Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 17/04/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 16.03.2004r.(część II).

Protokół Nr 17/04/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 16.03.2004r.
część II
 
-    Pani I. Jankowska - Mam jeszcze pytanie co będzie się działo w przypadku reklamacji mieszkańców dot. budowy kanalizacji? kto będzie ponosił ten koszt, czy miasto, czy Aguanet, jak to będzie?
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Mówi Pani oczywiście o późniejszej eksploatacji. Cały ciężar utrzymania, reklamacji, napraw przechodzi na użytkownika czyli na Aguanet, nie mamy z tym nic wspólnego. W tej chwili gwarancja jest 5 lat i oczywiście w tym okresie miasto nie ponosi z tego tytułu obciążeń.
-    Pani M. Tabędzka - Zgłaszam taki w tej chwili tez wniosek formalny nie wiem kto będzie jego realizatorem, natomiast bardzo proszę by oprócz uchwały ukazało się jeszcze wyjaśnienie, które mówi dokładnie o tym wszystkim o czym dzisiaj rozmawialiśmy .
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - to nie ma kwestii, oczywiście że to będzie.
-    Pan J. Szafarkiewicz - składam wniosek formalny o głosowanie, jeśli chodzi o uchwałę.
-    Pani H. Rapalska - Mam pytanie jeszcze dot. my oddajemy Aguanetowi sieć i studzienki, czyli to co znajduje się na posesji jest nadal własnością właściciela terenu, czyli wszystko co się dzieje na tym odcinku będzie naprawa tego jeśli cokolwiek będzie się działo, będzie należeć do właściciela, tak?
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Tak jest, dokładnie tak. Tak samo dzieje się z energetyką, do przyłącza, do licznika, tak samo się dzieje z gazem do układu pomiarowego, a tu mamy do studzienki.n To przyłącze przecież robił właściciel.
-    Pani H. Rapalska - I drugie pytanie, miasto zawierało umowy z Firmą Litz odnośnie wykonania kanalizacji i teraz jeśli jest gwarancja na to kilkuletnia, jeśli ten majątek oddamy spółce Aguanet czy w tym momencie nadal Firma Litz w ramach gwarancji będzie wykonywać te naprawy, ponieważ LitzAguanetem nie ma podpisanej umowy? Myślę że ta sprawa jest szczególnie do wyjaśnienia.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Powiem tak, gwarancja jest związana z budowlą. Czyli jest to jednoznaczne, że jeżeli ta budowla jest objęta tą gwarancją to nie ważne kto ją użytkuje.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wniosek pana Szafarkiewicza o przegłosowanie uchwały. Proszę uprzejmie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały Nr 97 w sprawie wyrażenia zgody wraz z załącznikiem o którym żeśmy mówili. Kto jest za przyjęciem?
 
W głosowaniu (15 za) jednogłośnie uchwała została przyjęta.
-    Pan P. Bekas - Chciałem zwrócić uwagę, to dosyć historyczna sprawa, proszę zwrócić uwagę, że po niecałych 5 latach, po 4,5 latach okazuje się, że przekazujemy majątek na który składa się oczyszczalnia i do tego jest 51 km sieci, proszę dobrze zapamiętać 51 km sieci na Puszczykowo 8 tysięczne plus sieć, która jest zrobiona za pieniądze jeszcze, gdzie byliśmy inwestorem zastępczym i tak że łączna długość tj. ponad 60 km co porównując z okolicznymi gminami, proszę zwrócić uwagę jaki to jest przyrost, jaka inwestycja, jakie tempo, rocznie budowa około no 10-12 km. Życzyłbym sobie żeby wszyscy w Polsce tak intensywnie realizowali inwestycje.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Przy możliwościach budżetowych Puszczykowa.
-    Pani H. Rapalska - Panie Przewodniczący ja chciałam podkreślić iż udział tutaj mieszkańców był niewspółmiernie wysoki i mógł być zdecydowanie niższy gdyby ta inwestycja była troszeczkę inaczej od początku pokierowana.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący to ja mam prośbę do Pani Radnej, żeby wyliczyła to na piśmie, dokładnie gdzie w jakich miastach jest mniejszy udział, przy takim tempie budowy, jaki jest udział poszczególnych mieszkańców, ja Pani podam naprawdę wiele przykładów  gdzie to po prostu zupełnie inaczej wygląda, nawet z ościennych naszych gmin. Prosiłbym o przypilnowanie, żeby Pani Rapalska przedstawiła te wyliczenia.
-     Przewodniczący Rady M. Thiel -Zamykam tą sprawę, możecie Państwo potem w wolnych głosach. o tym dyskutować.
 
7) projekt uchwały Nr 98/ w sprawie  programu współpracy na rok 2004  Miasta Puszczykowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
-    Radca Prawny G. Tracz - ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust.3 zobowiązuje Rady, Organy stanowiące samorządu terytorialnego do uchwalania co roku programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, także z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi i wszelkimi podmiotami określonymi w § 1 tej uchwały, co uzasadnia generalnie podjęcie tej uchwały. Odnośnie programu co macie zaprezentowany taki a nie inny, jest to program, ocena tego programu pozostaje po za kwestiami prawnymi, merytorycznej oceny nie dokonuje, wchodzi w życie z dniem podjęcia i w § 5 skreślamy tylko słowa: oraz Kierownikowi MOPS, zostaje tylko wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
-    Pani M. Tabędzka - Szanowni Państwo wczoraj była dość długa dyskusja na temat tej uchwały na komisji Komunikacji Społecznej, ponieważ ta uchwała została nam przekazana we wtorek i wczoraj po raz pierwszy mieliśmy okazje zapoznać się z nią, usłyszeć opinię Pani radcy Prawnej  i podjąć dyskusję merytoryczną na temat tej uchwały. Ponieważ, może jeśli nim przejdę do meritum sprawy, prosiłabym Panią Prawnik o przedstawienie wszystkim zebranym tego co to znaczy działalność pożytku publicznego bo jest to nowy termin, nowe sformułowanie, które być może nie dla wszystkich jest jasne.
