Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 20/04/IV z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa w dniu 01.06.2004r

Protokół Nr 20/04/IV
 z sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa
w dniu 01.06.2004r
 
 
Godzina rozpoczęcia sesji: 9.00
Godzina zakończenia obrad: 10.50
 
I.    Otwarcie sesji.
 
Przewodniczący rady M. Thiel - powitał na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Puszczykowa, gości, reprezentantów prasy, Panie i Panów Radnych. Powitał również  pana Burmistrza J.Napierałę, który z dniem dzisiejszym rozpoczął urzędowanie po długotrwałej chorobie no i cieszymy się, że już znowu może działać. Poinformował że zwołano dzisiejszą nadzwyczajną sesję na podstawie wniosku podpisanego przez Pana Ewicza V-ce Burmistrza z dnia 27 maja, który  odczytano
Poinformował również, że w związku z tym pismem, zwołana została  zwołana sesja we wtorek, z tym, że z uwagi że w dniu dzisiejszym należałoby zawiadomić Aquanet o takiej czy innej decyzji Rady, zwołano sesję w godzinach przedpołudniowych. Stwierdził również  na podstawie listy obecności, że dzisiejsza Rada ma quorum i jest zdolna do podjęcia uchwał .
 
II.    Przyjęcie porządku obrad.
-    Przewodniczący rady M. Thiel - czy w ramach porządku obrad są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma sprzeciwu, proszę zatem o przegłosowanie i przyjęcie porządku obrad w wersji jaka została Państwu przekazana. Kto jest za? Nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących
W głosowaniu: (13 za, 1 wstrzymujący) - przyjęto porządek obrad
 
III.    Projekt uchwały Nr 104 w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego przez miasto Puszczykowo do Spółki Aquanet
-    Przewodniczący rady M. Thiel - prosz o zabranie głosu p. Burmistrza.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, w projekcie tekstu uchwały jest podane jaką wartość miasto Puszczykowo miało by wnieść w postaci wkładu niepieniężnego, jest to kwota 16.221.725zł jako wartość sieci kanalizacyjnej i kwota 6.358.858zł jako wartość naszej części oczyszczalni wraz z gruntem. Ponieważ były pytania w międzyczasie jaka to jest wartość te 16.221.725zł, tj. to wartość księgowa czyli suma nakładów poniesionych na budowę kanalizacji przez miasto Puszczykowo dotychczas. W przypadku kwoty 6.358.858zł jest to kwota składająca się z dwóch  wartości, mianowicie wartości nakładów oraz wartości gruntu. Wartość nakładu została oszacowana przez firmę czyli biegłych z tego zakresu, jak i  również wartość gruntu. Wartość nakładów w kwocie podana jest w załączniku 5.806.346zł, jest wartością nieco wyższą od poniesionych nakładów, ponieważ nakłady zamknęły się kwotą 5.775.000zł, natomiast wartość gruntu nie ma żadnego odnośnika, ponieważ ten grunt był przekazany miastu przez Wojewodę w ramach tzw. komunalizacji, jest to grunt Skarbu Państwa i wg oceniających ten grunt, który jest przeznaczony tylko pod oczyszczalnie,  wcześniej był po części rolą, po części  łąkami, nieużytkami, nie może być wyceniony wyżej, ponieważ około 20,- zł za m² to uważają wyceniający, że tj. maksymalna stawka jaką można było przyjąć za wartość tego gruntu. Pozwolę sobie również Państwu tylko przypomnieć, z miasto Puszczykowo jest w tej chwili jednym z siedmiu wspólników firmy Aquanet, wcześniej nazywanej PWiK, oprócz Poznania, Lubonia, Mosiny, Murowanej Gośliny, Swarzędza i Czerwonaka, jest Puszczykowo i mają również swoje udziały w tej spółce pracownicy bo takie były zasady przekształcenia spółki jednoosobowej w spółkę wieloosobowa, jaką w tej chwili jest spółka z podmiotami komunalnymi i z pracownikami Aquanetu. Pracownicy mają w tej chwili 6,12% udziałów, najwięcej ma Poznań 81% z kawałkiem, Luboń 1,5%, Mosina 1,7%, Murowana Goślina 3%, Puszczykowo 2,24%, Swarzędz 2,10% i Czerwonak ma 1,7%, te proporcje się zmieniają, ponieważ SA wnoszone majątki w tej chwili, spośród gmin z wyjątkiem Poznania największy udział ma Murowana Goślina  wniosła najwięcej udziałów, ma w tej chwili ponad 16 milionów, a Puszczykowo ma 12 z kawałkiem, tak że Murowana Goślina jest w tej chwili największym udziałowcem oprócz Poznania w tej spółce. Razem wartość udziałów w całej spółce zamyka się kwotą 440 miliony złotych i teraz jakie ewentualne pożytki możemy mieć jako że nasz majątek wniesiemy do majątku wspólnego. Jak już powiedziałem w tej chwili już mamy wartość udziałów w spółce w wysokości ponad 20 milionów, jest to około 6 milionów przejętych przez Puszczykowo od Miasta Poznania jako ten udział miasta Puszczykowa w tzw. majątku wspólnym, który powstał przed 1993 rokiem i następnie wnosiliśmy sieć wodociągową około 6 milionów zł, razem jest to około ponad 12 milionów zł. Wnosząc jak to jest w projekcie uchwały majątek w postaci sieci kanalizacyjnej, tj. nakłady na sieć oraz na część oczyszczalni  którą wykonaliśmy, to przede wszystkim są to następujące aspekty pozytywne dla Puszczykowa. Po pierwsze wartość tych wnoszonych udziałów nie ulega umniejszaniu, wartości wniesione w wartości nominalnej, zostają w takiej wartości jako już powiedzmy pozycja stała nasza w udziałach spółki, kolejna rzecz to spółka przejmuje obowiązki użytkownika sieci czyli właściciela sieci w związku z tym będzie ponosiła koszty eksploatacji, koszty naprawy, koszty odbudowy, koszty modernizacji, a co jest istotne również na bieżąco to spółka zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami będzie płaciła 2% od wartości wniesionych udziałów podatku, dopóki tego nie wniesiemy to spółka tego podatku po prostu nam płacić nie będzie, tak że spodziewamy się że po wniesieniu tego naszego majątku, jak również biorąc pod uwagę również nakłady poczynione spółki na terenie Puszczykowa, a są one nie bagatelne bo wynoszą również ponad 13 milionów złotych, wartość tego podatku dla nas przekroczy  kwotę 1 miliona złotych. Padały tez pytania co ewentualnie miasto traci czy jakie są minusy również np. nie wniesienia tego majątku do spółki. Po pierwsze, ze spółka prawdopodobnie wypowie nam to porozumienie odnośnie prowadzenia oczyszczalni z tego względu, że koszty oczyszczania 1 m są dużo większe niż opłaty jakie mieszkańcy wnoszą z tego względu, że oczyszczalnia nie jest jeszcze w pełni wykorzystana również, jest małą oczyszczalnia w stosunku do oczyszczalni oczyszczającej ścieki z aglomeracji miejskiej. Następna sprawa nie będziemy mieli po prostu podatku. Jeszcze kolejna sprawa, że jeśli byśmy my zarządzali tym naszym majątkiem to wówczas spółka zażąda od nas dzierżawy za nakłady poniesione i wybudowana sieć bo te nakłady, które poniosła spółka chce mieć z tego pożytki w postaci wnoszonego mienia. Tak że nasze korzyści jeżeli byłyby zrealizowane plany inwestycyjne spółki, a nie ma żadnych zapowiedzi, że będą w postaci nakładów jak szacujemy w wysokości 6.400.000 zł i biorąc pod uwagę 13 milionów zainwestowanych na terenie Puszczykowa to sięgną razem kwoty około 20 milionów zł. To tyle może Panie Przewodniczący, jeżeli będą pytania bardzo proszę.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Dziękuje bardzo, może jeszcze zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym usłyszeć jakie były wnioski komisji, które się zajmowały tą sprawą. Jeśli chodzi o wniosek komisji statutowo prawnej to ona już się wypowiedziała przed poprzednią naszą uchwałą i podtrzymała to przed ostatnią nasza sesją. Z kolei finansowa o ile mi wiadomo pozytywnie się ustosunkowała co do samej zasady, natomiast jeszcze chciałbym wysłuchać jak komisja mienia się ustosunkowała, która jeszcze w międzyczasie odbyła posiedzenie.
