Protokoły z sesji Rady Miasta

Protokół Nr 21/04/Iv z sesji Rady Miasta z dnia 06.07.2004r (część VI)

IV. Informacje Burmistrza Miasta
-    Burmistrz Janusz Napierała- Pozwolicie Państwo, że wrócę do kwestii naszego udziału w rankingu, miejsce 41, przesunęliśmy Siudo przodu  o dwadzieścia parę miejsc w stosunku do poprzedniego roku i jest to czwarty rok, gdzie znajdujemy się w pierwszej setce. Jak to wcześniej powiedział Pan Bekas 40 % punktów, które dostajemy to właściwie punkty za nakłady pozabudżetowe i jesteśmy poza Polkowicami drugą gminą w kraju, która ma tak wysoki udział nakładów pozabudżetowych. Są nadzieje, że komunikacja MPK między Puszczykowem, a Poznaniem będzie uruchomiona. Trwają jeszcze negocjacje w Urzędzie Marszałkowskim z niektórymi oponentami, ale jest to kwestia, jak powiedział mi dzisiaj dyrektor wydziału, który prowadzi tę kwestię no już na dobrej drodze. Ja już prosiłem, żeby już to możliwie szybko zakończyli i od 1 sierpnia  ta komunikacja mogła być realizowana. Następna sprawa, jak Państwo wiecie rozpoczęły się kolonie w Sierakowie. Na pierwszym turnusie jest prawie 40 dzieci. Drugi turnus będzie miał nieco więcej- ponad 40, a trzeci turnus też ok. 40 dzieci. Również odbywają się półkolonie w szkołach, ale tylko dwa tygodnie, także już teraz się kończą. Jeszcze jedna informacja- podczas festynu z okazji Dni Puszczykowa nie było żadnych zdarzeń kryminalnych, ani żadnych wypadków.. Na temat wyborów do europarlamentu  - frekwencja była jedna z wyższych w Puszczykowie, bo wynosiła ponad 31%. Odnośnie spraw związanych z opieką społeczną. Ponieważ dużo się mówiło o tym, że w niektórych miastach, szczególnie dużych były problemy z realizacją wniosków. U nas rozpatrzono 237 wniosków, w tym 7 wniosków rozpatrzono negatywnie. W miesiącu maju i czerwcu wypłacono kwotę 123 tys. zł. W tym czasie otrzymaliśmy z Budżetu Państwa 111711 zł, czyli musieliśmy po części to skredytować i mamy w tej chwili wydanych 253 decyzje o przyznaniu świadczeń z opieki społecznej. W okresie międzysesyjnym zostało wydanych 5 zarządzeń Burmistrza Miasta oraz odbyły się trzy przetargi. Jeden przetarg to jest na przyłączenie dachu na ul. Poznańskiej 26- wygrała firma Juliusz Szymanowski z Poznania- kwota 58,622,36. Następnie roboty na remont chodnika na terenie miasta wygrała firma też z Poznania-Tormel, za kwotę niecałe 36 tys. zł oraz odbył się drugi przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej-część elektryczna- wygrał Zakład Robót Elektroinstalacyjnych Tadeusz Wudarczak, z tym, że w przypadku tego przetargu jest jeszcze protest zgłoszony przez konkurencję. Kwota oferty Wudarczaka wynosiła 198941 zł. Mamy nieco problemów z firmą sprzątającą, jest to firma, która wygrała w tym roku przetarg na sprzątanie miasta. Cena ich była niższa ok. 30% niższa w stosunku do pozostałych firm, które startowały, natomiast się okazało się, że firma jest do tych prac nie przygotowana i prowadzimy w tej chwili różnego rodzaju działania, żeby to się zmieniło.
-    Wiceprzewodniczący Rady J. Szafarkiewicz- Czy mamy pytania do Pana Burmistrza jeśli chodzi o sprawy bieżące? Przechodzimy do następnego punktu tj. Informacje Przewodniczących Komisji Rady. Czy ktoś z Przewodniczących chce zabrać głos w jakiejś sprawie?
-    Radna M.Ornoch Tabędzka - chciałabym poinformować i zaprosić ewentualnie wszystkich zainteresowanych radnych, że w poniedziałek 19.07 odbędzie się kolejne spotkanie komisji komunikacji społecznej, na której będą ustalane kryteria finansowania organizacji pozarządowych. Bardzo proszę o składanie wniosków jakie kryteria według Państwa powinny być wzięte pod uwagę.  