-    Radca Prawny G. Tracz - Proszę Państwa ja nic nie będę wymyślała, zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, działalnością pożytku publicznego jest to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Ustawa również określa pojęcie organizacji pozarządowej i określa sferę działań w której te organizacje mogą funkcjonować i wtedy będą wykonywać zadania pożytku publicznego. Jest to ogólne, bardzo ogólnie pojęte, jest to definicja określona w art. 3, która Państwu i tak nic nie mówi bo musiałabym odczytać, które zadania mogą być realizowane przez te organizacje, a jest ich 24. W związku z tym jeśli będzie taka wola to je odczytam, aczkolwiek są one określone w akcie, który jest powszechnie dostępny, wszyscy Radni otrzymali, chyba że publiczność  chciałaby być poinformowana. Pozostawiam to do Państwa.]
-    Pani M. Tabędzka - Radni tego nie otrzymali, otrzymała to tylko komisja Komunikacji Społecznej i Statutowo Prawna w związku z tym prosiłabym, żeby wszyscy mieli świadomość o czym mówimy, o jakich zadaniach mówimy.
-    Pani E. Tonder - Przepraszam, ja może powiem tylko jedno słowo, jeśli można, wszyscy co się do mnie zwrócili dostali wszystkie przepisy i ustawę wprowadzającą i ustawę o pożytku publicznym, mam jeszcze skserowane, kto z Państwa ma ochotę proszę bardzo jest dostępna  ustawa jedna i druga.
-    Radca Prawny G. Tracz - odczytała zapisy ustawy dot. sfery usług .
-    Pani M. Tabędzka  - Chciałabym bardzo podziękować za odczytanie tych punktów i zauważyć, że obejmują one szalenie szeroki wachlarz  różnych działań, które mogą być prowadzone na terenie samorządu, które do tej pory były często zadaniami miasta, spełnianymi przez miasto. W tej chwili mogą być realizowane przez inne organizacje pozarządowe lub inne organizacje, które prowadza działalność pożytku publicznego właśnie określoną tymi zadaniami i my w tej chwili mamy głosować nad uchwałą, która ma określić roczny plan współpracy bo taki jest wymóg ustawodawcy. Przy czym ten wymóg nie wynika z niczego, otóż on jest, istnieje konieczność uchwalenia do końca marca takiego rocznego programu współpracy, ponieważ on może i ma znaczenie wtedy kiedy jest powiązany z budżetem. Między innymi dlatego, że jedna z form współpracy jest wspieranie realizacji zadań publicznych połączone z udzielaniem na ten cel dotacji. W tym roku, ponieważ takiej uchwały nie było jeszcze określonej, w związku z tym ten podział pieniędzy pomiędzy organizacje pozarządowe, które się zwróciły z wnioskami o dofinansowanie, był mocno nie doskonały i ta uchwała ma być początkiem jakby nowej ery w współpracy z tymi organizacjami, sposobu i procedury udzielania dotacji. W związku z powyższym dyskutując dwie uchwały ja osobiście przychyliłam się do uchwały nr 99, zgłosiłam zastrzeżenie do uchwały, która określa ten roczny plan współpracy, ponieważ powiedziałam, że ona jest bardzo ładna, ale za nią się nic nie kryje, ponieważ ona nie ma tak jakby przepisów wykonawczych. Tam są same ogólniki, które mówią o tym co się powinno zdarzyć, natomiast nie mówi ta uchwała jak się zdarzy, zaznaczam, że jest to roczny program współpracy, który ma być zrealizowany do końca tego roku budżetowego.  W związku z powyższym, prosiłam o to żeby wnieść poprawkę w której po § 4 zostaną wprowadzone te uściślenia, myśmy z Panią Iwoną Jankowska, głównie Pani Jankowska wykonała dużą pracę przygotowując te załączniki, ponieważ jest tego troszkę, to ja bym prosiła w tej chwili o zrobienie znowu może 10 minut przerwy, żeby dać wszystkim Radnym możliwość zapoznania się z tymi poprawkami, gdyż w tedy jeśli uchwalimy ten roczny plan współpracy bez  załączników to tak jak powiedziałam będzie to coś zupełnie nieefektywnego. Jeszcze wszystkim dla informacji chciałabym powiedzieć, że chcemy potraktować to też jako pewna tymczasową uchwałę, gdyż powinny się pojawić uchwały proceduralne o których tutaj mówimy, wymieniamy je, natomiast tutaj goni nas czas, mamy obowiązek zrobienia tego do końca marca więc tez jesteśmy w stanie tu coś odpuścić i pewne rzeczy włączyć do załączników, a jednocześnie jako komisja Komunikacji Społecznej my wnioskowaliśmy o szkolenie dla Radnych i ja w tej chwili poszerzyłam ten wniosek o szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy ich żeby bardzo dokładnie zapoznać z wszystkimi konsekwencjami, które się wiążą dla miasta i dla organizacji pozarządowych w związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Pani chciałem tylko na jedna rzecz zwrócić uwagę, Pani tutaj szarmuje takim określeniem, że brak jest przepisów wykonawczych w uchwale itd., proszę Państwa uchwała mówi zawsze tylko wyłącznie o zakresie działania  i o możliwościach ogólnych, a tu natomiast sprawy wykonywania uchwały należą do organu wykonawczego i on traktuje te sprawy już później dalej, tak że my nie jesteśmy zobowiązani do tego, ażeby w uchwale od razu całą procedurę jakąkolwiek, która by była jeszcze do tego przepisywana z ustawy zamieszczać. Wobec powyższego co do tego to ja mam wątpliwości, natomiast jeśli Państwo sobie życzą to możemy sobie w tej chwili przerwę zrobić i z materiałami się zapoznać z tym, że wydaje mi się iż troszeczkę te sprawy miały być wcześniej podane. Dopiero miałem 5 minut przed czy tam nawet 2 minuty przed czwartą dostałem, to troszeczkę bo nawet jeśli teraz będę te 10 minut czytał to jeszcze będzie bardzo dużo do omówienia.
-    Pani M. Tabędzka - panie Przewodniczący, ja chcę zaznaczyć, że myśmy dostali i dyskutowali na ten temat wczoraj i oczywiście alternatywą jest zrobienie tylko jednego zapisu, że integralną częścią tej ustawy, że regulamin czy i tryb i sposób dotowania, które będą wykonane przy okazji innej uchwały, przepraszam tutaj nie gramatycznie powiedziałam, ale to też tak może być. Nie mniej jednak chcę zaznaczyć, że w takiej postaci w jakiej ta uchwała została przedstawiona ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ bez uchwał proceduralnych to nic nie znaczy.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Proszę Państwa widząc tutaj rozterki w tym względzie ja bym proponował zdjąć to z porządku obrad i pochylić się nad tym powiedzmy jeszcze raz. Nie wiem czy to będzie skutkowało jakąś straszną sprawą jeśli tutaj to przesuniemy na następna sesję. Taki jest mój wniosek.