-    Pan A. Balcerek - przewodniczący komisji mienia i majątku komunalnego, na posiedzeniu komisji w dniu 25 maja komisja po wysłuchaniu Pana Burmistrza Ewicza jak również Pani Barbary Mulczyńskiej, którzy przedstawili nam wszystkie materiały, którymi byliśmy zainteresowani w  głosowaniu: 2 za; 1 wstrzym.,  1 osoba była nieobecna na komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę bardzo otwieram dyskusje.
-    Pan K. Jopek - Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, z tego co Pan się tutaj wypowiadał to rozumiemy, że gdybyśmy nie wnieśli tych nakładów to mogłaby nam spółka wypowiedzieć użytkowanie tej sieci, to rozumiem że miasto musiało by stworzyć własną firmę komunalną, która by zajmowała się tymi sprawami i dalej to prowadziła?
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - wszystko na to wskazuje, ponieważ spółka ma pożytek przede wszystkim z amortyzacji i dlatego też jeżeli się porównuje koszty oczyszczania u nas w tej chwili 1 m, jak również koszt eksploatacji całej sieci, a przede wszystkim są to koszty utrzymania w dyspozycji brygad remontowych, to z tego co ja wiem dla spółki nie byłoby żadnego interesu gdyby nie była właścicielem tego majątku. Obsługiwanie tej sieci bez możliwości obliczania sobie amortyzacji, a gdyby teraz chcąc u nas tworzyć tę amortyzacje to jest to 4,5% rocznie od sieci wodociągowych, to jeżeli cały majątek będzie wart razem z oczyszczalnia około trzydziestu paru milionów złotych to można sobie policzyć jaką by to była kwota rocznie, która powinniśmy zakumulować, tylko można zrobić to z opłat, które są za wodę i ścieki. Tak, że to są kwoty dla nas astronomiczne, to jest jedna kwestia. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, takie jest teraz przekonanie, że my coś wnosimy, przekazujemy komuś po prostu, ten majątek zostaje po prostu zamieniony z tego majątku rzeczowego to się nazywa wkładu niepieniężnego po prostu na udziały w spółce. Więc oczywiście wartość tego majątku pozostaje w naszych rękach i jak powiedziałem wcześniej również w wartości nominalnej, tzn. takiej jak zostaną one wniesione do spółki, ponieważ udziały nie ulegają zmniejszeniu.
-    Pani I. Jankowska  - Jedna kwestia oczyszczalni o której  Pan Burmistrz wspomniał,  chciałabym wyjaśnić iż wczoraj z rozmów z Panią Mulczyńska, Pani Barbara wspomniała że właścicielem jesteśmy my i Mosina, a Mosina jeszcze nie przekazała, chciałam tylko wyjaśnić kwestie, jak Aquanet może tutaj nam wypowiedzieć kwestie współużytkowania oczyszczalni co nie bardzo zrozumiałam, jeśli można by tą kwestie powtórzyć.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Aquanet jeżeli nie będzie właścicielem to stan, który w tej chwili jest, ze prowadzi tą oczyszczalnie jest stanem tak bym powiedział doraźnym. Może np. dalej tej oczyszczalni nie prowadzić. Aquanet u nas w Puszczykowie w tej chwili w pełni odpowiada za sieć wodociągową i za oczyszczalnie. Ponieważ kanalizacja jest w trakcie budowy, odpowiadamy za kanalizacje, natomiast już to co tu jest przedstawione w załącznikach więc tą część kanalizacji już wybudowanej do Aquanetu, będziemy zwolnieni z obowiązku doraźnego nadzorowania jak również powiedziałem wcześniej remontów tej kanalizacji i modernizacji.
-    Pani H. Rapalska - Panie Przewodniczący, w imieniu grupy Radnych chcieliśmy dziś na Pana ręce złożyć pismo, które  odczytano. (Pismo stanowi załącznik do protokołu.) Jest to treść projektu stanowiska Rady Miasta Puszczykowa i w tej chwili chciałabym złożyć na ręce Pana Przewodniczącego i prosilibyśmy, żeby to skserować, żeby to wszyscy Radni dostali, ponieważ przeczytanie, to nie to co możliwość zapoznania się z tym pismem i wnioskujemy, żeby to stanowisko Rady  dzisiaj przegłosować, no przed przystąpieniem do uchwały, ponieważ  jakby takie stanowisko gwarantuje nam, że wnoszone dzisiaj aportem nakłady w wysokości tych 22 milionów, przyniosą miastu jakiekolwiek korzyści, ponieważ w załączniku do tej uchwały praktycznie nie ma mowy o dodatkowych inwestycjach , nakładach na terenie miasta Puszczykowa , które by mogła spółka Aquanet ponosić w związku z wniesieniem naszego wkładu do tej spółki.
-    Radny A. Balcerek  - Ja bym chciał tutaj troszeczkę uściślić to co powiedziała Pani Rapalska, dlatego, że Pani Rapalska podkreśliła, że 31 maja zapoznała się z materiałami w Urzędzie Miasta, a ja chciałbym zaznaczyć tutaj, że 21 maja br. komisja inwestycji i majątku komunalnego Rady Miasta,   została powiadomiona o wtorkowym posiedzeniu oraz o tym, że  będzie  omówienie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Puszczykowo  wkładu niepieniężnego do spółki Aquanet . Poinformowałem, że z wycenami oraz inną dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 3 u Pani B. Mulczyńskiej, tak, że ten 31 maja to jest troszeczkę powiem przesadzona sprawa, a informacje, że można się zapoznać z tymi materiałami otrzymała komisja 21 maja.
