Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 21/04/IV z sesji Rady Miasta z dnia 06.07.2004r (część III)

-      Przewodniczący Rady M. Thiel- paragraf 33 statutu, który ma otrzymać brzmienie, że właściwe Komisje sprawdzają projekty uchwał pod względem merytorycznym i podejmują - przepraszam bardzo, tu jest błąd- pod względem formalnym, opiniują pod względem merytorycznym i podejmują swoje stanowisko, w którym proponują:  przyjęcie projektu uchwały, dokonanie zmian w projekcie, odrzucenie projektu uchwały.
-    Radny J. Szafarkiewicz- Czy są uwagi do paragrafu 33? Nie ma. Kto jest za przyjęciem, aby paragraf 33 otrzymał następujące brzmienie: Właściwe Komisje sprawdzają projekty uchwał opiniują pod względem merytorycznym i podejmują swoje stanowisko, w którym proponują:  przyjęcie projektu uchwały, dokonanie zmian w projekcie, odrzucenie projektu uchwały.
W głosowaniu ( 14 za, 1 wstrzym.) wniosek przyjęto.
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- 35 również pozostaje taki sam z wyjątkiem, że "oczywistych pomyłek pisarskich". Dodaje się po słowie "pomyłek", słowo "pisarskich", w ust. 3.
 
-    Radna I. Jankowska- Może Pan wyjaśnić mniej więcej o jakie pomyłki chodzi?
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Chodzi o typowe błędy maszynowe, czy przeliterowania np. brak jakiejś litery.
-    Radna M. Ornoch Tabędzka- ja nie bardzo chciałabym się z tym zgodzić, ponieważ tutaj może być np. jedno zero więcej, albo jedno zero mniej i to jest zasadnicza różnica dla wagi uchwały. Tak samo może być lub czasopisma, albo bez czasopism. Dla niektórych może to być oczywista pomyłka, ja nie chciałabym, żeby coś takiego się w statucie znajdowało.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Paragraf 35 taką sytuację rozważa, że uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej w tym samym trybie. Nie wcześniej, niż na następnej sesji, tj. ust.2 paragrafu 35. Natomiast trudno żebyśmy np. jakąś pisarską omyłka, czy czeski błąd brali na następną sesję do uchwalania jeszcze raz.
-    Radny M. Rzepczyński- uważam, że w statusie w ogóle nie powinno być zapisu o oczywistych pomyłkach pisarskich, bo np. z 89 zrobi się 98, może to być czeski błąd, ale może mieć on bardzo duże znaczenie i tutaj uważam, że statut nie powinien mieć takiej dziwnej furtki, tak naprawdę. Życie pokazuje w tym momencie, że pracownicy Urzędu nieprecyzyjnie przygotowują akty prawa miejscowego i, w tym momencie powinna być reprymenda dla Urzędu. Bo, jeśli przygotowuje to referat merytoryczny, powinno być to sprawdzone przez referat obsługi organów miasta, powinno być to sprawdzone przez Radcę Prawnego, przez Komisję, tj.,  rąk, w tym kolegialne, które taką pomyłkę muszą wyeliminować, a jeżeli przejdzie przez taką pomyłkę, to wtedy jest ta "furtka" poprawienia uchwały kolejną uchwałą, tak jak to się stosuje w przypadku ustaw, czy innych dokumentów prawa. Moim zdaniem ten paragraf nie powinien mieć miejsca w statucie i zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie wykluczenia paragrafu 35 ust.3.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz - Chodzi o to, by przy wystąpieniu drobnego błędu, nie trzeba było skreślać uchwały, którą chcemy głosować. I to jest taka furtka. Jeżeli jest wniosek formalny, proponuję głosować.
W głosowaniu (6 głosów za wykreśleniem, 5 przeciw, 4 wstrzymujące się.) wniosek o wykreślenie przyjęty.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel-  paragraf 43 - Pozostałe paragrafy są takie jak były,  proponuje się ażeby protokół winien być sporządzony w terminie 14 dni od daty zakończenia sesji i wyłożony w biurze Rady, do wglądu radnym.
-    Radny M. Rzepczyński- Mam taki wniosek, żeby rozszerzyć ten paragraf o udostępnienie Radnym np. w postaci poczty elektronicznej. Takim sposobem bezkosztowym, bo w tym momencie wynika, że może być wyłożony do wglądu Radnym "i" albo "lub" udostępniony Radnym w formie elektronicznej.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- zastanawialiśmy się nad tym punktem, z tym, że nie wszyscy Radni maja na dzień dzisiejszy pocztę elektroniczną i, dlatego to się nie znalazło. Natomiast ze swojej strony możemy zagwarantować, że Radni, którzy mają pocztę elektroniczną w dalszym ciągu będą dostawali.
