Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 19/04/IV z sesji Rady Miasta Puszczykowa w dniu 18.05.2004r.(część III).

Protokół Nr 19/04/IV
 z sesji Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 18.05.2004r.
część III
 
 
V.    Sprawy bieżące  i komunikatów.
-    Przewodniczący Rady M.Thiel - pierwsza kwestia jak tutaj w tej chwili zaistniała to pragnę poinformować Radę, że postanowienie Prokuratury Rejonowej w sprawie: przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta Puszczykowa w okresie od września 1997r do grudnia 2003r na terenie miasta i gminy Puszczykowa polegających na nieuzasadnionym wydatkowaniu środków z budżetu miasta na rozbudowę infrastruktury, naruszaniu procedur w podejmowaniu decyzji związanych w ogólnie pojętym planowaniu przestrzennym jak i narażenie finansów gminnych na przyszłe straty związane z wypłatą odszkodowań tj. o czyn z art. 231 § 1 kk wobec braku znamion czynu zabronionego zgodnie z art. 17 § 1 pkt. 2 kpk prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo. Postanowienie jest już prawomocne i w ten sposób zakończyła się ta sprawa, która nas absorbowała, od blisko  pół roku było postępowanie karne W dniu 14 października 2003r do wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, sekcji dochodzeniowo śledczej wpłynęły materiały uzyskane w toku czynności poza procesowych dot. Burmistrza Miasta Puszczykowa Janusza Napierały, a w szczególności mówiące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Zarządu Miasta Puszczykowa oraz o przekroczeniu uprawnień w pełnieniu obowiązków w wyniku których powstały znaczne straty w majątku miasta. Stwierdzone nieprawidłowości dot. uchybień związanych z uchwalaniem budżetu miasta Puszczykowa na rok 2003, w szczególności z nie ujęciem w nim zobowiązań wobec gminy Mosina w wysokości 1.634.108 z tyt. zawartej umowy w dniu 16 września 1997r o wspólnym finansowaniu budowy oczyszczalni ścieków, gdzie miasto Puszczykowo powinno uiścić żądaną należność gminie Mosina najpóźniej do dnia 31.12.200r. Czy mogę prosić bo nie mogę przekczyczeć mimo posługiwania się sprzętem. Dopuszczenie na skutek  tych nieprawidłowości do ewentualnej zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodowałoby uszczuplenie środków publicznych z uwagi na konieczność zapłaty odsetek za opóźnienia w zwrocie należności. Kolejna kwestia dot. sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla kilku działek, między innymi dla działki, której właścicielem jest firma prywatna Domek, w dniu 22 czerwca 2001r firma ta nabyła w Puszczykowie w drodze rokowań działkę nr 1028/8, która przeznaczona była pod zabudowę wielorodzinną. W dniu 7.04.2003r firma ta została zawiadomiona przez Burmistrza Puszczykowa o tym, iż dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa ujmujący teren leżący w południowej części miasta w tym i teren na którym położona jest działka nr 1028/8 będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu ze względu na zmianę zagospodarowania, chodziło bowiem o zmianę z zabudowy wielorodzinnej na zabudowę jednorodzinną, zmiana była spowodowana wnioskami mieszkańców, którzy nie zgadzali się na zabudowę wielorodzinną była ona niekorzystna dla firmy Domek i dawała im w przyszłości możliwość wystąpienia do Urzędu Miasta w Puszczykowie z wnioskiem o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę. W dniu 11 czerwca 2003r firma Domek po zapoznaniu się z projektem nowej uchwały zagospodarowania obejmującym zakupioną przez w/w firmę działkę wniosła do niego zarzut i 29 września 2003r