-    Radca Prawny G. Tracz - Proszę Państwa przepisy wprowadzające ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 23 ust 2 narzuca termin jedynie jeśli chodzi o uchwałę nr 99 ten projekt, tj. zmiany w zakresie dotacji, ponieważ natomiast jedna uchwała z drugą niejako się wiąże tutaj traktuje się ten termin w zakresie obowiązku uchwalenia programu jako taki termin instrukcyjny i pożądany, żeby było, ale ja uważam, że jeśli ten projekt ma być niewłaściwy to lepiej podjąć te dwa tygodnie po tym jakimś, ustawowego terminu nie ma nie jest on wyartykułowany, ale lepiej się stanie jeśli się podejmie miesiąc później program z którym wszyscy się będą zgadzali niż podejmować tutaj decyzje, tym bardziej skoro bez uzgodnienia bezpośrednio z Burmistrzem, byłoby to niepożądane, gdyż on będzie realizował ten program  i tez musiałby się wypowiedzieć jak on to widzi.
-    Pani Tabędzka - ja dziękuje za ten wniosek i za to wyjaśnienie, tylko chcę przeczytać Państwu z komentarza do ustawy "czym to grozi" i nie sądzę żeby to były groźne konsekwencje i ktokolwiek z osób zainteresowanych posłużył się tego typu bronią, jest napisane, że w razie nie uchwalenia programu, każdy podmiot który ma interes w uchwaleniu w tym organizacja pozarządowa działająca na terenie danej jednostki samorządu, może po bezskutecznym, wezwaniu do uchwalenia tego programu, może zaskarżyć jego brak do sądu administracyjnego. Nie sądzę żeby którakolwiek organizacja miała cos przeciwko uchwaleniu uchwały, która jest powiedzmy niedoskonała, wszystkim będzie zależało na tym żeby te zapisy były bardzo dobre, tak że ja bardzo dziękuje za ten wniosek.
-    Przewodniczący rady M. Thiel - Czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeśli nie to wobec tego proszę uprzejmie wniosek, który został złożony prze zdjęcie tej uchwały z porządku dzisiejszej sesji, proszę o przegłosowanie. Kto jest za zdjęciem z dzisiejszego porządku obrad uchwały Nr 98
W głosowaniu  (12 za; przeciw 0; wstrz.3) wniosek został przyjęty.
 
Projekt uchwały  Nr 99 w sprawie zmiany uchwały nr 87/04/IV RM Puszcykowa z dn. 06.12.1999 r.
-    Radca Prawny G. Tracz - Proszę Państwa macie Państwo załączony do projektu uchwały 99, załączoną kopie uchwały 87/99/III z 6 grudnia 1999r, ta uchwała załączona do projektu uchwały podjęta została na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który obowiązywał do czasu wejścia w życie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, gdyż w związku z wejściem w życie tych przepisów wniesione zostały pewne zmiany do ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w okresie, kiedy została podjęta ta uchwała Nr 87/99/III zobowiązywał organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały określającej tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu rozliczania i kontroli  na wykonywanie zadań przez podmioty, które pozostawały z poza sektora finansów publicznych..  Przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w odniesieniu do podmiotów określonych w art. 3 realizujących zadania określone w art.4 ust.1  tej ustawy, te które przeczytałam, te 24 zadań, określają zupełnie odmienny tryb od tych które określone zostały przez poszczególne Rady na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym nie można stosować tej uchwały wcześniejszej w części dot. powierzania wykonywania zadań podmiotom realizującym te zadania właśnie pożytku publicznego, gdyż w  wydane zostały rozporządzenia, które określają ramowo wzór ofert, wzór umowy, wzór sposobu rozliczenia się z otrzymanej dotacji, kontroli, itd.  W związku z tym przepisy wprowadzające ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, a mianowicie art. 23 ust.2 zobowiązał rady jednostek samorządu terytorialnego, aby w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu dostosowały uchwały na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tej ustawy do wymagań wynikających z wykonywania zadań określonych w tej ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wczoraj na komisji Komunikacji Społecznej uchwała była omawiana, może Pani Przewodnicząca zechce się ustosunkować.
-    Pani M. Tabędzka - Tak jak powiedziałam myśmy miały propozycję by ujednolicić te formularze, które będą jakby dwa wzory formularzy, jeden, który jest drukowany przy okazji ustawy o działalności pożytku publicznego i ten obowiązujący już z 1999r. Nie mam zastrzeżeń  do tego z 1999r być może będzie tutaj trochę nieporozumień, ale sądzę, że zawsze na miejscu w mieście można wytłumaczyć kto jaki formularz wypełnia i on jest bardzo szczegółowy i gdyby był stosowany od kilku lat to nie byłoby żadnego problemu, tak że do wyjaśnienia miała być tylko sprawa tego czy ma być to opublikowane w dzienniku Urzędowym i ponieważ Pani Mecenas to wyjaśniła to tym bardziej. Stanowisko Komisji jest pozytywne.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - jeśli chodzi o Komisję Statutowo Prawną to tez nie ma zastrzeżeń po przeglądnięciu tych ustawowych wyjaśnień Pani Radczyni.
-    Pani M. Tabędzka - Przepraszam czy ja mogę, chciałabym tu autopoprawkę. Rzeczywiście koleżanka mi tu przypomniała stanowisko komisji było 2 do 2 czyli  przepraszam bo to jest zasadnicza różnica.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Przy 98 było 2 do 2, ale przy 99 nie było 2 do 2.
-    Pani M. Tabędzka - ja pamiętam że było 2 do 2.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - No niestety na 99 się Państwo zgadzali, najwyżej było 3 do 1.
-    Pani M. Tabędzka - No może było 3 do 1, w takim razie to nie było 100%.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Przecież byłem na tej komisji.
