Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 21/04/IV z sesji Rady Miasta z dnia 06.07.2004r (część IV)

    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Paragraf 79, w ust 1 punkt 6 statutu otrzymuje następujące brzmienie. - Wykaz informacji i dokumentów udostępnionych kontrolującym. Następnie, ponieważ to wszystko dotyczy par.79 proponuję, żeby to wszystko omówić. Punkt 7- Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w ramach kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków. Punkt 8- Ewentualne wnioski, propozycje zmian dotyczące sposobu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. A dotychczasowe postanowienia punktu 7 i 8 otrzymałyby numerację kolejno 9 i 10. Taki był wniosek, który komisja przyjęła.
-    Radny P. Bekas- Wydaje mi się, że tu jest nieporozumienie bo Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia kontroli i tylko do kontroli i przedstawienia swoich wniosków pokontrolnych. Nie jest powołana do tego, żeby określała zakres, skutki, nieprawidłowości jakieś, nie mówiąc już o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości itd. Czym to się skończy? Kontrola będzie bardzo długo trwała, będą konieczni fachowcy. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy fachowcami, nie jesteśmy specjalistami. Jesteśmy ludźmi przeszkolonymi do przeprowadzania tego typu kontroli. Oczywiście w obecnym zapisie statutowym jest zapisane, że mamy przedstawić nasze wnioski. W tych wnioskach może być wszystko, tylko w myśl tych zapisów, które są, komisja w protokole będzie zmuszona do przedstawienia sposobu usunięcia nieprawidłowości, określenia skutku i zakresu, gdzie my po prostu nie jesteśmy przygotowani do tego. Nie róbmy z tej komisji czegoś, do czego ona nie jest powołana tak naprawdę. Bo zaczniemy za chwilę tą komisją zastępować burmistrza, urzędników,  wszystkich. Dlatego proponuję, żeby zostawić paragraf 79 w takim zapisie jaki jest w tej chwili.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Propozycja Pana Bekasa- Paragraf 79 ma mieć następujące brzmienie- Kontrolujący sporządzają z przeprowadzanej kontroli w terminie 14 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny, obejmujący: 1) Nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 2) imiona i nazwiska kontrolujących, 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 7) datę i miejsce podpisania protokołu, 8) Podpisy osób kontrolujących i kierownika kierowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. I ust 2 Protokół pokontrolny może zawierać wnioski oraz propozycję co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych wyników kontroli                                                        
-    Radna M. Ornoch- Chciałabym zauważyć, że wykaz informacji, dokumentów udostępnionych kontrolującym jest sprawą absolutnie podstawową i jeśli nie określimy na podstawie czego została przeprowadzona kontrola to, tak naprawdę jest to do wyrzucenia
-    Radny P. Bekas -Oczywiście, że wykaz dokumentów i informacji z czego korzystali to jest przebieg kontroli. Ja rozumiem to dokładnie w ten sposób i to jest oczywiste, że komisja to cały czas robiła i jeżeli trzeba to udokumentować  i dopisywać dla kogo to jest niejasne oczywiście, ale następne punkty po prostu proponuję skreślić punkty 16 i 17.
-    Radna U.Rudzińska - Chciałabym tutaj zauważyć, że w czasie obrad nad statutem wszyscy członkowie przychylili się do tej propozycji i myślę, że tutaj Pan Przewodniczący Bekas może zbyt daleko zinterpretował w punkcie 17, dlatego, że to są propozycje zmian, to nie są konkretne zmiany, które ma wskazać komisja tylko to są propozycje, zaznaczenie kierunku. To nie jest nic precyzyjnego.
-    Radny P. Bekas- Ale sądzę, że w ust. 6 w szczególności wnioski kontroli, to jest zawarte dokładnie, co tam jest zapisane. Zapisywanie, że mamy sposoby usunięcia stwierdzenia nieruchomości. Komisja Rewizyjna jest po to, żeby dokonać kontroli i przedstawić wnioski z kontroli, protokół pokontrolny ze swoimi ewentualnymi wnioskami Radzie. I Rada decyduje co z tym dalej zrobić. Zupełnie się nie zgadzam z 16 punktem, jakie skutki ma zrobić. To czy biegłych mamy powoływać na koszt miasta, czy Komisji Rewizyjnej.