-    Radca Prawny Pani Tracz- Uważam, że jest rzeczą oczywistą, że musi być udostępniony nie tylko do wglądu, ale również należy zapewnić możliwość np. sporządzania kserokopii, gdyż to wynika bezpośrednio z ustawy o dostępie do informacji publicznej i, to nie tylko może być w formie informatycznej przedkładane, ale również w innej formie.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- głosujemy paragraf 43 statutu. Paragraf ten otrzymuje następujące brzmienie- Protokół winien być sporządzony w terminie 14 dni od daty zakończenia sesji i udostępniony w Biurze Rady do wglądu Radnym. Kto jest za przyjęciem paragrafu 43, w tej formie, w jakiej go przeczytałem przed chwilą?
W głosowaniu ( 15 za) wniosek przyjęto.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- paragraf 57 statutu, zgodnie komisja uznała, że należy go podzielić na dwa ust. Ust. 1 tj. dawny, cały paragraf a ust. 2 dodaje się pt. Radny może być tylko członkiem jednego klubu.
-    Pan Szafarkiewicz- Czy są uwagi do tego paragrafu? Nie ma uwag. Kto jest za tym żeby paragraf 57 statutu otrzymał następujące brzmienie. Paragraf  57 ust. 1- Radni mogą tworzyć kluby Radnych, określonych dalej jako kluby według kryteriów przez siebie przyjętych. Ust. 2- Radny może być członkiem tylko jednego klubu. Kto jest za przyjęciem?
    W głosowaniu  ( 15 za) wniosek przyjęto
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Zmiana w paragrafie 67 ust. 1 i zmiana- Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z działań Komisji, w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość i interesowność. Komisja oddaliła ten wniosek i pozostawia paragraf 69 bez zmian, jak dotychczas.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - ponieważ z wyłączaniem członków Komisji, czy osób, które wcześniej podejmowały decyzję z oceny np. z udzielania absolutorium w poprzedniej kadencji były problemy, niejasności, ja proponowałabym uściślenie tego zapisu. Zwróciłam się z prośbą opinie prawną do kancelarii adwokackiej i radców prawnych- Celichowski, Szyndler, Więckowska i otrzymałam dzisiaj następującą opinię, którą chciałabym Państwu odczytać, z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia takiego zapisu. Bardziej precyzyjne zasady wyłączania członków z prac Komisji można wprowadzić w statucie jedynie, podobnie jak w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego lub Kodeksu Postępowania Administracyjnego, a więc dwustopniowo. Pod rozwagę poddaję następującą propozycję- Wyłączenie członka Komisji z mocy prawa ma miejsce np. w sprawach, w których był pełnomocnikiem, pracownikiem, lub członkiem zarządu kontrolowanej jednostki. Był lub jest małżonkiem oraz krewnym lub powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia członków zarządu kontrolowanej jednostki, w sprawach, w których wcześniej podejmował decyzje. Wyłączenie członka komisji na wniosek złożony przez zainteresowanego członka lub innego członka Komisji np. w przypadku jeżeli między członkiem komisji, a choćby jednym z członków organów władz zarządzających kontrolowanej jednostki, zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że wywołuje wątpliwości, co do jego bezstronności. Jest to bardzo duże uszczegółowienie, ale ponieważ sprawy wyłączenia z komisji tyle emocji u nas wywoływały, chciałabym poprosić o możliwość uszczegółowienia tego zapisu.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- A co mówi ustawa na ten temat? Czy nie będziemy powielać ustawy? 
-    Radca Prawny Pani Tracz-  generalnie jedyną ustawą jest ustawa o samorządzie gminnym i ona nie mówi nic. Te kwestie reguluje się w statucie. Natomiast to co Pani Radna przedstawiła to też nie jest opinia prawna, tylko jest to propozycja. Każda propozycja jest dobra. Tylko jest kwestia, którą propozycję Państwo przyjmiecie. Bo można różne kryteria wyłączania zastosować i  zrobić z tego taką procedurę jaka jest w kodeksie- jednostopniową, dwustopniową, także pozostawiam to do Państwa dyspozycji. Przepisy tego nie określają, jedyny przepis, który może to określać to statut.
-    Radny M.Rzepczyński - jedna rzecz, która budzi moje zdziwienie, ponieważ tak naprawdę w tej chwili w paragrafie 67 ust. 1 mamy zapis- Członkowie Komisji mogą podlegać wyłączeniu z działań komisji, w sprawach, w których zaistnieje uzasadnione podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. Czyli to sławetne- zaistnieje uzasadnione podejrzenie, czyli coś właściwie, czego nigdy nie jest się w stanie s stwierdzić, a po prostu art. 25a ustawy o samorządzie gminnym mówi, że radny nie może brać udziału w głosowaniach w Radzie, ani w Komisji, jeżeli dotyczą one jego interesu prawnego. Czyli z jednej strony nie można powielać przepisów ustawy, a nasz statut tutaj w tym miejscu powiela. Paragraf 67 ust. 1 jest na dzień dzisiejszy moim zdaniem bardzo nieczytelny i tutaj już dyskusje w zeszłym roku trwały.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Chciałem zwrócić uwagę, że paragraf 67 znajdujący się w tym statucie, był przedmiotem weryfikacji przez Urząd Wojewódzki, przez Wojewodę i został zatwierdzony i nie ma powodów kwestionować prawidłowości tego przepisu.
