Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 19/04/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 18.05.2004r.(część II).

Protokół Nr  19/04/IV
 z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 18.05.2004r.
część II
 
4. projekt uchwały 103 w  sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej do osób pięciu,
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - jako 5 osobę wobec powyższego do pełnego kompletu, proszę uprzejmie o podanie kandydatury na ta osobę.
-    Pani I.Jankowska - - zgłaszam  Panią M. Chojnacką.
-    Pani  ........................- zgłaszam  Pana Balbierza
Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - czy to wszystkie kandydatury? Czy Pan Balbierz przyjmuje? Nie, dziękuje. Czy pani Chojnacka przyjmuje? Tak. Proszę o przegłosowanie skoro innych kandydatur nie ma, przegłosowanie kto jest za przyjęciem Pani Chojnackiej do komisji rewizyjnej?
W głosowaniu ( 13 za,  wstrzym.2,  przeciw 0) przyjęto kandydaturę p. Chojnackiej.
 
5. projekt uchwały 104 w sprawie uchwalenia strategii rozwoju miasta Puszczykowa na lata 2004 - 2013.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Przypominam, że sprawa strategii miasta została już przez wszystkie kluby przyjęta, wnioski zostały w swoim czasie złożone, była debata na ten temat jeszcze w zeszłym roku, ostateczne wnioski miały być złożone do końca marca i w efekcie tego ostatniego etapu zostały dołączone jeszcze do strategii 3 karty projektu. Mianowicie karta dot. ochrony i promocji zdrowia, karta dot. promocji zasobów miasta na zewnątrz, karta dot. infrastruktury rekreacyjno sportowej. Proszę Państwa tutaj jest mały błąd na pierwszej karcie projektu dot. ochrony i promocji zdrowia, w punkcie 4 jest przetypowanie jest o jedno zero za dużo, tam musi być oczywiście 100.000zł, a nie milion.. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi?
-    Radna Rapalska Kaczmarek - Ja chciałam zwrócić uwagę, że jest pewna nieścisłość w stosunku do zapisu tego co pojawił się w materiałach, które teraz dostaliśmy przed sesją, a w zapisie nad jakim głosowała komisja. Drobna nieścisłość, ale uważam, że komisja głosowała nad jakąś formułą, przegłosowała to na tak, należało taką formułę wprowadzić, a uważam że zmiana jej nie powinna zaistnieć. To jest w infrastrukturze, sportowa tam i jej wykorzystanie, na tej karcie tj. numer projektu 1.3.2. Zostało tutaj zapisane jako propozycja w materiałach zostało napisane, że komisja Ładu Przestrzennego i Architektury proponuje w tym punkcie zagospodarowanie terenu parkowego, powiedzmy,  przy ul. Pomorskiej, Mazurskiej na cele sportowo rekreacyjne, a propozycja komisji brzmiała następująco: że zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Pomorskiej, mazurskiej na cele rekreacyjne, park miejski, tak głosowaliśmy. W związku z czym proponuje tą zmianę wprowadzić bo ustalenia komisji były odnośnie takiego zapisu. Jeszcze jedna sprawa odnośnie tego zapisu, uważam, że wprowadzanie tutaj, ponieważ zostało tu wprowadzone, właściwie nie zostało to rozdzielone na karcie bo ten zapis jest pod pkt. 4 gdzie jest również zagospodarowanie terenu leśno parkowego przy ul. Nadwarciańskiej, że to powinno być jako 5 punkt, czyli jako oddzielne zadanie i wtedy inwestorem jako jednostką koordynującą jako źródło finansowania, wykonawcą inwestorem powinien być wpisany pod źródłem finansowania inwestor: fundusze pomocowe i budżet miasta, pod wykonawcą również Urząd Miasta, ponieważ jeśli ten teren ma potem zostać w rękach miasta, i być parkiem leśnym  to trudno wpisywać tutaj inwestora zewnętrznego. Dziękuje.
-    Pan P. Bekas - Tutaj zadanie zostało nazwane: zagospodarowanie terenu leśno parkowego przy ul. Nadwarciańskiej na cele sportowo rekreacyjne w związku z tym musimy to zadanie również zmienić.
-    Pan M. Rzepczyński -  Przychylając się do tego co powiedziała Radna Rapalska to jest w tej chwili brak logiki zagospodarowania terenu leśno parkowego na ul. Nadwarciańskiej  w nawiasie w tym również na ul. Pomorskiej i Mazurskiej to są całkiem inne lokalizacje i czy to po prostu nie powinno być rozbite na dwa punkty tzn. 4 zagospodarowanie terenu przy ul. Nadwarciańskiej na cele sportowo rekreacyjne i punkt 5 zagospodarowanie terenu leśno parkowego przy ul. Pomorskiej, Mazurskiej na cele rekreacyjne - park miejski dopisać tam jeszcze jednostkę koordynującą, finansującą: fundusze pomocowe, Urząd Miasta, wykonawca, inwestor: Urząd Miasta. Wtedy jest to bardziej logiczne, że tak powiem.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Proszę bardzo co na ten temat mówi komisja?
-    Pani H. Rapalska - komisja przegłosowywała taki zapis, faktycznie nie odnieśliśmy się do tego, że ma to być punkt 5, po przedstawieniu tych materiałów wydaje się to logiczne y to było jako oddzielne zadanie. Podpisywanie to pod jednym punktem to faktycznie są dwie różne lokalizacje i nie koniecznie jedna i druga musi być wykonywana jednocześnie i w ten sam sposób.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - czyli należałoby przyjąć 5 punkt i, na dwie części podzielić.