-     Przewodniczący Rady M. Thiel- Otrzymałem pismo od Pana Bekasa Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady miasta z dnia 29.06. Treść pisma odczytano. W związku z tym pismem zwracam się z uprzejmą prośbą o zaniechanie tego rodzaju postępowania i umożliwienie Komisji Rewizyjnej pracy zgodnie z jej obowiązkami i zgodnie z zadaniami przez Rade wyznaczonymi. komisja rewizyjna musi działać, musi wykonywać te swoje obowiązki no a w takiej sytuacji jestem zdumiony, że radni nie chcą podporządkować się gospodarzowi tej sytuacji, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
-    Radna H.Rapalska - Odnośnie pisma Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do Przewodniczącego rady. Myślę, że o bardzo ważnej rzeczy Pan Przewodniczący w tym piśmie nie wspomniał, zarówno wszyscy, którzy nie byli członkami komisji i przyszli na tą komisję bardzo chętnie powiedzieli, że wyjdą i opuszczą salę w momencie kiedy Pan Przewodniczący poda podstawę prawną na podstawie której  nas z tej komisji wyprasza i Pan Przewodniczący, ani na jednym posiedzeniu, ani na drugim w tej kwestii nie był przygotowany i tej podstawy prawnej nie umiał nam podać tylko po prostu wstał i wyszedł. Nie było to z naszej strony działanie destrukcyjne, ponieważ jeśli by podparł się przepisami prawa, które zabraniały nam uczestniczenia w tej komisji to bardzo chętnie wszyscy opuścilibyśmy salę.
-    Radny P. Bekas- W załączeniu jest protokół, który ewidentnie przedstawia przebieg tego co było na komisji, odczytałem upoważnienie dla osób, które są upoważnione. W planie pracy komisji było wyraźnie zaznaczone, że to było prowadzenie planowanej kontroli w związku z tym trudno mówić o jakichkolwiek pomyłkach. Nie mam nic więcej do dodania.
-    Radna I. Jankowska- Jedna sprawa to protokoły jeszcze nie zostały  przez komisje rewizyjne przyjęte  także nie uważam, aby były na dzień dzisiejszy wiążące, a dwa to w nawiązaniu do tego co powiedziała Pani Hanna Rapalska Kaczmarek przepisy, które Pan radny w tym piśmie raczył przedstawić są w zależności od interpretacji. Chciałam poinformować, że sprawa jest obecnie u Rzecznika Spraw Obywatelskich w związku z naruszeniem Konstytucji, ust. o samorządzie gminnym i ust. o dostępie do informacji.
-    Radna M.Ornoch Łabędzka - Ja na temat organizacji pracy Komisji Rewizyjnej. Zgłaszałam do Pana przewodniczącego pismo na które nie uzyskałam odpowiedzi i bardzo chciałabym poprosić o to by komisje rewizyjne, terminy komisji rewizyjnych były uzgadniane z członkami Komisji Rewizyjnej i również były podawane tematy również Kontroli komisji Rewizyjnej. Jest nas w tej chwili tylko 4 osoby i nie przedstawia to wielkiej trudności by terminy ustalić. Prosiłam o to wielokrotnie i ustalenie w miarę możliwości dni odbywania się wszystkich komisji. Nigdy nie uzyskałam na to zgody. Bardzo apeluję w dalszym ciągu do Pana Przewodniczącego by wpłynął na organizację pracy komisji.
-    Radny P. Bekas- Jak Pani zauważyła ostatnie komisje odbywały się co wtorek od godz.8.oo. Ten rytm pracy jest uzależniony możliwością przez co niektórych przeprowadzenia kontroli. A druga sprawa przede wszystkim to jest po prosto przygotowanie materiału do kontroli przez Panią księgową, przez poszczególnych pracowników urzędu. Terminy komisji były podane z wyprzedzeniem prawie dwutygodniowym, więc proszę nie mówić, proszę darować, ale uważam, że radni są dla miasta, a nie miasto dla radnych.
 