-    Radna M. Ornoch-Tabędzka -  Mimo wszystko chciałabym wrócić do propozycji uszczegółowienia zapisu ponieważ Pani Radca Prawny powiedziała, że tak naprawdę nasz statut nic na ten temat do tej pory nie mówił i rzeczywiście w tym momencie interpretacja powinna być.
-    Pani Tracz-Ja powiedziałam, że te kwestie właśnie ma regulować statut, bo przepisy innych ustaw tego nie regulują.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Reasumując, proszę o odczytanie Pani propozycji     
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - Wyłączenie członka z Komisji ma miejsce w sprawach, w których był pełnomocnikiem, pracownikiem, lub członkiem zarządu kontrolowanej jednostki. Był lub jest małżonkiem oraz krewnym lub powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia członków zarządu kontrolowanej jednostki, w sprawach w których wcześniej podejmował decyzje. Ja myślę sobie, że tyle starczy.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Dobrze, teraz poproszę o przeczytanie propozycji paragrafu 67 ust. 1   
-     Protokolant E. Tonder-    Wyłączenie członka  Komisji ma miejsce w sprawach , w których był pełnomocnikiem, pracownikiem, lub członkiem zarządu kontrolowanej jednostki. Był lub jest małżonkiem lub krewnym lub powinowatym w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia członków zarządu kontrolowanej jednostki, w sprawach w których wcześniej podejmował decyzje.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Kto jest za przyjęciem zmian, aby paragraf 67 brzmiał tak, jak odczytano.
-    Radna M. Ornoch Tabędzka  - Ja prosiłabym o imienne głosowanie.
 
W imiennym głosowaniu za włączeniem uzupełnienia do  § 67 ust. 1:
1.    Balbierz Stanisław -   za
2.    Balcerek Andrzej - przeciw
3.    Bekas Piotr - przeciw
4.    Chojnacka Maria - przeciw
5.    Jankowska Iwona - za
6.    Jopek Krzysztof - przeciw
7.    Kociemba Wojciech - przeciw
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - za
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna - za
10.    Ratajczak Maria - przeciw
11.    Rudzińska Urszula - za
12.    Rzepczyński Marcin - za
13.    Szafarkiewicz Janusz - przeciw
14.    Thiel Michał - przeciw
15.    Wojtkowiak Zygmunt - przeciw
W głosowaniu ( 6 za, przeciw 9, ) wniosek odrzucono.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Paragraf 67 został bez zmian tzn., że- Członkowie Komisji mogą podlegać wyłączeniu z działań Komisji w sprawach, w których zaistnieje uzasadnione podejrzenie o ich stronniczość lub bezinteresowność. Proponuję przejść do paragrafu 69.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Paragraf 69. Był zgłoszony wniosek o zmianę tego paragrafu w ust. 2 przez dodanie tego rodzaju treści- Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę działania Przewodniczącego Rady oraz Komisji Rady. Komisja statutowa odrzuciła ten wniosek z uwagi na sprzeczność jego z artykułem 18a ust. o samorządzie gminnym.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czy Pani prawnik chce na ten temat coś powiedzieć? Jaka jest wymowa prawa?
-    Radca prawny G. Tracz- Ustawa mówi, że Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych. Nie ma nigdzie zapisów, z których by wynikało, że Rada może  sama siebie kontrolować i, że Komisja Rewizyjna może kontrolować inne Komisje, czy Przewodniczącego. Właściwie to nie za bardzo z czego, bo przecież funkcją Przewodniczącego jest jedynie przewodniczenie, kwestie porządkowe jeśli chodzi o obrady. Także, jeśli chodzi o kontrolę Przewodniczącego to nie wiem czego miałoby to dotyczyć. Natomiast co do innych Komisji, takie słyszałam były propozycje, to troszeczkę na wyrost. Cel komisji Rewizyjnej jest w ust. Ściśle określony, co ona ma kontrolować, a statut ma określić tylko procedury tej kontroli.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czyli proponuję głosować wniosek, aby paragraf 69 miał następujące brzmienie- Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrolę działania Przewodniczącego Rady oraz Komisji Rady. Taki był wniosek i ten wniosek czytam. Kto jest za przyjęciem tego wniosku?
-      Przewodniczący Rady  M. Thiel- Proszę o imienne.
-    Pan Szafarkiewicz- Proszę o imienne.  Głosowanie.