-    Pan P. Bekas - ja jako członek komisji sportu  zwracam uwagę na realizację   projektu: zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży, stworzenie infrastruktury sportu dla wszystkich mieszkańców miasta. Tworzenie tutaj parku leśnego w tym momencie, ja nie widzę dlaczego akurat w tym momencie, tak naprawdę merytorycznie już patrząc, dlaczego tam nie mogłoby być po za parkiem jakieś tereny rekreacyjne i sportowe. Dlaczego nie robić tam terenów sportowych, uważam, że rozszerzenie tego na tereny rekreacyjne i sportowe , na pewno jest to pojęcie szersze i bardziej umożliwia zagospodarowanie tego terenu, ja rozumiem Panią Rapalską, która tam mieszka obok i może jej ta gra w piłkę przeszkadzać, ale patrzmy trochę pod szerszym kątem.
-    Pan J. Szafarkiewicz - ja proponuje rozbić to na dwa punkty z tymi samymi zadaniami z tymi, które są uwzględnione w punkcie 4 aktualnie z możliwością takich terenów i takich.
-    Pan A. Balcerek - Jestem członkiem komisji Ładu Przestrzennego, urbanistyki i architektury i uważam, że punkt 4 powinien być rozbity na punkt 5 z tego względu, że są to dwa rejony odległe w Puszczykowie.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - No chętnie, ale proszę mi to zredagować teraz jak to ma wyglądać.
-    Pani H. Rapalska - ja mogę tylko powiedzieć nad czym komisja głosowała  i 4 głosy za zapisem zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Pomorskiej, Mazurskiej na tereny rekreacyjne, możemy zapisać ten park leśny jeśli panu tutaj nie pasuje, wiadomo o co mieszkańcy na tym terenie wnioskują, wnioskują o ścieżkę zdrowia, o nieutwardzone boisko do piłki, w związku z czym tutaj uwaga tez niebyła na miejscu, takie było głosowanie na komisji i uważam, że taką formułę jaką żeśmy przegłosowali, jest to forma komisji i uważam, że powinna ona zostać zapisana. Zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Pomorskiej, Mazurskiej na cele rekreacyjne było jeszcze - park miejski tak głosowaliśmy na komisji. Były 4 głosy za.
-    Pan J. Szafarkiewicz -podtrzymuje moje zdanie, jest to taka kontrpropozycja , że ma to być rozbite na punkt 4 i 5, są to inne obszary, tereny. Natomiast cele mają być takie jakie są w pkt.4 czyli komisja proponuje cele zagospodarowania terenu leśno parkowego z możliwością celów sportowo rekreacyjnych, przecież to jest projekt to po co zawężać coś z czego może będziemy chcieli coś zrobić, a nie będziemy mogli bo tak będzie w projekcie.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - proszę bardzo jeżeli nie ma żadnych więcej to wobec powyższego ta poprawka, zgadzacie się Panowie na to? Zdecydujcie się w końcu jak ma wyglądać.
-    Pan J. Szafarkiewicz -  uważam że w jednym i drugim punkcie taki sam zapis, nie zawężać tego inwestora do funduszy pomocowych i miasta, a może będzie chciał zainwestować ktoś z mieszkańców?  Ja bym tego nie zawężał i jestem za tym proszę o przegłosowanie, są dwa wnioski.
-    Pani M. Tabędzka - to jest taka refleksja, która nasunęła mi się w tym momencie nie wiem czy tu  Państwo wiecie do czego doprowadziliście, że w tej chwili gonimy się ze sformułowaniem inwestor zewnętrzny, tylko dlatego, żebyście nie powiedzieli za rok, za dwa, kiedy wiadomo buldożery i stawianie budynku sportowego, że było zapisane inwestor zewnętrzny, nie to jest po prostu paranoja, to jest po prostu paranoja co się zdarzyło w tym mieście.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Bardzo Panią przepraszam, ale te dygresje to zupełnie nie potrzebne i takich rzeczy w ogóle nikt tutaj na myśli nie ma. Proszę uprzejmie wrócić do samej tylko meritum sprawy.
-    Pan J. Szafarkiewicz - ja zgłosiłem wniosek formalny i proszę o ustosunkowanie się, są dwie propozycje moja i pani Rapalskiej i proszę o przegłosowanie.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - ja chciałem tylko tu na jedną rzecz zwrócić uwagę, że ten dokument, który tutaj mamy, to nie jest dokument, który obliguje jednoznacznie i tylko w ten sposób nie inaczej, to jest zapis po prostu pewnego kierunku, nic więcej, to można formułować, zmieniać itd.
-    Pani I. Jankowska - Mimo wszystko, że to będzie można formować i zmieniać to uważam, że jeśli dyskutujemy nad kwestią strategii to warto dyskutować jakie mamy zamysły związane z danym zapisem, jaką mamy wizje związaną z tą kwestią, Jak Pan Radny mówi, głosujmy po prostu dane wnioski, a jeśli będzie trzeba to zadanie po zadaniu.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - poddaje pod głosowanie, zamykam dyskusje bo w tej chwili nie bardzo już wiem w jakim kierunku ona idzie. Głosujemy wobec powyższego jaki wniosek pierwszy? Proszę sformułować Pani Rapalska jeszcze raz, żeby można było zapisać dokładnie.
-    Pani H. Rapalska - ja nadal, tzn. po prostu to nie jest mój wniosek, tak głosowaliśmy na komisji, zapis był taki: zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Pomorskiej, Mazurskiej na cele rekreacyjne - park miejski. To nie jest moja propozycja, to była propozycja, która została przegłosowana na komisji stosunkiem głosów 4 do 1, co proszę zapisać, 4 do 0.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Pani proponuje, żeby był to 5 punkt, tak?
