczywiście można tą propozycję ująć, gdyby Pani porównała wydatki poniesione w dziale transport i łączność w roku poprzednim to one były prawie dwukrotnie większe niż planowane obecnie. W każdym bądź razie ja nie widzę możliwości zabrania z tego działu jakichkolwiek w tej chwili pieniędzy, patrząc na to co się dzieje w tej chwili na ulicach.
-    Pani Rapalska - Mnie bardzo trudno zakładać, że każdy zapis w budżecie jest pomyłką, ja przyjmuję że to co dostaliśmy w budżecie te kwoty są zaplanowane, przemyślane i rozumiem, że pomyłek w kwocie 100 tys. złotych nie ma. Gdybym ja zakładała z góry, że ta kwota zapisana w tym budżecie jest pomyłką to w ogóle nie moglibyśmy na temat tego budżetu dyskutować, w związku z czym tutaj uważam,  ze uwagi Pana Burmistrza w stosunku do mnie są  nie na miejscu, poza tym nie powiedziałam, że chce to zabrać ze szlakowania i równania, ponieważ to w tym dziale jest napisane, w wyjaśnieniach jest napisane, że na remont nawierzchni ulic i chodników wykonane za kwotę 125 tys., szlakowanie za 25 i w związku z tym tych kwot  w ogóle nie proponuję żeby te kwoty umniejszać czy ruszać i zmieniać. Wyłącznie chodzi mi o kwotę odśnieżanie i posypywanie piaskiem, która powtarza się w dwóch działach czyli jakby jest zdublowana i o tą kwotę mi tylko chodzi. Nie chcę zabierać z żadnej innej inwestycji na drogi tych pieniędzy.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -. powtarzam jeszcze raz, układ tabelaryczny jest budowany na podstawie wydatków roku poprzedniego i jest błąd w opisie, pytanie jest, Pani mówi, że jest więcej błędów, zdarzył się błąd, ja Pani pokażę parę pism otrzymywanych od Radnych które zawierają błędy. Wynika z tego, że każdy się może mylić.
-    Pan P. Bekas - mam taki wniosek, ja rozumiem że są to wnioski, które będą uwzględniane w miarę uwalniania się jakiś środków choćby na zasadzie zmniejszonych wydatków na zasadzie utrzymywania dróg czy posypywania. Ja bym jednak wnioskował i bardzo głęboko apeluje do wszystkich o utrzymanie tych pieniędzy w tym paragrafie, widzimy co się dzieje, możliwe, że w Puszczykówku nie jest to tak widoczne jak szczególnie na Starym Puszczykowie. Naprawdę jest problem utrzymania dróg, ludzie nie mogą dojechać do domów, problem ewentualnego dojazdu choćby karetki pogotowia, czegokolwiek do domu jest w tej chwili tragedią i w związku z tym wszystkie środki, tym bardziej w tym paragrafie zostaną uwolnione ja apeluję, żeby po prostu zostały, zacznijmy porządkować sprawy dróg w Puszczykowie. Tym bardziej do mnie przemawiają argumenty Burmistrza mówiące o ewentualnym planowaniu. Rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Komisji i po prostu uważam, że w tej chwili sprawa dróg, utwardzania dróg to jest najpilniejsza sprawa po skończeniu kanalizacji i apeluję o zatrzymanie tych pieniędzy w tym paragrafie.