W imiennym głosowaniu za włączeniem uzupełnienia do  § 69 ust. 2:
1.    Balbierz Stanisław -   przeciw
2.    Balcerek Andrzej - przeciw
3.    Bekas Piotr - przeciw
4.    Chojnacka Maria - przeciw
5.    Jankowska Iwona - wstrzymuje się
6.    Jopek Krzysztof - przeciw
7.    Kociemba Wojciech - przeciw
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - przeciw
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna - przeciw
10.    Ratajczak Maria - przeciw
11.    Rudzińska Urszula - za
12.    Rzepczyński Marcin - przeciw
13.    Szafarkiewicz Janusz - przeciw
14.    Thiel Michał - przeciw
15.    Wojtkowiak Zygmunt - przeciw
W głosowaniu ( 1 za, 13 przeciw, 1 wstrzym.) wniosek odrzucono.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Paragraf 71 statutu otrzymuje brzmienie- Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. Przepis ten został przyjęty jednogłośnie na Komisji.
-    Radna I. Jankowska- Mam taką uwagę. Na dzień dzisiejszy, ponieważ podpieramy się starym statutem wiemy czym się różni Komisja problemowa od sprawdzającej kompleksowej i uważam, że ten słowniczek powinien zostać, on jest praktycznie w każdym statucie gminy, który przeglądałam i uważam, że rzeczywiście powinien zostać, gdyż gdyby tylko zostawić "kompleksowych", "problemowych" i "sprawdzających", to nie wiem czy za 2-3 lata by się  nie odegrał spór, czym się różni kompleksowa od. problemowej.
-    Radny M. Rzepczyński- Ja się  przychylam tutaj do wniosku Radnej Jankowskiej, żeby zostawić.. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1) kompleksowe- obejmujące całość działań kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 2) problemowe- obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiący niewielki fragment w jego działalności, 3) sprawdzające- podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu. Ja bym wnioskował, żeby zostawić ten słowniczek wyjaśniający różnice pomiędzy kontrolami kompleksowymi, problemowymi i sprawdzającymi. Czemu nie dodać frazy, że Komisja jest zobowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - ja chciałabym również przychylić się do moich przedmówców, powołując się na opinię prawną, którą otrzymałam, w której jest zapis - Ponadto zwracam uwagę na konieczność pozostawienia zapisu paragrafu 71 statutu, który definiuje termin kontroli kompleksowej, kontroli problemowej i kontroli sprawdzającej. Terminy te dalej w projekcie są używane stąd usuwanie definicji nie powinno mieć miejsca.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czyli rozumiem, że wniosek Państwa reasumując jest taki, że paragraf 71 ma brzmieć- Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.  Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. I dodatkowo pozostawić punkty 1,2,3, czyli kompleksowe obejmujące całość działalności kontrolowanego przedmiotu, problemowe i sprawdzające. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku, żeby paragraf 71 brzmiał tak jak przeczytałem?
W głosowaniu ( 14 za, 1 wstrzymujący) wniosek przyjęto.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Paragraf 72 nie został umieszczony, ale w międzyczasie otrzymałem wniosek, żeby wykreślić w paragrafie 72 słowo "kompleksowe". Mianowicie w ust. 1, że przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, że przeprowadzenie kontroli nie objętej planem, to nie chodzi tylko o kontrole kompleksowe, ale o wszystkie kontrole, tak rozumiem. Wobec powyższego proponuję zgodnie z złożonym wnioskiem tego rodzaju zmiany przeprowadzić.
-    Radna I. Jankowska- Uważam, że tutaj bezprzedmiotowy jest ten ustęp w związku z tym, że przegłosowaliśmy, że Komisja jest zobowiązana w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę, więc dodatkowo to co już mamy, że Rada może w każdym przypadku podjąć decyzję w sprawie nie objętej planem no to moim zdaniem jest jedno z drugim to samo.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Ja myślę, że to rozszerza tą możliwość kontroli i tego bym nie zawężał. Proponuję aby paragraf 72 brzmiał następująco: Komisja przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może podjąć decyzje w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem o jakim mowa w ust. 1. Wniosek pozostaje bez zmian. Kto jest za przyjęciem, aby paragraf 72 brzmiał tak, jak przeczytałem.
W głosowaniu ( 11 za, 4 wstrzymujące ) wniosek przyjęto.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- w związku z tym, że w paragrafie 71 zostało umieszczone to brzmienie, wobec tego w paragrafie 73 ust. 5 statutu nie ma sensu tego powtarzać. Wobec powyższego proponowałbym paragraf 73 ust. 5, zgodnie z wnioskiem Komisji Statutowej wykreślić.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz-  paragraf 73 po zmianach ma brzmieć następująco: Ust. 1-4 pozostają bez zmian, natomiast ust. zostaje wykreślony. Kto jest za tym, żeby paragraf 73 brzmiał w tej nowej formie?
