Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 21/04/IV z sesji Rady Miasta z dnia 06.07.2004r (część V).

Po przerwie
 
10) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dziennik ustaw z 2001 r. nr 142 pozycja 1591 ze zmianami, oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.- prawo działalności gospodarczej dziennik ustaw nr 101 pozycja 1178 ze zmianami, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje: Zwalnia się od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców wpisanych do ewidencji, jeśli zgłaszana zmiana dotyczy i tu nastąpiła jeszcze autopoprawka, dotyczy określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską klasyfikacją działalności PKD, paragraf 2- wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa, paragraf 3- uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i uzasadnienie- Mając na uwadze promowanie przedsiębiorczości na terenie miasta Puszczykowa, zwolnienie przedsiębiorców z obowiązków wnoszenia opłat za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zmian dotyczących przedmiotu działalności PKD jest uzasadnione. Bardzo proszę Panią Tracz o przedstawienie, przybliżenie tej uchwały.
-    Radca Prawny G. Tracz -  Ja mogę tylko ją pod względem prawnym tutaj ocenić. Mianowicie ustawa o samorządzie gminnym mówi, że wyłącznie rada jest właściwa w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych. Za wpis do ewidencji działalności gospodarczej uważa się również zmianę wpisu. Zarówno sam wpis jak dokonanie zmiany związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty, przy czym zmiana wpisu- opłata wynosi 50 zł. Ustawa- prawo działalności gospodarczej w art. 7 ust. 3 pozwala na zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku wnoszenia opłat stosowną uchwałą rady. Pomysł był, żeby pracownika merytorycznego, aby przedsiębiorców zwolnić od opłaty w przypadku dokonywania zmian, ale tylko i wyłącznie w zakresie zmian dotyczących PKD.
-    Burmistrz J. Napierała -  W tej kwestii Panie Przewodniczący chodzi o to, że zmienia się forma opisu prowadzonej działalności gospodarczej. Z dotychczasowego opisu słownego na opis symbolowy i dlatego też jest to niezależne od prowadzącego działalność gospodarczą, dokonanie tej zmiany i dlatego też jest ta propozycja żeby skoro to jest  wymóg ustawowy było zwolnienie z opłat.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Pragnę dodać, że Komisja Budżetowa na posiedzeniu pozytywnie opiniowała tą uchwałę. Czy są uwagi na temat tej uchwały nr 114? Nie widzę, w związku z tym proponuję poddać uchwałę nr 114 pod głosowanie w formie takiej, jaką przeczytałem przed chwilą. Kto jest za przyjęciem uchwały
W głosowaniu  ( 15 za) uchwała została przyjęta.
 
11) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - odczytał projekt uchwały.
-    Radna I. Jankowska - ja sobie pozwoliłam spojrzeć w inne uchwały dotyczące różnych akcji, które robią np. szkoły, gdyby chciały reklamować jakieś swoje przedsięwzięcia, to jak gdyby trochę odeszło na bok bo się okazało, że nie możemy ich zwolnić z tego. Proponowałabym, aby dodać po wyrazie "reklamy" w paragrafie 3 ust. 3 "reklamy dotyczące akcji społecznych oraz zawierających informację o gminie", bo i tak musi być na to zezwolenie.  Proponuję:Ust. 3 po wyrazie "reklamy" dodać "dotyczące akcji społecznych" lub zawierających informacje o gminie.
-    Radny P.Bekas - Tam był jeszcze jeden problem na komisji, który nie był wyjaśniony jak potraktować przyłącza, które są na stałe, które po prostu są pod ziemią, wszystkie uzbrojenia gdzie właścicielem są właściciele posesji. Czy oni będą płacili też za zajęcie pasa drogowego czy nie?
-    Burmistrz Janusz Napierała- Te przyłącza, które już są to nie bo to dotyczy przyłączy nowych. Oczywiste, w myśl ustawy wszyscy właściciele przyłączy muszą płacić opłatę roczną.