wycofała go. Obecnie plan taki został wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Puszczykowa. Trzecią kwestią, która wymagała wyjaśnienia było rzekome przekroczenie uprawnień w zleceniu przez Burmistrza nowego uproszczonego planu urządzania lasu i wynikły stąd nieuzasadniony wydatek w wysokości 5.000 dla projektanta planu Grzegorza Nowaka. W 2002 roku Burmistrz Miasta Puszczykowa po skargach i wnioskach właścicieli, niektórych gruntów na terenie miasta Puszczykowa zlecił G. Nowakowi tj. pracownikowi Lasów Państwowych wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów. Zadaniem nowego planu było uporządkowanie kwestii leśnych na terenie miasta i gminy. W tym czasie obowiązywał plan stworzony w 1997r, który miał obowiązywać przez okres 10 lat. W celu wszechstronnego wyjaśnienia wyżej poruszanych  okoliczności w sprawie tej 21 października 2003r wszczęto śledztwo z art. 231 § 1kk, w jego toku dokonano szeregu przesłuchań świadków, tam było kilkudziesięciu świadków, zabezpieczono i przeanalizowano dokumentacje z Urzędu Miasta w Puszczykowie, było to kilka kartonów, które zostały przekazane Prokuraturze, a tak uzyskano niezbędne informacje z instytucji Państwowych. Wykonane czynności nie potwierdziły występowania nieprawidłowości działania Burmistrza Puszczykowa, istota nadużycia funkcji w obydwu ich postaciach polega na działaniu na szkodę dobra społecznego lub jednostki, samo przekroczenie przez sprawcę funkcji publicznej lub nie dopełnienie obowiązku służbowego nie stanowi jeszcze przestępstwa, staje się nim dopiero wówczas, gdy działanie podjęte by było na szkodę społeczną. W kwestii rzekomego zatajenia przez Burmistrza zadłużenia wobec gminy Mosina przesłuchano świadków z Mosiny, potwierdziło to fakt powstania zadłużenia, jednak aktualną sytuacje uzasadniono iż do końca nie została określona  przez Mosinę dokładna kwota jaką miały uiścić władze Puszczykowa. W omawianej sprawie nie wystąpiły nieprawidłowości w sprawie Burmistrza Miasta Puszczykowa, natomiast Mosina powinna była sprawniej i szybko określić kwotę zadłużenia, wskazała ona również na fakt iż na spłacie zadłużenia najwięcej powinno zależeć wierzycielowi, czyli gminie Mosina. Burmistrz Mosiny zeznała również na dzień 1 grudnia 2003r kwota zadłużenia prawie w całości została spłacona przez Urząd Miasta Puszczykowo, natomiast reszta wg uzgodnień miała być uiszczona w najbliższych dniach. Jak ustalono faktycznie Puszczykowo wywiązało się z noty jaką wystawiła gmina Mosina i spłaciła całe zadłużenie. Z zeznań Burmistrza Napierały wynika iż nie uwzględniał on w/w kwoty w budżecie, ponieważ w czasie uchwalania budżetu nie była znana ostatecznie końcowa kwota. W budżecie natomiast należało uwzględnić chociażby przybliżoną kwotę zadłużenia, dlatego niemożliwością było wykazanie bliżej nieznanej kwoty zadłużenia w budżecie. Przy wyjaśnianiu kolejnej sprawy przesłuchano właściciela firmy Domek, który potwierdził fakt zmiany przez miasto Puszczykowo możliwości zagospodarowania działki przez niego kupionej, jednocześnie jednak stwierdził iż nie ma on w związku z powyższym żadnych roszczeń w stosunku do miasta Puszczykowa, uznał iż nie zamierza również występować o odszkodowanie za poniesione ewentualnie straty, iż oczekuje na ostateczną odpowiedź  w sprawie działki 1028/8. Burmistrz Puszczykowa w swoich zeznaniach stwierdził, iż zmiana zagospodarowania przestrzennego zabudowania części terenów w Puszczykowie była podyktowana wnioskami mieszkańców, którzy nie zgadzali się z podjętymi decyzjami co do