W głosowaniu ( 15 za) wniosek przyjęto
-    Przewodniczący Rady Pan M. Thiel- W paragrafie  74 pierwsze 3 ustępy otrzymują treść następującą- 1) Postępowanie kontrolne w danej sprawie rozpoczyna się z chwilą powołania przez Przewodniczącego Komisji zespołu kontrolnego na przeprowadzenie kontroli, 2) W postępowaniu kontrolnym, aż do jego zakończenia mogą w czynnościach Komisji uczestniczyć tylko członkowie zespołu kontrolnego oraz zaproszone osoby, 3) Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w postępowaniu kontrolnym Radnych, nie będących członkami Komisji oraz osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. Dodaje się następnie ust.4 w tym brzmieniu- Do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i przedstawienia jego wyników Radzie, członkom Komisji i osobom uczestniczącym w czynnościach kontrolnych nie wolno udzielać żadnych informacji dotyczących kontroli z zastrzeżeniem paragrafu 76 ust. 1 i 2.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- odczytam ten zapis - W razie przedsięwzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. I ust. 2- Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- W związku z tym dotychczasowy ust. 1 do 3 paragrafu 74 otrzymałby numerację 5 do 7.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czy są uwagi do tego paragrafu?
-    Radna M. Ornoch Tabędzka - Chciałabym się po raz kolejny powołać na opinię, o którą poprosiłam, a która brzmi w sposób następujący- Zaproponowana zmiana paragrafu 74 jest moim zdaniem nie do przyjęcia, gdyż rozpoczęcie jakiejkolwiek kontroli przez Komisję Rewizyjną uzależnia wyłącznie od woli jej Przewodniczącego. Projektowana zmiana przewiduje, że to właśnie Przewodniczący ma  uprawnienie do powołania zespołu kontrolnego, a więc tym samym również decyduje o terminie rozpoczęcia kontroli. Nie jest to przepis demokratyczny. Przecież Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym i myślę, że to jednak cała Komisja powinna decydować o terminie przeprowadzania kontroli oraz o składzie zespołu kontrolnego. Moim zdaniem w Komisji powinny działać stałe zespoły kontrolne, które winny być wyłonione tematycznie i winne przeprowadzać kontrole kompleksowe objęte planem kontroli. Jedynie celem przeprowadzenia doraźnych kontroli, a więc w sytuacjach podjęcia przez Radę decyzji w sprawie kompleksowej kontroli nie objętej planem przewidzianej w paragrafie 72 ust. 2 obecnego statutu winien być powołany "ad hoc" przez Komisję zespół kontrolny. Ponadto proponowana treść ust. 3, paragraf 74 jest zupełnie niejasna. Dotyczy to możliwości zapraszania przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do udziału w postępowaniu kontrolnym Radnych nie będących członkami Komisji. Przepis nie precyzuje na jakich zasadach w tym postępowaniu działają zaproszeni Radni, czy mają uprawnienia członków zespołu kontrolnego, czy mają wpływ na sposób przeprowadzania kontroli. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewiduje, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Statut z kolei stanowi, iż skład Komisji Rewizyjnej pochodzi z wyborów i jedynie Rada może dokonywać zmian w składzie Komisji. Doprowadzenie do sytuacji, gdy to Przewodniczący Komisji Rewizyjnej będzie decydował o składzie zespołów kontrolnych poprzez samodzielne wyznaczanie ich członków i ewentualne zapraszanie do udziału w postępowaniu kontrolnym wybranych przez niego Radnych, pozbawi Radnych będących w opozycji realnej możliwości wpływania na przeprowadzania przez Komisję Rewizyjną kontroli, ich zakres, tematy, sposób przeprowadzania itd.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- To była przeczytana opinia, a nie było żadnej propozycji zmiany. Czekamy na propozycje.