-    Radca Prawny G. Tracz- Generalnie jeśli chodzi o kwestię przyłączy to tutaj musimy wziąć pod uwagę przepisy ustawy o odprowadzaniu ścieków, w zaopatrzenie w wodę i odprowadzenia ścieków. Jest taka ustawa i tam się mówi jakie są obowiązki przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego, tam jest słowniczek pojęć sieć, przyłącze i jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają podłączyć te nieruchomości do sieci. I mówi się, że przyłącze jest to część przewodu łącząca wewnętrzną instalację znajdującą się na nieruchomości jakiegoś Kowalskiego z siecią za pierwszą studzienką położoną najbliżej budynku, a jeśli tej studzienki nie ma, to licząc od granicy nieruchomości do sieci. I teraz wszystko zależy od tego, gdzie ta studzienka jest umiejscowiona Bo, jeśli studzienka będzie umiejscowiona na nieruchomości posiadacza posesji, no to praktycznie rzecz biorąc przyłącze będzie stanowiło własność AQUANET. Koszty podłączenia tego przyłącza obciążają właściciela nieruchomości. Ale to nie zmienia sytuacji w zakresie prawa własności, dlatego pozwoliłam sobie wydrukować orzecznictwo, gdyż przepis jest taki, bodajże art. 40 kodeksu cywilnego, gdzie mówi się, że nie stanowi odrębnego przedmiotu własności część składowa rzeczy, jeśli stanowi własność przedsiębiorstwa i orzecznictwo idzie w tym kierunku, a zostało tutaj opracowane przede wszystkim w odniesieniu do energetyki. Ja sobie pozwolę odczytać jeden wyrok sądu antymonopolowego, gdzie mówi się, że sieci za pośrednictwem których jest dostarczona woda z chwilą ich połączenia z przedsiębiorstwem wodnokanalizacyjnym stanowią własność tego przedsiębiorstwa, na podstawie art. 49 kodeksu cywilnego. Ale jakie to ma znaczenie dla nas. Te przepisy- ustawa o drogach publicznych, które obligują radę do określenia stawki rocznej za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie mówią w przeciwieństwie np. do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na kim spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty. One nie mówią. W podatkach od nieruchomości, jest to ewidentnie stwierdzone, że podatnikiem jest właściciel nieruchomości, posiadacz samoistny. A ustawa ordynacja podatkowa, która ma zastosowanie również do podatków określa, że solidarnie z nimi odpowiada również dzierżawca za okres dzierżawienia nieruchomości. Takich uregulowań nie ma w ustawie o drogach publicznych, a opłata roczna została wprowadzona została po raz pierwszy. Ustawodawca nie określił kto ma obowiązek uiszczenia opłaty. W związku z tym, kto będzie miał ten obowiązek? Jeśli przeczytamy dalej przepisy, które mówią, że wysokość opłaty ustala się w decyzji, w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego i jeśli w zajęciu pasa drogowego mieści się również umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej to skoro organ w decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej ma określić opłatę, to określi ją przy udzieleniu zezwolenia. W związku z tym obowiązek uiszczenia tej opłaty będzie obciążał podmiot, który zwróci się o udzielenie zezwolenia. Innymi słowy, skoro ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek zapewnienia realizacji przyłącza i kosztów- wyartykułowana ustawa jest nowa, to tenże Kowalski będzie musiał przed dokonaniem realizacji tej całej roboty zwrócić się do organu administracyjnego o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym tego przyłącza po pierwsze, a po drugie o udzieleniu zezwolenia na dokonania zajęcia pewnego pasa drogowego w znaczeniu zrobienia jakiegoś tam bałaganu fizycznego na określony czas. I organ będzie musiał mu w tejże decyzji, bo tak brzmi przepis ustalić wysokość opłaty za bałagan, który robi po to żeby umieścić i za umieszczenie, bo inaczej się nie da tego wykoncypować. Druga sprawa to jest to, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków mówi, że oczywiście przedsiębiorstwo czyli nasz AQUANET może zupełnie inaczej to uzgodnić i umówić się z tymi właścicielami nieruchomości. Tak, że wszystko zależy od tego jak będzie to uzgodnione między przedsiębiorstwem wodno- kanal., a Kowalskim, ale problem nie polega na tym kto jest właścicielem przyłącza, bo teraz kiedy powstaje własność przyłącza po stronie Aqanetu- ono powstaje wtedy kiedy Kowalski z Aquanetem zawrze umowę o odprowadzaniu ścieków. Wtedy staje się to częścią składową przedsiębiorstwa Aquanet, zresztą takie jest tutaj orzecznictwo. A przed tym póki nie jest to jeszcze zrośnięte niejako funkcjonalnie, gospodarczo z tą że siecią, to oczywiście nie stanowi części składowej sieci i stanowi własność Kowalskiego. Albo ustawodawca to w jakiś sposób sprecyzuje albo będzie to trzeba w praktyce przerobić. Bo, jeśli ten Kowalski ma płacić jakąś opłatę roczną to ustawa też nie określa czy to mamy robić rocznie, co roku, czy składać wniosek, czy on we wniosku określa na jak długo chce umieścić, a no tego nie wiemy. Czyli najlepiej dla niego będzie złożyć wniosek o ustalenie opłaty rocznej na jeden rok, po czym po tym roku zobaczymy, kto będzie obciążony opłatą. Trudno mi powiedzieć, ja nie umiem powiedzieć, ustawa milczy na ten temat, a my nie będziemy wyręczać ustawodawcy. Ja bym skłaniała się do tego aby po tym roku kiedy już zostanie, zakładam, że stanie się to częścią składową sieci no to obciążyć opłatą Aquanet, aczkolwiek zdają sobie sprawę z tego, że tenże przedsiębiorca powie "chwileczkę" jest to opłata za umieszczanie, myśmy nic nie umieszczali. To nie jest podatek za posiadanie, za własność tylko za umieszczanie. Także problem jest, ktoś nie pomyślał, Poza tym jest dualizm rozstrzygnięć, bo w ustawie o drogach publicznych mówi się np. że obowiązek konserwacji i naprawy urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym obciążą  posiadacza tej instalacji. Natomiast w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków mówi się inaczej, że obowiązek utrzymania i konserwacji przyłączy obciąża właściciela nieruchomości, którego działka przyłączona jest do sieci. Nie właściciela przyłącza, bo on już tym właścicielem nie jest, posiadaczem też nie jest, a okoliczność, że zainwestował na to przyłącze zupełnie nie przesądza o jego prawie własności do części składowej rzeczy, jeśli jest ona częścią przedsiębiorstwa. Także tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia posiadanie, własność, ale trudno teraz odpowiedzieć jak to będzie po upływie roku, przedstawiało się, ja mam nadzieję, że nie tylko my tutaj będziemy mieć z tym problem, ale inne gminy też, bo analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że opłata będzie musiała być ustalona w zezwoleniu, a zezwolenie musimy wydać temu kto wnosi o wydanie zezwolenia na zrobienie przyłącza, czyli Kowalski. Byłoby to        nieracjonalne, gdyby miał on płacić przez 50 lat  jakieś opłaty. Ale nie ma przepisu, nie ma procedury tak jak jest w podatkach, w ogóle nie ma przepisów, co powinien zawierać wniosek, kiedy się wydaje decyzje ustalająca opłaty dalsze po upływie tego roku itd.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Ja mam pytanie, ponieważ tu powołujemy się na przepisy z 1990r. i 1985r., czy my musimy w ogóle taką uchwałę podejmować to jest pytanie do Pana Burmistrza.