przeznaczenia terenu, znalazło to potwierdzenie w dokumentacji zabezpieczonej w Urzędzie Miasta Puszczykowa. Wykonane czynności pozwoliły również na uzyskanie informacji na temat kolejnej poruszanej sprawy, zlecenia sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu przy istnieniu jeszcze starego planu. W sprawie tej wystąpiono pisemnie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego działu środowiska i rolnictwa jak i do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wyjaśnienie czy została naruszona procedura sporządzania nowego planu? Odpowiedź była jednoznaczna, a mianowicie, iż plan jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa wraz z odpowiedzią Wojewody ze stycznia 2004r z której wynika iż nie dopatrzył się on żadnych uchybień w procedurze sporządzania nowego uproszczonego planu urządzania lasu. Kolejne kwestie, które były przedmiotem postępowania tzn. nieprawidłowości w przeprowadzaniu przetargów w Puszczykowie, również zostały wyjaśnione, zarówno dokumentacja jak i zeznania świadków, którzy brali udział w przeprowadzonych przetargach nie potwierdziły faktu występowania jakichkolwiek nieprawidłowości. Świadkowie, którzy brali udział w przetargach i przegrali je nie zgłaszali również jakichkolwiek zastrzeżeń co do sposobu ich przeprowadzania. Zebrane zatem w toku prowadzonego śledztwa materiał procesowy nie potwierdził faktu zaistnienia przestępstwa  określonego w art. 231 § 1 kk., przyjąć można że wszystkie opisywane zachowania podejmowane przez Burmistrza Puszczykowa podyktowane były na rzecz szeroko pojętego dobra społecznego, a jednocześnie były wdrażane na skutek interpelacji oraz wniosków mieszkańców gminy. Nie sposób więc przyjąć iż w/w dopuścił się przekroczenia uprawnień lub nie dopełnienia obowiązków w związku z pełnieniem swej funkcji, nie znalazło to bowiem potwierdzenia w zgromadzonych dokumentach, wcześniej zabezpieczonych w siedzibie Urzędu Miasta w Puszczykowie, ponadto działania Burmistrza podlegały ocenie w toku stosowanych postępowań administracyjnych prowadzonych przez jednostki Państwowe wyższego szczebla. Mając na uwadze powyższe śledztwo o przestępstwo z art. 231 § 1 kk postanowiono umorzyć z braku znamion czynu zabronionego.
Pozostawiam tę sprawę bez komentarzy żadnych, chociaż musze powiedzieć, że bardzo dużo czasu żeśmy zmarnowali ażeby do tego rodzaju dojść efektu.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący w kontekście tego co Pan odczytał, bardzo jestem ciekaw co między innymi dzisiaj tutaj było na temat jawności działania, na temat jawności działania radnych, bardzo jestem ciekaw czy Radny, który jak prasa podawała, zawiadomienie złożył jeden z Radnych obecnej kadencji w Puszczykowie, bardzo jestem ciekaw czy ten Radny ma na tyle odwagi cywilnej i przyzna, że złożył doniesienie.
-    Radny M. Rzepczyński - pozwolę sobie zauważyć, że Pan Radny Bekas chyba nie zrozumiał co zostało napisane prze Prokuraturę, tam zresztą jak Pan Przewodniczący czytał na początku, Policja wszczęła śledztwo w tym momencie tak naprawdę, a nie Prokuratura z powodu takiego donosu, ja przynajmniej tak zrozumiałem z tego co Pan Przewodniczący czytał. Jeżeli Pan Radny Bekas opiera się na relacjach prasy, no to w tym momencie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Chciałem tylko zwrócić uwagę Panu, że nie zrozumiał Pan tego bo tam jest napisane w taki sposób, że wpłynęły do Komendy Wojewódzkiej materiały uzyskane w toku czynności poza procesowych. Czynności poza procesowe proszę Pana to nie są czynności Komendy.
