Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 18/04/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 27.04.2004r

Protokół Nr 18/04/IV
z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 2004-04-27
 
 
Godzina rozpoczęcia sesji: 16.00
Godzina zakończenia sesji: 21.50
 
I.    Otwarcie sesji
- Przewodniczący Rady M.Thiel stwierdza quorum radnych na sali i oświadczył, że Rada jest władna do podejmowania uchwal. Powitał zebranych na Sali gości i radnych.
II.    Przyjęcie porządku obrad
- Przewodniczący Rady M.Thiel  odczytał porządek  dzisiejszych obrad. Wobec braku uwag, zarządził głosowanie.  Wobec głosowaniu ( 12 za, 1 przeciw, 0 wstrzym.) porządek obrad został przyjęty.
III.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
-  Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że nie wniesiono uwag do protokołu i stwierdza, że wobec braku sprzeciwu, protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.
 
W tym miejscu  stawił się na sali radny M.Rzepczyński.
 
IV.    Podjęcie uchwał
1)    odczytano projekt uchwałyNr 98/04/IV  w sprawie utworzenia obwodu głosowania w NZOZ Szpital w Puszczykowi
 
- Radca prawny G.Tracz omówiła projekt uchwały.
Nie zgłoszono uwag i zapytań.
W wyniku głosowania ( 14 za - jednogłośnie) uchwała została przyjęta.
 
2)    w sprawie projektu uchwały Nr 99/04/IV w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za rok 2003
 
  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003
-    Skarbnik Miasta p. J.Gielniak, w celu umożliwienia gościom  zapoznania się  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, odczytała objaśnienia do przedłożonego Radzie Miasta przez Burmistrza Miasta sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel, wobec nieobecności  Burmistrza Miasta p. J.Napierały, spowodowanej chorobą, prosi o zabranie głosu Z-cę Burmistrza p. W.Ewicza. Wystąpienie Z-cy Burmistrza p. W.Ewicza , w którym w szczegółowości odniósł się do zadań wykonywanych przez Burmistrza Miasta i Urząd Miasta w roku 2003, stanowi załącznik do protokołu.
-     Na prośbę Przewodniczącego Rady, p. J.Gielniak odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do przedłożonego sprawozdania. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
-    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. P.Bekas odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
-    Przewodniczący Rady Miasta M.Thiel odczytał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
-    Na wniosek Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał stanowisko Komisji Budżetu i Finansów, do przedłożonego sprawozdania. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie. Stanowisko Komisji stanowi załącznik do protokołu.
 
W tym miejscu zarządzono 5 minut przerwy.
Po przerwie:
 