-    Pani H. Rapalska - Po za tym żeby był to 5 punkt bo tego komisja jakby nie zauważyła, no i inwestorem zewnętrznym, ale to już jest moje prywatne zdanie, na ten temat nie dyskutowaliśmy na komisji, żeby inwestor zewnętrzny został wykreślony, pozostały fundusze pomocowe pod źródłem finansowania i budżet miasta, wykonawcą, inwestorem: miasto Puszczykowo.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - A Pan  Szafarkiewicz ?
-    Pan J. Szafarkiewicz - żeby zostało rozbite na dwa punktu, w zależności od terenu, których ma obowiązywać z niezmienionym finansowaniem i z niezmienionymi zadaniami, ponieważ uważam, że to zawęża nie potrzebnie koncepcje naszą.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - czy to ma zostać tak tylko ściśle, a Park miejski nie? Może być park miejski też, w tym miejscu jesteście zgodni, tak?
-    Pan P. Bekas - Ja zgłaszałem wniosek Panie Przewodniczący, proszę by przegłosować, przede wszystkim, żeby tam zostały tereny rekreacyjno sportowe, a nie park miejski bo to bardzo zawęża. Park miejski to nie jest rekreacyjno sportowy , w związku z czym ja składam wniosek, żeby został na ul. Nadwarciańskiej i na ul. Pomorskiej, Mazurskiej było zapisane, że mają powstać tereny rekreacyjno sportowe.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Bez parku miejskiego, tak?
-    Pan P. Bekas - to się łączy, terenem rekreacyjnym jest park miejski.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - To jest teraz jeszcze trzeci wniosek, tak będziemy sobie mnożyć teraz. Proszę bardzo kto jest za projektem pani Rapalskiej, który różni się od pozostałych tylko tym, że ma być inwestor zewnętrzny ma być opuszczony i ma być dodany park miejski. Proszę bardzo kto jest za tym wnioskiem?
W głosowaniu: 6 za
 
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - kto jest za wnioskiem Pana Szafarkiewicza, żeby było wszystko, żeby pozostał inwestor zewnętrzny i żeby było na cele rekreacyjno sportowe bez parku miejskiego, tak?
-    Pan Szafarkiewicz - tereny sportowo rekreacyjne , park miejski, fundusze pomocowe, inwestor zewnętrzny, budżet miasta, żeby było jak najszerzej.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Kto jest za wnioskiem Pana Szafarkiewicza?
W głosowaniu: 8 za; 1 wstrzym
 
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Ja chciałem zakończyć już tą dyskusje, możecie Panowie potem porozmawiać. Ten wniosek Pana Szafarkiewicza został przyjęty, jakim stosunkiem głosów?
-    Pani E. Tonder - 8 głosów za przy 1 wstrzymującym.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Teraz proszę uprzejmie o przegłosowanie całej uchwały.
-    Pani M. Tabędzka - ja jeszcze mam pytanie, i właściwie uwagę i wniosek do karty projektu, która tj. cel strategiczny 2, nazwa projektu: imprezy, obiekty kulturalne i sportowe integrujące mieszkańców miasta i organizacja czasu wolnego. W punkcie 3 jest napisane przygotowanie budynku szkoły dla potrzeb mieszkańców, centrum spotkań, siedziby klubów sportowych oraz stowarzyszeń mini sala kinowo konferencyjna oraz szkoły wyższe. Ja bym chciała zapytać jak się ma ten zapis o szkołach wyższych w kontekście interpelacji, którą napisaliśmy. Najpierw chciałabym usłyszeć odpowiedź na to pytanie, a potem ewentualnie mam wniosek.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Odpowiadając Pani na to pytanie, powiem tak, że dyskusje, rozmowy z AWF biegną i to dość intensywnie, nie chcę mówić o wynikach bo jeszcze za wcześnie, ale powiem krótko, że dobrze to rokuje.
-    Pani M. Tabędzka - Ponieważ w związku z sytuacją, która jest od tylu lat, nie wykorzystania budynku, jednocześnie planami miasta związanymi z budową ratusza, ja chciałabym zgłosić wniosek o to by szkołę przeznaczyć na siedzibę Urzędu Miejskiego, ponieważ nie stać miasta na budowanie nowego Urzędu, a jest to budynek, który po zaadoptowaniu idealnie nadawałby się na te cele  i jeszcze mogłyby być tam również pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - proszę Państwa, ale to jest wniosek, który w razie czego zawsze może być złożony.
-    Pani M. Tabędzka - nie, nie bo w momencie tym zepsujemy, chciałabym w takim razie dodać i przygotowanie budynku szkoły dla potrzeb mieszkańców również Urzędu Miasta, chciałabym tutaj dodać, jakby poszerzając znowu formułę,  maksymalnie.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Proszę Państwa to znowu będzie teraz komisja musiała się odnosić do tego? Teraz w tej chwili te sprawę będziemy omawiać, potem się mówi, że jest nieprzygotowana uchwała, cały czas był, czy Pani rzeczywiście  upiera się przy tym wniosku?
-    Pan J. Szafarkiewicz - potrzeby mieszkańców daleko idące, myślę, że to można pod to Urząd Miejski podłożyć, myślę że ta strategia nie będzie przeszkadzała.