-    Pan P. Bekas - Ja nadal podtrzymuje ten apel do tego Radnego, który po prostu złożył zawiadomienie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa to jest wszystko w tej chwili, teraz następna kwestia, wydana została przez Koło Historyczne książka o Puszczykowie z pierwszej serii "Pradzieje i wczesne dzieje Puszczykowa" promocyjne książeczki zostaną Państwu rozdane., 27 maja jest dzień samorządowca, pozwolą Państwo, że ja życzenia złoże w tej chwili z tej okazji, żeby wszystkim Radnym i pracownikom Urzędu Miasta  żeby nam się ta współpraca układała. Oświadczenia majątkowe proszę - przypominam o konieczności ich złożenia. Proszę Państwa wybór pocztu sztandarowego jest propozycja bardzo słuszna, żeby dwa komplety takiego pocztu sztandarowego wybrać i żeby potem raz jeden, raz drugi mógł uczestniczyć w takich uroczystościach. Wobec powyższego prosiłbym uprzejmie o zastanowienie się nad tym i przede wszystkim zacznijmy od tego, że ochotniczo prosiłbym o zgłoszenie kto jest gotów w takim poczcie sztandarowym uczestniczyć, brać udział. Proszę Państwa to teraz jeszcze ostatnia kwestia, wpłynęły wnioski do zmian statutowych, te wszystkie, to jest tego sporo, dotyczy to paru rozdziałów w poszczególnych w statucie, które będzie trzeba przeanalizować i wobec tego komisja statutowo prawna będzie miała co do roboty w najbliższych tygodniach majowo czerwcowych, żeby te rzeczy uporządkować
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący dzisiaj nastąpiło połowiczne uzupełnienie komisji rewizyjnej i teraz mam pytanie w myśl postanowień ustawowych, czy rozpoczynamy pracę czy czekamy na uzupełnienie składu, zostawiam to decyzji Rady.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - ja uważam, że może oczywiście komisja w tej chwili działać, bo do lipca prawdopodobnie ziemi nie przewrócicie.
-    Pan P. Bekas - mam traktować Pana deklaracje jako przyzwolenie
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Moim zdaniem jest 4 osobowy skład i można spokojnie działać, nie ma w tej chwili nic takiego bardzo istotnego żeby komisja nie miała zadziałać.
-    Pan P. Bekas - Przy braku sprzeciwu, przyjmuje to do wykonania.
-    Pani I. Jankowska - jak to braku sprzeciwu, była decyzja Rady, przepraszam bardzo to tylko jest zdanie Pana Przewodniczącego.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - tzn. Pani sobie życzy głosowanie, tak?
-    Pani I. Jankowska - Myślę, że głosowanie było w tej kwestii już.
-    Pan P. Bekas - panie Przewodniczący, ale prosiłbym o rozstrzygnięcie bo ja mam związane ręce po prostu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Więc po prostu polecam Panu, żeby uruchomił Pan komisje i nie ma sensu tyle czasu czekać, a przede wszystkim przeglądać wszystkie te dotychczasowe sprawy.
-    Pan S. Balbierz - Panie Przewodniczący, uważam, że komisja rewizyjna powinna być w składzie tak jak powinno być, 5 osób.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - 4 osoby były i też działała.
-    Pan S. Balbierz - Ale z jednego klubu nie ma członka komisji Rewizyjnej.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - A jakby ten członek klubu był chory i nie przyszedł na komisje to co? Ten członek klubu jest wytypowany, ale dwa razy nie został przyjęty, nie będziemy go jeszcze raz dzisiaj głosować. W ten sposób komisja w ogóle by nie ruszyła. Nic takiego się w tej chwili nie dzieje w komisji co by mogło być proszę Pana w jakiś sposób niewłaściwie załatwione
VI. Interpelacje
-    Pani M. Tabędzka - Tak, tzn. było uzupełnienie do interpelacji, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego  w dniu 26 kwietnia ja chciałabym je odczytać, ponieważ ono w dalszym ciągu dot. szkoły. Informacje, którą otrzymaliśmy w odpowiedzi na interpelacje nas nie  satysfakcjonuje w związku z tym z odpowiedzią Z-cy Burmistrza W. Ewicza na interpelacje z dnia  15 marca 2004r dot. niegospodarnego zarządzania budynkiem szkoły podstawowej Nr 1, pragniemy zauważyć, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Dlatego w trybie dostępu do informacji publicznej prosimy o przedstawienie stosownych dokumentów i ewentualnie wyjaśnień na te ponawiane pytania. Odczytano treść pisma skierowanego do Burmistrza Miasta w tej sprawie.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Dwa zdania w tej kwestii, odpowiedź na tą interpelacje jest w trakcie przygotowań i będzie w wymaganym terminie dostarczona.
-    Pan P. Bekas - panie Przewodniczący, chciałbym taką konkluzje tutaj, mieliśmy dzisiaj na początku naszej sesji Pana Starostę i problem szpitala. Pan Starosta gdyby miał takich Radnych i takie pytania to co by zrobił z tym szpitalem? Uratowałby go, doprowadziłby do takiej sytuacji? Dlatego uważam to zupełnie nie na miejscu.