-    Radny M. Rzapczyński- Moim zdaniem nie powinien się znaleźć w statucie zapis, że jest zespół kontrolny powoływany przez Przewodniczącego. W postępowaniach kontrolnych mogą uczestniczyć tylko członkowie zespołu kontrolnego oraz zaproszone osoby, a inni członkowie Komisji Rewizyjnej. Ponieważ właśnie ustawa o samorządzie gminnym gwarantuje uczestnictwo przedstawicielowi każdego z Klubów w działaniach Komisji Rewizyjnej. Tym samym daje możliwość działań kontrolnych przedstawicielom tych Klubów, a taki zapis statutu wyklucza takie działanie i w tym momencie jest sprzeczny z ustawą, moim zdaniem. Uważam, że zapis paragrafu 74, na pewno ust. 1 i 2 jest sprzeczny z ustawą.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Tam są dwie kwestie. Jedna kwestia, to co Pani Ornoch przeczytała w swojej opinii, że jest niezgodne z zasadami powoływania przez Przewodniczącego zespołów. Nasz statut, tak jak inne statuty ma tego rodzaju zapis w paragrafie 75, że Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu i w ogóle zespołu i wobec tego jest kieruje przecież całą Komisją Rewizyjną i ma oczywiste władztwo w tym zakresie. Jeżeli chodzi o sprawę drugą. Nie mylmy dwóch rzeczy posiedzenie, a czynności kontrolne, jeszcze raz powtarzam- dysponuję, o czym już w grudniu podawałem, ekspertyzą Pana prof. Szewczyka, który wyraźnie stwierdza, że zarówno Konstytucja, jak i ustawy gwarantują tylko wstęp na posiedzenia, natomiast w czasie czynności kontrolnych wyłącza się udział osób innych, niż te które zostały do kontroli upoważnione. I żadna ustawa nie gwarantuje nikomu udziału w takich czynnościach, jakie są przeprowadzane w ramach kontroli Komisji Rewizyjnej. Stąd nie jest słuszne twierdzenie Pana Rzepczyńskiego jako byłoby  to naruszenie jakichkolwiek ustawowych przepisów.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Ja z kolei nie do końca bym się z tym zgodził, bo jeżeli każda komisja ma prawo mieć swojego przedstawiciela, to myślę, że można zrobić zespoły kontrolne, natomiast nie można odebrać możliwości ludzi będących w Komisji Rewizyjnej, a nie będących w zespole kontrolnym do bycia na posiedzeniu komisji, czy na posiedzeniu kontrolnym.
-    Radny M. Rzepczyński- Nawiązując do tego co Pan Szafarkiewicz powiedział. Przypominam sobie jak mówiliśmy na początku, jak się konstytuowała Komisja Rewizyjna, jak był pisany statut, to można było powiedzieć tego typu założenie, że rzeczywiście Przewodniczący Komisji tworzy zespół kontrolny np. dwuosobowy, ale oprócz tego dwóch pozostałych członków Komisji, jeśli nazwijmy to, chce może brać, nazwijmy to bardziej pasywny udział w kontroli. Tak naprawdę paragraf 2 proponowanych zmian po prostu wyklucza takie działanie.
-    Radna I. Jankowska- Odniosę się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego. Jest wiele przepisów, miedzy innymi Konstytucja RP art. 61, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym, cała ustawa o dostępie do informacji publicznej, która mówi o jawności posiedzeń kolegialnych organów władzy. Mało tego o możliwości rejestracji dźwięku i obrazu. Natomiast nie ma przepisów, które określają kontrolę jako taką organów samorządu terytorialnego. Wszystkie dokumenty o majątku, wszystko to jest jawne i tak samo powinny przebiegać Komisje i postępowanie kontrolne. Jest cały zespół przepisów, które wskazują jakie dokumenty, jakie informacje są poufne, zastrzeżone, tajne bądź ściśle tajne i wtedy może być ograniczenie jawności. Stąd była propozycja tego zapisu ograniczenia jawności. Na dzień dzisiejszy ja wymieniłam przepisy, które według mnie są sprzeczne te zapisy proponowane są sprzeczne z tymi przepisami, które przytoczyłam. Mogę przytoczyć wszystkie jeśli Państwo sobie życzą, ale było to wielokrotnie przytaczane i na dzień dzisiejszy, jest to zgodne z przepisami nawet Konstytucją RP.
-    Radny P. Bekas- Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że zaczynamy abstrakcyjnie rozmawiać o Komisji Rewizyjnej. Pamiętajmy, że Komisja Rewizyjna jest tylko organem Rady i cały czas podlega Radzie i Rada decyduje w myśl przepisu statutu, może w każdej chwili przerwać albo rozszerzyć zakres działalności Komisji Rewizyjnej. Przecież mamy zapis, że w każdym momencie można wykluczyć, czy odwołać Przewodniczącego Komisji, jeżeli się stwierdzi, że kogoś pomija. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jeżeli ktoś podejmie jakąś informację, czy podejrzenie uzasadnione o pomijanie, o stronniczość, to jest po prostu przejaw stronniczości. W każdej chwili może być wniosek do Rady o odwołanie. Plan pracy komisji jest ustalany przez członków komisji,  i przedstawiany Radzie, do akceptacji. . Z każdej, poszczególnej kontroli jest w myśl statutu przekazywany protokół.. W myśl tego co Państwo proponują, to po co ta Komisja Rewizyjna, jeżeli wszyscy Radni będą kontrolować.
-    Radny W. Kociemba- Chciałbym może taką propozycję dać, że po prostu cała Komisja idzie na kontrolę , bez powoływania zespołów, wtedy nie będzie eliminowania niektórych osób. Cała Komisja po prostu będzie jako zespół kontrolny i wtedy nie będzie żadnych zastrzeżeń.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Zespoły kontrolne miały mieć możliwość istnienia właśnie po to, żeby te kontrole były dokładniej i w większej ilości przeprowadzane. Ponieważ są takie tematy, które można śmiało w dwie osoby załatwiać. Taki właśnie miało sens istnienie takich kontrolnych, mało liczbowych zespołów.