-    Pani M. Tabędzka - Panie Przewodniczący, tzn. ja mogę powiedzieć tak samo, że poprzednie zapisy były dyskutowane na komisji, a my jeszcze do nich coś dołożyliśmy w związku z tym ja nie widzę powodu dla którego nie moglibyśmy dołożyć tutaj, przecież to rada decyduje, a nie komisja, prawda. Komisja jest w tej chwili w całym składzie i może podjąć taką decyzje żeby wpisać tutaj przeznaczenie na siedzibę Urzędu Miasta.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący to jest tak szerokie tutaj hasło, że to wszystko się mieści, tak jak mówimy w każdej chwili możemy po prostu, zobaczymy co życie przyniesie i nie widzę potrzeby przegłosowywania tego prosiłbym żeby przejść do głosowania i proszę uwzględnić mój wniosek o głosowanie imienne.
-    Pani Jankowska - ja mam propozycje, żeby ten zapis zmienić, żeby tutaj dwie strony może usatysfakcjonować, dla potrzeb mieszkańców i Urzędu Miasta, to jest jedna propozycja, a jeszcze przypominam o propozycji skate parku, który w pozycji rekreacyjne wykorzystanie zasobów pojawiał się przy pływalni i skłoszua również się pojawiał skate park i on gdzieś zginął. Przypominam o tym. Dziękuje.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący były terminy zgłaszania, było to 2 m-ce temu, to jest wstyd dla Rady  takie ślamazarne przyjmowanie strategii, przystąpmy do głosowania. Skate park jest tak małą inwestycją, nie czarujmy się, ze po prostu to nie musi być w strategii, to jest tak jak nawierzchnia przy szkole podstawowej nr 1, w każdej chwili można wygospodarować, tylko po prostu musi być ochota, jest tyle terenów zieleni, tyle mamy zapisów na temat sportu i terenów sportowych i rekreacyjnych , na pewno to się gdzieś tam znajdzie. W związku z tym jest mój wniosek, przystąpmy do głosowania, ponieważ nic nowego nie jest już tutaj wnoszone i wnoszę o głosowanie imienne.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Chwileczkę proszę Pana ale ponieważ są dwa wnioski, to trzeba je przegłosować. Proszę o przegłosowanie wniosku Pani Tabędzkiej, czy zmieniamy tam tą w tej tabelce i dodajemy te głosy czy nie? Kto jest za wnioskiem Pani Tabędzkiej?
W głosowaniu: 7 za; 2 przeciw; 6 wstrzym.
 
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - proszę zapisać wobec tego ten Urząd Miasta tam, żeby było dodane do tego zapisu.  Proszę głosujemy wniosek Pani Jankowskiej o dodanie słowa skate park. Kto jest za wnioskiem?
W głosowaniu: 6 za; 1 przeciw; 8 wstrzym.
 
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Przystępujemy do głosowania nad samą strategią z tymi poprawkami jakie zostały przyjęte. Kto jest za przyjęciem uchwały, wobec powyższego imiennie:
1.    Balbierz Stanisław  - za
2.    Balcerek Andrzej - za
3.    Bekas Piotr - za
4.    Chojnacka Maria - za
5.    Jankowska Iwona - za
6.    Jopek Krzysztof  za
7.    Kociemba Wojciech - za
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - za
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna - za
10.    Ratajczak Maria - za
11.    Rudzińska Urszula -  za
12.    Rzepczyński Marcin - za
13.    Szafarkiewicz Janusz - za
14.    Thiel Michał - za
15.    Wojtkowiak Zygmunt - za
W głosowaniu 15 za uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6. Projekt uchwały nr 105  w sprawie programu współpracy na rok 2004 miasta Puszczykowa z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - jest to uchwała, która została odłożona z dnia 16 marca obecnie zgodnie z wnioskiem komisji została z powrotem przywrócona. Czy w tej sprawie są jeszcze jakieś uwagi? Skoro nie ma żadnych to możemy przystąpić do głosowania.
-    Pani M. Tabędzka - Ja chciałabym tylko na zasadzie uzupełnienia przekazać Radnym, którzy nie byli na posiedzeniu komisji komunikacji społecznej, że ten projekt uchwały, była próba zmiany projektu uchwały i rozszerzenia go o pewne zapisy, ponieważ doszliśmy do wniosku wspólnie ze organizacje pozarządowe zostały zaproszone do tego procesu, jeszcze mają sporo wątpliwości, projekt nie był dobrze przygotowany, w związku z tym na ten rok, do końca tego roku kalendarzowego będzie obowiązywała ta uchwała, natomiast już w lipcu, sierpniu najpóźniej będziemy przygotowywać projekt uchwały rozszerzony, który będzie obowiązywał w roku przyszłym.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Możemy przystąpić do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały?
W głosowaniu: 14za; 1 wstrzym.