-    Burmistrz Janusz Napierała- Musimy uchwałę podejmować, ponieważ bez podjęcia tej uchwały nie wypełniamy naszego obowiązku ustawowego, a przede wszystkim nie będziemy mogli naliczać opłat za zajęcie pasa drogowego .
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - Co ja mam powiedzieć moim wyborcom w kwestii własności przyłącza
-    Burmistrz Janusz Napierała- Własność przyłącza w momencie budowania jest tego, który buduje, natomiast to ustawa o zaopatrzeniu w wodę oraz rozprowadzeniu ścieków rozróżnia dwie rzeczy. Odpowiedzialność za użytkowanie tego przyłącza, jego stan oraz jego własność. W myśl k.c. to co jest przyłączone do sieci wspólnej własnością jest sieć. Z tym, że trzeba jedno podkreślić. Co to jest przyłącze? W naszych warunkach to jest ta część rury, kolektora, która jest w jezdni. Zgodnie z cytowaną przed chwilą ustawą, przyłączem już nie jest  część instalacji na nieruchomości. To co jest na nieruchomości do studzienki jest traktowane jako instalacja wewnętrzna nieruchomości.
-    Radca Prawny- Pani Tracz- Jeśli mogę uzupełnić. Przepisy ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu są przepisami nowymi Poprzednio nie było takich uregulowań jak prawo energetyczne np., które też określało różne rzeczy. Teraz ustawodawca niestety, ale bez względu na to, kto jest właścicielem sieci, czyli części określa kto ma poczynić nakłady w zakresie przyłącza. I niezależnie od tego, czy właścicielem tego przyłącza po podłączeniu z siecią stanie się np. Aquanet to i tak nie zwalnia to posiadacza nieruchomości z obowiązku zapewnienia realizacji budowy tego przyłącza jeśli chce, jest przyłączony do sieci i zapewnienia pokrycia kosztów, chyba, że strony te umówią się inaczej.
-    Burmistrz- Janusz Napierała- Niestety jest tak, jak było w przypadku tego wniosku Pani Jankowskiej, że nawet szkoły, czy inne organizacje nie są zwolnione. Również miasto nie jest zwolnione. Miasto będzie musiało z jednego paragrafu wziąć pieniądze zapłacić sobie i na drugi paragraf włożyć. I to jest w tej chwili bezwzględne, nie ma od tych opłat odstępstw. Może być różna wysokość tych opłat regulowana postanowieniami rady.
-    Radca Prawny- Pani Tracz- My tak na "chłopski rozum" to tak wygląda, że miasto płaci, bo to i tak w sumie jest jeden portfel. Tak to wygląda w budżecie niestety i samorządowym i państwowym, że to tam się przelewa z jednej kieszeni do drugiej. Generalnie orzecznictwo stoi na stanowisku, że tu nie ma tożsamości stron. Bo, jeśli miasto będzie wnosiło o udzielenie zezwolenia, to nie miasto będzie wydawało zezwolenie tylko zarządca drogi. Okoliczność, że u nas zarządcą drogi jest akurat Burmistrz bo nie ma jakiejś innej jednostki pozostaje bez znaczenia. Natomiast strony są dwie. Z jednej strony jest burmistrz jak organ, a z drugiej strony jest miasto. Także tutaj orzecznictwo wyjaśnia, że nie ma tej tożsamości stron w postępowaniu administracyjnym o wydanie zezwolenia.
-    Radny A. Balcerek - Komisja Mienia i Majątku Komunalnego rozpatrywała ten projekt uchwały i tutaj w par. 1 punkcie 3 wnioskowaliśmy, żeby za zajęcie pasa drogowego, a mianowicie w myśli były pasy zieleni, rowy, pobocza, kwota wynosiła 1 zł. Druga sprawa to chciałem zaznaczyć, że komisja wnioskowała, żeby w par.3 pkt 3 ta stawka wynosiła 10 gr. od m2  . To jest też uwzględnione także. Projekt uchwały komisja opiniowała pozytywnie.
-    Radny J. Szafarkiewicz- Komisja Budżetu i Finansów również tą uchwałę pozytywnie. Czy mamy jeszcze pytania jeśli chodzi o tę uchwałę?