-    Przewodniczący Rady M.Thiel prosi o pytania i uwagi radnych do przedłożonego sprawozdania.
-    radna M. Ornoch Tabędzka -  stwierdza, że opinia Komisji Rewizyjnej dotyczyła wyłącznie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003 i chciałaby odnieść się do opinii RIO wydanej na podstawie wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej. Stwierdza, że jako radna i członek tej komisji kwestionowała sposób przeprowadzenia kontroli, przebieg posiedzenia komisji rewizyjnej i uniemożliwienie radnemu M.Rzepczyńskiemu  udziału w formułowaniu wniosku absolutoryjnego oraz uniemożliwienie zapoznania się komisji ze sprawozdaniem merytorycznym Burmistrza Miasta. Informuje, że otrzymała odpowiedź z Regionalnej Izby Obrachunkowej, są w tej odpowiedzi istotne rzeczy, które są odpowiedzią na zarzuty. Informuje też, że skargę podpisała razem z radnym M.Rzepczyńskim.. Odpowiedź RIO odczytano. W dalszym ciągu swojej wypowiedzi radna M.Ornoch Tabędzka podkreśliła:  rzeczywiście było 15 posiedzeń kontrolnych komisji rewizyjnej w czasie których kontrolowane były rachunki bieżące. Prace zakończone zostały w m-u lutym tego roku i następnie przez półtora miesiąca była przerwa, mimo, że wnioskowano o konieczność sprawdzenia przetargów za rok 2003. na trzech ostatnich posiedzeniach zapoznawano się z tabelarycznym wykonaniem budżetu i mieliśmy możliwość zadawania pytań pracownikom merytorycznym Urzędu. Nie dano nam możliwości zapoznania się ze sprawozdaniem merytorycznym Burmistrza, które doręczono nam dopiero 30.03.br. Nie mogliśmy się odnieść się do zapisów tam zawartych. Dlatego zapisy we wniosku absolutoryjnym, że do sprawozdania nie zgłoszono żadnych uwag nie są do końca prawdziwe. Pan Przewodniczący Bekas nie zezwolił koleżankom, które przyszły na posiedzenie kontrolne komisji rewizyjnej zadawanie pytań, chociażby na temat wynajmu budynku szkoły podstawowej nr 1, dostaliśmy też wypowiedź odnośnie uproszczonego planu urządzenia lasu z Ministerstwa. 31.03.br i nie zdążyliśmy wyartykułować wszystkich swoich uwag. Zwracaliśmy uwagę na złe planowanie w związku z nie zaplanowaniem spłaty długu na rzecz Mosiny. Mam też zastrzeżenia do opinii RIO, wynikają z nieuwzględnienia pewnych rzeczy w pracy komisji rewizyjnej, nie uwzględniono mojego wniosku o przełożenie ostatniego spotkania komisji, że wprowadzono nas w błąd, że ostatnie posiedzenie komisji rewizyjnej i sformułowanie wniosku powinno się odbyć do końca marca, że uniemożliwiono nam zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym Burmistrza i że nie wysłuchano uwag dwóch koleżanek radnych które przyszły na posiedzenie komisji rewizyjnej . Na tym posiedzeniu p. Bekas naruszył ustawy i Konstytucję bowiem zabronił nagrywania na taśmę przebiegu posiedzenia komisji wyrywając jej dyktafon. Z wniosku,  który został przedstawiony wynika, że co najmniej kilku punktach byłam przeciwna w głosowaniu. Tak naprawdę idzie o procedury które nie zostały zachowane. Dlatego jako radna będę się odnosiła do pisma które dostałam z RIO bo się z nim nie zgadzam. Będę protestowała nie wiem jeszcze w jaki sposób, bo przy mniejszości w Radzie niewiele mamy do powiedzenia. Generalnie z wieloma sprawami się nie zgadzam.
-    radny M. Rzaepczyński -  odnośnie prac komisji rewizyjnej. Zaniepokoił mnie jeden fakt. Nie mogłem z powodów zawodowych być na ostatnim posiedzeniu komisji. Przekazałem członkom komisji swoją opinię na temat absolutorium i uważałem, że te uwagi zostaną ujęte we wniosku absolutoryjnym.. Moim zdaniem nie zostały uwzględnione.
-    radny P.Bekas - jest wiele  nieprawdy w tych wypowiedziach. Wszystkie problemy zgłaszane przez członków komisji były wyjaśniane przez pracowników Urzędu, Panią Skarbnik,, Burmistrza Miasta. Zawsze było pytanie czy są jeszcze jakieś sprawy. Pracownicy Urzędu zgłaszali, że jest dostęp w każdej chwili do materiałów, ale nie było takiej woli. Posiedzenia Komisji są nagrane, nagrania te można sprawdzić. Odnośnie pana Rzepczyńskiego, była wola spotkania się w sobotę lub niedzielę by zakończyć kontrolę. Było tak, że pan może ale inny członek p. M.Ornoch Tabędzka, nie może. Pana pismo było dyskutowane na posiedzeniu komisji. Pana argument, który  pan przedstawiał nie dotyczył absolutorium, Jest protokół, który Pani radna Ornoch też podpisała.
-    radna I.Jankowska -  odczytała swoje pismo w sprawie wniosku absolutoryjnego, które odczytała. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
-    p. Bekas - członkowie komisji rewizyjnej na podstawie przeprowadzonej kontroli formułują wniosek. Dlatego nie widzę możliwości by inni radni formułowali wniosek komisji rewizyjnej, decyduje Rada w głosowaniu o udzieleniu bądź nie absolutorium.
-    p. M.Ornoch Tabędzka -  propozycja spotkania się Komisji w sobotę lub niedzielę odbieram jako brak dobrej organizacji pracy komisji rewizyjnej i jej przewodniczącego. Można było jeszcze to spotkanie organizować w m-cu kwietniu.
-    p. P.Bekas - były propozycje spotkania również w poniedziałek wtorek i też nie zostały przyjęte.
-    radna M.Ornoch Tabędzka -w sposób skrótowy chcielibyśmy Państwu przedstawić w nasze zastrzeżenia.
-    radny M.Rzepczyński - nasze zastrzeżenia dotyczą:
ˇ    planowania budżetu i nie zaplanowania w budżecie kwoty rozliczenia zadłużenia z Moszną
ˇ    rezygnacja z pożyczki z FOŚ
ˇ    spłaty należności względem gminy Mosina . Z obliczeń moich wynika, że gdyby pewne decyzje odnośnie rozliczeń z Mosiną były podjęte od połowy marca być może miasto puszczykowi zaoszczędziłoby kwotę 200 tys. zł w skali 4 lat. Miasto zrezygnowało z pożyczki z FOŚ. Ta pożyczka to była pożyczka preferencyjna. Miasto musiało zaciągnąć kredyt komercyjny od którego odsetki wynoszą ponad 100 tys zł od 500 tys. zł. W ten sposób miasto traci w przeciągu 4 lat około 200 tys. zl. Świadczy to o niegospodarności w planowaniu budżetowym.
 