-    Pan S. Balbierz - ja mam pytanie do Pana Burmistrza, mieszkańcy się dopytują jak wygląda sprawa ulicy Niepodległości, ponieważ teraz 2 dni troszkę popadało i już Eko musiało wybierać wodę, to jest jedna sprawa. Druga sprawa mam pytanie czy boisko które jest sztuczna trawa założona, czy jest już odebrane? Trzecia sprawa mieszkańcy się dopytują jak wygląda sprawa wieczystych dzierżaw, które mieszkańcy mają już od kilku lat i nie mają wykupione, jak ta sprawa wygląda?
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz -odnośnie ul. Niepodległości prace będą wykonane, nie chce mówić dokładnie kiedy, ale najdalej czerwiec - lipiec i są zaplanowane łącznie z odwodnieniem. Jeśli chodzi o boisko, sztuczna nawierzchnia - prace zostały odebrane, krótko mówiąc. Natomiast odnośnie dzierżawy wieczystej, nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, przygotujemy to pisemnie. Te wszystkie sprawy ma geodeta i w tym momencie to jest .
-    Radca Prawny G. Tracz - Ja jeszcze chciałabym jeśli mogę, wprawdzie nie znam szczegółów, ale postępowanie w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zostało niejako wstrzymane w interesie mieszkańców miasta, a dlatego że przepisy szły w tym kierunku, że ustawa najpierw o przekształceniu została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż gminy nie godziły się z tym iż za tanią opłatę następuje przekształcenie kosztem finansów tych gmin. Trybunał Konstytucyjny faktycznie uchylił te przepisy, które taką niską stawkę określały, po czym sejm wprowadził zmianę do tej ustawy, w tej chwili już opłata jest taka, jak przy wywłaszczeniu, gmina może wprawdzie wprowadzić bonifikaty, bardzo trudno jest określić jaką bonifikatę żeby wszyscy byli zadowoleni . te proponowane bonifikaty należy uzależnić od tego jak rzeczoznawca w określonych punktach miasta wyceni wartość poszczególnych nieruchomości, żeby to była wartość uzasadniona, żeby miasto nie straciło i nie wyszło na tym jak Zabłocki na mydle. Proszę Państwa później prace zostały nad ustaleniem tej stawki bonifikaty zaniechano, gdyż wiązało się to z koniecznością wydatkowania określonych środków, a dlaczego, dla tego był projekt ustawy zastępującej dwie ustawy, ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustawę uwłaszczeniową czyli o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności, wg tego projektu była jedna ustawa i wszyscy mieli dostawać za darmo, że tak powiem. Wszystkich się uwłaszczało, w tej chwili funkcjonują dwie ustawy, jedna o przekształceniu za opłatą, od tego projektu odstąpiono bo na razie są ważniejsze sprawy, najprawdopodobniej teraz jeszcze długo będą prawnicy mieć ważniejsze sprawy niż debatowanie nad tą ustawą, ale oprócz tego pozostaje jeszcze druga ustawa uwłaszczeniowa, do której zostało wydane rozporządzenie i co do której już pewne kroki podjął Pan Luther, który jest pracownikiem merytorycznym wydziału geodezji. Jeśli by faktycznie przychodzili się mieszkańcy pytać w tych sprawach to po prostu no procedura zostaje wszczęta w stosunku do tych mieszkańców, którzy podlegają ustawie uwłaszczeniowej, natomiast jeśli chodzi o przekształcenia najprawdopodobniej będziemy jeszcze czekali bo pytanie czy warto jest inwestować w to, aby przymierzać się do wysokości tej bonifikaty, jak ją ustalić. Natomiast uwłaszczeniowa już jest w toku po wejściu w życie rozporządzenia na które czekaliśmy, na temat bliższych informacji to już proszę do Pana Luthra, natomiast stan prawny właśnie tak wygląda i stąd opóźnienie.