-    Pani H. Rapalska - Panie Przewodniczący ten 31 maja, to nie jest żaden zarzut, my po prostu stwierdziłam fakt, że wczoraj z tymi dokumentami się zapoznaliśmy, czyli ta data że to było 31 to nie ma znaczenia, to nie jest jakby główną rzeczą, która jest główną treścią tego pisma.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Może tą polemikę zrobimy później, ja bym chciał teraz mieć przed oczami ten wniosek Państwa i wobec tego chciałbym prosić o skserowanie tego dla wszystkich. Wydaje mi się, że byłoby słuszne, ażebyśmy zrobili 15 minutową przerwę dla zapoznania się dokładnie z wnioskiem i ewentualnej możliwości ustosunkowania się do tego, czy ktoś jest przeciwny tej przerwie, nie, więc wobec powyższego zarządzam przerwę.
 
Zarządzono 15 minut przerwy.
Po przerwie:
 
-    Przewodniczacy Rady M. Thiel -. Proszę Państwa, przerwa miała oczywiście za zadanie zapoznanie się z pismami, które przeczytała Pani Radna Rapalska i niezależnie od tego co do merytorycznej kwestii to są różne zdania, oczywiście to wymaga pewnego zastanowienia się, tam jest szereg uwag pro i kontra, ale niestety zasadniczą kwestia jest kwestia proceduralna, mianowicie podejmowanie w tej chwili zgodnie z Państwa wnioskiem  stanowiska w dniu dzisiejszym wymagałoby no wprowadzenia tego do porządku obrad. Porządek obrad takiej sprawy nie przewidywał i wobec powyższego zgodnie z ustawą z art. 20 ust.3 do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1 z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Wobec powyższego zapytuję czy przyjmuje to stanowisko Państwa jako wniosek o uzupełnienie programu sesji, zapytuję wobec powyższego wnioskodawcę, którym jest Z-ca  Burmistrza  czy wyraża zgodę na zmianę dzisiejszego porządku obrad.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Proszę Państwa porządek obrad przy zwoływaniu sesji był określony, porządek obrad był przyjęty, w związku z tym uważam iż zmiana nie jest konieczna. Nie wyrażam zgody.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Wobec powyższego, niestety będziemy musieli sprawę tego wniosku przełożyć na normalną sesję, która nas w przyszłości czeka za miesiąc i proszę Państwa do tego czasu wydaje mi się, wszyscy będą się mogli spokojnie z tym wnioskiem zapoznać, zastanowić i ja tu osobiście widzę bardzo dużo dobrych i ciekawych stron w tym wniosku i sądzę że Radni do tego podejdą z odpowiednią już znajomością rzeczy. 
-    Pani I. Jankowska - Panie Przewodniczący, po pierwsze jedna sprawa, stanowisko wynika tylko i wyłącznie z tempa jakie zostało narzucone, sesja nadzwyczajna została zwołana, materiały dostaliśmy w czwartek wieczorem, stanowisko, które przedstawiliśmy uważamy, że w pewien sposób warunkuje podjęcie tej uchwały, stwarza możliwości jak najkorzystniejszych warunków wynegocjowania jednocześnie daje Burmistrzowi furtkę, aby podczas rozmów z Aquanetem, przed podpisaniem porozumienia i przekazaniem tego majątku. przedstawić jeszcze dokument, fantastycznie, ale Rada jeszcze mnie do czegoś zobligowała. Daje to możliwość wynegocjowania, lepszych, korzystniejszych warunków dla miasta, tj. jedna sprawa. Druga, nie przypominam sobie w przypadku, gdy rozmawialiśmy na temat szpitala na jednej sesji, gdy podejmowaliśmy stanowisko, aby takie stanowisko również było przedmiotem obrad, nie raz była sytuacja taka, że w porządku obrad była omawiana sprawa, tak jak teraz sprawa Aquanetu i właśnie przy okazji szpitala przyjmowaliśmy stanowisko w sprawie szpitala. Uważamy, że na tej samej sesji, było 15 minut przerwy, zostało sporządzone stanowisko, uważam, że tj. sytuacja bardzo podobna, fakt może Radni wymagają więcej czasu, potrzebują więcej czasu, żeby z czymś takim się zastanowić i zdecydować tak czy nie. Nie mniej jednak uważam, że nie jest to stanowisko, które by wykluczało w jakiś sposób tutaj nasze działanie, no w każdym razie, no w jakiś sposób obliguje, daje Burmistrzowi gwarancje by muc wynegocjować lepsze warunki.
-    Pan S. Balbierz - Ja mam wniosek Panie Przewodniczący, aby Rada przegłosowała ten wniosek i przyjęcie tego wniosku.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Panie Przewodniczący w tej kwestii, dziękuje bardzo Pani Jankowskiej za opiekowanie się mną i dawanie mi argumentów pozytywnych do negocjacji z Aquanetem. Powiem tak, bez  stanowisk udało się jak na razie pozyskać z Aquanetu 13 milionów,  uważam, że to nie jest mało. Po drugie nie wiem dlaczego Państwo sądzicie, że jest konieczne podwyższanie proponowanych w wieloletnim planie inwestycyjnym kwoty 6.400.000zł nakładów, jak to jeszcze nie zostało, że tak powiem sprawdzone. Wg naszych szacunków tj. kwota, która gwarantuje na rozbudowę i uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dlatego też ten wniosek, pomijam te kwestie proceduralne, w moim pojęciu wymaga zastanowienia się i odniesienia się do niego bo być może te kwestie są dla nas zbędne.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa mi się wydaje, że nie ma w tej chwili sensu rozważać merytorycznie tej sprawy i jeszcze raz powtarzam, sprawa przecież nie ucieka, sprawa stanowiska takiego jakie tu zostało zaproponowane, czy ewentualnie zreformowanego, czy w inny sposób jeszcze tam ustalonego. Będzie zależała od Radnych po zapoznaniu się dokładnie z tymi wszystkimi kwestiami i wobec powyższego nie ma obawy o to że będzie ta sprawa pominięta i nie będzie rozważana.. Wobec powyższego, no niestety spotykamy się tutaj z sytuacja taką, którą zaprezentowałem na początku i wobec powyższego moim zdaniem i zasadniczym tutaj w tym wypadku jest by te sprawę przedłożyć na sesji następnej, ponieważ nie mamy zgody wnioskodawcy, żeby te zmianę porządku obrad dzisiaj przeprowadzić.
-    Pani H. Rapalska - Panie Przewodniczący mam w związku z tym pytanie to znaczy, że nad uchwałą dzisiaj będziemy głosować, tak?
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Nad uchwałą tak.