-    Skarbnik Miasta p. J.Gielniak - o jakich odsetkach jest mowa. Wpłynęło pismo z Moszny odnośnie odsetek. Trwa dyskusja między radcami prawnymi Urzędów.
-    radny M.Rzepczyński - wyjaśnił, że chodzi o odsetki od zaciągniętego kredytu komercyjnego. Podkreślił też, że według obowiązującego prawa Moisna winna wystąpić o odsetki z tytułu rozliczeń.
-    radny P.Bekas - była o tym mowa na posiedzeniu komisji rewizyjnej, na tym posiedzeniu był p. Rzepczyński, te 500 tys. które miasto wydało ze swoich pieniędzy na budowę kanalizacji to są roboty - budowa przyłączy, a na takie roboty fundusz ochrony środowiska nie udziela pożyczek. Odnośnie budżetu to przecież Rada uchwaliła zmiany w budżecie wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu. Burmistrz realizował uchwały Rady w tym zakresie.
-    radna I.Jankowska -  przedstawiona informacja podkreśla złe planowanie budżetu. Gdyby Burmistrz uwzględnił w budżecie spłatę dla Moisny nie byłoby strat. Rada uchwala zmiany w budżecie ale robi to na wniosek Burmistrza. Zmiany które by Rada chciała wnieść muszą być po akceptacji Burmistrza.
-    Skarbnik Miasta J.Gielniak - informuje, że w budżecie na 2003 rok nie można było uwzględnić do planu  rozliczeń z Moisną gdyż wtedy nie była znana kwota. Pierwsza nota wpłynęła w 2003 roku a budżet był uchwalany w grudniu 2002 roku.
-    radna M.Ornoch Tabędzka - to nie jest prawda. W lipcu w roku 2002  Mosina wyraziła wolę otrzymania pieniędzy była wtedy mowa o kwocie 1.600 tys zl. Oczywiście jest demokracja i Rada może przegłosować  uchwałę aczkolwiek myśmy protestowali, ale jesteśmy   w  mniejszości. Zostaliśmy postawieni pod ścianą, jeżeli nie zagłosujecie, to jesteście przeciwko budżetowi i chcecie działać na szkodę miasta.
-    radna I.Jankowska - dokumenty zostały przedstawione radnym na wniosek w maju a dyskusja była w czerwcu a nota wpłynęła w marcu. Ja nie  oczekuję dzisiaj żadnych wyjaśnień, na wyjaśnienia był czas. Takie są zastrzeżenia i trzeba faktom spojrzeć w oczy.
-    radna M.Ornoch Tabędzka - mam również zastrzeżenia do sposobu kontroli komisji rewizyjnej, kanalizacji sanitarnej miasta za rok 2003 ponieważ były 2 przetargi. H..Rapalska wnosiła o dokumenty z tych przetargów. Z dokumentacji wynika, że za wykonanie 400 przyłączy nie zostało dokonane rozliczenie. Otrzymałam informację w Urzędzie, że nie została wystawiona jeszcze faktura i nie można było sprawdzić kwoty na fakturze z przetargiem. Na temat kanalizacji sanitarnej jako członek kom. inwestycji i majątku komunalnego wnioskowałam o dokumenty z przetargów za rok 2003. Wnioskowałam do Przewodniczącego Komisji.  Pięć  dni temu  otrzymałam dokumenty za rok 2003 i nie zdążyłam się z nimi zapoznać.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka -   jest to niewielka kwota, ale była próba wprowadzania  radnych w błąd. Mamy pismo z Ministerstwa Ochrony Środowiska, które jest odpowiedzią na nasz protest związany z pismem Pana Wojewody, który pozbawił nas możliwości dalszego działania twierdząc, że  nasze zarzuty są bezpodstawne. W lipcu 2002 r Burmistrz zlecił sporządzenie planu urządzenia lasu dla gruntów osób fizycznych, a w świetle prawa nie miał takiego prawa. Taki plan może zlecić Starosta, jednocześnie taki plan nie mógł być zlecony bo okres obowiązywania tego planu nie przekroczył 10 lat. Obecny plan jest ważny do roku 2006. Tylko wyjątkowa sytuacja zewnętrza mogła spowodować, że pan Wojewoda mógł ten plan uchylić. Na nasze zastrzeżenia, Pan Przewodniczący miał inne zdanie i ponieważ byłam w mniejszości zostałam przegłosowana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Świadczy to o tym, że do budżetu tego pod względem legalności można mieć zastrzeżenia, bowiem Burmistrz wykonywał zadania nie należące do jego kompetencji. Zapłacił za wykonanie tego zadania w styczniu kiedy plan nie był jeszcze wykonany co jest brakiem rzetelności.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - otrzymałem kserokopie pism o których Pani mówi, ale bez tego pisma które Państwo wysłaliście do Ministerstwa, czyli odpowiedź była taka, jakie pytanie Państwo postawiliście. Byłoby ładniej gdyby do mojej wiadomości przysyłano pism dotyczące Rady, bym nie dowiadywał się o skargach i pismach od innych. Kwestia ta dotyczyła roku 2002 roku. Później została usankcjonowana dalszymi działaniami. Odpowiedź członka Ministerstwa nas nie obowiązuje. Obowiązuje nas stwierdzenie Wojewody, który jest jednostką dla nas nadrzędną. Zobaczymy jakie będzie teraz stanowisko Wojewody.
-    Radny P.Bekas - ta sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji rewizyjnej. Jest to interpretacja jednego z pracowników Ministerstwa. Kłania się tu "celowość". Zdaniem dwojga członków Komisji rewizyjnej jak najbardziej celowa była weryfikacja tego planu i powinniśmy oceniać czy celowe było wydatkowanie tych pieniędzy. Każdy ma prawo zostać przy swoim zdaniu.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - radny Bekas nie rozumie co to jest obowiązujące prawo. Prawo to mówi, że plan taki zleca Starosta. Wobec tego Burmistrzowi nie wolno było zlecić opracowania planu. Odczytano pismo Ministerstwa, które stanowi załącznik do protokołu. Plan który zlecił pan Burmistrz nie istnieje, bowiem powstały dwa inne plany, które zlecił Starosta. Burmistrz mógł zlecić dla gruntów miasta i wspólnot gruntowych i za ten plan mógł Burmistrz zapłacić. Niecelowość wydatkowania więc tych pieniędzy jest jednoznaczna.
-    Radny W.Kociemba - Przew. Komisji Ochrony Środowiska - czy komisja Rewizyjna sprawdziła ile było wniosków mieszkańców z zastrzeżeniami do tego planu.
-    Radny P.Bekas - dokładnych informacji Komisja nie miała, ale można to sprawdzić.
-    Radny M.Ornoch Tabędzka - odczytała pismo skierowane do Wojewody, które stanowi załącznik do protokołu. Rzeczywiście mamy brak odpowiedzi od Pana Wojewody na skargę. Z prawem panie Bekas się nie dyskutuje.
-    Radny P.Bekas - proponuję jednak poczekać na stanowisko Wojewody.