 
Wniosek radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
-    Pan J. Szafarkiewicz  - odczytał wniosek, który stanowi załącznik do protokołu.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący odnosząc się do wniosku z dnia 10 maja br. złożonego przez Radnych S. Balbierza, I. Jankowską, M. Ornoch Tabędzką, H. Rapalską Kaczmrek wyjaśnię, w dniu 1 października 2003r poprosiłem panią Jankowską  i Pana Balbierza o opuszczenie sali w której komisja rewizyjna przeprowadzała kontrolę przewidzianą planem pracy komisji.  Statut miasta Puszczykowa jednoznacznie stwierdza, że osoby dokonujące kontroli winny legitymować się upoważnieniem przeprowadzenia, takiego upoważnienia ani Radna I. Jankowska, ani też Radny S. Balbierz. Akty prawne zapewniają jawność informacji wytworzonych w wyniku działalności między innymi komisji rewizyjnej ani art. 61 Konstytucji RP, ani ustawa o dostępie do informacji publicznej na które powołują się wnioskodawcy nie gwarantują obywatelom udziału w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez członków komisji rewizyjnej, gwarantują natomiast dostęp do dokumentacji po przeprowadzonej komisji. W odniesieniu do zarzutów uniemożliwienia radnej I. Jankowskiej i Pani Rapalskiej Kaczmarek zabrania głosu w dyskusji oraz składania wniosku i uniemożliwienie realizacji dźwięku podczas posiedzenia, wyjaśniam. posiedzenie w dniu 30 marca br. było zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami komisji, co wynika z protokołu - kontrolą, mogły w nim uczestniczyć tylko osoby upoważnione, o czym Panie Radne zostały poinformowane, uważam że jeżeli Pani Jankowska i Pani Rapalska miały uwagi do wykonania budżetu, chciały je przekazać komisji rewizyjnej w celu ich wyjaśnienia, mogły to zrobić na piśmie. Komisja Rewizyjna formułuje swoje wnioski na podstawie przeprowadzonej kontroli, wnioski te przekazuje Radzie Miasta i dopiero Rada na ich podstawie, jak również na podstawie analizy i dyskusji podejmuje decyzje i tam Panie Radne mogły przedstawiać swoje stanowiska i decydować o rozstrzygnięciu problemu, komisja rewizyjna nie jest organem rozstrzygającym. Zaprzeczam stanowczo bym " wyrywał z agresją"  komukolwiek dyktafon podczas posiedzenia komisji, po włączeniu przez Radną Rapalską dyktafonu, poinformowałem, że jest to kontrola i proszę o wyłączenie sprzętu nagrywającego, który stał na stole, poinformowałem także że posiedzenie komisji jest nagrywane przez biuro rady i  kasety z nagraniem będą dostępne po zakończeniu kontroli. Wobec odmowy wyłączenia dyktafonu, sięgnąłem po stojący na stole dyktafon i wyłączyłem go opierając się na zapisie § 90 statutu miasta, który mówi: że członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy odnośnie wiadomości uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, a zasady udostępniania informacji niejawnych regulują ustawy. Nadmieniam, że w tym czasie na sali przebywali zaproszeni przez komisję Z-ca Burmistrza Pan Ewicz, Skarbnik Miasta Pani Gielniak i protokolantka Pani Tonder, chciałem wyraźnie zaznaczyć, że to radna M. Ornoch Tabędzka zapraszając na sale Radne Jankowską i Rapalską naruszyła regulamin pracy komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna w dniu 30 marca faktycznie zajmowała się formułowaniem wniosku absolutoryjnego, ale dopiero w końcowej fazie. Wcześniej w ramach prowadzonej kontroli wysłuchała wyjaśnień zarówno Burmistrza Miasta Pana Ewicza oraz pani Skarbnik Gielniak  w odniesieniu do pytań przedstawionych  przez członków zespołu kontrolnego. W dniu 30 marca br. odmówiłem wydania kserokopii wniosku absolutoryjnego, bowiem do Burmistrza Miasta należy udostępnianie wszelkich dokumentów związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej, moją rolą było przekazanie pełnej dokumentacji do biura rady, nie do mnie należy sprawa udostępniania o czym poinformowałem Panią Radną M. Tabędzką. Panie Przewodniczący na zakończenie chciałbym zaznaczyć, że wykonując z woli Rady zadania jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej starałem się to robić jak najlepiej i najstaranniej, zgodnie z normami prawnymi i zasadami prowadzenia kontroli, w żadnym, wypadku nie miałem woli utrudniania komukolwiek wykonywania mandatu radnego, ani działania niezgodnie z przepisami. Uważam, że Radne Jankowska i Rapalska, a szczególnie Pani M. Ornoch Tabędzka próbowały zakłócić prace komisji rewizyjnej, aby nie dopuścić do sformułowania wniosku absolutoryjnego, wpisuje się to w działalność Pań radnych, mając na celu zdyskredytowanie Burmistrza Miasta Puszczykowa i w konsekwencji doprowadzenia do jego odwołania.
-    Pani I. Jankowska - Chciałabym się odnieść do tych wypowiedzi, może wpierw sprawa najprostsza, sobie naprawdę nie przypominam abym jakiekolwiek zaproszenie dostała ze strony Pani Małgorzaty, a informacje o posiedzeniach tudzież kontrolach są dostępne w Urzędzie i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby się na ten temat cokolwiek dowiedzieć. Co do obecności radnych i stwierdzeniu przez Pana, że kontrole są tajne, chciałabym zauważyć, że czym innym jest tajność dokumentów, nie możliwość przejrzenia, tutaj oczywiście się zgadzam, a czym innym obecność na posiedzeniu. Nie chciałam wchodzić na tę kwestię, niemniej jednak myślę, że jeśli są dziennikarze to dobrze o sprawie wiedzą, sprawa głośna Kulczyk parku, również była na jednym z posiedzeń kontrolnych, jak to Pan Radny twierdzi, każdy mógł wejść i zobaczyć, że komisje pracują, zaglądać im w papiery, przypatrywać czym się zajmują, to jakoś nie miał Pan problemu aby nagrywać to na dyktafon, kamerę itd. To dla Pana jest problem, że ktoś ma dyktafon, że ktoś nagrywa posiedzenia nie wiem czego się Pan obawia, ale jeśli radni mieli możliwość zajrzenia do protokołu, ja mam scenopis, jestem w stanie Państwu doręczyć, po prostu zachowanie było poniżej wszelkich norm, gdyby był jakiś dżentelmen na tej sali to by po prostu zareagował, nie można mówić, że Pan zabrał dyktafon - to było po prostu agresywne panie radny i po prostu ja się cieszę, że nie byłam bliżej bo mogłabym się o stan swojej twarzy martwić. Naprawdę. Gdyby nie Pan radny Jopek, który zareagował i oddał dyktafon, myślę że sam Pan wie bo zarządził Pan przerwę. Nie było wspomniane tutaj prawo obecności i nagrywania na komisjach, gwarantuje konstytucja, gwarantuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, gwarantuje ustawa o samorządzie gminnym, czy się komuś top podoba czy nie musi te przepisy respektować. Po prostu jest to utrudnianie nam pracy, a już przynajmniej jest to naruszenie naszej wolności i praw jako obywateli bo przecież również dobrze mogli to być mieszkańcy miasta. Ja się zgadzam z tym, że kontrola jest tajna w zakresie sprawdzania dokumentów, nikt nie wymagał, ja w każdym razie , myślę że Pani radna Rapalska również przeglądania i zaglądania Państwu w dokumenty, faktury, wszystko to Państwo robili, nie mniej jednak mieliśmy prawo i nadal mamy prawo przebywać na posiedzeniach komisji, nawet kontrolnej i obserwować Państwa prace i nagrywać to nam gwarantuje prawo i tak należy robić.