-    Radna I. Jankowska- Rozumiem, że opłaty są zwolnione z VAT-u
-    Radca Prawny G. Tracz- Nie ma czegoś takiego, żeby podatki były ovatowane. To nie są ceny za usługę, one nie podlegają ustawie o VAT.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- W związku z tym, że nie ma dalszych pytań i uwag proszę o przegłosowanie projektu
W głosowaniu ( 12 za, 3 wstrzym) uchwała została przyjęta.
 
11) projekt uchwały w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do transportu zbiorowego gminnego.
-     Burmistrz- Janusz Napierała- Firma MPK, która wszystko wskazuje na to, że rozpocznie niebawem transport publiczny z Puszczykowa do Poznania i odwrotnie wystąpiła z propozycją, żeby były określone stawki w tym zakresie i przedstawiła nam propozycję, którą my przedstawiliśmy Państwu do oceny. Jakie te stawki powinny być i za co.
-    Radny M. Rzepczyński- Mam dwie uwagi, nie wiem, czy one były poruszane na komisji. W par. 1 punkt 1 i 2. Punkt 1 mówi, o opłatach, karach za jazdę bez ważnego biletu, drugi mówi o opłacie za jazdę bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu zniżkowego. Ja bym proponował, aby kwoty za jazdę bez uprawnienia do zniżki były o ok. 50% niższe niż za jazdę bez biletu, czyli odpowiednio 2a-50 zł, 2b-35 zł i 2c-50 zł oraz proponuję dodanie punktu "d", że młodzież do lat 16 zostanie zwolniona z dodatkowej opłaty z kary, jeśli w ciągu 7 dni okaże dokument uprawniający do jazdy zniżkowej, ponieważ dzieci, młodzież nierzadko tej legitymacji zapomną, zostawią gdzieś i z jakiej racji ci rodzice mają płacić tak samo jak za jazdę bez biletu.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz-  Myśmy wzorowali się na sugestiach MPK oraz na stawkach, które obowiązują w Poznaniu. Myślę, że takie dopisywania, ponieważ to będzie również dotyczyło Lubonia , spowoduje pewne nieścisłości. Bo, jeżeli kogoś złapiemy w Puszczykowie to zapłaci 35 zł, a w Luboniu 50 zł. Także lepiej, żeby to było ujednolicone i myślę, że powinniśmy przyjąć te stawki, które są ogólne, dla miasta Poznania również.
-    Radna I. Jankowska- W zeszłym tygodniu głośny wyrok NSA w tej sprawie i myślę, że wszystkie uchwały rad będą zweryfikowane właśnie pod kątem tym, co mówi Pan radny Rzepczyński, że nie może być jazda bez ważnego biletu karana tak samo jak jazda bez ważnego dokumentu.
-    Burmistrz J. Napierała- par. 2 mówi o tej kwestii. Wielkość opłaty dodatkowej określonej w par. 1 pkt 1 i 2 może być obniżona do 20 zł w razie okazania w terminie 7 dni od nałożenia opłat dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego na dzień kontroli, czyli to idzie dalej niż Pan Rzepczyński sugerował, jest tylko stawka 20 zł.
-    Radny M. Rzepczyński- Ja bym jednak jeszcze był za tym, żeby młodzież do 16 roku życia jeśli w ciągu 7 dni okażą dokument.....Tramwajem nie miałem okazji jechać półtorej roku, ale zawsze na wywieszkach było, że młodzież do 16 roku życia, jeśli okaże legitymację w ciągu 7 dni nie ponosi żadnych kar.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz-  My kierowaliśmy się wzorem Poznania, także nie wiem czy jest sens i  będzie to jakimś wyłomem, który...Jeżeli ktoś będzie jeździł z dokumentem i z biletem to mu się nic nie stanie. Także ja byłbym za tą uchwała bez zmian. Możemy przegłosować, jeśli jest takie życzenie zmianę proponowana przez Pana Rzepczyńskiego.
-    .Radny M. Rzepczyński-. Proponuję to co jest w tej chwili byłoby ust. 1, a ust. 2 by brzmiał, że młodzież do 16 roku życia zwolniona jest z opłat kary, jeżeli w ciągu 7 dni ukaże dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego na dzień kontroli.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz-  Kto jest za zmianą proponowaną przez Pana Rzepczyńskiego tak, jak przed chwilą zaproponował?
W głosowaniu (6 za, 7 przeciw, 2 wstrzym)  wniosek odrzucono.
W głosowaniu projektu uchwały ( 7 za, 5 przeciw, 3 wstrzym) uchwała została przyjęta.