-    Radna I. Jankowska-. Dla mnie kontrola to nie jest tylko stwierdzenie stanu faktycznego np. rudera się rozwala, ale jakie są tego skutki, przyczyny, co trzeba mniej więcej zrobić. Takie jest zadanie Komisji Rewizyjnej, w moim odczuciu. Taka powinna być kontrola.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czyli mamy dwie propozycje.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Komisja Rewizyjna ma swoje doświadczenie. Czy Komisja Rewizyjna może skutki określić?
-    Radny P. Bekas- Komisja Rewizyjna może wyciągnąć wnioski, zasugerować coś, ale decyzje podejmuje Rada, nie Komisja Rewizyjna. Sądzę, że to co mamy w 15 punkcie- Wykaz informacji udostępnionych kontrolującym- dodałbym do punktu 6- Przebieg i wynik czynności kontroli- w szczególności wykaz informacji, dokumentów udostępnionych kontrolującym dodał w tym miejscu.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czyli mamy dwie propozycje, w tym jedną jaka została przeczytana ze zmianą w punkcie 6-  Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności- wchodzi w pkt 6-  wykaz informacji, dokumentów udostępnionych kontrolującym- i dalej bez zmian, to jest jedna koncepcja. A druga koncepcja, to jest taka jaką przedstawiła Komisja Statutowa, że statut otrzymuje w par.79 ust.1 pkt 6 następujące brzmienie- Wykaz informacji i dokumentów udostępnionych kontrolującym. Paragraf 79 ust. 1, pkt 7- Opis stanu faktycznego stwierdzonego w ramach kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków- Czyli różni się o ten ostatni punkt. Kto jest za przyjęciem paragrafu 79, przedstawionego przez Komisję Statutową, czyli ta druga wersja, którą czytałem?
-    Przewodniczący Rady Pan M. Thiel- Do tego, co proponuje Komisja Statutowa zostały wniesione wnioski o poprawkę naszej treści, to wobec powyższego najpierw trzeba te poprawki przegłosować. Jeżeli poprawki zostaną przyjęte, to będzie np. o jeden punkt mniej, bo to się wszystko zmieści w jednym przedziale.
-    Radny P. Bekas- Proponuję, w projekcie uchwały mamy punkt 14, 15, 16, 17 i 18. Proponuję głosować poszczególnymi punktami, tak jak tutaj jest. Zgłaszam taki wniosek formalny.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Paragraf 79:
a)     ust. 1 pkt 6- dodanie do punktu 6. ( 15 za) wniosek przyjęty
b)    b)    w punkcie 7 dodać- Opis stanu faktycznego stwierdzonego w ramach kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków
 W głosowaniu ( 7 za, 1 przeciw, 7 wstrzym) wniosek kom. statutowej przyjęty.
c)    punkt 8- Ewentualne wnioski i propozycje zmian dotyczące sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości- Kto jest za tym, żeby taki punkt miał miejsce? W głosowaniu 11 za, 1 przeciw, 3 wstrzym.) wniosek przyjęty.
d)    19 punkt projektu uchwały - . Kto jest za tym, aby paragraf 79 ust 1 pkt 7 i 8 statutu otrzymał kolejno numerację nr 9 i 10 W głosowaniu  ( 13za, 2 wstrzym) wniosek przyjęty.
-              Przewodniczący Rady M. Thiel- Paragraf 82. Dotychczasowy par. 82 otrzymuje numerację ust. 1 i dodaje się ust. 2- Przyjęcie protokołu pokontrolnego wraz z wnioskami przez Przewodniczącego Rady stanowi zakończenie postępowania kontrolnego w danej sprawie.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Kto ma uwagi? Jest propozycja przestawienia-  Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady  protokołu pokontrolnego wraz z wnioskami stanowi zakończenie postępowania kontrolnego w danej sprawie. Kto jest za tym, aby paragraf 82 brzmiał w taki sposób jak przeczytałem
W głosowaniu  ( 9 za, 6 wstrzym) wniosek przyjęto
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Paragraf 85 ust.1 ma brzmieć następująco- Komisja obraduje na zwoływanych przez jej przewodniczącego posiedzeniach oraz przeprowadza postępowania kontrolne zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb. Kto jest za przyjęciem tej zmiany?