-    Pan J. Szafarkiewicz - Myślę, że może niech się wypowie Pani Radczyni.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Myśmy tę sprawę już omawiali i chyba do tego nie chcemy wracać bo to jest sprawa ustalona, ale jeżeli Państwo uważają możemy, proszę bardzo.
-    Radca Prawny G. Tracz -musze  przyznać że ja nie wiem co to są posiedzenia kontrolne, albo  kontrola, albo jest posiedzenie, już wielokrotnie mówiłam, żeby nie używać nomenklatury, która powiedzmy nie wprowadza w błąd. Jeżeli to jest posiedzenie kontrolne to ja nie wiem czy to jest posiedzenie komisji czy to jest kontrola zespołu kontrolnego i wielokrotnie się mnie pytano czy posiedzenie kontrolne jest jawne, czy jest objęte jawnością czy nie jest objęte jawnością. Zwracam uwagę Państwu, że jeżeli coś nie jest objęte jawnością to nie jest to jednoznaczne że jest tajne bo brak przepisu które by określał, że coś jest tajne. Co oznacza, że można się zgodzić, żeby ktoś uczestniczył, ale nie koniecznie, wszystko zależy od programu, natomiast jedna rzecz jest istotna, wiecie Państwo tutaj pewne rzeczy mylicie, bo ja tutaj w tym wniosku, już teraz nie pamiętam gdzie, doczytałam się takiego stwierdzenia, że Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie wskazał podstaw przepisu prawa, które upoważniały by do, ale proszę Państwa przede wszystkim nie ma przepisów, które nie pozwalają czegoś, takie przepisy zabraniające to są przepisy w prawie karnym, w kodeksie wykroczeń, że tego nie wolno, tego nie wolno, prawda? Natomiast wprowadzenie tej jawności, dostępu na posiedzenia, dostępu do informacji publicznej to stworzyło właśnie podstawę do dokonywania się czegoś. Proszę zwrócić uwagę, że my nie szukamy przepisu, które czegoś zabraniają, tylko szukamy przepisy na jakie się możemy powołać przy dochodzeniu swoich praw. Tak, ze tutaj Państwo czasami żądacie nawet ode mnie, od Radcy Prawnego, żeby wskazać podstawę prawną uzasadniającą prawo, że ktoś kogoś może wyprosić, a ja odwracam pytanie proszę wskazać podstawę prawną, że można domagać się tutaj obecności w czasie kontroli, tak, że to są te różnice. Natomiast proszę Państwa, ja Państwu nie odpowiem na pytanie czy na posiedzeniu, ponieważ nie uczestniczyłam więc nie wiem jaki był program tego posiedzenia kontrolnego , czy to była kontrola czy posiedzenie komisji. Natomiast uważam i nie znajduje jakichkolwiek przepisów które by wprowadzały odmienną interpretacje, jakąkolwiek możliwość podejmowania jakichkolwiek przypuszczeń, że kontrole zespołu kontrolnego, podkreślam są objęte jawnością, nie one nie są objęte jawnością i proszę Państwa proszę zwrócić uwagę iż ustawa o samorządzie gminnym określa, że posiedzenia komisji są jawne i dostępne, natomiast jeśli chodzi o kontrole to nasz statut, to nie ma takiej podstawy uzasadniającej przypuszczenie, że kontrole są jawne. Natomiast nasz statut, kwestie tą reguluje bardzo szczegółowo, bo się mówi w jaki sposób odbywają się kontrole, mianowicie w zespołach kontrolnych, ja wielokrotnie podkreślałam, że zespół kontrolny, może składać się z kilku osób i może obejmować skład całe komisji i proszę Państwa generalnie tutaj ja myślę, że jeżeli są tego rodzaju konflikty i maja być jakieś nieporozumienia na tym tle to przede wszystkim trzeba używać odpowiedniej nomenklatury, właściwie bo to jest przyczyną tych nieporozumień bo nie wiadomo czy to jest kontrola czy to jest posiedzenie, czy się obraduje, czy się kontroluje i wtedy nie będzie takich nieporozumień. Ja Państwu nie odpowiem na pytanie czy to coś co się odbywało w tym czasie to było posiedzenie czy to była kontrola, ja nie wiem, mnie tam nie było, nie znam programu, także tutaj możecie ocenić Państwo Ci którzy byli obecni, świadkowie, jest jakiś tam program, wiecie co robiliście, Przewodniczący powiedzmy sobie jakiegoś zespołu kontrolnego tez zwołuje , organizuje jakieś te kontrole, nie umiem powiedzieć, Państwo działacie, to Państwo wiecie czy dokonujecie kontroli czy zwołujecie posiedzenie w celu debatowania na jakiś określony temat.