-    Pan S. Balbierz - Ja chciałem wrócić do boiska i sztucznej trawy bo parę dni temu słyszałem, rozmawiałem z Panem Balcerkiem i Pan Balcerek mówił, że boisko jest nieodebrane i że jest jeszcze dużo pracy do wykonania, nawiezienie ziemi, wykonanie pobocza, pytam się gdzie jest prawda
-    Pan J. Szafarkiewicz - Pan Radny nie odbiera robót wykonanych tylko odpowiedni pracownicy, może Pan Ewicz ustali jak wygląda sytuacja, jeżeli mówi że zostało odebrane to znaczy że zostało odebrane.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz -zostało rzeczywiście odebrane są pewne rzeczy do poprawienia, ale to jest że tak powiem kosmetyka i to zostanie zrobione w najbliższym czasie, generalnie boisko jest odebrane.
-    Pani  U. Rudzińska  -Gdzie są obiecane kwiatki na rondo, piękne jest jedynie rondo, które jak żarnowiec przekwitnie będzie aż do zimy szare i brzydkie. Ja jeżdżę tam parę razy dziennie i znam o wiele piękniejsze ronda niż to i tak brzydko obsadzonego nie spotkałam, tak, że chciałam spytać co z tym problemem.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Po naszej rozmowie, po Pani sugestii rzeczywiście poleciłem sprawdzić na ile jest to  wykonalne, jest ale jest mały problem bo tam jest tzw. Włóknina położona, można wyciąć, tylko, że firma która miła to zrobić takim systemem gospodarczym, wyliczyła tak dużą kwotę, że odstąpiłem od tego. Proszę Państwa jeżeli jest taka wola, to jest to do zrobienia, tylko kwestia ceny.
-    Pan A. Balcerek  - przekazali mi mieszkańcy że na ul. Magazynowej jest od bodajże dwóch tygodni brak kapsla na studzience, tj. w połowie drogi. I druga sprawa jest na ul. Posadzego jest barierka, która ogranicza jezdnie i chodnik.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Tylko powiem tyle, że rzeczywiście te barierki postawiło miasto i naprawimy to .
V.    Wolne głosy
-    Pani I. Jankowska - Ja mam dwie kwestie, chciałabym tylko zauważyć, proszę aby to zaprotokołować, iż wniosek Pana Radnego Bekasa dot. uchwały 103 z tego co pamiętam przed przygotowaniem uchwały nie został wcześniej przegłosowany przez Radę zgodnie z trybem o którym mówi nasz statut, a druga sprawa chciałam zapytać czy po dzisiejszej dyskusji w sprawie szpitala jakieś Rada, może komisja i na podstawie decyzji komisji Rada Miasta podejmie jakieś decyzje, jakieś postanowienie, wniosek, czy pan Burmistrz przewiduje jakieś oferty dla powiatu poznańskiego dla szpitala. Czy po prostu wyjdziemy z jakąś inicjatywą z naszej strony  zanim Powiat skieruje te kwestie do nas.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - ja tutaj w tym wypadku odpowiem od razu, rozmawiałem z Panem Starostą bezpośrednio jeszcze przed samym spotkaniem, uzgodniliśmy w ten sposób, że w tej chwili oni mają swoje koncepcje, swoją wizje dalszego rozwoju szpitala i zwrócą się do nas z odpowiednimi propozycjami, tak że w tej chwili my nie mamy co wychodzić z żadną propozycją nie wiedząc do czego one mają zmierzać. Jeśli chodzi o pomoc finansową dla szpitala to z kolei Prezes jest o tym poinformowany, że mamy zawsze dla nich otwarte drzwi, jeżeli będą jakieś potrzeby to prawdopodobnie Burmistrz będzie w tedy nam się zapyta czy może takie czy inne kwestie zrobić. Tak ta rzecz wygląda, tak że w tej chwili nie mamy powodów, wie Pani jakiejś koncepcji przygotowywać.
-    Pan J. Szafarkiewicz - ja mam taki postulat, żeby się zastanowić czy nie zrobić by monitoringu takiego przy szkole nr 1 i 2, tj. taki tani że tak powiem, dwie kamery, obraz jest przekazywany na dyskietkę. Ponieważ tam popołudniami, wieczorami jest dużo młodzieży z liceum, piją piwo, zachowują się nieodpowiednio i skoro chcemy by te obiekty sportowe były otwarte, część ludzi gra w koszykówkę, albo w tenisa, natomiast jest część ludzi którzy niszczą te obiekty, rzucając butelki, kamienienia płytę boiska do tenisa czy do koszykówki. Koszt takiej kamery jak się dowiadywałem, nie jest to taka suma, żeby nas przerażała, mam taką ofertę, mogę przedstawić, jest to wniosek do Komisji bezpieczeństwa i pana Ewicza, czy jest taka możliwość.