W głosowaniu (9 za, 6 wstrzym) wniosek przyjęto
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- W paragrafie 85 ust. 2 skreśla się wyraz "własnej"- Posiedzenia komisji mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego, inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemnie umotywowany wniosek.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czy ktoś ma uwagi co, do tego punktu? Proponuję głosować paragraf 85 ust. 2 bez zmian, z wykreśleniem słowa własny. . Kto jest za przyjęciem takiej formy?
W głosowaniu ( 15 za) wniosek przyjęty.
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Paragraf 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie- Z posiedzenia komisji sporządza się protokół stosując odpowiednio przepisy paragrafu 40 do 44 statutu. 
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Kto jest za tym, aby paragraf 85 ust. 3 miał brzmienie-   Z posiedzenia komisji sporządza się protokół stosując odpowiednio przepisy paragrafu 40 do 44 statutu?   I następny punkt- skreśla się ust. 4, który brzmiał brzmienie- Z posiedzenia komisja protokół, który winien być podpisany przez członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
-    Radny M. Rzepczyński- W całości tu jest moim zdaniem brak logiki, bo był paragraf 3, który stał się czwartym. Paragraf dawny czwarty się usuwa, w to miejsce robi się trzeci.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- W miejsce ust. 4 dotychczasowego, obecnie musi być również ust. 4 tylko w brzmieniu- Z posiedzenia komisji sporządza się protokół stosując odpowiednio przepisy paragrafu 40 do 44 statutu. Pozostaje ten ustęp 3.
W głosowaniu ( 13 za, 2 wstrzym) wniosek przyjęto.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz-  Teraz w paragrafie 89 po wyrazie "zaprezentowania" dodaje się wyraz "pisemnego"- W wykonywaniu funkcji kontrolnych Komisja Rewizyjna może żądać zaprezentowania pisemnego stanowiska w konkretnej sprawie przez inną komisję Rady. Czy są pytania do tej zmiany? Kto jest za tym, aby paragraf 89 brzmiał tak, jak to było przeczytane?
W głosowaniu ( 15 za) wniosek przyjęty
-    Radna H. Rapalska Kaczmarek - mam jeszcze pytanie odnośnie Komisji Rewizyjnej. Mam pytanie do Pana Bekasa, jako najbardziej biegłego w sprawach Komisji Rewizyjnej, żeby mi takie niuanse słowne, które tutaj wystąpiły wyjaśnił Jaka jest różnica pomiędzy postępowaniem kontrolnym, kontrolą i posiedzeniem kontrolnym?
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Nie ma posiedzenia kontrolnego.  
-    Pan Szafarkiewicz- Paragraf 94 statutu otrzymuje następujące brzmienie-1) Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach, 2) Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów miasta mogą być udostępnione po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem. Kto ma jakieś uwagi jeśli chodzi o ten paragraf? Kto jest za tym, aby paragraf 94 brzmiał tak, jak to było przeczytane?
W głosowaniu ( 13 za, 2 wstrzymujące) wniosek został przyjęty.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - Paragraf 95 statutu otrzymuje następujące brzmienie- 1) Protokoły i inne dokumenty udostępnia się zainteresowanym obywatelom na ich pisemny wniosek określający zakres żądania w Urzędzie Miejskim w godzinach przyjmowania interesantów, 2) Osoba udostępniająca dokumenty ma prawo zadać od zainteresowanego okazania dokumentu tożsamości.
-    Radny M. Rzepczyński- Mam zastrzeżenia do obu punktów. Po pierwsze, że protokoły są dokumentami w pełni jawnymi, a więc nie widzę potrzeby na pisemny wniosek. Druga kwestia- na jakiej podstawie prawnej osoba udostępniająca dokumenty jawne, ma prawo żądać od zainteresowanego okazania dokumentu tożsamości. Też tego tak naprawdę nie rozumiem. Uważam ten zapis za bezpodstawny i niezgodny z prawem.