-    Pani Rapalska - Ja tutaj chciałam odpowiedzieć na temat ten sam tutaj kontynuować jakby temat, który rozpoczął, w tej chwili chciałabym jakby wypowiedź Pana Bekasa skomentować. Jeśli to ta kwota będzie na utwardzanie dróg, dowiemy się jakich dróg to ja jestem jak najbardziej za, ale to jest zupełnie coś innego w tym momencie nie może pojawić się w tym dziale 600 wyjaśnienie, że ta kwota jest na odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Jeśli będzie to o co wnioskowała komisja inwestycji i majątku komunalnego, a czego żeśmy się jako komisja nie doczekali, mimo, że obietnica miało to być zestawienie inwestycji w dziale utwardzenie dróg, kanalizacja burzowa, kanalizacja sanitarna i oświetlenie spisanie priorytetowych inwestycji z podaniem szacunkowych kwot i kryteriów dlaczego taka inwestycja  w takiej kolejności powinny być zrobione, miało to mieć miejsce na koniec stycznia, początek lutego do dzisiaj żeśmy tych materiałów nie otrzymali. Jeśli pojawi się harmonogram utwardzania dróg wraz z orientacyjnymi kosztami i okaże się że ta kwota na to zostanie przeznaczona, ja nie będę oponować
-    Pan S. Balbierz - Panie Przewodniczący ja mam takie pytanie czy nie należy dostosować do tego żeby firma, która wykonuje kanalizację nie powinna doprowadzić drogi do takiego stanu jakie były. Ponieważ przez wykonywanie kanalizacji właśnie te drogi są tak bardzo zniszczone, to jest jedna sprawa. Druga sprawa mam do Pana Burmistrza pytanie takie, na ostatniej komisji jak było Pan powiedział nam że na końcu stycznia początku lutego miał być zestaw wszystkich inwestycji, które będą wykonywane na terenie Puszczykowa, wyznaczone ulice, kanalizacja do dzisiejszego dnia nie ma. .
-    Pan P. Bekas - To znaczy ja uważam, że tak naprawdę każda ulica jest w Puszczykowie i obojętnie która będzie robiona, po prostu jesteśmy o tyle kilometrów czy metrów do przodu  W tej chwili rozmawiamy o zatwierdzeniu budżetu, a co będzie robione, wiadomo że to w tej chwili nie będzie robione bo podstawową inwestycją jest skończenie kanalizacji. takie jest moje zdanie oczywiście, ale ustawianie sytuacji takiej, że po prostu tych pieniędzy nie, dopiero jak będzie harmonogram uważam dużym nieporozumieniem i proszę to po prostu mieszkańcom Starego Puszczykowa w ten sposób przedstawiać.
-    Pan J. Szafarkiewicz - ja mam pytanie ponieważ tu nastąpił błąd w opisie czy nie jest przygotowany dobry opis do tych 100 tys. złotych.
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - Jeśli mogę wyjaśnić, to jest absolutnie tutaj wina moja i koleżanek współpracujących ze mną przy planowaniu budżetu, ponieważ proszę Państwa w tym rozdziale 600 dobrze są ujęte te wydatki z tego działu płacimy odśnieżanie i posypywanie piaskiem dlatego, że to jest utrzymanie dróg, a natomiast sprzątanie to jest sprzątanie  tego piasku i źle jest ujęte w dziale 90003 odśnieżanie i posypywanie piaskiem bo tam jest sprzątanie, a utrzymanie dróg do tego żeby one się nadawały do przejazdu do korzystania z nich to jest w transporcie i płacimy z działu 600, tak że tam te 100 tys. jest dobrze ujęte. Po prostu pisząc objaśnienia w rozdziale 90003 zupełnie niepotrzebnie są napisane te zwroty: odśnieżanie i posypywanie piaskiem, ponieważ z tego działu jak weźmiecie Państwo rachunki, Komisja Rewizyjna zresztą która bada te rzeczy, która przegląda wszystkie rachunki absolutnie jest w stanie to skontrolować, że takich zapłat nie dokonuje się z tego rozdziału.
-    Pani Rapalska - Jeśli błąd jest w dziale 900 to jest taka sytuacja, że ten błąd jest powielany w budżecie, ponieważ w budżecie na rok 2003 ta kwota też była ujęta w dziale 900.
-    Skarbnik Miasta J. Gielniak - Prawdopodobnie stąd to się wzięło, wziął się ten zapis.
-    Pani Rapalska - Tak, że nie wiem gdzie to jest rozliczane, w jakim dziale rachunki i jak to będzie tu wyglądać.