-    Pani Ozorowska -  chciałabym  podziękować za pomoc w sprzątaniu lasu przy ul. Mazurskiej i Pomorskiej. Przypominam również o chodniku na ul. Grunwaldzkiej. Proszę też rozważyć czy do sprzątania nie można skorzystać z pracy aresztantów.
-    Pani U.Rudzińska - Czy ja mogę spytać jeszcze, ponieważ Pan strażnik miejski ma w tej chwili dyżury do 22.00 w jakieś dni,
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Od razu prostuje strażnik rzeczywiście ma służbę z policją w godzinach popołudniowych, ale to tylko w dniach zaplanowanych, tych dni w m-cu nie będzie więcej jak 4 do 5.
-    P. Jankowska - bardzo często następują wyłączenia prądu.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Po części mogę od razu odpowiedzieć te wyłączenie, które ostatnio miały miejsce są spowodowane przebudową sieci średniego napięcia było to widoczne tutaj przy drodze w Łęczycy, tam cała magistrala została przerabiana, to jest właśnie z tym związane.
-    Pani M. Ornoch Tabędzka -. Pytanie jest takie jeśli są jakiekolwiek naprawy robione, można by wystąpić z apelem by poinformować mieszkańców.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - generalnie energetyka w ten sposób postępuje, że te wszystkie planowe wyłączenia są w gazecie w Głosie Wielkopolskim. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć.
-    P. Jankowski - od 1 czerwca mają już być autobusy MPK, jak będzie ich trasa, jaka cena biletów i kiedy będzie znany rozkład jazdy autobusów.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Trasa jazdy autobusu jest identyczna jak Eko Ronda, na tych samych przystankach. Rozmawiałem z Prezesem Tulibackim, Prezesem MPK, w pierwszym okresie ten bilet będzie, że tak powiem, różny, natomiast docelowo chcą zrobić jeden bilet na cały powiat i o tym się myśli, tak że powiedział że może to potrwać do roku. Rozkład jazdy, on dzisiaj lub jutro zostanie zaakceptowany i będzie wiadomo, otrzymamy go lada moment. Nie wiemy jeszcze jaka będzie cena biletów. Cały system rozprowadzania biletów w kioskach i bilety miesięczne i u kierowcy.
-    P. Z.Skibińska - czy rozkład jazdy nie będzie pokrywał się z rozkładem PKP.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - powiem tak, że z kolei PKP te pociągi likwiduje, więc ta szansa nałożenia się jest coraz mniejsza. Proszę nie zapomnieć, że częstotliwość będzie o wiele większa bo Eko jeździ tak jak jeździ, a między luki wchodzi MPK. Te kursy są zachowane i to będzie robiło MPK, przedpołudniowy i ranny.
-    P. M.Thiel - czy wchodzi w grę przedłużenie linii do Mosiny
-    Z-cz Burmistrza W. Ewicz -gmina Mosina wystąpiła do MPK z prośbą o wzięcie pod uwagę przedłużenia tej linii Puszczykowskiej, tylko że to będzie zupełnie inne zadanie, przedłużenia linii do Mosiny i wtedy właśnie dla MPK, jak mówił Prezes jest to dobry interes, a dla nas będzie to troszeczkę utrudnienie, ale im ze względów ekonomicznych bardzo by im to dogadzało.
-    Pani M. Tabędzka - Ja tylko wracam do sprawy prądu, Panie Burmistrzu to jest moja prośba że może miasto by wystąpiło z prośbą o wyjaśnienie i ewentualnie zawiadamianie. Te wyłączenia się zdarzały przez kilka dni pod rząd, regularnie po godzinie 10 wieczorem i po 8 rano czyli jakby nie mogły to być sprawy awaryjne.
Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący Rady M.Thiel, dziękując wszystkim za udział zamknął posiedzenie Rady Miasta.
 
Godzina zakończenia sesji : 21.00
 
 
Lista wiadomości