-    Pani H. Rapalska - To w takim razie wydaje mi się, ponieważ kwota przekazywana dzisiaj, która w uchwale jest przekazywana Aquanetowi 22 milionów, jest to naprawdę bardzo duży wkład niepieniężny , patrząc na budżet miasta i naprawdę uważamy, że wynegocjowanie za ten wkład dodatkowych zysków dla miasta , jakby powinno warunkować podjęcie takiej uchwały, ponieważ jeśli przekażemy w tej chwili Aquanetowi wkład niepieniężny o takiej wartości, a nie będziemy jako miasto nic negocjować to w tym momencie negocjacje po przekazaniu mogą być zdecydowanie mniej efektywne, jeśli w ogóle w tym momencie Aquanet będzie chciał negocjować, ponieważ jeśli już ten wkład wniesiemy to faktycznie od razu stajemy na pozycji przegranej i tutaj myślę, że Pan Burmistrz źle rozumie nasze stanowisko, to nie jest stanowisko, które jest przeciwko Panu Burmistrzowi, jest to stanowisko, które powinno, z naszych uzyskanych wiadomości pomóc Burmistrzowi w wynegocjowaniu lepszych warunków z Aquanetem. Inne gminy, Rady innych gmin podjęły takie stanowiska, z naszych informacji wynika, że Burmistrzowie dostali w tym momencie jakby zielone światło od Rady na rozmowy z Aquanetem, jest to dla nich jakby dodatkowy element przetargowy i możliwość wynegocjowania dodatkowych nakładów inwestycyjnych. W związku z czym uważamy, że to stanowisko pomaga Burmistrzowi w dalszych negocjacjach, a nie przeszkadza i dlatego jesteśmy bardzo zdziwieni, że dzisiaj Rada takiego stanowiska nie chce przyjąć, jakby jest to tez stanowisko, które jest podejmowane w interesie miasta bo nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej dla miasta zyskać pieniędzy od spółki Aquanet, i dlatego naprawdę ja jestem bardzo zdziwiona oporem żeby dzisiaj to stanowisko przyjąć, gdyż przyjęcie tego stanowiska jest tylko i wyłącznie zabezpiecza interesy miasta, finansowe interesy miasta i jakby warunkuje możliwość wynegocjowania dodatkowych pieniędzy, na których wydawałoby się dotychczas, że powinno zależeć wszystkim Radnym i całej Radzie, żeby pozyskać jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz i jak najmniej móc przeznaczać z budżetu miejskiego na inwestycje. Wydaje nam się, że w tej chwili miasto, praktycznie już nie dużo jeśli chodzi o kanalizacje ma do zainwestowania i przy przekazaniu takiego aportu bylibyśmy w stanie wynegocjować takie warunki, żeby już z budżetu miasta nic więcej nie trzeba było już dokładać do kanalizacji, oprócz takiej rzeczy jak nam mówiła Pani Mulczyńska, bo podobno jest to, tzn. do tego miasto jest zobligowane, żeby płacić za prace projektowe, odbiory sieci i za przyłącza. Ostatnio był przetarg na część elektryczną, ten przetarg został unieważniony, uważam że np. następny, ta część energetyczna dot. zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej już też powinna być wykonywana z pieniędzy, które powinniśmy pozyskać od Aquanetu, a jeśli na ten cel były przeznaczone w budżecie miasta pieniądze to te pieniądze można w tym momencie przeznaczyć na inne cele, np. dla szkół, które mają wielkie potrzeby czy dla przedszkoli i po prostu nie musimy się ściśle trzymać tego, że w tym budżecie mamy na tą kanalizacje przeznaczone jakieś pieniądze i musimy je z tego budżetu wydać, a te pieniądze przeznaczone w budżecie na kanalizację, przeznaczmy na inne rzeczy, np. na drogi, a te potrzeby są naprawdę duże i teraz podjecie takiego stanowiska jest zasadne im później będziemy je podejmować tym mniejsza możliwość pozyskania tych pieniędzy. Dziękuje.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący no wydaje mi się, że mamy tutaj, takie, dużo piany,  a tak naprawdę wewnątrz jest mało treści. Proszę spojrzeć na to stanowisko, mimo wszystko, wrócę merytorycznie do tej sprawy. Czy ktokolwiek rozpatrywał potrzeby miasta pod względem inwestycji na kanalizacje i wodociągi, nie ma tego jest mowa o kwotach. Ja jako fachowiec w tym momencie z tej branży, Pani powiem że na terenie miasta Puszczykowa w latach 2004-2013 budowy urządzeń polepszających jakość wody miejskiej, co to jest tak naprawdę pod tym hasłem, to jest nic. Na terenie miasta nie ma czegoś takiego, po prostu nie ma, jest stacja uzdatniania wody, która dostarcza wodę, dalej jest przepompowywane, na terenie miasta czegoś takiego się nie buduje i po prostu nie ma czegoś takiego, takich urządzeń. Jeśli Pani myśli o filtrach i innych rzeczach to są to po prostu normalne urządzenia na sieci. Mowa o jakiś wieloletnich, milionowych inwestycjach, o planach i budowie. Uważam, że w tej chwili jest to tak naprawdę temat zastępczy bo cały czas jest stawiane Puszczykowo kontra Aquanet przecież my będziemy udziałowcem tam, będziemy bardziej znaczącym udziałowcem jak przekażemy ten wkład i my będziemy po prostu decydować między innymi na Zgromadzeniach Wspólników co ma być budowane, a naszym interesem jest żeby pieniądze Aquanetu, były wydawane efektywnie, nie na to co ktoś sobie życzy, tylko na coś co przynosi efekty. A tak naprawdę czy nie chodzi tu o to, żeby sobie zrobić jakieś punkty dodatkowe, czyż nie o to chodzi tak naprawdę, my nie możemy dopuścić do tego, żeby doszło do sytuacji, żebyśmy za ścieki jako mieszkańcy płacili więcej, a niestety to do tego prowadzi, by stracić pieniądze dla budżetu z tyt. podatków, około miliona złotych w ciągu roku i po to są te stanowiska. Wróćmy do naszej uchwały, do projektu, po to się tak naprawdę dzisiaj tu spotkaliśmy, dziękuje.
-    Pani U.Rudzińska  - myślę, że to właśnie piana była przed chwilą, nikt z Państwa, nie wiem jak przewidujecie Państwo, że my jesteśmy przeciw, myśleliśmy że chociaż raz podyskutujemy nad tym jak uzyskać najkorzystniejsze warunki, jeżeli państwo myślicie że my jesteśmy kontra i zastępczy temat to się bardzo dziwię Panie Piotrze i właśnie bicie piany było przed chwilą.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący no niestety, to że my sobie wycenimy, że nasza kanalizacja jest warta  100 czy  200 milionów  zł, to jest rynek, to jeszcze nic nie znaczy, ktoś to musi przyjąć, są dwie strony i jeśli chcemy to przekazać, chcemy mieć te podatki, chcemy mieć tanio wodę, tanie opłaty za oczyszczalnie  ścieków to tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Dziękuje.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -nie będę się odnosił do wypowiedzi Pani Rapalskiej, ponieważ jest to pobożne życzenie i tak Pani tę sprawę przedstawia, jakby tam po prostu nie było drugiej strony, jest jedna strona, która tylko po prostu zajmuje się sprawami i decyduje o warunkach. Powtarzam to jeszcze raz,  bez żadnego stanowiska, również bez wniesionego wówczas tak pokaźnego majątku, dostaliśmy z wodociągów 13 milionów, to jak wnosimy 16 milionów z kanalizacji i 13 ma tu do tego zainwestowane to proszę sobie te nakłady porównać. Mówiłem po prostu tez o innych gminach, to jest tylko wycinkowa informacja z tego względu, że nie jest powiedziane ile gmina musiała ze swoich środków zainwestować, jeszcze raz podkreślam w wieloletnim planie inwestycyjnym  Aquanetu  szacowana jest kwota wg naszych danych, które podaliśmy na konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej również wodociągowej oraz poprawek przede wszystkim może nie jakości wody na Starym Puszczykowie, ale ciśnienia, powiem tak właściwie niezgodnie ze sztuką bo nie ma zamkniętych obiegów na  tych obszarach. 6.400.000zł, są to szacunkowe dane, przyjęte z pewnym zapasem, stąd tez interes miasta jest po prostu zabezpieczony. Natomiast pewne zmiany takie jak projektowanie, odbiory i być może pewien udział w teraz jeszcze kończonych inwestycjach po prostu musi być poniesiony przez miasto,  ponieważ Aquanet po prostu dofinansowuje przedsięwzięcia, natomiast nie wszystkie inwestycje wykonuje sam. Przypuszczanie, że myśmy nie dbali o interes miasta i nie negocjowali warunków, tj. takie trochę bym powiedział, naiwne to złe określenie, ale to jest próba wykorzystania w tej chwili znowu powiedzmy jakiejś sytuacji, że my nie dbamy o interes miasta. Dziękuje.