 
12) projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej
-    Przewodniczący Rady Thiel-  W tej sprawie,  w związku z prośbami, zwróciłem się do Pana prof. Szewczyka do WOKISS-u z prośbą o zajęcie stanowiska odnośnie naszej procedury przyjmowania do składu Komisji Rewizyjnej. Pan prof. miał nam dostarczyć tą opinię, do dnia dzisiejszego nie dostarczył, ponieważ jak się okazuje wyjechał za granicę. Dysponuje opinią wokiss-u ze stycznia 2003r. na bazie naszego uregulowania w ustawie, która jest popierająca nasze stanowisko zajęte 18 maja. Ale chciałbym się upewnić, czy jest naprawdę dla nas wiążąca w całej rozciągłości, dlatego zależałoby mi, żeby jeszcze ekspertyza prof. Szewczyka do nas dotarła. Z tego względu poddaję pod rozwagę, czy mamy dzisiaj tą sprawę głosować, czy dopiero po otrzymaniu tej dodatkowej opinii, żebyśmy wiedzieli jak sytuacja się faktycznie przedstawia. Prosiłbym o ustosunkowanie się do mojego wniosku oraz ewentualne przełożenie tej sprawy na następną sesję.
-    Radny M. Rzepczyński- Ja pełnię funkcję Przewodniczącego Klubu Niwka-Puszczykówko i po kilku spotkaniach klubu członkowie klubu doszli jednoznacznie do wniosku , czego poparciem są pisemne oświadczenia Pana Radnego Stanisława Balbierza jak i moje oświadczenie, że przedstawicielem klubu w Komisji Rewizyjnej z ramienia Klubu Niwka-Puszczykówko ma być Radna Hanna Rapalska Kaczmarek. Bardzo proszę Radę o pozytywne ustosunkowanie się do tego wniosku.
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - Ja chciałam powołać się na zdanie z opinii, którą dzisiaj otrzymałam, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów i z tego co mi wiadomo, jeśli nie ma reprezentanta któregoś z klubów to Komisja Rewizyjna nie ma podstaw do działania.
-    Przewodniczący Rady Thiel-  Ta opinia jest sprzeczna z tą, którą ja dysponuję przed sobą więc możemy się na ten temat spierać, ale jeszcze raz powtarzam, nie chcę doprowadzić do sytuacji takiej, żeby tylko na jednej opinii się opierać, która przez WOKiSS została jako ekspertyza do nas rozesłana w swoim czasie. I jeszcze raz pod rozwagę daję możliwość ewentualnego przełożenia tej sprawy.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Mamy tu opinię WOKISS-u, Pana Sypniewskiego i Pana Radcy Prawnego Jacka Mańczaka. Może bym wnioski tylko przeczytał? Obowiązek uwzględniania w składzie Komisji Rewizyjnej radnych wytypowanych przez kluby nie jest obowiązkiem bezwzględnym zwłaszcza wówczas, gdy kluby nie przejawiają chęci współdziałania z radą w celu zrealizowania swego uprawnienia posiadania przedstawicieli w komisji. Pogląd odmienny prowadziłby do ubezwłasnowolnienia rady w części dotyczących kreowania składu Komisji Rewizyjnej, to zaś wymagałoby o wiele silniejszej regulacji niż zawarta w art. 18a ust.2 i art. 16 ust. 2.Z przepisów ustaw samorządowych wynika, aby niezrealizowanie nakazu powołania w skład Komisji Rewizyjnej członków wszystkich klubów rodziło skutek w postaci niemożności powołania i działania samej Komisji Rewizyjnej lub powodowało, iż jej czynności będą wadliwe. Nie może bowiem być tak, aby brak możliwości zastosowania art.18a ust. 2 i art.16 ust.2 usprawiedliwiał nie wykonanie art. 18a ust.1 i art. 16ust.1. Skutki nie powołania Komisji Rewizyjnej idą wszak o wiele dalej, niż powołanie komisji w jej niepełnym, wadliwym składzie. W związku z tym, że mamy dwie różne opinie Pan Przewodniczący proponuje poczekanie trzecią, która ma przedstawić Pan prof. Szewczyk.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Z tej opinii wynika zupełnie jasno, że nie może klub narzucić Radzie swojego przedstawiciela, ponieważ w ten sposób by to ubezwłasnowalniało możliwości i kompetencje Rady. Rada jest tym czynnikiem decydującym, kto może się w komisji znajdować. Jeżeli nie zostanie wybrany członek komisji i członek klubu do komisji to komisja może działać bez tego przedstawiciela. Przedstawiciel w rozumieniu ust. o samorządzie inny ma charakter niż przedstawiciel, który w świetle prawa cywilnego. Przedstawiciel w świetle prawa cywilnego występuje w imieniu jakiejś organizacji, osoby i działa z polecenia tej osoby i wykonuje wszystkie jej polecenia. Natomiast radny nie może być związany z jakąkolwiek zewnętrzną ingerencją.
-    Radna M. Ornych Tabędzka - Jest wniosek Klubu Radnych Niwka o przegłosowanie Pani Hanny Rapalskiej Kaczmarek jako członka Komisji Rewizyjnej. Proszę mi powiedzieć co stoi na przeszkodzie by rada, część rady zaakceptowała kandydaturę Pani Hanny Rapalskiej. Co Pan jako Przewodniczący rady ma przeciwko Pani Hannie Rapalskiej Kaczmarek. Składam to samo pytanie do wszystkich członków rady, Pana Wojtkowiaka, Pana Kociemby, Marii Ratajczak, Pana Jopka, Pana Bekasa i Pana Szafarkiewicza i Pana Balcerka. Proszę powiedzieć, co Państwo macie przeciwko Pani Hannie Rapalskiej Kaczmarek?
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Nie mamy obowiązku swojego głosowania komentować, kto chce to bardzo proszę.