-    Radca Prawny- Pani Tracz- Nie wiem, widocznie ktoś tak chciał, żeby można było sprawdzać dowód tożsamości, ale przychylam się do oceny, że jest to chyba zbyt daleko idące, aby ingerować w taką sferę obywateli.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Chciałem zwrócić uwagę, że w poprzednim statucie też było to żądanie i było zaakceptowane przez nadzór prawny Wojewody i nie było co, do tego żadnego sprzeciwu. Ten przepis we wzorcowym statucie również się znajduje.
-    Radny P.Bekas - Mam pewną wątpliwość, ja rozumiem pisemny wniosek, przynajmniej wiemy kto  przeglądał dokumenty np. na wypadek ich zniszczenia.
-    Radna I. Jankowska- A propos tego pisemnego wniosku. Zgodnie z regulacją wszystkie informacje, które są w BIP-ie nie wymagają pisemnego wniosku. I także informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Także byśmy tu mieli sprzeczność z ustawą.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz -  Z drugiej strony nas trochę to zabezpiecza przed choćby zniszczeniem jakiegoś dokumentu. Nie ma Pani kontroli. My musimy dbać o swoje interesy
-    Radna I. Jankowska- Mam jedną kwestię i rozwiązanie tego problemu, może kosztowne. Są gminy, które w miejscu dostępnym ustawiają komputer, gdzie obywatel ma możliwość wglądu do BIP-u i wtedy sprawa jest w jakiś sposób rozwiązana, bo wszystko sobie dany obywatel odpisze.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Nie wszystkie informacje są w BIP-ie z tego, co ja wiem, a poza tym nie wszyscy znają się na komputerach.
-    Radna M.Ornoch- nie ma wszystkich dokumentów w BIP-ie i będzie to tematem posiedzenia Komisji Komunikacji Społecznej. Natomiast chcę powiedzieć Panie Przewodniczący, że to, że było coś w poprzednim statucie to nie znaczy, że musi być w tym statucie. I ja już na podsumowanie tego wszystkiego chce jeszcze raz potwierdzić to opinią prawną, która brzmi w następujący sposób- Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wymaga by uprawniony musiał składać pisemny wniosek o udostępnienie protokołów i określenie zakresu żądania. Ustawa również nie nakłada na osobę, której przysługuje prawo  dostępu do informacji publicznej obowiązku okazywania dowodu osobistego, tożsamości osobie udostępniającej dokumenty. Z tego powodu zapisy par.95 projektu statutu winny ulec zmianie. Z ust. 1 należy wykreślić "na ich pisemny wniosek" określający zakres żądania, natomiast z ust. 2, albo całkowicie wykreślić, albo dodać, że osoba zainteresowana jest zobowiązana przestawić dowód tożsamości dla celów porządkowych, gdy realizacja uprawnienia przez zainteresowanego nie może odbywać się w obecności pracownika urzędu.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Nie wiem, czy pisemny wniosek, ale wniosek jakiś musi być, bo przecież nie wiadomo co on chce, trzeba odszukać te dokumenty, trzeba mu przygotować. Osoba taka powinna swoje żądanie określić.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- rozumiem, że jedna propozycja jest dla paragrafu 95 zaakceptowana przez Komisję Statutową. Natomiast druga koncepcja jest taka, żeby paragraf 95 brzmiał następująco-  Protokoły i inne dokumenty udostępnia się zainteresowanym obywatelom na ich  wniosek określający zakres żądania w Urzędzie Miejskim w godzinach przyjmowania interesantów-  i punktu drugiego nie ma. Nie no są dwie koncepcje. Paragraf 95 pkt 5 ma brzmieć- Protokoły i inne dokumenty udostępnia się zainteresowanym obywatelom na ich  wniosek określający zakres żądania w Urzędzie Miejskim w godzinach przyjmowania interesantów- punktu drugiego nie ma. Kto jest za przyjęciem takiego brzmienia paragrafu 95?