-    Pani M. Tabędzka - Nie pamiętam już w tej chwili.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Jeszcze jakaś komisja miała, czy są jeszcze jakieś uwagi?
-    Pani I. Jankowska - mam taką propozycję, aby rzeczywiście przyjąć dzisiaj ta uchwałę, co prawda wczoraj byłam jej przeciwna, niemniej jednak tutaj ze względu na dzisiejszą dyskusje i to co udało mi się do tej pory zrobić, mi się wydaje, że jeśli została kwestia programu przesunięta w czasie, myślę że jeśli państwo potraktują to pismo jako wniosek, aby taka uchwała proceduralna była przygotowana i w oparciu o te nowe przepisy, łącznie z tymi formularzami nowymi i dla tych organizacji, które są jeśli chodzi o organizacje pożytku publicznego zaliczane do tego sektora, tak że. To jest moja odpowiedź.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały nr 99?  .
 
W głosowaniu (15 za ) jednogłośnie uchwała została przyjęta.
-    Pani M. Tabędzka - panie Przewodniczący czy ja mogę zgłosić wniosek?  Ponieważ on się wiąże z tym o czym mówiliśmy ale ja zgłaszam wniosek i proszę o przegłosowanie tego wniosku by jednocześnie z ta dyskusja i dopracowaniem tego rocznego programu współpracy powstały uchwały proceduralne, które w tym piśmie są określone jako a, b i c  czyli tryb udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, określenia kryteria przyznawania dotacji w zależności od dziedziny, tryb postępowania o udzielanie z budżetu miasta. To będą ustawy proceduralne, które w tym momencie nie trzeba będzie tego zawierać w objaśnieniach, a będzie to po prostu pewne uregulowanie spraw sposobu finansowania.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Nie bardzo rozumiem, czy Pani chce żeby to było rozpatrywane czy żeby było uchwalone.
-    Pani M. Tabędzka - Nie, ja składam wniosek, my przygotujemy takie propozycje, natomiast zgodnie z tutaj przyjętym trybem trzeba najpierw zgody rady, żeby takie projekty uchwały powstały. Więc my te projekty uchwały przygotujemy.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - to ma być jeszcze niezależny projekt od tej co Państwo tu dzisiaj złożyli?
-    Pani M. Tabędzka - tzn. ten projekt który myśmy złożyli zawiera załączniki do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, te załączniki mogą zostać zlikwidowane, przynajmniej 2 z nich, w momencie tym kiedy ustalimy uchwałę proceduralną, która będzie to regulowała na cały czas.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - jakie są uwagi Państwa?
-    Pan P. Bekas - Mam prośbę, żeby z czymś takim nas nie zaskakiwać, nie zmuszać nas nad głosowaniem w tej chwili. Proponuję żeby ten wniosek złożyć na piśmie i dopiero się do nich odniesiemy, po prostu szanujmy się nawzajem bo w ten sposób stwarzamy straszliwy chaos i dochodzi do sytuacji, kiedy później nie pamięta się jak wypadło głosowanie na komisji poprzedniego dnia.
-    Pani I. Jankowska - procedura u nas jest taka, że najpierw musi być  wniosek, głosuje Rada, później powstaje projekt uchwały, jeśli to pismo nie zostanie potraktowane jako wniosek złożymy wniosek dopiero na sesji w kwietniu więc uchwały powstaną nie wcześniej jak, będzie musiało być głosowanie w maju, powstanie sytuacja, że będziemy głosować nie wcześniej jak w czerwcu nad samym projektem uchwały, dlatego jeśli zmieniamy nasza procedurę, ja wniosek swoją drogą złożę, chodziło mi tylko o przyspieszenie kwestii.
-    Pani M. Tabędzka - Między innymi powód dla którego prosimy o zmiany w statucie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - kto jest przeciwny, aby na to zezwolić?
-    Pan P. Bekas - panie Przewodniczący, ale najpierw jakiej uchwały to ma dotyczyć bo przecież tutaj rozmawiamy 5 minut i tak naprawdę nie wiemy, jaki temat, moja propozycja jest złożyć wniosek na piśmie i odniesiemy się. Przeczytamy, zastanowimy się i dopiero będziemy głosować.
-    Pani M. Tabędzka - Ja proszę pana Przewodniczącego o przegłosowanie wniosku, który zezwala nam na przygotowanie uchwały proceduralnej dot. tego co tutaj zapisane: określenia kryteriów i zasad przyznawania dotacji w zależności od dziedziny, i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotów nie wymienionych w art. 4. To są ustawy proceduralne, które powinny być, więc jeśli szanowna rada zezwoli nam na przygotowanie takiego wniosku to my te prace wykonamy.
-    Pan J. Szafarkiewicz - ja proponuje przegłosować wniosek, ponieważ to jest założenie, to nie jest uchwała nad którą mamy głosować, tylko wniosek i jeśli Państwo wyrażają taką wolę przygotowania to proszę bardzo, a potem będziemy głosowali nad tym czy tak, czy nie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wobec tego proszę uprzejmie o przegłosowanie tego wniosku, nie będę formułował tego zezwolenia i tak dalej, tylko o przystąpienie przez wnioskodawczynie do przygotowania projektu pewnej uchwały. Kto jest za przyjęciem wniosku Pani Tabędzkiej?
W głosowaniu: ( 13 za, przeciw 0, wstrzym. 2) wniosek został przyjęty.
 
-    Pani Tabędzka - proszę  zapisać, że Radna Tabędzka była za tym wnioskiem.