-    Radny M. Rzepczyński- Proponuję, żeby ten punkt 13 usunąć w tym momencie. Cały paragraf zmiany do paragrafu 74. Jeżeli nie możemy dojść do konsensusu, to proponuję paragraf 74 statutu, który został zaproponowany w tej zmianie, ust. 1 do 4, usunąć. I zostawić paragraf 74 statutu tak, jak jest w tej chwili.
-    Radny P.Bekas - Panie Przewodniczący myślę, że to było przez Komisję Statutową przeglądane i jest to w jakiś sposób opiniowane. Poza tym, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wydaje mi się, że im dokładniej to będzie określone, jaki jest zakres pracy, kto, gdzie, po prostu wtedy będzie łatwiej pracować Komisji. Wiemy co się dzieje, dlatego wnoszę o przegłosowanie w tej formie, która jest.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Rozumiem, że jeden wniosek jest taki, żeby paragraf 74 brzmiał tak, jak zostało zaproponowane, czyli z tymi trzema punktami plus dodaje się ust.4 i zmienia się numeracja pkt. 5 do 7. Drugi wniosek jest Pana Rzepczyńskiego, o wykreślenie trzech punktów, czterech punktów. Sprzeciwia się tamtemu wnioskowi i proponuje, żeby zostało bez zmian. Paragraf 74 według Pana Rzepczyńskiego powinien brzmieć- Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności według kryteriów ustalonych w paragrafie 75. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Jako dowód może być wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Panie Przewodniczący, to co Pan odczytał w tej chwili to w dalszym ciągu zostaje, przecież w nowej wersji, jaka jest zaproponowana przez komisję tylko jako ust.5 do 7. Pan Marcin się sprzeciwia temu, żeby te przepisy zostały w 74 ujęte, 1,2,3 i 4, żeby ich nie uwzględniać. To jest po prostu kwestia głosowania.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Moja propozycja jest taka, żeby w ust. 2, tj. trzecia propozycja- w postępowaniu kontrolnym, aż do jego zakończenia mogą w czynnościach komisji uczestniczyć ( jest w tej chwili tylko członkowie zespołu), natomiast ja bym tu napisał oprócz członków zespołu kontrolnego inni członkowie Komisji Rewizyjnej. To, żebym ja, jako członek Komisji Rewizyjnej miał prawo być na kontroli Komisji Rewizyjnej. No chyba, że Pan Przewodniczący da sobie radę bez powoływania zespołów i wtedy kontrolę przeprowadza cała Komisja Rewizyjna.
-    Radny W. Kociemba-  podtrzymuje swoje stanowisku, że cała komisja jest organem kontrolnym i koniec. Nie ma wydzielania podzespołów, czy delegowania ludzi, bo wtedy można powiedzieć, że do gorszej roboty daje, czy któreś osoby się eliminuje z kontroli. Cała komisja jest pięcioosobowa, niech ona kontrolę przeprowadza,  nie widzę żeby do tego szło 14, czy 15 ludzi. Jest tylko komisja cztero, czy pięcioosobowa i ona po prostu w całości kontrolę przeprowadza.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Proponuję dodać drugie zdanie w ust. 1- W skład zespołu kontrolnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
-    Radna I. Jankowska- Chciałabym poruszyć jedną kwestię, raz już zwracałam uwagę, jak mają się do tego przepisy, nasza uchwała dotycząca diet. Czym się różni posiedzenie od kontroli w kontekście diet. Ustawa o samorządzie gminnym mówi cały czas o posiedzeniach, a nie o drugiej kategorii kontroli.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- kto z Państwa jest za tym, aby dodać w punkcie 1 drugie zdanie, które będzie brzmiało- W skład zespołu kontrolnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej? Czyli proponuję głosować tą wersję poprawioną. Kto jest za tym?
W głosowaniu ( 14 za, 1 wstrzym. ) poprawka została przyjęta.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz - przechodzimy do głosowania paragrafu 74 w wersji poprawionej tzn. Ust 1 do 3 będzie brzmiał- 1) Postępowanie kontrolne w danej sprawie rozpoczyna się z chwilą powołania przez Przewodniczącego Komisji zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli, 2) W skład zespołu kontrolnego wchodzą wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. W postępowaniu kontrolnym, aż do jego zakończenia mogą w czynnościach komisji uczestniczyć tylko członkowie zespołu kontrolnego oraz zaproszone osoby, 3) Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w postępowaniu kontrolnym Radnych, nie będących członkami komisji oraz osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów. Dodaje się ust. 4- Do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i przedstawienia jego wyników radzie, członkom komisji i osobom uczestniczącym w czynnościach kontrolnych nie wolno udzielać żadnych informacji dotyczących kontroli z zastrzeżeniem par. 76 ust. 1 i 2, który czytaliśmy poprzednio. I do tego punkt piąty jest dawnym punktem pierwszym- Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności, według kryteriów ustalonych w par. 75. Punkt 6- Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Punkt 7- Jako dowód może być wykorzystane wszystko to, co nie jest sprzeczne z prawem.