-    Radny M.Rzepczyński - nie wiem czy w Polsce mamy źle skonstruowane prawo czy jest opieszałość urzędników. W 2002 zlecono opracowanie planu, w 2003 za niego zapłacono. Wnosicie Państwo by czekać na decyzję Wojewody, ale w takim razie nie możemy dzisiaj podejmować uchwały absolutoryjnej. Zabrnęliśmy więc w ślepy zaułek.
-    Radny P.Bekas - mówiłem odnośnie decyzji Wojewody w zakresie interpretacji prawa. Nawet jeśli nastąpiło przekroczenie to  zwracam też uwagę, że to nie jest kwota 5 tys. zł. Jest to jakaś część tej kwoty, bo jakaś część była wydatkowana zgodnie z kompetencjami Burmistrza. Po drugie nawet jeżeli nastąpiło przekroczenie przez Burmistrza to należy rozważyć w jakim celu. dokonano tego przekroczenia. Wydatkowanie pieniędzy było na skutek wniosków mieszkańców , w celu uporządkowania spraw gruntowych w mieście  a te pieniądze zwrócą się do miasta w postaci podatków. Czy kwota 2 a może 2,5 tys. zł. przy budżecie 14 mln zł, może być powodem nie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium?
-    Radna I.Jankowska -  owszem,  zgadzam się, że to było działanie celowe, ale są do tego inne drogi postępowania. Celowym byłoby dofinansowanie naszego liceum albo mieszkańców naszego miasta, którzy mogliby wyjechać do Iraku, ale to nie jest zadanie gminy i z faktami się nie dyskutuje. Kwota 5 tys. zł., można podważać opinie MOŚ, jest dla mnie ważne, że kwota 5 tys. zł wydatkowana została na coś co nie jest zadaniem gminy, to nie zmienia to faktu, że ta kwota została wydana. Nie należy dyskutować nad kwotą tylko nad faktem.
-    Radny P.Bekas -  przypominam, że nie jest to kwota 5 tys zł, a część tej kwoty.
-    Radny A.Balcerek - Przysłuchując się tej dyskusji dochodzę do kilku wniosków. Sprawa uproszczonego planu urządzenia lasu, ten temat  był już omawiany wielokrotnie. Zmiany planu dokonano na skutek wniosków złożonych przez mieszkańców, którym ktoś kiedyś zmienił plan nie pytając ich o to i dlaczego teraz mieliby ponosić z tego tytułu dodatkowe opłaty. Przecież ci mieszkańcy tez płacą podatki do miasta. Odnoszę wrażenie , jak gdyby część radnych nie czuła się mieszkańcami naszego miasta Puszczykowa ale innych gmin i miast. Może jeszcze wszystkiego nie rozumiem, jestem jednak po raz pierwszy radnym tego miasta i kandydując  do Rady Miasta, wierzyłem, że dzięki podejmowaniu przez Radę inicjatyw,  dzięki współpracy Rady i Burmistrza uda nam się zrobić dla tego miasta wiele dobrego. Zdaniem wielu mieszkańców z którymi rozmawiam, od półtora roku niektórzy radni interesują  się tylko rozliczaniem wszystkich i za wszystko. Grupa radnych próbuje wykazać, że wszyscy wokół którzy mają inne zdanie niż oni, nie mają racji i są niekompetentni. Jeżeli nie liczą  się dla nich opinie organów kontrolnych Urzędu jak Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Mieszkańcy zgłaszają, że obradujemy na posiedzeniach za pieniądze podatnika i brak jest efektów naszej pracy. Jako Przewodniczący Klubu Radnych "Sport" wnioskowaliśmy o organizację nowego boiska sportowego, którego sprawa też jest przez niektórych kwestionowana, w trakcie jego budowy bardzo często radni Klubu Sport i Komisji Sportu interesowaliśmy się kilka razy dziennie jego budową, staraliśmy się pomóc. Tak sobie wyobrażam pracę radnego. Jest to już połowa naszej kadencji i nie rozliczajmy tylko innych, zacznijmy od siebie by na koniec naszej kadencji nie rozliczono nas.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - proponuje zakończenie debaty i głosowanie.
-    Radna H.Rapalska - nie rozumiem jaki cel miała tu wypowiedź Pana radnego Balcerka.  Zadał pytanie dlaczego, po co. Jako Komisja Architektury i Urbanistyki, mieliśmy jedno spotkanie i gdyby podjął troszeczkę działań dalej wybiegających niż tylko przyjście na nie to spotkanie , dowiedziałby się, że ten plan na który te 5 tys. zł zostało wydatkowane, plan urządzenia lasu,  zostało wyrzucone w błoto.
-    Radny P.Bekas - proponuje  przejść do następnych punktów lub głosowania. Wracamy do tego samego tematu.. Sprawę ta już sobie wyjaśniliśmy.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - następne zastrzeżenia to negatywna opinia komisji architektury do realizacji budżetu na plany.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek -na posiedzeniu komisji głosowaliśmy wydatkowanie odnośnie dz. 710 rozdz. 71004 i 71014. Większością głosów opinię wydała komisja negatywną odnośnie wydatkowania środków w tym dziale. Plan na rok 2003 wynosił 200 tys. zł. W połowie roku zmniejszono tą kwotę do 100 tys. zł. Na koniec roku wykonanie budżetu 53.000 zł czyli 53 %. Kwota która była przeznaczona na plany została obcięta o ¾. Jest tu aspekt finansowy i przestrzenny. Zdaję sobie sprawę, że opóźnianie wykonania przystąpienia do całkowitego planu zagospodarowania dla miasta, który jest bardzo kosztowny, powoduje wydatkowanie pieniędzy na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli nie ma  planu dla miasta każdorazowo, zatrudnionemu z zewnątrz urbaniście miasto zapłaci 340 zł. Przyjmując, że decyzji w 2003 r było 170 minus 60 na przyłącza w skali roku będzie to ponad 100 decyzji. Jest to budżet kilkudziesięciu tysięcy zl. Uważam, że wykonanie budżetu w tym dziale w 53%  jest niezrealizowaniem przez Burmistrza uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta na rok 2003.
-    P. A.Stempniak - inspektor  miejski -  kwota w budżecie na rok 2003 została przyjęta w roku 2002. w oparciu o potrzebę kontynuacji wcześniej podjętych uchwał Rady w sprawie planów zagospodarowania. Kwota przyjęta nie starczyłaby i tak na opracowanie tych planów. Uchwały te w sprawie planów były podjęte w oparciu o starą ustawę co dawało możliwość przedłużenia ważności planów jeszcze o rok.  Oczekiwaliśmy na zapowiadaną zmianę ustawy o planowaniu która nie było wiadomo jakie wprowadzi zmiany. Zapowiadano, że będzie uproszczona procedura co zmniejszy koszty opracowań planów. Dlatego nie podejmowano decyzji o przystąpieniu do opracowań planów. W lipcu 2003 r weszła nowa ustawa,, nie uprościła ona procedury ani nie zmniejszyła kosztów , wprowadziła konieczność dodatkowych opracowań bardzo kosztownych. Ustawa. uniemożliwiła kontynuowanie prac nad planami podjętych uchwałami w 2002  roku. Dlatego Burmistrz miasta złożył propozycję zmian w budżecie. Należy zaznaczyć, że przepisy wykonawcze ukazały się w m-cu październiku z datą ważności końca września, w sprawie warunków zabudowy, zakresu sporządzania nowych planów. Do tego czasu nie było sensu przygotowywać propozycji nowych opracowań planów.