 
IV. Informacje Burmistrza
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz -z wielką ulgą mogę zakomunikować Państwu, że te nieszczęsne dolegliwości zapachu gazu w Przedszkolu Nr 2 zostały mam nadzieję usunięte raz na zawsze poprzez techniczny zabieg modyfikujący system wyciągowy, powiem pokrótce i to właśnie dzisiaj została sprawa ostatecznie załatwiona. Kolejna sprawa, były Mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie alpejskim, na zaproszenie organizatorów Pan Burmistrz  Napierała był na tejże imprezie. Kolejna informacja dot. budowy boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 1, w dniu dzisiejszym wykonawca wszedł na teren i rozpoczął budowę. Kwestia corocznego wiosennego, równania ulic  w tym momencie w dniu dzisiejszym prowadziliśmy rozmowy w celu rozpoczęcia tegoż równania i myślę, że jeżeli pogoda się nie zmieni to równanie ulic rozpocznie się w najbliższych dniach, jest wielka potrzeba tego, chyba że deszcze i nieprzewidziane warunki. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do wyborów do Parlamentu Europejskiego, Prezydent RP zarządził wybory na dzień 13 czerwca.  Teraz kwestia przetargów, od czasu ostatniej sesji nie było przetargów ogłoszonych dot. sprzedaży nieruchomości, natomiast były trzy przetargi dot. kolejno, pierwszy na budowę kanalizacji sanitarnej część elektryczna składająca się z zasilania, instalowania, monitorowania i oraz wyposażenia studni lokalnych punktów tłocznych w pompy - etap IV/1, wpłynęły 3 oferty, wybrano Zakład Robót Elektroinstalacyjnych z Puszczykowa Tadeusz Wudarczak. Drugi przetarg na naświetlanie i druk informatora "Echo Puszczykowa" czyli wydanie tegoż biuletynu, wpłynęły 4 oferty, wybrano Drukarnie Intro Druk  Kardasz Puszczykowo, inny przetarg na świadczenie usług komunikacyjnych na trasie Puszczykowo - Poznań - Puszczykowo, wpłynęły 3 oferty, wybrano ofertę, która była najbardziej korzystna, MPK Spółka z o. o z Poznania. To wszystko, dziękuje.
-    Pani M. Tabędzka -ja sobie pozwoliłam na ostatniej sesji złożyć ten wniosek ustnie, on jest dokładnie opisany w protokole, dzisiaj złożyłam ten wniosek jeszcze raz w formie pisemnej. Treść wniosku została odczytana.
-    Pan S. Balbierz - mam pytanie do Pana Burmistrza czy może nam Pan udzielić informacji na temat nielegalnego ścięcia drzew, bez zezwolenia na  górnym Puszczykowie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - To właściwie powinniśmy w interpelacjach, to pytanie, ale w tej chwili Pan odpowie.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Uściślając myślę, że mówi Pan o tym terenie Studzienna, ta informacja była już wcześniej przekazywana, tam jest rozstrzygnięcie, są protokoły leśników, nie pamiętam w tej chwili ile tych drzew uznano za niewłaściwie wyciętych, z tego co wiem to tam są ich niewielkie ilości. W każdym razie została naliczona kara, prawdę mówiąc uwzględniająca różne zniżki, ale to że tak powiem, ustawowe. Kara pieniężna w tej chwili jest chyba 1,5 tys. złotych. W każdym razie takie jest rozstrzygniecie i ta decyzja jest przedłożona osobie zainteresowanej, która przyjęła to bez zastrzeżeń.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Dziękuję uprzejmie, przechodzimy do następnego punktu obrad. Jeszcze Pani Rapalska.
-    Pani Rapalska - Panie Przewodniczący ja tutaj zrozumiałam, że Pani Tabędzka składała ten wniosek, czy nie powinniśmy go też głosować? No ten, który przed chwilą odczytywała o pisemną formę przedstawiania przez Burmistrza tych wszystkich informacji.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Ja bym prosił uprzejmie, żebyście mi Państwo zostawili przyjęcie do wiadomości, ale muszę mieć jakieś odniesienie się Burmistrza do tego wniosku, nie mogę narzucać Burmistrzowi taką czy inna postawę, drugą stronę należy też wysłuchać, a niestety on jest dzisiaj nieobecny.
-    Pani Rapalska - rozumiem, że Pan burmistrz będzie mieć prawo się wypowiedzieć, ale myślę, że zdanie Rady jest zdaniem Rady, a zdanie Burmistrza jest zdaniem Burmistrza. Są to dwie różne rzeczy, Burmistrz się wypowie i to jest jego prawo, ale my jako Rada możemy się też w tej chwili wypowiedzieć. Chcę by przegłosować wniosek, czy jako Rada jesteśmy za tym, żeby te sprawozdania, które Pan Burmistrz nam tutaj przedstawia i te wszystkie rzeczy co Pani Tabędzka prosiła, mamy spotkanie Rady, a Pan Burmistrz się oczywiście, jeśli przegłosujemy, że jesteśmy jako Rada za .
-    Pani M. Tabędzka - Z tego co pamiętam z ubiegłego posiedzenia Rady Pan Burmistrz, powiedział dobrze będą sprawozdania na piśmie, powiedział to dwukrotnie do mnie. Przy czym z różnych innych wypowiedzi Pana Burmistrza wiem, że Pan Burmistrz zwykle mówi, że no jeśli rada wyrazi zgodę lub jeśli Rada sobie życzy więc ja złożyłam formalny wniosek i proszę go o przegłosowanie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Pani chcę się dowiedzieć kiedy Pani złożyła ten wniosek?
-    Pani M. Tabędzka - ja ten wniosek złożyłam na poprzedniej Radzie, powiedziałam, że złożyłam go ustnie, w tej chwili na tej Radzie złożyłam go ponownie pisemnie i w związku z tym, że złożyłam wniosek, proszę o jego przegłosowanie.
-    Radca Prawny G. Tracz - Proszę Państwa jeśli mogę powiedzieć, niezależnie od tego  jakie będzie rozstrzygnięcie Rady w tej kwestii, to należy już do decyzji poszczególnych Radnych, to chciałabym zwrócić uwagę, że każde takie stanowiące rozstrzygnięcie Rady, które wiąże Burmistrza, które Burmistrz musi wykonać, to niestety jest materiał uchwały. Więc w związku z tym, jeżeliby Rada miała ochotę zobowiązać Burmistrza do tego aby przedkładał jej przed każdą sesją pisemne sprawozdanie, tudzież inne pisma, ale nie można głosować samego wniosku bo jakie on będzie miał znaczenie, on nie będzie miał jakiegokolwiek znaczenia w stosunku do Burmistrza. Tak, że tutaj zwracam na to uwagę iż Burmistrz nie będzie w ogóle zobowiązany do wykonania to po co w takim razie głosowanie.
-    Pani M. Tabędzka - Panie Przewodniczący pozwolę sobie odczytać fragment protokołu z ubiegłego posiedzenia Rady  Odczytano zapisy protokołu dot. tej kwestii.