-    Radny P. Bekas- Chciałbym przypomnieć, że Rada dwukrotnie rozstrzygała ten wniosek i nie wiem co się takiego zmieniło , żeby mogła trzeci raz go rozpatrywać.  Proszę mi przedstawić jakieś argumenty, czy Rada powinna, czy nie trzeci raz to rozpatrywać. Uszanujmy wolę Rady. Pan Przewodniczący tłumaczy, że czeka jeszcze na opinie prawną i może opinia wpłynie w jakiś sposób. Wtedy będzie argument do ponownego głosowania.
-    Radny M. Rzepczynski-Powiem szczerze, naprawdę nie rozumiem Państwa oporów przeciwko kandydaturze Pani Hanny Rapalskiej Kaczmarek jako przedstawiciela Komisji Rewizyjnej. Powszechnie wiadomo, że zrezygnowałem z członkostwa w Komisji Rewizyjnej z powodu obowiązków zawodowych. Pan Stanisław Balbierz w naszych rozmowach stwierdził, że nie czuje się na siłach być członkiem Komisji Rewizyjnej i z naszego klubu w tym momencie drogą eliminacji pozostała Pani Rapalska Kaczmarek. W tym momencie Państwa sprzeciw jako Rady tak naprawdę nosi znamiona jakiegoś buntu, lęku, udowodnienia komukolwiek, czegokolwiek, jak to Pan radny Bekas generalnie mówił obstrukcyjnego działania. Czy Państwo, jako Rada chcecie nam też coś udowodnić Klubowi Niwka-Puszczykówko.
-    Radny A. Balcerek - Chciałbym zapytać Pana Rzepczyńskiego, żeby mi wytłumaczył zachowanie ostatnio Klubu Radnych Niwka na ostatniej sesji w sprawie wykluczenia Pani Chojnackiej?
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- My głosowanie chcieliśmy przełożyć po otrzymaniu kolejnej ekspertyzy fachowców, którzy się na tym znają i tym to jest powodowane. Natomiast Przewodniczący taki wniosek podtrzymuje. Jeżeli jest inny wniosek, proszę bardzo
W głosowaniu ( 8 za, przeciw 6, 1 wstrzym.) wniosek o przesunięcie projektu na następną sesję został przyjęty.
 
13) projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata do powiatowej rady zatrudnienia
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz-  odczytał projekt uchwały
-     Burmistrz Janusz Napierała- Chciałem Państwu zaproponować kandydaturę Pana Karola Majewskiego, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Majewski w tej chwili jest na urlopie, ale jest potwierdzenie, które otrzymała Pani Elżbieta, że Pan Majewski taką propozycję by przyjął. Uważam, że z racji wykonywanych obowiązków, a szczególnie teraz przy rozszerzeniu teraz jeszcze tych obowiązków o różnego rodzaju doświadczenia i stałym kontakcie jakim jest Pan Majewski z Urzędem Pracy wydaje się, że ta kandydatura jest odpowiednia.
-    Radna I. Jankowska- chciałam się przychylić się do tego wniosku. Ja co prawda miałam na myśli albo Pana Majewskiego albo Panią Nowak, która też się zajmuje osobami bezrobotnymi.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- W związku z tym proszę o przegłosowanie uchwały nr 118 w sprawie wskazania kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada miasta Puszczykowa zgłasza kandydaturę Pana Karola Majewskiego, jako kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Reszta punktów tak, jak przeczytałem poprzednio.  Kto jest za przyjęciem tej uchwały .
W głosowaniu ( 15 za) uchwała została przyjęta.
14) projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie zwiększenia przez Aquanet Sp. z o.o. udziałów inwestycyjnych w Puszczykowie w latach 2004-2013.
 
-    Radny A. Balcerek - Jeżeli chodzi o sprawy zwiększenia nakładów inwestycyjnych w latach 2004-2013 Komisja Mienia i Majątku Komunalnego wyraziła pozytywna opinię w sprawie   stanowiska.
-    Radny M. Rzepczyński- Moim zdaniem to stanowisko jest nielogiczne i nie merytoryczne, ponieważ na jakiej bazie prawnej Rada Miasta Puszczykowa może spółkę z o.o. do zwiększania planów inwestycyjnych. Pragnę przypomnieć, że spółka działa na swoich określonych zasadach, na podstawie prawa gospodarczego i tak naprawdę spółka jaką jest Aquanet ma swojego reprezentanta w postaci Burmistrza, który reprezentuje udział miasta i tak naprawdę jedynie Rada Miasta może zobligować Burmistrza do pilnowania naszych interesów, zwiększania nakładów inwestycyjnych dla miasta Puszczykowa. A tak to przepraszam pan Przewodniczący miałby iść do prezesa i lobbować o zwiększenie nakładów inwestycyjnych. W ogóle wniosek jest bez podpisu, nie wiem czy to komisja złożyła, czy Pan Przewodniczący?
-     Pan Balcerek- Na ten temat już rozmawialiśmy i ja mówiłem na ostatniej komisji, że taki wniosek chciałbym złożyć do biura Pani Tonder. Nie było sprzeciwu.