-    Pani M. Ornoch Tabędzka - Chciałabym przekazać informacje, że posiedzenie, które się odbyło było posiedzeniem wyjaśniającym ostatecznie sprawy związane z formułowania wniosku absolutoryjnego i było tak naprawdę poświęcone omówieniu wcześniej otrzymanego, w godzinach rannych sprawozdania merytorycznego Burmistrza, to były pytania do Pani Skarbnik, nie była to żadna kontrola były to wyjaśnienia, były to prośby o uzasadnienia pewnych sformułowań, które po raz pierwszy widziałam. W związku z powyższym nie widziałam żadnych przeciwwskazań uczestniczenia kogokolwiek z zewnątrz, gdyby to byli mieszkańcy Puszczykowa w dużej liczbie uważałabym, że jest to bardzo na miejscu ponieważ dotyczyło to formułowania wniosku absolutoryjnego i debatowania nad sprawozdaniem merytorycznym Burmistrza. To jest jedna sprawa, druga sprawa to naruszenie mojej wolności osobistej. Ponieważ mam do tego prawo, ja miałam nawet prawo po przeczytaniu zmienić moją decyzje i skreślić swoje nazwisko z tego protokołu. Uniemożliwiono mi otrzymanie kopii wniosku absolutoryjnego.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Zwracam się do Pana Radnego Jopka czy Pana odczucia są takie same jak Pani Tabędzkiej?
-    Pan K. Jopek - Panie Przewodniczący tutaj Pani prawnik szeroko się wypowiadała na ten temat i tutaj trudno rozstrzygać co jest kontrolą, ja uważam że jeśli ktoś składa wyjaśnienia, ktoś go pyta no to jest ten drugi kontrolowany.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - proszę Państwa jest w ogóle kwestia taka, że będzie to musiało być uregulowane w statucie jeszcze trochę bardziej, ponieważ ludzie, którzy idą na kontrolę, cały zespół kontrolny itd. W jakiś sposób się zbierają to jest kwestia jak to teraz nazwać, czy to jest zebranie czy to jest jak się używało stale posiedzenie. Wobec powyższego może rzeczywiście jest ta sprawa pomylona, ze niektórzy kładą nacisk na posiedzenie, a niektórzy kładą nacisk na kontrolę, w każdym razie proszę Państwa pozwolę sobie stwierdzić że przesłuchałem kasetę z tego posiedzenia, no nie zauważyłem zarzucanej agresji Panu Bekasowi, jego głos jest cały czas zupełnie spokojny i nie ma żadnego powodu żeby na tej podstawie można mu było to zarzucić. Spytałem się również osób postronnych, które były na tej i nie potwierdziły całkowicie tych zarzutów jakie Państwo tutaj sformułowali. Wydaje mi się że to należy traktować zupełnie w kategorii nieporozumienia właśnie wynikającego z nieprecyzyjności naszego jeszcze statutu, mamy w tej chwili okazje, że będziemy ten statut poprawiać. Dla mnie jeszcze istotną rzeczą jest to że jednakowoż komisja rewizyjna spełnia wszystkie statutowe czynności, że zgodnie z planem pracuje i że jej wyniki są akceptowane, a nawet aprobowane przez czynniki nadrzędne pozytywnie oceniane, w związku z powyższym prosiłbym uprzejmie wobec powyższego dalszej dyskusji nie prowadzić bo w końcu to jest tylko powtarzanie tego wszystkiego i tych zarzutów i przystępujmy do głosowania, żebyśmy tą sprawę mieli załatwioną, a rzeczywiście jeżeli chodzi o nasuwające się wątpliwości to te będą musiały być w ramach poprawek w statucie zrobione. Przepraszam czy jeszcze są uwagi? Pani chciała jeszcze coś dodać?
-    Pani I. Jankowska - Tak apropo co do  tych zmian w statucie całkowicie się zgadzam uważam, że w uchwale dotyczącej diet Radnych również bo uchwała mówi o posiedzeniach, a nie kontrolach. To jest jedna sprawa, a druga kwestia, myślę, ze na żadnej taśmie nie zauważy Pan czegoś takiego jak gestykulacja, a ona także może wyrażać agresje.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Proszę Pani przesłuchałem kasety i zauważyłem tam agresje w głosie  ale  ten głos  nie należał do Pana Bekasa.
-    Pan K. Jopek - Chciałem jeszcze dodać Panie Przewodniczący jeśli Pani Jankowska już podjęła ten temat  to jest nieprawdą, że pan Bekas wyrwał ten dyktafon bo ten dyktafon rzeczywiście stał na stole, on go zabrał, ale nie wyrwał nikomu z ręki, a Państwo piszecie, że tutaj jakby on ten dyktafon wyrwał z ręki komuś.
-    Pan J. Szafarkiewicz - Ja proponuje głosować,
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - wobec tego zamykam dyskusje i przechodzimy do głosowania, głosujemy nad projektem uchwały jaki został doręczony do wniosku Państwa Radnych, mianowicie, kto jest za pozbawieniem Pana Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Pana Bekasa jego funkcji Przewodniczącego?