-    Pani Ornoch Tabędzka - Ponieważ padła kwota 90 tys. złotych na odśnieżanie, ja składam formalny wniosek o to żeby te 10 tys., czyli te 100 tys. zostało tu omyłkowo opisane, ponieważ ja też jestem za tym, żeby drogi były robione jak najszybciej, były robione w miarę możliwości w miejscach w których najbardziej jest to potrzebne, żeby były ustalone pewne priorytety dla remontów dróg i żeby można było znaleźć na to finansowanie. Nie będzie można znaleźć finansowania na drogi, a miasto z budżetu tego nie jest w stanie udźwignąć, jeśli nie będzie pomocy zewnętrznej. My w tej chwili jako miasto nie jesteśmy w stanie zwrócić się o żadne środki pozabudżetowe, min. do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tam te pieniądze leżą, ale trzeba mieć po to żeby takie wnioski, aplikacje o fundusze przygotować trzeba mieć dwa dokumenty: strategie rozwoju i wieloletni plan inwestycyjny. Składam w tej chwili formalny wniosek o przeznaczenie tych 10 tys. na wykonanie wieloletniego planu inwestycyjnego.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -Panie Przewodniczący ja nie widzę potrzeby, żeby umniejszać wydatki na utrzymanie dróg w dziale 600 na oczyszczanie miasta ponieważ jak zaistnieje taka potrzeba to te środki pozyskamy z rezerwy, natomiast proszę zapoznać się ze stanowiskiem RIO i to nie jest tak, że nasz budżet nie jest zdolny do skonsumowania w przyszłości środków z Unii. Środki z Unii nie kończą się w tym roku jak dobrze wiemy. Poza tym, żeby środki z Unii pozyskać trzeba mieć pewne cele określone i dlatego też to nie jest dzisiejszy temat do rozmowy. Następną inwestycją, chyba że Rada się z tym nie zgodzi, właśnie powinno być utwardzanie ulic na terenie miasta Puszczykowa również korzystając w miarę możliwości ze środków zewnętrznych. Zapowiedzi są bardzo w tej chwili obiecujące, jak one będą realizowane to jeszcze nie wiemy, zapewne w tym roku takie wnioski będą składane.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa wracamy do budżetu. Czy jeszcze są jakieś uwagi? Proszę bardzo.
-    Pani Ornoch Tabędzka  - Ja złożyłam wniosek, mnie w tym momencie jest obojętne skąd się te pieniądze znajdą, skoro Burmistrz twierdzi, że z rezerwy budżetowej to bardzo proszę, nie mniej proszę żeby ten wniosek zapisać i żeby został przegłosowany, ewentualnie w terminie późniejszym.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Dobrze, wrócimy do niego przy strategii.
-    Pani Ornoch Tabędzka  - nie. Na tej sesji.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Dobrze, na tej sesji Pani chce. Proszę bardzo kto jeszcze ma wnioski.
-    Pani I. Jankowska - Panie Przewodniczący, Szanowna Rado kwestia funduszu o którym mówiła Pani Tabędzka ja się nie zgodzę z tym, że na pieniążki możemy poczekać,  bo one będą tylko do wykorzystania w tym roku. Wiele gmin i to wystarczy prześledzić budżety sąsiednich gmin, przewidziało również przygotowywać wstępną dokumentację budowlaną na inne drogi, aby była możliwość pozyskania funduszy rozwoju regionalnego i takie zapisy widnieją w innych budżetach i ja tutaj nie widzę przeszkód, by również takie zapisy były w naszym. Wręcz przeciwnie, nasz budżet powinien wręcz wskazywać te możliwości, że z tych środków chce się skorzystać, a jedyną możliwością jest to planowanie i przewidywanie konkretnych wydatków, a nie tylko bieżące utrzymywanie tego co mamy. Musimy się rozwijać, a kanalizacja uważam, że nie jest jedyną inwestycją którą trzeba czynić. Kanalizację budują wszystkie gminy, praktycznie wszystkie gminy mają podobne problemy, a oprócz tego utwardzają jeszcze drogi i budują hale sportowe co zresztą słychać.
 
Lista wiadomości