-    Radny J.Szafarkiewicz - brałem udział w szkoleniu nt. gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami gdzie nie namawiano do zmiany planów z uwagi na brak przepisów wykonawczych. Związek Miast Polskich zaskarżył całą decyzję  o pozbawieniu starych planów ważności. Dlatego uważam, że wydawanie pieniędzy, tak dużych pieniędzy, przy nieustabilizowanej sytuacji prawnej jest dużym ryzykiem, uważam, że nie można ryzykować tym bardziej, że zapowiadana jest ich zmiana.
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - rozporządzenie ukazało się nie w październiku a w sierpniu, więc był czas na przetarg i wydanie pierwszych pieniędzy na plany. W tej chwili można wykonywać plany na mapach katastralnych, nie muszą być to mapy aktualizowane więc koszty nie byłyby aż tak ogromne. Nie jest to kwestia jednego roku jest to kwestia polityki przestrzennej dla miasta. Wydatkowanie w tym dziale pieniędzy wskazuje w którym kierunku idzie polityka przestrzenna miasta, z którą się nie zgadzam. Trzymam się kwot które zostały zaplanowane i wydatkowane i nie dyskutowałabym na tematy merytoryczne czy należało zlecać czy nie.
-    Radny J.Szafarkiewicz - proponuje zakończyć dyskusje i przystąpić do głosowania.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - mamy jeszcze kilka zastrzeżeń i chcemy uzasadnić nasze stanowisko dlaczego będziemy głosować przeciw udzieleniu absolutorium.
-    Radny P.Bekas -  jeżeli już decyzja zapadła w jaki sposób każdy radny będzie głosował to  można głosować.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - chcemy uzasadnić naszą decyzję. Chodzi o sprzedaż mienia,  przetargi i rokowania, sprzedaż działki przy ul. Studziennej.
-    Radny S.Balbierz -  nieruchomość przy ul. Studziennej  - były dwa rokowania, było dwóch  interesantów, jeden dawał 223 tys. zł,  a cena wywoławcza była 151.800 zł, zostało sprzedane za 35 zł za metr. Działka została sprzedana za 120. tys. zł. ta osoba co kupiła chce dziś 3-krotnie drożej za ten grunt.. Jest to zła gospodarka Burmistrza Miasta.
-    Radna H.Rapalska - oceniamy budżet również pod względem gospodarności. W jednym z pism p. Burmistrz  napisał, że zbywanie przez miasto nieruchomości musi mieć uzasadnienie ekonomiczne. Tutaj jeśli chodzi o ul. Studzienną, działka była sprzedana w rokowaniach i czy za taką kwotę należało tą działkę sprzedać czy nie należało ogłosić drugiego przetargu. Czy za taką działkę położoną w dobrym miejscu o charakterze usługowym należało sprzedać.
-    Radny J.Szafarkiewicz - w poprzedniej kadencji byłem członkiem, komisji przetargowej i przetargi tak samo jak i rokowania są ogłaszane w prasieregionalnej. Każdy kto chce kupić działkę może przystąpić do rokowań tak jak i do przetargu. Tak, że to nie jest sprzedawane "pod stołem" u p. Burmistrza, tylko to są ogłoszenia w prasie.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  zawsze jest ogłaszany przetarg, dopiero sa rokowania i nie ma innej drogi.  Porównywanie ceny gruntów "wprost" jest niewłaściwe. W tym miejscu na tej działce idzie gazociąg który powoduje znaczne utrudnienie zabudowy i to ma wpływ na cenę tej działki. Jest tam dwojakie przeznaczenie tej działki.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - nie będę dyskutowała na temat marketingu. Argumentowano w objaśnieniach, nie wykonanie planu z powodu niższych cen gruntu. Jest to nieefektywne działanie Burmistrza i przy takim zdaniu pozostajemy. Jeszcze mamy dwa zastrzeżenia. Odnośnie boiska sportowego.
-    Radna I.Jankowska - jedna kwestia to jest boisko i sprawę planowania budżetu. Nie neguję remontu boiska. Sama inwestycja została wprowadzona do budżetu pod koniec roku. Wcześniejsze wprowadzenie tej kwoty spowodowałoby korzystniejsze gospodarowanie pieniędzmi. Szukano oszczędności w budżecie, brano kredyt. Pod koniec roku wprowadza się inwestycję, mówiono, że można ta inwestycję wprowadzić.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - na początku roku nie mieliśmy pieniędzy by taką inwestycję wprowadzić do budżetu. Na skutek dopiero przesunięć budżetowych dopiero powstała taka możliwość. Pewne rzeczy tu wynikają po prostu z niewiedzy.
-    Radna I.Jankowska - w sprawie starego budynku szkoły podstawowej nr 1. Zarząd Miasta podpisał umowę użyczenia z AWF w Poznaniu. Uważam, że umowa była podpisana trzeba brać pod uwagę brak działań Burmistrza w zakresie realizacji tej umowy. Odczytano odpowiedź Burmistrza Miasta w tej sprawie. Liczę na to, że Państwo po wysłuchaniu naszych zastrzeżeń przychylą się do naszego wniosku o nie udzielenie Burmistrzowi absolutorium.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - wniosek może składać tylko Komisja Rewizyjna, która taki wniosek złożyła. Przewodniczący Rady M.Thiel zarządził głosowanie nad wnioskiem.
-    Radna I.Jankowska wnosi o głosowanie imienne.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - wobec braku sprzeciwu, uznaje, że wniosek został przyjęty. Przedstawił zasady głosowania.
W głosowaniu imiennym, wniosku Komisji Rewizyjnej rady Miasta w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium
1.    Balbierz Stanisław - jestem przeciw
2.    Balcerek Andrzej - jestem za
3.    Bekas Piotr - jestem za
4.    Chojnacka Maria - jestem za
5.    Jankowska Iwona - jestem przeciw
6.    Jopek Krzysztof - jestem za
7.    Kociemba Wojciech - jestem za
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - jestem przeciw
9.    Rapalska Kaczmarek hanna - jestem przeciw
10.  Ratajczak Maria - jestem za
11.  Rudzińska Urszula - nieobecna
12.  Rzepczyński Marcin - jestem przeciw
13.  Szafarkiewicz Janusz - jestem za
14.  Thiel Michał - jestem za
15.  Wojtkowiak Zygmunt - jestem za
Przewodniczący Rady M.Thiel stwierdza, że w głosowaniu ( 9 głosów za, 5 głosów przeciw, 0 wstrzymujących) rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2003.
 