-    Pani I. Jankowska - prosimy by było to głosowanie imienne.
-    Przewodniczący Rady Miasta M. Thiel - Dobrze niech będzie imienne. Czyli kto jest za wnioskiem?
1.    Balbierz Stanisław  - za odowłaniem
2.    Balcerek Andrzej - przeciwny odwołaniu
3.    Bekas Piotr - przeciwny odwołaniu
4.    Chojnacka Maria - wstrzymuje się
5.    Jankowska Iwona - za odowołaniem
6.    Jopek Krzysztof  - przeciwny odwołaniu
7.    Kociemba Wojciech - przeciwny odwołaniu
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - za odwołaniem
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna - za odwołaniem
10.    Ratajczak Maria - przeciwna odwołaniu
11.    Rudzińska Urszula -  za odwołaniem
12.    Rzepczyński Marcin - za odwołaniem
13.    Szafarkiewicz Janusz - przeciwny odwołaniu
14.    Thiel Michał - przeciwny odwołaniu
15.    Wojtkowiak Zygmunt - przeciwny odwołaniu
W głosowaniu: 6 głosów za odwołaniem; 8 przeciwnych; 1 wstrzymujący. Wniosek został odrzucony.
 
IV. Informacje Burmistrza.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Proszę Państwa, informacje za okres od 27 kwietnia d 17 maja
-    biegną prace przy budowie sieci sanitarnej, w niedługim czasie rozpoczną się prace przy budowie monitoringu kanalizacji na odcinku gdzie ostatnio wybudowano kolejny kolektor, rozpoczynają się też prace przy budowie przyłączy, przyłączane posesje planowane są po przekazaniu do Aquanetu  i po uruchomieniu pompowni, tj. przełom lipca i sierpnia. Wcześniej będą mogły być przyłączone ul. Cicha i Kręta, trwają prace projektowe dla uzupełnienia kanalizacji sanitarnej dla ul. Wczasowej.
-     trwa czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, nie była ona drożna i w tej chwili to wszystko się ruszyło.
-    w odniesieniu do 2 spraw, zakończyło się postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Poznańskiego dot. wykupu gruntów pod drogi, powierzchnia wykupu 378m2  o wartości  szacunkowej 31.427zł, w odniesieniu do 7 spraw toczy się postępowanie w Starostwie Powiatowym na łączną powierzchnię gruntów 16411m2 o wartości szacunkowej wg. wyceny biegłego 1.283.139zł, w odniesieniu do 5 postępowań w przygotowaniu są odwołania, ponadto w odniesieniu do 11 spraw toczą się postępowania przed Wojewodą Wielkopolskim  dla gruntów o łącznej powierzchni 5.275m2 . Ogłoszony został przetarg na remont dachu w budynku komunalnym Dworek przy ul. Poznańskiej 26.
-      trwają przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego, komitety wyborcze zgłosiły kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ilość zgłoszonych kandydatów pozwala na powołanie składu obwodowych komisji wyborczych  bez wprowadzania losowania.
-    trwają również przygotowania do Dni Puszczykowa i tu ponawiam propozycje złożoną na ostatniej sesji  o włączenie się wszystkich chętnych do pracy przy  organizowaniu tej imprezy. Z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja odbyło się na stadionie uroczyste wciągnięcie flagi unijnej na maszt, program artystyczny przygotowała młodzież ze szkół Puszczykowskich.
-     w dniu 15 maja Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi była organizatorem inauguracyjnego rajdu samochodowego,
-    w niedzielę 1 maja uczestniczyłem na zaproszenie Bractwa Kurkowego w spotkaniu na szczelnicy w Ludwikowie i w spotkaniu organizowanym przez władze Mosiny,
-     w dniu 3 maja odbyła się uroczysta msza pod krzyżem powstańczym.
-    od dnia wczorajszego przyjęliśmy na staż absolwencki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy naszego mieszkańca,
-    została podpisana umowa z MPK na świadczenie usług komunikacyjnych z dniem 1 czerwca.
-    w miesiącu maju wydałem zarządzenie w sprawie zmian budżetowych miasta
-    informacja dot. przeprowadzenia przetargu w tym okresie, pierwszy na czyszczenie tej wspomnianej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Puszczykowa, wybrano Poznański Związek Spółek Wodnych w Poznaniu, drugi przetarg na koszenie trawników na terenie miasta Puszczykowa wybrano Firmę Auto Kosmetyka J. Krzewiński .
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Czy są pytania lub jakieś uwagi?
-    Pani H. Rapalska -wnioskowaliśmy kilkakrotnie, żeby te sprawozdania były na piśmie, wcześniej nic nie otrzymaliśmy,
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę Pani w tej chwili jeszcze tego nie mamy, ale będziemy to w ramach tych zmian statutowych rozważali tą kwestię, będziemy o tym mówili jak to będzie wyglądało, są tam wnioski do tego. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi?
-    Pani M. Tabędzka - co do tego chciałam zapytać, pozwoliłam sobie na przekazanie pism w sprawie wniosku, który składałam najpierw w marcu, a potem w kwietniu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Przepraszam, , ale wiem o co chodzi, my na komisji statutowo prawnej włączyliśmy to do wniosków do zmiany statutu i będą te sprawy rozważane.
-    Pani M. Tabędzka - Dobrze, dziękuje bardzo.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Chodzi właśnie o te sprawozdania Burmistrza, dobrze.
-    Pani I. Jankowska - Chciałabym zapytać w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych w sprawie szkoły?
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - A to jeszcze nie mamy interpelacji w tej chwili,
Lista wiadomości