-    Pan J.Szafarkiewicz - ja bym się nie zgodził z tym, bo tu nie ma nigdzie napisane że są jakieś zarzuty w stosunku do Pana Burmistrza, jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych środków z Aquanetu i to że dostaliśmy 13 milionów i że dostaniemy tam nam obiecane następne 6 milionów, to ja akurat się orientuję jakie były dofinansowania w innych gminach, ale my jesteśmy w tym czubku, dostaliśmy stosunkowo dużo pieniędzy. To nie jest  zobligowanie Pana Burmistrza do pozyskania czegoś, ale może się przyczynić do tego, że jeszcze nam coś dołożą, a myślę, iż miasto Puszczykowo będzie musiało wydać nasze pieniądze na kanalizacje.
-    Radny K. Jopek - Ja po prostu tutaj się nie zgodzę z tym stanowiskiem, ponieważ tutaj Pani Jankowska podawała przykład szpitala, wówczas rada uważała też że pewne rzeczy są robione nie tak jak powinny być, ale nie obligowaliśmy Burmistrza do działania, występowaliśmy jako Rada do Powiatu. Jeżeli Rada uważa w tej chwili, że Aquanet za mało inwestuje, to niech wystąpi Rada  do spółki Aquanet z takim żądaniem, a nie obligować Burmistrza, ja to odbieram tak, jakbyśmy uważali, że Burmistrz źle pracuje i w ogóle żeby go jakoś sprawdzić.
-    Pani H. Rapalska - Ja chciałam wyjaśnić to, cały czas Pan Bekas i Pan Panie Jopek jakby myślicie, że my chcemy kogokolwiek tutaj rozliczać, przeczytajcie to co zostało napisane, tam nie ma kompletnie żadnego zarzutu, jest fakt, przekazaliśmy część Aquanetowi za to Aquanet zainwestował, cieszymy się, że aż tyle i naprawdę uważamy, że dotychczas zostało dużo wynegocjowane, natomiast sytuacja jest taka, przekazujemy dodatkowe kwoty, które są dwukrotnie większe od przekazanych dotychczas i obligujemy pana Burmistrza jako Rada, żeby wynegocjował, próbował wynegocjować więcej.  Jest po prostu taki fakt, coś zostało przekazane i za to żeśmy coś dostali, przekazujemy cos nowego i chcemy żeby za te nowe nakłady pieniężne wynegocjować nowe rzeczy, to jest dla mnie bardzo proste. Tu naprawdę nikt nikogo nie rozlicza, w tym stanowisku, ani w naszym piśmie nie ma ani jednego słowa które by powiedziało, że to co zostało dotychczas zrobione przez Pana Burmistrza było złe, niedostateczne, czy cokolwiek innego, to są naprawdę pisma, które mają pomóc w pewnych rzeczach i wydawało nam się że to stanowisko zostanie przyjęte jednoznacznie bo nam wszystkim  jako Radzie zależy na tym samym, naprawdę proszę jeszcze raz te pisma dokładnie przeczytać. To jest projekt stanowiska, jeśli Pan ma pewne uwagi, możemy pewne rzeczy dzisiaj zmienić, tylko po prostu, jest napisane tam na górze że jest to projekt. To nie jest szantaż, naprawdę niech Pan przeczyta to stanowisko, nie ma żadnego niebezpieczeństwa czy rozliczania czegokolwiek.
-    Pani I. Jankowska -  Ja mam jeszcze jedna taką kwestie, zdaje sobie sprawę, że dotychczasowe negocjacje były łatwe, można było wiele rzeczy załatwiać poprzez spotkania i tak dalej, łatwe w tym sensie, że udało się wynegocjować dużo, w kontekście uchwał, które teraz podejmują gminu Suchy Las, Tarnowo Podgórne czy Kórnik, kiedy tam Rady właśnie z Aquanetem podejmują uchwały o programach na wiele lat i te programy są akceptowane przez Aqunet. To w momencie, kiedy my nie będziemy mieć takich programów wieloletnich, będziemy na szarym końcu, z tego względu, że najpierw będzie się realizować te umowy, te porozumienia gdzie to jest zapisane  już jest wynegocjowane, gdzie to jest już uchwałą Rady i Aquanet to zatwierdził, a dopiero później będą takie rzeczy jak a może pod koniec roku w grudniu zostało 200 tys. i coś w Puszczykowie zrobimy. To ma tylko i wyłącznie to stanowisko służyć ku temu, aby Pan Burmistrz miał przyzwolenie i był jednocześnie zobligowany do tego, aby prowadzić rozmowy. Ja nie wiem czy coś z tych rozmów wyjdzie, bo przypuszczam, że Pan Burmistrz będzie je tak czy siak prowadził, ale zawsze będzie mógł to przedstawić firmie Aquanet, słuchajcie no ale ja musze walczyć bo Rada mnie do tego zobligowała. Naprawdę w kontekście tego co uchwaliły inne gminy, obawiam się o skuteczność tego czy jesteśmy w stanie wynegocjować więcej bez żadnych takich dodatkowych jak gdyby zapisów. Dziękuje.