W głosowaniu (15 za) wniosek przyjęto.
 
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - Paragraf 96- propozycja jest, aby miał następujące brzmienie- Realizacja uprawnień, określonych w paragrafach 94 i 95 może odbywać się wyłączne w Urzędzie Miejskim i w obecności pracownika Urzędu Miejskiego. Kto ma jakieś uwagi do tego paragrafu.
-    Radna I. Jankowska-  Nie tylko w Urzędzie Miejskim, bo mamy też Miejskie Centrum Informacji.            
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz-  Ale dokumentów tam nie ma bazowych na pewno. Proponuję głosować paragraf 96, aby miał następujące brzmienie- Realizacja uprawnień, określonych w paragrafach 94 i 95 może odbywać się wyłączne w Urzędzie Miejskim i w obecności pracownika Urzędu Miejskiego. . Kto jest za przyjęciem takiego brzmienia paragrafu 96?
W głosowaniu ( 13 za, 2 wstrzym.) wniosek przyjęto.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz -  paragraf 97, który ma otrzymać następujące brzmienie- Uprawnienia określone w paragrafach 94 i 95 nie znajdują zastosowania, 1) W przypadku wyłączenia na podstawie ustawialności, 2) Gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice, 3) W odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Kto ma uwagi jakieś, jeśli chodzi o ten paragraf? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie par. 97, który ma brzmieć tak, jak przeczytałem. Kto jest za?
W głosowaniu ( 15 za) wniosek przyjęto.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - W związku z tym proszę o przegłosowanie całości uchwały dotyczącej zmian statutu.
-    Radna M. Ornoch Tabędzka -  Przepraszam Panie Przewodniczący, ja mam wniosek formalny by głosować nad  skorygowanym  projektem  uchwały.
-    Radny S. Balbierz- Panie Przewodniczący, składam wniosek, że  po uzupełnieniu dopiero będziemy głosować nad całością.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Ale te poprawki są zapisane na taśmie magnetofonowej i dokładnie zapisane w protokole, do którego macie Państwo wgląd. W związku z tym myślę, że to jest niepotrzebne przedłużanie decyzji o uchwalenie statutu miasta, która i tak się przeciąga dość znacznie, ponieważ nie wszyscy Radni, czy część Radnych nie reagowała na prośby o zmiany w terminach i propozycje zmian. Także moja propozycja jest, żeby głosować statut miasta w tej formie. Jeżeli będą jakieś uwagi to mogą być uwzględnione, jako propozycje do zmian w protokole. Jeżeli będą jakieś nieścisłości to można tam wtedy to wykazać.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - Panie Przewodniczący, Pan chyba nie zdaje sobie sprawy w tej chwili z tego co Pan mówi. Uwagi, które będziemy mogli nanosić w protokole to są uwagi do protokołu. Natomiast my w tej chwili głosujemy nad całością statutu. Statut jest podstawowym prawem obowiązującym w tym mieście. Jesteśmy po trzech godzinach ciężkiej pracy, ja jestem bardzo zmęczona. Mimo, że prosiłam przenieść to z porządku obrad. Chciałabym, żeby Pani Tonder to protokołowała. Ja prosiłam, żeby to przenieść dzisiaj z porządku obrad. Trzy godziny dyskutowaliśmy nad poprawkami, które powinny być zrobione wcześniej. Ja dzisiaj uważam, że nie jesteśmy w stanie głosować nad statutem w taki sposób, żeby być świadomi tego, co zostało zrobione.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkieewicz- Myślę, że tych zmian nie było tak dużo. Zmiany, które były proponowane w większości zostały zatwierdzone i Radni mieli czas siedmiu dni od czasu otrzymania dokumentu na sesję do zapoznania się i do wyrażenia swoich opinii. W związku z tym nie widzę dlaczego mielibyśmy nie głosować nad uchwałą dotyczącą zmian w statucie Miasta Puszczykowa.
-    Radny P.Bekas - Składam wniosek Panie Przewodniczący o głosowanie całości uchwały. Sprawę Pani Ornoch, która chciała przełożyć to była już głosowana przy porządku obrad, w związku z tym to już jest sprawa rozstrzygnięta przez Radę.