W głosowaniu imiennym:
W imiennym głosowaniu  paragrafu 74 ze zmiana:
1.    Balbierz Stanisław -   przeciw
2.    Balcerek Andrzej - za
3.    Bekas Piotr - za
4.    Chojnacka Maria - za
5.    Jankowska Iwona - przeciw
6.    Jopek Krzysztof - za
7.    Kociemba Wojciech - za
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - przeciw
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna - przeciw
10.    Ratajczak Maria - za
11.    Rudzińska Urszula - przeciw
12.    Rzepczyński Marcin - przeciw
13.    Szafarkiewicz Janusz - za
14.    Thiel Michał - za
15.    Wojtkowiak Zygmunt - za
W głosowaniu ( 9za, 6 przeciw) wniosek przyjęto.
-    Wiceprzewodniczący J. Szafarkiewicz- Przechodzimy do następnego paragrafu. Paragraf 75
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Propozycja jest skreślenia ust. 5 do 7.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Głosujemy nad nowym brzmieniem par. 75
-    Radny P. Bekas- W par. 75 pkt 1 mamy- zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji- to trzeba skreślić, "zespoły kontrolne"- kropka. Bo to jest niekonsekwencja.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Tak jest, bo to się zgadza. Bardzo dobrze.
-    Wiceprzewodniczacy Rady J. Szafarkiewicz- Punkt 2 Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. Kontrolę przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. Punkt 4- Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w punkcie trzecim oraz dowody osobiste. Wypada punkt 5,6 i pkt 7. Punkt 8 wypada jako błąd pisarski.
-    Wiceprzewodniczący rady J. Szafarkiewicz- Czy są uwagi do paragrafu 75, który miałby brzmieć tak, jak przeczytałem pierwsze cztery punkty?
-    Radna I. Jankowska - Czy można prosić wnioskodawcę o uzasadnienie, dlaczego mają być skreślone te punkty?
-    Radny P. Bekas- Moim zdaniem komisja rewizyjna nie powinna być prokuraturą ani zastępować policji, a tak naprawdę to te zapisy powodują, że komisja rewizyjna ma zastępować to prawie w ten sposób. Nie sądzę, żeby komisja jako organ, który działa na zlecenie Rady, mogła podejmować jakieś decyzje samoistnie i po prostu skreślenie tych punktów to uniemożliwia. Jeszcze bardziej wiążę komisję rewizyjną jakby pod Radę.
-    Radna I. Jankowska- ten punkt dotyczy dwóch spraw w których Komisja poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa- i tutaj się zgadzam, że każdy obywatel ma w tym momencie obowiązek zawiadomić policję i prokuraturę, a nie, że komisja ma podejmować czynności kontrolne. Natomiast ciąg dalszy uważam, że jest bardzo zasadny, czyli- gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego, lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Myślę, że nie będę wymyślać wielu sytuacji. Mamy kilka domów, gdyby coś tam mogło się potencjalnego stać, dają sygnały mieszkańcy, komisja przystępuje do kontroli i stwierdza, że jakieś straty materialne mogą być.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- To nie jest działanie komisji rewizyjnej przepraszam bardzo, bo są służby komunalne , jacyś strażnicy, czy inne rzeczy. Czyli pani propozycja jest konkretnie, oprócz tych czterech punktów, które przeczytałem, aby był punkt 5, który miałby brzmieć.....
-    Radna I. Jankowska- W szczególności w sytuacji gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego, lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
-     Radny P. Bekas- Wydaje mi się, że od tego jest prokuratura, a szczególnie policja, żeby zabezpieczyć coś takiego, a nie Komisja Rewizyjna, która tak naprawdę tylko odsunie zawiadomienie policji i zapobiegnięcie jakimś stratom. Dlatego uważam, że te zapisy są po prostu jakąś pomyłką.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Mamy dwie propozycje. Proponuję głosować obie propozycje. Pierwsza propozycja była zatwierdzona przez Komisję Statutową, aby paragraf 75 miał następujące brzmienie- 1) Kontroli dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne, 2) Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących, 3) Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia, wydanego przez Przewodniczącego Komisji określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenie kontroli, 4) Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których upoważnieniach mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste. Kto jest za tym, aby paragraf  75 brzmiał tak, jak przeczytałem w tej chwili, czyli zawierał pkt 1 do 4, ze zmianą w punkcie pierwszym?
W głosowaniu ( 9za, 6 przeciw) . Czyli nie trzeba tej drugiej możliwości głosować.
 
Lista wiadomości