-    Pan P. Bekas - Wydaje mi się że podstawową sprawą jest Panie Przewodniczący sprawa rozeznania potrzeb Puszczykowa w zakresie inwestycji, w które może Aquanet tutaj zainwestować. Tak naprawdę rozmawiamy o czymś o czym nie mamy zielonego pojęcia na dzień dzisiejszy. Rzucanie haseł o jakiejś budowie urządzeń, które nie maja racji bytu, po prostu nie ma takich urządzeń. Dzisiaj mówicie o wspólnym stanowisku, powiedzmy sobie szczerze, przypomnijmy sobie sesje absolutoryjną, 1.000 zł nie pobranego z handlu na ryneczku, to jest podstawa do nieudzielania absolutorium, a w tej chwili jest mowa o tym, że pomożecie., nie zgadzam się z tym.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - bardzo proszę, ja przerywam już w tej chwili dyskusje, bo to nie ma sensu, albo wracamy do tego, albo już nic więcej na ten temat powiedzieć. Już raz powiedziałem sprawa została od strony formalnej zbadana, przedłożyłem wniosek o uzupełnienie programu, ponieważ nie ma zgody wnioskodawcy wobec powyższego nie mamy co w tej chwili o tym co mówić jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Natomiast z góry zakładam, że proszę Państwa wszystkie te sprawy możemy spokojnie rozważyć przez ten okres do następnej sesji, stanowisko moim zdaniem, jakie będzie ewentualnie podjęte na następnej sesji, będzie tak samo istotne czy to dla Aquanetu czy to dla Pana Burmistrza, ponieważ przecież na tym się nie kończy nasza współpraca z Aquanetem, a wprost przeciwnie siedzimy w środku w Aquanecie i możemy takie czy inne wnioski składać. A czy Państwo chcą warunkować  od tego stanowiska przyjęcie do Aquanetu, to moim zdaniem to jest raczej nierealne. Wobec powyższego proszę Państwa ja bym proponował zakończyć dyskusje i wrócić do naszego zasadniczego momentu, mianowicie do sprawy dzisiejszej uchwały, a sprawę stanowiska przenieść i oczywiście do tego się przygotować i sformułować rzeczy tak, jak powinny wyglądać żeby nie było jakiejś tam roboty tylko na kolanie.
-    Pani M. Tabędzka - Czy ja mogę zadać pytanie do Panów Burmistrzów, chciałabym wiedzieć jaka jest sekwencja zdarzeń, dzisiaj podejmujemy uchwałę o przekazaniu majątku, kiedy ten majątek zostaje fizycznie przekazany, kiedy zostaje podpisane porozumienie?
-    Burmistrz Miasta J. Napierała -na podstawie uchwały Rady Miasta jest podjęta uchwała wspólników  spółki.
-    Pani M. Tabędzka - A kiedy ta uchwała będzie
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - Ma być w tym miesiącu w czerwcu
-    Pani M. Tabędzka - tzn. że jeśli dzisiaj takiego stanowiska nie dołączymy to wszystko co będzie potem będzie sprawą przebrzmiałą, nie mającą znaczenia. Czy to tylko o to chodzi w tej chwili ? prosimy bardzo o rozważenie innego zapisu.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - To ja jeszcze raz tylko zapytam, ostatnie moje pytanie jest, skąd Państwo wiecie, że wynegocjowane 6.400.000zł nie wystarczy na pokrycie potrzeb rozwojowych bo my wiemy, że starczy.
-    Pani H. Rapalska - Ja odpowiem tylko pytaniem które zadaliśmy pani Mulczyńskiej, chociażby fakt, który ostatnio nastąpił był ogłoszony przetarg na część energetyczną, gdyby to co jest wynegocjowane starczyło, zapłata za ten przetarg za ta część miała iść z budżetu miasta, w związku z czym jeśliby tych nakładów starczyło to w tym momencie rozumiem że gdyby ten przetarg został rozstrzygnięty, ale został unieważniony to w tym momencie na tą inwestycje mielibyśmy z Aquanetu, a miało iść z budżetu miasta. Czyli z tego wynika, że to co mamy w tej chwili wynegocjowane z Aquanetem jest kwotą zbyt małą. Jeszcze chciałam tutaj odpowiedzieć Panu Bekasowi na temat urządzeń polepszających jakość wody, ja nie jestem specjalistką w tej kwestii, pytanie zadaliśmy Pani Mulczyńskiej i to od niej uzyskaliśmy taka informacje, że takie urządzenie w Puszczykowie by się przydały i takie jest jej zdanie, ponieważ uważa że jakość wody nie jest najlepsza. To jest informacja uzyskana od pracownika, który się tymi sprawami zajmuje i tylko dlatego zostało to do tego pisma wpisane. Jest napisane, że po rozmowach i dlatego ten 31 co do którego usłyszeliśmy uwagi. Ponieważ pewne informacje, na których się nie znamy, staramy się uzyskać od fachowców pracujących w Urzędzie. I tylko dlatego ten punkt został napisany, jeśli z tym punktem się Państwo w tym stanowisku nie zgadzacie to wykreślmy ten punkt. Tutaj jest napisane wynegocjowania między innymi, jeśli to ma być przeszkodą do podpisania dzisiaj stanowiska to skreślmy ten punkt, a po prostu z tego co wiemy to Zgromadzenie Wspólników ma się odbyć 4 czerwca, w związku z czym jeśli na następnej sesji będziemy podejmować to stanowisko  to będzie już naprawdę za późno. Takie stanowisko powinno być przekazane Aquanetowi w momencie przekazywania naszego majątku.
-    Burmistrz Miasta J. Napierała - proszę Państwa dwie sprawy, sprzeczne wypowiedzi Pani Rapalskiej, otóż z jednej strony utrzymuje Pani też, że jest to stanowisko, które ma pomóc Burmistrzowi w podjętych negocjacjach, a z drugiej strony Pani zakłada, że na podstawie tego stanowiska otrzymalibyśmy już pieniądze na część energetyczną  realizowanego teraz zakresu kanalizacji, tak się Pani wyraziła byśmy nie płacili z budżetu tylko z tych pieniędzy. Aquanet jest spółką gdzie pewne procedury są przestrzegane, muszą być przestrzegane. Plan inwestycyjny jest po prostu przyjmowany przez zgromadzenie wspólników, jest określony w danym roku i to nie jest tak, że jeśli do jakiejkolwiek uchwały będzie dołączone stanowisko to będzie rozpatrywane. Zgromadzenie Wspólników będzie rozpatrywało jedną rzecz, czy jest uchwała Rady Miasta Puszczykowa o zgodzie na wniesienie majątku do spółki czy tez nie. Załącznik w tej chwili nie będzie miał żadnego znaczenia.  Dziękuje bardzo.
-    Pan S. Balbierz - Panie Przewodniczący ja nie widzę żadnych przeszkód, proszę przyłączyć do tej uchwały ten wniosek, który jest tutaj złożony przez panią H. Rapalską i będzie sprawa załatwiona, będziemy wiedzieli, że Pan Burmistrz będzie musiał realizować to co tutaj jest.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący, właśnie o to chodzi to co przed chwilą Pan Balbierz powiedział, że Pan Burmistrz będzie musiał to realizować, przecież tu nie oto chodzi, dlatego jestem przeciwny przyjęciu tego stanowiska.
-    Pan S. Balbierz - to bardzo bym prosił o przegłosowanie tego wniosku, kto nie chce przyjąć tego wniosku?