-    Pan P. Bekas  - Panie Przewodniczący ja trzecią kolejną sesję proszę byśmy nie byli zaskakiwani takimi głosowaniami. Prosiłbym, wracam do sytuacji, aby każdy wniosek radnego powinien być na piśmie, Pan Przewodniczący sobie przypomni co było rok temu, któryś z materiałów dotarł do nas dzień później, jaki był duży krzyk, ja żądam bym miał możliwość przygotowywania się, żebym mógł spokojnie głosować, albo inaczej żebym był w stanie się do tego przygotować. Proszę o egzekwowanie składania wniosków na piśmie i umożliwienie innym Radnym odniesienia się do tego.
-    Pan S. Balbierz - Panie Przewodniczący ja rozumiem, że jeśli ktoś nie czyta protokołu, a uważam że ustne skierowanie sprawy do Pana Burmistrza i Pan Burmistrz wyraził zgodę tzn. świadczy  o tym że Pan Bekas nie czytali protokołu, a wg tego protokołu wynika z tego, że należało dać na piśmie odpowiedź.
-    Pan P. Bekas - panie Przewodniczący jeśli mogę, ostatni wniosek był o przygotowanie uchwały naszej jako Rady i w związku z tym, czy to nie jest zaskakiwanie?  To było w protokole Panie Przewodniczący.
-    Pani M. Tabędzka  - ja mam pytanie do Pani Prawnik proszę mi powiedzieć jak powinna wyglądać procedura w tej chwili mojego wniosku, realizacji tego wniosku. Proszę mi powiedzieć krok po kroku jak powinna wyglądać procedura, co się powinno stać z takim wnioskiem, aby on przybrał taką formę i taką postać, żeby mogła być realizowana.
-    Radca Prawny G. Tracz - Ja jeszcze raz uściślę, że ja tylko powiedziałam, że jeszcze się nie spotkałam, bo Pani z tego pisma ja czytam: "dlatego zwracam się z prośbą o każdorazowe przygotowywanie sprawozdania" prośba czyli wniosek. Znaczy co Rada ma głosować prośbę? Jaki będzie skutek i co autor chciał osiągnąć, o to mi chodzi.
-    Radca Prawny G. Tracz -padły takie słowa, że ja mówiłam że to może być tylko w formie uchwały, ja tylko chciałam powiedzieć, że zwracam uwagę Radnym, iż jeśli będą głosować prośbę czy wniosek, a na jedno to wychodzi, wniosek nazwany jest z punktu widzenia formalnego, a prośba jest to forma grzecznościowa, także już tutaj  nie chodzi o słowa. Natomiast prośbę o przygotowanie i głosować prośbę o przygotowanie, tego się nie da. W związku z tym gdyby taki wniosek został przegłosowany jest to właściwie puste głosowanie. Bo co ono daje, w związku z tym aby zobowiązać Burmistrza należałoby podjąć uchwałę, która zobowiązuje się tego Burmistrza do konkretnych czynności. Bo Burmistrz wykonuje uchwały Rady, prawda, a nie przegłosowane prośby.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -chciałem przypomnieć, że wnioski należy składać przed sesją, a nie w ciągu sesji. To jest cały problem, żeby można było się spokojnie zastanowić i rozważyć nad tym, a w tej chwili jesteśmy znowu zaskakiwani wnioskiem, choćby nawet na piśmie, ale złożonym w czasie sesji. Potem są niepotrzebne nieporozumienia.
-    Pan P. Bekas - chodzi o stosowanie regulaminu po prostu szanujmy się nawzajem nie zarzucajmy się, dajmy sobie prawo ustosunkowania się do tego, zastanowienia się do tego.
-    Pan J. Szafarkiewicz - Chciałem tylko spytać czy Pani wnosi o to by Burmistrz ta uchwałę przygotował czy że Pani tą uchwałę przygotuje.
-    Pani M. Tabędzka - ja jestem gotowa taki projekt uchwały przygotować, ale sądzę że jest Radca Prawny w tym Urzędzie, który taką uchwałę przygotuje lepiej i bardziej profesjonalnie niż ja. W związku z czym mój wniosek, przede wszystkim powinna powstać uchwała proceduralna, mój wniosek dot. efektu, którego to efektem mają być sprawozdania na piśmie i znowu jakby powtarza się sytuacja, że nad zasadnością tej uchwały będziecie Państwo głosowali i być może Pan Przewodniczący wytłumaczy Panu Bekasowi iż będzie się mógł wypowiedzieć przeciwko tej uchwale, kiedy ona będzie głosowana, natomiast ktoś ją musi po prostu przygotować, żeby taka uchwała mogła być głosowana.
-    Pan J. Szafarkiewicz - Uważam, że ten wniosek jest nieścisły w paru punktach, w związku z czym proponowałbym, żeby to właśnie Pani przygotowała tą uchwałę, będzie to czytelniejsze. Bo tu jest parę punktów, nie chcę teraz tego czytać, ja jestem za głosowaniem.
-    Pani M. Tabędzka - Dobrze, ja chętnie taki projekt uchwały przygotuję.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wobec tego poddaje pod głosowanie wniosek Pani Tabędzkiejprzygotowanie  projektu uchwały dot. sprawozdań między sesyjnych Burmistrza. Kto jest za przyjęciem?
 
W głosowaniu (8 za; 7 wstrzym) wniosek został przyjęty
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wobec tego Pani będzie łaskawa przygotować taki projekt uchwały. Przechodzimy do sprawy planu pracy Rady na rok 2004. Na podstawie § 9 ust.2, tutaj proszę zmienić bo tutaj powinien być nie pkt. 2 tylko ust. 2 Statutu Miasta Puszczykowa Rada Miasta postanawia przyjąć plan pracy Rady Miasta. I ten projekt planu został Państwu przedłożony z tym, że z góry zaznaczam, że w dniu 18.05.2004r oprotestował Pan Szafarkiewicz, złożył wniosek, żeby tego dnia była omawiana strategia, a natomiast sprawa omówienia spraw sportu w mieście, żeby została przesunięta na okres późniejszy. Pozostałe części są w dalszym ciągu do przedyskutowania i przyjęcia.