-    Burmistrz Janusz Napierała- Wypowiedź Pana Rzepczyńskiego naprawdę mnie zaskakuje, bo nagle teraz Pan Rzepczyński odkrywa, że Aquanet jest spółką prawa handlowego i w zasadzie to nie można czegokolwiek wymuszać. Natomiast obligowanie mnie do tego, żebym ja podpisał porozumienie zwiększające nakłady to jest po la Pana  do przyjęcia. Jest to moralne i etyczne.
-     Radny M. Rzepczyński- Ja mam tylko pytanie w jaki techniczny sposób Rada Miasta może w jakikolwiek sposób egzekwować zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Ja rozumiem, że jeżeli miasto ma przedstawiciela w zarządzie spółki Aquanet, którą reprezentuje Pan Burmistrz. Dzisiaj jest to Pan Burmistrz Janusz Napierała bo jest w tej kadencji burmistrzem. Za jakiś czas może być to zupełnie inna osoba. Rada Miasta ma według mnie możliwość ustawowo burmistrza zobowiązać do działania jako członka rady nadzorczej.
-    Radca Prawny G. Tracz -. Są to pobożne życzenia Rady, ale nie mają one żadnej mocy wiążącej. Nawet, gdyby Rada miała podjąć uchwałę, dla której brak podstawy prawnej to ta uchwała nie obligowałaby spółki do jej wykonania, gdyż właściwie brak   jakiejkolwiek zależności między organem stanowiącym gminy, a spółką. Ale tutaj chciałabym powiedzieć, że również z uwagi na wielkość udziałów miasta w spółce również przedstawiciele w tej spółce naszego miasta wyrażają tylko pobożne życzenia, tak że tutaj właściwie sytuacja zarówno Rady, jak i organu wykonawczego czyli Burmistrza jest takaż sama.
-    Radna H. Rapalska-  Chciałabym się dowiedzieć czyje to jest stanowisko ponieważ jako członek Komisji Inwestycji i Majątku Komunalnego, że to było stanowisko komisji, ponieważ to zostało przedstawione komisji jednoosobowo przez Pana Przewodniczącego, który się pod tym nie podpisał, nie wiem czy nie miał odwagi. Nie podpisał się. Nie ma do tego stanowiska żadnego pisma przewodniego. A poza tym nie zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Przewodniczącego, że żeśmy to stanowisko przegłosowywali na Komisji i że żeśmy zajęli jako komisja jakiekolwiek zdanie w tej sprawie ponieważ na komisji do tego nie doszło.
-    Radny A. Balcerek- nie było żadnego głosowania, ale nie było też sprzeciwu. .
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Ponieważ mamy jedno stanowisko przedstawiane proponuję żeby Pani Rapalska przedstawiła drugie stanowisko i będziemy głosować.
-    Radna H,. Rapalska- ze zdziwieniem przyjęłam fakt, że w materiałach na dzisiejszą sesję, którą otrzymali wszyscy radni pojawiło się tylko jedno stanowisko. Drugiego stanowiska nie było w związku z czym nie wiem czy te drugie stanowisko znają bo w materiałach tego nie było. Jak można głosować nad dwoma stanowiskami mając przed oczami tyko jedno. To mnie trochę dziwi. Drugie. Uważam, że jeśli w porządku obrad jest podjęcie stanowiska to zakładamy, że będziemy głosować dwa stanowiska to w materiałach powinny być oba załączone. Druga sprawa, chciałabym powtórzyć pytanie na które nie usłyszałam odpowiedzi, w jaki sposób będzie wyglądała kwestia wyegzekwowania przez Radę miasta jeśli przyjmiemy stanowisko Pana Balcerka kto będzie wydelegowany z Rady miasta czy kto będzie rozmawiał z zarządem Aquanetu i będzie reprezentował. I kogo będzie reprezentował- czy będzie reprezentował Radę.. Podejmiemy jakieś stanowisko, ja zakładam, że jeśli organem wykonawczym Rady jest Burmistrz i w tym momencie Burmistrz jest delegowany, może rozmawiać i jest do tego powołany a jeśli przyjmiemy to drugie stanowisko, czyli że rada miasta będzie, podejmie to stanowisko i będzie rada miasta walczyć o zwiększenie nakładów kto będzie reprezentował tą Radę Miasta w spotkaniach z Aquanetem i jaką on ma moc sprawczą żeby cokolwiek  zdziałać
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Mocy sprawczej ani Pan Burmistrz nie ma ani Rada nie ma. To jest tak jak Pani zaznaczała na sesji poprzedniej, to jest jakby nasze życzenie, które prosi o możliwość zwiększenia nakładów na inwestycje związane z wodą i kanalizacją przez firmę Aquanet.. To jest nasze stanowisko, które możemy im wysłać pocztą
-    Radna H. Rapalska- Jeżeli z gruntu zakładamy, że stanowisko Rady Miasta Puszczykowa jest do kosza, to w ogóle po co je przyjmować...Pan powiedział, że mamy im wysłać pocztą a oni to mogą... to ja nie rozumiem po co w ogóle wysyłać i podejmować takie stanowisko
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Taka też była na ostatniej sesji uwaga, że to stanowisko jest trochę bez sensu.