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę Państwa nie ma wniosku, nie ma żadnego głosowania, ponieważ już powiedziałem, że  ażeby głosować ten wniosek trzeba by zmienić program dzisiejszej sesji, wobec powyższego przestańmy już na ten temat mówić bo sprawa proceduralnie została już omówiona, a kwestia dalsza to już jest potem do omówienia. Proszę Państwa pozwolę sobie zakończyć dyskusje, nad tym wnioskiem i przechodzimy doi naszego dzisiejszego tematu mianowicie sprawy projektu uchwały o wyrażenie zgody na wniesienie przez miasto Puszczykowo wkładu niepieniężnego do spółki Aquanet. Proszę Państwa kto w tej sprawie chciałby jeszcze zabrać głos?
-    Pani I. Jankowska - W takim brzmieniu uchwały, chciałabym być dobrze zrozumiana, jestem za przeniesieniem do spółki Aquanet , nie na takich warunkach, nie w takiej sytuacji kiedy blokujemy sobie możliwość negocjowania, dajemy coś,  za co mamy 6.milinów, a za poprzednie 12, dostaliśmy 13 milionów, nie w momencie gdy dwie gminy podejmują uchwały wieloletnie.
-    Pani H. Rapalska - ponieważ nasze pismo było jednocześnie wnioskiem o podjęcie stanowiska w tej sprawie, prosiłabym Pana Przewodniczącego abyśmy dzisiaj przegłosowali to, żeby Rada głosowała czy przyjmujemy to stanowisko czy nie. Projekt stanowiska, żebyśmy przegłosowali, żeby to było postawione przed głosowanie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - przecież przed chwilą, żeśmy tę sprawę omówili.
-    Pani H. Rapalska - nie, Pan Przewodniczący przełożył to na następną sesje, ponieważ jest to wniosek 6 radnych, takie stanowisko dzisiaj przegłosować, to prosimy o takie głosowanie.
-    Pan P. Bekas - Panie Przewodniczący ja proszę o przełożenie tego na następną sesję, chce być odpowiedzialny i musze  się do tego przygotować, muszę sprawdzić jakie są potrzeby miasta, przez najbliższe 10 lat, jakie są to mniej więcej kwoty. O czym my rozmawiamy, tu powinno być więcej konkretów, takie rzeczy ogólne niczego nie załatwiają bo możliwe że te 6,5 miliona wystarczy miastu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel  - Teraz nie rozumiem proszę Państwa, Pani chodzi o to żebyśmy przegłosowali , a na następnej sesji będziemy tą sprawę omawiać.
-     Pani  H. Rapalska - Nie, chodzi mi o to żebyśmy dzisiaj przegłosowali.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Przecież powiedziałem, że jeżeli byśmy przegłosowywali ten wniosek to musi być zmiana programu sesji.
-    Pani H. Rapalska - Nie, głosujemy nad innymi wnioskami na sesjach, głosowanie nad wnioskiem nie wymaga zmiany w porządku sesji.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Ale jeszcze raz pani powtarzam, to jest sesja nadzwyczajna i przepisy odpowiednie Pani zacytowałem.
-    Pani H. Rapalska - Jeszcze druga sprawa, ja bardzo tutaj dziwie się Panu Bekasowi, ponieważ jest Pan członkiem komisji inwestycji i jeśli uważał dotychczas, że nie mamy pewnych rzeczy wyliczonych, że to brakuje, żeby podejmować uchwałę o przekazaniu takich nakładów, ponieważ nie jest wyliczone ile miasto może wynegocjować itd. To nie rozumiem dlaczego głosował Pan  na komisji za przekazaniem, uchwała jest nieprzygotowana, dopiero po podjęciu tej uchwały będziemy zbierać materiały i wyliczać ile jeszcze miasto potrzebuje to może to już będzie troszeczkę za późno.
-    Pan P. Bekas - panie Przewodniczący bo to jest stara metoda, jak nie jestem tego  samego zdania to trzeba uderzyć. Proszę zwrócić uwagę mówimy o latach do 2013 roku o tym nigdzie nie było mowy i po prostu tu trzeba rozwagi trochę i zastanowienia się co gdzie, jak. Ja znam jakie to są mniej więcej kwoty i po prostu wiem, ale trzeba się do tego przygotować. Zupełnie nie ma znaczenia, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz że nie podejmując dzisiaj uchwały stracimy około 1 miliona w budżecie,  a mogą to być pieniądze może właśnie na te przyłącza elektryczne, to tak wygląda.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa ja już w tej chwili tej dyskusji nie rozumiem, teraz jest tylko jakaś żonglerka słowami. Proszę Uprzejmie Pani Rapalska czy ma Pani uwagi do samej uchwały, czy jakieś stanowisko Pani zajmuje w tej chwili co do uchwały czy nie.
-    Pani H. Rapalska - Uważam, że uchwała, ja też chciałabym tutaj powiedzieć, że należy przekazać Aquanetowi nakłady w takiej wysokości jak mamy w uchwale, ale jednocześnie warunkować to podjęciem rozmów takich, które by pozwoliły na wynegocjowanie dla miasta kwot dodatkowych.  Dzięki temu, że przekażemy nakłady, te dodatkowe kwoty uzyskać. Tutaj Panu Bekasowi jeszcze odpowiadam, tam nie ma ani jednego słowa na temat kwot, które należy negocjować w związku z czym uważamy, że te kwoty mogą zostać określone faktycznie później jak będą one rozpoznane. Jest tylko jeszcze raz powtarzam, zobligowanie Burmistrza do podjęcia czynności, nie ma żadnych kwot, te kwoty mogą być ustalone w miarę potrzeb.
-    Pani M. Tabędzka - jestem od początku do końca za przekazaniem majątku Aquanetowi i nie widzę w tym żadnego problemu nad fakt, że zawsze dobrze zostawić sobie, zdajemy sobie sprawę jaka jest pozycja Aquanetu, a jaka jest pozycja Puszczykowa jako wspólnika. Mało tego w interesie miasta leży oddanie tego w zarządzanie tak dużej i uznanej spółce, natomiast nie widzę problemu nad zostawieniem sobie maleńkiej furtki dla negocjowania lepszych warunków. To stanowisko miało tylko temu służyć i nie rozumiem barku woli ze strony Państwa..
-    Pan P. Bekas  - Chciałbym zwrócić uwagę, że zapominamy jedną rzecz, że my stajemy się w większym procencie udziałowcami Aquanetu, a to jest spółka komunalna gmin, miasta Poznania, i 6 czy 7 gmin. W związku z czym temat negocjacji każdego planu, jak sami Państwo piszecie w tym wniosku, że są plany roczne, to po prostu SA pieniądze podzielone, mimo planów wieloletnich są pieniądze co roku dzielone i to zawsze upoważnia Burmistrza do rozmów na temat inwestycji w danym roku wykonanych w Aquanecie.  My jako udziałowcy możemy w każdej chwili negocjować,  przecież każde porozumienie między gminami, wartość na jakiej jest wnoszona, jest przyjmowane, jak Pan Burmistrz mówił przez wspólników, każdy wspólnik ma prawo podnieść rękę i zapytać  czy zakwestionować to i w tym momencie procedura się wstrzymuje, Państwo o tym doskonale wiedzą, my możemy ta wartość wycenić, ta cała wartość Aquanetu jest około 6 milionów złotych, jeżeli wycenimy niewidomo skąd, wiadomo jakie są zasady, przekazywania majątku, wg jakich wartości, przecież to nie są ludzie, którzy nie wiadomo, może z księżyca spadli w związku z czym mówienie tak, że my sobie coś żądamy, pani mówi, że 13,5 miliona to jest pieniądze zainwestowane przez Aquanet w Puszczykowie bo  mamy 12 milionów. To nie jest prawda, niech Pani popatrzy w innych gminach jakie są kwoty zainwestowane w stosunku do wartości udziałów, to się w  żaden sposób nie przekłada, to nie jest tak jak Pani mówi. Wiedząc, że budujemy już tyle, te urządzenia, te sieci znajdą się w Aquanecie za chwile, Aquanet już po prostu wydawał pieniądze w Puszczykowie wcześniej, nad tym się Pani nie zastanawia
-    Przewodniczący Rady M. Thiel -czy jeszcze są jakieś uwagi do projektu uchwały. Skoro nie ma żadnych uwag to pozwolę sobie poddać projekt uchwały w sprawie: wniesienia przez miasto Puszczykowo, wkładu niepieniężnego przez miasto Puszczykowo do spółki Aquanet, pod głosowanie.