 
V.    Informacje bieżące Burmistrza Miasta
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz  omówił:
1.    aktualny zakres prac przy budowie kanalizacji sanitarnej miasta
2.    wyłożenie planu uproszczonego urządzenia lasu
3.    wyłożenie do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego - południowa część Niwki
4.    zmianę przepisów w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych
5.    spotkanie wójtów i burmistrzów w Leśnym Ośrodku szkoleniowym w Puszczykowie
6.    przygotowaniu analizy mozliwości pozyskiwania funduszy europejskich dla m.Puszczykowa
7.    spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy
8.    podpisanie porozumienia międzygminnego w sprawie budowy schroniska dla zwierząt
9.    zatrudnienie radcy prawnego p. E.Laskowskiej
10.  poinformował o pisme m.Mosiny w sprawie odsetek z tytułu rozliczeń z Mosiną dot. budowy oczyszczalni ścieków
11.  poinformował o zakończeniu prac przy budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią,
12.  omówił IV Mistrzostwa Puszczykowa w Kolarstwie Górskim
13.  poinformował o organizowanym przy współudziale szkół, MOK-u  i Biblioteki w dniu 01.05. "Spotkania z Unią"
14.  przedstawił przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego
15.  poinformował o przedłożonym przez Młodzieżową Radę Miasta  projekcie "Młodzież 2000"
16.  zaprosił wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji "Dni Puszzykowa"
17.  poinformował o przetargach i ich rozstrzygnięciach w okresie od 16.03. do 27.04.br.
18.  poinformował o udziale w uroczystości 30-lecia Muzeum A.Fiedlera.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel poinformował, że Rada Miasta otrzymała dyplom od Muzeum Pracowni A.Fiedlera.
 