-    Pani H. Rapalska - Jak będzie wyglądać realizacja, jak Pan Przewodniczący widzi realizację tych pierwszych, bo drugi punkt tj. zawsze podejmowanie spraw bieżących, tych pierwszych punktów czyli omówienie spraw sportu, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, jak to ma wyglądać czy jest jakaś koncepcja.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - ma być debata na ten temat, przedstawia Przewodniczący danej komisji czy ewentualnie osoba, która jest upoważniona do omówienia tego zagadnienia.
-    Pani H. Rapalska - W takim razie ja bardzo poproszę, ponieważ jakby komisja ładu Przestrzennego i Urbanistyki została jakby zupełnie pominięta ta tematyką. Prosiłabym, żeby jakiś termin został również zarezerwowany dla tego tematu, jeśli chodzi o tematykę sesji.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Dobrze, Proszę Pani. Chcę zwrócić uwagę na to, że plan pracy jest ramowy zgodnie z przepisem tego zacytowanego przeze mnie paragrafu, w każdej chwili Rada może odpowiednie zmiany w planie zrobić i je ewentualnie umieścić. Chodzi o to żeby w tej chwili uchwalić ten pierwszy ramowy plan, a jeżeli będą jakieś szczegóły jeszcze i rezerwowanie miejsc to w ciągu wykonywania planu będziemy mogli zawsze do tego podejść, nie wiem czy to w tej chwili jest konieczne żebyśmy się nad tym zastanawiali.
-    Pani H. Rapalska - Znaczy prosiłabym bo tutaj widzę że w październiku jest  służba zdrowia tj. temat obszerny, ale nie aż tak, żeby dwa tematy mogły się zmieścić na tej samej sesji. W związku z tym prosiłabym, składam taki wniosek, żeby tego 19października dopisać tą tematykę planowania przestrzennego do tego planu.
-    Pani I. Jankowska - Czy dałoby radę, aby 15 czerwca  to też jest wtorek, omówić kwestie sportu i kultury, mamy kwestie Miejskiego Ośrodka Kultury. Proponuje, aby między tymi dwoma miesiącami umieścić jeszcze czerwiec, by kwestia sportu i kultury była omówiona  to będzie jeszcze przed dniami Puszczykowa, myślę że wtedy byłoby warto zrobić i jeszcze te kwestie omówić.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Ale to dopiero stwierdzimy czy będzie warto, możemy ten wniosek Pani w tej chwili przyjąć, ale ja do planu pracy chwilowo go nie widzę, bo nie widzę żeby sesja miała być pomiędzy majem, a lipcem. Chyba, że będzie nadzwyczajna.
-    Pani I. Jankowska - Mieliśmy taką sesje w tamtym roku, myślę że jest taka potrzeba.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Prosiliście Państwo o plan i ja ten plan podałem, nikt nie kwestionował jeśli chodzi o terminy i te terminy zostały założone, jeżeli będzie potrzeba to czemu nie, będziemy mogli to zrobić, ale w tej chwili nie.. Kto jest za przyjęciem planu w tej wersji z tym, że w miejscu sportu będzie omawiana strategia na sesji 18 maja no i planowanie przestrzenne w październiku?
 
W głosowaniu: (15 za) jednogłośnie przyjęto [plan pracy Rady Miasta
 
V. Komunikaty
-      Przewodniczący Rady M. Thiel - Teraz jeśli chodzi o następne komunikaty, ja mam Państwu do przekazania, mianowicie: na 23 marca o czym Państwo zostali powiadomieni, zgodnie z pisemnym wnioskiem Burmistrza, odbędzie się w sali sesyjnej omawiany projekt programu Ochrony Środowiska, który został Państwu przekazany. Prosimy o zapoznanie się z tym projektem i przekazanie ewentualnych uwag no i do wypowiedzi na tym posiedzeniu 23 marca. Równocześnie, proszę Państwa pozwoliłem sobie poprosić o przekazywanie uwag do skorygowanych projektów strategii rozwoju miasta, które zostały Państwu w grudniu przekazane, a do tej pory są małe wpływy na ten temat. Teraz z kolei jeszcze mam następny sprawy, mianowicie zgodnie z wnioskiem jaki Pani Tabędzka z Panią Jankowską złożyła na ostatniej sesji, chciałbym uprzejmie prosić o przekazanie uwag do statutu celem ewentualnego zweryfikowania błędów i niezgodności jakie mogłyby się w Statucie nasunąć. Ja zresztą odrębne pismo do Państwa wyślę z tą prośbą, proponowałbym żeby te uwagi wpłynęły możliwie do końca, do 20kwietnia tego roku, to byłby chyba najlepszy termin bo można by było jeszcze w kwietniu, ewentualnie w maju już rozpatrzyć. Teraz z kolei jeszcze przypominam o obowiązku, że 30 kwietnia jest terminem do składania oświadczeń majątkowych Radnych, też jeszcze zresztą przypomnimy to, Państwo otrzymali już informacje z Urzędu Miasta dietach, wysokościach uzyskanych diet w zeszłym roku. Proszę je uwzględnić w tym roku w swoim oświadczeniu majątkowym i Pan proszę przypomina ze te oświadczenia muszą być złożone łącznie  z odpisem Pit-u za rok 2003. Do końca kwietnia
-    Radca Prawny G. Tracz - Proszę Państwa chciałabym poinformować, że w dniu 28.01.2004r Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok w sprawie ze skargi Pani Urszuli Duczmal na uchwałę Rady w sprawie: projektu planu zagospodarowania przestrzennego w części dot. USTR.  Przypominam, ze procedura uchwalania planu trwa tutaj bardzo długo i generalnie rzecz biorąc, historia, tylko w skrócie powiedzmy sobie, powiem że kwestia USTR-u nadal jest otwarta, gdyż Pani Duczmal złożyła pismo, które nie zostało zakwalifikowane przez zarząd jako protest, protest został odrzucony wraz z innymi protestami jedną uchwałą. Pani Duczmal tę uchwałę zaskarżyła i Sąd uznał iż w tej części stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, czyli uznano nieważność uchwały tylko w części dot. Pani Duczmal. Uzasadnienie wyroku NSA nie było klarowne w związku z czym powstał spór pomiędzy skarżącą uchwałę, a Organami Miasta co do tego czy w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały Rady Miasta należy uznać iż kwestie podnoszone przez stronę dot. USTR-u są również zarzutem czy tylko uznać iż zarzutem są kwestie dot. terenu II M. Rada Miasta uznała, iż zarzutem są tylko kwestie podnoszoną przez skarżącą dot. terenu II M, podjęła uchwałę o odrzuceniu zarzutu, ta uchwała również została zaskarżona do Sądu i tę sprawę miasto wygrało. Natomiast w części dot. USTR-u Rada uznała to jako protest w tej części również odrzuciła tenże protest dot. kwestii USTR-u, dot. boiska sportowego. WSPR, na terenie tego stadionu, gdzie się imprezy sportowe odbywają i w tej części uchwała została zaskarżona i w tej części niestety miasto przegrało. W związku z tym w tej chwili, ja przynajmniej uważam i tutaj też powiedzmy sobie, tak sprawę przedstawiłam Burmistrzowi, że nie celowe jest wnoszenie skargi kasacyjnej do NSA, gdyż nie o to chodzi by uporczywie obstawać przy swoim, chodziło tylko o to że z tego uzasadnienia NSA nie wynikało to w sposób wyraźny i w związku z tym trudno było uznać iż organ wydający uchwałę jest związany uzasadnieniem, skoro z niego to nie wynikało. Natomiast w treści uzasadnienia tej uchwały Sąd stwierdził, że jeśli skarżąca uznała pismo za zarzut to należy uznać to za zarzut, tak że nie wnikając już tutaj w merytoryczną ocenę treści uzasadnienia, można się zgodzić niech tak będzie skoro Sąd tak uważa. Teraz pozostaje kwestia czy ten zarzut odrzucić czy ten zarzut uznać. Tutaj już decyzję pozostawiam, powiedzmy sobie, zarówno radzie jak i Burmistrzowi.