-      Pan K. Jopek - Panie Przewodniczący chciałem złożyć wniosek o głosowanie imienne.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - proszę bardzo, czy jakieś sprzeciwy są, nie ma. Wobec powyższego głosujemy imiennie:
Pan S. Balbierz - wstrzymuje się od głosu,
Pan A. Balcerek - za
Pan P. Bekas - za
Pani M. Chojnacka - za
Pani I. Jankowska - opuściła salę sesyjną
Pan K. Jopek - za
Pan W. Kociemba - za
Pani M. Ornoch Tabędzka - za
Pani H. Rapalska  Kaczmarek - wstrzymuje się od głosu, ponieważ uważam, ale ja chce by to się nagrało i było zapisane w protokole, ze brak jest wynegocjowania jakichkolwiek dodatkowych warunków finansowych za wniesienie tego aportu
Pani M. Ratajczak - za
Pani U. Rudzińska - wstrzymuje się
Pan M.  Rzepczyński - nieobecny
Pan Z. Wojtkowiak - za
Pan J. Szfarkiewicz - za
M. Thiel - za.
 
W głosowaniu : ( 10za; 3 wstrzym. . przeciw 0) uchwała została przyjęta.
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Projekt uchwały został przyjęty i zgodnie z tym cośmy mówili sprawa stanowiska, tego wniosku będzie omawiana na następnej sesji. Przechodzę do następnego punktu.
IV. wolne głosy,
 
-    P. Z.Skibińska - zgłasza zapytanie odnośnie komunikacji MPK na terenie miasta.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - rzeczywiście proszę Państwa autobusy miały ruszyć w dniu dzisiejszym, umowa z MPK jest, natomiast nadal są problemy z Urzędem Marszałkowskim, tzn. pomiędzy MPK, a Urzędem marszałkowskim jest problem i jesteśmy cały czas, że tak powiem na linii i wczoraj dzwoniono również i MPK nie potrafi nam powiedzieć Kiedy problem zniknie bo nie jest to od niego zależne. Jest to po prostu u Marszałka, rzeczywiście terminy minęły, a póki co nie ma zgody. My tego nie wiemy. Cały czas jesteśmy w kontakcie, ale chodzi o to że Marszałek robi analizę linii, tzw. nasycenia tym transportem i tam jest problem, ja nie znam szczegółów, wiemy w czym jest problem , ale szczegółów nie znamy.  Czekają na odpowiedź, decyzje podejmuje Marszałek.
-    P. Z.Skibińska - co będzie z umową z Eko-Rondo
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - jednym z zadań gmin jest prowadzenie komunikacji i to jest powód dla którego ta komunikacja musi być wykonywana i w związku z czym Eko Rondo ta komunikacje po prostu wykonywało.
-    Pani M. Ornoch Tabedzka - Jeśli Urząd Marszałkowski bada nasycenie to znaczy, że to nasycenie tutaj jest dostateczne? Bo ja tego nie rozumiem, przewoźnik musi jeździć, prawda? Ponieważ przetarg wygrał MPK, tj. jednoznaczne, że MPK powinno realizować przewozy, więc nie obejmuje tego swoim rozumem.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć bo Marszałek kieruje się swoimi kryteriami, zasadami oceny tej linii i to jest w ich gestii, a przetarg jest jakby kwestią inną.
-    Pani H. Rapalska - mam jeszcze jedno pytanie, w takim razie te miesiące, kiedy powinien jeździć inny przewoźnik, jak są rozliczane z Eko Rondo, tzn. są to po kosztach takich jak zostały w przetargu czy po kosztach dużo niższych , czy po kosztach starych czy tak jest rozliczane Eko Rondo?
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - Dotychczas komunikacja była na starych zasadach.
-    Pani H. Rapalska - jaka to jest wysokość nakładów?
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz -  około 6,5 tys.zł
-    Pani H. Rapalska - A przy wygraniu przetargu, jak już będzie jeździło MPK jakie byłyby koszty miesięczne 
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - 4,5 tys. miesięcznie.
-    Pan J. Szafarkiewicz - My jako miasto, tzn. Burmistrz wystąpił do miasta Mosiny o przekazanie na naszą własność1.600.000zł części udziałów w oczyszczalni, tak to zrozumiałem, tak? Ten 1.600.000zł nie wchodzi do tego przekazania, czyli dodatkowo mamy 1.600.000, który w następnej transzy będziemy przekazywali Aquanetowi jako udział.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - zgadza się.
-    Pani U.Rudzińska - - Chciałam zapytać gdzie mam zwrócić się z problemem, który nie jest tylko moim, a dotyczy wody, wodociągu i stanu wody na tzw. Zakończeniach, mam takiego pecha, że na samej końcówce mieszkam i ta woda jest brązowa, śmierdząca i czy ja za każdym razem musze sama zgłaszać czy wreszcie spółka w jakiś sposób regularny będzie dbała o te zakończenia bo to nie jest tylko mój problem.
-    Z-ca Burmistrza W. Ewicz - z tego co wiemy spółka Aquanet, ten oddział Mosiński ma plan płukania sieci i niedawno takie płukanie się odbyło, nie mniej jeżeli oni się z tego nie wywiązują to będziemy interweniować.
-    Pani U.Rudzińska - jak płukali to podmyli chodnik i mój płot, jeszcze z dwa razy takie płukanie i nie zostanie tam nic.
-    Pan S. Balbierz - mam pytanie do Pana Burmistrza Ewicza, kiedy zostaną zakończone prace łatanie dziur. Ja Panu pokazywałem te ulice, które mają być załatane, tj. jedna sprawa i druga, dlaczego na terenie osiedla nie ma  koszenia na  trawy na boisku i jeszcze trzecia sprawa tj. na ul. Fiedlera zostawiono zanieczyszczenia po czyszczeniu studzienek.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - czyszczono w piątek, najdalej w poniedziałek będzie to wywiezione.
 
Wobec braku zgłoszeń, Przewodniczący Rady, dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu zamknął obrady.
Lista wiadomości