VI.    Sprawy bieżące
 
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - informuję, że wpłynęły wnioski o uzupełnienie składów Komisji Statutowo-Prawnej i Komisji Rewizyjnej. Na następną sesję będą przygotowane uchwały w tej sprawie. Wnioski odczytano.
-    Radna I.Jankowska - jest to uchwała proceduralna. Głosowanie może być dzisiaj. W komisji rewizyjnej powinien być przedstawiciel każdego klubu.
-    Radny S.Balbierz - Klub złożył wniosek w tej sprawie.
-    Przewodniczący rady informuje, że nie ma na dzień dzisiejszy projektu uchwały i zgodnie ze statutem projekty przedstawione będą w dniu 18.05.
-    Radna I.Jankowska - komisja rozpocznie kontrolę kanalizacji i i dlatego należałoby dziś głosować.
-    Radny S.Balbierz - wniosek jest zgłoszony przez Klub i nie potrzeba żadnego głosowania.
-    Radny M.Rzepczyński - proponuje by do czasu  uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, Komisja ta nie będzie miała posiedzeń w tym czasie.
-    Przewodniczący Komisji P.Bekas - chcemy rozpocząć kontrolę wykonania budżetu za I kwartał, brak w tej chwili dokumentów dot. kanalizacji w Urzędzie.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel wnosi o przegłosowanie wniosków:
W głosowaniu wniosku przewodniczącego Komisji Statutowo Prawnej  ( 13 za, 1 wstrzymujący ) wniosek został przyjęty.
W głosowaniu wniosku radnego P.Bekasa  ( 14 za) wniosek został przyjęty.
-    Przewodniczący rady M.Thiel przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń o stanie majątkowym do dnia 30.04.br., informuje też,  że w dniu 03.05. pod krzyżem powstańczym odbędzie się o godz. 12.00 uroczysta msza św. i prosi by zgłosili się chętni do pocztu sztandarowego.
-    Radny W.Kociemba - poinformował, że na zaproszenie Rektora UAM i Komendanta Miejskiego Policji  brał udział w spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu  po wejściu Polski do UE.
-    Radny J.Szafarkiewicz - informuję, że brałem udział w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową dot. udzielania dotacji z budżetu miasta.
-    Radny W.Kociemba poinformował o awansie prof. A.Mizgajskiego do Ministerstwa Ochrony Środowiska.
-    Przewodniczący rady M.Thiel - przypominam, że do 30.04.br można składać wnioski do zmian w Statucie Miasta.
 