-    Pani M. Tabędzka - Mam takie uprzejme pytanie czy ten obszar II M tj. teren MOSiR-u, który ma zostać podzielony na działki rekreacyjne, jedyny publiczny teren rekreacyjny, który ma być sprzedany na prywatne działki rekreacyjne?
-    Radca Prawny G. Tracz - tzn. to jest ten teren zabudowy rezydencjonalnej, tak określony w planie, to jest za MOSiR-em tam gdzie są.
-    Pani M. Tabędzka - Czyli jest zaskarżony i nieważny.
-    Radca Prawny G. Tracz - w tej chwili mamy uchwałę w sprawie planu obejmującej USTR i II M nieważną, natomiast wygraliśmy sprawę jeśli chodzi o odrzucenie zarzutu odnośnie terenu II M, nie możemy jednak podjąć uchwały o planie w tak wąskim zakresie, gdyż skoro stwierdzono nam nieważność planu w tym szerszym zakresie II M i USTR to musimy podjąć ten plan też w tym zakresie, w związku z tym ten teren II M mamy już że tak powiem uporządkowany , moglibyśmy podejmować, ale zwlekamy z uwagi na ustalenia, które trzeba poczynić odnośnie terenu USTR związane właśnie z tym wyrokiem.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Chcę tylko zwrócić uwagę bo tutaj Pani podała, że 28 stycznia zapadł ten wyrok, ale on został dopiero doręczony bo nie był podany na rozprawie, dopiero 23 lutego, stąd dzisiaj dopiero mogłem Państwa poinformować, a nie na poprzedniej sesji. Czy ktoś z Komisji chciałby jeszcze coś powiedzieć?
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący chciałbym przekazać sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Miasta Puszczykowa za 2003r. Nie jest długie, więc może odczytam w całości Sprawozdanie zostało odczytane.
-    Pani Tabędzka -. Czy  przyszła odpowiedź od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  jeśli nie to ja chce poprosić jako członek Komisji Rewizyjnej i jako Radna o to żeby monitować i przekazać sprawę do SKO, to jest niemożliwe żeby nie przyszła przez tak długi czas odpowiedź. To jest mój wniosek.
-    Pan Bekas - Muszę wyjaśnić, ja tworzyłem to sprawozdanie na podstawie dokumentacji, która jest w teczce naszej Komisji Rewizyjnej, szkoda, że to Pani w tej chwili mówi, każdy z nas dostał sprawozdanie to które przed chwilą czytałem i prosiłbym o jakieś uwagi jeśli są. Od nikogo nic nie otrzymałem, z tego co ja wiem w dokumentacji Komisji Rewizyjnej takiego dokumentu nie ma. Dlatego jest takie stwierdzenie moje.
-    Pan Szafarkiewicz - Według mojej wiedzy nie było odpowiedzi od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
-    Pan K. Jopek - Prosiła Pani o odpowiedź, z tego co pamiętam na pewno na 100% nie widziałem takiej odpowiedzi, nie pamiętam żeby cos takiego przyszło.
-    Pan M. Rzepczyński - Ja z tego co pamiętam , zapytanie do Rzecznika Dyscypliny było złożone na początku czerwca, czekaliśmy ponad miesiąc na odpowiedź i ta odpowiedź przez ponad miesiąc nie przychodziła, ale ona jakoś potem na przełomie sierpnia- września, między innymi się to tutaj nałożyło, ona bodajże chyba wtedy przyszła.
-    Pani E. Tonder - Może ja wyjaśnię, Państwo myślicie pewnie o piśmie, które przysłała Regionalna Izba Obrachunkowa i się  odniosła do spraw Mosiny, tą opinię Państwo  dostali.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Pani jest przecież też członkiem Komisji Rewizyjnej, wiem o co Pani chodzi bo wcześniej Pani mówiła, proszę uprzejmie na Komisji Rewizyjnej to przedstawić.
-    Pani M. Tabedzka - Znaczy my będziemy. Dobrze, ja w takim razie tylko poinformuje, jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, Państwa że złożę wniosek o złożenie do SKO wniosku o, nie wiem, o ukaranie za opieszałość bo to tak w tym momencie wygląda, dziękuje. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, skoro lekceważy pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Miasta Puszczykowa.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa czy jeszcze ktoś z Komisji chciałby zabrać głos.
-    Pan M. Rzepczyński - w sprawach bieżących, że tak powiem, chciałem się spytać jak będzie wyglądała kwestia uzupełniania członków Rady w miejsca w które złożyłem rezygnacje.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Będą wnioski na pewno. Jak będą wnioski to będziemy odpowiednio tą sprawę stawiać. Chwilowo, żadnego wniosku nie było, dopóki nie było odwołania.
 
Lista wiadomości