-    Radna H. Rapalska- panie Przewodniczący, jeszcze musimy tylko jedną rzecz wziąć pod uwagę, że nasze stanowisko zostało prośba o dopracowanie go ewentualnie przegłosowanie była przed podjęciem uchwały, a w tej chwili na temat tych stanowisk mamy głosować miesiąc po podjęciu uchwały w związku z czym faktycznie moc sprawcza jednego i drugiego stanowiska zdecydowanie bardziej zmalała.
-    Burmistrz Janusz Napierała- Panie Przewodniczący, można mówić do znudzenia jak działają struktury w spółkach prawa handlowego i jeżeli Pani Rapalskiej się wydaje, że jakakolwiek uchwała podjęta np. miesiąc temu miałaby jakikolwiek wpływ na decyzje walnego zgromadzenia członków Aqunetu to albo udaje, że tego nie rozumie albo tego nie rozumie. Pani optowała żeby tamto stanowisko przyjąć. I po prostu Państwo się teraz tak zachowujecie jakbyście nie rozumieli mechanizmów rządzących podmiotami. Ja uważam osobiście, że stanowisko Rady przesłane do Aquanetu ma większe znaczenie niż np. brak tego stanowiska.
-    Radny P.Bekas - Ja obserwuję to co było na poprzedniej sesji i teraz co na tej sesji się dzieję i tak naprawdę w kontekście tego co dzisiejsza "Rzeczypospolita" drukuje, to jest takie bicie piany żeby coś tu wygrać i coś tutaj w gazecie pokazać. Proszę spojrzeć Puszczykowo w dzisiejszej Rzeczypospolitej jest ponownie w pierwszej setce na 41 miejscu. Przeczytam jedną z rubryk: inwestycje poza budżetowe w przeliczeniu w zł na 1 mieszkańca. zajmujemy 2 miejsce w Polsce po Polkowicach. Skąd się to bierze jeżeli nie z budżetu. Nikt prywatnie nic nie inwestuje, tylko Aquanet.
-    Radna I. Jankowska- Prosiłam o informację jak w kontekście tego stanowiska bardzo dla mnie ważne jak wygląda obecnie nasza sytuacja w Aquanecie po walnym zgromadzeniu. Prosiłabym o uzasadnienie do tego stanowiska. Jeśli się zmienił plan, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń to chciałabym wiedzieć czy te zapisy, które są tutaj są nadal aktualne.
-    Burmistrz Janusz Napierała- A dlaczego miałby się zmienić tan plan,  jeśli się zmieni plan inwestycji, tak to rozumiałem no ale przecież tego w ogóle nie było w programie tego walnego zgromadzenia. Przyjęcie stanowiska nie ma żadnego wpływu na wyniki walnego zgromadzenia. Tematem tego walnego zgromadzenia było przyjęcie kolejnych wkładów niepieniężnych tzw. aportów na kapitał spółki i zwiększyło się to o 137 mln. z tego 7mln. Poznań, a reszta gminy, które wnosiły swoje aporty.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szaferkiewicz- Proszę o zakończenie dyskusji. Proponuję przegłosowanie, ponieważ mamy 2 stanowiska. To drugie stanowisko podpisane przez Państwa Jankowską, Pana Balbierza, Ornoch Tabędzką, Panią Rudzińską, Rzepczyńskiego i Panią Rapalską Kaczmarek jest formalnym wnioskiem, który mamy głosować. Może być jeszcze wg. mnie, ale już nie chcę komplikować  trzecie rozwiązanie, czyli w ogóle nie przyjmować żadnego stanowiska jeżeli część radnych uważa, że to nic nie zmieni i że to jest taki sobie list tylko. Natomiast, ponieważ są dwa wnioski to proponuję przegłosować jako pierwszą Państwa Rudzińskiej i Pani Jankowskiej, Pani Kaczmarek i Pana Rzepczyńskiego . Stanowisko odczytano.
-    Burmistrz  J. Napierała - Proszę mi w takim razie wskazać przepis w ustawach, które regulują urzędem Burmistrza na podstawie, którego Burmistrz wykonuje stanowisko Rady.
-    Radca Prawny G.Tracz- Generalnie rzecz biorąc stanowisk się nie wykonuje, stanowiska się przesyła, uchwały się wykonuje, uchwały musza mieć podstawę prawną, aby można było zobligować określoną osobę do określonych działań.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- w związku z tym proponuje przegłosowanie stanowiska przedstawionego przez radnych Panią Rudzińskiej i Pani Jankowskiej,  Kaczmarek, Tabędzką Pana Rzepczyńskiego i Pana Balbierza. Kto jest za przyjęciem przez radę takiego stanowiska jak zostało przeczytane przeze mnie poprzednio?
W głosowaniu ( 6 za, przeciw 9, wstrzyma. 0) stanowisko odrzucono.
 
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - głosowanie nad przyjęciem stanowiska Rady Miasta Puszczykowa również w sprawie zwiększenia nakładów inwestycyjnych w Puszczykowie w latach 2004-2013 o zwiększenie nakładów inwestycyjnych przez spółkę Aquanet zobligowaną przez Radę miasta Puszczykowa. Kto jest za przyjęciem tego stanowiska
W głosowaniu ( 9 za, 2 przeciw, 4 wstrzym) stanowisko przyjęto.
 
Lista wiadomości