VII.    Wolne głosy
-    radna M.Chojnacka - jest sporo zapytań odnośnie umowy z MPK, jaki będzie rozkład jazdy
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz poinformował, że od połowy maja przewidywane jest wejście MPK na linię 101. Gmina Mosina walczy o przedłużenie tej trasy do Mosiny. Będą to autobusy niskopodwoziowe.
-    Radny S.Balbierz - kto odpowiada za przystanki autobusowe4.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz -  do tej pory odpowiadało Eko-Rondo. Obecnie będą czynione ustalenia.
-    Radna H.Rapalska - złożyłam wniosek by za zaoszczędzone pieniądze na przetargu na komunikację zakupić nowe przystanki. Mam ofertę firmy i przedstawię ją w najbliższym czasie p. Burmistrzowi.
-    Radny M.Ornoch Tabedzka - kiedy zostanie zmienione skrzyżowanie  i przycięty krzak bzu. Chodzi o skrzyżowanie z ul. Wodziczki.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - sprawdzono oznakowanie, jest prawidłowe. Inna organizacja tego skrzyżowania nie jest możliwa.
-    Radny S.Balbierz - mówiliśmy o pasach na Nowym Osiedlu, kiedy rozpocznie się łatanie dziur.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - będzie robiony objazd miasta i niedługo firma przystąpi do tych prac.
-    Radny W.Kociemba - zgłaszam, ze na ul. Rządowej jest niezabezpieczona studzienka telekomunikacyjna.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - zgłasza, że nie na wszystkie zapytania zawarte w interpelacji nie otrzymali radni, którzy złożyli tą interpelację.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - sprawa AWF wróciła. Jestem po rozmowach w dniu dzisiejszym ale na szczegóły jest zbyt wcześnie.
-    - radna H.Rapalska - zgłasza, że nie otrzymała odpowiedzi na złożone pisma odnośnie odwodnienia i utwardzenia ul. Mazurskiej.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - sprawdzę to, jeśli tak było przepraszam.
-    Radna I.Jankowska - na łąkach pojawiły się opony samochodowe. Czyje to są opony.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - teren ten jest wydzierżawiony przez p. R.Sokoła.
-    P. Kmieciak - ul. Mazurska - chodzi mi o chodnik od ul. Pomorskiej do ul. Mazurskiej. Trwa to już 6 lat. Wywożone są tam śmieci . Proszę również o wyrównanie ul. Mazurskiej. Nie są tam też zabezpieczone studzienki po budowie kanalizacji. Odnośnie bezpieczeństwa, młodzież pali ogniska co stwarza zagrożenie. Kto wydaje pozwolenia na budowę wysokich murowanych płotów. Wywożona jest przez wozy od samba woda. Z tego tytułu są tam bardzo brzydkie zapachy.
-    Radny J.Szafarkiewicz - odnośnie płotów, pozwolenia wydaje Starostwo Powiatowe.
-    Radna H.Rapalska - czy jeżeli będzie plan zagospodarowania to będzie można zapobiec budowie takich płotów.
-    A.Stempniak - prawo daje możliwość postawienia takiego płotu.
-    P. Ozorowska - płot przy ul. Mazurskiej jest poza przepisami. Na spotkaniu w sprawie planowania przestrzennego z p. Wojciechowskim mówiono, że samorząd powinien decydować o  wyglądzie miasta. Czy wpłynęła odpowiedź ze Starostwa odnośnie tego płotu. Proszę radnych powiatowych o interwencję w tej sprawie w Starostwie.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - brak jest odpowiedzi.
-    Radny p. Balbierz - należy podjąć jakieś kroki odnośnie posesji, stara Turystyczna , p. Jósko, posesji m.innymi przy ul. Berwińskiego, Nadwarciańska i innych gdzie jest bałagan.
-    Radna I.Jankowska -  z rozmów z mieszkańcami i własnych obserwacji widzę, że jest potrzeba  utworzenia ulic jednokierunkowych chociażby w niedzielę i święta. Można ustawić taki znak. Na ul. Powstańców i Nowej w godzinach odbywania się  mszy św. blokowane są przejazdy. Również potrzeba taka jest na ul. Sokoła.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - proponuję dokonanie przeglądu pod kątem wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.
-    Z-ca Burmistrza p. W.Ewicz - były takie wnioski. Możemy to rozważyć jeżeli podpisze się pod tym większość mieszkańców danej  ulicy..
-    Radna H.Rapalska Kaczmarek - zgłaszam wniosek formalny, by wóz wywożący wodę z ulic był do tego  przystosowany.
-    P.G.Ozorowska - zgłaszam postulat mieszkańców by zatrudnić drugiego strażnika. Proszę o patrolowanie w niedzielę rejonu ul. Dworcowej na wysokości p. Kostusiakowej.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - obejmiemy szczególnym nadzorem ten teren.
-    Radny P.Bekas - może zamiast jednokierunkowych ulic należy wprowadzić zakaz postoju.
-    P. Tomczak -  na ul. Jasnej jest zasypany hydrant. Czy opłata za decyzje o wycince drzew musi być pobierana. 80,- zł to jest wysoka opłata.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - jest to ustawowa opłata.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - odnośnie prac na ul. Konwaliowej. Czy są decyzje na wycinkę drzew.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz  - jest cała dokumentacja.
Wobec wyczerpania porządku obrad  i braku dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Rady Miasta dziękując wszystkim za udział zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości