Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 21/04/IV z sesji Rady Miasta z dnia 06.07.2004r (część II)

5) projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu w skład rady naukowej WPN
-    Radca Prawny Pani Tracz- jeśli chodzi o podstawy prawne to w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie przyrody z dniem 1 maja zaistniała konieczność powołania nowej Rady Naukowej Parku jako organu działającego przy dyrektorze Parku. I poszczególne rady i organy stanowiące ościennych gmin mają wytypować jakiegoś kandydata jednostki samorządu terytorialnego, który będzie brany pod uwagę przez organ właściwy w trakcie powołania składu tej rady Naukowej Parku. Dlatego dzisiaj zadaniem rady jest, aby wskazać kandydata, to jeszcze nie jest członek rady naukowej, to jest kandydat, który może w ogóle nie być wzięty pod uwagę przez ministra właściwego do ustalenia składu osobowego takiej rady.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel-  Komisja statutowa nie wnosi zastrzeżeń komisja ochrony środowiska zajmowała się ta sprawą, proszę o zajęcie stanowiska.
-    Przewodniczący komisji - W. Kociemba- Komisja Ochrony Środowiska wytypowała jako kandydata na przedstawiciela samorządu do Rady Naukowej Parku Pana Burmistrza Janusza Napierałę. Sugestia Pani Minister Ochrony Środowiska była, żeby  przedstawicieli było mniej. Myślę, że Burmistrz, który będzie w tej radzie pozwoli na załatwienie tych spraw lepiej, lepszy kontakt będzie itd. W tym planie są przejęcia gruntów i myślę, że ta kandydatura będzie lepsza i właściwa. Komisja ta kandydaturę poparła.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel-  Pozwolę sobie uzupełnić wywód Pana Kociemby tym, że sugestia jest w stosunku do wszystkich burmistrzów są z WPN-em zespolone. Wskazuje ona zarówno kandydaturę zarówno burmistrza Mosiny, jak i burmistrza Stęszewa, Komornik i wobec powyższego to nie jest żadna jakaś ekstra kandydatura.
-    Radny S. Balbierz- Ja chciałem Panu Przewodniczącemu Kociembie zwrócić uwagę, że to nie komisja przyjęła Pana Janusza Napierałę tylko Pan taką propozycję dał. A druga sprawa, że ja proponowałem zrobienie konkursu, w związku z tym wstrzymałem się od głosu.
-    Tadny W. Kociemba- Wynik głosowania tej kandydatury - 2 było za przyjęciem przedstawienia tej kandydatury, a jedna była wstrzymująca, tak że miałem prawo podać taką kandydaturę w imieniu komisji.
-    Radna I. Jankowska- Ponieważ troszeczkę inaczej odebrałam pismo z Ministerstwa Środowiska, w którym zwraca się uwagę, że byłoby zasadne powołać do niej, możliwie dużą liczbę specjalistów z zakresu ochrony roślin, zwierząt, grzybów, ekosystemów leśnych i nieleśnych, lądowych i wodnych. Tym samym liczba miejsc dla przedstawicieli praktyki, organizacji, oraz gminnych i wojewódzkich samorządów musi być ograniczona. Także Pani z ministerstwa zaproponowała, aby były to trzy osoby wskazując nie, że Pan Janusz Napierała ma być przedstawicielem tylko przepraszając jak gdyby naszego burmistrza, że niestety nie wzięła go pod uwagę, gdyż powierzchnia naszej gminy jest mniejsza w stosunku do Stęszewa, Komornik, czy Mosiny. Ja przychylam się do kwestii konkursu, aby rzeczywiście, ponieważ na dzień dzisiejszy, chciałabym się dowiedzieć, czy sprawa jest już przegrana, czy w toku. A swoja droga przychylam się do kwestii, aby ogłosić rzeczywiście konkurs i żeby reprezentowała nas tam osoba, rzeczywiście specjalista, który będzie reprezentował Puszczykowo i będzie mógł wykazać się wiedza z zakresu ochrony przyrody.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel-  Czy są jakieś uwagi?
-    Dyrektor WPN Pan Zygfryd Kowalski- Jeżeli chodzi o tych specjalistów to może ja wyjaśnię, że to dotyczy profesorów i pracowników nauki, jeżeli chodzi o specjalistów z ochrony parku entomologów itd. , o czym Pani minister pisze. Natomiast jeżeli chodzi o przedstawicieli samorządów to nam zależy przede wszystkim na specjalistach z tej dziedziny, którzy w samorządach pracują i mogą powiedzmy reprezentować problemy jakie ma samorząd z Parkiem. I o takich specjalistów nam chodzi także stąd sugestia Pani minister, żeby to był burmistrz, wójt itd., bo z nimi my na bieżąco współpracujemy. A specjaliści to są profesorowie z uczelni, pracownicy naukowi.
-    Radna M. Ornych Łabędzka - Rozumiem te intencje i mam tylko pytanie i właściwie to jest wniosek mój, czy w związku z powyższym nie powinniśmy delegować Pana Burmistrza Ewicza do tej rady naukowej, ponieważ Pan Burmistrz Ewicz, jakby z urzędu zajmuje się sprawami ochrony środowiska, porządku itd. i jest najbliżej we współpracy z Parkiem, przy czym moja sugestia jest żeby może był to Pan Burmistrz Ewicz.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel-  Chcę się zapytać jeszcze, czy Pan Burmistrz Napierała tą kandydaturę, która została wysunięta przyjmuje?
-    Burmistrz Janusz Napierała- Właściwie to nie jest chyba potrzeba odpowiedzi na pytanie czy przyjmuję, w zależności od tego jakie będzie stanowisko Rady, ponieważ traktuję to w kategoriach wykonywanej pracy, a nie jakiegoś przywileju.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Są trzy wnioski. Wniosek o wytypowanie na kandydaturę Pana Burmistrza Janusza Napierałę, wniosek o kandydaturę Pana Burmistrza Ewicza i wniosek o rozpisanie konkursu. Pierwszy wniosek Pana Kocięby. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, ażeby do Rady Naukowej WPN-u Burmistrz Napierała.
-    Radna I. Jnkowska- Panie Przewodniczący- Pozwolę sobie nie zgodzić, w konkursie również Pan Burmistrz jeden i drugi mógłby wziąć udział.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- To właśnie na tym polega, że mamy trzy wnioski i wybieramy ten wniosek. Jeżeli padnie na wniosek Pani Jankowskiej to oczywiście, że będzie mógł brać udział w konkursie, ale jeżeli będzie już wybór personalny to wniosek Pani Jankowskiej będzie zbędny. Kto jest za przyjęciem kandydatury Pana Burmistrza Napierały
W głosowaniu kandydatury p. Napierały ( 9 za)  wniosek przyjęto.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel - Proszę Państwa, projekt uchwały, proszę jeszcze raz o przegłosowanie, że Rada Miasta Puszczykowa wyznacza Pana Burmistrza Napierałę jako kandydata do rady naukowej WPN-u i z uzasadnieniem jakie zostało w tej uchwale podane. Kto jest za przyjęciem tej uchwały?
W głosowaniu  ( 9 za, 5 wstrzymujących) projekt przyjęto. W głosowaniu nie brała udziału obecna na Sali radna I.Jankowska.
 
6) projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska
-    Burmistrz Janusz Napierała- Jest wersja najbardziej aktualna programu ochrony środowiska dla Miasta Puszczykowa, jednakże ze względu na to, że Starostwo Powiatowe w Poznaniu wyraziło swoją opinię do tego programu, który był Państwu przedstawiony bodajże w marcu i do którego były zgłaszane uwagi również po tym spotkaniu dopiero 2 lipca,  zespół opracowujący projekt tego planu dokonał korekt, ale nie przedstawił nam jeszcze zestawu uwag oraz odpowiedzi, które zostały przekazane tym, którzy zgłaszali uwagi. W związku z tym nie możemy tych odpowiedzi Państwu przedstawić. Jak powiedziałem, przyczyną tego było zbyt późne otrzymanie przez zespół opracowujący opinii ze starostwa. W związku z tym mam taką propozycję żeby tą uchwałę dzisiaj zdjąć z porządku obrad. W najbliższym czasie jak zespół opracowujący przedstawi do Urzędu te materiały o których mówiłem zostaną one przedstawione przede wszystkim do Komisji Ochrony Środowiska, no i następnie Komisja uzna, czy ten projekt, który tu jest już w tej chwili aktualizowany może być przyjęty. Chyba, że Państwo uznacie, że to jest ta dalsza procedura niepotrzebna i można ten materiał, który tu jest w postaci tego właśnie programu ochrony środowiska przyjąć.
-    Radny P. Bekas - Czy ktoś mógłby nam przedstawić jakieś zmiany, co się zmieniło w stosunku do tamtego programu, co zostało uwzględnione a co nie,
-    Burmistrz Janusz Napierała- tak jak powiedziałem przed chwilą tego w tej chwili nie.
-    Radny P.Bekas - trudno żebyśmy głosowali na czymś, jak są zmiany. Ja popieram żeby to zdjąć i przełożyć na następną sesje.
-    Przewodniczący Rady Pan Thiel- Wobec powyższego głosujemy wniosek Pana Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad  dzisiejszych uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska. Kto jest za przyjęciem?
W głosowaniu (14 za, 1 wstrzym) wniosek o wycofanie projektu uchwały przyjęto
 
7)projekt uchwały w sprawie uchwalenia p.z.p. - terenu położonego w południowej części miasta - Niwka - strefa I.
 
-    Projektant planu P. Kozłowski- uchwała rady miejskiej w sprawie przystąpienia miała już miejsce ponad 4 lata temu, na wiosnę 2000 r., bardzo długo już sporządzany plan. Wynika to z problemów proceduralnych wynikających z już nie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Właśnie w tym czasie nastąpiła dość radykalna zmiana prawa. Mamy nową ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poprzednia obowiązująca była o zagospodarowaniu przestrzennym od 11 lipca ubiegłego roku, ale zgodnie z art. 85 ust. 2 sprawa, która w procedurze planistycznej została doprowadzona do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu jest kontynuowana według. przepisów starej ustawy. W międzyczasie też się zmieniły inne przepisy m.in. Prawo o ochronie przyrody i zresztą wiele innych, ale tak jak mówiłem te problemy proceduralne związane z pojawiającymi się zarzutami do planu spowodowały, że plan był trzykrotnie wykładany. Teraz ostatnie wyłożenie do publicznego wglądu także spowodowało wniesienie dwóch zarzutów. Już Pan Burmistrz te zarzuty rozpatrzył. Jeden z zarzutów będzie kierował, czy już skierował pod obrady rady, ale w związku z tym żeby nie przedłużać dalej procedury także zarządził w uzgodnieniu z Urzędem Wojewódzkim, że rozdziela procedurę na dwie strefy. Strefę tą, którą dzisiaj uchwalimy, zwaną jako I, do której nie zgłoszono zarzutów i strefę II, obejmującą niewielki fragment tego obszaru na północy dla której zarzuty zgłoszono i która będzie dalej podlegała procedowaniu do dalszego opracowania i do podjęcia odrębnej uchwały. Projekt planu został właśnie przygotowany w takiej części. Ja może jednak do rysunku podejdę. To jest obszar ok. 150 ha. Południowa część miasta granicząca z gminą Mosina, znaczy z terenami Rogalina. Niwka dość ekstensywnie zainwestowana, głównie są to tereny leśne, łąkowe, graniczy z rzeką Wartą, częściowo tereny rolne. Z zainwestowania najcenniejsza to jest oczyszczalnia ścieków obsługująca gminę Mosina, także Puszczykowo i w sumie niewielkie zainwestowanie między ul. Niwka Stara i drogą powiatową. Przez teren przebiega droga wojewódzka Mosina-Kórnik i droga powiatowa, która łączy......poprzez miasto Puszczykowo. Z istotnych elementów to są przebiegi infrastruktury technicznej, magistrali wodociągowej pomiedzy ujęciami wody na południu do miasta Poznania i to praktycznie większość tych elementów, które zostały tutaj już obecnie ukształtowane. Plan nie zakłada jakichś znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Utrwala przede wszystkim istniejące tutaj funkcje infrastruktury i komunikacji. Tutaj reguluje kwestie w zakresie zabudowy zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w części usługami turystyki, które są zlokalizowane na zachód od ul. Niwka Stara, ale także i po stronie doliny rzeki Warty. Tutaj większość ustaleń i regulacji dotyczącej zabudowy mieszkaniowej jest jakby kontynuacją ustaleń, które były dokonywane we wcześniejszych planach zagospodarowania przestrzennego na innych obszarach w tym rejonie miasta i parametry zabudowy, które Państwo macie w projekcie uchwały są właśnie taką kontynuacją. Dla obszaru rolnego oznaczonego kolorem żółtym. On zawsze był w pewnym konflikcie, w obszarze oddziaływania oczyszczalni ścieków dopuszczono zabudowę siedliskową praktycznie ograniczoną do dwóch siedlisk, dla którego wskazano konkretną lokalizację liniami nie przekraczalnymi zabudowę tych siedlisk i tutaj także parametry zabudowy tak, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Usługi turystyki będą mogły rozwijać się na działce przy ul. Niwka Stara także po stronie doliny rzeki, z tym, że tutaj uwzględniono to, że część terenów znaczna tego cypla rzeki znajduje się w jednoprocentowym prawdopodobieństwie zalania. To jest  takie prawdopodobieństwo, które już wskazuje na ograniczone możliwości zagospodarowania tego terenu w związku z czym , dla tego terenu oznaczonego symbolem UCR 2 nie przewiduje się już zabudowy kubaturowej i innej takiej, które może potem  w przypadku zalania powodować roszczenia w stosunku do gminy i tu gmina takie przeznaczenie terenu przewidziała. Dla obszarów leśnych, które przede wszystkim występują tutaj, ale także i po południowej stronie określone zostały na rysunku planu ciągi piesze, ciągi rowerowe, szlaki kajakowe na samej rzece, która jeszcze jest w granicach planu. Tu jeszcze taki wyjątek w związku z wnioskiem właścicieli gruntów pozostał też teren rolny bez prawa zabudowy jako taka enklawa pomiędzy już zabudową mieszkaniową jednorodzinną częściowo istniejącą, częściowo planowaną. To są takie podstawowe uwagi w związku z tym, że ten projekt był trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu, a to prawo się zmieniało tu stosujemy przepisy starej ustawy moglibyśmy iść z duchem także nowych przepisów. Nikt by nam tego nie zabronił, ale ponieważ te trzykrotne wyłożenia przynosiły różne kontrowersje w związku z tym nie zmieniano w jakiś tam zasadniczy sposób projektu uchwały tak, żeby nie rodzić wątpliwości interpretacyjnych i takich, że coś w ustaleniach planu zmieniono. W tym kształcie będzie odpowiadał także obowiązującemu obecnie prawu.
-    Radna H. Rapalska- Komisja opiniowała tą część planu, czyli strefę I pozytywnie. Mam tylko jedno pytanie. Co będzie, ponieważ wiadomo, że z granic pierwotnych zostały wydzielone pewne tereny i stanowić one mają strefę II i chciałabym się tylko dowiedzieć, czy będzie plan dla tych, to są dwie działki, dla tych dwóch działek kontynuowany, czy będzie on podlegał ponownemu wyłożeniu i jak projektowo to ma po prostu wyglądać dalej?
-    Pan Kozłowski- ten plan będzie dalej kontynuowany i on tylko z powodów formalnych został tak podzielony i teraz dalej rada dalej będzie rozpatrywała jeden z zarzutów, który Pan burmistrz po rozpatrzeniu razem tu z pracownikami, zespołem projektowym proponuje odrzucić, ale skutki winny być takie, że plan zostanie doprowadzony do końca zgodnie z uchwałą wywołującą także na tym obszarze. I to już zależy od Państwa Radnych, jak szybko ten kolejny etap nastąpi. Tutaj będzie potrzebne kolejne wyłożenie do publicznego wglądu i być może pojawia się kolejne zarzuty, ale no już ta liczba zarzutów może być ograniczona w takim przypadku, no bo te zarzuty mogą odnosić się tylko do tego zakresu w jakim plan będzie wykładany, a będzie wykładany i w mniejszym zakresie obszarowym i praktycznie będzie się można odnieść tylko do tych elementów, które zostały zmienione. No tu wnoszący zarzut oczywiście po odrzuceniu przez Państwa Radnych będą mogli wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co na dłuższy czas wstrzymałoby prace nad planem.
-    Radna H. Rapalska- Czy te prace nad drugą strefą będą biegły na podstawie tej starej ustawy o planowaniu? 
-    Pan Kozłowski- Tak. Liczy się pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu, które miało już miejsce dawno temu, za czasów starej ustawy.
-    Radna I. Jankowska- Chciałabym się dowiedzieć, czy powstała- jeśli tak, to czy odniosła się do tej kwestii miejska komisja urbanistyczno-architektoniczna, czy z taka opinią moglibyśmy się zapoznać?
-    Pani A. Stempniak- Ten plan jest opracowywany w trybie poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i nie ma potrzeby przedstawiania go Miejskiej Komisji Urbanistycznej, także nie był przedstawiony. Tylko nowe podejmowane uchwały w sprawie przystąpieniu do planu i dalsza procedura musi podlegać opinii komisji.
-    Radny K. Jopek- Mam pytanie do par. 5 punkt 10.Może bardziej nawet do Pani mecenas. Tutaj jest tak- Koncepcja rozwiązania architektonicznego zaleca się uzgodnić w Urzędzie Miejski Puszczykowo. Czy słowo "zaleca" mam rozumieć jako "należy", czy "można nie trzeba".
-    Radca Prawny Pani Tracz- Jako wskazanie- można nie trzeba.
-    Jopek- To w takim razie, ja nie wiem, czy nie byłoby sensu zmienić na "należy".
-    Pan P. Kozłowski - Znaczy się to jest taki zapis dodatkowy, dopuszczalny, zwykle nie stosujemy w tego typu przepisach, ale ze względu na specyfikę miasta Puszczykowa i w ogóle politykę prowadzoną przez miasto w trosce o ład przestrzenny, taki zapis dodatkowo dano. Nie możemy zobligować mieszkańców, inwestorów do tego żeby taki obowiązek mieli, bo przepisy prawa nam na to nie pozwalają, a zalecenie mogło, ale nie musiało wywierać skutku.
-    Radny P. Bekas- Nie bardzo rozumiem zakresu takiego opracowania, bo albo mówimy o A1, B1, C1 z wyminusowaniem czegoś tam, albo mówimy o całym tym terenie. Gdzie jest granica obowiązywania tego planu. I druga sprawa jak jestem już przy głosie. Pamiętam, że była sytuacja taka, że występowano o docelowe doprowadzenie wodociągu, Aquanet występował, czy tu jest to ujęte i w jaki sposób zabezpieczone?
-    Pan P. Kozłowski - Proszę spojrzeć, rozdział 2- Przepisy szczegółowe dla części A1. To jest to, co pozostało z tych trzech wyłożeń i właśnie prób radzenia sobie z zarzutami. Tutaj wcześniej był taki zamysł, żeby przy pojawianiu się tych poszczególnych zarzutów ten obszar podzielić właśnie na poszczególne części, które zostały tymi symbolami A1,B1,C1 oznaczone, ale one oznaczają ogólniejszy obszar, a nie tereny, na które określono ustalenia. I w ramach obszaru A1 znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej- jednorodzinnej MJ, teren zabudowy siedliskowej R, UTRW 1 itd. Tu w poszczególnych dalszych rozdziałach, czy paragrafach określono, których to terenów dotyczy. Zgadzam się, że powoduje pewne zamieszanie, ale w związku z tymi wyłożeniami, które były wcześniej trzymamy się tych wcześniejszych zapisów, żeby nie zmieniać sytuacji i nie być tutaj posądzonym o jakąś zmianę ustaleń, czy jakąś nieprecyzyjność. A drugie pytanie. Wszystkie organy na etapie sporządzania planu m.in. także miasto Poznań, też sprawa Aquanetu była analizowana i to, co zostało zaproponowane w projekcie planu odpowiada planom Aquanetu i miasta Poznań. I tutaj właśnie w par. 23 jest zapisane- Na obszarze opracowania planu przebiega magistrala wodociągowa średnicy 600mm oraz 2x1400mm. I to jest kwestia zachowania stref ochronnych. Tutaj innego przebiegu nie zaproponowano i nie zgłoszono.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel-  Czy możemy przystąpić do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu dla terenów południowej części miasta, Niwka- Strefa I ?
W głosowaniu ( 15 za) uchwała została przyjęta.
 
8) projekt uchwały w sprawie  uchwalenia p.z.p. terenów usług, sportu, turystyki i rekreacji - CENTRUM 2 przy ul. Kościelnej
 
-     Pan J. Zalewski- projektant planu -  Już bez tego wstępu, który wprowadził Państwa w obecny stan prawny, ponieważ jest ta sama sytuacja, że jest to plan, który został rozpoczęty ładnych kilka lat temu i na skutek procedury, która można powiedzieć z minionej epoki przeniesiona została zgodnie z par. wymienionym przez kolegę Kozłowskiego i na skutek utarczek procedury prawnej, utarczek w tej procedurze sporządzenia planu i procedurze prawnej dzisiaj, dzisiaj mamy fragment w postaci pozostałości z planu planów już uchwalonych do rozstrzygnięcia chyba w trybie ostatecznym dlatego, że w konsekwencji dotychczasowych działań i prób rozstrzygnięcia problemu merytorycznego dotyczącego sposobu załatwienia sprawy zgłoszonej przez Panią Duczmal, sprawy zgłoszonej przez Panią Duczmal, sprawy rozpatrzonej początkowo, kilkakrotnie jako protest na skutek działań NSA ostatecznie dochodzi do takiej sytuacji, że uginamy się pod presją wymowy rozstrzygnięć nadzorczych i NSA, rozstrzygnięć dotyczących Wojewody również, rozstrzygnięć dotyczących załatwienia sprawy jako nie protestu tylko jako zarzutu, to zostało już rozpatrzone. Dzisiaj uchwalamy ten plan z takim wydźwiękiem. Ten plan ogranicza się do granic oznaczonych w uchwale i przedstawionych na tym rysunku, a sens merytoryczny tego problemu, który zamyka całą sprawę zawarty jest w par. 11 ust.1, na którym zapis wytłuszczony formułuje dość dosadnie takie ustalenia , które zamykają sprawę ostatecznie i jednoznacznie. W związku z tym uchwała przyjęta z takim zapisem dla oznaczenia przedstawionego na rys. zamyka sprawę raczej ostatecznie i w taki sposób uchwalony plan zamyka sprawę. To chyba wszystko. Zresztą całą procedurę i problemy z tym związane mamy przedstawione w uzasadnieniu. Uzasadnienie jest na tyle wyczerpujące i problemy z tym związane mamy przedstawioną w uzasadnieniu i to uzasadnienie jest na tyle wyczerpujące, że żadnego szczególnego komentarza do tego nie trzeba. Prywatne moje uwagi na temat doświadczeń wyniesionych przy sporządzeniu tego planu no to możemy wymieniać przy innej okazji. Są to doświadczenia dość specyficzne.
-    Radna H. Rapalska- Komisja wnioskowała o zaznaczenie tego terenu, który ma być nie zainwestowany kubaturowo. Co prawda na komisji nie wyznaczyliśmy rysunkowo granice, która ma być granicą tego zainwestowania. Opisaliśmy ją, że ma nie zajmować ona płyty boiska, także powiem szczerze, jak dostałam ten załącznik graficzny z materiałami, to mój taki niepokój troszeczkę, że ta granica na ta płytę boiska wchodzi, ponieważ na komisji rozmawialiśmy tylko i wyłącznie, że budynki szatni, które są w stanie fatalnym będą docelowo musiały ulec modernizacji, czy przebudowie, ale w jakby w nie zmienionym obrysie kubaturowym i dlatego wydaje mi się i tutaj mój niepokój, że to powinno być do zakończenia płyty boiska, czyli właściwie umożliwiać ewentualną modernizację i niewielką rozbudowę tych szatni. Ponieważ ten załącznik graficzny jakby na komisji nie był dyskutowany bo, żeśmy go jeszcze nie mieli.
-    Radny J.Szafarkiewicz- To był mój wniosek o wydzielenie tego terenu, gdzie ewentualnie można zabudowę typowo sportową wykonać, czy zmienić. I ta linia była według mnie dość ściśle i precyzyjnie, a poza tym ten opis, który jest między wałem a końcem planu to ustala dość wyraźnie. Także myślę, że wiedzieliśmy o czym mówimy. Jedna z koncepcji jakie były kiedyś przyjmowane dla tego obszaru było zrobienie dwóch boisk.
-    Przewodniczący Rady Pan Thie l-  jakie stanowisko komisji jest w stosunku do tego co zostało zaprezentowane w projekcie uchwały? Czy macie jeszcze jakieś zastrzeżenia?
-    Radna H. Rapalska- Znaczy ta linia zgadza się z tym co zostało przedstawione w roku NSA, przez NSA, że zakaz zabudowy kubaturowej ma dotyczyć terenu między trybunami, a działkami przy ul. Słonecznej w związku z czym tu ewentualnie jakaś dalsza inicjatywa Radnych mogłaby zmienić tą granicę. Ta granica jest zgodna z tym co wyrok NSA i to jest ewentualnie pod dyskusję i propozycje, czy ją przesunąć, czy nie? Także jeśli chodzi o to, to decyzja komisji jest pozytywna.
-    Radna I. Jankowska- Chciałabym, żeby uściślić tutaj dla mieszkańców co już mamy uchwalone, zatwierdzone? Które tereny z CENTRUM 1, CENTRUM 2, żeby tylko krótko powiedzieć, co było CENTRUM 1, a co było CENTRUM 2? I co już mamy uchwalone, żeby też uporządkować .
-    Przewodniczący Rady Pan Thiel-  Czy to wystarczająca jest w tej chwili informacja? Skoro nie ma uwag proszę uprzejmie o przegłosowanie projektu uchwały  Kto jest za przyjęciem tego projektu?
W głosowaniu  (15 za) uchwała została przyjęta.
 
Zarządzono 15 minut przerwy.
Po przerwie:
 
9) projekt uchwały w sprawie zmian w statucie miasta
 
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- informuje, że ponieważ jako przewodniczący komisji statutowo prawnej będzie referował zmiany w statucie, prowadzenie sesji przekazuje Wiceprzewodniczącemu Rady p. J…Szafarkiewiczowi. Informuje również, że Komisja statutowo-prawna opiniowała tylko te zmiany które zostały zaproponowane, czy to w formie pisemnej czy ustnej, czy na podstawie doświadczeń z poprzednich miesięcy i tylko zaopiniowała je, a teraz musimy te sprawy przejść i przegłosować poszczególne pozycje. Państwo dostali w projekcie uchwały to co komisja przyjęła pozytywnie, ale jako załącznik do tego, otrzymaliście Państwo też te pozycje, które komisja odrzuciła i nie przyjęła do projektu zmian statutowych, również  te sprawy będziemy jeszcze raz tutaj omawiać. Pierwsza zmiana dotyczy paragrafu 6 statutu, który składa się z ust. 1 i ust. 2. Pozwolę sobie powiedzieć, że były tu dwie wersje tego paragrafu 6. Przyjęta została wersja bardziej szeroka, która mówi, że ustanawia się następujące wyróżnienia honorowe, a nie tylko dla zasłużonych dla miasta osób. W ten sposób honorowe obywatelstwo miasta Puszczykowa może otrzymać oczywiście osoba prawna, natomiast tytuł zasłużony dla miasta Puszczykowa będzie mógł przysługiwać tylko osobom fizycznym. W ust . 2 tego paragrafu jest  zdanie, które poprzednio było tylko jako zdanie 2. Zasady przyznawania i wręczania wyróżnień honorowych określa Rada Miasta w odrębnej uchwale, tutaj niepotrzebnie, moim zdaniem,  słowo "tych" zostało umieszczone. Paragraf 6 statutu otrzymuje następujące brzmienie: Ustanawia się następujące wyróżnienia honorowe miasta Puszczykowa.
- pkt 1 Honorowe obywatelstwo Miasta Puszczykowa
- pkt 2 Tytuł zasłużony dla Miasta Puszczykowa.
- ust. 2- Zasady przyznawania i wręczania tych wyróżnień, bez "tych", wręczania wyróżnień honorowych określa Rada Miasta w odrębnej uchwale.
W głosowaniu § 6 ( 15 za) z poprawką - skreśla się słowo "tych"
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Proszę Państwa punkt drugi zmian, w § 15, ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Przewodniczący Komisji organizuje i kieruje jej pracom oraz przewodniczy posiedzeniom". I dodaje się drugie zdanie: "Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, stosując odpowiednio przepisy paragrafu 40 do 44 statutu".. Chcę wyjaśnić, że §40 do 44 statutu dotyczy protokołu  z  sesji.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - Czy mamy uwagi? W takim razie proszę o głosowania nad zmianą w  § 15. Kto jest za przyjęciem, żeby §15 otrzymał następujące brzmienie:"Przewodniczący Komisji organizuje i kieruje jej pracoą oraz przewodniczy posiedzeniom". I dodaje się drugie zdanie: "Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, stosując odpowiednio przepisy paragrafu 40 do 44 statutu Miasta Puszczykowa".
W głosowaniu § 15 ( 15 za)
-        Przewodniczący Rady M. Thiel- Proszę Państwa, następnie mamy do czynienia z  § 16 statutu..
Odczytano propozycje zmian przedłożoną w materiałach.
Komisja tę wersję odrzuciła głosami 3 do 1, uzasadniając to tym, że to są rzeczy, które w statucie się nigdzie nie powtarzają, są one ustawowo przyjęte i, wobec tego powtarzanie ich w statucie nie ma żadnego uzasadnienia.
-      Radna I. Jankowska- Ja mam taką kwestię. Podobny zapis widnieje w wielu statutach gmin i, jakoś do tej pory nie było to jakimś zastrzeżeniem, że przepisy się powtarzają. Ja myślę, że uszczegółowiłoby to zasady obecności na sesjach, na komisjach, gdyż rzeczywiście na dzień dzisiejszy, gdybyśmy musieli utajnić nasze posiedzenie, nie wiedzielibyśmy jaką procedurę zachować i, uważam, że taki zapis byłby słuszny. Co wtedy zrobić, czy burmistrz ma zostać i skarbnik, czy wyjść, kto o tym decyduje, myślę, że taki zapis to uszczegóławia. Podobnie na Komisji,
-      Radca Prawny G.Tracz - trudno mi odnosić się do tego, jak to jest w innych statutach, w związku z tym, również prezentuję pogląd zaprezentowany już przez Pana Przewodniczącego Rady, że w tej chwili, po wejściu w życie nowych przepisów określających zasady tworzenia prawa, dużą wagę zwraca się na to, aby przepisy prawa miejscowego, którym również jest statut nie zawierały powtórzeń ustawowych.
- Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz - sformułowanie wniosku jest następujące. Czy paragraf 16 ma mieć brzmienie:                        
1.  Sesje Rady są jawne. Rada postanawia o wyłączeniu jawności obrad, jeżeli konieczność ograniczenia jawności wynika z ustaw. W utajnionej części sesji mogą uczestniczyć: burmistrz,  jego zastępca, skarbnik, protokolant, a za zgodą Rady także inne, wskazane osoby. Osoby uczestniczące w tajnej części sesji Rady zobowiązane są do zachowania tajemnicy.
2.  Obrady Komisji są jawne, w tajnych częściach obrad Komisji mogą uczestniczyć Radni nie będący ich członkami, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Kto jest za przyjęciem?
-   Radna H. Rapalska- Ja wnioskuję, żeby nad tym paragrafem głosować imiennie.
-    .Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz -  Nie ma przeszkód.
W imiennym głosowaniu za włączeniem uzupełnienia do  § 16:
1.    Balbierz Stanisław -   za
2.    Balcerek Andrzej - przeciw
3.    Bekas Piotr - przeciw
4.    Chojnacka Maria - przeciw
5.    Jankowska Iwona - za
6.    Jopek Krzysztof - przeciw
7.    Kociemba Wojciech - przeciw
8.    Ornoch Tabędzka Małgorzata - za
9.    Rapalska Kaczmarek Hanna - za
10.    Ratajczak Maria - przeciw
11.    Rudzińska Urszula - za
12.    Rzepczyński Marcin - za
13.    Szafarkiewicz Janusz - przeciw
14.    Thiel Michał - przeciw
15.    Wojtkowiak Zygmunt - przeciw
W głosowaniu 6 głosów "za" 9 "przeciw"    wniosek o uzupełnienie odrzucono.
 
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel - Paragraf 23 ust. 1 statutu do tej pory, podobnie jak poprzednio paragraf 6, w taki sposób skondensowany podawał jak powinien wyglądać porządek obrad w sesji zwyczajnej i co powinien zawierać. Obecnie Komisja przyjęła wniosek, żeby uporządkować ten zapis.. Porządek obrad sesji zwyczajnej zawiera w szczególności:
a)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
b)    rozpatrzenie projektów uchwał,
c)    informacje o pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym - informacja ta powinna być przedłożona radnym w krótkiej formie pisemnej na sesji,
d)     informacje Komisji Rady,
e)    interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
f)    , wolne głosy.
Pozwolę sobie tutaj od razu pewne kwestie podać, jeżeli chodzi o punkty 1,2,4,5 i 6- cała Komisja była zgodna, również co do tego układu. Natomiast jeśli chodzi o pkt 3 - pozostało do decyzji Rady, w tym sensie,  jak ma wyglądać forma pisemna ewentualnie, czy jak ma brzmieć ta informacja o pracy burmistrza. I tutaj proponowałbym pewną zmianę. Proponowałbym, aby pkt 3 brzmiał następująco " Informacje burmistrza z działalności jego i Urzędu Miasta w okresie między sesyjnym. Informacja ta powinna być również przedłożona radnym w krótkiej formie pisemnej na sesji"Niewielka zmiana, ale istotna,  po pierwsze,  praca burmistrza to zupełnie coś innego, niż działalność, to jest raz, i to mi się wydaje nieszczęśliwe było sformułowanie, a poza tym w dniu sesji to byłoby to troszkę niekonsekwentne, bo np. my mamy sesję po południu i teraz to byłby problem, czy należy rano dostarczyć, czy na sesji. Chodzi o to, żeby to w jakiś sposób jednoznacznie określić.
-.Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - Czy są uwagi do tego punktu?
. Nie widzę, w takim razie proponuję głosować nad tym żeby paragraf 23, ust. 1 statutu otrzymał następujące brzmienie.
"  Porządek obrad sesji zwyczajnej zawiera w szczególności:
a)    przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
b)    rozpatrzenie projektów uchwał,
c)     informacje burmistrza z działalności jego i Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym. Informacja ta powinna być przedłożona radnym w krótkiej formie pisemnej na sesji,
d)     informacje Komisji Rady,
e)    interpelacje, zapytania i wnioski radnych,
f)     wolne głosy.
Kto jest za przyjęciem zmiany w paragrafie 23 pkt 1 .
W głosowaniu  (15 za) wniosek przyjęto.
-             Przewodniczący Rady  M. Thiel- paragraf 24 ust.5 ma otrzymać brzmienie-
" Zgłoszone w czasie sesji wnioski w sprawach nie objętych porządkiem obrad zostają zarejestrowane w protokole i należy je przekazać- i tu jeszcze dodatek bym proponował- na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady celem nadania im dalszego biegu". Chodzi o to, że często "wyskakują" wnioski w sytuacjach, które nie są objęte porządkiem obrad i nie wiadomo co z nimi robić. Są np. zbyt daleko idące, żeby je od razu rozpatrywać, potem są niepotrzebne kontrowersje. Należałoby tę sprawę uregulować i, tu jest na to właśnie wprowadzenie w paragrafie 24 ust.5.
-    Radna I. Jankowska- "wnioski"  jest to pojęcie zbyt ogólne, gdyż wyobraźmy sobie, że mieszkańcy zaczną składać wnioski, przychodzą, informują nas o czymś, wnioskują, aby gdzieś tam posprzątać śmieci i troszeczkę absurdalne byłoby, gdyby oni teraz mieli teraz usiąść i to przepisać i złożyć na piśmie. Także myślę, że jeśli to będzie w protokole, to nie stoi to na przeszkodzie, żeby nadać temu dalszy bieg.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - na pewno by to uporządkowało według mnie, jeżeli to by było na piśmie.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- możemy to określić wnioskiem "radnych."
-    Radna I. Jankowska - Jeśli rozumiemy, że porządek obrad i tam, gdzie jest punkt- wolne głosy i wnioski- jest to rzecz ogólna, czyli tych wniosków by to nie dotyczyło, to wtedy jestem jak najbardziej "za" , z tym, że nie wiem, czy ten zapis po prostu, rzeczywiście to wyczerpuje. Ja nie mam propozycji co do tego , mam tylko wątpliwość,
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - proponuję, żeby po słowie "wnioski" dodać słowo "radnych",. .Obecny paragraf  24 pkt. 5 brzmi- Przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad. Czyli poddaję pod głosowanie, kto jest za tym, aby paragraf 24 ust. 5 statutu otrzymał następujące brzmienie -   "Zgłoszone w czasie sesji wnioski Radnych w sprawach nie objętych porządkiem obrad zostają zarejestrowane w protokole i należy je przekazać na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Rady celem nadania im dalszego biegu". Dalej jest informacja o tym, że paragraf 24 ust. 5-12 przesuwa się numerację i otrzymują kolejno paragraf 24 ust.6-13.      
W głosowaniu (15 za) wniosek przyjęto.                                                          
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel-  paragraf 31, zostały zgłoszone dwie wersje tego  paragrafu. Proponuje, żeby paragraf 31 ust. 1 brzmiał - "Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni oraz burmistrz". Natomiast druga wersja jaka była zgłoszona,  - "Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić: Burmistrz, Przewodniczący Rady, Klub Radnych, Komisja Rady, co najmniej 3 Radnych ". Doszliśmy do wniosku, że Przewodniczący,  Klub Radnych, Komisja Rady, co najmniej 3 radnych, to są wszystko radni., byłaby taka sytuacja, że nawet pojedynczy  radny by nie mógł projektu uchwały zaproponować.
-    Radna U.Rudzińska --  mam taką uwagę, aby jednak rzeczywiście zostawić mniej więcej tak, jak mamy  obecnie w statucie, że inicjatywę uchwałodawczą zostawić jako osobny paragraf, gdyż następny tyczy projektu uchwały, a projekt uchwały, a inicjatywa to są troszeczkę różne rzeczy.
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Proszę Państwa, celowo nie chciałem rozbijać tego rozdziału uchwały na dodatkowe paragrafy i Komisja się ze mną zgodziła. Ponieważ, gdybyśmy zrobili dodatkowy paragraf, to wtedy wszystkie paragrafy do końca musiałyby się zmieniać z numeracją,  to byłoby bezcelowe.
-    Radna I.Jankowska - .Panie Przewodniczący, ale  można by zrobić z tego paragrafu 31 ust.2 , 32 ust.2 i wtedy nie musimy przegłosowywać  tego pierwszego punktu, bo on  już, jako paragraf 31, jest  w statucie.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel-  Może tak być, Przechodzimy do paragrafu 32. Czyli paragraf. 32, otrzymałby ust.1 -  "Projekt uchwały powinien określać w szczególności - i podajemy co-, a następnie to co obecnie tutaj jest zaproponowane jako ust. 1, byłby 2.  Z paragrafu 31 ust. 1 zostanie paragraf 31- bez zmiany Nie musimy tego głosować. I będziemy mieli od razu paragraf 32, ust.1.
-    Radna U.Rudzińska - podtrzymuje swoje zdanie, które w czasie pracy nad statutem wyraziłam, inicjatywa uchwałodawcza powinna zawierać inne wymogi wobec projektu, a inne wobec gotowego projektu uchwały, także są to dwie zupełnie różne rzeczy i nie można zawrzeć tego w jednym punkcie, co do wymogów, dlatego, że inicjatywa nie musi zawierać podstawy prawnej .
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Też dlatego to zostało właśnie uregulowane zgodnie z Pani myślą, bo jeżeli przestawiamy to do paragrafu 32, ust. 1, to wobec tego oddzielamy to od inicjatywy uchwałodawczej i teraz ten cały paragraf 32 będzie się składał nie z 5, ale z 6 ust.
-    Radna H. Rapalska- Jak ma wyglądać inicjatywa uchwałodawcza jeśli radny występuje z inicjatywą uchwałodawczą, to co on ma przedstawić
-    Przewodniczący Rady  M. Thiel- Projekt uchwały
-    Radna H.Rapalska -  no właśnie i tu jest problem. Jak ma przedstawić projekt uchwały to musi podać: tytuł uchwały, podstawę prawną, propozycję treści merytorycznej, w miarę potrzeby wskazać źródła finansowania, realizacji itd. Radny nie musi znać podstawy prawnej, bo z  radnych nikt oprócz Pana Przewodniczącego  prawnikiem nie jest i ja np. bym się nie pokusiła występując z inicjatywą uchwałodawczą, podać podstawę prawną. Oczekiwała bym, że jeśli będzie moja inicjatywa uchwałodawcza, to znalezienie tej podstawy prawnej będzie należeć do prawnika, który jest pracownikiem Urzędu. I tak samo uważam, że pkt 4 dla inicjatywy uchwałodawczej, czyli w miarę potrzeby wskazanie źródła finansowania realizacji uchwały, też niekoniecznie występując z inicjatywą uchwałodawczą, radny musi też wskazać źródło finansowania.
-    Pani G. Tracz- czasami prawnikowi trudno ocenić jakie są Państwa intencje i chodziło o to żeby tak jak to powiedzmy sobie, zostało już ugruntowane w sejmie np., żeby ten projekt, komisji czy radnych był sformułowany merytorycznie. Nawet jeśli on nie będzie miał podstawy prawnej, albo będzie miał niewłaściwą podstawę prawną to dalej i tak ten projekt trafia właśnie po to, żeby go poprawić albo uzupełnić, albo napisać, że niestety to nie znajduje to podstawy prawnej. To idzie później do zaopiniowania do prawnika. Ja mogę napisać każdy projekt uchwały, ale okaże się, że nie o to chodziło. Chodzi o to żebyście Państwo ze swej strony wskazali co chcecie w treści tego projektu i, aby ten projekt też przedłożyć w celu weryfikacji zarówno prawnikowi ,jak i skarbnikowi i burmistrzowi, który ma się wypowiedzieć i temu służy właśnie ta dalsza procedura, ale żeby ta inicjatywa była w formie pisemnej, która zawiera przynajmniej szkic projektu uchwały
-    Radna I. Jankowska- ja rozumiem że projekt uchwały, która trafia pod obrady ma podstawę prawną, ma źródła finansowania i tu nawet jestem całkowicie za tym, że taki projekt gotowy, który trafia pod nasze obrady ma wskazane źródła finansowania, ale inicjatywa to jest cały czas rzucanie pomysłu, woli, wniosku. Dla mnie prędzej jest to wniosek danego radnego, który swój wniosek w jakiś sposób opisuje, aniżeli gotowy projekt uchwały. Bo np. ktoś może mieć pomysł, który trafia pod Radę. Nie ma szczegółowej wizji, jak to może przebiegać. Natomiast chcę, aby coś zostało zrealizowane. Trafia to pod obrady Rady. Rada sama to wypracowuje, natomiast inicjatywa w tym momencie rzeczywiście należy do radnego. Radny np. rzucił pomysł, że chce, żeby były wszędzie ścieżki rowerowe, natomiast jak to zostanie zrealizowane, to już jest dalszy bieg tego. Nie wiem jak się do tego odnieść. Bo ja się zgadzam, że projekt uchwały, który trafia na sesję powinien te wszystkie tutaj zapisy mieć.
-    Radca Prawny G. Tracz- Właśnie chodzi o to, żeby temu pomysłowi wyjść naprzeciw i nadać mu formalnie dalszy bieg. Przykładowo radny ma wspaniałe pomysły, rzuca hasło na sesji i pytanie do kogo? Kto ma wykonać ten wniosek? Burmistrz wykonuje uchwały. Uchwała jeszcze nie zapadła. Burmistrz ze swej strony przedkłada Radzie swoje projekty uchwał. Po prostu chodzi, żeby te wnioski nie padały w pustkę. I na jakiej podstawie się Państwo oprzecie, że burmistrz np. tego nie wykonał?
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - "W miarę potrzeby wskazania źródła finansowania" -  przy wszystkich projektach uchwał będzie to można realizować, na pewno bez tego też będzie dalej przekazane. Natomiast czytam paragraf 32 ust.1, obecnie drugi- " Projekt uchwały powinien określać w szczególności, przepraszam czytam cały- tytuł uchwały, podstawę prawną, propozycję treści merytorycznej, w miarę potrzeby wskazanie źródła finansowania, realizacji uchwały, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, termin wejścia w życie lub czas obowiązywania uchwały, uzasadnienie potrzeby i celowości proponowanej uchwały. Natomiast pkt 2 statutu otrzymuje następujące brzmienie- Burmistrz przekazuje projekt uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem i opinią radcy prawnego, co do zgodności projektu z prawem Przewodniczącemu Rady, który kieruje go do właściwej Komisji, lub bezpośrednio pod obrady Rady. Punkt 3- Złożony przez Radnego projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przewodniczący Rady przekazuje Burmistrzowi, celem wyrażenia stanowiska oraz Skarbnikowi i Radcy Prawnemu do zaopiniowania, a następnie załączając stanowisko Burmistrza i wymienione opinie, kieruje projekt do Komisji. Punkt 4- Burmistrz powinien przedstawić swoje stanowisko do projektu uchwały, w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia mu projektu uchwały. Punkt 5- Nie wymagają stanowiska burmistrza projekty uchwał dotyczące spraw organizacyjnych Rady, chyba, że wiążą się ze skutkami finansowymi. I punkt 6- Rada rozpatruje projekty uchwał w terminie nie dłuższym niż 3 mies. od daty złożenia projektu uchwały Przewodniczącemu Rady.
-    Przewodniczący Rady M. Thiel- Najpierw jest burmistrza, jak burmistrz przygotowuje projekt. A potem jest, co się dzieje z projektem radnego. Burmistrz składa swój, a Radny składa swój tak samo. Chodzi oto, że przy składaniu przez burmistrza jest inna procedura, niż przy składaniu przez radnego.
-    Radna I. Jankowska- Dzisiaj przegłosowaliśmy wniosek, który jest zgłoszony poza porządkiem obrad, który radny musi później uzasadnić ten wniosek i Przewodniczący nadaje mu określony bieg. Rozumiem, że jeśli w takiej chwili radny wykorzysta tą możliwość i między punktami da jakiś wniosek będzie miał ułatwioną inicjatywę uchwałodawczą. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jeśli radny nie będzie miał pomysłu, aby coś przedstawić w formie gotowego projektu uchwały, to wykorzysta drogę wniosku.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - o to chodzi, żeby nie była zamknięta droga. Czyli radny może sporządzać wniosek i sporządzać projekt uchwały, także to wyczerpuje wszystkie możliwości, dlatego brzmienie paragrafu 32 powinno brzmieć tak, jak brzmi. Proponuję przejść do głosowania nad paragrafem 32, który brzmi tak, jak czytałem. Będzie miał 6 punktów.
W głosowaniu ( 11 za, 4 wstrzym. 0 przeciw) wniosek przyjęto.
 
Lista wiadomości