 
 
V. Komunikaty i sprawy bieżące
-     Przewodniczący Rady M.  Thiel- chciałem powiadomić, że zgodnie treścią zarządzenia burmistrza miasta nr 30 przekazany został do Biura Rady zarzut złożony do projektu planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta- Niwka-Strefa II odrzucony protokołem z 9.06.2004r. Sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia na komisję rady, a następnie radnym do rozpatrzenia na następnej sesji miasta. Druga kwestia jest żeby Przewodniczący komisji byli uprzejmi uzupełnić podpisy w protokołach z posiedzeń z poszczególnych komisji. Proszę też o podanie czy dyżury radnych w okresie urlopowym są aktualne, czy też nie. Prosiłbym uprzejmie, żeby radni odpowiednią informację przekazali do biura rady. Kolejna sprawa,. przypominam, że w biurze rady jest dostępny rejestr z prośbą, żeby z niego korzystać przy zauważeniu drobnych mankamentów w mieście.
VI. Interpelacje i zapytania radnych
-    Radna M. Ornych Tabędzka - Mam bardzo konkretne pytanie związane z odpowiedzią na interpelacje w sprawie wynajęcia budynku po Szkole Podstawowej. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy 20 czerwca zupełnie nas nie satysfakcjonuje, ponieważ nie odpowiada na co najmniej kilka z pytań, które były zawarte w uzupełnieniu do naszej interpelacji. Ja w tej chwili zadałam pytanie i chciałabym otrzymać odpowiedź do których uczelni zostały wysłane oferty i jak obecnie wygląda sprawa wynajęcia szkoły?  
-    Burmistrz J.Napierała - udzielimy odpowiedzi.
-     Radny S. Balbierz- Panie burmistrzu, zgłaszają się do mnie mieszkańcy ul. Niepodległości, chciałem się dowiedzieć jak wygląda sprawa inwestycji na tej ulicy?
-    Burmistrz Janusz Napierała-. W końcu miesiąca będzie rozstrzygnięty przetarg na te prace.
-    Radny S. Balbierz- Drugie pytanie w sprawie "garbików" na ul. Kosyn. Miłosł. Mieszkańcy tej ulicy zwrócili się do Pana, a Pan odpisał, że wniosek zostanie skierowany do Komisji ochrony środowiska i do dzisiejszego dnia taki wniosek nie wpłynął
-    Burmistrz Janusz Napierała- z  garbikami prosiłbym o rozwagę, ponieważ jest to obok ul. 3 Maja główna ulica na tym terenie. Poza tym na ul.Kosyn.Mił. jest zabudowa jednostronna. Jak będzie wola komisji i jest wola mieszkańców to w miarę możliwości finansowych  możemy to zrobić.    
-    Radna I. Jankowska- Czy mamy w Puszczykowie dwie różne ulice Reja  przez "j" i Reya przez "y", gdyż wiszą dwie różne tablice. Kilkakrotnie już pytałam o pojemniki na baterie i chciałam się dowiedzieć, jak wygląda sprawa tych pojemników? Kto pełni u nas funkcje audytora wewnętrznego i jak wygląda jego praca?
-    Burmistrz Janusz Napierała- Ale czy jest taki obowiązek, że musimy mieć audytora wewnętrznego? Nie. Jeżeli byłby budżet przekraczający 30 mln. zł. Natomiast mamy obowiązek poddania sprawdzeniu 5% wydatków w poszczególnych jednostkach w ciągu roku i to możemy robić w oparciu o firmy zewnętrzne , a nawet jest nie 30 a 35 mln budżet, który wymaga audytora wewnętrznego.
-    Radny S.Balbierz - na ul. 3 Maja nie są obcięte gałęzie.
-    Wiceprzewodniczący Rady J.Szafarkiewicz - takie informacje właśnie proszę wpisywać do zeszytu w biurze rady.
-    Z-ca Burmistrza W.Ewicz - odpowiem. Te prace trwają we wszystkich punktach miasta.
VII.    Wolne głosy
 
Wobec braku zgłoszeń, prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. J.Szafarkiewicz zamknął posiedzenie.
 
 
 
 
Godzina zakończenia sesji: 00.25
 
 
 
 
 
Lista wiadomości