-    Radna I.Jankowska-  W par. ust.4- miałoby być "określa", a jest "określi Rada w odrębnej uchwale"- chodzi o herb, flagę i pieczęć urzędową. W par.44 jest zapis "protokoły sesji przechowuje się w Urzędzie Miejskim w zbiorze protokołów oddzielenie dotyczące  części jawnej i niejawnej"- jest tam błąd, "oddzielnie" powinno być prawdopodobnie. W paragrafie 49 ust. 3 jest małą literą rozpoczęcie. Przepraszam bardzo, ale to komisje powinny zrobić. W par. 74, teraz chyba ust. 5 czy 6 nie pamiętam dokładnie jest odniesienie do par.5 co według mnie jest błędem. Ja się posługuję wydrukiem z "Dziennika Urzędowego", także jeśli był jakiś inny wydruk w "Echu"to jest moim zdaniem, dla mnie odnośnikiem jest to co jest w dzienniku. I to były wszystkie uwagi. I jeszcze jedną mam kwestię. Ja zdziwiona jestem, że moje poprawki nie zostały jak gdyby rozpatrzone  przez komisję. Poprawki dotyczące nazwy miasta, która się przewijała przy okazji kwestii ustalania zasad korzystania z herbu. Ja tego jeszcze raz nie zgłaszałam. Uważałam, że to jest dla mnie oczywiste, że komisja się tym zajmuje. I druga sprawa, którą miałam zgłoszoną wczoraj telefonicznie przez jednego z mieszkańców, który był bardzo obrażony, że nie będzie mógł tej sprawy przedstawić dzisiaj Radzie, w związku z tym przekazał mi. Są to sprawy odwołania się w naszej preambule do statutu do naszych tradycyjnych jak gdyby nie tyle podziałów, co takich mini dzielnic, czyli Niwka, Puszczykówko, Puszczykowo. O tym mówi nasza historia i tutaj była troska  mieszkańca, że chyba o tym zapomnieliśmy i powinniśmy zwrócić uwagę na nasze tradycje i korzenie.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Został zgłoszony wniosek formalny o przegłosowanie zmian w statucie Miasta Puszczykowa. Ja proponuję głosować projekt uchwały zmiany w statucie.
-    Radna H.Rapalska - Panie Przewodniczący- Ja mam pytanie jeszcze jedno. Głosujemy teraz w sprawie zmian w statucie, czyli ja rozumiem, że na następnej sesji będziemy mieli uchwałę o przyjęciu jednolitego tekstu statutu.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Dopiero po "Dzienniku urzędowym" My tylko zmiany podajemy. Nie głosujemy statutu. Dopiero jak Wojewoda zatwierdzi zmiany, dopiero wtedy możemy przystąpić do jednolitego statutu.
-    Radny M. Rzepczyński- Przepraszam Panie Przewodniczący i wtedy jak Wojewoda uprawomocni i zrobimy jednolity tekst statutu to zgodnie z przepisami znowu jednolity tekst statutu będzie musiał być opublikowany w "Dzienniku Wojewódzkim".
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Moim zdaniem nie musi być.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Głosujemy te zmiany, które były omawiane.  Proponuję przegłosować projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miasta Puszczykowa.
W głosowaniu imiennym:
1.    Balbierz Stanisław -   przeciw
2.    Balcerek Andrzej - za
3.    Bekas Piotr - za
4.    Chojnacka Maria - za
5.    Jankowska Iwona - przeciw
6.    Jopek Krzysztof - za
7.    Kociemba Wojciech - za
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - przeciw
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna - przeciw
10.    Ratajczak Maria - za
11.    Rudzińska Urszula - przeciw
12.    Rzepczyński Marcin - przeciw
13.    Szafarkiewicz Janusz - za
14.    Thiel Michał - za
15.    Wojtkowiak Zygmunt - za
 
( 9 za, 6 przeciw) uchwała została przyjęta.
 
Zarządzono 10 minut przerwy.
 
 
Lista wiadomości